energetika - saša stojanović

30
Energetika Energetika -Energetika je grana teske -Energetika je grana teske industrije i od velikog je znacaja industrije i od velikog je znacaja za svaku zemlju. za svaku zemlju.

Upload: edukacija-obrazovni-portal

Post on 20-Mar-2017

178 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Energetika - Saša Stojanović

EnergetikaEnergetika-Energetika je grana teske industrije i od -Energetika je grana teske industrije i od

velikog je znacaja za svaku zemlju. velikog je znacaja za svaku zemlju.

Page 2: Energetika - Saša Stojanović

Savremeni zivot se tesko moze zamisliti bez Savremeni zivot se tesko moze zamisliti bez ELEKTRICNE ENERGIJE.ELEKTRICNE ENERGIJE.Najveci potrosaci elektricne energije su Najveci potrosaci elektricne energije su domacinstva i industrija.domacinstva i industrija.U nasoj zemlji najveci deo elektricne energije U nasoj zemlji najveci deo elektricne energije se proizvede u termoelektranama (TE), zatim se proizvede u termoelektranama (TE), zatim u hidroelektranama (HE), a najmanji deo u u hidroelektranama (HE), a najmanji deo u kombinovanim termoelektranama-toplanama kombinovanim termoelektranama-toplanama (TE-TO).(TE-TO).

Page 3: Energetika - Saša Stojanović

proizvodnja elekticne energije (2007)proizvodnja elekticne energije (2007)

Page 4: Energetika - Saša Stojanović

Potrosnja elektricne energije (2007) Potrosnja elektricne energije (2007)

Page 5: Energetika - Saša Stojanović

Hidroenergija Hidroenergija je cist, obnovljiv i neiscrpan je cist, obnovljiv i neiscrpan izvor energije.izvor energije.Prema istrazivanjima, koja je izvrsio institut Prema istrazivanjima, koja je izvrsio institut “Jaroslav Cerni”, ukupan hidroenergetski “Jaroslav Cerni”, ukupan hidroenergetski potencijal reka u Srbiji je veliki.potencijal reka u Srbiji je veliki.Od ukupnog hidroenergetskog potencijala, Od ukupnog hidroenergetskog potencijala, tehnicki je koristivo 73%, a od toga je vec tehnicki je koristivo 73%, a od toga je vec iskorisceno 52%iskorisceno 52%

Page 6: Energetika - Saša Stojanović

Prva hidroelektrana u Srbiji izgradjena je u Prva hidroelektrana u Srbiji izgradjena je u Uzicu, na reci Djetinji, 1900. godine. Uzicu, na reci Djetinji, 1900. godine. Izgradjena je samo 4 godine posle prve Izgradjena je samo 4 godine posle prve hodroelektrane u svetu (na reci Nijagari), hodroelektrane u svetu (na reci Nijagari), sa Teslinim sistemom visefaznih struja.sa Teslinim sistemom visefaznih struja.Prestala je sa radom 1970, ali je na Prestala je sa radom 1970, ali je na stogodisnjicu izdradnje ponovo pokrenuta I stogodisnjicu izdradnje ponovo pokrenuta I radi i danas.radi i danas.

Page 7: Energetika - Saša Stojanović

Hidroelektrana na reci DjetinjiHidroelektrana na reci Djetinji

Page 8: Energetika - Saša Stojanović

Veci broj hidroenergetskih objekata stariji Veci broj hidroenergetskih objekata stariji je od 40 godina, zbog cega je u planu je od 40 godina, zbog cega je u planu njihova rekonstrukcija, modernizacija i njihova rekonstrukcija, modernizacija i povecanje postojecih kapactiteta.povecanje postojecih kapactiteta.Pored toga, planira se i izgradnja jos Pored toga, planira se i izgradnja jos desetak novih velikih hidroelektrana.desetak novih velikih hidroelektrana.U Srbiji je utvrdjeno i 856 mesta za U Srbiji je utvrdjeno i 856 mesta za mogucu izgradnju malih hidroelektrana.mogucu izgradnju malih hidroelektrana.

Page 9: Energetika - Saša Stojanović

Male hidroelektrane spadaju u kategoriju Male hidroelektrane spadaju u kategoriju povlascenih proizvodjaca energije, a povlascenih proizvodjaca energije, a dozvole za njihovu izgradnju izdaje dozvole za njihovu izgradnju izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike.Ministarstvo rudarstva i energetike.Dosad je ovo ministarstvo izdalo dozvole Dosad je ovo ministarstvo izdalo dozvole za izgradnju 14 mini-hidroelektrana.za izgradnju 14 mini-hidroelektrana.

