elektrotechnika - studia stacjonarne iii stopnia

of 58 /58
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Plan studiów stacjonarnych III stopnia dyscyplina naukowa elektrotechnika Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2011 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 26 maja 2011 r. Białystok 2011 19 maja 2005

Author: builien

Post on 11-Jan-2017

233 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Politechnika Biaostocka Wydzia Elektryczny

  Plan studiw stacjonarnych III stopnia

  dyscyplina naukowa

  elektrotechnika

  Zacznik nr 1 do uchway nr 70/2011 Rady Wydziau Elektrycznego

  z dnia 26 maja 2011 r.

  Biaystok 2011 19 maja 2005

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  1

  Spis treci

  1. Informacje oglne ................................................................................................................................................ 2

  2. Zakres ksztacenia .............................................................................................................................................. 2

  3. Sylwetka absolwenta ........................................................................................................................................... 3

  4. Liczebno grup .................................................................................................................................................. 4

  5. Ramowy plan studiw doktoranckich, siatka zaj ............................................................................................. 4

  Dodatek A. Programy ramowe zaj obowizkowych realizowanych w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej elektrotechnika .............................................................................................. 10

  Dodatek B. Programy ramowe zaj do wyboru realizowanych w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej elektrotechnika .............................................................................................. 27

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  2

  1. Informacje oglne

  Wydzia Elektryczny Politechniki Biaostockiej oferuje studentom stacjonarne studia III stopnia (studia

  doktoranckie) w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika. Utworzenie i prowadzenie studiw trzeciego stopnia

  w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika ma na celu:

  stworzenie kompleksowej oferty dla kandydatw na studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki

  Biaostockiej, obejmujcej ksztacenie na poziomie studiw inynierskich, magisterskich oraz doktoranckich;

  dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziau Elektrycznego Politechniki Biaostockiej do wymaga Konwencji

  Boloskiej;

  zapewnienie wyrniajcym si studentom studiw magisterskich moliwoci awansu zawodowego

  i naukowego poprzez podniesienie swych kwalifikacji na studiach doktoranckich;

  poszerzenie grupy osb, do ktrych kierowana jest oferta edukacyjna Wydziau, o osoby z tytuem magistra,

  magistra inyniera lub rwnorzdnym uzyskanym w innej dyscyplinie i zainteresowanych uzyskaniem stopnia

  naukowego doktora z zakresu elektrotechniki;

  stworzenie szerszej bazy do realizacji i wspierania prac badawczych oraz projektw wdroeniowych

  prowadzonych przez pracownikw naukowych Wydziau Elektrycznego;

  stworzenie mechanizmu uatwiajcego nabr pracownikw naukowych na Wydziale Elektrycznym spord

  wyrniajcych si absolwentw studiw doktoranckich.

  2. Zakres ksztacenia

  Tematyka zaj realizowanych w ramach studiw jest ukierunkowana na poszerzenie i pogbienie

  znajomoci metod i zagadnie elektrotechniki oraz poznanie wybranych wiodcych technologii w ramach

  elektrotechniki i dziedzin pokrewnych. czna liczba godzin zaj dydaktycznych w ramach studiw wynosi 736,

  w tym:

  436 godzin zaj z przedmiotw obowizkowych,

  300 godzin z przedmiotw do wyboru.

  W planie zaj na studiach doktoranckich wyrniono nastpujce moduy tematyczne:

  metody analizy zagadnie elektrycznych obejmujce problematyk teorii obwodw, teorii pola oraz metrologii;

  podstawy technologii i konstrukcji elektrycznych;

  zaawansowane metody sterowania i optymalizacji;

  elektroenergetyka i technika wysokich napi;

  systemy energetyczne i ich elementy;

  maszyny elektryczne i energoelektronika;

  metody i zastosowania modelowania matematycznego oraz numerycznego;

  technologie optoelektroniczne;

  metody i narzdzia wykorzystywane w pracy naukowo-badawczej;

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  3

  przedmiot o charakterze humanistyczno-ekonomicznym;

  zajcia przygotowujce do prowadzenia i dokumentowania prac badawczych;

  inne przedmioty obowizkowe, m.in. metodyka prowadzenia zaj, bezpieczestwo i higiena pracy.

  Ksztacenie na studiach doktoranckich na Wydziale Elektrycznym PB jest ukierunkowane na:

  poznanie zagadnie z zakresu nauk podstawowych oraz elektrotechniki na poziomie umoliwiajcym

  prowadzenie prac badawczych i rozwizywanie rnorodnych problemw z zakresu szeroko pojtych nauk

  technicznych;

  opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnej aparatury

  i systemw pomiarowych oraz systemw komputerowych;

  rozwj wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale

  Elektrycznym Politechniki Biaostockiej;

  indywidualizacj ksztacenia pod ktem zainteresowa naukowych uczestnikw i tematyki rozwijanej w ramach

  zagadnie dotyczcych tematu pracy doktorskiej;

  przygotowanie do pracy zespoowej w ramach projektw badawczych i wdroeniowych;

  przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej w ramach realizowanych projektw, grantw promotorskich,

  grantw krajowych i europejskich;

  zdobycie dowiadczenia w procesie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektw badawczych

  i rozwojowych;

  praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji prac badawczych;

  wskazanie aspektw humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujcych rozwj nauki

  i techniki.

  3. Sylwetka absolwenta

  Zakres tematyczny zaj przewidzianych w programie studiw doktoranckich, cele czstkowe sformuowane

  w ramach poszczeglnych przedmiotw oraz prowadzona praca naukowo-badawcza maj na celu opanowanie

  przez absolwenta wiedzy z zakresu najnowszych metod i narzdzi stosowanych w naukach technicznych.

  Absolwent studiw doktoranckich posiada szerok wiedz z zakresu dyscyplin podstawowych, w tym: matematyki

  wyszej, teorii pola, teorii sterowania i optymalizacji oraz narzdzi i algorytmw wykorzystywanych w badaniach.

  Zdobyta wiedza umoliwia poznanie i opanowanie zagadnie zwizanych z projektowaniem, wytwarzaniem

  i eksploatacj nowoczesnych rozwiza z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, napdw elektrycznych,

  technik optoelektronicznych oraz innych obszarw zwizanych z elektrotechnik. Szerokie kompetencje z zakresu

  nauk podstawowych i nauk stosowanych powizanych z elektrotechnik oraz nabyte umiejtnoci pozwalaj na

  prac przy rozwizywaniu problemw interdyscyplinarnych, wymagajcych dobrej znajomoci podstaw

  rozpatrywanych zjawisk fizycznych i dostpnych metod analizy.

  Absolwent studiw doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Biaostockiej jest przygotowany do

  wdraania nowoczesnych metod i rozwiza konstrukcyjnych oraz ich szerokiego wykorzystania w przyszej pracy.

  Posiada umiejtnoci stosowania zaawansowanych technologii analogowych i cyfrowych oraz metod sterowania,

  optymalizacji i sztucznej inteligencji w zagadnieniach elektrotechniki.

  Posiada umiejtno zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy.

  Potrafi szybko dostosowa swoj wiedz i umiejtnoci do wymaga zwizanych z rozwizywanym zagadnieniem.

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  4

  Posiada umiejtno krytycznej analizy proponowanych rozwiza, wskazywania istotnych ogranicze w ramach

  analizowanych zagadnie oraz twrczego rozwizywania problemw z tym zwizanych. Absolwent studiw

  doktoranckich potrafi zidentyfikowa czynniki wspomagajce i ograniczenia zwizane ze stosowaniem wybranych

  metod i rozwiza technicznych.

  Absolwent studiw doktoranckich posiada umiejtnoci twrczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy

  rozwizywaniu wybranych zagadnie naukowych, problemw technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatw

  bada eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejtnoci umoliwiaj prowadzenie pracy badawczej i projektowej

  oraz wdraanie nowych rozwiza do praktyki przemysowej.

  Potencjalny rynek pracy dla absolwentw studiw doktoranckich obejmuje biura projektowe,

  przedsibiorstwa przemysowe i firmy usugowe, w tym szczeglnie dziaajce w brany elektrycznej i branach

  pokrewnych. Absolwent moe rwnie prowadzi zajcia dydaktyczne w szkoach zawodowych, szkoach wyszych

  oraz pracowa w instytucjach prowadzcych badania naukowe. Rozwizania techniczne opracowane samodzielnie

  przez uczestnika studiw doktoranckich mog by rwnie wykorzystane przy uruchamianiu wasnej dziaalnoci

  innowacyjno-wdroeniowej lub usugowej.

  4. Liczebno grup

  Liczebno grup na zajciach dydaktycznych prowadzonych w ramach studiw doktoranckich ustala Dziekan

  Wydziau na wniosek Kierownika Studiw Doktoranckich, majc na uwadze uwarunkowania merytoryczne,

  organizacyjne oraz moliwoci finansowe. W przypadkach uzasadnionych wzgldami organizacyjnymi lub

  ekonomicznymi moliwe jest czenie wybranych grup uczestnikw studiw doktoranckich.

  5. Ramowy plan studiw doktoranckich, siatka zaj

  Na studiach III stopnia obowizuje taki sam harmonogram roku akademickiego jak na innych rodzajach

  studiw prowadzonych w Politechnice Biaostockiej. Szczegowa organizacja roku akademickiego jest co roku

  okrelana zarzdzeniem Rektora Politechniki Biaostockiej. W kadym semestrze jest 15 tygodni zaj.

  Program studiw obejmuje:

  zajcia z przedmiotw obowizkowych;

  zajcia z przedmiotw do wyboru;

  realizacj prac zwizanych tematem pracy doktorskiej, okrelonych w cosemestralnym, indywidualnym

  programie studiw doktoranta, ktre zawieraj si w przedmiocie pod nazw Pracownia naukowa.

