emlékezés az forradalom és szabadságharc

of 12 /12
Ismét megrendezésre került a Jászárokszállási Gazdakör szervezésében a ‘48-as va- csora. A rendezvény a Szenthárom- ság-templomban ünnepi szent- misével kezdődött, melyet Kiss Csaba apátplébános mutatott be, ezzel is megemlékezve a ’48-as szabadságharcban részt vett já- szárokszállási hősökről. Ezután az 1848-49-es forrada- lom és szabadságharc 160. év- fordulójára állított emléktábla megáldására és koszorúzására került sor. Az ünnepi műsor a Petőfi Mű- velődési Házban vette kezdetét. Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeményét szavalta el Ács Dóra és Bobák Réka. Márkus Miklós, a Jászárokszál- lási Gazdakör elnökének köszön- tőjét hallhattuk. Beszédében a közösség alapvető ismérveit részletezte. „A mai nap emléke- zete és a közösség példája bizo- nyítja, hogy az egymás tisztele- tén és megbecsülésén nyugvó közösség attól más és azért több, mint az egyes emberek összes- sége, mert a közösségben több- szörös teremtő és megtartó erő munkál. Ez az erő ott van a min- dennapokban, és ott él az ünne- peinkben.” Említette, hogy az az- napi események a nemzeti mito- lógiába is bekerültek, és tulaj- donképpen egyedül mi voltunk képesek eljutni a sikeres katonai ellenállásig. Kifejezte elismeré- sét a forradalom vezetőivel szemben, akik neve minden ma- gyar számára ismerősen cseng: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan és Eötvös Jó- zsef. Büszkeséggel és elismerés- sel telve halhattuk az elnöktől, hogy a magyarok az elmúlt 172 évben mindig képesek voltak erőt meríteni 1848. március 15. üzenetéből. Ezt követően ünnepi beszédet mondott Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője és Gergely Zoltán, Jászárokszállás város polgármestere. Az est folyamán láthattuk a Fortuna TSE csodás táncait, majd Kovács Zoltánné Lajos Krisztina vezetésével a Rozmaring Népdal- kör dalai csendültek fel. Fellépésükkel színesebbé tet- ték rendezvényünket. Az ünneplést finom vacsora, jó hangulatú zene, tombola és tánc követte. Bízunk benne, hogy jövőre is méltóképpen ünnepelhetjük meg nemzeti ünnepünket. Az 1848-as forradalomra em- lékezve minden magyar gon- dolatában megjelennek a Nem- zeti dal sorai, Petőfi Sándor, va- lamint a márciusi ifjak nevei. 172 évvel ezelőtt az emberi összefogás, az elszántság és a tenni akarás mozgatta a fiatalok szívét. Ez az összefogás pedig az évek múlásával sem szabad, hogy háttérbe húzódjon, bármi- lyen nehézség érje is nemzetün- ket. Nem felejthetjük, hogy a múltban lerakott kövekből épít- hetjük meg a jelenkor erős falait. A kialakult egészségügyi hely- zetre való tekintettel az idei év megemlékezései országszerte el- maradtak. Ennek ellenére váro- sunk fontosnak tartotta, hogy fejet hajtsunk a márciusi ifjak előtt. Az önkormányzat, a helyi in- tézmények, civil szervezetek és pártok vezetői elhelyezték koszo- rúikat a Városháza falán található emléktáblánál. Az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos ta- nulói saját készítésű, nemzeti színű zászlóikkal, rajzaikkal színe- sítették a város parkját. A hagyo- mányokhoz híven a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és In- formatikai Szakgimnázium ebben az évben is beszédíró pályázatot hirdetett. A nyertes pályázó be- szédét ezúttal diáktársai hallgat- ták meg az iskola falain belül. A szónoki beszédíró pályá- zat helyezettjei: 1. helyezett: Jakus Fanni Anna (10. A) 2. helyezett: Gyurkán Zsófia (11. A) 3. helyezett: Báder Doroti (10. A) Kedves Olvasó! A Jászvidék új fő- szerkesztőjeként, szeretném köszön- teni Önt márciusi lapszámunkban. Kérem, engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam. Nagy Kinga vagyok, az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem tanítóként. Bár hivatásomat nem gyakorlom, munkám során mindig fontosnak tartottam, hogy egy összetartó, egymást segítő csapattal dolgozhassak együtt. Városunk havilapjának szerkesz- tőbizottsági tagja vagyok már hat éve. A városi rendezvények műsorvezetőjeként, valamint a Görbe János Színjátszó Egye- sület tagjaként, örömmel teszek váro- sunk kulturális programjainak színesíté- séért. A Jászvidék eddigi főszerkesztőinek munkájáért igazán hálás vagyok, hiszen hónapról-hónapra egy tartalomban gaz- dag újságot vehettünk kezünkbe. Az álta- luk megteremtett felépítés mellett szeret- ném új rovatokkal színesíteni a lapot. Ebben a hónapban egy „Generációkon keresztül” című rovattal ismerkedhet meg, melyben több korosztály vélemé- nyét szeretnénk bemutatni egy-egy té- mával kapcsolatban. Ahhoz, hogy mindenki megtalálhassa a számára legérdekesebb cikket, egy - több pedagógiai elven alapuló - rovatot is elindítunk Gál Lászlóné Vica tapasz- talatai által, melyben könnyen elvégez- hető, fejlesztő hatású tevékenységeket mutatunk be. Úgy vélem, számos olyan ember él vá- rosunkban, akikre büszkék lehetünk, tetteik méltóvá teszik őket arra, hogy minden lakos megismerhesse, ezért az áprilisi lapszámtól kezdve velük ké- szült interjúkat is olvashat majd. Bízom benne, hogy szerkesztőtársaim- mal egymás munkáját segítve egy csa- pattá kovácso- lódunk össze és továbbra is olyan újságot tudunk megje- lentetni, me- lyet mindenki örömmel vesz meg, már a megjelenése napján. www.JasZaroKsZallas.Hu 1. oldal sZövEG: naGY KInGa fősZErKEsZtő sZövEG: GörbE ErZsébEt sZövEG: naGY KInGa fotó: JásZsáGI térséGI tv Köszöntő EmléKEZés aZ 1848-49-Es forradalom és sZabadsáGHarc HősEIrE Emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire ‘48-as vacsora

Author: others

Post on 05-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Layout 2Ismét megrendezésre került a Jászárokszállási Gazdakör szervezésében a ‘48-as va- csora.
A rendezvény a Szenthárom- ság-templomban ünnepi szent- misével kezddött, melyet Kiss Csaba apátplébános mutatott be, ezzel is megemlékezve a ’48-as szabadságharcban részt vett já- szárokszállási hsökrl.
Ezután az 1848-49-es forrada- lom és szabadságharc 160. év- fordulójára állított emléktábla megáldására és koszorúzására került sor.
Az ünnepi msor a Petfi M- veldési Házban vette kezdetét. Petfi Sándor Nemzeti Dal cím költeményét szavalta el Ács Dóra és Bobák Réka.
Márkus Miklós, a Jászárokszál- lási Gazdakör elnökének köszön- tjét hallhattuk. Beszédében a közösség alapvet ismérveit
részletezte. „A mai nap emléke- zete és a közösség példája bizo- nyítja, hogy az egymás tisztele- tén és megbecsülésén nyugvó közösség attól más és azért több,
mint az egyes emberek összes- sége, mert a közösségben több- szörös teremt és megtartó er munkál. Ez az er ott van a min- dennapokban, és ott él az ünne-
peinkben.” Említette, hogy az az- napi események a nemzeti mito- lógiába is bekerültek, és tulaj- donképpen egyedül mi voltunk képesek eljutni a sikeres katonai
ellenállásig. Kifejezte elismeré- sét a forradalom vezetivel szemben, akik neve minden ma- gyar számára ismersen cseng: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan és Eötvös Jó- zsef. Büszkeséggel és elismerés- sel telve halhattuk az elnöktl, hogy a magyarok az elmúlt 172 évben mindig képesek voltak ert meríteni 1848. március 15. üzenetébl.
Ezt követen ünnepi beszédet mondott Pócs János, a Jászság országgylési képviselje és Gergely Zoltán, Jászárokszállás város polgármestere.
Az est folyamán láthattuk a Fortuna TSE csodás táncait, majd Kovács Zoltánné Lajos Krisztina vezetésével a Rozmaring Népdal- kör dalai csendültek fel.
Fellépésükkel színesebbé tet- ték rendezvényünket.
Az ünneplést finom vacsora, jó hangulatú zene, tombola és tánc követte.
Bízunk benne, hogy jövre is méltóképpen ünnepelhetjük meg nemzeti ünnepünket.
Az 1848-as forradalomra em- lékezve minden magyar gon- dolatában megjelennek a Nem- zeti dal sorai, Petfi Sándor, va- lamint a márciusi ifjak nevei.
