elektryczne źródła światła (pdf)

of 77/77
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Opracował: Przemysław Tabaka

Post on 11-Jan-2017

236 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELEKTRYCZNEELEKTRYCZNERDA WIATARDA WIATA

  Opracowa: Przemysaw Tabaka

 • strumie wietlnystrumie wietlny [[lmlm] ] okreokrelajlajcy cacy cakowitkowit moc moc wypromieniowanwypromieniowan przez przez rrddo o wiatwiata w zakresie widzialnyma w zakresie widzialnym

  skuteczno wietlnaskuteczno wietlna [[lmlm//W]W] charakteryzujcharakteryzujca ca efektywnoefektywno wytwarzania wytwarzania wiatwiata przez a przez rrddo, czyli iloo, czyli ilowiatwiata wytwarzana z jednego wata mocya wytwarzana z jednego wata mocy

  trwaotrwao T [h]T [h] okreokrelona jako suma godzin lona jako suma godzin wiecenia w wiecenia w czasie ktczasie ktrego rego rrddo o wiatwiata spea spenia wymagania normnia wymagania norm

  WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE ELEKTRYCZNE RDA WIATAELEKTRYCZNE RDA WIATA

  moc rdamoc rda P [W]P [W]

  napicie zasilajce Unapicie zasilajce U [V][V]

  luminancjaluminancja L [L [cdcd//mm22] ] jest to jest to wiatwiatoo w danym kierunku w danym kierunku przypadajprzypadajca na jednostkca na jednostk pozornej powierzchni pozornej powierzchni rrddaa

 • waciwoci oddawania barwwaciwoci oddawania barw RRaa okreokrela zdolnola zdolno do do oddawania barw ooddawania barw owietlanych przedmiotwietlanych przedmiotww

  barwa wiatabarwa wiata (temperatura (temperatura barwowabarwowa) T) Tb b [K][K] im im temperatura jest wytemperatura jest wysza tym bielsze jest sza tym bielsze jest wiatwiatoo

  WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE ELEKTRYCZNE RDA WIATAELEKTRYCZNE RDA WIATA

  20 20 3939niedostateczneniedostateczne4440 40 5959dostateczne (moliwe do przyjcia)dostateczne (moliwe do przyjcia)3360 60 6969zadowalajcezadowalajce2B2B70 70 7979dobredobre2A2A

  22

  80 80 8989bardzo dobrebardzo dobre1B1B90 90 100100idealneidealne1A1A

  11

  Warto Warto wskanika wskanika

  RRaaJako oddawania barwJako oddawania barwOznaczenie Oznaczenie grupygrupy

 • wymiary rdawymiary rda

  czas zaponuczas zaponu

  dozwolone pooenie pracydozwolone pooenie pracy

  WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE ELEKTRYCZNE RDA WIATAELEKTRYCZNE RDA WIATA

 • PODZIA ELEKTRYCZNYCH RDE WIATAPODZIA ELEKTRYCZNYCH RDE WIATAELEKTRYCZNE RDA WIATAELEKTRYCZNE RDA WIATA

  ARWKIARWKI LAMPY WYADOWCZE

  prnioweprniowe

  gazowegazowe

  halogenowehalogenowe

  WYSOKOPRNE NISKOPRNENISKOPRNE

  rtciowe z rtciowe z luminoforemluminoforem(wietlwki)(wietlwki)

  sodowesodowe

  rtciowe bez rtciowe bez luminoforuluminoforu

  (bakteriobjcze)(bakteriobjcze)

  sodowesodowe

  ksenonoweksenonowe

  rtciowe zrtciowe zluminoforemluminoforem

  indukcyjneindukcyjne

  rtciowe zrtciowe zhalogenkamihalogenkami

  rtciowortciowo--arowearowe

  DIODY LED

 • A R W K I A R W K I

  BUDOWA

  arnik

  baka

  podprki

  pereka

  rurka pompowa

  talerzyk

  trzonek(E14, E27, E40)

  izolator

  pytka kontaktowa

  supek szklany

  doprowadniki prdu

  spaszcz

  gaz lub prnia

  azot, argonlub krypton

 • A R W K I A R W K I

  ZASADA DZIAANIA

  Dziaanie arwki jako przetwornika Dziaanie arwki jako przetwornika energii elektrycznej w wietln polega energii elektrycznej w wietln polega na rozgrzaniu do wysokiej temperatury na rozgrzaniu do wysokiej temperatury (2100(21003000K)3000K) arnika za pomoc arnika za pomoc przepywajcego przez niego prdu.przepywajcego przez niego prdu. arnik z drutu wolframowegoarnik z drutu wolframowego

  arwki s wic arwki s wic temperaturowymi temperaturowymi ((inkandescencyjnymiinkandescencyjnymi)) rdami wiatardami wiata

  InkandescencjaInkandescencja wysyanie promieniowania powstajcego w wyniku cieplnego wzbudzenia atomw lub czsteczek..

