engleski strucna skola

Download engleski strucna skola

Post on 04-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  1/28

  Pilot projekat strunog ispita za uenike drugog razredasrednje strune kole u kolskoj 2007/2008. godini

  ISPITNI

  KATALOG

  ZA

  STRU

  NI

  ISPIT

  ENGLESKI JEZIK

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  2/28

  Ispitni katalog pripremili:

  doc. dr Igor Laki, Institut za strane jezikeFadila Kajevi, Zavod za kolstvo

  Sneana Brajovi, Srednja mjeovita kola Ivan Goran Kovai Herceg NoviDivna Paljevi turm, Ispitni centar

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  3/28

  SADRAJ

  1. Uvod.....................................................................................................................................4

  2. Opti ciljevi ispita.................................................................................................................5

  3. Struktura ispita.....................................................................................................................6

  4. Sadraj ispita.......................................................................................................................7

  4.1. Teme....................................................................................................................7

  4.2. Jeziki sadraji.....................................................................................................7

  4.3. Ispitni ciljevi..........................................................................................................9

  5. Primjer testa...................................................................................................................... 10

  1. Sluanje.................................................................................................................10

  2. itanje..................................................................................................................12

  3. Upotreba jezika....................................................................................................16

  4. Pisanje...................................................................................................................19

  7. Rjeenje testa i nain ocjenjivanja.................................................................................21

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  4/28

  1. Uvod

  Eksterni struni ispit uvodi se kolske 2009/10. godine u obrazovni sistem Crne Gore ipredstavlja standardizovanu eksternu provjeru kolskih postignua uenika na krajuetvorogodinjeg strunog obrazovanja. Na osnovu Zakona o strunom obrazovanju(SL. list RCG broj 49/07), struni ispit polae se eksterno (lan 82), a pripremu ispitnih

  materijala i sprovoenje ispita realizuje Ispitni centar.

  U maju 2008. godine uenici drugog razreda srednjih strunih kola polagae eksternipilot struni ispit. Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vjetine koje se zasnivaju nakljunim djelovima predmetnog programa a treba da ih posjeduju uenici na krajudrugog razreda etvorogodinje strune kole.

  Ispitni katalog opisuje ispit iz Engleskog jezika, a namijenjen je uenicima i nastavnicima.U Ispitnom katalogu navedeni su opti ciljevi ispita, opisana je struktura ispita i kroz formuispitnih ciljeva precizno je naveden sadraj koji e se ispitivati. Ponuen je primjer testasa shemom za ocjenjivanje.

  4

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  5/28

  2. Opti ciljevi ispita

  Ispitni ciljevi zasnovani su na jezikim kompetencijama denisanim predmetnimprogramom.

  Lingvistike kompetencije: poznavanje stranog jezika na nivou fonetike, morfologije, sintakse, semantike,leksike i osposobljenost za usmeno i pismeno sporazumijevanje.

  Sociolingvistike kompetencije: sposobnost razumijevanja tekstova s obzirom na njihovu namjenu ivantekstualne okolnosti u kojima se odvija komunikacija; vladanje primjerenim nainima pismene i usmene komunikacije.

  Diskursna kompetencija: poznavanje strategija koje uenicima omoguavaju da ostvarujukomunikaciju u pisanom i usmenom obliku (organizuju, strukturiraju i prilagoavajuporuku).

  Poznavanje strategija rjeavanja problema u komunikaciji: poznavanje strategija za rjeavanje nesporazuma i savladavanje prepreka usporazumijevanju.

  Sociokulturoloka znanja: poznavanje vanih aspekata drutva i kulture zemalja engleskog govornogpodruja i svijest o slinostima i razlikama izmeu svijeta u kojem ive i onog kojiupoznaju kroz uenje engleskog jezika.

  5

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  6/28

  3. Struktura ispita

  Test iz Engleskog jezika sastoji se od eksternog i internog dijela. Eksterno se testiraju etiripodruja: sluanje, itanje, upotreba jezika i pisanje. Svako podruje donosi po jednuetvrtinu ukupnog broja bodova. Eksterni struni ispit iz Engleskog jezika traje dva sata.

  Govor e biti sastavni dio maturskog ispita 2010. godine i ocjenjivae se interno, u koli.Uvoenjem govora, udio svakog podruja e iznositi 20%. Govor nee biti predtestiran2008. godine.

  Dio Podruje

  /vrijeme Sadraj Tip zadatka

  Udiou

  testu

  2008

  .go

  d.