172 évvel ezeltt az emberi összefogás, az elszántság és a tenni akarás mozgatta a fiatalok szívét. Ez az összefogás pedig az évek múlásával sem szabad, hogy háttérbe húzódjon, bármi- lyen nehézség érje is nemzetün- ket. Nem felejthetjük, hogy a múltban lerakott kövekbl épít-
hetjük meg a jelenkor ers falait. A kialakult egészségügyi hely-
zetre való tekintettel az idei év megemlékezései országszerte el- maradtak. Ennek ellenére váro- sunk fontosnak tartotta, hogy fejet hajtsunk a márciusi ifjak eltt. Az önkormányzat, a helyi in- tézmények, civil szervezetek és pártok vezeti elhelyezték koszo- rúikat a Városháza falán található emléktáblánál. Az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos ta- nulói saját készítés, nemzeti szín zászlóikkal, rajzaikkal színe-
sítették a város parkját. A hagyo- mányokhoz híven a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és In- formatikai Szakgimnázium ebben az évben is beszédíró pályázatot hirdetett. A nyertes pályázó be- szédét ezúttal diáktársai hallgat- ták meg az iskola falain belül.
A szónoki beszédíró pályá- zat helyezettjei:
1. helyezett: Jakus Fanni Anna (10. A) 2. helyezett: Gyurkán Zsófia (11. A) 3. helyezett: Báder Doroti (10. A)
Kedves Olvasó! A Jászvidék új f- szerkesztjeként, szeretném köszön- teni Önt márciusi lapszámunkban.
Kérem, engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam. Nagy Kinga vagyok, az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem tanítóként. Bár hivatásomat nem gyakorlom, munkám során mindig fontosnak tartottam, hogy egy összetartó, egymást segít csapattal dolgozhassak együtt. Városunk havilapjának szerkesz- tbizottsági tagja vagyok már hat éve. A városi rendezvények msorvezetjeként, valamint a Görbe János Színjátszó Egye- sület tagjaként, örömmel teszek váro- sunk kulturális programjainak színesíté- séért.
A Jászvidék eddigi fszerkesztinek munkájáért igazán hálás vagyok, hiszen hónapról-hónapra egy tartalomban gaz- dag újságot vehettünk kezünkbe. Az álta- luk megteremtett felépítés mellett szeret- ném új rovatokkal színesíteni a lapot. Ebben a hónapban egy „Generációkon keresztül” cím rovattal ismerkedhet meg, melyben több korosztály vélemé- nyét szeretnénk bemutatni egy-egy té- mával kapcsolatban.
Ahhoz, hogy mindenki megtalálhassa a számára legérdekesebb cikket, egy - több pedagógiai elven alapuló - rovatot is elindítunk Gál Lászlóné Vica tapasz- talatai által, melyben könnyen elvégez- het, fejleszt hatású tevékenységeket mutatunk be.
Úgy vélem, számos olyan ember él vá- rosunkban, akikre büszkék lehetünk, tetteik méltóvá teszik ket arra, hogy minden lakos megismerhesse, ezért az áprilisi lapszámtól kezdve velük ké- szült interjúkat is olvashat majd.
Bízom benne, hogy szerkeszttársaim- mal egymás munkáját segítve egy csa- pattá kovácso- lódunk össze és továbbra is olyan újságot tudunk megje- lentetni, me- lyet mindenki örömmel vesz meg, már a megjelenése napján.
www.Jaszarokszallas.hu 1. oldal
‘48-as vacsora
Tisztelt Ügyfeleink! A koronavírus-járványra való tekintettel a
betegség megelzése érdekében az intézmény fenntartójával történt egyeztetést követen az alábbi intézkedések meghozatalára került sor:
1.Az intézmény ügyfélfogadási idejét – melynek keretében az intézményünk el-
látottak számára nyitva álló helyiségei ügyfél- fogadási idben folyamatosan nyitva állnak az ügyfeleink eltt – határozatlan idre kénytele- nek vagyunk felfüggeszteni, egyéb rendelkezé- sig az ügyfélfogadás ilyen formája szünetel!
Indokoltan sürgs, halaszthatatlannak ítélt esetben csak az intézmény munkatársával te- lefonon történt elre egyeztetett idpont alap- ján kereshet fel az intézmény. Halaszthatat- lannak ítélt esetben telefonon a 06-57/431- 036-os elérhetségen élhet megkereséssel.
A szükség esetén elállt, elzetes idpont egyeztetés alapján fogadott ügyfeleket meg- kérjük, hogy az intézményen kívül, az intéz- mény udvarán várakozzanak, ne az intéz- ményben – ez jelen pillanatban sztenderd el- járásrend minden lakossági szolgáltatás ese- tén az állami és azon kívüli szektorokban is!
2.Jelen rendelkezés ideje alatt mindany- nyiunk érdekében kerüljük a szemé-
lyes kapcsolattartást az ügyfelekkel, az ügyin- tézéseket lehetség szerint jellemzen telefo- non és elektronikusan végzik a munkatársak.
3.A krízishelyzetek kezelése jelen hely- zetben sem halasztható el, ezek ellá-
tását szolgálatunk munkatársai a megfelel óvintézkedések mellett biztosítják!
4.Az intézményünk felkeresését szük- ségessé tev esetekben ügyfeleink fi-
gyelmét nyomatékosan fel kívánjuk hívni az alapvet higiénés körülmények betartására, a vírusfertzés terjedési kockázata csökken- tésének lehetségeire, így az intézményben biztosított kézmosási lehetség igénybevé- telének szükségességére!
5.A rendelkezés ideje alatt átmenetileg a ruhaadományok fogadása, közvetí-
tése és kezelése szünetel! Megértésüket köszönjük!
A Gondozási Központ Jászárokszállás Család és Gyermekjóléti Szolgálata tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az általános ügyfélfogadás
a koronavírus-járvány terjedésének megelzése érdekében ezen rendelkezés visszavonásig
(egyelre meghatározatlan ideig) szünetel! Kérem a sürgsnek, vagy halaszthatatlannak ítélt esetben
telefonon keresse intézményünket a 06-57/431-036-es elérhetségen.
Készenléti szolgálatot továbbra is a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ biztosítja, hivatalos munkaidn túli idben
a 06-30/3272773-as telefonszámon!
táJékoztatás rEndkÍvüli intézkEdésEkrl!
Hivatkozva Dr. Beke Gabriella megyei tisz- tiforvos 2020.03.16-án kelt JN/NEF/0166- 115/2020. iktatószámú levelére, az abban foglaltakat tudomásul véve és annak alapján eljárva az alábbi intézkedésekrl tájékozta- tom a T. Lakosságot:
1.) Az országos tisztiforvos által kiadott tá- jékoztatás alapján a 65. életévüket betöltött or- vosok és szakdolgozók személyesen nem talál- kozhatnak betegekkel 2020.03.16-át követen. A felmentett orvosok és szakdolgozók rendelke- zésre állását biztosítani kell a távkommuniká- ció (telefon, e-mail) bonyolításának céljából.
Jászárokszálláson Dr. Váradi István gyermek- orvos az, aki 65 év feletti orvos. Dr. Váradi István házi gyermekorvos gyermek betegeit – ameny- nyiben a személyes betegellátás feltétlenül szük- séges - a szülk szerinti praxis orvosa látja el a jövben, tehát Dr. Bíró Attila, Dr. Kovács Pál, Dr. Olajos Gyula. A tápszerek és egyéb gyermekápo- lási szerek felíratása továbbra is a gyermekor- vos rendeljében történik, mert Dr. Váradi Ist- ván asszisztense saját rendeljükben bent lesz rendelési idben, fogadja a telefonokat és irá- nyítja a betegeket. Dr. Váradi István távkonzul- táció (telefon, e-mail) keretében továbbra is áll a szülk és a kis betegek rendelkezésére.
Dr. Váradi István gyermekorvos asszisz- tensének elérhetsége rendelési idben (H- P.: 8:00-10:00, 15:00-16:00): 57/431-166
2.) Légúti fertzés tüneteit (láz, köhögés, orrfolyás, torokfájás és nehézlégzés) mutató beteg NE KERESSE FEL SZEMÉLYESEN az há- ziorvosi rendelt!
A lehet legtöbb beteget távkonzultáció (telefon, e-mail) keretein belül ajánlott
ellátni. Amennyiben a légúti betegség tüne- teit mutató beteg nehézlégzés nélkül érkezik a rendelhöz, az országos tisztiforvos utasí- tása értelmében tájékoztatni szükséges, hogy TÉRJEN VISSZA OTTHONÁBA, mert ellátását távkommunikáció keretében folytatják. Ugyanez javasolt minden olyan páciens eseté- ben, akinek személyes vizsgálata nem tnik feltétlenük indokoltnak.
Akut légúti tünetekkel rendelkez pácienst otthonában vizsgálni kifejezetten tilos. Ha nincs nehézlégzése, akkor telefonon kérjen tá- jékoztatót orvosától. Ha nehézlégzése van, akkor az Országos Mentszolgálatot kell ér- tesíteni.