 • A R W K I A R W K I

  Podgrzany do wysokiej Podgrzany do wysokiej temperatury arnik zaczyna temperatury arnik zaczyna parowa. Atomy wolframu parowa. Atomy wolframu uwalniaj si ze staej uwalniaj si ze staej powierzchni i przechodz w powierzchni i przechodz w stan lotny.stan lotny.

  atom gazuatom

  wolframu

  parowanie rozgrzanego parowanie rozgrzanego wolframuwolframu

  Drut wolframowy, nawet Drut wolframowy, nawet przy najdoskonalszej przy najdoskonalszej technologii, ma technologii, ma nierwnomierny przekrj. nierwnomierny przekrj. Miejsca przewe Miejsca przewe nagrzewaj si najsilniej. Z nagrzewaj si najsilniej. Z miejsc przewe wolfram miejsc przewe wolfram paruje najintensywniej.paruje najintensywniej. fragment arnika w fragment arnika w

  duym powikszeniuduym powikszeniu

  przewenia arnika

 • A R W K I A R W K I

  WACIWOCI

  Zawieca si natychmiast po zaczeniu pod napicieZawieca si natychmiast po zaczeniu pod napicie

  Znakomite oddawanie barw (RZnakomite oddawanie barw (Raa = 100)= 100)

  Nie wymaga dodatkowych przyrzdw zaponowych i Nie wymaga dodatkowych przyrzdw zaponowych i statecznikwstatecznikw

  Mona zbudowa i produkuje si arwki o dowolnym Mona zbudowa i produkuje si arwki o dowolnym napiciu znamionowym i dowolnej mocy znamionowejnapiciu znamionowym i dowolnej mocy znamionowej((dla arwek gwnego szeregu Udla arwek gwnego szeregu UNN = 110, 125, 150, 220, 230, 240 i = 110, 125, 150, 220, 230, 240 i 250V; P250V; PNN = 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 150, 200, 300, 500 i 1000W)= 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 150, 200, 300, 500 i 1000W)

  ZALETY:ZALETY:

 • Widmowy rozkad promieniowaniaWidmowy rozkad promieniowania(zakres widzialny 380 (zakres widzialny 380 780 780 nmnm))

  wiato dziennewiato dziennewiato arwkiwiato arwki

  A R W K I A R W K I

  Barwa wiata wytworzonego przez arwki wynosi 2700K 3000K

 • Jest bardzo wraliwa na warto napicia zasilajcego Jest bardzo wraliwa na warto napicia zasilajcego

  A R W K I A R W K I

  Niedua trwao (1000h Niedua trwao (1000h przy znamionowym napiciu)przy znamionowym napiciu)

  Wykazuje ma skuteczno wietln (8 Wykazuje ma skuteczno wietln (8 21 21 lmlm//W)W)

  100W100WMoc promieniowania wietlnego arnika................. 8W

  Ciepo promieniowania baki............ 67W

  Ciepo unoszenia bakioraz ciepo przewodzeniatrzonka i styku........................ 25W

  RAZEM..................................100W

  Bilans energetyczny arwkiBilans energetyczny arwki

  8W

  25W

  67W

  WADY:WADY:

 • A R W K I A R W K I

  Do owietlenia mieszka i wntrz uytecznoci publicznej, Do owietlenia mieszka i wntrz uytecznoci publicznej, jako owietlenie oglne, miejscowe lub dekoracyjnejako owietlenie oglne, miejscowe lub dekoracyjne

  ZASTOSOWANIE

 • A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W Earwki halogenowe rni si od arwek konwencjonalnych

  tym, e zosta w nich zastosowany tzw. regeneracyjny cykl halogenowy

  W procesie tym odbywa si samoczynne przenoszenie osadzonych W procesie tym odbywa si samoczynne przenoszenie osadzonych na bace czstek wolframu z powrotem w okolic wolframowego na bace czstek wolframu z powrotem w okolic wolframowego arnika.arnika.

  Warunkiem wystpienia regeneracyjnego cyklu halogenowego jest Warunkiem wystpienia regeneracyjnego cyklu halogenowego jest utrzymanie w kadym miejscu wntrza baki temperatury wyszej utrzymanie w kadym miejscu wntrza baki temperatury wyszej ni 520Kni 520K

 • A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E

  W przypadku arwek halogenowych naley pamita o dwch W przypadku arwek halogenowych naley pamita o dwch sprawach:sprawach:

  ze wzgldu na rozkad temperatury w jej wntrzu arwka halogenowa powinna pracowa w pooeniu wskazanym przez producenta,

  silnie nagrzewajcej si bace ze szka kwarcowego szkodzi silnie nagrzewajcej si bace ze szka kwarcowego szkodzi pot z rk, dlatego te nie naley jej dotyka goymi rkoma.pot z rk, dlatego te nie naley jej dotyka goymi rkoma.

