Erich Von Daniken - Tanrıların Şoku

Download Erich Von Daniken - Tanrıların Şoku

Post on 25-Jul-2015

471 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

<p>tanrlarn oku</p> <p>Erich von Dniken</p> <p>14 Nisan 1935'te svire'nin Zofingen kentinde doan Erich von D niken, henz College Saint Michel'de okurken kutsal yaztlar ve zlme mi arkeolojik bilmecelere kata yormaya balamt. 1968 ylnda ilk ve en nl eseri olan Emierungen an die Zukunft (Tanrlarn Arabalar - C e p Kitaplar) yaynland ve iki yl iinde 30 baskyla 600.000 adet satt... D n ya apnda bir olay olan bu kitap, Time dergisinin tabiriyle "Dnikenitis" salgnn balatmt... 1%9'da yaynlanan Zurck zu Den Siemen (Yldzlara D n - Cep), iki hafta iinde tm dnyadaki "bestseller" listelerine girdi. 1972'de Aussa at und Kosmos ( T o h u m ve Evren - Cep), 1974'de biraz deiik bir konuya girdii Erscheinungen (Tanrlarn Mucizeleri - Cep) bir gazetecinin yazar hakknda sylediini kantlarcasna yine dnya apnda rabet grd: 'Daniken'in modas gemez.". Reise Nach Kiribati - 1981 (Kiibati'ye Yolculuk - Cep) Daniken'in gezi yazarln da kantlad kitaplarndan biri oldu. 1982'de kan Strate gie der Gtler (Tanrlarn Stratejisi - Cep), yeryzne inen Tanrlarn arka larnda braktklar izlerin peinde yllar boyu sren aratrmalarn sonu cuydu. 1984'de Der Tag an dem Die Gtler Karnen - 11 August 3114 V. Chr. (Tanrlarn Geldii G n - C e p ) yaynland. Bu kitapta ise, M.. 11 Aus tos 3114 tarihine rastlayan gnde yeryzne uzaydan Tanrlar'n indiini gsteren bulgular inceleniyordu. 1985'de yaynlanan Habe Ich Mich Geirrt? (Yoksa Yanldn m Cep), Dniken'e yneltilen eletirilere yant verdi. I987'de Wir Alle Sind Kinder der Gtter (Tanrlarn ocuklar - Altn Kitaplar); 1989'da Die Au gen der Sphinx (Sfenks'in Gzleri - nklp Kitabevi) yaynland. 1991'de yaynlanan Die Steinzeil War Ganz Anders (Ta Devri Bildi iniz Gibi Deildi - C e p ) tarih ncesi zamanlar irdelerken, 1992'den kan Der Gtterschock (Tanrlarn oku - C e p ) ok eski gemiten U F O ' l a r n ve ET'lerin g n d e m d e olduu amza uzanan bir zaman yol culuu yapmaktadr. 1993'te Alman SAT-1 Televizyonu iin hazrlad ve sunduu 25 b lmlk diziye elik etmek zere, Auf den Spuren der Allmchtigen ve Ra umfahrt im Altertum ( C e p Kitaplar'nda tek cilt olarak "Yce T a n r f n n zinde-Eski alara Uzay Yolculuu") balkl iki kitap daha yaynlayan Daniken'in Der Jngste Tag Hal Lngst Begonnen adl kitab, nklp Kita bevi tarafndan Kyamet Gn balyla; 1997 ylnda yaynlanan Zeichen fr die Ewigkeit adl yaptysa, Sonsuzluun aretleri adyla ayn yl yayne vimiz tarafndan Trkeletirilmitir. 1996-97 yllarnda Amerikan A B C televizyonu iin Daniken'in hazr lad, Tanrlarn Arabalar Esrarn Koruyor balkl 3 blmlk belgeselin birincisi, A B D ' d e ve Almanya'da ( R T L ' d e ) yaynlanmtr.</p> <p>Der G T T E R S C H O C K TANRILARIN OKU E R I C H V O N D N I K E N i n aratrmas Trkeletiren: Esat Nermi E r e n d o r</p> <p> C. B E R T E L S M A N N Verlag G m b h , Miinche Cep Kitaplar A.., Istanbul 1993</p> <p>ISBN: 975-480-083-9</p> <p>C e p Kitaplar: 118/ Bilgi Dizisi:23 Birinci bask: 1993 kinci bask: 1995 nc bask: 1998</p> <p>Ofset hazrlk: C e p Kitaplar A.. Bask: Mart Matbaas, stanbul</p> <p>ERICH von DNIKEN</p> <p>TANRILARIN OKU</p> <p>eviren: Esat N e r m i E r e n d o r</p> <p>Piyerloti Caddesi 7-9 emberlita-STANBUL</p> <p>I .