elaborat energetske efikasnosti ss8

Download Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

Post on 14-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  1/30

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI1

  (ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKI DEO)

  Investitor :TEHNIKINVEST D.O.O. BEOGRAD

  Objekat : STAMBENI OBJEKAT P+3+Pk

  Adresa : STANOJA STANOJEVIA 8, NOVI SAD

  Biro : KUZMANOV & PARTNERS

  Projektant : Lazar Kuzmanov d.i.a.

  Proraunao : dr Aleksandar Raji, d.i.a.

  Datum : januar 2012.

  1U skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata oenergetskim svojstvima zgrada, Sluzbeni glasnik RS, br.61, od 19.8.2011.g.

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 1

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  2/30

  PODACI O PROJEKTU

  Investitor :TEHNIKINVEST D.O.O. BEOGRADObjekat : STAMBENI OBJEKAT P+3+PkAdresa : STANOJA STANOJEVIA 8, NOVI SADBiro : KUZMANOV & PARTNERSProjektant : Lazar Kuzmanov d.i.a.Proraunao : dr Aleksandar Raji, d.i.a.Datum : januar 2012.

  PODACI O OBJEKTU

  Tip zgrade : Nova zgradaNamena zgrade : Stambena zgradaNamena zgrade (Energetski razred) : Zgrade sa vise stanova

  PODACI O LOKACIJI

  (Na osnovu Tabele 3.3.4.1 i Tabele 6.3 Pravilnika za EEZ)

  Referentno mesto : Novi SadSpoljna projektna temperatura za grejanje Te= -14.8CUnutranja projektna temperatura Ti= 20C

  Spoljna prosena temperatura u grejnom periodu Tpr= 5.2CProsena temperatura razlika za grejanje, T = Ti - Tpr = 14.8Broj dana grejanja , HD=181Broj stepen dana, HDD= 2679Spoljna projektna temperatura za difuziju Te,dif= -5CBroj dana vlaenja :60Broj dana isuenja :90

  UTICAJ VETRA

  (Na osnovu Tabele 3.4.2.1 i Tabele 3.4.2.2 Pravilnika za EEZ)

  Stambene zgrade sa vie stanova i prirodnom ventilacijomUmereno zaklonjen poloaj

  Broj izloenih fasada : >1

  ILUSTRACIJA

  SITUACIJA

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 2

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  3/30

  TEHNIKI OPIS - ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI DEO

  Vieporodini stambeni objekat je projektovan u Novom Sadu, u ul. S.Stanojevia 8.

  Objekat je samostojei na parceli, i u njegovoj neposrednoj blizini nema drugih objekata ili prepreka, tako da se moesmatrati da je potpuno eksponiran sunevom zraenju.

  Zgrada je projektovana u masivnom, armirano betonskom, skeletnom konstruktivnom sistemu, sa armirano betonskimzidnim platnima, koja su pozicionirana oko sredinog dela stepeninog prostora.

  Sve pozicije su projektovane tako da pojedinano zadovolje uslove iz Pravilnika o EEZ, kao i da projektovani objekat ucelini zadovolji uslove o sertifikaciji, odnosno da bude svrstan minimalno u energetski razred C.

  Funkcionalna organizacija objekta je tako projektovana, da je u centralnoj zoni smeten stepenini prostor, koji jenegrejani prostor, nema slobodnih fasada, sem u prizemlju, preko ulaza, ve se prirodno ventilira i osvetljava prekokrovnih prozora. Projektovano je izolovanje stepeninih zidova. Oko stepenita su rasporedjeni stanovi, dakle grejaniprostori. U prizemlju se nalaze dve tehnike negrejane prostorije, te je projektovanje izolovanje kontaktnih pozicija.

  Objekat je u osnovi kompaktan, kvadratne siluete, ali sa blago razudjenom fasadom (zbog formiranih lodja i tearasa).