Page 10: Energetika - Saša Stojanović
Page 11: Energetika - Saša Stojanović

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju Potpisivanjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice, Srbija je preuzela energetske zajednice, Srbija je preuzela obavezu da promovise i podstakne obavezu da promovise i podstakne proizvodnju elektricne energije proizvodnju elektricne energije koriscenjem i drugih obnovljivih izvora koriscenjem i drugih obnovljivih izvora energije osim mini-hidroelektrana.energije osim mini-hidroelektrana.To su To su energije vetra, solarna energija, energije vetra, solarna energija, geotermalna energija i energija geotermalna energija i energija biomasebiomase.U tom cilju izdata je dozvola za .U tom cilju izdata je dozvola za izgradnju vetroelektrane na podrucju izgradnju vetroelektrane na podrucju opstine Vrsac.opstine Vrsac.

Page 12: Energetika - Saša Stojanović

Od 26. janura 2009. godine, Republika Od 26. janura 2009. godine, Republika Srbija je postala clan i jedan od osnivaca Srbija je postala clan i jedan od osnivaca Medjunarodne agencije za obnovljivu Medjunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA).energiju (IRENA).

Page 13: Energetika - Saša Stojanović

TESKA INDUSTRIJATESKA INDUSTRIJA

Page 14: Energetika - Saša Stojanović

Teska industrija obuhvata eksploataciju Teska industrija obuhvata eksploataciju mineralnih sirovina , proizvodnju energije , mineralnih sirovina , proizvodnju energije , kao i proizvodnju sredstava i materijala kao i proizvodnju sredstava i materijala (sirovina) koji se koriste u daljoj proizvodnji.(sirovina) koji se koriste u daljoj proizvodnji. Osim rudarstva i energetike , ostale grane Osim rudarstva i energetike , ostale grane teske industrije su metalurgija , metalska teske industrije su metalurgija , metalska industrija i teska hemijska industrija.industrija i teska hemijska industrija.

Page 15: Energetika - Saša Stojanović

MetalurgijaMetalurgija je grana teske industrije koja je grana teske industrije koja se bavi dobijanjem i preradom metala iz se bavi dobijanjem i preradom metala iz ruda.ruda. Najcesce se deli na crnu i obojenu Najcesce se deli na crnu i obojenu metalurgiju. metalurgiju. Crna metalurgija obuhvata topljenje Crna metalurgija obuhvata topljenje gvozdene rude i proizvodnju sirovog gvozdene rude i proizvodnju sirovog gvozdja i celika, kao i metala koji se gvozdja i celika, kao i metala koji se koriste za oplemenjivanje celika ( nikl koriste za oplemenjivanje celika ( nikl hrom,molibden,kobalt,volfram I dr.)hrom,molibden,kobalt,volfram I dr.)

Page 16: Energetika - Saša Stojanović

Obojena metalurgija se zasniva na Obojena metalurgija se zasniva na preradi teskih ruda obojenih metala preradi teskih ruda obojenih metala (bakar , olovo , cink ,antimon) , lakih ruda (bakar , olovo , cink ,antimon) , lakih ruda obojenih metala (aluminijum, magnezijum) obojenih metala (aluminijum, magnezijum) i plemenitih metala.i plemenitih metala.

Page 17: Energetika - Saša Stojanović

Proces proizvodnje u zelezariProces proizvodnje u zelezari

Page 18: Energetika - Saša Stojanović

Jedina fabrika za preradu rude gvozdja i Jedina fabrika za preradu rude gvozdja i proizvodnju celika u Srbiji je zelezara u proizvodnju celika u Srbiji je zelezara u Smederevu.Sirovine potrebne za Smederevu.Sirovine potrebne za proizvodnju celika se uvoze. proizvodnju celika se uvoze.

Page 19: Energetika - Saša Stojanović

Centri obojene metalurgije u kojima se vrsi Centri obojene metalurgije u kojima se vrsi primarna prerada nalaze se u neposrednoj primarna prerada nalaze se u neposrednoj blizini velikih rudnika.Ruda bakra se blizini velikih rudnika.Ruda bakra se preradjuje u Boru , topionica olova i cinka preradjuje u Boru , topionica olova i cinka nalazi se u Zvecanu , a topionica antimona nalazi se u Zvecanu , a topionica antimona u Zajaci.u Zajaci. U Sapcu se nalazi topionica cinka i fabrika U Sapcu se nalazi topionica cinka i fabrika za izradu belih limova , a u Sevojnu za izradu belih limova , a u Sevojnu valjaonica bakra i aluminijuma.valjaonica bakra i aluminijuma.

Page 20: Energetika - Saša Stojanović

Valjaonica bakra u SevojnuValjaonica bakra u Sevojnu

Page 21: Energetika - Saša Stojanović

Plemeniti metali nalaze se u prirodi u Plemeniti metali nalaze se u prirodi u elementarnom stanju u obliku zica , listica i elementarnom stanju u obliku zica , listica i grumenja i u nekim rudama – najcesce grumenja i u nekim rudama – najcesce olovo – cinkanim i bakarnim. Dobijaju se olovo – cinkanim i bakarnim. Dobijaju se kao sporedni proizvodi pri proizvodnji kao sporedni proizvodi pri proizvodnji olova , cinka i bakra u Zvecanu u Boru.olova , cinka i bakra u Zvecanu u Boru.