</p> <p>B L M</p> <p>NSAN TANRILAR"Tarihteki espri, tarihin kendisidir" (Peter Bamm, 1879-1975)</p> <p>"ki ya da yerleim yeri grdk ve yerli halk yalvanrcasna bize seslendi, tanrya kretti. Birka su getirdi; bazlar da bize yi yecek verdi... Bizlere gkten mi geldiimizi sorduklarm anlyorduk."^ Christoph Columbus'un olu, nl babasmn "vahilerle" ilk karlamasn bu szlerle belirtmektedir. 12 Ekim 1492'de Colum bus, 33 gn srm yolculuktan soma Bahama Takmadalan'ndan San Salvador Adas'nda karaya ayak bast. akna dnm ve ne yapacaklarn kestiremez haldeki yerliler, olup bitenlerin farknda deildi. Kahverengi tenli, anadan doma plak yerliler drt bir yandan koup gelmi, Columbus'un karaya kt yerde yaplan ve akl erdiremedikleri bir trenin tam olmulard. Gerek Columbus gerekse refakat gemileri Pinta ile Nina'mn kaptan ve subaylar ok gsterili giysiler iindeydi. Koyu mavi ve kan krmzs kadifeden kostmleri, geni krmal beyaz yakalarla sslyd; alvanms kaba rk pantolonlar giymiler, zerleri gm kakmal geni kemerler kuanmlard; meneke rengi ipek oraplar vard ve omuzlarna s panyol saray svarilerinin ksa pelerinlerini geirmilerdi. Colum bus'un ise banda altn kaplama ngraklarla donatlm kocaman bir apka tad eitli kaynaklarca dorulanmaktadr. Bir eliyle klcm tutarken, br elinde krallk sancam tayordu. Yanndaki subaylar da stnde -Kral Fernando ile Kralie sabella'y simgele yen - " F ' ve "I" harfleri bulunan bayraklar karaya karmlar ve egemenlik belirtisi olarak Yeni Dnya'nn toprana dikmilerdi. Ardndan kahverengi cbbeli, sakall iki kei, omuzlarnda tadk lar koca bir ha, krallk bayraklarnn yam banda yere diktiler.</p> <p>7</p> <p>Kolumbus'un Espanola'da (Haiti) karaya k. plak yerliler ona hediyeler getirmektedir.</p> <p>Sonra da gemi tayfasnn bir ksm, renk renk partal giysiler iinde bir yn kaba saba herif de onlara katld. Kimisinde sa sakal bir birine karmt, kimisi ise iyi kt tralyd. Kimi dazlak, kimi rzm sal tipler yalpalayarak karaya ktlar. Bazsnn ayanda pa bu vard, bir ksm yalnayakt; kt kt kokan birka adam kaba izgili gmlekler giymiti, birou ise vcutlarnn esmerlemi st ksmm tm plaklyla sergiliyordu ve bazlar da inam bunaltan</p> <p>8</p> <p>nemli scaa ramen kafalarna elik miferler geirmilerdi. Ve bu insanlar elbette ki kllarm, baklarn, tfeklerini de karaya karmlard -dorusu sayg uyandran bir gruh oluturmulard. Bu olaanst tiyatro kumpanyas karsnda yerlilerin, oradan eytan arpm gibi niye kamadklarna ne kadar hayret etsek yeridir. Yerliler herhalde bu yabanclarn ekiciliine kendilerini kaptrm ol mallar. Birde Columbus ile subaylarnn cmerte dattklar hediye lerin etkisi var; bunlar, ucuz cinsten krmz kasketikler, hibir deeri olmayan cam boncuklar, en adisinden kk aynalar, sa taraklan ve "yerlilerin saygnln en yksek nianesi sandklan daha bir yn de 1 ersiz teberiydi."'