erich von daniken - tanrıların Şoku

Download Erich Von Daniken - Tanrıların Şoku

Post on 25-Jul-2015

505 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

tanrlarn oku

Erich von Dniken

14 Nisan 1935'te svire'nin Zofingen kentinde doan Erich von D niken, henz College Saint Michel'de okurken kutsal yaztlar ve zlme mi arkeolojik bilmecelere kata yormaya balamt. 1968 ylnda ilk ve en nl eseri olan Emierungen an die Zukunft (Tanrlarn Arabalar - C e p Kitaplar) yaynland ve iki yl iinde 30 baskyla 600.000 adet satt... D n ya apnda bir olay olan bu kitap, Time dergisinin tabiriyle "Dnikenitis" salgnn balatmt... 1%9'da yaynlanan Zurck zu Den Siemen (Yldzlara D n - Cep), iki hafta iinde tm dnyadaki "bestseller" listelerine girdi. 1972'de Aussa at und Kosmos ( T o h u m ve Evren - Cep), 1974'de biraz deiik bir konuya girdii Erscheinungen (Tanrlarn Mucizeleri - Cep) bir gazetecinin yazar hakknda sylediini kantlarcasna yine dnya apnda rabet grd: 'Daniken'in modas gemez.". Reise Nach Kiribati - 1981 (Kiibati'ye Yolculuk - Cep) Daniken'in gezi yazarln da kantlad kitaplarndan biri oldu. 1982'de kan Strate gie der Gtler (Tanrlarn Stratejisi - Cep), yeryzne inen Tanrlarn arka larnda braktklar izlerin peinde yllar boyu sren aratrmalarn sonu cuydu. 1984'de Der Tag an dem Die Gtler Karnen - 11 August 3114 V. Chr. (Tanrlarn Geldii G n - C e p ) yaynland. Bu kitapta ise, M.. 11 Aus tos 3114 tarihine rastlayan gnde yeryzne uzaydan Tanrlar'n indiini gsteren bulgular inceleniyordu. 1985'de yaynlanan Habe Ich Mich Geirrt? (Yoksa Yanldn m Cep), Dniken'e yneltilen eletirilere yant verdi. I987'de Wir Alle Sind Kinder der Gtter (Tanrlarn ocuklar - Altn Kitaplar); 1989'da Die Au gen der Sphinx (Sfenks'in Gzleri - nklp Kitabevi) yaynland. 1991'de yaynlanan Die Steinzeil War Ganz Anders (Ta Devri Bildi iniz Gibi Deildi - C e p ) tarih ncesi zamanlar irdelerken, 1992'den kan Der Gtterschock (Tanrlarn oku - C e p ) ok eski gemiten U F O ' l a r n ve ET'lerin g n d e m d e olduu amza uzanan bir zaman yol culuu yapmaktadr. 1993'te Alman SAT-1 Televizyonu iin hazrlad ve sunduu 25 b lmlk diziye elik etmek zere, Auf den Spuren der Allmchtigen ve Ra umfahrt im Altertum ( C e p Kitaplar'nda tek cilt olarak "Yce T a n r f n n zinde-Eski alara Uzay Yolculuu") balkl iki kitap daha yaynlayan Daniken'in Der Jngste Tag Hal Lngst Begonnen adl kitab, nklp Kita bevi tarafndan Kyamet Gn balyla; 1997 ylnda yaynlanan Zeichen fr die Ewigkeit adl yaptysa, Sonsuzluun aretleri adyla ayn yl yayne vimiz tarafndan Trkeletirilmitir. 1996-97 yllarnda Amerikan A B C televizyonu iin Daniken'in hazr lad, Tanrlarn Arabalar Esrarn Koruyor balkl 3 blmlk belgeselin birincisi, A B D ' d e ve Almanya'da ( R T L ' d e ) yaynlanmtr.

Der G T T E R S C H O C K TANRILARIN OKU E R I C H V O N D N I K E N i n aratrmas Trkeletiren: Esat Nermi E r e n d o r

C. B E R T E L S M A N N Verlag G m b h , Miinche Cep Kitaplar A.., Istanbul 1993

ISBN: 975-480-083-9

C e p Kitaplar: 118/ Bilgi Dizisi:23 Birinci bask: 1993 kinci bask: 1995 nc bask: 1998

Ofset hazrlk: C e p Kitaplar A.. Bask: Mart Matbaas, stanbul

ERICH von DNIKEN

TANRILARIN OKU

eviren: Esat N e r m i E r e n d o r

Piyerloti Caddesi 7-9 emberlita-STANBUL

I .