  OPIS NETRANSPARENTNIH POZICIJA OMOTAA

  Spoljni zidovi su zidovi ispune u skeletu, a dominantno su od pune opeke debljine 25cm. Sa spoljanje strane jeprojektovana termoizolacija od stiropora debljine 12cm, koji je lepljen za osnovni sloj zida i tiplovan plastinim tiplovima,rabicirana PVC mreicom, presvuena gradjevinskim lepkom i malterisana tankoslojnim malterom (Demit fasada).Oznaka ove pozicije u Elaboratu je Sz1.

  Medjuspratne konstrukcije su masivne, pune armirano betonske ploe, debljine 20cm.U delu objekta gde su medjuspratne konstrukcije formirale ravne krovove, projektovana je termika ihidrozatita.Termoizolacije ravnih krovova je projektovana od XPS ploa , debljine 15cm. Oznaka ove pozicije uElaboratu je Rk1.

  Kos krov nad grejanim potkrovljem je drvene konstrukcije, od pune gradje. Izmedju rogova je projektovana ispuna satermoizolacijom od mineralne vune, u celoj visini rogova (14cm). Ispod rogova je projektovan donji (obeeni) deokrovnog plafona, gips karton ploe, na ramu (drvenom), sa ispunom od mineralne vune, u debljini rama, tj. 5cm.Izmedju ova dva sloja, je sloj termoizolacije, kontinualan, u debljini od 10cm. Ukupna debljina termoizolacionih slojeva usklopu je 29cm. Oznaka ove pozicije u Elaboratu je Kk1.

  Unutranji zidovi, prema negrejanim prostorima, su zidovi prema negrejanom stepeninom prostoru (oznake Stz1 iStz2), kao i zidovi prema negrejanom ulaznom holu (oznaka Zn1), i zidovi prema negrejanim tehnikim prostorijama uprizemlju (oznaka Zn2). Svi nabrojani zidovi su zbog temperaturnih razlika (grejana strana - negrejana strana), tretiranisa korekcionim koeficijentom Fx=0.5. Po strukturi, svi zidovi su sendvi tipa. Kod zidova sa oznakom Stz1, Zn1 i Zn2,osnovni nosei sloje je puna opeka debljine 25cm, koja je sa spoljanje, hladnije, strane izolovana ploama mineralnevune debljine 8cm, koje su tiplovane, armirane Q mreom, rabicirane pocinkovanim pletivom i malterisane cem.malterom debljine min.2cm, imajui u vidu potrebu za adekvatnom protivpoarnom zatitom. Pozicija Stz2, je po

  osnovnoj strukturi armirano betonski zid, izolovan i obradjen kao napred navedeno, dok je sa unutranje straneobzidana opekom na kant (za razvod instalacija V i K.

  Pod na tlu je specifine konstrukcije, po sastavu su to dve masivne armirano betonske ploe, od kojih je donja, deblja,konstruktivna i ima ulogu temeljne ploe. Ove ploe su distancirane oko 130cm, i taj medjuprostor je ispunjen zemljom.U zoni gornje ploe, projektovana je termoizolacija od XPS debljine 7cm, Oznaka ove pozicije u Elaboratu je Pt1.

  OPIS TRANSPARENTNIH POZICIJA OMOTAA

  Fasadni prozori i balkonska vrata su projektovana kao visokokvalitetni PVC prozori, sa petokomornim ramovskimkonstrukcijama. Projektovano je zastakljenje dvoslojnim staklo paketom, sa niskoemisionim slojem, i ispunom odkriptona (Ug=1.1W/m2K). Predvidjen broj izmena vazduha je 0.5/h, odnosno "dobra" zaptivenost prozora. Oznaka ove

  pozicije u Elaboratu je Pr1, a usvojeni prosean koeficijenat Uw=1.3 W/m2K.

