elektrikli termosifon

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

0020233910_00Elektrikli Termosifon Kullanma Klavuzu
BKT 500 SM E BKT 650 SM E BKT 800 SM E
AEEE yönetmeliine uygundur. PCB içermez
Bu ürün çevreye saygl modern tesislerde doaya zarar vermeden üretilmitir.
3 / 18 TR
13
13
15
17
16
13
11-12
8-10
4-7
13
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardmc olacak güvenlik talimatlar yer almaktadr. Bu talimatlara uyulmamas halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Kurulum ve tamir ilemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptrn. Yetkili olmayan kiiler tarafndan yaplan ilemler nedeniyle doabi- lecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
• Bu cihazn, çocuklar ile fiziksel, duyusal ve zihinsel yetenekleri gelimemi veya tecrübe ve bilgi eksiklii bulunan kiiler tarafndan kullanlmas amaçlanmamtr. Cihazla oynamamalarn güvence altna almak için çocuklar gözetim altnda tutulmaldr.
• Cihazn 8 ya ve üzeri çocuklar ve kstl fiziksel, duyusal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kiiler tarafndan kullanlabilmesi için gözetim altnda olmalar veya cihazn güvenli kullanm ile ilgili talimatlar ve tehlikeleri anlamalar gerekir. Çocuklar cihazla oynama- maldr. Temizlik ve kullanc bakm ilemleri, balarnda bir büyük olmad sürece çocuklar tarafndan yaplmamaldr.
1.1.1 Elektrik güvenlii • Ürün veya kablosu arzal ise
yetkili servis tarafndan onarlma- dan çaltrlmamaldr! Elektrik çarpma tehlikesi vardr!
• Kurulum, bakm, temizlik ve tamir ilemleri srasnda ürünün elektrik balantsn mutlaka kesin.
• Eer balant kablosu hasarlysa tehlikeyi engellemek amacyla üretici, sat sonras servis veya benzer derecede yetkin, sertifikal bir kii (tercihen elektrik teknisye- ni) ya da ithalatç firmann tarif edecei bir kii tarafndan kablo deitirilmelidir.
• Bu cihaz topraklanmaldr. Cihazn elektrik beslemesine mutlaka çift kutuplu uygun bir sigorta balayn.
• Cihazn balant düzenleri üzerin- de çalrken, besleme devreleri kesilmelidir.
• Elektrik çarpma riskine kar, cihazn herhangi bir yerini açma- yn, elektrik kablolarna zarar vermeyin.
• Uzatma kablosu veya çoklu prizle balant yaplmamaldr. Cihaz ile birlikte verilen N-otomat kullanla- rak sabit tesisata balanmaldr. Dier cihazlar bu hattan beslenme- melidir (çamar mak., bulak mak., ütü v.b).
4 / 18 TR
arln kaldracak ekilde kuvvet- li ve salam durumda duvara balanmaldr.
• Ürünün parçalar yalnzca yetkili servis tarafndan sökülmelidir. Ürün üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.
• Ürünün ilk çaltrma ilemini mutlaka Yetkili Servise yaptrn.
• Ürün, yamur, kar gibi d etken- lerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir.
• Termosifonunuzun tamamen su ile dolu olduuna emin olmadan cihaznz çaltrmayn. Scak su musluunu açtnzda su geliyor- sa, termosifonunuz su ile dolu demektir.
• ebeke suyu basncnn 6 bar iletme basncn geçmesi duru- munda, emniyet ventilinden önce souk su hattna bir basnç düü- rücü balanmaldr. Basnç düürü- cünün yeri cihazdan mümkün olduunca uzakta sayaç yaknnda olmaldr.
• Ürünü harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyun.
• Sökülebilen hortum takmlar, birlikte verilen yeni hortum takmla- r ile kullanlmas ve eski hortum takmlarnn tekrar kullanlmamas gerekir.
• Emniyet ventilinin tahliye borusun- dan su damlayabilir. Emniyet ventilinden yüksek su basnçlarn- da güvenlik amac ile su akacaktr. Bu arza olmayp, güvenlik standar- d gereidir. Emniyet ventili ile verilen drenaj hortumu birlikte kullanlmaldr. Drenaj hortumu atmosfere, donma olmayan yere açk olmaldr. Souk su giriinde- ki emniyet ventiliniz, fabrikasyon olarak ayarlanmtr. Ayar mekaniz- malar kurcalanmamaldr.
• Cihaznz ile birlikte verilen emni- yet ventilini kesinlikle deitirmeyi- niz.
5 / 18 TR
bunun dndaki amaçlar için kullanm uygun deildir.
• Üretici, hatal kullanm veya tama nedeniyle oluan herhangi bir zarardan dolay sorumluluk kabul etmez.