 • WACIWOCI

  A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E

  Wiksza skuteczno wietlna (18 Wiksza skuteczno wietlna (18 33 33 lmlm//W)W)

  Wiksza trwao (znamionowa trwao arwek Wiksza trwao (znamionowa trwao arwek halogenowych do oglnych celw owietleniowych wynosi halogenowych do oglnych celw owietleniowych wynosi 2000h)2000h)

  Wysza i niezmienna temperatura Wysza i niezmienna temperatura barwowa barwowa (3000K (3000K 3400K, 3400K, barwy obarwy owietlanych przedmiotwietlanych przedmiotw sw s bardziej nasycone)bardziej nasycone)

  Prawie stay strumie wietlny w caym zakresie pracyPrawie stay strumie wietlny w caym zakresie pracy

  Mae wymiary zewntrzne (ma to znaczenie przMae wymiary zewntrzne (ma to znaczenie przy y projektowaniu ukadw wietlnoprojektowaniu ukadw wietlno--optycznych)optycznych)

  ZALETY:ZALETY:

 • A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E (na nap. 12V)(na nap. 12V)

  Zredukowane (w okoo 65%) Zredukowane (w okoo 65%) promieniowanie cieplne w wizce promieniowanie cieplne w wizce wietlnej arwki wietlnej arwki w przypadku w przypadku arwek z odbynikiem typu zimne arwek z odbynikiem typu zimne lustrolustro arwka z odbynikiem arwka z odbynikiem

  typu typu zimne lustrozimne lustro

  arwka z odbynikiem arwka z odbynikiem aluminiowymaluminiowym

 • A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E

  Niewielkie zmiany napicia zasilajcego maj duy wpyw Niewielkie zmiany napicia zasilajcego maj duy wpyw na trwao, strumie wietlny i barw wytwarzanego na trwao, strumie wietlny i barw wytwarzanego wiata wiata

  arwki na obnione napicie musz wsppracowa z arwki na obnione napicie musz wsppracowa z urzdzeniami zasilajcymi zmniejszajcymi warto urzdzeniami zasilajcymi zmniejszajcymi warto napicia sieciowego na odpowiednio nisze napicie (12V, napicia sieciowego na odpowiednio nisze napicie (12V, 24V). 24V). Stosowanie tradycyjnych transformatorw sieciowych nie Stosowanie tradycyjnych transformatorw sieciowych nie zapewnia optymalnych warunkw zasilania.zapewnia optymalnych warunkw zasilania.

  W widmie promieniowania arwek halogenowych pojawia si niewielka ilo promieniowania nadfioletowego, ktre moe by szkodliwe dla owietlanych przedmiotwWykonanie baki arwki ze specjalnego szka kwarcowego powodujezatrzymuje promieniowanie UV, takie rda wiata oznacza si symbolem UV-STOP

  WADY:WADY:

 • Do owietlenia:Do owietlenia:

  A R W K I H A L O G E N O W E A R W K I H A L O G E N O W E

  mieszka,mieszka,

  wntrz wystawienniczych,wntrz wystawienniczych,

  salonw sprzeday,salonw sprzeday,

  pomieszcze uytecznoci publicznej,pomieszcze uytecznoci publicznej,

  fasad budynkw,fasad budynkw,

  obiektw architektonicznych,obiektw architektonicznych,

  reprezentacyjnych drg wewntrzosiedlowych,reprezentacyjnych drg wewntrzosiedlowych,

  lotnisklotnisk

  ZASTOSOWANIE

 • LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)

  BUDOWA

  elektroda(pokryta

  substancj uatwiajc

  emisj elektronw)

  rt w stanie zimnym

  wypenienie gazowe (argon)

  rura szklana pokryta

  luminoforem

  trzonek(G13 lub G5)

  koki stykowe

 • LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  ZASADA DZIAANIA

  Dziaanie wietlwki opiera si na wykorzystaniu wyadowania elektrycznego w parach rtci o bardzo maym cinieniu (0,6 1,0 Pa). Midzy elektrodami, do ktrych przyoone jest napicie, pynie prd elektryczny.

  atom rtci

  rozpdzony elektron

  promieniowanie ultrafioletowe

  promieniowanie widzialne

  luminofor

  Zasada wytwarzania wiata w wietlwkach

  Poruszajce si adunki elektryczne zderzaj si z atomami rtciPoruszajce si adunki elektryczne zderzaj si z atomami rtcisilnie je wzbudzajc. silnie je wzbudzajc.

 • Pobudzone atomy rtci s rdem promieniowania. To Pobudzone atomy rtci s rdem promieniowania. To promieniowanie pierwotne prawie w caoci ley w zakresie promieniowanie pierwotne prawie w caoci ley w zakresie ultrafioletu (>380nm) ultrafioletu (>380nm) jest wic niewidzialne.jest wic niewidzialne.LuminoforLuminofor, ktrym pokryta jest wewntrzna powierzchnia rury , ktrym pokryta jest wewntrzna powierzchnia rury wietlwki przetwarza promieniowanie UV na promieniowanie wietlwki przetwarza promieniowanie UV na promieniowanie widzialne.widzialne.

  LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  ZASADA DZIAANIA

  W zalenoci od skadu chemicznego luminoforu mona uzyska rna barw wiata wietlwki:- dzienn,- bia,- ciapobia itd.

 • LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  STANDARDOWE REDNICE RUR

  38 mm wietlwki tradycyjne, starszej konstrukcji

  26 mm wietlwki w wskiej rurze, nowsza generacja

  16 mm wietlwki miniaturowe,

  12 mm najnowsza generacja

  _7 mm najnowsza generacja

 • LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  UKAD ZASILANIA

  wietlwka, jak kada lampa wyadowcza, z uwagi na ujemn charakterystyk prdowo-napiciow nie moe by wczona bezporednio do sieci.