- ) Yerliler, bu vr zvn derin bir saygyla "turey" szcyle nitelendirdiler, buda "gk" demekti. Columbus'un yerlileri enayi yerine koyan dzenbazlnn inandnc bir rneini, iki buuk ay soma cereyan eden bir olayda gr yoruz. 26 Aralk 1492'de Columbus ile adamlan, Haiti'nin 'lm hie sayan' dedikleri oymak nderi "Guacanagari"nin dzenlettii bir enlikte eref konuklan oldular. Huzura kabul treninde Colum bus, ndere bir gmlek, birka pantolon ve bir ift eldiven hediye etti. Columbus bunu "cezbeye tutulmu gibi gzn eldivenlerden ayramadm benim fark etmediimi sanyordu" diye kaydeder, Yerlilerin hkmdan Guacanagari, o anda kendini Tann'mn usuz bucaksz yeryuvarlann stndeki en mutlu kulu saym olmaldr; nk enliin sonunda btn gemiciler, Guacanagari'nin gsn gururla iirerek, dudaklannda bahtiyar bir glmseyile kumsalda bir aa bir yukan dolamasn seyrettiler. Hem de alvar biimi, gln kabank pantolonlardan birini giymiti. Daha nce ise Co lumbus "tannsal" gcn kantlayan bir gsteriyi abuk tarafndan sahneleyivermiti: "Ar toplardan birini patlattrdm ve bir filintay la da ate ettirdim. Yerliler atelenen silahlann gmlemesini duyun ca dehete kaplm bir halde yere kapaklandlar. Yeniden kprdan may gze almalan dorusu hayli zaman srd. Bu olaylarda biz hep bir tarafn, Columbus'un anlattklann dinliyoruz, tek yanl bir bilgidir bu. Ayn olaylar yzyllar soma bir de yerlilerin anlatt ekliyle renmek olanam elde edebilsey dik, herhalde pek ho bir durum ortaya kard.</p> <p>Tantana ve Gz BoyamaOtuz yl kadar soma, 1519'da, benzeri bir kallee oyun, bu</p> <p>o</p> <p>sefer dramatik bir tarzda tekrarland. Hernando Cortez, 2 gemi, 100 gemici ve 508 askerle Meksika kylarnda grnd. Askerleri arasn da 32 tfeki ve 13 maal tfeki vard; ayrca eksiksiz svari donatmyla 16 at da getirmiti. Meksika'mn uzak yaylalarnn zengin h kmdar Montezuma, aada, deniz kysnda olup bitenleri casusla r araclyla oktan renmiti. spanyollara gnderdii eliler, de rin bir saygyla gemilerin tahtalarn ptler. Yanlarnda hediyeler getirmilerdi; bu hediyeler, zellikle Tanr Quetzalcoatl iindi: ok deerli ve ok ssl giysilerle saf altndan taklard bunlar. Bu hedi yelere "Tanr Cortez", boncuklar vererek teekkr etti; Montezuma'nun elileri bu boncuklan hemen "gksel mcevherler" olarak ni telendirdiler. Daha nce Columbus'un yapt gibi Cortez de bir to pu ateletti ve elilerin hepsi birden "lm gibi yere yldlar^". Bu ekilde gzleri boyanm eliler efendilerinin yamna dnn ce, nce birka kle kurban ettirdiler; ancak ondan somadr ki he yecan uyandran haberlerini hkmdara bildirme cesaretini kendile rinde bulabildiler... Montezuma onlar bylenmi gibi dinledi ve "topun etkisini, zellikle de kulaklar patlatrcasna kard gm brty, barutun ortal kaplayan pis kokusunu, topun azndan f kran atei duyunca dehete kapld. Hele top gllesinin bir aac parampara eden kudretini renince dehet duygusu daha da artMontezuma iin elilerinin anlattklarn, yabanclarn "dona tmm, elik gmleklerini, saldn balklann, kllann, tatar oklanm, tfeklerini, mzraklann, zellikle de atlanm ve bu atlarn kocamanln" dinlemek zorunda kalmas korkun bir eydi. "Atlann stnde silahl spanyollar nasl da hzl gidiyorlard; yzlerinden baka