  Przed rozpoczciem danego semestru uczestnik studiw doktoranckich dokonuje wyboru zaj z przedstawionej w

  planie studiw oferty przedmiotw obieralnych (w zalenoci od semestru studiw tabela 2 lub 3). Warunkiem

  uruchomienia zaj z wybranego przedmiotu do wyboru jest utworzenie grupy o wymaganej minimalnej liczbie osb.

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  5

  W planie studiw nie s ujte:

  inne zajcia i obcienia okrelone w Regulaminie Studiw Doktoranckich w Politechnice Biaostockiej;

  udzia w seminariach naukowych prowadzonych w jednostce organizacyjnej, w ktrej uczestnik studiw

  realizuje swoje badania;

  udzia w seminariach naukowych innych jednostek organizacyjnych Wydziau Elektrycznego PB;

  udzia w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydzia Elektryczny PB i innych konferencjach,

  zwizanych z tematyk pracy doktorskiej;

  inne zajcia wynikajce z indywidualnych planw studiw.

  W programie studiw doktoranckich przyjto nastpujce oznaczenia dla poszczeglnych form prowadzenia zaj:

  W - wykady;

  - wiczenia audytoryjne, w tym zajcia z jzykw obcych;

  L - zajcia laboratoryjne;

  P - projekt;

  S - seminarium.

  W porozumieniu z Kierownikiem Studiw Doktoranckich, wybrane zajcia mog by prowadzone w jzykach

  obcych.

  Zaliczenie zaj prowadzonych w ramach studiw doktoranckich odbywa si wedug jednej z podanych form:

  egzamin na zakoczenie zaj z danego przedmiotu (oznaczony w planie symbolem E);

  zaliczenie z ocen zaj z danego przedmiotu (domylne, bez oznaczenia w planie);

  zaliczenie prac w ramach pracowni naukowej na podstawie opinii opiekuna naukowego sporzdzonej

  na formularzu zgodnym z zamieszczonym w Regulminie Studiw Doktoranckich w Politechnice Biaostockiej

  i przedoonej Kierownikowi Studiw Doktoranckich.

  Szczegowe zasady zaliczania semestru studiw doktoranckich oraz pozostae sprawy zwizane z tokiem studiw

  doktoranckich reguluj:

  regulamin studiw doktoranckich w Politechnice Biaostockiej;

  zarzdzenia Rektora Politechniki Biaostockiej.

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  6

  Tabela 1. Plan studiw uchwalony przez Rad Wydziau Elektrycznego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r.

  Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7 Semestr 8

  Analiza matematyczna

  i statystyka

  45 WE

  6 ECTS

  Wybrane zagadnienia

  teorii ukadw dynamicznych

  30 WE

  4 ECTS

  Teoria sterowania

  30 WE

  4 ECTS

  Ukady dynamiczne o niepewnych parametrach

  30 WE

  4 ECTS

  Przedmiot ekonomiczno

  humanistyczny

  30 W

  2 ECTS

  Seminarium doktoranckie

  15 S

  1 ECTS

  Teoria obwodw i sygnaw

  30 W

  4 ECTS

  Zaawansowane zagadnienia teorii pola

  30 W

  4 ECTS

  Wybrane zagadnienia

  elektrodynamiki technicznej

  20 W 10

  4 ECTS

  Wybrane zagadnienia

  energoelektroniki

  30 WE

  4 ECTS

  Wybrane zagadn. miernictwa i

  metodyki prowa-dzenia bada

  30 WE

  4 ECTS

  Ukady optoelektroniczne

  30 WE

  4 ECTS

  Metody i algorytmy sztucznej inteligencji

  30 WE

  4 ECTS

  Metodyka prowadzenia

  zaj

  10 W

  1 ECTS

  Teoria i zastosowania

  systemw dyskretnych

  30 W

  4 ECTS

  Bezpieczestwo i higiena pracy

  6 W

  1 ECTS

  Pracownia naukowa

  14

  ECTS

  Pracownia naukowa

  14

  ECTS

  Pracownia naukowa

  14

  ECTS

  Pracownia naukowa

  18

  ECTS

  Pracownia naukowa

  22

  ECTS

  Pracownia naukowa

  20

  ECTS

  Pracownia naukowa

  22

  ECTS

  Pracownia naukowa

  21

  ECTS

  Przedmioty do

  wyboru z tabeli 3

  30

  4 ECTS

  Przedmioty do wyboru

  z tabeli 3

  30

  4 ECTS

  Przedmioty do wyboru

  z tabeli 4

  60

  8 ECTS

  Przedmioty do wyboru

  z tabeli 4

  60

  8 ECTS

  Przedmioty do wyboru

  z tabeli 4

  60

  8 ECTS

  Przedmioty do wyboru

  z tabeli 4

  60

  8 ECTS

  Suma godzin w semestrze

  121 120 120 90 60 90 60 75

  Suma ECTS w semestrze

  30 30 30 30 30 30 30 30

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  7

  Tabela 2. Lista przedmiotw obowizkowych

  Sem

  estr

  Nazwa przedmiotu Kod

  Forma zaj i liczba godzin

  Zas

  ady

  zalic

  zani

  a

  EC

  TS

  Wyk

  ad

  w

  icze

  nia

  Pro

  jekt

  Sem

  inar

  ium

  1

  Analiza matematyczna i statystyka ES3B O11 01 45 egz. 6

  Teoria obwodw i sygnaw ES3B O11 02 30 zal. 4

  Wybrane zagadnienia miernictwa i metodyki prowadzenia bada

  ES3B O11 03 30 egz. 4

  Metodyka prowadzenia zaj ES3B O11 04 10 zal. 1

  Bezpieczestwo i higiena pracy ES3B O11 05 6 zal. 1

  Pracownia naukowa ES3B O11 06 zal. 14

  2

  Wybrane zagadnienia teorii ukadw dynamicznych ES3B O22 01 30 egz. 4

  Zaawansowane zagadnienia teorii pola ES3B O22 02 30 zal. 4

  Ukady optoelektroniczne ES3B O22 03 30 egz. 4

  Teoria i zastosowania systemw dyskretnych ES3B O22 04 30 zal. 4

  Pracownia naukowa ES3B O22 05 zal. 14

  3

  Teoria sterowania ES3B O33 01 30 egz. 4

  Wybrane zagadnienia elektrodynamiki technicznej ES3B O33 02 20 10 zal. 4

  Metody i algorytmy sztucznej inteligencji ES3B O33 03 30 egz. 4

  Pracownia naukowa ES3B O33 04 zal. 14

  4

  Ukady dynamiczne o niepewnych parametrach ES3B O44 01 30 egz. 4

  Wybrane zagadnienia energoelektroniki ES3B O44 02 30 egz. 4

  Pracownia naukowa ES3B O44 03 zal. 18

  5 Pracownia naukowa ES3B O55 01 zal. 22

  6 Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny ES3B O66 01 30 zal. 2

  Pracownia naukowa ES3B O66 02 zal. 20

  7 Pracownia naukowa ES3B O77 01 zal. 22

  8 Seminarium doktoranckie ES3B O88 01 15 zal. 1

  Pracownia naukowa ES3B O88 02 zal. 21

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  8

  Tabela 3. Lista przedmiotw do wyboru na semestrach 3 - 4

  Nazwa przedmiotu Kod

  Forma zaj i liczba godzin

  Zas

  ady

  zalic

  zani

  a

  EC

  TS

  Wyk

  ad

  w

  icze

  nia

  Pro

  jekt

  Sem

  inar

  ium

  Wybrane zagadnienia konstrukcji aparatury elektronicznej ES3B W34 01 30 zal. 4

  Teoria ukadw niecakowitego rzdu ES3B W34 02 30 zal. 4

  Analiza i synteza ukadw nieliniowych metodami geometrii rniczkowej

  ES3B W34 03 30 zal. 4

  Kompatybilno elektromagnetyczna ES3B W34 04 30 zal. 4

  Metody przyblione w zagadnieniach rniczkowych i cakowych ES3B W34 05 30 zal. 4

  Wybrane zagadnienia matematycznego modelowania ukadw o parametrach rozoonych

  ES3B W34 06 30 zal. 4

  Nowoczesne materiay elektryczne i elektroniczne ES3B W34 07 30 zal. 4

  Termografia ES3B W34 08 30 zal. 4

  Jzyk obcy ES3B W34 09 30 zal. 4

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  9

  Tabela 4. Lista przedmiotw do wyboru na semestrach 5 - 8

  Nazwa przedmiotu Kod

  Forma zaj i liczba godzin

  Zas

  ady

  zalic

  zani

  a

  EC

  TS

  Wyk

  ad

  w

  icze

  nia

  Pro

  jekt

  Sem

  inar

  ium

  Energoelektronika w odnawialnych rdach energii ES3B W58 01 30 zal. 4

  Energoelektronika w zintegrowanych systemach fotowoltaicznych mocy

  ES3B W58 02 15 zal. 2

  Informatyka stosowana ES3B W58 03 30 zal. 4

  Metody optymalizacji ES3B W58 04 30 zal. 4

  Metrologia wspczesna ES3B W58 05 15 zal. 2

  Obwody niecakowitego rzdu ES3B W58 06 15 zal. 2

  Modelowanie matematyczne ukadw dynamicznych ES3B W58 07 30 zal. 4

  Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporaeniowej ES3B W58 08 15 zal. 2

  Bezpieczestwo i eksploatacja systemw energetycznych ES3B W58 09 15 zal. 2

  Modelowanie i badania zjawisk towarzyszcych zwarciom doziemnym

  ES3B W58 10 15 zal. 2

  Nanotechnologie ES3B W58 11 30 zal. 4

  Niekonwencjonalne rda energii ES3B W58 12 30 zal. 4

  Oprogramowanie uytkowe do analizy i projektowania ukadw napdowych i przeksztatnikowych

  ES3B W58 13 30 zal. 4

  Sieci elektroenergetyczne ES3B W58 14 30 zal. 4

  Sterowanie i regulacja w sytemach elektroenergetycznych ES3B W58 15 15 zal. 2

  Sterowanie w napdzie elektrycznym i energoelektronice ES3B W58 16 30 zal. 4

  Technika wiatowodowa ES3B W58 17 30 zal. 4

  Transmisja fal elektromagnetycznych ES3B W58 18 30 zal. 4

  Wybrane zagadnienia techniki owietleniowej ES3B W58 19 15 zal. 2

  Zaawansowane metody analizy i syntezy ukadw napdowych ES3B W58 20 30 zal. 4

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  10

  Dodatek A. Programy ramowe zaj obowizkowych realizowanych

  w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej

  elektrotechnika

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  11

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna i statystyka

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 1

  Punkty ECTS: 6

  Kod przedmiotu: ES3B O11 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 45 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  Znajomo matematyki ze studiw pierwszego stopnia.

