energetyka na dolnym Śląsku, zasoby naturalne, … · web viewsieć przesyłowa transformator...

of 40/40
0 Energetyka na Dolnym Śląsku, zasoby naturalne, elektrownie i alternatywne źródła energii Promotorzy: Władysława Sikora Iwo Wroński Autorzy: Helena Donimirska Julia Lurka Julia Mazur Zofia Swaczyna

Post on 01-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Energetyka na Dolnym lsku, zasoby naturalne, elektrownie i alternatywne rda energii

H. Donimirska, J. Lurka, J. Mazur, Z. Swaczyna

Energetyka na Dolnym lsku, zasoby naturalne, elektrownie i alternatywne rda energii

Spis treciWstp3Ankieta 1.4 Ankieta 2.5Ankieta 3.6Ankieta 4.7I. W jaki sposb mona pozyskiwa energi i jakie surowce naturalne s wykorzystywane na Dolnym lsku?8Energia wiatrowa8Panele soneczne910Biomasa10Elektrownia jdrowa10Hydroelektrownia11Elektrownia cieplna12Budowa Elektrowni cieplnej12Gaz ziemny13Wgiel brunatny13Wgiel kamienny13Ropa naftowa14II. W jakim stopniu warunki naturalne i spoeczne sprzyjaj rozwojowi przemysu energetycznego na Dolnym lsku?15Elektrownie cieplne zasilane wglem brunatnym15Elektrownie wiatrowe16Hydroelektrownie16III. W jakim stopniu pracujce elektrownie na terenie Dolnego lska wpywaj na rodowisko naturalne?18Elektrownie wiatrowe18Cechy pozytywne:18Cechy negatywne:18Hydroelektrownie19Zalety elektrowni wodnej:19Wady elektrowni wodnych:19Elektrownie cieplne- wglowe20IV. Ktry sposb pozyskiwania energii jest optymalny biorc pod uwag uwarunkowania rodowiskowe Dolnego lska?21Elektrownia wiatrowa21Elektrownia wodna22Elektrownia cieplna zasilana wglem23Galeria25Zakoczenie29SUMMARY30Bibliografia31Ksiki:31Strony Internetowe:31

Wstp

Wybraymy temat Energetyka na Dolnym lsku, zasoby naturalne, elektrownie i alternatywne rda energii, poniewa wyda nam si jednym z ciekawszych. Naszym celem byo zdobycie wiedzy na temat energii. Dlatego zadaymy sobie cztery najwaniejsze dla nas pytania badawcze:

W jaki sposb mona pozyskiwa energi i jakie surowce s wykorzystywane na Dolnym lsku?

W jakim stopniu warunki naturalne i spoeczne sprzyjaj rozwojowi przemysu energetycznego na Dolnym lsku?

Ktry sposb pozyskiwania energii jest optymalny biorc pod uwag warunki rodowiska oraz potrzeby odbiorcw energii na Dolnym lsku?

W jakim stopniu pracujce elektrownie na terenie Dolnego lska wpywaj na rodowisko naturalne?

Promotorami naszego projektu s pani Wadysawa Sikora i pan Iwo Wroski.

W skad naszego zespou weszy : Julia Lurka, Helena Donimirska i Zofia Swaczyna z klasy 2a i Julia Mazur z klasy 2b.

Julia Lurka

zredagowaa ankiet,

napisaa bibliografi,

wykonywaa fotografie,

napisaa wstp.

Zofia Swaczyna

opracowywaa notatki z elektrownii: cieplnej, wodnej i wiatrowej,

bya odpowiedzialna za streszczenie po angielsku,

zrobia spis treci.

Julia Mazur

napisaa zakoczenie,

przeprowadzia ankiet,

robia notatki podczas wycieczek.

Helena Donimirska

nagrywaa informacje przekazywane przez przewodnikw,

opracowaa nagrane informacje.

Ankieta 1.

Ankieta 1.

Dnia 18.09.2014r. we Wrocawiu przeprowadziymy ankiet, w ktrej wzio udzia 20 osb. Odpowiaday one na pytanie: Jakie jest najlepsze rdo energii?. Najczstrz odpowiedzi bya elektrownia wiatrowa - a 33,4%.