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 3

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  4/30

  Ulazna vrata u stanove, iz negrejanog stepeninog prostora, su projektovana kao sigurnosna vrata, metalnekonstrukcije, bez termo-prekida. Krilo je sendvi konstrukcije, sa izolacionom ispunom. Oznaka u Elaboratu je Vr1,usvojeni proseni koeficijenat U=3W/m2K, a korekcioni faktor Fx=0.5 (Pravilnikom o EEZ ova pozicija, ulazna vrata iznegrejanog prostora, nije predvidjena).

  STUDIJA SENKI

  Studija senki je radjena programom Google SkechUp8, SHADING Tools Plugin v1.0.U Elaboratu, u delu koji sledi, su predstavljene analize za dva datuma 22.decembar i 21.mart, u intervalima poev odizlaska Sunca, na svakih sat vremena, do zalaska Sunca.Dati su pogledi na objekat sa neposrednim oruenjem (susednim objektima) iz etiri pozicije: jugozapadne, jugoistone,severoistone i severozapadne.Zahvaljujui adekvatnoj udaljenosti susedna dva objekta, moe se konstatovati da oni svojim baenim senkama utiuna predmetni objekat umerenim intezitetom.Sopstvene senke na predmetnom objektu su prisutne u znaajnoj meri, kao posledica erkera (terasa, lodja i strehe), tese moe konstatovati da je prisutna izraena zasenenost na potkrovnoj etai, dok su ostale etae uglavnom umerenozasenene.

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 4

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  5/30

  22.decembar, 07:46, jugozapadni pogled 22.decembar, 08:46, jugozapadni pogled

  22.decembar, 09:46, jugozapadni pogled 22.decembar, 10:46, jugozapadni pogled

  22.decembar, 11:46, jugozapadni pogled 22.decembar, 12:46, jugozapadni pogled

  22.decembar, 13:46, jugozapadni pogled 22.decembar, 13:46, jugozapadni pogled

  22.decembar, 15:46, jugozapadni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 5

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  6/30

  22.decembar, 07:25, jugoistocni pogled 22.decembar, 08:25, jugoistocni pogled

  22.decembar, 09:25, jugoistocni pogled 22.decembar, 10:25, jugoistocni pogled

  22.decembar, 11:25, jugoistocni pogled 22.decembar, 12:25, jugoistocni pogled

  22.decembar, 13:25, jugoistocni pogled 22.decembar, 14:25, jugoistocni pogled

  22.decembar, 15:25, jugoistocni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 6

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  7/30

  22.decembar, 07:25, severoistocni pogled 22.decembar, 08:25, severoistocni pogled

  22.decembar, 09:25, severoistocni pogled 22.decembar, 10:25, severoistocni pogled

  22.decembar, 11:25, severoistocni pogled 22.decembar, 12:25, severoistocni pogled

  22.decembar, 13:25, severoistocni pogled 22.decembar, 14:25, severoistocni pogled

  22.decembar, 15:25, severoistocni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 7

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  8/30

  22.decembar, 07:25, severzapadni pogled 22.decembar, 08:25, severzapadni pogled

  22.decembar, 09:25, severzapadni pogled 22.decembar, 10:25, severzapadni pogled

  22.decembar, 11:25, severzapadni pogled 22.decembar, 12:25, severzapadni pogled

  22.decembar, 13:25, severzapadni pogled 22.decembar, 14:25, severzapadni pogled

  22.decembar, 15:25, severzapadni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 8

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  9/30

  21.mart, 06:47, jugozapadni pogled 21.mart, 07:47, jugozapadni pogled

  21.mart, 08:47, jugozapadni pogled 21.mart, 09:47, jugozapadni pogled

  21.mart, 10:47, jugozapadni pogled 21.mart, 11:47, jugozapadni pogled

  21.mart, 12:47, jugozapadni pogled 21.mart, 13:47, jugozapadni pogled

  21.mart, 14:47, jugozapadni pogled 21.mart, 15:47, jugozapadni pogled

  21.mart, 16:47, jugozapadni pogled 21.mart, 17:47, jugozapadni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 9