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin pisemny.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Studenci nabd umiejtnoci: (a) rozwizywania i analizy rwna rniczkowych, (b) stosowania poj i twierdze analizy funkcjonalnej, (c) badania dystrybucji wektorowych, (d) rozwizywania zagadnie rachunku wariacyjnego, (e) rozwizywania zagadnie statystyki. Cel przedmiotu: poznanie zaawansowanych zagadnie analizy matematycznej i nabycie umiejtnoci jej stosowania.

  Program zaj: Elementy teorii przestrzeni metrycznych. Twierdzenie Banacha o punkcie staym.

  Rwnania rniczkowe zwyczajne: istnienie i jednoznaczno rozwiza ukadw rwna rniczkowych zwyczajnych, ukady rwna liniowych, stabilno i stabilno asymptotyczna ukadw liniowych.

  Algebry Liego pl wektorowych: potok pola wektorowego, nawias Liego pl wektorowych, dystrybucje inwolutywne i cakowalne.

  Elementy analizy funkcjonalnej: przestrzenie Banacha i Hilberta, cige operatory liniowe.

  Rachunek wariacyjny: rwnania Eulera-Lagrangea, przykady (zagadnienie brachistochrony, problem Dido).

  Podstawy rachunku prawdopodobiestwa.

  Wybrane zagadnienia statystyki: estymacja parametrw, weryfikacja hipotez, regresja.

  Literatura podstawowa:

  1. Mozyrska D., Pawuszewicz E., Stasiewicz R.: Rwnania rniczkowe zwyczajne: metody klasyczne i metoda operatorowa. Politechnika Biaostocka, Biaystok, 2001.

  2. Palczewski A.: Rwnania rniczkowe zwyczajne: teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu oblicze symbolicznych. WNT, Warszawa, 2004.

  3. Balakrishnan A. V.: Analiza funkcjonalna stosowana. PWN, Warszawa, 1992. 4. Kordecki W.: Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna. GiS, Warszawa, 2002.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Gancarzewicz J.: Geometria rniczkowa. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987.

  2. MacCluer B.D.: Elementary Functional Analysis, Springer-Verlag, Berlin, 2009.

  Jednostka realizujca: Katedra Matematyki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz

  Data opracow. programu: 20.04.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  12

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Teoria obwodw i sygnaw

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 1

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O11 02

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad, multimedialne prezentacje wybranych zagadnie i przykadw, dyskusja nad wybranymi przykadami.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie pisemne na ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Doktorant potrafi analizowa zjawiska elektryczne zachodzce w ukadach aktywnych, nieliniowych oraz o parametrach rozoonych. Poprawnie wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne do badania obwodw elektrycznych. Waciwie interpretuje i weryfikuje otrzymane wyniki.

  Program zaj: Schematy blokowe i grafy przepywu sygnaw: reguy tworzenia; poczenia blokw, reguy redukcji grafw, eliminacja i przenoszenie wzw, grafy przepywu sygnaw Masona, regua Masona, zastosowanie grafw w opisie ukadw aktywnych.

  Teoria czwrnikw i filtrw aktywnych: opis elementw aktywnych, waciwoci czwrnikw aktywnych, analiza waciwoci w oparciu parametry falowe, filtry typu k.

  Synteza dwjnikw i czwrnikw: waciwoci immitancji dwjnikw i czwrnikw, warunki realizowalnoci immitancji, metody Cauera i Fostera.

  Obwody nieliniowe prdu staego i zmiennego: metody opisu elementw w obwodach nieliniowych, zjawiska elektryczne w ukadach nieliniowych, analiza drga w obwodach nieliniowych (metoda bilansu harmonicznych, funkcji opisujcej), metoda paszyczyzny fazowej.

  Linie dugie w stanie nieustalonym: graf przepywowy linii dugiej, stany nieustalone w liniach bezstratnych i stratnych, stan nieustalony przy dopasowaniu falowym i braku dopasowania.

  Literatura podstawowa:

  1. Bolkowski S.: Teoria obwodw elektrycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008.

  2. Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodw. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.

  3. Kurowski T., Taranow S.: Wybrane zagadnienia teorii ukadw liniowych i nieliniowych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogrskiego, Zielona Gra, 2004.

  4. Khalil H.K.: Nonlinear systems. Prentice-Hall, New Jersey, 1996.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Wilson R.J.: Wprowadzenie do teorii grafw. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2004. 2. Wrbel Z.: Synteza topologiczna struktur kanonicznych grafw ukadw dwjnikw i czwrnikw.

  Uniwersytet lski, Katowice, 1991. 3. Conte G. Moog C.H., Perdon A.M.: Algebraic methods for nonlinear control systems. Springer,

  Londyn, 2007. 4. Wing O.: Classical Circuit Theory. Springer, New York, 2008.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Jerzy Gobiowski, prof. PB

  Data opracow. programu: 04.04.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Jerzy Gobiowski, prof. PB

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  13

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia miernictwa i metodyki prowadzenia bada

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 1

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O11 03

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Wstpne przygotowanie uczestnikw studiw doktoranckich do pracy naukowej. Zaznajomienie z podstawowymi metodami badawczymi, metodami analizy statystycznej, zasadami opracowania wynikw bada, tworzenia raportw, przygotowania publikacji naukowych.

  Program zaj: Metody postpowania badawczego. Warunki tworzenia wiarygodnych modeli i hipotez badawczych. Eksperyment, obserwacja i indukcja jako podstawowe metody bada dowiadczalnych. Sygnay i tory pomiarowe. Bdy pomiarowe. Przyrzdy pomiarowe. Etalony i wzorcowanie przyrzdw pomiarowych. Ukady pomiarowe. Systemy pomiarowe. Niepewno pomiaru i szacowanie bdu wykonania pomiarw. Warunki prowadzenia prac eksperymentalnych. Zasady weryfikacji poprawnoci pomiarw eksperymentalnych. Pomiar bardzo maych wartoci wielkoci elektrycznych. Wybrane metody pomiaru wielkoci z zakresu techniki wietlnej oraz wielkoci nieelktrycznych. Metody matematyczne analizy wynikw bada. Metody statystyczne w badaniach naukowych. Zastosowanie technologii informatycznych w pracy naukowej. Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i naukowej. Gromadzenie dokumentacji, opracowanie wynikw. Umiejtno pisania i formuowania myli. Tworzenie programu bada, planowanie bada. Akademicki kodeks wartoci. Prawa autorskie.

  Literatura podstawowa:

  1. Chwaleba A., Poniski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa, 2010. 2. Janiczek R.: Elektryczne miernictwo przemysowe. Wydaw. Politechniki Czstochowskiej, 2006. 3. Dobre obyczaje w nauce. Zbir zasad i wytycznych. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2001. 4. Jasiski A. (red.): Zarzdzanie wynikami bada naukowych: poradnik dla innowatorw. Wydzia

  Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011 5. Korzyski M.: Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wynikw

  eksperymentw technologicznych. WNT, Warszawa, 2006.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Krakw, 1992. 2. Cooper W.W. (ed.): Handbook on data denvelopment analysis. Kluwer Academic, Boston, 2004. 3. Kosmol J.: Wybrane zagadnienia metodologii bada. Wydaw. Politechniki lskiej, Gliwice, 2010. 4. Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace

  habilitacyjne. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2005. 5. Apanowicz J.: Metodologia nauk. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom

  Organizatora, Toru, 2003.

  Jednostka realizujca: Katedra Optoelektroniki i Techniki wietlnej

  Osoba prowadzca: dr in. Krzysztof Zaremba

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Jan Dorosz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  14

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia zaj

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 1

  Punkty ECTS: 1

  Kod przedmiotu: ES3B O11 04

  Liczba godzin w semestrze: W - 10 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad, prezentacje, dyskusja. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Przygotowanie studentw do prowadzenia zaj dydaktycznych. Prezentacja podstawowych zagadnie zwizanych z dydaktyk zaj akademickich. Efekty ksztacenia: doktorant zna i stosuje podstawowe metody dydaktyczne; potrafi prawidowo zaplanowa i przekaza okrelone treci w ograniczonym czasie; umie zastosowa odpowiedni system oceny.

  Program zaj: Wprowadzenie do dydaktyki oglnej.

  Formy zaj i ich specyfika.

  Dobr treci merytorycznych.

  Planowanie zaj i gospodarowanie czasem.

  Zasady sprawnej komunikacji w procesie nauczania.

  Metody i narzdzia pracy.

  Projektowanie i wybr materiaw dydaktycznych.

  Literatura podstawowa:

  1. Skulicz D. (red.): W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagieloskiego, Krakw, 2003.

  2. Kotusiewicz A.A., Ko-Seniuch G.: Nauczyciel akademicki z refleksji nad wasn praktyk edukacyjn. Wydawnictwo akademickie AK, Warszawa, 2008.