  Eksterno

  /in

  terno

  1

  SluanjeDo 20

  minuta

  2 zadatkadijalogizlaganje

  viestruki izboralternativni izborkratak odgovor

  25% E

  2itanje

  35 minuta

  2 zadatkaukupno do 800 rijei

  (pismo, broura,novinski lanak,reportaa)

  viestruki izboralternativni izborpovezivanjereanjekratak odgovor

  25% E

  3

  Upotrebajezika

  35 minuta

  3 zadatkaleksikagramatika

  cloze test zatvorenogtipa

  cloze test otvorenogtipa

  transformacija reenica

  25% E

  4

  Pisanje30 minuta

  1 zadatak:pisanje pisma ilipisanje sastava (100-

  120 rijei)

  formalno i neformalnopismo, i-mejl; opis ljudi,

  mjesta, dogaaja,situacije 25%E

  5Govor10-15

  minuta

  3 zadatka predstavljanje itanje i prevod

  odlomka izstrunog teksta

  govorna interakcijaili izlaganje

  I

  6

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  7/28

  4. Sadraj ispita

  4.1. TEME

  1. Porodica, dom i okruenje2. Odnosi u porodici i drutvu3. Slobodno vrijeme i razonoda4. Obrazovanje5. Ishrana6. Zdravlje7. Kupovina8. Putovanja9. Uslune djelatnosti10. Aktuelna zbivanja i drutvo11. Klima i vremenski uslovi

  4.2. JEZIKI SADRAJI

  WORD LEVELNouns regular and irregular plural forms countable & uncountable nouns genitive: s

  Pronouns personal

  demonstrative (this, that, these, those) possessive

  interrogative indenite

  relative (who, that, which)

  DeterminersArticles

  indenite article a/an denite article the zeroarticle

  Demonstrative adjectives

  this, that, these, thosePossessive adjectives

  my, your, his, her, its, our, theirIndenite adjectives

  some, any, no, a lot of, much, many, several, (a) few, (a) littleNumbers

  cardinal numbers ordinal numbers

  dates, addresses, mathematical operationsAdjectives regular and irregular comparison of adjectives

  Adverbs functions of adverbs (of manner, place, time, degree)

  7

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  8/28

  Prepositions

  position, direction, time

  Verbs

  Modal auxiliaries can, could, have to, must, need, may, might, shall, will, would

  Finite and non-nite verb forms Present Simple Present Continuous

  Past Simple Past Continuous

  Present Perfect Past PerfectR1

  future forms- will + V

  - be going to + V- Present Simple- Present Continuous

  imperative

  gerunds, participles and innitives Passive Voice

  Conjunctions coordinating: and, but, or subordinating: when, while, where, that, since if

  WORD FORMATION derivation of nouns, verbs, adjectives compound nouns

  CLAUSE AND SENTENCE LEVEL afrmative sentences negative sentences interrogative sentences: Yes/No questions, WH-questions tag questions Reported Speech (requests, statements, questions) without sequence of

  tenses

  clauses: nominal (that), adverbial (denoting time, place and

  condition types 0, 1, 2)

  8

 • 7/31/2019 engleski strucna skola

  9/28

  4.3. ISPITNI CILJEVI

  Ispitni ciljevi denisani su na osnovu obaveznog naina provjere znanja i obrazovnih

  standarda, a obuhvataju vjetine sluanja, itanja i pisanja, kao i gramatiku i leksiku(upotreba jezika).

  SLUANJESluajui razliite vrste autentinih iskaza na standardnom jeziku kao to suobavjetenja, vijesti, oglasi, tehnika uputstva, prie, neformalan razgovor, intervju,uenik/ca je u stanju da razumije sutinu teksta koji slua razumije pojedine informacije iz teksta koji slua prepozna stavove, emocije i kontekst u kome se odvija interakcija

  ITANJE

  itajui razliite vrste tekstova (pismo, broura, novinski lanak, reportaa, knjievnitekst) uenik/ca je u stanju da prepozna razliite vrste tekstova razumije glavne informacije u tekstu pronae eksplicitno datu informaciju u tekstu razumije implicitnu informaciju u tekstu zakljui koje je znaenje rijei iz konteksta

  PISANJEKoristei odgovarajua jezika i diskursna sredstva, uenik/ca je u stanju da napie i-mejl, formalno ili neformalno pismo opie ljude, mjesta, dogaaje i situacije

  UPOTREBA JEZIKAKoristei pravilnu interpunkciju i pravopis, uenik/ca je u stanju da koristi odgovarajue jezike strukture na nivou oblika rijei, fraza, klauza i

  reenica koristi odgovarajue rijei, fraze, idiome i kolokacije

  GOVORUestvujui u razgovoru ili izlaui na odreenu temu, uenik/ca je u stanju da komunicira pravilno koristei jezika sredstva razmjenjuje, provjerava i potvruje informacije o poznatim temama izrazi emocije, stavove, miljenja, uvjerenja na povezan nain opie osobe, predmete, mjesta, do