els mitjans de transport (ci) isabel padrés

Download Els mitjans de transport (CI) Isabel Padrés

Post on 21-Oct-2015

22 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Els mitjans Els mitjans Els mitjans Els mitjans

  de transportde transportde transportde transport

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  ETAPA EDUCATIVA

  Cicle Inicial

  REA

  Coneixement del Medi Social

  TEMTICA

  Els mitjans de transport

  OBJECTIUS

  - Conixer els mitjans de transport. - Distingir entre mitjans de transport

  terrestres, martims i aeris. - Distingir entre mitjans de transport pblics

  i privats. - Conixer les normes i smbols ms

  caracterstics dels mitjans de transport pblics.

  - Distingir entre mitjans de transport de mercaderies i de persones.

  - Conixer on es porten les mercaderies segons el tipus de transport.

  CONTINGUTS

  - Mitjans de transport terrestres, aeris i martims.

  - Mitjans de transport pblics i privats. - Smbols ms caracterstics dels

  transports pblics. - Les mercaderies i on es transporten.

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  ELS MITJANS DE TRANSPORTELS MITJANS DE TRANSPORTELS MITJANS DE TRANSPORTELS MITJANS DE TRANSPORT

  Les persones, per desplaar-nos, utilitzem els mitjans de transportmitjans de transportmitjans de transportmitjans de transport....

  PER ON ES DESPLACEN?PER ON ES DESPLACEN?PER ON ES DESPLACEN?PER ON ES DESPLACEN?

  Els mitjans de transport poden ser terrestres, aeris o martims.

  - Els transports terrestresterrestresterrestresterrestres es desplacen per terraterraterraterra.

  Els transports terrestres poden desplaar-se per la carreteracarreteracarreteracarretera o per la viaviaviavia.

  - Els transports aerisaerisaerisaeris es desplacen per laireaireaireaire.

  Els avions senlairen i arriben als aeroportsaeroportsaeroportsaeroports.

  El cotxe, el tren i la bicicleta sn transports terrestres.

  Lavi, el globus i lhelicpter sn transports aeris.

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  - Els transports martimsmartimsmartimsmartims es desplacen pel marmarmarmar.

  Els vaixells surten i arriben als portsportsportsports.

  Busca a la sopa de lletres 3 transports terrestres, 3 transports aeris i 3 transports martims.

  Encercla els transports terrestres amb VERDVERDVERDVERD, els martims amb BLAUBLAUBLAUBLAU i els aeris amb VERMELLVERMELLVERMELLVERMELL.

  IIII SSSS TTTT SSSS TTTT AAAA XXXX OOOO CCCC LLLL BBBB AAAA SSSS UUUU BBBB OOOO TTTT UUUU AAAA NNNN PPPP IIII RRRR BBBB GGGG UUUU SSSS MMMM SSSS BBBB RRRR RRRR LLLL MMMM PPPP SSSS CCCC OOOO TTTT MMMM VVVV AAAA IIII AAAA OOOO UUUU YYYY MMMM RRRR EEEE QQQQ EEEE DDDD RRRR SSSS BBBB DDDD OOOO BBBB TTTT HHHH EEEE LLLL IIII CCCC OOOO PPPP TTTT EEEE RRRR UUUU SSSS GGGG EEEE VVVV LLLL EEEE 0000 MMMM OOOO YYYY ZZZZ UUUU KKKK RRRR GGGG YYYY MMMM NNNN IIII CCCC AAAA NNNN OOOO AAAA FFFF AAAA UUUU LLLL CCCC BBBB AAAA LLLL TTTT RRRR UUUU RRRR RRRR LLLL OOOO NNNN EEEE AAAA VVVV IIII OOOO NNNN EEEE TTTT AAAA

  El vaixell i el submar sn transports martims.

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Escriu el nom dels transports i relaciona;

  G _ _ _ _ _

  C _ _ _ _

  A _ _ _ _ _ _

  V _ _ _ _ _ _

  C _ _ _ _

  L _ _ _ _ _ _ _

  M _ _ _ D _ _ _ _ _

  A _ _ D _ _ _ _

  V _ _ _ _

  T _ _ _

  F _ _ _ _ _ _ _ _

  A _ _ _ _ _ _ _

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  MITJANS DE TRANSPORT PBLICS I PRIVATSMITJANS DE TRANSPORT PBLICS I PRIVATSMITJANS DE TRANSPORT PBLICS I PRIVATSMITJANS DE TRANSPORT PBLICS I PRIVATS

  - Als mitjans de transport pblicspblicspblicspblics, com lautobs, el tren i el taxi, pot anar-hi tothom pagant un bitllet.