Jest to poniekd prawda. Elektrownia wiatrowa ma tylko jeden duy minus, jest opacalna dopiero po duszym czasie.

Wyniki wszystkich ankiet zadowoliy nas, poniewa teraz jestemy pewne e wiedza na temat rde energii nie jest zupenie obca naszemu spoeczestwu.

Ankieta 2.

Ankieta 2.

Dnia 18.09.2014r. we Wrocawiu przeprowadziymy ankiet, w ktrej wzio udzia 20 osb. Odpowiaday one na pytanie: Czy we Wrocawiu znajduj si jakie elektrownie?. 9 osb wstrzymao si od odpowiedzi.

Tylko 35% ankietowanych znaa poprawn odpowied biorc pod uwag e pytaymy tylko ludzi z Wrocawia, stwierdziymy e jest to dosy maa wiedza zwaszcza dotyczca swojego miasta.

Ankieta 3.

Ankieta 3.

Dnia 18.09.2014r. we Wrocawiu przeprowadziymy ankiet, w ktrej wzio udzia 20 osb. Odpowiaday one na pytanie: Czy ekologiczne elektrownie s opacalne?. 45% pytanych odpowiedziao e tak.

Podsumowywujc odpowiedzi doszymy do wniosku e ludzie nie s dokoca wiadomi co toznaczyekologiczneiopacalnew jednym.Wikszo ludzi braa pod uwag wiatraki:

a) dopiero po ok. 25 latach zaczynaj by opacalne,

b) psuj estetyk krajobrazu,

c) stwarzaj zagroenie dla ptakw.

Gdybymy wziy pod uwag elektrownie wodne to one nie s zabardzo ekologiczne poniewa zamulaj wod. Solary psuj estetyk krajobrazu, jednak naszym zdaniem to jest najlepsza odpowied do tego pytania.

Ankieta 4.

Ankieta 4.

Dnia 18.09.2014r. we Wrocawiu przeprowadziymy ankiet, w ktrej wzio udzia 20osb.Odpowiaday one na pytanie: Jakie zna pan/pani rda energi. Odpowiedzi byy rne najczstrz odpowiedzi bya elektrownia wiatrowa bo wynosia ona 34,4%. 6 osb wstrzymao si od odpowiedzi.

Uwaamy e poziom wiedzy polakw na temat rde energii jest na dobrym poziomie, jednak adszych, mniej znanych odpowiedzi czyli np. biomasa, udzielili nam tylko studenci. Podsumowywujc ankiet moemy wycign takie wnioski:

a) modzi ludzie maj coraz wiksz wiedz na temat rde energii co wiadczy o wzrocie poziomu nauczania w szkoach

b) Wiatraki cho wynalezione zostay niedawno stay si bardzo znane wrd polakw

c) Najbardziej znane rda energii to elektrownie wodne i wiatrowe

d) Najmniej znane rda energii to wgiel brunatny, ropa oraz biomasa

Naszym zdaniem w szkoach powinno si bardziej rozpowszechnia te naturalne rda energii, poniewa z czasem mog one sta si nie zauwaalne wrd ludzi.

I. W jaki sposb mona pozyskiwa energi i jakie surowce naturalne s wykorzystywane na Dolnym lsku?

Chcc odpowiedzie na powysze pytanie postanowiam scharakteryzowa elektrownie oraz opisa surowce naturalne.

Energia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa to inaczej farma wiatrakw, na ktrej jest od 2 do 20 wiatrakw. Skrzyda wiatrakwsnap-dzane przez wiatr, ktrego minimalna prdko wynosi 4 m/s Gdy prdko wiatru

Zdj.1.Farma Wiatrakw fot. Julia Lurka

przekroczy 22 m/s nastpuje blokada skrzyde. Optymaln prdkoci wiatru przy ktrej pracuje on pen moc zawiera si w prdkoci od 12 m/sdo 22 m/s. Zazwyczaj wiatrak ma mas od 30 do 40 ton, a dugo skrzyde osiga od 30 do 60 m. Sam sup ma wysoko od 60 do 120 m.