  Do zaponu wietlwki niezbdne s dwa urzdzenia:Do zaponu wietlwki niezbdne s dwa urzdzenia:

  statecznikstatecznik (dawik)(dawik)

  zaponnikzaponnik

  Ukad zasilania pojedynczej wietlwkiUkad zasilania pojedynczej wietlwkiKondensator do

  kompensacji mocy biernej (nie jest niezbdny)

  ~220V, 50Hz~220V, 50Hz

 • LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  WACIWOCI

  Wysoka skuteczno wietlna (55 Wysoka skuteczno wietlna (55 104 104 lmlm//W)W)

  Wysoka trwao (8 000h ale moe dochodzi nawet do Wysoka trwao (8 000h ale moe dochodzi nawet do 15 000h)15 000h)

  ZALETY:ZALETY:

  Dobre wskaniki oddawania barw (nawet do 95)Dobre wskaniki oddawania barw (nawet do 95)

  Szeroki zakres temperatur Szeroki zakres temperatur barwowychbarwowych (2 300 (2 300 6 800 K6 800 K))

 • 1 wietlwka liniowa o mocy 58W2 wietlwka liniowa o mocy 36W

  Zaleno strumienia wietlnego od temperatury otoczenia Zaleno strumienia wietlnego od temperatury otoczenia

  WADY:WADY:

  LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  Konieczny statecznik i zaponnik Konieczny statecznik i zaponnik

  Znaczne ttnienie wiataZnaczne ttnienie wiata

 • ZASTOSOWANIE

  LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  Do owietlania:pomieszcze biurowych i administracyjnych,

  korytarzy,pomieszcze szkolnychsupermarketw,

  centrw handlowych,sklepw,restauracji,

 • hoteli,hal sportowych i rekreacyjnych,

  galerii i muzew,

  sal szpitalnych,

  poczekalni,

  LAMPY FLUORESCENCYJNE LAMPY FLUORESCENCYJNE (WIETLWKI)(WIETLWKI)

  gabinetw lekarskich,

  magazynw,

  pomieszczepomieszcze przemysprzemysowychowych

  mieszkamieszka (kuchnie,(kuchnie,azienki, piwnice)

 • WIETLWKI KOMPAKTOWEWIETLWKI KOMPAKTOWE

  WIETLWKI KOMPAKTOWE

  ZINTEGROWANE NIEZINTEGROWANE

  Osadzone na trzonku Osadzone na trzonku tradycyjnej arwkitradycyjnej arwki

  Osadzone na Osadzone na trzonkach kokowychtrzonkach kokowych

  PLPL SLSL

 • WIETLWKI KOMPAKTOWEWIETLWKI KOMPAKTOWE

  wietlwki zintegrowanewietlwki zintegrowane -- wykonane s w postaci zgitej rury wykonane s w postaci zgitej rury wyadowczej, zawieraj zaponnik i statecznik ktre umieszczone wyadowczej, zawieraj zaponnik i statecznik ktre umieszczone s w bace zewntrznej zakoczonej trzonkiem gwintowym.s w bace zewntrznej zakoczonej trzonkiem gwintowym.

  wietlwki wietlwki niezintegrowaneniezintegrowane -- wykonane s w postaci zgitej rury wykonane s w postaci zgitej rury wyadowczej, wsppracuj z zewntrznym statecznikiem wyadowczej, wsppracuj z zewntrznym statecznikiem konwencjonalnym bd elektronicznym i z zewntrznym konwencjonalnym bd elektronicznym i z zewntrznym zaponnikiem. (wietlwki z trzonkiem o dwch kokach maj zaponnikiem. (wietlwki z trzonkiem o dwch kokach maj wbudowany zaponnik).wbudowany zaponnik).

  BUDOWA

 • WACIWOCI

  WIETLWKI KOMPAKTOWEWIETLWKI KOMPAKTOWE

  Dua trwao (do 5 000 Dua trwao (do 5 000 6 000 h) 6 000 h)

  ZALETY:ZALETY:

  Mae wymiary, maa wagaMae wymiary, maa waga

  Zastosowanie elektroniki umoliwia natychmiastowe zawiecenie lampy

  4 6 razy wiksza w porwnaniu z lampami arowymi skuteczno wietlna

  Brak efektu stroboskopowego (czstotliwo pracy wietlwek z elektronicznym zaponem jest okoo 1000 razy wiksza od czstotliwoci sieci zasilajcej)

  Bardzo dobre oddawanie barw (Ra80)

 • WIETLWKI KOMPAKTOWEWIETLWKI KOMPAKTOWE

  Mog by stosowane w wikszoci standartowych opraw Mog by stosowane w wikszoci standartowych opraw owietleniowych owietleniowych

  WADY:WADY:

  Trwao wietlwek w Trwao wietlwek w znaczymznaczym stopniu zaley od czstoci stopniu zaley od czstoci zacze, temperatury otoczenia i odchylenia napicia od zacze, temperatury otoczenia i odchylenia napicia od wartoci znamionowejwartoci znamionowej

  Zaleno strumienia Zaleno strumienia wietlnego od temperatury wietlnego od temperatury otoczeniaotoczenia

  1 trzonkiem do dou22 trzonkiem do gry bd poziomotrzonkiem do gry bd poziomo

  pooenie lampy:

 • WIETLWKI KOMPAKTOWEWIETLWKI KOMPAKTOWE

  S rdem wyszych harmonicznychS rdem wyszych harmonicznych

  Uwaga:Uwaga:wietlwek kompaktowych nie naley stosowa w obwodach:wietlwek kompaktowych nie naley stosowa w obwodach: ze ciemniaczami wiata,ze ciemniaczami wiata, z wycznikami elektronicznymi,z wycznikami elektronicznymi, z fotokomrk.z fotokomrk.