Háziorvosok telefonszáma: 1. számú háziorvosi körzet: Dr. Olajos
Gyula Tel.: 57/431-054 rendelési idben (Hétf, kedd, szerda: 8:00-11:00; csütörtök:
13:00-17:00; péntek: 8:00-11:00) 2. számú háziorvosi körzet: Széchenyi u.
30. helyettesíti: Dr. Bíró Attila Tel: 57/431-077 rendelési idben (Hétf,
kedd, csütörtök, péntek: 8:00-12:00, szerdán: 8:00-12:00 és 16:00-17:00)
3. számú háziorvosi körzet: Dr. Kovács Pál Tel: 57/431-183 rendelési idben (Hétf: 8:00-12:00; Kedd: 8-12:00 és 16:00-17:00; Szerda, csütörtök, péntek: 8:00-12:00)
4. számú háziorvosi körzet: Dr. Bíró At- tila Tel.: 57/433-165 rendelési idben (Hétf: 8:00-11:00 és 16:00-17:00; Kedd, szerda, csü- törtök, péntek: 8:00-11:00)
táJékoztató Egészségügyi alapEllátásról
gErgEly zoltán polgármEstEr
hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések
gyors és szakszer megválaszolása érdekében.
06-80-277-455, 06-80-277-456 A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetek.
Emberemlékezet óta nem érte ilyen tragédia a világot, benne Magyarországot, mint a koronavírus-járvány. Há- ború folyik egy szabad szem- mel láthatatlan vírus ellen, vagy inkább úgy fordíthat- nánk, hogy ez a vírus hábo- rúzik ellenünk.
A katasztrófavédelmi tör- vény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képvisel-testületének a fel- adat- és hatáskörét a polgár- mester gyakorolja”. 2020. március 11-én a Magyar Kormány az egész ország te- rületére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely 2020. március 12-én 0 órától lé- pett hatályba. Ezzel beélese- dett az elzekben leírt jog- szabály. Az intézményveze- tkkel, irodavezetkkel, a jegyzvel és aljegyzvel kö- zösen, figyelve az operatív törzs határozatait, hoztam meg azokat a szigorításokat, amelyek szükségessé váltak a jászárokszállási lakosok fertzési veszélyének csök- kentéséhez. Ezek olyan in- tézkedések, amelyekre em-
beremlékezet óta Magyaror- szágon, de még Európában sem volt példa. A feladat az, hogy fel tudjuk-e ébreszteni az emberekben a túlélési ösztönt, azt, hogy vigyázza- nak magukra, hogy a fert- zéseket elkerüljék. Az alábbi intézkedések váltak szüksé- gessé:
- óvodák és a bölcsde be- zárása,
- a Mveldési Ház és a Vá- rosi Könyvtár mködésének felfüggesztése,
- játszóterek bezárása, a piac mködésének korláto- zása,
- az iskolába és óvodába járó gyerekek részére napi egyszeri ftt étel igény sze- rinti biztosítása egyszer használatos csomagoló- anyaggal, személy szerinti hazaszállítással,
- az Apartmanházban láto- gatási tilalom és felvételi ti- lalom kihirdetése, - a Polgár- mesteri Hivatal zárt ajtók közötti mködése, telefonos és elektronikus kapcsolat- tartása megoldott,
- az Önkormányzat dolgo- zóinak a szükséges védesz-
közöket maradéktalanul biz- tosítottuk,
- a 65 feletti háziorvosok közvetlen beteggel találko- zásban nem vehetnek részt, ezért a gyermekorvosunkat, Dr. Váradi Istvánt megkér- tem, hogy telefonos tanácsa- dásban vegyen részt, a mun- kája egy részét pedig a házi- orvosok vállalták át,
- fizioterápia és gyógy- masszázs szolgáltatásának felfüggesztése,
- az üzletek az élelmiszer- boltok kivételével délután 3 óráig lehetnek nyitva, és a boltok vezetinek, tulajdo- nosainak elemi érdeke, hogy dolgozóikat védeszközök- kel lássák el, amelyre külön is felhívtam a figyelmüket,
- a házasságkötések azzal a szigorítással zajlanak, hogy az ifjú páron, a szülkön és a tanúkon kívül a szertartáson más nem vehet részt,
- a lakossági tájékoztatók minél nagyobb körben tör- tén megismertetése mind részét képezte ennek a mun- kának.
2020. március 20-án írom ezt a jelentést, a mai napon Jászárokszálláson még re- gisztrált koronavírus fert- zött beteg nincs, önkéntes ka- ranténban több család van.
A mai napon az ipari park cégei dolgozói gyléseket tartanak, amelyen bejelen- tésekkel élnek a további fog- lalkoztatást érinten. Az el- zetes tájékoztatások szerint jelents számú jászárokszál- lási lakos fog azzal szembe- sülni, hogy idlegesen elve- szíti munkahelyét. Csak bi- zakodhatunk abban, hogy ennek az idtartama nem lesz túl hosszú. Reményeim szerint bizakodhatunk abban is, hogy kormányzati segítséget, közvetlen támo- gatást kapnak azok az em- berek, akik idlegesen elve- szítik munkájukat. Az önkor- mányzatnak is új költségve- tést kell készítenie. Az ipari parkból származó havi, közel 60 millió forintos ipa- rzési adóbefizetés hiá- nyozni fog és a kiadási terve- ket is ehhez kell igazítani. Már látható, hogy a 130 mil- lió forintos tartalékkeret ennek a válságnak a kezelé- séhez nem lesz elegend.
A neheze még hátravan, de ezúton is köszönöm munka- társaimnak és mindazoknak, akik a lakosság kiszolgálásá- ban részt vesznek, áldozatos munkáját! Vigyázzunk ma- gunkra, vigyázzunk egy- másra!
www.Jaszarokszallas.hu 3. oldal
kedves betegeink! A rendkívüli helyzetre való tekintettel a fogorvosi
SÜRGSSÉGI ellátás március 23. és április 3. között az alábbiak szerint alakul:
2020.03.23. Dr. Lichtey Mihály 10 – 13 2020.03.25. Dr. Lichtey Mihály 8 – 11 2020.03.26. Dr. Lichtey Mihály 13 – 16 2020.03.30. Dr. Diviaczky Artemisz 8 – 11 2020.04.01. Dr. Diviaczky Artemisz 12 – 15 2020.04.02. Dr. Diviaczky Artemisz 8 – 11
A 10/2020.III/14.EMMI kormányrendelet értelmében a fog- orvosi alapellátás keretében a veszélyhelyzet fennállásáig
CSAK SÜRGSSÉGI BEAVATKOZÁS VÉGEZHET EL!
Kérjük, hogy telefonon keressék meg a rendelket és egyez- tessenek a kezel orvossal a SRGS beavatkozáshoz! Elérhetségek: Dr.Lichtey Mihály 30/5800143 Dr.Diviaczky Artemisz 30/8898681 Megértésüket és együttmködésüket elre is köszönjük!
JÁRVÁNYÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK A RENDELBEN
Kedves Páciensek! A járvány miatt nagyon sok intézkedést vezetnek be világ- szerte annak érdekében, hogy megakadályozzák a terjedést. Közös érdek, hogy védjük magunkat és a közösséget! Célunk pácienseink, magunk és családtagjaink védelme! Pácienseinktl azt kérjük, hogy halasszák el a fogorvosi kezeléseiket, amennyiben: - fels légúti panaszai (nátha, köhögés, láz stb.) vannak - beteg hozzátartozót ápol - ha Ön vagy közeli hozzátartozója az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott! Kérjük azt is, hogy: - a betegváróban max. 3 személy tartozkodjon - amennyiben lehetség van rá, ne jöjjenek kísérvel - érkezés után rögtön mossanak kezet. Egészségünk megrzése közös érdekünk!
a koronavírus járvány megelzése érdekében szükséges
intézkedésekrl a házasságkötések lebonyolítása tárgyában
A koronavírus járvány megelzése, a biztonságos mun- kavégzés megteremtése, valamint a közösségi érintkezé- sek számának csökkentése érdekében – figyelemmel Ma- gyarország Kormánya által 2020. március 11. napján ki- hirdetett veszélyhelyzetre - az alábbi védintézkedések érvényesek a Jászárokszállás Város Önkormányzatának dísztermében tartandó házasságkötések rendjét illeten:
– a házasságkötések alkalmával a szertartások során ki- zárólag a házasulandók, a két tanú, a szülk és az anya- könyvvezet lehet jelen,
– egymást követ házasságkötések esetén, a szertartásra érkezknek a Polgármesteri Hivatal bejáratán kívül kell várakoznia, amíg az eltte lév szertartást követen a szükséges ferttlenítés meg nem történik,
– a házasságkötést megelzen a házasulandóknak, tanú- iknak és a szülknek büntetjogi felelsségük tudatában nyi- latkozniuk szükséges arról, hogy a megelz 14 napon belül nem tartózkodtak külföldön, valamint, hogy 14 napon belül nem érintkeztek olyan személlyel, akinél a fertzés gyanúja felmerült vagy hatósági karantén alá helyeztek (az adatke- zelés a GDPR rendelkezéseknek megfelelen történik, és az adatok a járványveszély elmúltával törlésre kerülnek).