  3. nieyski M.: O autorytecie nauczyciela akademickiego. Konspekt nr 3, Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2000, www.ap.krakow.pl/konspekt.

  4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 1). Wydawnictwo Akademickie ak, Warszawa 2003. 5. Sadowski M. P.: Jak przygotowa dobr prezentacj? Warszawa, 2007, www.fuw.edu.pl/~msadow.

  Literatura uzupeniajca:

  1. McKeachie W.J., Svinicki M.: Teaching Tips - Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Houghton Mifflin, Boston, 2006.

  2. Materiay dydaktyczne dostpne w wersji elektronicznej: http://www.teachervision.fen.com. 3. Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/. 4. Melezinek A.: Pedagogika inynierska: metodologia nauczania techniki. Wydaw. Politechniki

  lskiej, 2004.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Osoba prowadzca: doc. dr in. Jarosaw Makal

  Data opracow. programu: 18.04.2011

  Program opracowa(a): doc. dr in. Jarosaw Makal

  http://forumakademickie.pl/

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  15

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Bezpieczestwo i higiena pracy

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 1

  Punkty ECTS: 1

  Kod przedmiotu: ES3B O11 05

  Liczba godzin w semestrze: W - 6 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Prezentacja multimedialna. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Zajcia maj na celu zaznajomienie studentw z oglnymi zasadami bezpieczestwa i higieny pracy oraz zasadami bezpieczestwa eksploatacji urzdze i instalacji elektrycznych.

  Program zaj: Charakterystyka systemu ochrony pracy.

  Regulacje prawne dotyczce ochrony pracy oraz bezpieczestwa i higieny pracy.

  rodowisko pracy i czynniki towarzyszce yciu czowieka. Pomieszczenia pracy.

  Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciliwe w otoczeniu czowieka.

  rodki ochrony indywidualnej.

  Znaki bezpieczestwa.

  Wpyw prdu elektrycznego na organizm czowieka. Bezpieczestwo eksploatacji instalacji i urzdze elektrycznych.

  Podstawowe zasady i metody udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

  Ochrona przeciwpoarowa obiektw.

  Literatura podstawowa:

  1. Celeda R. in.: Bezpieczestwo i higiena pracy. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010. 2. Rczkowski B.: BHP w praktyce. ODDK Gdask, 2005. 3. Grska E.: Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki

  Warszawskiej, Warszawa, 2007. 4. Bugajska J. i inni: Ergonomia. Wydawnictwo CIOP, Warszawa, 1997.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Strojny J.: Bezpieczestwo uytkowania urzdze elektrycznych. Wydawnictwo AGH, Krakw, 2003.

  3. Paluch R. i in.: BHP w energetyce: poradnik dla kadej firmy. Wydawnictwo TARBONUS, Tarnobrzeg, 2007.

  3. Wolska A., Pawlak A.: Owietlenie pomieszcze i stanowisk pracy. Wydawnictwo CIOP, Warszawa, 1997.

  Jednostka realizujca: Zakad Elektroenergetyki

  Osoba prowadzca: dr in. Grzegorz Hodyski

  Data opracow. programu: 15.04.2011

  Program opracowa(a): dr in. Grzegorz Hodyski

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  16

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia teorii ukadw dynamicznych

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 2

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O22 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin ustny.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja wybranych zagadnie dotyczcych waciwoci i metod analizy cigych i dyskretnych ukadw dynamicznych. Przedstawienie podstawowych metod wykorzystywanych w matematycznym modelowaniu ukadw dynamicznych. W ramach wykadu zostan omwione zagadnienia teoretyczne dotyczce w/w metod, jak rwnie zostan przedstawione przykady dotyczce zastosowania prezentowanych metod w zagadnieniach elektrotechniki i automatyki.

  Program zaj: Analogie i rnice w teorii ukadw cigych i dyskretnych. Uoglnione ukady dynamiczne cige i dyskretne.

  Dekompozycja Weierstrassa-Kronerkera ukadu singularnego. Redukcja ukadu singularnego do rwnowanego ukadu standardowego - algorytmu przesuwania. Rozkad ukadu singularnego na cz dynamiczn i statyczn.

  Podstawy rachunku rnicowego. Rwnania rnicowe. Podstawy teorii przeksztacania zet. Zastosowanie przeksztacenia zet do rozwizywania rwna rnicowych. Charakterystyki czasowe ukadw dyskretnych. Charakterystyki czstotliwociowe ukadw dyskretnych.

  Dziaania elementarne na macierzach liczbowych i wielomianowych. Wyznaczanie lewych i prawych dzielnikw macierzy wielomianowych. Opis uamkowy wielowymiarowych ukadw liniowych cigych i dyskretnych. Rozkad wedug wartoci szczeglnych macierzy.

  Literatura podstawowa:

  1. Kaczorek T.: Teoria sterowania. PWN, Warszaw, 1997. 2. Kaczorek T., Dzieliski A., Dbrowski W., opatka R.: Podstawy teorii sterowania. WNT, Warszawa,

  2004. 3. Kaczorek T.: Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice. WNT, Warszawa, 1998. 4. Kaczorek T.: Zastosowanie macierzy wielomianowych i wymiernych w teorii ukadw dynamicznych.

  Wydawnictwo Politechniki Biaostockiej, Biaystok, 2004.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Isidori A.: Nonlinear control systems. Springer-Verlag, Berlin, 1995.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab in. Tadeusz Kaczorek

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  17

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Zaawansowane zagadnienia teorii pola

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 2

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O22 02

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  Analiza metematyczna i statystyka. Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Kolokwium pisemne, zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja, dyskusja i rozwizywanie wybranych zagadnie teorii pola.

  Program zaj: Podstawy analizy wektorowej. Klasyfikacja pl pola statyczne i dynamiczne.

  Rwnania pola elektromagnetycznego. Warunki brzegowe i graniczne. Energia i moc pola elektromagnetycznego.

  Fala elektromagnetyczna w rodowisku bezstratnym i rzeczywistym. Polaryzacja fali. Przejcie fali przez granic rodowisk; prostopade i ukone. Fala w rodowisku uwarstwionym.

  Potencjay elektrodynamiczne; skalarny i wektorowy, potencjay Hertza.

  Promieniowanie elektromagnetyczne. Ekranowanie pl niskiej i wysokiej czstotliwoci.

  Dokadne i przyblione metody analizy pola elektromagnetycznego. Pole w rodowisku nieliniowym.

  Literatura podstawowa:

  1. Morawski T., Gwarek W.: Pola i fale elektromagnetyczne. WNT, Warszawa, 2006. 2. Griffiths D.J.: Podstawy elektrodynamiki. PWN, Warszawa, 2005. 3. Pitek Z., Jaboski: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. WNT, Warszawa, 2010.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Thide B.: Electromagnetic field theory. Upsilon Books, Uppsala, 2008. 2. Baron B., Spaek D.: Wybrane problemy z teorii pola elektromagnetycznego. Wydawnictwo

  Politechniki lskiej, Gliwice, 2006.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Wiesaw Peterson

  Data opracow. programu: 28.03.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Wiesaw Peterson

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  18

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Ukady optoelektroniczne

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 2

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O22 03

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja zagadnie dotyczcych wspczesnych rozwiza ukadw optoelektronicznych stosowanych w urzdzeniach pomiarowych. Studenci nabd umiejtnoci doboru ukadw optoelektronicznch oraz wskazania zjawisk wykorzystanych do ich budowy.

  Program zaj: Wybrane zagadnienia metrologii optoelektronicznej.

  Propagacja promieniowania elektromagnetycznego w falowodach o strukturze planarnej.

  Ukady optoelektroniki zintegrowanej.

  Monokrystaliczne i polikrystaliczne materiay stosowane w optyce zintegrowanej waciwoci, technologia (CVD, zol-el, wymiana jonowa, epitaksje), przykadowe aplikacje (modulatory, sprzgacze, wzmacniacze).

  Struktury mikro-elektromechaniczne 2D i 3D (MEMS).

  Zjawiska nieliniowe wystpujce w falowodach oraz ich wykorzystanie w technice pomiarowej i medycznej.

  Literatura podstawowa:

  1. Zitek B.: Optoelektronika. Toru, 2005.

  2. Booth K., Hill S.: Optoelektronika. Wydawnictwa Komunikacji i cznoci, Warszawa, 2001. 3. Helsztyski J.: Laboratorium podstaw optoelektroniki i miernictwa optoelektronicznego. Oficyna

  Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997. 4. Marciniak M.: czno wiatowodowa. Wydawnictwa Komunikacji i cznoci, Warszawa, 1998. 5. Petykiewicz J.: Podstawy fizyczne optyki scalonej. PWN, Warszawa 1989.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Pustelny T.: Physical and Technical Aspects of Optoelectronic Sensors. Wydawnictwa Politechniki lskiej, Gliwice, 2005.

  2. Harrington J.A.: Infrared Fibers and Their Applications. SPIE Press, Bellingham, Washington, 2004. 3. Kasap S.O.: Optoelectronics and photonics: principles and practices. Prentice-Hall, New York, 2001.

  Jednostka realizujca: Katedra Optoelektroniki i Techniki wietlnej

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Jan Dorosz

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Jan Dorosz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  19

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Teoria i zastosowanie systemw dyskretnych

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 2

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O22 04

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Zapoznanie z teori i zastosowaniem systemw dyskretnych.

  Program zaj: Cyfrowe przetwarzanie sygnaw w systemach sterowania. Podstawowe dziedziny zastosowa. Metody opisu sygnaw dyskretnych. Prbkowanie i kwantyzacja sygnaw cigych w czasie. Przykady realizacji systemw na podstawie procesorw DSP.