• Satn alm olduunuz ürünün kullanm ömrü 10 yldr. Bu, ürünün tanmland ekilde çalabilmesi için gerekli yedek parçalar bulundurma süresidir.
1.3 Çocuk güvenlii • Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocuklarn ulaamayaca bir yerde saklayn.
• Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalrken çocuk- lar üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarna izin vermeyin.
6 / 18 TR
7 / 18 TR
8 / 18 TR
T 7350 SM E T 7365 SM E T 7380 SM E
9 / 18 TR
555 440 440
T 7350 SM E T 7365 SM E T 7380 SM E
713 500 500 20 24
680 440 440
805 440 440
10 - 75°C Dijital (LCD)
1/2" 1 Mpa
Mg Anot / Emaye
50 65 80
10 / 18 TR
Su temizlii ve koruma fonksiyonu aktif iken LCD ekran üzerinde su temizlii ve koruma uyar görünecektir.
Elektrik kesintisi sonrasnda ürününüz ilk çaltrma durumuna gelecektir. Suyu temizleme ve koruma fonksiyonu 3 gün sonra devreye girecektir. Bu normal bir durumdur.
Su temizlii ve koruma fonksiyonu: Cihaznzda suyun temizlii için termal koruma özellii mevcuttur. Bu özellik cihazn ilk çaltrlmasndan 3 gün sonra ilk kez devreye girer ve su scakln 70 °C’ye çkartarak suyun temizliini salarken, cihaz stand-by konumun- da iken 30 günlük periyotlarla suyun temizlen- mesi ve korunmas ilemini devam ettirir.
Turbo Mod: Bu özellik cihazn içerisinde istenilen su scaklna ulamad takdirde “turbo” dümesine basarak, ayarlanan su scaklna hzl bir ekilde ulamasn salaya- caktr.
LCD ekran üzerinde “turbo” iareti belirecektir.
Akll Mod: Ürünün az elektrik tüketimi için smart özellii mevcuttur. Bu özellik kullancnn bir hafta cihazn kullanm saatlerini kaydedip, takip eden hafta uygular.
LCD ekran üzerinde akll sembolü iareti belirecektir.
Tatil Mod: Bu fonksiyonu günlerce evde bulunmamanz durumunda kullanabilirsiniz. Döner dümeyi emsiye sembolüne çevirerek fonksiyonu etkinletirin.
LCD ekran üzerinde emsiye iareti belirecektir.
EKO Mod: Bu özellik cihaz optimum scaklk seviyesinde çaltrarak, enerji harcamanz en ekonomik ekilde gerçekletirmenizi salayacak- tr. Bu mod süresince cihaznz 47-53°C aralnda çalacaktr.
11 / 18 TR
12 / 18 TR
13 / 18 TR
Cihaznzn kullanm ömrünün uzamas ve enerji tasarrufu salamas amacyla “akll mod” etkin deil ise Eko modda (47-53 °C) çaltrlmas tavsiye edilmektedir. Cihaznzdan daha iyi performans alnabilmesi için 2 ylda bir stma eleman (rezistans) temizlenmeli ve korozyona kar cihaznzda bulunan Mg Anot deitirilmelidir. Yüksek kireç oranna sahip bölgelerde anot ve stc her yl kontrol edilmelidir.
1. Elektrikli termosifonu tamamen su ile doldurun. Eer scak su musluundan su geliyor ise elektrikli termosifon su ile dolu demektir.
2. Termostat dümesini saat ibresi yönünde döndürerek 10-75 °C arasnda dilediiniz konuma getirin. Bu durumda LCD ekran üzerinde “°C” simgesi yanp sönecektir. Su scakl termostat ayar yapm olduunuz scakla ulatnda sembol sabit yanacaktr.
3. Termostat dümesi resmi ve konumlar altta gösterilmektedir.
Seçilen fonksiyona veya seçtiiniz moda göre dümede farkl deerler ayarlayabilirsiniz.
ekil 3
ekil 4
5.1.1 Ekran Gösterimi
1 Akll Mod 2 Dijit gösterge 3 Scaklk birimi 4 Arza uyars 5 Turbo modu
6 Su temizleme fonksiyonu 7 Çocuk emniyeti fonksiyonu 8 Gün 9 Tatil modu 10 Manual mod
14 / 18 TR
1 nolu sembol yanp sönüyor; akll modu ayar modundadr.
2 nolu sembol sürekli yanyor; seçilen mod veya fonksiyona göre dijit gösterge bir scaklk, gün saysn, arza kodunu veya akll kademesini gösterir.
3 nolu sembol sürekli yanyor; dijit gösterge bir scaklk gösterir.
3 nolu sembol yanp sönüyor; ürün stma aamasndadr.