Kérem a házasulandókat, hogy a házasságkötést követ pezsgs koccintástól és a gratulációktól tekintsenek el.
Jelen intézkedés 2020. március 19. napjától lép hatályba és a rendkívüli veszélyhelyzet
megsznéséig marad érvényben. Gergely Zoltán polgármester
4. oldal www.Jaszarokszallas.hu
2020. március 27. | péntEk
A mai napon 172. alkalommal ünnepeljük a magyar történelem egyik legfontosabb eseményét, az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot. Hogy miért jelents nekünk ez az ünnep? Rákóczi Ferenc szabadságharca után több mint száz évig a magyar nép nem fordult az osztrák uralom ellen, csendesebb idszak uralkodott az ország- ban. A Párizsból induló forradalmi hullám Bécsen keresztül március 15-én érte el a pesti ifjúságot, akik fel mertek lépni a cenzúra ellen, az igazságtalanul börtönbe zártak felszabadításáért, és követeléseiket pontokba szedve fel- szólaltak a változásokért. Emberek ezrei álltak melléjük, felpezsdülve a Nemzeti dal és a Tizenkét pont mondani-
valójától. A „márciusi ifjak” hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz és a szabadsághoz. A változásra vágyó szemléletük és sokuk véráldozata kellett ahhoz, hogy az emberek hétköznapi élete és felfogása megváltozzon, észrevegyék, hogy az elnyomásban élni nem lehet jó. Bár a szabadságharc elbukott, de elnyomóink nem tudták a forradalom eltti állapotot visszaállítani, kis id múlva a rendszerben változások következtek be.
Hogyan hatott ez a forradalom a késbbi történelmünkre? Az ifjúság megmutatta erejét, történelmi léptékkel nézve is elvitathatatlan ér- demeket és eredményeket mutattak fel. És Magyarország történelmé- ben nem is utoljára volt diktatúra alatt forradalom, amikor szintén a szabadság utáni vágy és az elnyomás elleni küzdelem hajtotta a ma- gyar ifjakat a gigászi túlervel szemben. A forradalmi eszmét az össze- fogás és az emberek közös akarata – a felszabadulás gondolata – tette eredményessé.
A mai társadalomban az embereket nem fogja össze egység, ellensé- geskedés veti meg a lábát magyar és magyar között. Ne legyünk egy- másnak ellenségei a saját országunkban! Csak úgy lehet eredményeket
elérni és nagy tetteket véghezvinni, ha a jobbító szándék mögé állva összefogunk és annak véghezvitelében egységesek vagyunk. Elszántságot és elhivatottságot kell tanulnunk se- inktl, és tanulnunk kell a múlt buktatóiból. Ezekre a feltör igyekezetekre és bukásokra emlékezünk meg ünne- peinkkel, a múlt hibáit állítjuk magunkkal szembe.
Ha más nem, nemzeti múltunk és ünnepeink legyenek azok, amik összetartanak minket. Ne legyen az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe csupán az ünnepl ruha és a kokárda napja, amikor nem kell iskolába vagy munkába menni, s amikor egy eladás meghallgatásával le is zárul az ünnep. Ennek nem így kellene lennie. Értenünk és éreznünk kell ennek az ünnepnek a jelentségét, hiszen azok a múltbéli fiatalok tettek a mostani szabad jelenünkért, amirl k is álmodoztak, de még harccal sem sikerült megszerezniük. Ezért lenne érdemes erre a napra tisztelettel tekintenie a mostani és a késbbi generációnak, nem szabad hagyni, hogy a „márciusi ifjak” hsiessége és önfeláldozása elvesszen az id múlásával.
Köszönöm megtisztel figyelmüket!
tisztElt ünnEpl közönség!
Jakus Fanni Anna
TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL AZ ALÁBBI
INTÉZKEDÉSEK KERÜLTEK BEVEZETÉSRE TELEPÜLÉSÜNKÖN:
A Petfi Mveldési Ház, a Városi Könyvtár, a Böl- csde és a Városi Óvoda 2020. március 16 -tól határo- zatlan ideig ZÁRVA TART.
Az óvodában az ügyeleti rend biztosított. Az óvodai ügyelet igényléséhez szükséges szüli nyilatkozat elér- het a város honlapján. Kapcsolattartó: Bobákné Petró Krisztina óvodavezet: 06/20-247-2122. Lehel úti épület: 57/430-118.
A Védni Szolgálat elérhetségei telefonon: Horváth Józsefné: 57/431 015 I. körzet Bordásné Bodor Ilona: 20/353 3767 II. körzet Szabóné Szikra Judit: 20/353 5445 III. körzet Szabó Csabáné: 20/352 4807
A központi intézkedés kapcsán az iskolában tantermen kívüli oktatás folyik, az étkeztetés biztosítva van azok ré- szére, akik igényelték az iskolában.
A Kormány 40/2020. (III.11.) rendeletének megfele- len 2020. március 19-tl a nappali intézmény épületé- ben nyújtott szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek. Az Idsek Napközi Otthona zárva tart.
A fizioterápia és a gyógymasszázs 2020. március 23- tól határozatlan ideig szünetel. 2020. március 23-tól a la- boratórium csak sürgs esetekben áll rendelkezésre.
A játszóterek és a sportpálya a koronavírus járvány terjedésének megelzése érdekében 2020. március 16- tól határozatlan idre zárva tart.
Piacon 2020.03.16. napjától határozatlan ideig kizáró- lag élelmiszert és vegyi árut (tisztítószer, valamint papír zsebkend, WC papír stb.) lehet árusítani.
táJékoztatás kereskedelmi üzletek,
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teend intézkedésekrl szóló 46/2020. (III.16.) számú Kormányrendelet értelmében: – vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel 6 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tar- tózkodni – a vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel
6 óra között az élelmiszer megrendelése, átvétele idtartamára megengedett a tartózkodás
Üzletek, melyek nyitva lehetnek délután 15 óra és reggel 6 óra közötti idsávban: – élelmiszert, – illatszert, drogériai terméket, – háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírtermé- ket árusító üzlet – gyógyszertár – gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet – benzinkút – dohánybolt
A Kormányrendelet 2020. március 17-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. A korlátozó intézkedések be- tartását a rendrség ellenrzi. Aki a fentebb felsorolt üzle- tekben meg nem engedett idpontban vagy módon tartóz- kodik, szabálysértést követ el, mely esetén a pénzbírság összege ötezer forinttól ötszázezer forintig terjed.
További felvilágosítás: 57/531-054 Polgármesteri Hivatal
tisztElt Jászárokszállásiak!
Tekintettel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Fe- lels Operatív Törzs ajánlására, az új koronavírus járvány terjedésének megelzése érdekében az alábbiakról tájékoz- tatom a T. Lakosságot:
2020. március 16. napjától (hétf) szünetel a személyes ügyfélfogadás a Pol-
gármesteri Hivatalban határozatlan ideig
irodák ElérhEtségEi: Polgármester, jegyz, aljegyz
Megnevezés Telefonszám E-mail
Polgármester 57/531-050 [email protected]
Jegyz 57/531-050 [email protected]
Aljegyz 57/531-054 [email protected]
Mszaki Iroda Megnevezés Telefonszám E-mail Mszaki ügyek 57/531-059 [email protected] Magyari Melinda Irodavezet
Hatósági Iroda
Hagyatéki ügyin- tézés, kereskedel- mi igazgatás, telep- 57/531-054 [email protected] engedély, birtokvé- delmi ügyek
[email protected]
Dr. Gábris Emese, jegyz
2020. március 27. | péntEk
Görbe Emánuel emlékei szerint gye- rekként - az 1930-as években -, a ta- nyasi iskolában is megemlékeztek már- cius 15-rl. Tanultak Petfirl és Kos- suthról, a márciusi ifjak összefogásáról. Felidézte, hogy gombfesték segítségével festett zászlókat lobogtattak. Iskolán belüli kis ünnepséggel állítottak emlé- ket az egykori eseményeknek. Mindig a tanító választotta ki, hogy melyik tanuló szavaljon, míg a nótázás mindenkinek feladata volt. A ’48-as vacsorán csak fel-
ntt férfiak vettek részt, nk nem. Emá- nuel bácsi mosolyogva gondolt vissza egy 16 éves kora körüli emlékre, amikor egy hordó bort hoztak Gyöngyössoly- mosról, de a lovas kocsi elakadt a sár- ban és négy másik lónak kellett kihúz- nia ket. A gazdák az 1930-as évektl sok éven át a ’48-as vacsora keretén belül megrendezett színdarabokkal em- lékeztek meg március 15-rl, bár azok témái nem a forradalom eseményeit elevenítették meg. Az estérl elmarad-
hatatlan volt a birkapörkölt és a cigány- zenekar. „Gyerekektl a felnttekig ün- nepély volt akkoriban.”