  Opis matematyczny systemw dyskretnych: Rwnania rnicowe, Transformata Z, dyskretna transformata Fouriera (DTF). Metody syntezy filtrw cyfrowych. Analiza stabilnoci i dokadnoci.

  Dyskretne systemy stochastyczne. Modele wymusze i zakce. Korelacyjna teoria procesw stochastycznych. Procesy ergodyczne i niestacjonarne. Opis matematyczny dyskretnych procesw losowych. Wprowadzenie do teorii estymacji. Podstawy teorii filtracji procesw stochastycznych. Filtry Kalmana. Filtry adaptacyjne, cyfrowa filtracja nieliniowa i metody jej realizacji.

  Wybrane zagadnienia teorii systemw dyskretnych: analiza falkowa, transformaty czas czstotliwo. Przykady dyskretnych systemw sterowania w urzdzeniach przemysowych oraz elektronicznych. Perspektywy rozwoju.

  Literatura podstawowa:

  1. Zieliski T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnaw: od teorii do zastosowa. Wydawnictwa Komunikacji i cznoci, Warszawa, 2005.

  2. Lai E.: Practical Digital Signal Processing for Engineers and Technicians. Elsevier, 2003. 3. Michael J. Roberts.: Fundamentals of signals and systems. McGraw-Hill, Boston, 2008.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Papoulis A.: Obwody i ukady. Wydawnictwa Komunikacji i cznoci, Warszawa, 1988. 2. Proakis J.G., Manolakis D.G.: Digital signal processing: principles, algorithms, and applications.

  Prentice Hall, 2007. 3. Astrom K., Wittenmark B.: Computer controlled systems. Prentice-Hall, 1984. 4. Smith S.K.: Digital Signal Processing - A Practical Guide for Engineers and Scientists. Elsevier

  Science, 2003, dostpna wersja elektroniczna http://www.dspguide.com/pdfbook.htm.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Jurij Griszin

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Jurij Griszin

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  20

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Teoria sterowania

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 3

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O33 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Przedstawienie podstawowych wiadomoci z zakresu nowoczesnej teorii ukadw dynamicznych.

  Program zaj: Opis uoglnionych ukadw dynamicznych cigych i dyskretnych. Wyznaczanie rozwiza uoglnionych ukadw liniowych za pomoc macierzy Drazina. Osigalno i sterowalno uoglnionych ukadw liniowych. Obserwowalno i odtwarzalno uoglnionych ukadw liniowych.

  Problem realizacji dla standardowych ukadw liniowych. Wyznaczanie realizacji dla ukadw wielowymiarowych. Wyznaczanie realizacji minimalnych. Wyznaczanie realizacji dla ukadw singularnych. Przestrzenie A i (A, B) niezmiennicze. Wyznaczanie przestrzeni (A, B) niezmienniczych. Przykady zastosowa metod podejcia geometrycznego.

  Pochodna Liego i nawiasy Liego. Dystrybucja pola wektorowego. Linearyzacja ukadw nieliniowych za pomoc nieliniowego sprzenia zwrotnego. Przykady zastosowa geometrycznego podejcia do ukadw nieliniowych.

  Literatura podstawowa:

  1. Kaczorek T.: Teoria sterowania. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 1997. 2. Kaczorek T. Dzieliski A. Dbrowski W. opatka R.: Podstawy teorii sterowania. Wydawnictwo

  WNT, Warszawa, 2004.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Isidori A.: Nonlinear control systems. Springer-Verlag, Berlin, 1995.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab in. Tadeusz Kaczorek

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab in. Tadeusz Kaczorek

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  21

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia elektrodynamiki technicznej

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 3

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O33 02

  Liczba godzin w semestrze: W - 20 - 10 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  Analiza matematyczna i statystyka. Wymagania wstpne:

  Umiejtno posugiwania si pakietem Matlab lub Scilab.

  Metody dydaktyczne:

  Wykad, wiczenia rachunkowe oraz zajcia z komputerem.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie w formie zadania domowego oraz dyskusji problemowej; kocowe zaliczenie w trybie ustnym.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Doktorant nabdzie wiedz w zakresie metod przyblionego modelowania matematycznego wspczesnych zagadnie elektrodynamiki technicznej. Zrozumie podstawy matematyczne popularnych metod numerycznych. Nabdzie umiejtno stosowania tych metod do wzgldnie prostych oblicze przyblionych oraz doboru odpowienich do potrzeb programw komercyjnych wykorzystujcych te metody do oblicze zaawansowanych w elektrodynamice.

  Program zaj: 1. Metody przyblione elektrodynamiki. Rniczkowy i cakowy opis zagadnie brzegowych elektrodynamiki. Metody reszt waonych: kollokacji w punktach, kollokacji w podobszarach, najmniejszych kwadratw, Galerkina. Funkcjona energetyczny. Metody wariacyjne: Ritza, Kantorowicza. Opis cakowy. Ilustracja omawianych metod na przykadach jedno- i wicej wymiarowych. Najbardziej popularne strategie przyblionej analizy zoonych zagadnie brzegowych: dyskretyzacja obszaru (metoda elementw skoczonych), dyskretyzacja brzegu (metoda elementw brzegowych), dyskretyzacja operatora (metoda rnic skoczonych). wiczenia z wykorzystaniem komputera - pisanie wasnych prostych procedur wykorzystujcych omawiane metody.

  2. Zagadnienia inynierskie. Realizacja ekranowania i pocze wyrwnawczych w instalacjach niskiego napicia. Realizacja ekranw dla pracy w szerokim pamie czstotliwoci. Ekrany aurowe (siatkowe). Jako pocze, korozja elektrolityczna. Zakcenia przypadkowe i intencjonalne.

  Literatura podstawowa:

  1. Aniserowicz K.: Comparison of Different Numerical Methods for Solving Boundary-Value Problems in Electromagnetics. IEEE Transactions on Education, vol. 47, no. 2, pp. 241-246, 2004.

  2. Harrington R.F.: Field computation by moment methods. IEEE Press, New York, 1993. 3. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z.: The finite element method: its basis and fundamentals.

  Elsevier, Amsterdam, 2005. 4. Shivaswamy S.: Finite element analysis and programming: an introduction. Alpha Sc., Oxford, 2010. 5. Bhatti A.M.: Fundamental finite element analysis and applications: with Mathematica and Matlab

  computations. J. Wiley & Sons, Hoboken, 2005.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Strona internetowa pakietu Scilab http://www.scilab.org/. 2. Ott H.W.: Electromagnetic compatibility engineering. J. Wiley & Sons, 2009. 3. IEEE Transactions on EMC - special issue on high-power electromagnetics (HPEM) and intentional

  electromagnetic interference (IEMI), vol. 46, no. 3, 2004. 4. Weng C.C.: Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics. Artech, Boston, 2001.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Karol Aniserowicz, prof. PB

  Data opracow. programu: 02.04.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Karol Aniserowicz, prof. PB

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  22

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Metody i algorytmy sztucznej inteligencji

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 3

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O33 03

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  Znajomo podstaw matematyki, podstaw teorii optymalizacji i teorii sterowania.

  Metody dydaktyczne:

  Wykad (prezentacja audiowizualna) ilustrowany przykadami obliczeniowymi w jzyku pakietu MATLAB.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin ustny w formie pyta (zagadnie) do omwienia przez zdajcego.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Zapoznanie suchaczy z podstawowymi narzdziami sztucznej inteligencji: sztucznymi sieciami neuronowymi, algorytmami wykorzystujcymi logik rozmyt i rachunek zbiorw rozmytych, algorytmami ewolucyjnymi (gwnie - genetycznymi) oraz metodami wykorzystujcymi zbiory przyblione. W ramach wykadu s omawiane zagadnienia teoretyczne dotyczce w/w metod, jak rwnie typowe zastosowania sztucznej inteligencji w problemach technicznych: modelowanie, identyfikacja, sterowanie i diagnostyka ukadw technicznych, aproksymacja odwzorowa wielowymiarowych, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorcw, predykcja szeregw czasowych.

  Program zaj: Podstawowe pojcia i terminy inteligencji obliczeniowej. Metody reprezentacji wiedzy, algorytmizacja problemw decyzyjnych. Przegld problematyki, metod i obszarw zastosowa sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe i systemy eksperckie. Ukad nerwowy czowieka, budowa biologicznych komrek nerwowych, modele sztucznego neuronu. Podstawowe struktury jednokierunkowych sieci neuronowych: perceptron jednowarstwowy, sieci liniowe (MADALINE), sieci nieliniowe (perceptron wielowarstwowy). Metody treningu jednokierunkowych sieci neuronowych: uoglniona regua delta, trening metod LMS i RLMS, metoda wstecznej propagacji bdu. Sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych: architektura, metody treningu, waciwoci aproksymacyjne. Sieci samoorganizujce si: wspzawodnictwo w sieciach Kohonena, sieci dziaajce na zasadzie kwantyzacji wektorowej (LVQ). Zastosowania sieci neuronowych: rozpoznawanie i klasyfikacja wzorcw, danych i sygnaw, aproksymacja wielowymiarowych odwzorowa statycznych, modelowanie i identyfikacja szeregw czasowych i ukadw dynamicznych, predykcja szeregw czasowych, neuronowe ukady diagnostyczne. Podstawowe pojcia zbiorw rozmytych, arytmetyka liczb rozmytych, zbiory i relacje rozmyte. Modele rozmyte, metody modelowania rozmytego ukadw statycznych i dynamicznych. Rozmyte systemy rozpoznawania wzorcw, klasyfikacji i diagnostyki. Sterowanie rozmyte: rozmyte regulatory statyczne i dynamiczne. Wasnoci strukturalne ukadw sterowania rozmytego. Sieci i modele neuro-rozmyte - konstrukcja, identyfikacja, metody strojenia modeli neuro-rozmytych. Podstawowe pojcia i zastosowania algorytmw genetycznych. Sposoby budowania chromosomw (kodowanie, korekcja) i operacje genetyczne: krzyowanie i mutacja. Metody selekcji, procesy odtwarzania i modele populacji. Metody programowania genetycznego. Zastosowania algorytmw genetycznych w zadaniach modelowania, identyfikacji i optymalizacji procesw, trenowaniu sztucznych sieci neuronowych, wyborze strategii produkcji, itp. Elementy teorii zbiorw przyblionych: reprezentacja danych, relacje, atrybuty i metody ich redukcji. Aproksymacja rodziny zbiorw, klasyfikacja zbiorw przyblionych. Metody wnioskowania przyblionego. Metodologia konstrukcji systemw opartych o reguow baz wiedzy. Klasyfikacja wzorcw i danych za pomoc zbiorw przyblionych.