  Els transports pblicsEls transports pblicsEls transports pblicsEls transports pblics;;;;

  Quan anem amb transport pblic hem de complir unes normesnormesnormesnormes;

  Els taxis i els autobusos porten una placa amb les lletres SP, que vol dir Servei Pblic.

  - Els mitjans de transport privats privats privats privats noms els utilitzen els seus propietaris.

  - Deixar sortir abans dentrar.

  - No subjectar les portes que es tanquen ni forar-les quan sobren.

  - Deixar lliure el passads i les portes.

  - No molestar el conductor.

  - Respectar els seients reservats amb un smbol.

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Relaciona els smbols amb el que signifiquen;

  Seient reservat per a dones embarassades.

  Seient reservat per a persones grans.

  Seient reservat per a persones que porten nens petits.

  Seient reservat per a persones que van amb crosses o que estan lesionades.

  Has vist mai aquest smbol al tren, al metro o a lautobs? Qu creus que ens indica?..................................................................... ......................................................................................

  En alguns transports pblics, com el metro i lautobs, podem veure aquests smbols que ens indiquen que aquestes

  persones tenen prioritat per seure.

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Escriu 3 avantatges del transport pblic;

  1111---- .................................................................................................................

  2222---- ................................................................................................................

  3333---- ................................................................................................................

  Retalla aquests mitjans de transport i enganxals al quadre que correspongui;

  TRANSPORTS PBLICSTRANSPORTS PBLICSTRANSPORTS PBLICSTRANSPORTS PBLICS TRANSPORTS PRIVATSTRANSPORTS PRIVATSTRANSPORTS PRIVATSTRANSPORTS PRIVATS

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Observa aquest bitllet dautobs i respon;

  - De quina ciutat s?

  ...............................................................................

  - Per quin dia s?

  ...............................................................................

  - Quant ha costat?

  ...............................................................................

  - Lautobs s un transport pblic o privat?

  ...............................................................................

  - Qu volen dir les lletres SP que porten els autobusos en una placa?............................................................................................................................

  Ara fixat en la Lnia 4 del metro de Barcelona i respon;

  - Quantes parades de metro t en total?..................................................

  - Per anar de Barceloneta a Joanic quantes parades haurem de fer?............................................................................................................................

  - Si volem canviar a la Lnia 5, a quines parades podem fer transbord?..................................................................................................................

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  QQQQU PODEN TRANSPORTU PODEN TRANSPORTU PODEN TRANSPORTU PODEN TRANSPORTAR?AR?AR?AR?

  Els mitjans de transport poden transportar personespersonespersonespersones o mercaderiesmercaderiesmercaderiesmercaderies.

  Classifica aquests mitjans de transport a la taula segent;

  - Creuer

  - Taxi

  - Tren de crrega

  - Tramvia

  - Cami

  - Helicpter amb menjar

  -Vaixell de crrega

  - Avi de passatgers

  Transport martim

  Transport terrestre

  Transport aeri

  Les mercaderies sn productes que es porten dun lloc a un altre per vendrels.

  Transporta persones

  Transporta mercaderies

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  - Els mitjans de transport terrestre, com els trens de crrega i els camions, porten les mercaderies a les estacionsestacionsestacionsestacions o als mercatsmercatsmercatsmercats.

  - Els mitjans de transport aeri, com els avions de crrega, porten les mercaderies als aeroportsaeroportsaeroportsaeroports.

  - Els mitjans de transport martim, com els vaixells de crrega, porten les mercaderies als portsportsportsports.

  Completa les paraules i relaciona;

  Avi_ne_a Po_t

  _a_xell E_ta_i

  T_e_ A_ropo_t

  Fu_go_eta Me_ca_

 • Dissenyem, creem i compartim materials educatius 2013

  Isabel Padrs

  Completa lesquema;

  Escriu 2 mitjans de transport dins de cada requadre;

  Els mitjans de transport poden ser

  pblics

  ______

  Els mitjans de transport, segons per on on on on es es es es desplacindesplacindesplacindesplacin, poden ser

  terrestres

  __________

  __________

  Els mitjans de transport poden transportartransportartransportartransportar

  p__