energetika turbine malisa

19
ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГЕТИКА

Upload: guestba012d

Post on 02-Jul-2015

1.117 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Energetika Turbine Malisa

ЕНЕРГЕТИКАЕНЕРГЕТИКА

Page 2: Energetika Turbine Malisa

ЗАКОН О ОДРЖАЊУ ЕНЕРГИЈЕЗАКОН О ОДРЖАЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Енергија се не може уништити нити створити ниЕнергија се не може уништити нити створити ни изиз чега, она само мења свој облик и прелази чега, она само мења свој облик и прелази са тела вишег енергетског нивоа на тело са тела вишег енергетског нивоа на тело нижег енергетског нивоанижег енергетског нивоа

Page 3: Energetika Turbine Malisa

ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА

ОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕ

МЕХАНИЧКА

ТЕРМИЧКА

СВЕТЛОСНА

ХЕМИЈСКА

ЕЛЕКТРИЧНА

НУКЛЕАРНА

Page 4: Energetika Turbine Malisa

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

НЕОБНОВЉИВИ

ФОСИЛНА ГОРИВА

РУДА УРАНА

УГАЉ НАФТА

ГАС

Page 5: Energetika Turbine Malisa

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ОБНОВЉИВИ

ВОДА

ВЕТАР

СУНЦЕ

Page 6: Energetika Turbine Malisa

КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕКОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Коришћење енергије се своди на Коришћење енергије се своди на трансформацију једне врсте енергије у трансформацију једне врсте енергије у другу.другу.

електрична – топлотнаелектрична – топлотна

хемијска – топлотнахемијска – топлотна

механичка - електричнамеханичка - електрична

Page 7: Energetika Turbine Malisa

ПОГОНСКЕ МАШИНЕ - МОТОРИПОГОНСКЕ МАШИНЕ - МОТОРИ

КОРИСТЕ СЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ КОРИСТЕ СЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ РАДНИХ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА, РАДНИХ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА, ТРАНСПОРТНИХ МАШИНА И У ДРУГЕ ТРАНСПОРТНИХ МАШИНА И У ДРУГЕ СВРХЕ.СВРХЕ.

Јачина мотора мери се на основу Јачина мотора мери се на основу механичке енергије односно рада који механичке енергије односно рада који може да изврши у јединици времена.може да изврши у јединици времена.

(( P=A/t=FP=A/t=F··vv [kW] [kW] ))

Page 8: Energetika Turbine Malisa

ВРСТЕ МОТОРАВРСТЕ МОТОРА

У зависности од врсте енергије коју У зависности од врсте енергије коју користе делимо их на:користе делимо их на:

Хидрауличне мотореХидрауличне моторе

Топлотне мотореТоплотне моторе

Електричне мотореЕлектричне моторе

Page 9: Energetika Turbine Malisa

ТУРБИНЕТУРБИНЕ

Врста мотора која користи потенцијалну Врста мотора која користи потенцијалну енергију флуида. енергију флуида.

Могу бити:Могу бити:

Хидрауличне турбине (покреће их вода)Хидрауличне турбине (покреће их вода)

Парне турбине (покреће их водена пара)Парне турбине (покреће их водена пара)

Page 10: Energetika Turbine Malisa

ХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕ

Користе потенцијалну енергију воде да Користе потенцијалну енергију воде да је претворе у механички рад.је претворе у механички рад.

Прва хидраулична турбина је воденички Прва хидраулична турбина је воденички точак.точак.

Page 11: Energetika Turbine Malisa

ХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕ

Савремене хидрауличне турбине Савремене хидрауличне турбине користе се у хидро електранама за користе се у хидро електранама за погретање генератора и производњу погретање генератора и производњу електричне енергије.електричне енергије.

Page 12: Energetika Turbine Malisa

ХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕ

Врсте хидрауличних турбинаВрсте хидрауличних турбина

Пелтонова (за веће падове)Пелтонова (за веће падове)

Френсисова (за средње падове)Френсисова (за средње падове)

Капланова ( за мале падове и Капланова ( за мале падове и велике протоке)велике протоке)

Page 13: Energetika Turbine Malisa

ХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕХИДРАУЛИЧНЕ ТУРБИНЕ

Page 14: Energetika Turbine Malisa

ПАРНЕ ТУРБИНЕПАРНЕ ТУРБИНЕ

Припадају групи топлотних мотора са Припадају групи топлотних мотора са спољашњим сагоревањем.спољашњим сагоревањем.

Радни флуид је водена пара која се Радни флуид је водена пара која се добија загреванјем воде.добија загреванјем воде.

Page 15: Energetika Turbine Malisa

ПАРНЕ ТУРБИНЕПАРНЕ ТУРБИНЕ

Принцип рада:Принцип рада:

Пара из котла под високим притиском Пара из котла под високим притиском излази кроз млазницу удара у лопатице излази кроз млазницу удара у лопатице турбине која ротира и производи турбине која ротира и производи механички рад.механички рад.

Page 16: Energetika Turbine Malisa

ПАРНЕ ТУРБИНЕПАРНЕ ТУРБИНЕ

Ротационо кретање се са ротора Ротационо кретање се са ротора турбине преноси на генератор који турбине преноси на генератор који производи електричну енергију или на производи електричну енергију или на пропелере који покрећу бродове.пропелере који покрећу бродове.

термоелектрана

турбина за бродове

Page 17: Energetika Turbine Malisa

ПАРНЕ ТУРБИНЕПАРНЕ ТУРБИНЕ

Топлотна енергија потребна за Топлотна енергија потребна за загревање воде добија се сагоревањем загревање воде добија се сагоревањем фосилних горива (угаљ, нафта, гас) или фосилних горива (угаљ, нафта, гас) или нуклеарном енергијом.нуклеарном енергијом.

Page 18: Energetika Turbine Malisa

ЗАГАЂЕЊЕ ОКОЛИНЕЗАГАЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ

Добра страна парних турбина је веома Добра страна парних турбина је веома велики степен кориности (око 90%)велики степен кориности (око 90%)

Лоша страна је веома велико загађење Лоша страна је веома велико загађење човекове околинечовекове околине

Page 19: Energetika Turbine Malisa

ЗАГАЂЕЊЕ ОКОЛИНЕЗАГАЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ

У савременом свету је велика потражњаУ савременом свету је велика потражња

за алтернативним изворима енергије којиза алтернативним изворима енергије који

би заменили фосилна и нуклеарно би заменили фосилна и нуклеарно

гориво у циљу смањења загађења гориво у циљу смањења загађења

околине.околине.