 • LAMPY INDUKCYJNE

  BUDOWA

  baka lampy pokryta od wewntrz luminoforem

  tuleja mocy

  elektroniczny generator wysokiej czstotliwoci

  (2,65MHz)

 • LAMPY INDUKCYJNEZASADA DZIAANIA

  Dziaanie lampy indukcyjnej opiera si na dwch zasadach:Dziaanie lampy indukcyjnej opiera si na dwch zasadach:indukcji elektromagnetycznej w bace lampy,promieniowania w parach rtci o niskim cinieniu.

 • LAMPY INDUKCYJNEWACIWOCI

  Bardzo dua trwao (do 60 000 h) Bardzo dua trwao (do 60 000 h)

  ZALETY:ZALETY:

  Maa wraliwo na zmiany napicia zasilaniaMaa wraliwo na zmiany napicia zasilania

  Niewielkie wymiary porwnywalne do gabarytw wietlwek wymiary porwnywalne do gabarytw wietlwek kompaktowych kompaktowych niezintegrowanychniezintegrowanych

  Natychmiastowy zapon

  Wysoka skuteczno wietlna (do 70 lm/W)

  Brak efektu stroboskopowegoBardzo dobre oddawanie barw (Ra>80)Stabilna temperatura barwowa (Tb=3000K, 4000K)

  Stabilny strumie wietlny w szerokim zakresie temperatur

 • LAMPY INDUKCYJNE

  WADY:WADY:

  Konieczno stosowania generatora wysokiej czstotliwoci Konieczno stosowania generatora wysokiej czstotliwoci

  Wysoki koszt lampyWysoki koszt lampy

 • ZASTOSOWANIE

  LAMPY INDUKCYJNE

  Do owietlenia: zewntrznego i wewntrznegotam, gdzie jest szczeglnie utrudniona i kosztowna wymiana lamp a owietlenie powinno dziaa w sposb niezawodny

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  BUDOWAjarznik

  (ze szkakwarcowego,

  wypeniony argonem)

  gaz wypeniajcy

  (argon z azotem)

  konstrukcja wsporcza

  baka(pokryta od wewntrz

  luminoforem)

  trzonek(E27 lub E40)

  elektrody gwne

  elektroda pomocnicza

  opornik zaponowy

  szczeg

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  ZASADA DZIAANIA

  W lampie rtciowej rdem promieniowania jest wyadowanie w parach rtci o duym cinieniu (np. rzdu 1 MPa)Wyadowanie odbywa si w jarzniku zawierajcym rt oraz argon ktre przebiega nastpujco:

  - po przyoeniu napicia rozpoczyna si (dziki obecnoci argonu) wyadowanie wstpne midzy elektrod gwn a pomocnicz.

  jarznik nagrzewa si, paruje zawarta w jarzniku rt, zmniejsza si oporno midzy elektrodami gwnymi

  - wyadowanie przenosi si midzy elektrody gwne gdy oporno midzy elektrodami gwnymi stanie si mniejsza od opornoci opornika zaponowego.

  Przebieg zaponuPrzebieg zaponu:

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  W lampie rtciowej tylko cz energii (ok. 10%) zamieniana jestna promieniowanie widzialne. Pozostaa cz zamieniana jest na:

  luminofor

  UV widzialne czerwone

  widzialne

  ciepopromieniowanie nadfioletowe (UV)

  Aby wykorzysta promieniowanie UV stosuje si w lampie rtciowej luminofor.

  Luminofor peni w lampie 2 funkcje:koryguje barw wiata,zmniejsza luminacj jarznika.

  promieniowanie widzialne

 • UKAD ZASILANIA

  WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  W obwodzie lampy rtciowej konieczne jest stosowanie statecznika

  Instaluje si take kondensator do kompensacji mocy biernej.

  Schemat zasilania wysokoprnej lampy rtciowej

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  WACIWOCI

  Dua trwao (ok. 20 000 h) ua trwao (ok. 20 000 h)

  ZALETY:ZALETY:

  Znaczna skuteczno wietlna (do 60 lm/W)

  Niewielki spadek strumienia wietlnego w czasie wiecenia lampy

 • WADY:WADY:

  WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  Dugi proces zaponu (3Dugi proces zaponu (35 min)5 min)

  Niemoliwy natychmiastowy ponowny zaponNiemoliwy natychmiastowy ponowny zapon

  Wpyw temperatury otoczenia na czas zaponuWpyw temperatury otoczenia na czas zaponu

  May wspczynnik oddawania barw (RMay wspczynnik oddawania barw (Raa

 • ZASTOSOWANIE

  WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE

  W owietleniu: ulicznym, przemysowym.