  Literatura podstawowa:

  1. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji: inteligencja obliczeniowa. wyd. 2 zm., PWN, Warszawa, 2009. 2. Fujarewicz K.: Zastosowanie wybranych metod sieci neuronowych w sterowaniu i bioinformatyce. Wydawnictwa Politechniki lskiej,

  Gliwice, 2010. 3. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa, 2003. 4. Mrozek A., Ponka L.: Analiza danych metoda zbiorw przyblionych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu. Akademicka

  Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999. 5. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 1999. 6. Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.): Sieci neuronowe. Seria: Biocybernetyka i Inynieria Biomedyczna 2000. Tom

  6. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2000. 7. Cytowski J.: Zastosowanie algorytmw i strategii AI w cyfrowym przetwarzaniu sygnaw. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ,

  Warszawa, 1999. 8. Kwiatkowski W.: Metody automatycznego rozpoznawania wzorcw. BEL Studio, Warszawa, 2007.

  Literatura uzupeniajca:

  1. ski J.: Systemy neuronowo-rozmyte. WNT, Warszawa, 2008. 2. Mulawka J.: Systemy ekspertowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003. 3. Wieczorek T.: Neuronowe modelowanie procesw technologicznych. Wydawnictwa Politechniki lskiej, Gliwice, 2008. 4. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000. 5. Rutkowska D., Piliski D., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. PWN, Warszawa - d, 1997.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca:

  dr hab. in. Mirosaw wiercz, prof. nzw. PB

  Data opracow. programu: 05.04.2011

  Program opracowa(a):

  dr hab. in. Mirosaw wiercz, prof. nzw. PB

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  23

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Ukady dynamiczne o niepewnych parametrach

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O44 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  Teoria sterowania, teoria obwodw i sygnaw.

  Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad z prezentacj multimedialn. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja podstawowych metod analizy ukadw dynamicznych o niepewnych parametrach, ktrych wartoci s znane z dokadnoci do przedziaw liczbowych. Bd rozpatrywane zagadnienia z zakresu teorii sterowania oraz z zakresu teorii obwodw elektrycznych.

  Program zaj: Metody opisu ukadw dynamicznych o niepewnych parametrach. Wprowadzenie do teorii analizy przedziaowej, dokonywanie operacji arytmetycznych na przedziaowych liczbach rzeczywistych oraz zespolonych.

  Badanie odpornej stabilnoci rodzin wielomianw charakterystycznych o wspczynnikach zalenych od niepewnych parametrw liniowo oraz wieloliniowo. Twierdzenie Charitonowa oraz twierdzenie krawdziowe.

  Czstotliwociowa analiza liniowych obwodw elektrycznych o niepewnych parametrach. Komputerowe metody wyznaczania obwiedni rodzin transmitancji operatorowych o wartociach wspczynnikw znanych z dokadnoci do przedziaw liczbowych. Wyznaczanie obwiedni rodzin charakterystyk czstotliwociowych filtrw pasywnych drugiego rzdu.

  Literatura podstawowa:

  1. Biaas S.: Odporna stabilno wielomianw i macierzy. Uczelniane Wyd. N-D AGH, Krakw, 2002. 2. Busowicz M.: Stabilno ukadw liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach.

  Wydawnictwo PB, Rozprawy Naukowe Nr 48. Biaystok, 1997. 3. Busowicz M.: Frequency responses of second order RLC series circuits with uncertain parameters.

  Opublikowane w Computer Applications in Electrical Engineering, red. R. Nawrowski. Wydawnictwa Politechniki Poznaskiej, Pozna, 2004.

  4. Galias Z.: Metody arytmetyki przedziaowej w badaniach ukadw nieliniowych. Uczelniane Wyd. N-D AGH, Krakw, 2003.

  5. Oprzdkiewicz K.: Praktyczne sterowanie systemami dynamicznymi z widmem punktowym i parametrami rozoonymi. Uczelniane Wyd. N-D AGH, Krakw, 2008.

  6. Dubravska M., Harsanyi L.: Control of uncertain systems. Journal of Electrical Engineering, t. 58, nr 4, s. 228231, 2007.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Ackermann J., Kaesbauer D., Sienel W., Steinhauser R.: Robust Control: Systems with Uncertain Physical Parameters. Springer-Verlag, London, 1994.

  2. Bhattacharyya S. P., Chapellat H., Keel L. H.: Robust Control: The Parametric Approach. Prentice Hall PTR, New York, 1995.

  3. Kolev L., Petrakieva S.: Assessing the stability of linear time-invariant continuous interval dynamic systems. IEEE Transaction on Automatic Control, t. 50, nr 3, s. 393-397, 2005.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Mikoaj Busowicz

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Mikoaj Busowicz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  24

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia energoelektroniki

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B O44 02

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Egzamin.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Poznanie waciwoci podstawowych przeksztatnikw energoelektroniki przemysowej. Ksztatowanie umiejtnoci analizy ich dziaania. Poznanie podstaw projektowania urzdze energoelektronicznych.

  Program zaj: Jednotaktowa i dwutaktowa przetwornica z izolacj galwaniczn w ukadzie mostkowym, zasada dziaania, charakterystyka regulacyjna i sprawno. Dwukierunkowy przeksztatnik DC/DC w ukadzie mostkowym, metody sterowania, zastosowanie w rezerwowych rdach zasilania. Czterokwadrantowa praca mostkowego ukadu przeksztatnika DC/DC, zastosowanie w napdzie elektrycznym. Regulacja przeksztatnika DC/DC w zamknitych ukadach sterowania, regulator analogowy oraz impulsowy. Falownik napicia z jednofazowym wyjciem, sterowanie PWN, zamknite ukady sterowania. Praca prostownikowa falownika napicia przy jednostkowym wspczynniku mocy na wejciu. Falownik napicia z trjfazowym wyjciem, zastosowania w napdzie elektrycznym i energetyce. Prostownik sterowany, praca prostownikowa i falownikowa. Przetwarzanie i przesy energii elektrycznej prdem staym.

  Literatura podstawowa:

  1. Citko. T., Tunia H., Winiarski B.: Ukady rezonansowe w energoelektronice. Wyd. PB, Biaystok, 2001.

  2. Nowak M., Barlik R.: Poradnik inyniera energoelektronika. WNT, Warszawa, 1998. 3. Pirg S.: Energoelektronika. Ukady o komutacji sieciowej i o komutacji twardej. AGH, Krakw 2006. 4. Erickson R.W., Maksimovic D.: Fundamentals of Power Electronics (second ed.). Kluwer Academic

  Publisher, 2001.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Tunia H., Barlik R.: Teoria przeksztatnikw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

  2. Kamierkowski M.P., Matysik J.: Podstawy elektroniki i energoelektroniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.

  3. Tunia H., Winiarski B.: Energoelektronika. WNT, Warszawa, 1994.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Energoelektroniki i Napdw Elektrycznych

  Osoba prowadzca: prof. dr. hab. in. Tadeusz Citko

  Data opracow. programu: 04.04.2011

  Program opracowa(a): prof. dr. hab. in. Tadeusz Citko

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  25

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 6

  Punkty ECTS: 2

  Kod przedmiotu: ES3B O66 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad, studium przypadku, analiza wskanikowa, interpretacja graficzna praw ekonomicznych, indukcyjna i dedukcyjna interpretacja zjawisk ekonomicznych.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Zapoznanie z podstawowymi prawami ekonomii i zalenociami w gospodarce, ksztacenie umiejtnoci diagnozowania sytuacji gospodarczej oraz ustalania odpowiednich dziaa na poziomie przedsibiorstwa po wstpnej analizie i ocenie jego sytuacji ekonomicznej.

  Program zaj: Proces gospodarowania, problem wyboru, koszt alternatywny, zyskowno, skuteczno, racjonalno ekonomiczna, optymalno. Podstawy teorii rynku; popyt i poda oraz ich determinanty. Rynek konsumenta. Rynek producenta. Rwnowaga rynkowa, cena rwnowagi. Formy i skutki regulacji rynku. Przedsibiorstwo w gospodarce rynkowej (formy organizacyjno-prawne i cele przedsibiorstwa). Wybr struktury produkcji. Wybr technologii produkcji. Funkcje przychodw (utargw) w krtkim okresie. Elastycznoci: cenowa, dochodowa i mieszana popytu oraz ich znaczenie w decyzjach przedsibiorcy. Elastyczno cenowa poday. Elastycznoci popytu i poday a polityka opodatkowania produkcji. Elementy analizy ekonomicznej przedsibiorstwa funkcjonujcego na rynku konkurencyjnym oraz monopolu (funkcje kosztw, progi rentownoci, optimum techniczne i optimum ekonomiczne, decyzje o wielkoci produkcji dostarczonej na rynek). Porwnanie efektywnoci rynku konkurencyjnego z rynkiem zmonopolizowanym. Korzyci i niekorzyci skali, a forma organizacji rynku. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, dochd narodowy. Wzrost i rozwj gospodarczy. Rozwj zrwnowaony. Mierzenie poziomu i jakoci ycia. Rynek dbr (makroekonomiczna krzywa popytu i poday, rwnowaga makroekonomiczna). Czynniki wzrostu gospodarczego. Cykl koniunkturalny. Koncepcje roli pastwa w gospodarce (zakres i forma interwencjonizmu) - liberalizm a keynesizm. Budet pastwa i polityka budetowa. Rodzaje podatkw i systemw opodatkowania. Deficyt budetowy a dug publiczny. System pienino-kredytowy i polityka monetarna. Rynek pieniny (popyt i poda, czyli kreacja pienidza). Zaleno midzy rynkiem dbr a rynkiem pienidza (mechanizm transmisyjny i efekt wypierania). Inflacja, pomiar, przyczyny i skutki. Rynek pracy (poda i popyt na si robocz). Bezrobocie wedug klasykw i wedug keynesistw. Zaleno midzy stop bezrobocia a stop inflacji. Wspzaleno trzech rynkw; rynku dbr, rynku pienidza i rynku pracy. Gwne instrumenty polityki handlowej. Kurs waluty. Rwnowaga bilansu patniczego kraju. Rezerwy walutowe i zmiany poziomu tych rezerw. Globalizacja a regionalna integracja gospodarcza.

