energetika 1.deo

Upload: olja-sipovac-savic

Post on 02-Mar-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  1/17

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  2/17

  6/16/16 2

  O Jevrem Obrenovi abac

  Tehniko i informatikoobrazovanje

  VII razred

  Predmetni nastavnik Mr DukoBoji ro!"#I

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  3/17

  6/16/16 3

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  8. ENERGETIKA

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  4/17

  6/16/16 4

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  Osnovni ciljovo$ redavanja je uoznavanjeu%enika sa ob&icima i izvorima ener$ije' zna%ajza savremeni (ivot kao i o u$ro(enosti%ove%anstva us&ed neraciona&no$ korienja"

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  5/17

  6/16/16 5

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  )va kretanja u rirodi se deavaju od dejstvraz&i%iti* ob&ika ener$ije' korienjem razo$onski* motora"

  + o%etku se %ovek s&u(io sna$om svoji* mii

  ,asnije je riitomio konja i $ove%e i timedobio ja%i izvor ener$ije za obav&janje os&ova"

  Prona&askom &a-e sa jedrima i vodenice' o%eoda koristi ener$iju vetra i vode"

  Prona&askom arne maine s*vatio je da ener$ija $oriva mo(e trans!ormisati u me*anii tako okretati maine"

  )&edei korak je rona&azak )+) motora a ./"

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  6/17

  6/16/16 6

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  0ner$ija je ojam kojim odre-ujemo sva stanjarirodi1 kretanje i mirovanje 2mehanika3'to&otna stanja 2termika3' *emijski rocesi

  2hemijska3' e&ektroma$netni rocesi2elektrina3' rostiranje svet&osti 2svetlosna3veze u atomima 2nuklearna3"

  + me*anici se od ener$ijom odrazumevasosobnost tela !a izvr"i neki ra!"

  Prirodne nauke o%ivaju na zakonu o odr(anjuener$ije1

  Ener#ija se ne mo$e niti iz#ubiti niti ni ize#a !obiti ve% samo mo$e relaziti iz

  je!no# oblika u !ru#i& sa je!no# tela na

  !ru#o.

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  7/17

  6/16/16 7

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  8/17

  6/16/16 8

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  mehanika1 mo$unost te&a da izvri rotencija&na i

  kineti%ka

  tolotna1 steen za$rejanosti te&a

  hemijska1 os&edica rasoreda mo&eku&a u te&ia koji je

  nastao us&ed *emijski* i dru$i* rocesa u riro

  )adr(i je*rana' u$a&j' na!ta' zemni $as"""

  elektrina1 os&edica kretanja e&ektrona us&edraz&ike otenci5

  ja&a" 6ajo$odnija je za korienje"

  7

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  9/17

  6/16/16 9

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  Izvori ener#ije'

  Osnovni izvori ener$ije koji se koriste' semnuk&earne' na

  raz&i%ite na%ine oti%u od )unca koje je trajanizvor ener$ije"

  6a )uncu se svake sekunde ve&ika ko&i%ina 8.retvara u 8e

  2nuk&earne reakcije3 uz os&oba-anje o$romneko&i%ine

  ener$ije a ma&i deo do&azi i do nas"

  Izvori ener$ije mo$u biti1

  neobnovljivi2drvo' u$a&j' na!ta3'

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  10/17

  6/16/16 10

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  )unce' trajni izvor ener$ije

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  11/17

  6/16/16 11

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  Izvori ener$ije

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  12/17

  6/16/16 12

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  Kori"%enje ener#ije'

  + svetu se mno$o koriste neobnov&jivi izvori tdovodi do

  nji*ove nestaice"

  #reba te(iti da se to vie re&azi na korienjeobnov&jivi* i

  a&ternativni* izvora ener$ije"

  (a"to)

  *ostoji li oasnost i u#ro$enost razvitka i

  ostanka

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  13/17

  6/16/16 13

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  0ner$etske trans!ormacije5rirodan tok kretanja vode

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  14/17

  6/16/16 14

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  Da a&i uz raciona&no i ravi&no korienjeraso&o(ivi* rezervi

  i a&ternativni* izvora ona se mo(e izbei"

  Posebna oasnost reti od za$a-enja oko&inezbo$ sa$ore&i*

  $asova kada do&azi do oveanja koncentracije

  9O+u atmo5s!eri 7 !enomen stak&ene bate 2,joto rotoko&3

  #o bi mo$&o biti kobno za (ivot na zem&ji2oveanje temera5

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  15/17

  6/16/16 15

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  ta biste mo$&i da ka(ete o trans!ormacijiener$ije:

  ;bo$ %e$a se to koristi:

  Imate &i nekakav rimer za to:

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  16/17

  6/16/16 16

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci !"o #o

  *roveri svoje znanje'

  ?3 Da &i si %uo5&a za ,@oto rotoko&: Probaj da objas

 • 7/26/2019 Energetika 1.Deo

  17/17

  6/16/16 17

  O Jevrem Obrenovi abac Mr sci Duko Boji

  ,-AA NA *A/N0I1

  23E4TI5N4)