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWO-AROWE

  BUDOWA

  jarznik(ze szka

  kwarcowego)

  gaz wypeniajcy

  (argon z azotem)

  baka(pokryta od wewntrz

  luminoforem)trzonek

  (E27 lub E40)

  elektrody gwne

  elektroda pomocnicza

  arnikopornik

  zaponowy

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWO-AROWE

  WACIWOCI

  Wikszy w porwnaniu z lampami rtciowymi wspczynnik oddawania barw (Ra65)

  ZALETY:ZALETY:

  Nie wymaga dodatkowych przyrzdw zaponowych i Nie wymaga dodatkowych przyrzdw zaponowych i statecznikw (rol statecznika spenia arnik)statecznikw (rol statecznika spenia arnik)

  WADY:WADY:

  Maa skuteczno wietlna ( 16Maa skuteczno wietlna ( 1634 34 lmlm//W)W)

  Nisza trwao (rednio 60% trwaoci lamp rtciowych)Nisza trwao (rednio 60% trwaoci lamp rtciowych)

  Wraliwo na zmiany napicia zasilajcegoWraliwo na zmiany napicia zasilajcego

  Tb 4000K dla rtciwek z luminoforem

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWO-AROWE

  ZASTOSOWANIE

  Byy stosowane zamiast arwek w instalacjach owietlenia przemysowego

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE Z HALOGENKAMI

  BUDOWA

  Konstrukcja podobna do wysokoprnych lamp rtciowych. Konstrukcja podobna do wysokoprnych lamp rtciowych. Gwna rnica polega na wprowadzonych do Gwna rnica polega na wprowadzonych do jarznikajarznika zwizkw zwizkw halogenw.halogenw.

  Zwizki te speniaj nastpujce funkcje:Zwizki te speniaj nastpujce funkcje:-- zwikszaj cinieniezwikszaj cinienie-- zmieniaj skad orodka w ktrym odbywa si wyadowanie i po zmieniaj skad orodka w ktrym odbywa si wyadowanie i po przez to zmieniaj rozkad widmowy promieniowania.przez to zmieniaj rozkad widmowy promieniowania.

 • WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE Z HALOGENKAMI

  WACIWOCI

  Bardzo dobry wspczynnik oddawania barw (Ra95)

  ZALETY:ZALETY:

  Wysoka skuteczno wietlna (nawet ponad 100 lm/W)

  Wymaga do zaponu napicia ok. 1-1,5kV (niezbdny specjalny zaponnik elektroniczny umoliwiajcy otrzymanie impulsw zaponowych)

  WADY:WADY:

  Niska trwao w porwnaniu z innymi lampami wyadowczymi (ok. 2000h)

 • ZASTOSOWANIE

  WYSOKOPRNE LAMPY RTCIOWE Z HALOGENKAMI

  Iluminacja obiektw sportowych

  Owietlenie przemysowe

 • WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  BUDOWAkonstrukcja wsporczabaka

  jarznik

  getter

  trzonek(E27 lub E40)

 • WERSJE KONSTRUKCYJNEWERSJE KONSTRUKCYJNE

  JEDNOSTRONNIE JEDNOSTRONNIE TRZONKOWANETRZONKOWANE

  DWUSTRONNIE DWUSTRONNIE TRZONKOWANETRZONKOWANE

  WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  TUBULARNATUBULARNAELIPTYCZNAELIPTYCZNA

  KOMPAKTOWAKOMPAKTOWA

 • WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  ZASADA DZIAANIA

  rrddem promieniowania w lampach metalohalogenkowych jest em promieniowania w lampach metalohalogenkowych jest wywyadowanie w mieszaninie par rtadowanie w mieszaninie par rtci i jodkci i jodkw metali w metali npnp. sodu, . sodu, skandu, talu, indu lub tzw. ziem rzadkich skandu, talu, indu lub tzw. ziem rzadkich npnp. dysprozu, tulu i . dysprozu, tulu i holmu nazywanych halogenkami.holmu nazywanych halogenkami.

  Ciepo powstajce podczas zaponu lampy powoduje rozkad Ciepo powstajce podczas zaponu lampy powoduje rozkad halogenkw i metale s uwalniane w postaci pary. Podczas halogenkw i metale s uwalniane w postaci pary. Podczas rozgrzewania si lamp metalohalogenkowych zauwaalna jest rozgrzewania si lamp metalohalogenkowych zauwaalna jest zmiana barwy wiata w miar uwalniania si metali z zmiana barwy wiata w miar uwalniania si metali z halogenkw.halogenkw.

