elektrotechnika - studia stacjonarne iii stopnia

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Politechnika Biaostocka Wydzia Elektryczny

  Plan studiw stacjonarnych III stopnia

  dyscyplina naukowa

  elektrotechnika

  Zacznik nr 1 do uchway nr 70/2011 Rady Wydziau Elektrycznego

  z dnia 26 maja 2011 r.

  Biaystok 2011 19 maja 2005

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  1

  Spis treci

  1. Informacje oglne ................................................................................................................................................ 2

  2. Zakres ksztacenia .............................................................................................................................................. 2

  3. Sylwetka absolwenta ........................................................................................................................................... 3

  4. Liczebno grup .................................................................................................................................................. 4

  5. Ramowy plan studiw doktoranckich, siatka zaj ............................................................................................. 4

  Dodatek A. Programy ramowe zaj obowizkowych realizowanych w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej elektrotechnika .............................................................................................. 10

  Dodatek B. Programy ramowe zaj do wyboru realizowanych w ramach studiw doktoranckich w dyscyplinie naukowej elektrotechnika .............................................................................................. 27

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  2

  1. Informacje oglne

  Wydzia Elektryczny Politechniki Biaostockiej oferuje studentom stacjonarne studia III stopnia (studia

  doktoranckie) w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika. Utworzenie i prowadzenie studiw trzeciego stopnia

  w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika ma na celu:

  stworzenie kompleksowej oferty dla kandydatw na studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki

  Biaostockiej, obejmujcej ksztacenie na poziomie studiw inynierskich, magisterskich oraz doktoranckich;

  dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziau Elektrycznego Politechniki Biaostockiej do wymaga Konwencji

  Boloskiej;

  zapewnienie wyrniajcym si studentom studiw magisterskich moliwoci awansu zawodowego

  i naukowego poprzez podniesienie swych kwalifikacji na studiach doktoranckich;

  poszerzenie grupy osb, do ktrych kierowana jest oferta edukacyjna Wydziau, o osoby z tytuem magistra,

  magistra inyniera lub rwnorzdnym uzyskanym w innej dyscyplinie i zainteresowanych uzyskaniem stopnia

  naukowego doktora z zakresu elektrotechniki;

  stworzenie szerszej bazy do realizacji i wspierania prac badawczych oraz projektw wdroeniowych

  prowadzonych przez pracownikw naukowych Wydziau Elektrycznego;

  stworzenie mechanizmu uatwiajcego nabr pracownikw naukowych na Wydziale Elektrycznym spord

  wyrniajcych si absolwentw studiw doktoranckich.

  2. Zakres ksztacenia

  Tematyka zaj realizowanych w ramach studiw jest ukierunkowana na poszerzenie i pogbienie

  znajomoci metod i zagadnie elektrotechniki oraz poznanie wybranych wiodcych technologii w ramach

  elektrotechniki i dziedzin pokrewnych. czna liczba godzin zaj dydaktycznych w ramach studiw wynosi 736,

  w tym:

  436 godzin zaj z przedmiotw obowizkowych,

  300 godzin z przedmiotw do wyboru.

  W planie zaj na studiach doktoranckich wyrniono nastpujce moduy tematyczne:

  metody analizy zagadnie elektrycznych obejmujce problematyk teorii obwodw, teorii pola oraz metrologii;

  podstawy technologii i konstrukcji elektrycznych;

  zaawansowane metody sterowania i optymalizacji;

  elektroenergetyka i technika wysokich napi;

  systemy energetyczne i ich elementy;

  maszyny elektryczne i energoelektronika;

  metody i zastosowania modelowania matematycznego oraz numerycznego;

  technologie optoelektroniczne;

  metody i narzdzia wykorzystywane w pracy naukowo-badawczej;

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  3

  przedmiot o charakterze humanistyczno-ekonomicznym;

  zajcia przygotowujce do prowadzenia i dokumentowania prac badawczych;

  inne przedmioty obowizkowe, m.in. metodyka prowadzenia zaj, bezpieczestwo i higiena pracy.

  Ksztacenie na studiach doktoranckich na Wydziale Elektrycznym PB jest ukierunkowane na:

  poznanie zagadnie z zakresu nauk podstawowych oraz elektrotechniki na poziomie umoliwiajcym

  prowadzenie prac badawczych i rozwizywanie rnorodnych problemw z zakresu szeroko pojtych nauk

  technicznych;

  opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnej aparatury

  i systemw pomiarowych oraz systemw komputerowych;

  rozwj wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale

  Elektrycznym Politechniki Biaostockiej;

  indywidualizacj ksztacenia pod ktem zainteresowa naukowych uczestnikw i tematyki rozwijanej w ramach

  zagadnie dotyczcych tematu pracy doktorskiej;

  przygotowanie do pracy zespoowej w ramach projektw badawczych i wdroeniowych;

  przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej w ramach realizowanych projektw, grantw promotorskich,

  grantw krajowych i europejskich;

  zdobycie dowiadczenia w procesie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektw badawczych

  i rozwojowych;

  praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji prac badawczych;

  wskazanie aspektw humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujcych rozwj nauki

  i techniki.