  Literatura podstawowa:

  1. Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii., PWN, Warszawa, 2005. 2. Czarny B. (red.): Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa, 2002. 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa, 2003. 4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa, 2003.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Michaek J., Socha M. (red.): Od liberalizacji do integracji Polski z Uni Europejsk. PWN, Warszawa, 2005.

  2. Hall R.E., J.B.Taylor J.B.: Makroekonomia. PWN, Warszawa, 2005.

  Jednostka realizujca: Wydzia Zarzdzania

  Osoba prowadzca: dr Danuta Bargowska

  Data opracow. programu: 06.05.2011

  Program opracowa(a): dr Danuta Bargowska

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  26

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie

  Rodzaj przedmiotu: obowizkowy Semestr: 8

  Punkty ECTS: 1

  Kod przedmiotu: ES3B O88 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 0 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 15

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Omwienie dokumentw ustne, prezentacja multimedialna stanu zawansowania bada.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Przedstawienie podstawowych informacji i wymaga ustawowych dotyczcych procesu doktoryzowania, przygotowania rozprawy doktorskiej oraz przestrzegania praw autorskich. Pomoc w przygotowaniu prezentacji wynikw bada i/lub rozprawy doktorskiej.

  Program zaj: Przedstawienie aktw prawnych dotyczcych procesu doktoryzowania, w tym procedury obowizujcej na Wydziale Elektrycznym PB.

  Omwienie oglnych zasad dotyczcych pisania rozprawy doktorskiej oraz przestrzegania praw autorskich.

  Referowanie przez doktorantw aktualnego stanu zaawansowania bada naukowych i/lub stanu przygotowania rozprawy doktorskiej. Po kadym referacie uwagi i wskazwki prowadzcego seminarium oraz dyskusja z udziaem doktorantw.

  Literatura podstawowa:

  1. Procedura doktoryzowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Biaostockiej. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Dobre obyczaje w nauce. Zbir zasad i wytycznych. Polska Akademia Nauk. Warszawa, 2001. 4. Gambarelli G., ucki Z.: Jak przygotowa prac dyplomow lub doktorsk. Krakw, 1998.

  Literatura uzupeniajca:

  -

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Mikoaj Busowicz

  Data opracow. programu: 28.04.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Mikoaj Busowicz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  27

  Dodatek B. Programy ramowe zaj do wyboru realizowanych

  w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej

  elektrotechnika

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  28

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia konstrukcji aparatury elektronicznej

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 01

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  Teoria obwodw i sygnaw. Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Zapoznanie suchaczy z wybranymi zagadnieniami dziaania aparatury elektronicznej oraz wspczesnymi metodami jej projektowania.

  Program zaj: Podstawowe pojcia, typy i struktury ukadw elektronicznych. Generatory obcowzbudne, wzmacniacze mocy, stany pracy, projektowanie ukadw. Generatory samowzbudne, generatory kwarcowe.

  Modulacja amplitudowa, czstotliwociowa, fazowa; ukady modulatorw i demodulatorw. Modulacja impulsowa, opracowanie ukadw.

  Automatyczna regulacja amplitudy i czstotliwoci w aparaturze elektronicznej, ukady, zasady dziaania; ptla fazowa (PLL), opracowanie, zastosowanie.

  Wspczesne metody komputerowego projektowania aparatury elektronicznej, modelowanie, etapy i metody optymalizacji ukadw. Perspektywy rozwoju metod projektowania aparatury elektronicznej.

  Literatura podstawowa:

  1. Boksa J.: Analogowe ukady elektroniczne. Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2007. 2. Filipkowski A.: Ukady elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, Warszawa, 2006. 3. Aleksejew O.W., Czawka G.G. i inni: Awtomatizacja projektirowania radioelektronnych sredstw. Izd.

  Wysszaja Szkoa, Moskwa, 2000. 4. Publikacje w czasopismie: Elektronika - Magazyn Elektroniki Profesjonalnej.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz 2. WK, Warszawa, 1997.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Giennadij Czawka

  Data opracow. programu: 04.04.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Giennadij Czawka

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  29

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Teoria ukadw niecakowitego rzdu

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 02

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja wybranych zagadnie dotyczcych waciwoci i metod analizy cigych i dyskretnych ukadw niecakowitego rzdu. Przedstawienie podstawowych metod wykorzystywanych w matematycznym modelowaniu ukadw niecakowitego rzdu. W ramach wykadu zostan omwione zagadnienia teoretyczne dotyczce w/w metod, jak rwnie zostan przedstawione przykady dotyczce zastosowania prezentowanych metod w zagadnieniach elektrotechniki i automatyki.

  Program zaj: Analogie i rnice w teorii ukadw standardowych i niecakowitego rzdu (cigych i dyskretnych). Uoglnione ukady dynamiczne niecakowitego rzdu cige i dyskretne. Funkcja gamma Eulera. Definicja i wasnoci. Funkcja Mittaga Lefflera. Definicja i wasnoci. Definicje pochodno-caek niecakowitego rzdu. Wyznaczanie rozwizania rwna stanu ukadu cigego niecakowitego rzdu. Definicja rnicy wstecznej n-tego rzdu ukadu dyskretnego. Rwnania stanu ukadu dyskretnego niecakowitego rzdu. Wyznaczanie rozwizania rwna stanu ukadu dyskretnego niecakowitego rzdu. Stabilno i stabilizacja ukadw liniowych niecakowitego rzdu. Stabilno asymptotyczna ukadw dyskretnych. Stabilno praktyczna ukadw dyskretnych niecakowitego rzdu. Stabilizacja praktyczna ukadw dyskretnych niecakowitego rzdu za pomoc sprzenia zwrotnego.

  Literatura podstawowa:

  1. Kaczorek T.: Wybrane zagadnienia teorii ukadw niecakowitego rzdu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Biaostockiej, 2009.

  2. Ostalczyk P.: Zarys rachunku rniczkowo cakowego uamkowego rzdu. Oficyna Wydawnicza Politechniki dzkiej, 2009.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Kaczorek T.: Selected problems of fractional systems theory. Springer 2011.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  30

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Analiza i synteza ukadw nieliniowych metodami geometrii rniczkowej

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 03

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja zastosowa metod geometrii rniczkowej do wybranych zagadnie z zakresu ukadw nieliniowych.

  Program zaj: Przestrzenie liniowe. Operatory w przestrzeniach liniowych. Pochodnia Liego funkcji skalarnej. Nawias Liego pl wektorowych. Dystrybucje: a) inwolutywne, b) inwariantne. Linearyzacja ukadw penego rzdu wzgldnego. Dyfeomorfizm i macierz sterowalnoci ukadw nieliniowych. Macierz obserwowalnoci ukadw nieliniowych. Przeksztacanie ukadw nieliniowych do postaci kanonicznych. Linearyzacja ukadw nieliniowych przez zmian bazy przestrzeni i nieliniowe sprzenie zwrotne. Synteza ukadw nieliniowych: przez dobr nieliniowych sprze zwrotnych. Odsprzganie w nieliniowych ukadach.

  Literatura podstawowa:

  1. Jordan A., Kaczorek T., Myszkowski P.: Linearyzacja nieliniowych rwna rniczkowych. Wydawnictwo Politechniki Biaostockiej, Biaystok, 2007.

  2. Isidori A.: Nonlinear Control Systems. Springer, 1995.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Marino R. Tomei P.: Nonlinear control design. Prentice-Hall, London, 1995.

  Jednostka realizujca: Katedra Automatyki i Elektroniki

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  31

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Kompatybilno elektromagnetyczna

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 04

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad przy wykorzystaniu rodkw multimedialnych.

  Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Przyblienie zasad badania kompatybilnoci elektromagnetycznej urzdze technicznych, wymaga dotyczcych optymalnego projektowania urzdze ze wzgldu na EMC oraz zasad tworzenia optymalnego rodowiska pracy dla urzdze i systemw.

  Program zaj: Podstawowe rda zaburze elektromagnetycznych. Naturalne i sztuczne rda sygnaw zakcajcych. Zaburzenia w instalacji elektrycznej, obwodach przesyu sygnaw, antenach i krtkich elementach przewodzcych. Opis matematyczny zaburze, modelowanie oddziaywania zaburze na urzdzenia i systemy elektryczne i elektroniczne. Opis matematyczny sprze oraz przenikw midzy ukadami przewodw. Koordynacja ukadania przewodw. Badania wraliwoci urzdze na dziaanie sygnaw zakcajcych. Zasady prowadzenia bada. Stanowiska pomiarowe oraz stosowany sprzt. Dopuszczalne poziomy odpornoci urzdze. Pomiary zakce generowanych przez urzdzenia. Zaburzenia przewodowe i promieniowane. Zasady pomiarw zaburze. Stanowiska i aparatura pomiarowa. Przykady zasad doboru zakresw bada kompatybilnoci elektromagnetycznej urzdze oraz sposobw ich prowadzenia. Przykady kompleksowych bada kompatybilnoci elektromagnetycznej urzdze i systemw. Ekranowanie, uziemianie i ekwipotencjalizacja. Czowiek w rodowisku elektromagnetycznym. Strefy ochronne wymagania normatywne.