 • WACIWOCI

  WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  ZALETY:ZALETY:

  Wysoka skuteczno wietlna (sigajca 100 100 lmlm//W)W)

  Wysoka trwao (do 20 000 h)

  Wysoki wspczynnik oddawania barw (Ra 80)

  Moliwo wyboru temperatury barwowej (od 3000 a do 5000K i wicej)

  Bogate widmo promieniowania w zakresie widzialnym

  Mae wymiary jarznika i dua luminancja jarznika (cechy korzystne dla optymalizacji reflektorw)

 • WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  WADY:WADY:

  Dua wraliwo emitowanego widma promieniowania (barwy) na zmiany napicia zasilajcego

  Problemy z powtarzalnoci barwy wiata, nawet w lampach tego samego producenta

  Wymagaj stosowania ukadu zaponowego i statecznika

  Stosunkowo dugi czas osigania znamionowych parametrw fotometrycznych

  Brak moliwoci natychmiastowego ponownego zaponu

 • ZASTOSOWANIE

  WYSOKOPRNE LAMPY METALOHALOGENKOWE

  Do owietlania:obiektw sportowych,ulic,obiektw architektonicznych (iluminacje),

  wielkoformatowych reklam zewntrznych

  supermarketw,centrw handlowych,

  obiektwprzemysowych,

  wystaw,hoteli,

 • WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  BUDOWA

  jarznik

  baka

  konstrukcjawsporcza

  nka szklanaz przepustami

  prdowymi

  geter

  trzonek(E27 lub E40)

  prnia

 • WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  WERSJE KONSTRUKCYJNEWERSJE KONSTRUKCYJNE

  JEDNOSTRONNIE TRZONKOWANE

  DWUSTRONNIE TRZONKOWANE

  Z BAK Z BAK PRZEZROCZYSTPRZEZROCZYST

  TUBULARNTUBULARN

  Z BAK Z BAK ROZPRASZAJCROZPRASZAJC

  ELIPSOIDALNELIPSOIDALN

 • WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  ZASADA DZIAANIA

  Wysokoprne lampy sodowe dziaaj podobnie jak rtciowe. rdem wiata jest jarznik w ktrym znajduje si porcja sodu, rtci i gazu zaponowego (argonu lub ksenonu)

  Po zaczeniu napicia, w wyniku oddziaywania ukadu Po zaczeniu napicia, w wyniku oddziaywania ukadu zaponowego powstaj impulsy zaponowe o wartoci do kilku zaponowego powstaj impulsy zaponowe o wartoci do kilku kV kV powtarzane czstotliwoci sieci. Powoduje to zapon powtarzane czstotliwoci sieci. Powoduje to zapon wyadowania w ksenonie.wyadowania w ksenonie.

  Ze wzrostem temperatury Ze wzrostem temperatury jarznika jarznika zaczyna parowa sd zaczyna parowa sd wewntrz wewntrz jarznikajarznika. Lampa zaczyna zmienia barw wiata. Po . Lampa zaczyna zmienia barw wiata. Po osigniciu cinienia okoo 0,1MP wewntrz osigniciu cinienia okoo 0,1MP wewntrz jarznika jarznika wyadowanie wyadowanie stabilizuje si.stabilizuje si.

 • UKAD ZASILANIA

  WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  Wysokoprna lampa sodowa wymaga zastosowania statecznikastatecznikaograniczajcego i stabilizujcego prd wyadowania

  W typowej sodwce oprcz dawika musi by rwnie umieszczony specjalny zaponnik. W tym celu stosuje si tyrystorowe ukady zaponowe wytwarzajce impulsy wysokiego napicia

  statecznik

  Ukady zaponowe

  rwnolegy szeregowy

 • WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  UKADY PRACY

  a) ukad rwnolegy

  b) ukad szeregowy

  c) ukad szeregowo-rwnolegy

 • WACIWOCI

  Wysoka skuteczno wietlna (50140 140 lmlm//W)W)

  ZALETY:ZALETY:

  WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  Wysoka trwao (przecitnie 20 000 h, w przypadku najnowszych lamp prawie 30 000 h))

  W wietle lamp sodowych zwiksza si kontrastowowidzenia i moliwo rozpoznawania przedmiotw we mgle oraz przy duym zapyleniu

  Maa wraliwo na wahania temperatury otoczenia

  Obecnie produkowane s w szerokim typoszeregu mocy: 50, 70, 100, 150, 250, 400, 700 i 1000W

 • WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  Niski wskanik oddawania barw (dla wikszoci sodwek Ra= 26)

  WADY:WADY:

  Dua wraliwo na zmiany napicia zasilajcegoKonieczno stosowania ukadu zaponowego i statecznika

  Stosowanie WLS w miejscach gdzie zainstalowano systemy sygnalizacji wietlnej lub gdzie bd owietlay barwne znaki bezpieczestwa, niesie ryzyko zakcenia prawidowej treci informacyjnej tych sygnaw

 • ZASTOSOWANIE

  WYSOKOPRNE LAMPY SODOWE

  Do owietlania:arterii komunikacyjnych,ulic,skrzyowa i przej dla pieszych,mostw,dworcw i peronw,parkingw

  Obszar stosowania we wntrzach jest ograniczony do pomieszcze w ktrych nie wymaga si prowadzenia precyzyjnych prac oraz dobrego widzenia barw.

 • NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  BUDOWAbaka pokryta

  odbynikiem

  szklany jarznik

  wgbienie dla utrzymania sodu

  elektrody

  sprynywsporcze

  geter

  trzonek(BY22)

 • ZASADA DZIAANIA

  NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  Przed zaponem sd rozproszony jest we wgbieniach Przed zaponem sd rozproszony jest we wgbieniach utworzonych w ciance utworzonych w ciance jarznikajarznika..