Page 22: Energetika - Saša Stojanović

Metalska industrija Metalska industrija se direktno se direktno nadoveziju na metalurgiju i obuhvata nadoveziju na metalurgiju i obuhvata preradu metala u polufabrikate ili gotove preradu metala u polufabrikate ili gotove proizvode.Prema vrsti proizvoda deli se na proizvode.Prema vrsti proizvoda deli se na metalopreradjivacku industriju , masinku metalopreradjivacku industriju , masinku industriju , elektroindustriju i brodogradnju.industriju , elektroindustriju i brodogradnju. Metalopreradjivacka industrija Metalopreradjivacka industrija proizvodi proizvodi raznovrstan alat , celicne konstrukcije , raznovrstan alat , celicne konstrukcije , zeleznicke sine , ploce za stednjake , zeleznicke sine , ploce za stednjake , ramove za bicikle i drugo.ramove za bicikle i drugo.

Page 23: Energetika - Saša Stojanović

Masinska industrija Masinska industrija obuhvata obuhvata proizvodnju prevoznih sredstava (sinska , proizvodnju prevoznih sredstava (sinska , privredna i putnicka vozila), proizvodnju privredna i putnicka vozila), proizvodnju poljoprivrednih masina , kao i uredjaja koji poljoprivrednih masina , kao i uredjaja koji se koriste u domacinstvu.se koriste u domacinstvu. Podela masinske industrije izvrsena je Podela masinske industrije izvrsena je prema vrsti proizvoda.Centri masinske prema vrsti proizvoda.Centri masinske industrije su sirom Srbije , a takoreci sva industrije su sirom Srbije , a takoreci sva veca naselja , posebno gradska , centri su veca naselja , posebno gradska , centri su masinske industrije.masinske industrije.

Page 24: Energetika - Saša Stojanović

Proizvodnja u fabrici ‘’ Ikarbus’’Proizvodnja u fabrici ‘’ Ikarbus’’

Page 25: Energetika - Saša Stojanović

Elektroindustrija Elektroindustrija proizvodi razne masine proizvodi razne masine i uredjaje za proizvodnju, prenos i i uredjaje za proizvodnju, prenos i potrosnju elektricne energije.To su potrosnju elektricne energije.To su generatori , transformatori , kontrolni i generatori , transformatori , kontrolni i signalni uredjaji , rendgenski aparati , signalni uredjaji , rendgenski aparati , kablovi , elektricni aparati za domacinstvo, kablovi , elektricni aparati za domacinstvo, motori za liftove , radio i TV aparati , motori za liftove , radio i TV aparati , oprema za automatizaciju i elektronika.oprema za automatizaciju i elektronika.

Page 26: Energetika - Saša Stojanović

Uredjaji za prenos elektricne energije Uredjaji za prenos elektricne energije

Page 27: Energetika - Saša Stojanović

Teska hemijska industrija Teska hemijska industrija razvija se kao razvija se kao prateca grana industrije uz crnu i obojenu prateca grana industrije uz crnu i obojenu metalurgiju. Njene sirovine su biljnog , metalurgiju. Njene sirovine su biljnog , mineralnog i zivotinjskog porekla. mineralnog i zivotinjskog porekla.

Page 28: Energetika - Saša Stojanović

Petrohemija Petrohemija pored prerade nafte pored prerade nafte obuhvata i proizvodnju njenih derivata. obuhvata i proizvodnju njenih derivata. U sastavu Naftne industrije Srbije nalaze U sastavu Naftne industrije Srbije nalaze se dve rafinerije , u Pancevu i Novom se dve rafinerije , u Pancevu i Novom Sadu. Sadu. Petrohemija se jos bavi dobijanjem , Petrohemija se jos bavi dobijanjem , proizvodnjom i preradom organskih i proizvodnjom i preradom organskih i neorganskih hemijskih proizvoda , koji se neorganskih hemijskih proizvoda , koji se koriste u daljoj proizvodnji.koriste u daljoj proizvodnji.

Page 29: Energetika - Saša Stojanović

Najvazniji proizvodi teske hemijske Najvazniji proizvodi teske hemijske industrije su sumporna kiselina , vestacka industrije su sumporna kiselina , vestacka djubriva , plasticne mase i deterdzenti.djubriva , plasticne mase i deterdzenti. Sumporna kiselinaSumporna kiselina dobija se kao prateci dobija se kao prateci proizvod pri preradi ruda bakra , olova i proizvod pri preradi ruda bakra , olova i cinka.cinka.

Page 30: Energetika - Saša Stojanović

KRAJKRAJTanja Marjanovic i Aleksandra Tanja Marjanovic i Aleksandra

Djurdjevic , VIII-1Djurdjevic , VIII-1