4 nolu sembol yanp sönüyor; dijit gösterge bir arza gösterir.
5 nolu sembol sürekli yanyor; turbo modu etkindir.
6 nolu sembol sürekli yanyor; su temizleme fonksiyonu etkindir.
7 nolu sembol sürekli yanyor; çocuk koruma emniyet fonksiyonu etkindir.
8 nolu sembol sürekli yanyor; dijit gösterge günleri gösterir.
9 nolu sembol sürekli yanyor; tatil modu etkindir.
9 nolu sembol yanp sönüyor; tatil modunda ayar konumundadr.
10 nolu sembol sürekli yanyor; manuel mod etkindir.
10 nolu sembol yanp sönüyor; manuel modu etkin ve gücel deeri gösterir.
Akll modunu kullanmak istiyorsanz, akll tuuna basn. Ekranda akll sembolü yanp söner. stenen kademeyi döner dümeyi çevirerek ayarlayabilirsiniz. Üç saniye sonra ayar kaydedilir ve ürün akll modunda çalr.
Baka bir kademeyi seçmek için, akll tuuna yeniden basn.
Ayar dümesini çevirerek manuel moduna geçebilirsiniz.
- Aç: > 30°
5.1.2 Akll modunun ayarlanmas
Turbo modunu kullanmak istiyorsanz, turbo tuuna basn. Ekranda turbo sembolü görüntüle- nir. Suyu hzl bir ekilde stmak için ikinci stc devreye girer. Scakla ular ulamaz, turbo modu otomatik olarak kapanr.
Turbo modunu erken sonlandrmak için, turbo tuuna yeniden basn.
Turbo modu, akll modunda kullanlamaz.
Akll modunda, turbo dümesine bastnz takdirde akll mod devre d kalmaktadr.
5.1.3 Turbo modunun ayarlanmas
15 / 18 TR
5.1.4 Tatil modunun ayarlanmas Bu fonksiyonu günlerce evde bulunmamanz durumunda kullanabilirsiniz. Döner dümeyi emsiye sembolüne çevirerek fonksiyonu etkiletirin. Ekranda emsiye sembolü yanp söner. stediiniz gün saysn girebilirsiniz.
Turbo tuuna basarak gün saysn arttrabilir ve akll tuuna basarak gün saysn azaltabilirsiniz. Ayn zamanda gün says ekranda görüntülenir. Turbo veya akll tuuna uzun süre basma, sayma hzn arttrr. Maksimum 99 gün ayarlayabilirsiniz. Üç saniye sonra ayar kaydedi- lir.
Ayarlanan gün says aldnda veya döner düme manuel moduna çevrildiinde fonksiyon sona erer.
Gün saysn kaydetmeden fonksiyonu etkinletir- diyseniz, döner dümeyi manuel moduna çevirene kadar fonksiyon etkin kalr.
5.1.5 Çocuk kilidinin ayarlanmas
Ayarlanan deerleri ve fonksiyonlar ayarlama- dan önce korumak istiyorsanz, çocuk kilidi fonksiyonunu etkinletirebilirsiniz. Üç saniye boyunca turbo tuuna ve akll tuuna ayn anda basn.
Her iki tuu ayn anda üç saniye boyunca basl tutarak çocuk kilidi fonksiyonunu tekrar devre d brakabilirsiniz.
Gerilim söz konusu olduunda, ksa süreliine tüm semboller ekranda görüntülenir.
Temel ayar, ayarlanan fonksiyonu ve suyun güncel scakln gösterir.
Bir arza olmas halinde ekranda bir arza kodu gösterilir.
Ekran sadece bir tuu veya döner dümeyi devreye alrsanz yanar.
5.1.6 Kumanda paneli
Elektrikli termosifonunuzun ideal çalma scakl termostatn EKO konumudur (Eko mod: 47-53°C). Bu scaklkta kireçlenmenin daha az olmas sebebiyle cihaznzn kullanm ömrü uzayacak ve enerji tasarrufu salanacaktr.
Sertlik derecesi fazla olan sularn kireçlenme yapaca göz önünde bulundurulmaldr.
Not:
3 Ayar dümesi 4 Akll tuu
5.2 Ürünün kapatlmas 1. Termostat ayar dümesini saat ibresinin tersi
yönünde döndürerek ekil 3’de görülen pozisyona getirin.
2. alteri kapal konuma getirin.
3. Elektrikli termosifonunuzu uzun süre kullanma- yacaksanz (yaz tatili vs.) cihaznzn içerisindeki suyu boaltn.
16 / 18 TR
F 7 Ürün snflandrlmam bir hata vermektedir. Bu arza ile karlaldnda servis çarlmaldr.
17 / 18 TR
Elektronik kart balant hatasdr. Bu arza ile karlaldnda servis ça- rlmaldr.