A megemlékezéseknek az 1940-es években bekövetkez politikai változá- sok azonban véget vetettek. S mi volt a legfontosabb mondanivalója a forrada- lom eseményeinek? Emánuel bácsi sze- rint az összefogás, melyet a tanyasi vi- lágban élk méltán követtek.
Tóth Lászlóné és Görbe Emánuel gondolatai
Történelmünk eseményei mindenkiben más érzéseket keltenek. Ismerjük meg múltunkat három generáción keresztül.
gEnErációkon kErEsztül – március 15 –
Februárban kezddtek el a március 15-ei msor elkészületei, és másfél hónapon át minden nap több órát ál- doztunk a szabadidnkbl a próbákra. Ezek után hatalmas csalódás volt szá- munkra, hogy végül nem tudtuk élben bemutatni az eladást városunknak.
A szereplk kiválasztása és a próbák beillesztése nehézkesen ment tekintve, hogy évfolyamunk diákjainak nagyon sok elfoglaltsága van. Eleinte csopor- tokban, jelenetek szerint gyakoroltunk az iskolában, majd egy hét után átmen- tünk a mveldési házba. A próbák jó hangulatban teltek, a szünetekben sokat nevettünk, bohóckodtunk. A szín- pad mögött is zajos jókedv uralkodott, így lassan haladtunk egyrl a kettre. A próbák végéig adódtak nehézségek a világítással, a technikával és az elfog- laltságaik és betegségeik miatt hiány- zókkal.
Maga az eladás két idsíkon játszó- dik: a múltban és a jelenben. Az elbbi- ben az ismert mozzanatok: Pilvax, Talpra magyar elszavalása, korabeli naplórészletek, utcai jelenetek, az utób- biban a forradalom elért eredményei: a
12 pont elmondása, versek, gondola- tok, beszámolók. A produkció egy ré- szérl filmfelvételek készültek, melyre a 12 pont nagyon jó példa. Minden kö- vetelést egy, ahhoz a ponthoz kapcso- lódó helyen rögzítettünk, például a rendrség eltt, a könyvtárban, a temp- lomnál. Ezen kívül vettünk föl jelenete- ket egy beszámoló illusztrációjaként is- kolánk drónjával is az iskolaudvaron és az utcán. Nagy élmény volt számomra, mikor úgy meneteltünk, hogy az utcán az emberek megálltak, és mosolyogva néztek minket.
Számos ének is helyet kapott a darab- ban. Az eddigi eladásokhoz képest rendhagyó mfaj is megjelent: a rap. A Redbull Pilvaker kortárs együttes Talpra magyar cím dalát énekeltük mi, fiúk, a lányok pedig egy modern látványtánccal kísérték a verset. Az eladást is egy énekkel zártuk, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Finálé cím da- lával, mely a kitartásról és az életbe ve- tett hitrl szól. Nagyon tetszettek a 21. századi díszleteink, például egy képke- ret és egy telefon, melyek mögött mond- tuk el az események folyását, közben
pedig saját videofelvételeket is vetítet- tünk ki az elmúlt hetek eseményeirl.
Végig abban reménykedtünk, hogy si- kerül eladnunk a nyilvánosság eltt a darabot. Mi, diákok szerettük volna megmutatni magunkat, hogy mire va- gyunk képesek, a tanárok pedig renge- teg munkájuk eredményét, ami végül nagyon jól sikerült. A társaság összeko- vácsolódott, a munka beérett. Volt olyan alkalom, mikor azt hittük, hogy meg lesz tartva az eladás, máskor azt, hogy a koronavírus miatt nem. Nagyon rossz volt ezt a bizonytalanságot átélni, elkedvetlenít és lehangoló, szomo- rúak voltunk és sírtunk is. Végül az els eladást megelz napon kiderült, hogy nem adhatjuk el élben. Némi kárpótlást jelentett számunkra, hogy fényképek készültek, és a fpróbát ka- merával felvették, így videofelvételként megnézhet.
Minden nehézség ellenére számomra életre szóló élmény volt a sok próba, és izgatottan várom, hogy végre élben is eladhassuk a darabot városunknak.
Kaszab Ákos 7. a osztályos tanuló
1848. március 15. a dátum, melynek hallatán eszembe jutnak azok a 20-30 éves fiatalok, akik 172 évvel ezeltt hit- tek abban, hogy a magyar nemzetnek joga van a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez. Amikor évrl évre ki- tzöm a nemzeti szín kokárdát a meg- emlékezés eltt, a Márciusi Ifjakra gon- dolok, akik félelmet nem ismerve küz- döttek a közös célért, a szabadságért. Számomra, aki szabadságba születtem, nehéz elképzelnem, hogy történel- münk során több alkalommal küzdött nemzetünk a szabadság kivívásáért. Felmerülnek bennem a következ kér- dések: Én képes lennék küzdeni a sza- badságért? A mai fiatalság vállalná vajon a kimondott szavainak, az elkö- vetett tetteinek a következményét?
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”- mondta Szé- chenyi István. 1848-ban az ifjúság ösz- szefogott, mert tudták, hogy csak együtt képesek elérni a szent célt. k egy független magyar hazában szeret- tek volna élni. Öt évvel ezeltt, az isko- lai msor során, számomra meghatá- rozó, súlyos mondatokat mondhattam el az ünnepl közönségnek: „ A szabad- ság, amirl Európa közepén egy költ és vele egy nemzet álmodott, a szabad- ság ügye elbukott. A forradalom napja mégis ünnep számunkra. rizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mind egyet akartak. A költét, aki talpra szó- lította a nemzetet, a Márciusi Ifjakét és a honvédekét, akiknek életüknél fonto- sabb volt a haza szabadsága.”
A márciusi hsök példaként szolgál- hatnak a XXI. században is. Fontosnak tartom azt, hogy a mindennapjainkban eszünkbe jusson a ’48-as fiatalság ha- zaszeretete, kitartása. Hiszen mi mind- annyian a Márciusi Ifjak utódai va- gyunk. Viseld büszkén a piros-fehér- zöld kokárdát a szíved fölött! Mit jelké- pez ez a három szín? A piros az ert, a fehér a hséget, a zöld a reményt. Három értéket, melyet eldeink büsz- kén vallottak. Ismét „a legnagyobb ma- gyar” szavait szeretném idézni: „Tisz- teld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövn”.
A mai fiatalságunk feladata, hogy méltón emlékezzünk a hsökre, hogy megrizzük ’48 fényét a szívünkben.
Sándor Evelin
március 15.
tisztElt Jászárokszállásiak!
2020. március 16. napján az Országos Orvosi Ügye- let Nonprofit Kft. ügyvezetje, Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa Asszony a következkrl tájékoztatott:
1.) Az Emberi Erforrások Minisztériuma 2020. március 16. napjától a koronavírus pándémia miatt elrendelte, hogy valamennyi betegnek „meg kell kapnia az értesítést arról, hogy a 2020. március 16-tól tervezett egészségügyi ellátása csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgs szük- ség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elke- rülése érdekében) kerül sor.”
2.) Az 1. pontban leírtak alapján az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) (azaz Jászberényi Orvosi Ügyelet) az ellátórendszer leterheltsé- gének csökkentése, valamint a továbbfertzés lehetségé- nek lekorlátozása érdekében az alábbi eljárásrend szerint jár el 2020. március 16. napjától: – A közremködknek az épületek ajtaját zárva kell tartani. – Az ambuláns ellátásra jelentkez betegek részére tá-
jékoztató táblát helyeznek ki, ezen rajta lesz az ápolói te- lefonszám, ezt a telefonszámot felhívva a betegek elmond- hatják panaszaikat. – A felsorolt panaszok alapján az orvos dönt, hogy sür-
gs ellátási esetrl van-e szó.
Amennyiben valóban sürgs szükség miatt jelent meg a beteg az orvosi ügyeleten, az ellátás megtörténik. Amennyi- ben nem sürgs szükség miatt jelentkezett a lakos az ügye- leten, tanácsadást követen otthonába visszairányítják.
Ezen szigorú intézkedések mindaddig érvényesek, míg az Emberi Erforrások Minisztériuma errl másképp nem rendelkezik.
Kérjük és köszönjük szíves megértésüket! Egészségünk megóvása mindannyiunk közös érdeke!
A koronavírussal kapcsolatos hivatalos információkat a koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatják.
Gergely Zoltán polgármester
2020. március 3-án a jó- kedvé és a nevetésé volt a fszerep a Petfi Mvel- dési Házban. A televízió- ból is ismers humoristák stand-up estet tartottak. Lórán Barnabás (Tra- barna), Orosz György és Maczkó Ádám lépett fel, változatos történeteket eladva mindennapi élet- ükbl.