Wiatraki s ekologiczne, poniewa nie wytwarzaj adnych zanieczyszcze, jednak stwaaj zagroenie dla ptakw i nietoperzy. S bardzo gone oraz niszcz estetyke krajobrazu.

1. Prdnica wytwarza prd

2. Przekadnia - zmiany szybkoci obrotowej

3. Piasta utrzymuje skrzyda wiatraka

Zdj.2.Budowa wiatraka [footnoteRef:1] [1: Bezpiaska- Oglcka Anna, Vademecum modego ekologa]

Panele soneczne

Panele soneczne nazywane inaczej kolektorami sonecznymi wytwarzaj energi za pomoc promieni sonecznych. Im wikszy jest kt padania promieni na panele tym wicej produkuje si energii. Panel przetwarza energi sonecznnaelektryczno za pomoc zjawiska fotoelektrycznego. Plusem kolektorw sonecznych jest to e mog by wszdzie: na dachach domw; supach. [footnoteRef:2] [2: Zdj.3. rdo: http://www.poradnik.sunage.pl/prad-ze-slonca-czyli-jak-dziala-modul-fotowoltaiczny/]

Zdj.3.Budowa paneli sonecznych

Gdy byymy na folwarku w Kliczkowie widziaymy typ kolektora sonecznego ktry by poczony z wiatrakiem

Zdj.4.Fot. Julia Lurka, Kolektor soneczny

Biomasa

Biomasa to jedno z najstarszych rde energii. W jej skad wchodz odpadki rolnicze jak i pozostaoci po cinanych zboach. Istnieje wiele rodzajw biomasy np. soma, drewno. Zalet biomasy jest to, e jest przyjazna dla rodowiska. Wysokie koszty zniechcaja jednak do jej uywania.

Elektrownia jdrowa

Energia produkowana w tej elektrowni jest wydzielana podczas przemian jdrowych. Gwnym rdem tej energii s pierwiastki promieniotwrcze wydzielane z wntrza ziemi, jdra. T energi moemy pozyskiwa rwnie

z cia niebieskich min. Soca i Ksiyca. W Polsce nie ma takich elektrowni.

Zdj. 5. Fot. Julia Lurka, Biomasa

Hydroelektrownia

Elektrownie wodne znajduj si na rzekach i jeziorach. By zbudowa tak elektrowni czsto trzeba te zbudowa tam, ktra zakca rodowiskowodneoraz powodujezamulanie wody.Hydroelektrownia zbudowana jest z zapory, ktra przegradza dolin rzeki. Istniej trzy rodzaje zapr: kamienna, ziemna ibetonowa. Turbina wodna to silnik ktry przetwarza mechaniczn energi przepywajcej wody na energi elektryczn. Generator (transformator) zamienia energi kinetyczn na mechaniczn. Linie przemysu natomiast transmituj wyprodukowan energi na miejsce gdzie ma by ona odebrana.

Zdj.6.Budowa elektrowni wodnej

Elektrowni wodnych jest mao e wzgldu na panujce warunki, jednak s one ekologiczne.[footnoteRef:3] [3: Zdj.6. rdo: http://www.biomasa.org/]

Zdj.7.Fot. Julia Lurka, Zapora wodna we Wrocawiu

Elektrownia cieplna

Energia cieplna powstaje wwyniku spalania paliwa w kotle parowym.