bir yerleri grnmyordu; yzleri beyazd; gri mavi gzleri, kzl salan ve uzun sakallan vard; aralannda salan kvrck kara derililer de bulunuyordu^." Montezuma ile yksek rtbeli rahiple ri, Cortez'in hediyelerine kutsal emanetlermi gibi davrandlar. Az miktardaki birka yiyecek numunesi, byk tapnan iinde, tannlara kurban edilen insanlardan kanlan yreklerin kanlann boalttklan kutsal tan stne konuldu Birazck tantana, birazck amata, birazck stn teknoloji ve btn ilkel hdkler hemen derin bir tazim duygusunun iine gmlveriyorlar. O gnlerde, buralardan pek de uzakta olmayan Gney Amerika'da, nka Atahualpa egemendi; ksa bir sre nce vey kar dei Huascar'a kar yap sava kesin bir zaferle kazanmt. im di lkede Atahualpa tek bana hkmdard; dev boyudardaki nka</p> <p>12</p> <p>mparatorluu'nu artk hibir siyasal muhalefet olmakszn ynetebi lecekti. Ne var ki yine de honut deildi; nk casuslar acayip g rnl "yzen dalar"n haberini vermilerdi; bunlar sahillerde g rlmt. "Yzen dalar", Panama'dan yelken ap srekli gney ynnde yol alan spanyol gemileriydi. Cortez'den sadece on iki yl sonra, 13 Mays 1531'de, spanyol Franzisco Pizarro kk bir birlikle, bugnk Peru kysnda bir liman olanTumbez'de karaya kt. Ama spanyollarn Neil Armstrong'u, an cak Ay'a deil de Gney Amerika toprana ayak basan ilk beyaz ada m meslekten topu ustas Pedro de Candida oldu. ri yapl, gsterili bir adamd. Senyor Pedro, tarih sahnesine bu knda "dizlerine ka dar inen, rme zrhtan bir ceket" giymiti. Bir pusudan at yapabilecek okulardan ekiniyordu. Sol elinde gm kakmal bir kalkan tutuyor du, sa elinde de enli bir kl vard. Dorusu av kollayan bir jaguar bi le, panltsyla gz kamatran bu grntye saldrmaya kalkamazd. Uzak gklerden yere inmi biri gibiydi. Yerliler ylesine afalladlar ki Senyor Pedro'yu "gnein olu" sandlar. En iten sevgi ve sayg duygu laryla dolu bir halde onu tapnaklarna ve kutsal yerlerine gtrdler -bir tanr lkelerini denetlemeye gelmiti. "Kendisim oradan oraya dolatrdlar, bir hazineden br hazineye gtrdler ve hatta ona kar delerinin, nkalann evini bile gsterdiler^." Kurnaz ve dzenbaz Franzisco Pizarro durumu hemen kavrad. Memleketlisi Cortez ile Columbus'un nasl davrandklarn biliyor du. Ne are ki o zamanlar Meksika'daki Montezuma ile Peru'daki Atahualpa arasnda telefon balants yoktu. Pizarro'nun 106 piya de ve 62 svariden oluan birliiyle, disiplinli dev nka ordusu kar snda en kk bir basan ans yoktu. Ne var ki kader bambaka bir ekilde ona yardmc oldu. nka Atahualpa, Peru yaylasnda tpk Msr firavunlar gibi h kmdarlk yapyordu. Uyruklar iin o bir tanryd; gnein bir olu idi, dorudan doruya "gnein oullarnn" soyundan geliyordu. Es ki bir sylentiye gre, dnyay uzun zaman nce terk edip gitmi olan yaratc tanr Tici Virococha, gnn birinde geri dnecekti. Ni tekim Atahualpa'mn babas, II. nka Huayna Capac da, tanr Viro cocha'mn dnecei ve devletin yklmasn hazrlayaca kehanetin de bulunmutu. Bu yetmiyormu gibi gizemlerle dolu Virococha'mn heykelleri onu sakall biri olarak gstermekteydi. O halde nkala nn, rme zrhl spanyol top ustas Pedro de Candida'y ilkin "gne in olunun" elisi samp