Elször Maczkó Ádám me- legítette be a rekeszizmokat, amikor arról mesélt, milyen nehéz az élet és a csajozás alacsony, kopaszodó, poca- kos férfiként, különös tekin- tettel a társkeresésre, de rendrsztorik és a nagy- mama is szóba került.
Másodikként Orosz Gyuri lépett színpadra, hogy mesél- jen kirúzsozott disznókról, koronavírustól retteg szom- szédról és aranyérre is hasz- nálható szlzsírról. A legna- gyobb sikere a kínos farsangi jelmezeknek és a kényelmet- len orvosi vizsgálatoknak volt.
Igazi hahotát váltott ki Lórán Barnabás, alias Trabarna is. Nem csoda, hisz hangja betöl- tötte a termet. Sok más téma között mesélt a családjáról, a furfangos kínai szomszédjáról és az asszonnyal való cipvá- sárlás fájdalmairól. Az estét, szokásához hen egy szocia- lista csodajárm, a Trabant megszemélyesítésével zárta.
A humoristák a msor után autogramot osztottak és egy közös fotóra is volt lehetség a közönség tagjaival, akik jó- kedvvel feltöltdve hagyták el a mveldési házat.
„nálunk mindig tE nEvEtsz a végén” szövEg: csányi imrE
2020. március 27. | péntEk
6. oldal www.Jaszarokszallas.hu
Iskolánk, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgim- názium benevezett a Jász- kun tornára, melyen kö- zépiskolás diákok mérhet- ték össze erejüket sport- versenyeken.
A cél a diákok aktív test- mozgásra ösztönzése, az egészségfejleszt testmozgás és életmód népszersítése, az egészséges közösségek szer- vezése a sporton keresztül.
A sportverseny sorozat három tanévben zajlik. Ne- vezésként háziversenyt ren- deztünk 2019 novemberé- ben a Szent Vince úti torna- teremben, kispályás labda- rúgás és röplabda sport- ágakban. A háziversenyrl képek és szakmai beszámoló készült, melyek igazolják a
versenyek hasznosságát és a jó hangulatot. Az iskolai csa- patok megmérkzhettek
egymással, és a legjobbak részt vehettek a megyei for- dulón más középiskolák el- leni mérkzéseken.
A Megyei Fiú Röplabda fordulón, 2020 januárjában Jászberényben III. helyezést, a kispályás labdarúgáson,
2020 februárjában Karca- gon szintén III. helyezést ért el iskolánk csapata.
Röplabdacsapatunk tag- jai: Kelemen Szabolcs, Bor- dás Áron, Szke Olivér, Banya Lajos Zágon, Forgó Kornél 10.A, Tóth Kristóf 10.B, Uram Dénes 11.A, Farkas Máté, Varga Kristóf, Tamás Bálint, Büki Balázs 11.B.
Kispályás labdarúgócsa- patunk tagjai: Rédei Gerg
9.A, Bobák Attila 9.B, Bordás Áron, Czuczor Bence 10.A, Tóth Kristóf, Lakatos Krisztián, Németh Gábor Sándor 10.B, Uram Dénes 11.A, Farkas Máté 11.B. és Rédei Ádám 12.A.
A tanulók örültek a sport- versenyek lehetségének, mert az iskola legjobbjainak alkalmuk nyílt egy csapat- ként együttmködni és sza- bályos pályákon is játszhat- tak a sportágakban.
A háziverseny megrende- zése különösen jelents ese- ménynek bizonyult, hiszen sok tanulónak lehetsége volt szurkolótábor eltt ját- szani versenyzként, vala- mint a szurkolóknak is nagy élmény volt iskolai sportren- dezvényen részt venni.
A következ tanévben is várják diákjaink a Jászkun tornát, melyre több sportág- ban is fogunk nevezni!
Érsek Attila, a Deák Fe- renc Gimnázium, Közgaz- dasági és Informatikai Szakgimnázium történe- lem-magyar szakos tanára 2020. február 27-én sike- resen védte meg doktori disszertációját az Eszter- házy Károly Egyetem Neve- léstudományi Doktori Is- kolájának hallgatójaként.
Dolgozatának címe: A tör- ténelmi tartalomba ágyazott kritikai gondolkodás kogni- tív elemeinek mérési, fej- lesztési lehetségei a 11-12. évfolyamos gimnáziumi ta- nulók körében elektronikus tanulási környezetben. Té- mavezetje Lengyelné dr. Molnár Tünde egyetemi do- cens, tanszékvezet dékán- helyettes volt.
Attila hamarosan meg- kapja a doktori tanácstól az oklevelét, amelyhez szere- tettel gratulálunk. Ennek al- kalmából készítettem vele interjút az idáig vezet útról, a kutatómunka lépéseirl.
– Mi indított el azon az úton, amelynek a végén a doktori cím állt?
– Tanárként f feladatom- nak tanítványaim személyi- ségének fejlesztését tekintem. Ezt kiegészíti állandó meg- újulási törekvésem, a kutatás iránti érdekldésem. Az ön-
képzés a pedagógián belül az életem fontos részét alkotja. Az évek során összegyjtött tudást, tapasztalatot a napi tanítási gyakorlat során ka- matoztatni tudom.
– Mit vizsgáltál a dolgo- zatodban?
– A kritikai gondolkodás fejlesztése az amerikai társa- dalomtudományi nevelés egyik f feladata, hazánkban az utóbbi évtizedig néhány munka foglalkozott ezzel. Disszertációm célja e hiá- nyosság pótlása volt. A köz- nevelés rendszerében dol- gozó középiskolai tanárként tantárgy-pedagógiai kuta- tást végeztem, típusa szerint fejlesztés alapú kutatásról van szó. Nem a mérési kör- nyezet (Neo LMS) fejlesztése volt a cél, azt eszköznek te- kintettem a kutatási kérdések és hipotézisek feltárásához.
– Milyen fázisai voltak a kutatómunkának?
– Több szakasza volt. Fej- lesztésalapú kutatást végez- tem, amit a kritikai gondolko- dáshoz és az elektronikus ta- nulási környezethez kapcso- lódó feltáró jelleg kutatások elztek meg. A szakirodalom külön-külön foglalkozik e terü-
letekkel, ennek együttes vizs- gálatára nem került még sor. Nagyon sokat segítettek a gyakorlati kutatás megvalósí- tásában volt diákjaim, a 2019- ben végzett 12. A osztály, k voltak az elsk, akik a törté- nelmi források feldolgozási fo- lyamatát elvégezték elször az
elektronikus tanulási környe- zetben. Kérdéseikkel, megol- dásaikkal tudták támogatni a munkámat. A mérési eredmé- nyek bizonyították, hogy a ta- nulói teljesítményüket lénye- gesen befolyásolta az általam kidolgozott Neo LMS fejleszt anyagok megismerése.
– Hogyan lehet a gyakor- latban hasznosítani ezt a tudást?
– Az elektronikus tanulási eszközökkel támogatott kom- petenciaalapú oktatás napi gyakorlattá vált tanári mun- kám során. A pedagógiai célom a kutatási kísérlet
megvalósításával a minségi, hatékony önálló létezés felté- teleinek támogatása, megte- remtése volt a gimnázium 11-12. évfolyamos tanulói kö- rében. A pedagógusok szá- mára a 21. századi készség- fejlesztéshez kapcsolódó el- méleti összefoglalás jól hasz-
nosítható, ugyanakkor az al- kalmazott módszertani meg- oldások adaptálhatók a min- dennapi tanítási gyakor- latba. Különösen fontossá vált ez a kérdés napjainkban a körülmények gyökeres megváltozása miatt. Önálló, kritikusan gondolkodó em- berekké kell válniuk a tanu- lóknak, ez az egyik alapvet elvárás az iskolákban és a 21. századi készségek között a munkaerpiacon. A Világgaz- dasági Fórum 2018-as jelen- tése alapján a kritikai gon- dolkodás 2020-ban a máso- dik legfontosabb készség lesz, amivel egy munkavállalónak rendelkeznie kell. Ezt tudom a gyakorlatban támogatni.
– Hogyan érzed, lezártad ezt a témát? Hogyan szeret- néd a jövben folytatni a tu- dományos tevékenységet?
– Az értekezésben kifejtet- tem, hogy szerintem a Neo LMS felületén elkészített e- tananyag kiemelked szerepe abban áll, hogy korszer ta- nulási környezetben külön- böz típusú történelmi forrá- sokhoz kapcsolódó ismeret- szerzési módszereiket, tech- nikáikat mélyíthették a tanu- lók. Könnyen befogadható
tananyagmennyiséggel és tananyagtartalommal talál- koztak. A tanórán kívüli ön- álló tanulói munka hatékony- ságát lehet növelni blended- learning (jelenléti és távokta- tás együttes alkalmazása) megoldással a kutatási ered- mények, következtetések sze- rint. Ennek a hatékonyság- vizsgálatát egy újabb kuta- tási szakaszban szeretném vizsgálni. Ugyanakkor ki lehet dolgozni a történelmi e- tesztekhez a továbbfejlesztett taxonómiát és az ehhez kap- csolódó feladatokat. Kutató- tanárként ez az újabb 5 éves kutatóprogramom részét ké- pezi. Tevékenységem szoro- san kapcsolódik majd az in- novációhoz, a kutatáshoz és a tudásmegosztáshoz is.