  Po zaponie wyadowanie najpierw przebiega w gazie Po zaponie wyadowanie najpierw przebiega w gazie szlachetnym. szlachetnym.

  W miar wzrostu temperatury W miar wzrostu temperatury jarznikajarznika, cz sodu paruje i , cz sodu paruje i przejmuje wyadowanie. przejmuje wyadowanie.

  Po wyczeniu sd skrapla si i ponownie zbiera w zagbieniach Po wyczeniu sd skrapla si i ponownie zbiera w zagbieniach ktre s najchodniejszym miejscem ktre s najchodniejszym miejscem jarznikajarznika..

 • WACIWOCI

  Bardzo wysoka skuteczno wietlna (do 200 lm/W)

  ZALETY:ZALETY:

  NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  Trwao (10 000 h)

  Temperatura otoczenia nie wpywa na parametry lamp( Zapon lampy moe nastpi nawet w temperaturze 50oC; z uwagi jednak na to e wsppracuj one najczciej ze statecznikami elektronicznymi, jako najnisz temperatur przyjmuje si 30oC )

  Maa wraliwo na zmiany napicia zasilajcego (strumiewietlny przy wahaniach napicia w zakresie od 8% do +6% Un prawie w ogle nie ulega zmianie)

 • Brak moliwoci oddawania barw

  WADY:WADY:

  Wymagaj stosowania ukadu zaponowego i statecznika

  Dugi czas zaponu (znamionowy strumie wietlny lampa osiga po ok. 10 minutach)

  NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  Za spraw monochromatycznego promieniowania obraz obserwowanych przedmiotw jest bardzo ostry i wyrany nawet w trudnych warunkach atmosferycznych

  Praca w okrelonej przez producenta pozycji

 • NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  Widmowy rozkad promieniowania Widmowy rozkad promieniowania niskoprnej lampy sodowejniskoprnej lampy sodowej

  (zakres widzialny 380 (zakres widzialny 380 780 780 nmnm))

 • NISKOPRNE LAMPY SODOWE

  ZASTOSOWANIE

  Do owietlania:tras wylotowych,autostrad,drg szybkiego ruchu,terenw portowych,drg wodnych i luz,tuneli

  Zakres zastosowania jest ograniczony do miejsc gdzie prawidowe oddawanie barw jest mao istotne

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  BUDOWA

  obudowa epoksydowa z soczewk kopuow

  wyprowadzenie anody

  wyprowadzenie katody

  (krtsze od anody)

  Dioda o najprostszejDioda o najprostszejkonstrukcjikonstrukcji

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  BUDOWA

  epoksydepoksydukad scalonyukad scalony

  wnkawnka

  przewd czcyprzewd czcy

  wyprowadzenie wyprowadzenie katodykatody

  Dioda o nowejDioda o nowejkonstrukcjikonstrukcji

  ramarama

  wyprowadzenie wyprowadzenie anodyanody(dusze od katody)(dusze od katody)

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  ZASADA DZIAANIA

  Diody elektroluminescencyjne LED (lighting emited diode) s pprzewodnikowymi rdami wiata emitujcymi promieniowanie optyczne na cakiem innej zasadzie ni konwencjonalne rda.

  LED skada si z dwch rnych bezporednio poczonych ze sob pprzewodnikw charakteryzujcych si rnym typem przewodnictwa.

  Doczenie do zcza p-n napicia staego, polaryzujcego go w kierunku przewodzenia, wymusza ruch nonikw prdu elektrycznego.

  W zalenoci od rodzaju materiau pprzewodnika jest emitowane promieniowanie o okrelonej dugoci fali

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  WACIWOCI

  Bardzo dua trwao (od 50 000 do 100 000 h)

  ZALETY:ZALETY:

  Szczeglnie odporne na szoki mechaniczne i wibracje dziki swej zwartej budowie, brakowi czci szklanych i arnikw

  Wysoka skuteczno wietlna Obecnie ksztatuje si ju ona na poziomie 20% i przewiduje si, e w niedugim czasie dojdzie do 30%.

  Moliwe jest osignicie dowolnej barwy promieniowania z caego obszaru widma widzialnego

  Maa emisja ciepa

  Mae wymiary

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  Niezawodno w dziaaniu

  Moliwo atwego sterowania wiatem

  Potrzeba instalowania dodatkowych urzdze zasilajcych, obniajcych napicie sieciDiody LED wymagaj zasilania napiciem 10 lub 24V -

  WADY:WADY:

 • ZASTOSOWANIE

  DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  w technice motoryzacyjnej,do podwietlania wskanikw deski rozdzielczej,

  w wiatach tylnych samochodw,a take w wiatach pozycyjnych rowerw,

  w owietleniu zewntrznym,

  w sygnalizatorach wietlnych,

 • DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEDIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE NOW

  E

  NOW

  E R

  DA

  RDA

  WIA

  TA

  WIA

  TA

  do podwietlenia piktogramw informujcych o drogach ewakuacyjnych,

  w owietleniu oglnym

  Pierwszy sufitowy Pierwszy sufitowy panel z 14tys. diod panel z 14tys. diod

  LEDLED