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  10/30

  21.mart, 06:47, jugoistocni pogled 21.mart, 07:47, jugoistocni pogled

  21.mart, 08:47, jugoistocni pogled 21.mart, 09:47, jugoistocni pogled

  21.mart, 10:47, jugoistocni pogled 21.mart, 11:47, jugoistocni pogled

  21.mart, 12:47, jugoistocni pogled 21.mart, 13:47, jugoistocni pogled

  21.mart, 14:47, jugoistocni pogled 21.mart, 15:47, jugoistocni pogled

  21.mart, 16:47, jugoistocni pogled 21.mart, 17:47, jugoistocni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 10

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  11/30

  21.mart, 06:00, severoistocni pogled 21.mart, 07:00, severoistocni pogled

  21.mart, 08:00, severoistocni pogled 21.mart, 09:00, severoistocni pogled

  21.mart, 10:00, severoistocni pogled 21.mart, 11:00, severoistocni pogled

  21.mart, 12:00, severoistocni pogled 21.mart, 13:00, severoistocni pogled

  21.mart, 14:00, severoistocni pogled 21.mart, 15:00, severoistocni pogled

  21.mart, 16:00, severoistocni pogled 21.mart, 17:00, severoistocni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 11

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  12/30

  21.mart, 06:00, severozapadni pogled 21.mart, 07:00, severozapadni pogled

  21.mart, 08:00, severozapadni pogled 21.mart, 09:00, severozapadni pogled

  21.mart, 10:00, severozapadni pogled 21.mart, 11:00, severozapadni pogled

  21.mart, 12:00, severozapadni pogled 21.mart, 13:00, severozapadni pogled

  21.mart, 14:00, severozapadni pogled 21.mart, 15:00, severozapadni pogled

  21.mart, 16:00, severozapadni pogled 21.mart, 17:00, severozapadni pogled

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 12

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  13/30

  GRADJEVINSKA FIZIKA

  PREGLED KARATERISTIKA RELEVANTNIH SKLOPOVA

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 13

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  14/30

  oznaka sklopa: sz1, konstrukcija tipa 1 - Fasadni zid

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 860.7m2

  A=860.7 m

  Rsi=0.13 mK/W

  Rse=0.04 mK/W

  min=15

  min=7

  U max=0.3 W/mK

  Fx=1

  U=0.285 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  1615.4 930.0 0.658 9.8

  3 12 Polistiren ploe 20.0 1260.0 0.041 35.0

  4 1 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.13 1.29 18.71 0.93 19.07 0.13 2.21 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.23 18.48 0.16 18.91 0.07 2.18 1.24 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  0.38 3.77 14.71 2.71 16.20 0.02 1.84 0.93 2.46 8.45 3.21 8.45

  3 12 Polistiren ploe 2.93 29.05 -14.33 20.87 -4.67 0.17 0.41 0.40 4.20 0.27 0.80 0.34

  4 1 Cementni malter 0.01 0.07 -14.40 0.05 -4.72 0.07 0.41 0.36 0.30 14.93 0.10 1.89

  Prelaz 0.04 0.40 / 0.29 / 1.02 / / / / / /

  Spolja / / -14.80 / -5.00 / 0.40 / / / 4.37 /

  ukupno 3.51 / / / / / / / / / 22.11 /

  1 2 3 4

  Grafikon temperatura

  20.00

  18.7118.48

  14.71

  -14.33-14.40

  -14.80

  1 2 3 4

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.211.242.18

  0.931.84

  0.40 0.410.36 0.41

  Provera letnje stabilnostiFaktor priguenja amplitude oscilacije temperature = 295.0 >= .min= 15 , zadovoljava

  Faktor kasnjenja oscilacije temperature = 11.9 >=.min= 7 , zadovoljava

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.285 W/mK, U max=0.3 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  15/30

  oznaka sklopa: sz1, konstrukcija tipa 1 - Fasadni zid

  U=0.285W/m2K, Umax=0.3W/m2K, Sklop zadovoljava; Fx=1 ; solar factor g=0 ; frame factor ff=0