Attilának kívánok további terveihez ert és kitartást, azt, hogy meg tudja rizni a rá jellemz higgadt, határo- zott és megoldáskeres ma- gatartást. Biztos vagyok abban, hogy még sok lehet- sége lesz megtapasztalni ta- nítványai tiszteletét, és so- kukban fel tudja kelteni a történelem iránti szenvedé- lyes szeretetet.
tantEstülEtünk tagJa doktori fokozatba lépEtt
szövEg: bágyi rita
Kispályás csapat Röplabdacsapat
Március 11-én tartottuk egyesületünknél a nna- pot. Mindig fontos és az egyik legjobban várt ese- ményünk.
A jelenlév tagjainkat Cso- mor János köszöntötte meleg szavakkal. Szerinte az els tavaszi napokat a hóvi- rág és a hölgyek ünneplése jelenti. Az ünnepi köszöntt hagyományosan Gergely Zoltán polgármester úr tar- totta. Köszöntjében kifej- tette, mindig jó érzés és megtisztel feladat a nk el- ismerése, ünneplése. Kie-
melte a nk szerepét a csa- ládban, a mindennapi élet-
ben és a munkahelyeken. Fontos az idsek megbecsü- lése, azok élettapasztalata jelents ert adhat a további feladatok megoldásához. Ez- után mindenki kapott egy szelet csokoládét. Csomor János zárszóként kiemelte: ne csak ezen az egy napon, hanem az év 365 napján tiszteljük és szeressük az idsebbeket, hölgyeket.
Ezután következett az ün- nepi msor. A helyi gimná- zium diákjai az "Egy szál ha-
rangvirág..." cím slágerrel megalapozták a jó hangula- tot. Farkas Alex a János vitéz- bl az "Egy rózsaszál" kez- det dalt adta el. Kuczi Ba- lázs egy Máté Péter számot énekelt, majd a négy fiú közö- sen "Te ott állsz az út végén..." cím dalt mutatta be. Bordás Áron az "Isten véled édes Pi- roskám…" slágert énekelte.
Aranyász Ádám a "Kislány a zongoránál..." Koós János örökzöld dalát adta el. Majd Weisz Viktor megjele- nésével és fantasztikus el- adásával felejthetetlen pilla- natokat szerzett. Komár László és Máté Péter szebb- nél-szebb dalait hallhattuk eladásában. Igazi "Retró bulit” varázsolt a színpadra. Végül "Az engem nem lehet elfelejteni..." cím örökérvé- ny dallal búcsúzott.
Köszönet a Gonda-triónak a zenéért és a hangosításért Dominiknak és Martinnak.
Áprilisi elzetes: költészet napja. Mindenkit szeretettel várunk!
2020. március 27. | péntEk
www.Jaszarokszallas.hu 7. oldal
A Nemzetközi Nnap a nk iránti tisztelet és meg- becsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 – óta minden évben március 8 – án tartanak. Magyarorszá- gon 1948 – tól emlékez- nek meg róla.
Ezen a napon nagy izgalom támadt a lányok és a fiúk köré- ben a Dobó úti és a Lehel úti óvodában. Valami különös érzés suhant át a folyosón s bekopogtatott minden cso- portszobába. Vajon mi lehet ez? Nnap van! A kisfiúk sorba állva verseltek és megajándé- kozták a lányokat virággal és általuk készített ajándékkal. Kedves és különleges ünnep a nnap, ezúton is kívánunk minden édesanyának, nagy- mamának, testvérnek és min- den kedves olvasónak nagyon boldog nnapot!
Így ünnepeltük március 15-ét
Az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot a haza- szeret, a hazafiasság jelle- mezte. Óvodánkban kiemelt feladat a gyermekek nemzeti identitásának ersítése. Már- cius 15-rl nemzeti ünne- pünkrl huszárokkal, játékos
csatajelenetekkel, piros-fehér- zöld jelképekkel emlékeztünk meg mindkét óvodában. Kato- nás dalokkal, versekkel ismer- kedtek meg a gyerekek és minden csoport elsétált a Pol- gármesteri Hivatal eltt lév parkhoz, ahol kitzték a saját maguk által készített kis jelké- peket: nemzeti szín virág- okat, kokárdákat, zászlókat.
(A GDPR elírása szerint szüli nyilatkozat megtétele után lehet a gyerekekrl ké- szült fényképeket megjelení- teni az újságban.)
kedves szülk! A koronavírus miatt kiala-
kult helyzetet figyelembe véve a Jászárokszállási Városi Óvoda 2020. március 16-tól zárva tart határozatlan ideig. Az óvoda ügyeleti rend sze- rint mködik, azon családok számára, akik nem tudják megoldani gyermekük elhe- lyezését. Ügyeletes a Lehel úti óvoda. A hiányzásokat iga- zoltnak tekintjük. Az óvodába a gyermekek fogadása és ha- zaengedése is úgy történik, hogy a szülk nem léphetnek be az épületbe. Az önkor- mányzat biztosítja azon gyer- mekek részére az egyszeri meleg étkezést, akik nem ve- szik igénybe az óvodai ügye- letet. Az ebédet egyszer hasz- nálatos dobozban lehet át- venni a Lehel úti óvodában 12 -12:30-ig a biztonsági óv- intézkedéseket betartva.
Bízom további megértésük- ben egészségünk és gyerme- keink egészségének védelme érdekében.
óvodai beiratkozás: 2020. április 20., 21.
Az óvodai beiratkozás nem fog elmaradni, csak a beirat- kozás módja fog változni a rendkívüli helyzetre tekin- tettel, melyrl Jászárokszál- lás város honlapján fogjuk Önöket tájékoztatni.
Február 26-án 40 fels tagozatos tanulónk vett részt a XXIII. Simonyi Zsig- mond Kárpát-medencei helyesírási versenyen.
A verseny célja az anya- nyelv szeretetének ersítése, a tehetséggondozás, a tehet- séges tanulók támogatása.
A legjobb eredményt elér tanulóink:
5. évfolyam 1. Szikra Nóra 5.a 2. Nemes Fanni 5.a 3. Pethes Noémi 5.b 6. évfolyam 1. Görbe Bálint 6.b (megyei 2. helyen továbbjutó) 2. Balogh-Horváth Vanda 6.c 3. Ivony Máté 6.b 7. évfolyam 1. Banka Nóra 7.b 2. Bóna Nikolett 7.a 3. Kaszab Ákos 7.a 8. évfolyam 1. Kovács Emese 8.a 2. Jakab Norbert 8.c 3. Csikós Kornél 8.a
Február 26-án Jászberény- ben került megrendezésre a Kazinczy Ferencrl elneve- zett Szép magyar beszéd te-
rületi döntje. Iskolánk ta- nulói ismét szép sikert értek el. 5-6. évfolyam gyztese Kókai Dóra, a 7-8. évfolyam gyztese Nagy Maja, így az
országos dönt résztvevje, Csomor Kincs III. helyezett lett. Gratulálunk a szép ered- ményhez és a felkészülést segít Görbe Kinga és Vizi Enik tanárnknek.
A XXXI. Zrínyi Matematika Versenyen a legjobb ered- ményt Tsér Donát (3.b), Szabó Olivér (4.a) és Szokol Attila László (8.c) osztályos tanulónk érte el. A helyezé-
seket postán kapják meg az érintett tanulóink, mivel az óvintézkedések miatt az eredményhirdetés március 11-én Meztúron elmaradt.
Február 8-án volt a nyel- vÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulója. E versenynek a célja anyanyelvünk sokszí- nségének megismertetése, az érdekldés felkeltése anyanyelvünk szépségei iránt, anyanyelvi hagyomá- nyok ápolása. A feladatok között helyesírási, nyelvhe- lyességi, anyanyelvi érde-
kességekkel találkozhattak a verseny résztvevi. Húsz év óta kerül megrendezésre ez az Anyanyelvi Tanulmányi Verseny. Huszonnégy ver- senyznk közül tizenegy fels tagozatos és kett alsós tanulónk eredménye alapján k a megyei dönt résztve- vi lettek volna, de az elért eredmények alapján rangso- rolták itt is a versenyzket. Iskolánkból a legjobb ered- ményt Pethes Noémi (5.b) ért el, aki 3. helyezett lett. Felkészülésében Érsekné Kácsor Edina tanárn segí- tette munkáját. Gratulálunk a szép eredményhez.
Márciust a forradalom hónapjaként is emlegetjük. Piros, fehér, zöld szín sza- lagok, évszámok, 1848-hoz kapcsolódó rajzok díszítet- ték iskolánk ablakait, fo- lyosóit március idusára emlékezve. Osztályonként megemlékezéseket tartot- tak és tanulóink felvételrl részesei voltak az Életké- pek a múltból és a jelenbl 7. osztályosok ünnepi m- sorának.