  3. Sylwetka absolwenta

  Zakres tematyczny zaj przewidzianych w programie studiw doktoranckich, cele czstkowe sformuowane

  w ramach poszczeglnych przedmiotw oraz prowadzona praca naukowo-badawcza maj na celu opanowanie

  przez absolwenta wiedzy z zakresu najnowszych metod i narzdzi stosowanych w naukach technicznych.

  Absolwent studiw doktoranckich posiada szerok wiedz z zakresu dyscyplin podstawowych, w tym: matematyki

  wyszej, teorii pola, teorii sterowania i optymalizacji oraz narzdzi i algorytmw wykorzystywanych w badaniach.

  Zdobyta wiedza umoliwia poznanie i opanowanie zagadnie zwizanych z projektowaniem, wytwarzaniem

  i eksploatacj nowoczesnych rozwiza z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, napdw elektrycznych,

  technik optoelektronicznych oraz innych obszarw zwizanych z elektrotechnik. Szerokie kompetencje z zakresu

  nauk podstawowych i nauk stosowanych powizanych z elektrotechnik oraz nabyte umiejtnoci pozwalaj na

  prac przy rozwizywaniu problemw interdyscyplinarnych, wymagajcych dobrej znajomoci podstaw

  rozpatrywanych zjawisk fizycznych i dostpnych metod analizy.

  Absolwent studiw doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Biaostockiej jest przygotowany do

  wdraania nowoczesnych metod i rozwiza konstrukcyjnych oraz ich szerokiego wykorzystania w przyszej pracy.

  Posiada umiejtnoci stosowania zaawansowanych technologii analogowych i cyfrowych oraz metod sterowania,

  optymalizacji i sztucznej inteligencji w zagadnieniach elektrotechniki.

  Posiada umiejtno zdobywania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie wymaganym w trakcie pracy.

  Potrafi szybko dostosowa swoj wiedz i umiejtnoci do wymaga zwizanych z rozwizywanym zagadnieniem.

 • Politechnika Biaostocka, Wydzia Elektryczny Studia stacjonarne III stopnia

  Dyscyplina naukowa elektrotechnika

  4

  Posiada umiejtno krytycznej analizy proponowanych rozwiza, wskazywania istotnych ogranicze w ramach

  analizowanych zagadnie oraz twrczego rozwizywania problemw z tym zwizanych. Absolwent studiw

  doktoranckich potrafi zidentyfikowa czynniki wspomagajce i ograniczenia zwizane ze stosowaniem wybranych

  metod i rozwiza technicznych.

  Absolwent studiw doktoranckich posiada umiejtnoci twrczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy

  rozwizywaniu wybranych zagadnie naukowych, problemw technicznych, planowaniu oraz analizie rezultatw

  bada eksperymentalnych. Zakres wiedzy i umiejtnoci umoliwiaj prowadzenie pracy badawczej i projektowej

  oraz wdraanie nowych rozwiza do praktyki przemysowej.

  Potencjalny rynek pracy dla absolwentw studiw doktoranckich obejmuje biura projektowe,

  przedsibiorstwa przemysowe i firmy usugowe, w tym szczeglnie dziaajce w brany elektrycznej i branach

  pokrewnych. Absolwent moe rwnie prowadzi zajcia dydaktyczne w szkoach zawodowych, szkoach wyszych

  oraz pracowa w instytucjach prowadzcych badania naukowe. Rozwizania techniczne opracowane samodzielnie

  przez uczestnika studiw doktoranckich mog by rwnie wykorzystane przy uruchamianiu wasnej dziaalnoci

  innowacyjno-wdroeniowej lub usugowej.

  4. Liczebno grup

  Liczebno grup na zajciach dydaktycznych prowadzonych w ramach studiw doktoranckich ustala Dziekan

  Wydziau na wniosek Kierownika Studiw Doktoranckich, majc na uwadze uwarunkowania merytoryczne,

  organizacyjne oraz moliwoci finansowe. W przypadkach uzasadnionych wzgldami organizacyjnymi lub

  ekonomicznymi moliwe jest czenie wybranych grup uczestnikw studiw doktoranckich.

  5. Ramowy plan studiw doktoranckich, siatka zaj

  Na studiach III stopnia obowizuje taki sam harmonogram roku akademickiego jak na innych rodzajach

  studiw prowad