  ILUSTRACIJA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 860.7m2

  Orijentacija sklopa ka ISTOKUPovrina sklopa , A= 237.2m2

  Orijentacija sklopa ka JUGUPovrina sklopa , A= 194.4m2

  Orijentacija sklopa ka ZAPADUPovrina sklopa , A= 227.3m2

  Orijentacija sklopa ka SEVERUPovrina sklopa , A= 201.8m2

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 15

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  16/30

  oznaka sklopa: mo1, konstrukcija tipa 9 - Medjuspratna konstrukcija iznad spoljnog prostora

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 45m2

  A=45 m

  Rsi=0.17 mK/W

  Rse=0.04 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.2 W/mK

  Fx=1

  U=0.190 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 1 Keramike ploice 1700.0 920.0 0.870 200.0

  2 4 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  100.0 840.0 0.039 1.3

  4 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  5 18 Polistiren ploe 20.0 1260.0 0.041 35.0

  6 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4 5 6

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.17 1.12 18.88 0.81 19.19 0.08 2.22 1.29 / / / /

  1 1 Keramike ploice 0.01 0.07 18.80 0.05 19.14 0.01 2.22 1.20 2.00 9.92 0.11 8.35

  2 4 Cementni malter 0.03 0.19 18.61 0.14 19.00 0.01 2.20 1.15 1.20 14.93 0.43 11.93

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  0.51 3.39 15.22 2.44 16.57 0.96 1.89 1.15 0.03 0.49 0.25 1.69

  4 20 Beton 0.10 0.65 14.57 0.47 16.10 0.03 1.83 0.65 12.00 18.43 1.81 18.43

  5 18 Polistiren ploe 4.39 29.02 -14.44 20.85 -4.74 0.84 0.41 0.39 6.30 0.27 1.20 0.27

  6 2 Cementni malter 0.01 0.09 -14.54 0.07 -4.81 0.00 0.41 0.36 0.60 14.93 0.21 3.38

  Prelaz 0.04 0.26 / 0.19 / 0.01 / / / / / /

  Spolja / / -14.80 / -5.00 / 0.40 / / / 4.01 /

  ukupno 5.27 / / / / / / / / / 17.13 /

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon temperatura

  20.00

  18.8818.8018.61

  15.22

  14.57

  -14.44-14.54

  -14.80

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.221.202.22

  1.152.20 1.151.88

  0.651.83

  0.39 0.410.36 0.41

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.190 W/mK, U max=0.2 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  17/30

  oznaka sklopa: rk1, konstrukcija tipa 5 - Ravan krov iznad grejanog prostora

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 47.1m2

  A=47.1 m

  Rsi=0.1 mK/W

  Rse=0.04 mK/W

  min=25

  min=10

  U max=0.15 W/mK

  Fx=1

  U=0.204 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  3 0.01 Aluminijumska folija 2700.0 940.0 203.000 800000.0

  4 15 XPS 33.0 1260.0 0.033 160.0

  5 6 Cementni estrih 2200.0 1050.0 1.400 30.0

  6 0.1 E.P.D.M. traka 1200.0 1040.0 0.300 100000.0

  7 6 Cementni estrih 2200.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4 5 6 7

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.10 0.71 19.29 0.51 19.49 / 2.26 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.16 19.13 0.12 19.37 / 2.25 1.28 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 20 Beton 0.10 0.70 18.43 0.50 18.87 / 2.18 1.23 12.00 18.43 1.81 18.43

  3 0.01 Aluminijumska folija / / 18.43 / 18.87 / 2.18 0.90 80.00 192.94 / 18.43

  4 15 XPS 4.55 32.31 -13.88 23.21 -4.34 / 0.43 0.80 24.00 0.31 1.43 0.31

  5 6 Cementni estrih 0.04 0.31 -14.19 0.22 -4.56 / 0.42 0.79 1.80 15.29 0.66 10.22

  6 0.1 E.P.D.M. traka 0.00 0.02 -14.21 0.02 -4.58 / 0.42 0.37 100.00 5.20 0.02 10.00