Zdj.8.Budowa elektrowni cieplnej

Budowa Elektrowni cieplnej

1. Chodnia kominowa

2. Pompa wody chodzacej

3. Sie przesyowa

4. Transformator blokowy

5. Generator

6. Cz niskoprna turbiny

7. Pompa wody zasilajcej

8. Skraplacz

9. Cz rednioprna turbiny

10. Schadzacz pary

11. Cz wysokoprna turbiny

12. Odgazowywacz

13. Podgrzewacz

14. Podajnik wgla

15. Zbiornik wgla

16. Myn wglowy

17. Walczak

18. Zbiornik popiou

19. Przegrzewacz pary

20. Wentylator powietrza

21.Midzystopniowy przegrzewacz pary

22. Czerpnia powietrza

23. Podgrzewacz wody

24. Podgrzewacz powietrza

25. Filtr spalin

26. Wentylator spalin

27. Komin[footnoteRef:4] [4: Zdj.8. rdo: http://pl.wikipedia.org/]

Wysoko chodni to zazwyczaj ok.100m natomiast rednica wynosi ok. 50m

Rozrniamy cztery typy elektrowni wodnych: parowa, gazowa, gazowo-parowa oraz spalinowa.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem o wiele droszym od wgla, ale rwnoczenie bardziej ekologicznym. Budowa elektrowni gazowych trwa krcej i wymaga mniejszych kosztw ni elektrowni wglowych. Sprawno elektrowni gazowo-parowych jest prawie o 20% wysza i wobec tego mniejsze jest zuycie wody niezbdnej do chodzenia. W porwnaniu z elektrowni wglow gza ziemny przy spalaniu produkuje mniej szkodliwych substancji.

Wgiel brunatny

Wgiel brunatny ze wzgldu na niewielk kaloryczno (1500-3000 kcal/kg), odgrywa niewielka rol wwiatowej gospodarce energetycznej. Najczciej eksploatowany jest metod odkrywkow i spalany w pobliskich elektrowniach, poniewa nie opaca si go transportowa zuwagi na ma kaloryczno idu zawarto wody. Dla celw opaowych w gospodarstwach domowych bywa brykietowany.

Zdj.9.Wgiel Brunatny fot. Julia Lurka

Wgiel kamienny

Wgiel kamienny jest surowcem, ktry zapocztkowa produkcj energii na wielk skal, a wraz z ni rewolucj przemysow. Jego kaloryczno waha si od 5 000 kcal/kg do 7 500 kcal/kg, w zalenoci od zawartoci pierwiastka C. W Polsce znajduj si pokady tego surowca. Gwnie na terenie Grnego i Dolnego lska.

Ropa naftowa

Ropa naftowa jest obecnie najwaniejszym surowcem energetycznym, czsto okrelanym jako surowiec strategiczny. Jej znaczenie jako surowca energetycznego wynika z:

duej kalorycznoci (10 000 - 11 500 kcal/kg);

niskich kosztw wydobycia i transportu (tankowce, rurocigi);

rosncego znaczenia jako paliwa dla rozwijajcej si motoryzacji;

stosunkowo taniej destylacji.

W Polsce znajduj si niewielkie zoa ropy naftowej, jednak nie s one wykorzystywane w przemyle energetycznym.

Na terenie Dolnego lska znajduj si gwnie hydroelektrownie oraz farmy wiatrakw, mona znale te nieliczne elektrownie cieplne. W wojewdztwie wydobywa si wgiel kamienny i brunatny, dlatego te surowce s najczciej wykorzystywane w przemyle energetycznym regionu. Produkowana jest rwnie biomasa.

II. W jakim stopniu warunki naturalne i spoeczne sprzyjaj rozwojowi przemysu energetycznego na Dolnym lsku?

Rozwaajc problematyk energetyki na Dolnym lsku postawiam sobie pytanie: co przyczynio si do rozwoju przemysu energtycznego na tym terenie? Doszam do wniosku, e szczegln rol odegray tu warunki naturalne i spoeczne. W tej czci pracy przedstawi moje przemylenia w tym zakresie. Poszukujc odpowiedzi na wspomniane pytanie korzystaam z nastpujcych rde informacji:

informacje pozyskane od przewodnikw,

ksiaki ,

strony internetowe,

wasn wiedz i przypuszczenia.

Elektrownie cieplne zasilane wglem brunatnym

Warunki naturalne

sprzyjajace

Niesprzyjajace

Kopalnie wegla brunatnego znajduj si prawie zawsze koo elektrowni, poniewa surowiec ten jest ciki w transporcie

Dua odlego od z wgla brunego

Warunki spoeczne

Niski koszt produkci energii.