afallamalarnda, ardndan da onun patronu</p> <p>13</p> <p>Franzisco Pizarro'yu, gelmesi zlemle beklenen Virococha kabul et melerinde alacak bir taraf var mdr? "Gklerden" ya da "uzak ufuklardan" dnmesi beklenen "tanrla ra" ynelik bu garip inan, dnyann eitli yrelerinde birok eski kltrde de gze arpmaktadr. Hollandal Amiral Jakob Roggeve en, 1722 ylnda, paskalya yortusuna rastlayan pazar gn, Pasifik'te "Paskalya Adas"m kefettiinde, bir adam kydan kendisine doru kilometre krek ekerek gelmiti. Hollandallar tek bana gelen bu adam gemiye aldlar. Adam gemiye kar kmaz gvertede de rin bir saygyla yere kapakland. Amiral Roggeveen adamn evresini dolat; bu srada tatan yaplm yzlerce dev heykeli grm, bunla rn panldayan iri gzlerini, balarndaki pas rengi kocaman apkala rm hayretle seyretmi olmaldr; heykellerin hepsi de denize ynelik duruyordu, adeta uzak ufuklardan gelecek birini bekler gibiydiler. Roggeveen, sivri kayalklar yznden kyda yanaacak bir yer bula madndan akta demirledi ve garip konuuna da para giysi he diye etti. Ne var ki gmlek kollaryla pantolon paalarna yer deitirtmiti. Adam bu giysi paralaryla ne yaplacam bilemedi. Gemi ciler eline atal ve bak verip bunlarla nasl ham ham yaplacam gsterdiklerinde, adam gzlerini fldr fldr dndrerek elindeki a tal srmaya balad. Gemide kalmak adamn houna gidiyordu, hep "tanrlarnn" yamnda kalmak istiyordu. Roggeveen ile subaylar, bu yerliden kurtulmak iin tam anlamyla bir pandomim gsterisi yap mak, hatta daha soma kaba kuvvet kullanmak zorunda kaldlar. Bu sefer de Paskalyal yerlilerden cokulu bir kalabalk geminin etrafm sard. Hollandal tayfalar saldrya uradklarn samp baklarna davrandlar, kan akt, birka el de ate edildi. Ertesi gn yz elli kii kyya kmay gze ald. Etraflar he men cokulu bir kalabalkla kuatld; yerliler gemicilere sokulmak istiyor ve nlerine eit eit hediyeler yyorlard. Hollandallar, bu bunaltc kuatmay yine baklarm ekerek ve birka el silah atarak yardlar. Kalabalk drt bir yana dald, "insanlardaki a knlk son derecede bykt."^ Adallar, Hollandallarn nnde kendilerini yere attlar, yeniden kprdanmay gze aldklarnda ise srne srne geri ekildiler ve en az on adm kadar tede, kendile rine gre gvenli saydklar blgede kaldlar. Hollandal "tanrlar" byk saygnlk yaratmlard. Ne yazk ki Amiral Jacob Roggeveen, iki apa kaybettiinden yola devam edilmesi emrini vermi ve Paskalya Adas'nda hibir</p> <p>14</p> <p>aratrmaya girimemitir. Oysa yerlilerle konuarak parldayan inci gzleri ve koskocaman apkalar bulunan bu acayip ta heykeller hakknda baz eyler renebilirdi. Paskalyallann bu heykellerle "kimi" betimlemek istediklerini hl renebilmi deiliz. Bu hey betli heykeller smsk kapal darack dudaklan, robot izlenimi uyan dran ciddi yz izgileriyle Gney Denizi blgesindeki insan soylar nn hibirine benzememektedir. O halde bunlarla kim taklit edilmek istemiti? Yal bir Paskalyal, belki de Hollandallara bir eyler an latabilir; ok uzaklarda, Peru yaylasnda, nka andan daha nceki zamanlarda uygulanm bulunan ayn duvar ina tekniim, bu k ck adalanna getiren retici ustann kim olduunu syleyebilirdi. Paskalya Ad...</p>