B L M

NSAN TANRILAR"Tarihteki espri, tarihin kendisidir" (Peter Bamm, 1879-1975)

"ki ya da yerleim yeri grdk ve yerli halk yalvanrcasna bize seslendi, tanrya kretti. Birka su getirdi; bazlar da bize yi yecek verdi... Bizlere gkten mi geldiimizi sorduklarm anlyorduk."^ Christoph Columbus'un olu, nl babasmn "vahilerle" ilk karlamasn bu szlerle belirtmektedir. 12 Ekim 1492'de Colum bus, 33 gn srm yolculuktan soma Bahama Takmadalan'ndan San Salvador Adas'nda karaya ayak bast. akna dnm ve ne yapacaklarn kestiremez haldeki yerliler, olup bitenlerin farknda deildi. Kahverengi tenli, anadan doma plak yerliler drt bir yandan koup gelmi, Columbus'un karaya kt yerde yaplan ve akl erdiremedikleri bir trenin tam olmulard. Gerek Columbus gerekse refakat gemileri Pinta ile Nina'mn kaptan ve subaylar ok gsterili giysiler iindeydi. Koyu mavi ve kan krmzs kadifeden kostmleri, geni krmal beyaz yakalarla sslyd; alvanms kaba rk pantolonlar giymiler, zerleri gm kakmal geni kemerler kuanmlard; meneke rengi ipek oraplar vard ve omuzlarna s panyol saray svarilerinin ksa pelerinlerini geirmilerdi. Colum bus'un ise banda altn kaplama ngraklarla donatlm kocaman bir apka tad eitli kaynaklarca dorulanmaktadr. Bir eliyle klcm tutarken, br elinde krallk sancam tayordu. Yanndaki subaylar da stnde -Kral Fernando ile Kralie sabella'y simgele yen - " F ' ve "I" harfleri bulunan bayraklar karaya karmlar ve egemenlik belirtisi olarak Yeni Dnya'nn toprana dikmilerdi. Ardndan kahverengi cbbeli, sakall iki kei, omuzlarnda tadk lar koca bir ha, krallk bayraklarnn yam banda yere diktiler.

7

Kolumbus'un Espanola'da (Haiti) karaya k. plak yerliler ona hediyeler getirmektedir.

Sonra da gemi tayfasnn bir ksm, renk renk partal giysiler iinde bir yn kaba saba herif de onlara katld. Kimisinde sa sakal bir birine karmt, kimisi ise iyi kt tralyd. Kimi dazlak, kimi rzm sal tipler yalpalayarak karaya ktlar. Bazsnn ayanda pa bu vard, bir ksm yalnayakt; kt kt kokan birka adam kaba izgili gmlekler giymiti, birou ise vcutlarnn esmerlemi st ksmm tm plaklyla sergiliyordu ve bazlar da inam bunaltan

8

nemli scaa ramen kafalarna elik miferler geirmilerdi. Ve bu insanlar elbette ki kllarm, baklarn, tfeklerini de karaya karmlard -dorusu sayg uyandran bir gruh oluturmulard. Bu olaanst tiyatro kumpanyas karsnda yerlilerin, oradan eytan arpm gibi niye kamadklarna ne kadar hayret etsek yeridir. Yerliler herhalde bu yabanclarn ekiciliine kendilerini kaptrm ol mallar. Birde Columbus ile subaylarnn cmerte dattklar hediye lerin etkisi var; bunlar, ucuz cinsten krmz kasketikler, hibir deeri olmayan cam boncuklar, en adisinden kk aynalar, sa taraklan ve "yerlilerin saygnln en yksek nianesi sandklan daha bir yn de 1 ersiz teberiydi."'- ) Yerliler, bu vr zvn derin bir saygyla "turey" szcyle nitelendirdiler, buda "gk" demekti. Columbus'un yerlileri enayi yerine koyan dzenbazlnn inandnc bir rneini, iki buuk ay soma cereyan eden bir olayda gr yoruz. 26 Aralk 1492'de Columbus ile adamlan, Haiti'nin 'lm hie sayan' dedikleri oymak nderi "Guacanagari"nin dzenlettii bir enlikte eref konuklan oldular. Huzura kabul treninde Colum bus, ndere bir gmlek, birka pantolon ve bir ift eldiven hediye etti. Columbus bunu "cezbeye tutulmu gibi gzn eldivenlerden ayramadm benim fark etmediimi sanyordu" diye kaydeder, Yerlilerin hkmdan Guacanagari, o anda kendini Tann'mn usuz bucaksz yeryuvarlann stndeki en mutlu kulu saym olmaldr; nk enliin sonunda btn gemiciler, Guacanagari'nin gsn gururla iirerek, dudaklannda bahtiyar bir glmseyile kumsalda bir aa bir yukan dolamasn seyrettiler. Hem de alvar biimi, gln kabank pantolonlardan birini giymiti. Daha nce ise Co lumbus "tannsal" gcn kantlayan bir gsteriyi abuk tarafndan sahneleyivermiti: "Ar toplardan birini patlattrdm ve bir filintay la da ate ettirdim. Yerliler atelenen silahlann gmlemesini duyun ca dehete kaplm bir halde yere kapaklandlar. Yeniden kprdan may gze almalan dorusu hayli zaman srd. Bu olaylarda biz hep bir tarafn, Columbus'un anlattklann dinliyoruz, tek yanl bir bilgidir bu. Ayn olaylar yzyllar soma bir de yerlilerin anlatt ekliyle renmek olanam elde edebilsey dik, herhalde pek ho bir durum ortaya kard.