Ürününüz içerisinde su bulunmamaktadr. Bu arza ile karlaldnda servis çarlmaldr. Çok uzun gündüz konumu hatasdr. Scaklk sensör arzaldr veya ba- lant hatas vardr. Bu arza ile karlaldnda servis çarlmaldr.
Emniyet termostat arzasdr. Ürünü kapatnz ve servis çarnz.
Scaklk sensör arza hatasdr. Bu arza ile karlaldnda servis çarl- maldr.
0850 210 0 888Web sitesi Çar merkezi
musteri.hizmetleri @beko.com 0216 423 23 53
Bavuru Konusu Müteri Ad, Soyad
Müteri Telefonu Müteri Adresi
4
Yetkili Servis Yetkili Satc Faks
Müteri Memnuniyeti Politikas
* Sosyal Medya Hesaplarmz: - https://www.instagram.com/bekoturkiye/
34445, Sütlüce / STANBUL * Bayilerimiz,
• Müterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko’ya ulat bilgisini, müteri profili ayrm yaplmakszn kendilerine 24 saat içinde veririz.
• Müteri Hizmetleri sürecimiz: Müterilerimizin istek ve önerilerini; * zlenebilir, raporlanabilir, effaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarz. * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alr ve deerlendiririz. * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanrz.
• Beko olarak, mükemmel müteri deneyimini yaatmay ana ilke olarak kabul eder, müteri odakl bir yaklam benimseriz.
• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yap gelitirilmesini salarz. Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.
Aadaki önerilere uymanz rica ederiz.
• Ürününüzü aldnzda Garanti belgesini Yetkili Satcnza onaylattrnz. • Ürününüzü kullanma klavuzu esaslarna göre kullannz. • Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduunda yukardaki telefon numaralarndan
Çar Merkezimize bavurunuz. • Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart”n sorunuz. • iniz bittiinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fii” istemeyi unutmaynz.
alacanz “Hizmet Fii” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar salayacaktr.
• Ürünün kullanm ömrü: 10 yldr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
Müteri Hizmetleri
* Çar Merkezimiz: 0850 210 0 888 (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarndan alan kodu çevirmeden arayn*) * Dier Numaramz: 0216 585 8 888 - Çar Merkezimiz haftann 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. - Çar Merkezimiz ile yaptnz görümeler iletiim hizmeti aldnz operatör firma tarafndan sizin için tanmlanan tarifeye göre ücretlendirilir. - Sabit veya cep telefonlarnzdan alan kodu tulamadan çar merkezi numaramz arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiiniz hizmeti talep edebilirsiniz. * Whatsapp Numaramz: 0544 444 0 888 * Faks Numaramz: 0216-423-2353 * Web Adresimiz:
* e-posta Adresimiz: - musteri.hizmetleri@beko.com
- www.beko.com.tr
Ürününüz ile ilgili garanti artlar, kullanm ve sorun giderme yöntemleri klavuzda yer almaktadr.
Uygun Kullanm ve Garanti ile lgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Aada belirtilen sorunlarn giderilmesi ücret karlnda yaplr. Bu durumlar için garanti artlar uygulanmaz;
1. Kullanm hatalarndan kaynaklanan hasar ve arzalar, 2. Maln tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boaltma, tama vb. srasnda oluan hasar ve arzalar, 3. Maln kullanld yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basnc, musluk vb.), doalgaz, telefon,
internet vb. ebekesi ve/veya altyaps (gider, zemin, ortam vb.) kaynakl meydana gelen hasar ve arzalar, 4. Doa olaylar ve yangn, su baskn vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arzalar, 5. Maln tantma ve kullanma klavuzlarnda yer alan hususlara aykr kullanlmasndan kaynaklanan hasar ve
arzalar, 6. Maln, 6502 sayl Tüketicinin Korunmas Hakkndaki Kanununda tarif edilen ekli ile ticari veya mesleki
amaçlarla kullanm durumunda ortaya çkan hasar ve arzalar, 7. Mala yetkisiz kiiler tarafndan bakm, onarm veya baka bir nedenle müdahale edilmesi durumunlarnda
mala verilmi garanti sona erecektir.
Garanti uygulamas srasnda deitirilen maln garanti süresi, satn alnan maln kalan garanti süresi ile snrldr. Ürününüz Arçelik A.. tarafndan üretilmitir. Menei: Türkiye
GARANT ARTLARI 1) 2)
Unvan: Markas: Adresi: Cinsi:
web adresi: Azami Tamir Süresi:
Satc Firmann: Unvan: Fatura Tarih ve
Says: Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin mzas: Faks: Firmann Kaesi: e-posta:
ELEKTRKL TERMOSFON GARANT BELGES

View more