  Literatura podstawowa:

  1. Konczakowska A., Spiralski L., Hasse L., Koodziejski J.: Zakcenia w aparaturze elektronicznej. Radioelektronik Sp. z o.o., Warszawa, 1995.

  2. Charoy A.: Zakcenia w urzdzeniach elektronicznych. Tom 1, 2, 3 i 4. WNT, Warszawam 1999 - 2000.

  3. Wickowski T.: Badania kompatybilnoci elektromagnetycznej urzdze elektrycznych i elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Wrocawskiej, 2001.

  4. Ott W.H.: Metody redukcji zakce i szumw w ukadach elektronicznych. WNT, Warszawa, 1979.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Clayton R. P.: Introduction to electromagnetic compatibility. J Wiley & Sons, Hoboken, 1999. 2. Williams T., Armstrong K.: EMC for systems and installations. Oxford, Newnes, 2000. 3. Kodali V.P.: Engineering electromagnetic compatibility. Principles, measurements, technology and

  computer models (second ed). IEEE Press, 2001. 4. Williams T.: EMC for product designers. Oxford, Newnes, 2007.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Andrzej Sowa, prof. PB

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Andrzej Sowa, prof. PB

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  32

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Metody przyblione w zagadnieniach rniczkowych i cakowych

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 05

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  Analiza matematyczna i statystyka. Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Kolokwium.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja, dyskusja i rozwizywanie wybranych zagadnie teorii pola.

  Program zaj: Klasyfikacja metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego.

  Metody analityczne rozdzielenia zmiennych, odwzorowa konforemnych, wariacyjne, analizy funkcjonalnej.

  Metody numeryczne rnic skoczonych, elementw skoczonych.

  Otwarte zagadnienia brzegowe metoda elementw brzegowych.

  Przykady zastosowa w elektrodynamice.

  Analiza pl w rodowisku nieliniowym metoda Galerkina.

  Zagadnienia odwrotne elektrodynamiki synteza i identyfikacja.

  Literatura podstawowa:

  1. Sikora R.: Teoria pola elektromagnetycznego. WNT Warszawa 2006. 2. Jaboski P. Metoda elementw brzegowych w analizie pola elektromagnetycznego. Wydawnictwo

  Politechniki Czstochowskiej, Czstochowa 2003. 3. Bolkowski S., Sikora J., Skoczylas J., Sroka J., Stabrowski M., Wincenciak S.: Komputerowe metody

  analizy pola elektromagnetycznego. WNT Warszawa 1993. 4. Lehner G.: Electromagnetic field theory for engineers and physicists. Springer, 2010.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Kcki E., Maolepszy A., Romanowicz A.: Metody numeryczne dla inynierw. Wydawnictwo Politechniki dzkiej, d 2000.

  2. Thide B., Electromagnetic field theory. Upsilon Books, Uppsala, 2008. 3. Landau L.D., Lifsic E.M.: Teoria pola. PWN, Warszawa, 2009.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Wiesaw Peterson

  Data opracow. programu: 28.03.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Wiesaw Peterson

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  33

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia matematycznego modelowania ukadw o parametrach rozoonych

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 06

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Kolokwium, zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Doktorant potrafi analizowa typowe zagadnienia wyznaczania lokalnych wartoci (pl) obcie elektrycznych, mechanicznych oraz cieplnych w prostych elementach urzdze. Do oblicze poprawnie wykorzystuje metody fizyki matematycznej. Waciwie interpretuje i weryfikuje otrzymane wyniki.

  Program zaj: Podstawy algebry i analizy wektorowej. Formuowanie rwna pola elektromagnetycznego, temperaturowego i przepywowego. Klasyfikacja rwna i warunkw brzegowych. Metoda separacji zmiennych w uoglnionym ukadzie wsprzdnych krzywoliniowych. Metoda przeksztace cakowych (Laplacea, Fouriera, Henkela). Metoda funkcji Greena. Metoda potencjaw. Metoda odwzorowa konforemnych. Metody wariacyjne (Ritza, Galerkina, Kantorowicza). Metody analogowe (modelowanie na papierze pprzewodzcym, w wannie elektrolitycznej, modele siatkowe).

  Literatura podstawowa:

  1. Evans L.C.: Rwnania rniczkowe czstkowe. PWN, Warszawa, 2008. 2. Kcki E.: Rwnania rniczkowe czstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki. WNT, Warszawa,

  1995. 3. Evans G., Blackledge J.M., Yardley P.: Analytic methods for partial differential equations. Spinger,

  2000. 4. Trangenstein J.A.: Numerical solution of hyperbolic partial differential equations. Cambridge

  University Press, Cambridge, 2009. 5. Basmadijan D., Farnood R.: The art of modeling in science and engineering with Mathematica.

  CRC, Los Angeles, 2007.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Tarnowski W., Bartkiewicz S.: Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamicznych procesow ciaglych. Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszaliskiej, 2003.

  2. Kevorkian J.: Partial differential equations: analytical solution techniques. Springer, 2000. 3. Kowalski J.K., Wakulicz A.: Numerical analysis and mathematical modelling. Polska Akademia

  Nauk. Instytut Matematyki, Warszawa, 1994. 4. Ciok Z.: Metody obliczania pl elektromagnetycznych i przepywowych. Oficyna Wydawnicza

  Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1981.

  Jednostka realizujca:

  Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

  Osoba prowadzca: dr hab. in. Jerzy Gobiowski, prof. PB

  Data opracow. programu: 06.04.2011

  Program opracowa(a): dr hab. in. Jerzy Gobiowski, prof. PB

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  34

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Nowoczesne materiay elektryczne i elektroniczne

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 07

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja zagadnie dotyczcych wspczesnej inynierii materiaowej.

  Studenci nabd umiejtnoci stosowania nowych materiaw elektrycznych i elektronicznych w badaniach naukowych.

  Program zaj: Klasyfikacja, charakterystyka i zastosowania materiaw (metale, ceramika, szko, kompozyty, materiay wglowe, polimery, materiay spiekane) w projektowaniu ukadw elektrycznych i elektronicznych. Cienkie warstwy speniajce funkcje przewodzce, izolacyjne, nadprzewodzce, refleksyjne, optyczne i ochronne. Technologia mikromateriaw (Si, SOI, SiGe, pprzewodniki grup III-V) stosowanych w ukadach emiterw i detekcji. Projektowanie i przykady zastosowa materiaw elektrycznych i elektronicznych. Inynierskie materiay inteligentne.

  Literatura podstawowa:

  1. Dobrzaski L.A.: Materiay inynierskie. WNT, Warszawa, 2006. 2. Pampuch R.: Wspczesne materiay ceramiczne. Wydawnictwo AGH, Krakw, 2005. 3. Ashby F. M.: Materiay inynierskie, t. 1-2. WNT, Warszawa, 1995. 4. Stryszewski S.: Materiaoznawstwo elektryczne. Wyd. Politechniki witokrzyskiej, Kielce, 1999. 5. Kittel C.: Wstp do fizyki ciaa staego. PWN, Warszawa, 1976.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Dobrzaski L.A.: Niemetalowe materiay inynierskie. Wydaw. Politechniki lskiej, Gliwice, 2008. 2. Zimmermann H.: Integrated silicon optoelectronics. Springer, 2010. 3. Pustelny T.: Physical and technical aspects of optoelectronic sensors. Wyd. Politechniki lskiej,

  Gliwice, 2005. 4. Ashby M.F., Johnson K.: Materials and design - the art and science of material selection in product

  design. Elsevier. Amsterdam, 2009.

  Jednostka realizujca: Katedra Optoelektroniki i Techniki wietlnej

  Osoba prowadzca: prof. dr hab. in. Jan Dorosz

  Data opracow. programu: 30.03.2011

  Program opracowa(a): prof. dr hab. in. Jan Dorosz

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  35

  W y d z i a E l e k t r y c z n y

  Dyscyplina studiw: Elektrotechnika

  Rodzaj studiw: III stopnia, stacjonarne

  Nazwa przedmiotu: Termografia

  Rodzaj przedmiotu: do wyboru Semestr: 3-4

  Punkty ECTS: 4

  Kod przedmiotu: ES3B W34 08

  Liczba godzin w semestrze: W - 30 - 0 L - 0 P - 0 Ps - 0 S 0

  Przedmioty wprowadzajce:

  - Wymagania wstpne:

  -

  Metody dydaktyczne:

  Wykad. Forma i warunki

  zaliczenia:

  Zaliczenie z ocen.

  Efekty ksztacenia, cel

  przedmiotu:

  Prezentacja podstawowych zagadnie z techniki termowizji oraz wykorzystywania ukadw termograficznych i termowizyjnych.

  Program zaj: Promieniowanie ciaa doskonale czarnego, waciwoci spektralne i energetyczne. Waciwoci rde termicznych. Modele cia doskonale czarnych, emisyjno. Detektory pracujce w zakresie podczerwieni waciwoci, budowa, zastosowanie. Metody chodzenia detektorw wymagania i moliwoci techniczne. Detektory ze strukturami kaskadowymi. Materiay optyczne stosowane w zakresie podczerwieni. Stosowane ukady detekcji i zobrazowania w ukadach analizy sygnaw w podczerwieni Wybran