Tantana ve Gz BoyamaOtuz yl kadar soma, 1519'da, benzeri bir kallee oyun, bu

o

sefer dramatik bir tarzda tekrarland. Hernando Cortez, 2 gemi, 100 gemici ve 508 askerle Meksika kylarnda grnd. Askerleri arasn da 32 tfeki ve 13 maal tfeki vard; ayrca eksiksiz svari donatmyla 16 at da getirmiti. Meksika'mn uzak yaylalarnn zengin h kmdar Montezuma, aada, deniz kysnda olup bitenleri casusla r araclyla oktan renmiti. spanyollara gnderdii eliler, de rin bir saygyla gemilerin tahtalarn ptler. Yanlarnda hediyeler getirmilerdi; bu hediyeler, zellikle Tanr Quetzalcoatl iindi: ok deerli ve ok ssl giysilerle saf altndan taklard bunlar. Bu hedi yelere "Tanr Cortez", boncuklar vererek teekkr etti; Montezuma'nun elileri bu boncuklan hemen "gksel mcevherler" olarak ni telendirdiler. Daha nce Columbus'un yapt gibi Cortez de bir to pu ateletti ve elilerin hepsi birden "lm gibi yere yldlar^". Bu ekilde gzleri boyanm eliler efendilerinin yamna dnn ce, nce birka kle kurban ettirdiler; ancak ondan somadr ki he yecan uyandran haberlerini hkmdara bildirme cesaretini kendile rinde bulabildiler... Montezuma onlar bylenmi gibi dinledi ve "topun etkisini, zellikle de kulaklar patlatrcasna kard gm brty, barutun ortal kaplayan pis kokusunu, topun azndan f kran atei duyunca dehete kapld. Hele top gllesinin bir aac parampara eden kudretini renince dehet duygusu daha da artMontezuma iin elilerinin anlattklarn, yabanclarn "dona tmm, elik gmleklerini, saldn balklann, kllann, tatar oklanm, tfeklerini, mzraklann, zellikle de atlanm ve bu atlarn kocamanln" dinlemek zorunda kalmas korkun bir eydi. "Atlann stnde silahl spanyollar nasl da hzl gidiyorlard; yzlerinden baka bir yerleri grnmyordu; yzleri beyazd; gri mavi gzleri, kzl salan ve uzun sakallan vard; aralannda salan kvrck kara derililer de bulunuyordu^." Montezuma ile yksek rtbeli rahiple ri, Cortez'in hediyelerine kutsal emanetlermi gibi davrandlar. Az miktardaki birka yiyecek numunesi, byk tapnan iinde, tannlara kurban edilen insanlardan kanlan yreklerin kanlann boalttklan kutsal tan stne konuldu Birazck tantana, birazck amata, birazck stn teknoloji ve btn ilkel hdkler hemen derin bir tazim duygusunun iine gmlveriyorlar. O gnlerde, buralardan pek de uzakta olmayan Gney Amerika'da, nka Atahualpa egemendi; ksa bir sre nce vey kar dei Huascar'a kar yap sava kesin bir zaferle kazanmt. im di lkede Atahualpa tek bana hkmdard; dev boyudardaki nka

12

mparatorluu'nu artk hibir siyasal muhalefet olmakszn ynetebi lecekti. Ne var ki yine de honut deildi; nk casuslar acayip g rnl "yzen dalar"n haberini vermilerdi; bunlar sahillerde g rlmt. "Yzen dalar