Ludzie mog by przeciwni budowie takich elektrowni, poniewa spaliny zanieczyszczaja rodowisko

Elektrownia wspiera druyn koszykarsk wic ludzie maja rozrywk i s zadowoleni

Przy wydobywaniu wgla metod odkrywkow moe zaistnie potrzeba przesiadlenia ludnoci oraz likwidacji pobliskich miejscowoci

Elektrownie wiatrowe

Warunki naturalne

sprzyjajce

Niesprzyjajce

Paski teren lub szczyty grskie. Z naszych obserwacji wynika, e wiele takich miejsc znajduje si na Dolnym lsku (Jdrzychowice, aga, Bogdanka)

Teren urozmaicony dolinkami i kotlinami nie nadaje si do budowy wiatrakw

Wystpowanie wiatrw o szyboci od 4 do 22 m/s.

Brak wiatrw lub wystepowanie wiatrw o szybkoci przekraczajcej 22m/s

Wystepowanie korytarzy powietrznych, ktrymi lataj ptaki.

Zagroenie powodziowe.

Na terenach objtych ochron przyrody nie mona stawia wiatrakw.

Warunki spoeczne

sprzyjajce

Niesprzyjajace

Dua odlego od osad ludzkich, poniewa ludzie mog wszczyna protesty

Na terenach, gdzie postawiono wiatraki spada cena ziemi

Mog by rdem dochodw dla gmin i rolnikw

Ludzie boja si, e ssiedztwo wiatrakw moe niekorzystnie wpyn na ich zdrowie

Rosnie wiadomo ludzi na temat ekologicznych sposobw wytwarzania energii

Hydroelektrownie

Warunki naturalne

sprzyjajace

Niesprzyjajce

Konieczne jest miejsce na stworzenie sztucznego zbiornika wodnego (dolina lub inne zagbienie terenu,spadek terenu)

W miejscach, gdzie zostan postawione elektrownie wodne jest uniemozliwiony przepyw ryb i innych organizmw

Rzeka musi mie taki przepyw, eby woda moga poruszy turbiny

Warunki spoeczne

sprzyjajce

Niesprzyjajce

Zbiorniki elektrowni wodnych s czsto wykoystywane jako zbiorniki retencyjne, co sprzyja ograniczeniu zagroenia powodziowego.

Czasami aby wybudowa elektrownie wodn konieczne jest przesiedlenie okolicznych wsi w celu stworzenia na ich miejscu zbiornika.

Nad zbiornikami powstaj plae i kpieliska

Panujce na obszarze Dolnego lska warunki geograficzno-klimatyczne sprzyjaj budowie elektrowni wiatrowych. Nie s one najlepsze w caej Polsce, ale stawiajc na tym terenie wiatrak, mona liczy na zysk. Przyczyniaj si do tego wiatry wiejce ze redni prdkoci, rzadko przekraczajce 10 m/s. Z drugiej strony rozwj energetyki wiatrowej ograniczaj obszary chronione, ktre pokrywaj 20% powierzchni wojewdztwa.

Liczne rzeki sprzyjaj powstawaniu elektrowni wodnych. Znajduj si one gwnie na Kwisie (elektrownie w Lenej i Zotnikach) oraz na Bobrze (elektrownie w Pilchowicach, Wrzeszczynie, Siedlcinie i Bobrowichach). Czste s te mae elektrownie wodne (o mocy zainstalowanej do 5 MW).

Dolny lsk posiada naturalne zoa wgla brunatnego. Jest to du zalet, poniewa ciko transportowa ten surowiec z powodu zbrylania si. Mimo sprzyjajcych warunkw naturalnych na terenie wojwdztwa dziaaj tylko zakady, ktre powstay kilkadziesit lat temu. Obecnie wysokie wymogi unijne oraz protesty spoeczestwa przyczyniaj si do braku powstawania nowych zakadw.

III. W jakim stopniu pracujce elektrownie na terenie Dolnego lska wpywaj na rodowisko naturalne?

Wymylajc to pytanie badawcze chciaam zaspokoi zarwno moj ciekawo jak ipowikszy swj zakres wiedzy na ten temat. Elektrownie a rodowisko naturalne ispoeczne. Jak te dwie rzeczy na siebie oddziauj? Aby uzyska odpowied na nurtujce mnie pytania skorzystaam z poniszych rde wiedzy:

ksiek,

stron internetowych,

informacji uzyskanych od przewodnikw,

oraz z wasnej wiedzy.