Március 16-tól iskolánk ta- nulói és a pedagógusok is ré- szesei lettek a digitális tan- rendnek.
EsEmény ~ ErEdménynaptár szövEg: szabó Erika
szövEg: bobákné pEtró krisztina mb. óvodavEzEt
Szép magyar beszéd gyztesei és felkészít tanáraik
Ovis világ nnap az óvodában
„napsugár szól itt vagyok! olvadnak a Jégcsapok.
mEgtElik a malom árok, kinyÍlnak a hóvirágok.
hóvirágok, ibolyák mEnnyi kEdvEs kis virág! tElik Egy szép
csokrocskára Jó anyámnak nk napJára.”
(maJtényi Erik)
„a jó lovas ka- tonának, de jól vagyon dolga, Eszik-iszik a sá-
torban sem- mire sincs
élet ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön
katonának, aki ilyet szeret.”
nnap a nyugdÍJas EgyEsülEtnél
A fellépk
"a n természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel viszonozza, és akit boldoggá
tesz az a boldogság, amellyel bennünket megajándékoz!"
(denis diderot)
2020. február 08-án új ve- zetséget választott tagsá- gunk. Szinte az els felada- taink egyike volt közkívá- natra, hogy meghívtuk váro- sunk képviselit. Mindegyi- kjük elfogadta felkérésün- ket egy baráti beszélgetésre.
Csikós László elnök úr be- mutatta az Ipartestületet az 1910-es alakulásától napjain- kig. A 110 év alatt megválto- zott az egyesület feladata, kul- turális tevékenysége, lehet- ségei a képzés és érdekvéde- lem területén, de vitathatat- lan, hogy a város életében még mindig jelents szerepet játszik. Szerz Csaba alpol- gármester úr köszönte a meg- hívást és kíváncsi volt az ipa- rosok, kereskedk, vállalko- zók véleményére a várost érint kérdésekben.
Szó esett az iskolákkal való jó kapcsolatunkról: a pályavá- lasztás alkalmával kisebb cso- portokban többször ellátogat- nak a fiatalok mhelyekbe, ke- reskedkhöz és az Ipartestület a jó tanuló, de hátrányos diá- kokat támogatja. Az általános iskola tanulói állandó közre- mködi az iparos Mikulás esten. A szakképzés helyzete,
átalakítása, a hiányszakmák, a szakemberek hiánya, a tanuló- képzés, az iparosok által m- ködtetett gyakorlati helyek vá- rosunkban, mind téma volt a beszélgetés kapcsán. De szó volt a közbeszerzésekrl és azok pályáztatásáról, az ipar- zési adó tervezett átalakításá- ról, a kötelez kamarai hozzá- járulásról és hogyan tudnánk még jobban népszersíteni az Ipartestületet az új vállalkozá- sok körében. Felvetdött, hogy több falu, város példáját kö- vetve vállalkozási tevékenysé- get is végezhetne az Önkor- mányzat. Igazán jó lenne, ha Jászárokszállásnak ilyen jel- leg bevételébl is lenne pénze, nem csak adóból!
Természetesen szóba került a várost érint már folyó il- letve induló beruházásokról, az utakról, a járdákról, a sze- mét elszállításról, az elhanya- golt ingatlanokról, a könyvtár akadálymentesítésérl.
Végül a képviselk megnéz- ték a mozi helyiségét, ami régen színháznak épült. Volt, aki a nagy színpadot is kipró- bálta, igen, a terem akuszti- kája még mindig kitn!
Köszönjük szépen a képvi- selknek és a vezetség tag- jainak ezt a politikától men- tes, épít jelleg, jó hangu- latú estét!
A Zöld IX. klubtermében februártól megtekinthet volt az „Árokszállás, így szeretlek télen” cím fotó- pályázat anyaga, melynek gyzteseit 2020. március 14-én hirdették ki.
Az eredményhirdetés eltt a szervezk süteménnyel és üdítvel kínálták meg az ér- dekldket és résztvevket. Az eredmények a következ- képpen alakultak:
1. helyezés: Ács Fanni Ka- rina
2. helyezés: Tóth Csilla 3. helyezés: Görbe Dorina
Kata
A díjazás után a képeket eladásra bocsátották, a be- folyt összeggel is támogatva Farkas Biankát, akinek Jakus Gyula kezdeményezé- sére már régóta gyjtik a manyag kupakokat a Zöld IX. eltti konténerben. Eddig több, mint tíz zsák gylt össze, és szeretnék, hogy ez a szám tovább nö- vekedjen. Ezután könnyed beszélgetés következett,
majd Miksi István festmé- nyei kerültek bemutatásra. A mvész elmondta, hogy nyugdíjas korában kezdett hobbiként érdekldni a fes- tészet iránt. Korábbi mun- kája szobafest volt, így némi tapasztalattal már rendelkezett. Negyven sike- resen elkészített festmény után kiállításokra kezdték meghívni, ahol sok pozitív visszajelzést kapott munká- ival kapcsolatban. Az ottho- nában körülbelül 150 darab kép található még a kiállí- tott alkotásokon kívül. Egy festményt 4-5 óra alatt ké- szít el, melyek témái fleg tájképek. Az inspirációit az internetrl és egyéb forrá- sokból szerzi, olaj- és akril- festékkel dolgozik. A mun- kák megvásárolhatók, vala- mint egyéni igény szerint is rendelhetk.
Az esemény végén a jár- ványügyi veszélyhelyzet miatt Gyulavári Dániel él- ménybeszámolóját el kellett halasztani, de összességé- ben egy jó hangulatú délutá- non vehettem részt.
8. oldal www.Jaszarokszallas.hu
Felejthetetlen élményben volt részük Jászárokszállás lakosainak február 29-én, hi- szen Mohácsról érkeztek hozzánk a busók, hogy közö- sen kergessük el a telet! Mindezért köszönetet mond- hatunk a jászárokszállási Ál- latbarátkoZoo-nak.
A busójárás egy tavasz- váró, téltemet népszokás. Mohácson és környékén él délszlávok, a sokácok far- sangi alakoskodása, amelyet a sokácok poklade néven is neveznek, ami a karnevál szó horvát megfelelje. 2012 óta a mohácsi busójárás hungarikumnak számít.
Ezen a bizonyos szombati napon még a nap is kisütött, annyira várta messzi földrl, az ország déli részérl ér- kez vendégeket. 13 órakor volt a gyülekez az Állatba- rátkoZoo udvarán, mindenki nagyon izgatott volt.
Késbb Évitl, a szervez- tl megtudtuk, hogy gyerek- koruk óta minden évben részt vesznek a busójáráson és elhatározták, hogy ezt az élményt megosztják az itt- honiakkal is.
A busójárásnak szigorú szabályai vannak: nagyon komolyan veszik az si ha- gyományt, be is tartották ket, a legnagyobb inkogni- tóban készültek.
A hagyományos busó vise- let varázserejét megri- zend nem mutatkozhatnak maszk nélkül! Nem beszél- hetnek senkivel, nehogy fel- ismerjek ket!
Egy váratlan pillanatban hatalmas, ijeszt csörömpö- lés, hangos dudaszó jelezte, hogy valami szokatlan, eddig még Árokszálláson nem lá- tott dolog fog történni! Meg- jelentek, szinte berobbantak a busók rémiszt jelmezeik- ben! Még a jelenlévk közül sem sokan láttak ilyet.
Teljes volt a riadalom, mikor megjelent három
busó és két lefátyolozott arcú ifjú n, akik végig kísé- rik hangos útjukon a busó- kat. A busók ijeszt faálar-
cokban és hatalmas birka- brbe öltözve, övükben ko- lomppal, kezükben kerep- lkkel zik el a telet.
Kazinczy utcai központ- juktól a környez utcákon át indultunk. A menet teljesen
a város központjáig ment, a Hidi Tánciskola növendékei- vel és a vendégekkel. A ke- resztezdéseknél, utcasar-
kokon megálljt parancsolva táncra perdültünk a busók- kal és táncos lábú gyerekek- kel. A nem mindennapi programhoz egy pillanat is elég volt, hogy összegylje- nek az utcákból az emberek.
A busók a hagyományokhoz híven mindenkit ijesztgettek és összekócolták a hajukat. Láttunk sok bátor embert,
de bizony volt olyan is, aki sikítozva menekült be a há- zába.
A felvonulás mellett az ér- dekldknek lehetségük volt a Zoo házban kreatív kézmves foglalkozáson
részt venni. A busó felvonu- lás végén a tánciskola gyere- kei moldvai táncházat tartot- tak a vendégeknek. Végeze- tül a napot jelképez tz ere- jével volt teljes a tél búcsúz- tatása, elégettük a kiszebá- bot. A tüzet körbe táncolva ért véget ez a csodálatos &eacut