Elektrownie wiatrowe

W powszechnej opinii podaj si, e elektrownie wiatrowe s najbardziej ekologicznym systemem wytwarzania energii elektrycznej. Wedug mnie nie jest to do koca prawda. Zespoy wiatrakw mog znaczco wpywa na rodowisko naturalne jak ispoeczne.

Poniej przedstawiam pozytywn i negatywn stron elektrowni wiatrowych:

Cechy pozytywne:

Czysta energia - wytwarzanie energii przyjaznej dla rodowiska bez koniecznoci emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

Energia odnawialna - wiatr, dziki ktremu wytwarzana jest energia nie ulegnie wyczerpaniu w przeciwiestwie do wgla czy gazu.

Cechy negatywne:

Miejsce - ulokowanie elektrowni w dobrym miejscu czsto wie si z przesiedleniem ludzi tam mieszkajcych,

Krajobraz - wybudowane wiatraki czsto niszcz estetyk krajobrazu,

Haas - elektrownie wiatrowe s olbrzymim rdem dwch rodzajw haasu: mechanicznego, emitowanego przez generator i przekadni jak i infradwikw,

Czowiek - infradwiki mog negatywnie wpywa na organizm czowieka,

Fauna - zagroenie dla migrujcych ptakw i ich siedlisk,

Mikroklimat - na terenach zabudowanych przez wiatraki czsto obserwuj si lokalny wzrost temperatury powietrza, zwikszenia iloci zachmurzenia i wynikajcej z tego czstotliwoci opadw atmosferycznych,

Zakcenia - turbiny wiatrowe s w stanie zakca sygnay elektromagnetyczne wykorzystywane w: telekomunikacji i nawigacji, mog rwnie zakci odbir telewizji i radia.

Hydroelektrownie

Elektrownie wodne jak sama nazwa wskazuj pozyskuj energi z wody. Ze wzgldu na surowiec s bardzo ekologiczne. Niestety, wpywaj rwnie negatywnie na swoje otoczenie.

Zalety elektrowni wodnej:

Najwaniejsz rzecz przemawiajc za elektrowni wodn jest fakt i do samej produkcji energii nie wykorzystuj si adnych paliw kopalnianych a jedynie energi potencjaln biegu wody, dziki temu tak samo jak w przypadku elektrowni wiatrowej wpowietrze nie zostaj uwolnione szkodliwe substancje.

Elektrownie wodne nie s drogie w utrzymaniu, a koszt wytwarzania energii i jej eksploatacji jest stosunkowo niski.

Czsto rwnie budowanie elektrowni wodnych wie si z podniesieniem wartoci krajobrazowych i turystycznych okolicy zalewu. A wytworzone zbiorniki retencyjne mog suy za dobre zaopatrzenie w wod danego rejonu.

Wady elektrowni wodnych:

Niestety budowa elektrowni znaczco wpywa i zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia.

Dlatego nie moemy nazwa elektrowni wodnej w peni ekologiczn.

Aby otrzyma optymalne warunki do budowy elektrowni trzeba uzyska wysoki poziom wody, co koczy si zalaniem ogromnego obszaru dolin rzek a to z kolei wie si z :

zaburzeniem ekosystemu rzeki,

przesiedleniem ludzi mieszkajcych w wytyczonym obszarze,

zagad dla fauny i flory,

duy zbiornik wodny ma wiksze pole powierzchni co wie si z wikszym parowaniem a to skutkuje zmian wilgotnoci powietrza i mikroklimatu,

zmniejszenie si napowietrzania wody,

brak okresowych powodzi prowadzi do zamulenia dna,

w zbiorniku z wod stojc rozwijaj si inne organizmy ni przed powstaniem zapory.

Elektrownie cieplne- wglowe.

Elektrownie wglowe s jednym z najbardziej szkodliwych rodzajw elektrowni dla rodowiska. W wyniku spalania wgla, powstaj spaliny zawierajce takie zwizki chemiczne i pierwiastki jak:

1. tlenek wgla (IV) (CO2),

1. tlenek siarki (VI) (SO3),

1. tlenek siarki (IV) (SO2),

1. tlenki azotu,

1. py,

1. para wodna (H2O),

Z wymienionych powyej substancji do toksycznych zaliczamy:

tlenki azotu,

tlenki siarki,

popi ( ze wzgldu na zawarto: kadmu, oowiu i arsenu - pierwiastkw szkodliwych dla rodowiska).

Obecno elektrowni cieplnej na danym terenie znaczco wpywa na jego mikroklimat. Przykadem na to jest:

1. Para wodna- uwalniana do atmosfery, nie tylko powoduj zmian wilgotnoci powietrza ale te, przyspiesza proces kondensacji chmur co z kolei jest zwikszeniem czstotliwoci opadw atmosferycznych na danym terenie. Tlenek azotu i dwutlenek siarki emitowane przez elektrownie cieplne reaguj z powietrzem i zmieniaj si w zwizki kwasowe (kwas azotowy i kwas siarkawy), ktre s gwnymi czynnikami powstawania kwanych deszczy spadajcych na ziemi

1. Dwutlenek wgla- potrzebny do ycia, w wikszych ilociach moe doprowadzi do efektu cieplarnianego i zaburzy wiatowy ekosystem,

IV. Ktry sposb pozyskiwania energii jest optymalny biorc pod uwag uwarunkowania rodowiskowe Dolnego lska?

Jadc na Dolny lsk, chciaam pozna nie tylko sposoby wytwarzania tam energii, lecz take porwna je z najlepszymi dla tych terenw. Dlatego zadaam sobie pytanie: Ktry sposb pozyskiwania energii jest optymalny, biorc pod uwag uwarunkowania rodowiskowe Dolnego lska? i aby rzetelnie na nie odpowiedzie, postanowiam najpierw rozwiza par wanych kwestii. Byy to oczywicie plusy i minusy kadego sposobu wytwarzania energii:

jak ilo prdu wytwarza,

koszty budowy oraz dodatkowe opaty,

uwarunkowania rodowiskowe obowizkowe do postawienia elektrowni,

iloci s zanieczyszcze produkowanych przez poszczeglne elektrownie,

jak rwnie braymy pod uwag stosunek spoecznoci do sposobu wytwarzania prdu.

By wybra najlepsz metod pozyskiwania energii postanowiam przydziela punkty kadej z kategorii , ktre zostay wczeniej wymienione. Podsumowujc wszystkie punkty, kada z wymienionych poniej elektrowni moga dosta od 1 do 6 punktw. Podczas obozu dokadnie przyjrzaam si trzem sposobom wytwarzania energii: poprzez elektrownie wodn, wiatrow i ciepln, wic te wezm pod uwag w poniszych tabelach.

Elektrownia wiatrowa

Zalety

Wady

atwa w obsudze

Maa ilo wytwarzanej energii

Brak staych kosztw

Spadek ceny ziemi w pobliu wiatrakw

Nigdy nie zabraknie surowca

Szkodz ptakom i nietoperzom

Uniezalenia od dostawcw prdu podczas czstych przerw w dostawie

Protesty spoecznoci

1/1pkt.

Koszty

Ilo wytwarzanej energii

Warunki do budowy elektrowni

Ilo produkowanych zanieczyszcze

Stosunek spoecznoci

15 mln z

3,2 MW

Dua otwarta przestrze lub szczyt wzniesienia

brak

Protesty przeciwko wiatrakom[footnoteRef:5] [5: Zgoszono 552 protesty przeciwko wiatrakom w caym kraju. rdo: http://mapa.stopwiatrakom.eu/]

+

-

+

+

-

3/6pkt.

Elektrownia wodna

Zalety

Wady

Brak staych kosztw

Potrzeba wykwalifikowanej kadry do obsugi

Brak wytwarzanych zanieczyszcze

Budowa elektrowni zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia

Poziom haasu w maych elektrowniach jest niski w stosunku do duych elektrowni

Gromadzenie osadw dennych i glonw, przyczyniaj si do masowego nicia ryb.

Powstawanie zbiornikw wodnych przyczyniaj si do rozwoju turystyki i rekreacji

Niewiele miejsc odpowiednich dla lokalizacji

1/1pkt.

Koszty

Ilo wytwarzanej energii

Warunki do budowy elektrowni

Ilo produkowanych zanieczyszcze

Stosunek spoecznoci

400-500 tys. z