  7 6 Cementni estrih 0.04 0.31 -14.52 0.22 -4.80 / 0.41 0.36 1.80 15.29 0.66 14.02

  Prelaz 0.04 0.28 / 0.20 / / / / / / / /

  Spolja / / -14.80 / -5.00 / 0.40 / / / 4.82 /ukupno 4.90 / / / / / / / / / 30.46 /

  1 2 3 4 5 6 7

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.2919.13

  18.4318.43

  -13.88

  -14.19-14.21

  -14.52

  -14.80

  1 2 3 4 5 6 7

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.26 1.282.251.232.18

  0.902.180.80 0.420.79 0.42

  0.37 0.420.36 0.41

  Provera letnje stabilnostiFaktor priguenja amplitude oscilacije temperature = 684.8 >= .min= 25 , zadovoljava

  Faktor kasnjenja oscilacije temperature = 13.2 >=.min= 10 , zadovoljava

  Provera kondezacijeKondezacija u sloju 4,5,; 40.2 dana za isuenje; Isuenje u roku od 90 dana

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.204 W/mK, U max=0.15 W/mK, U > Umax : sklop NE zadovoljava ! (Poboljati izolaciju)

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 17

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  18/30

  oznaka sklopa: stz1, konstrukcija tipa 17 - Zid prema negrejanom prostoru

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 150m2

  A=150 m

  Rsi=0.13 mK/W

  Rse=0.13 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.4 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.337 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  1615.4 930.0 0.658 9.8

  3 8 KnaufInsulation KR-TF 100.0 840.0 0.035 1.0

  4 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.13 0.88 19.12 0.66 19.34 0.07 2.24 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.16 18.97 0.12 19.23 0.02 2.23 1.23 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  0.38 2.57 16.40 1.92 17.30 0.07 1.98 0.88 2.46 8.45 3.21 8.45

  3 8 KnaufInsulation KR-TF 2.29 15.43 0.97 11.57 5.73 / 0.92 0.87 0.08 0.46 1.05 0.46

  4 2 Cementni malter 0.01 0.09 0.88 0.07 5.66 1.75 0.91 0.79 0.60 14.93 0.21 3.56

  Prelaz 0.13 0.88 / 0.66 / 0.01 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 4.72 /

  ukupno 2.96 / / / / / / / / / 28.50 /

  1 2 3 4

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.1218.97

  16.40

  0.970.88

  0.00

  1 2 3 4

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24

  1.232.23

  0.881.97 0.87 0.92

  0.79 0.91

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.337 W/mK, U max=0.4 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  19/30

  oznaka sklopa: stz2, konstrukcija tipa 17 - Zid prema negrejanom prostoru

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 165m2

  A=165 m

  Rsi=0.13 mK/W

  Rse=0.13 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.4 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.359 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 7Opeka puna(25cm)+Produni kreni malter(1cm)

  1607.7 925.0 0.649 9.4

  3 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  4 8 KnaufInsulation KR-TF 100.0 840.0 0.035 1.0

  5 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4 5

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.13 0.93 19.07 0.70 19.30 0.09 2.24 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.17 18.90 0.12 19.18 0.02 2.22 1.27 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 7Opeka puna(25cm)+Produni kreni malter(1cm)

  0.11 0.77 18.13 0.58 18.60 0.25 2.14 1.25 0.66 8.35 0.90 8.39

  3 20 Beton 0.10 0.70 17.43 0.53 18.07 1.06 2.07 0.81 12.00 18.43 1.81 18.43

  4 8 KnaufInsulation KR-TF 2.29 16.39 1.03 12.30 5.77 0.01 0.92 0.81 0.08 0.46 1.05 0.46

  5 2 Cementni malter 0.01 0.10 0.93 0.08 5.70 0.04 0.92 0.79 0.60 14.93 0.21 3.56

  Prelaz 0.13 0.93 / 0.70 / 0.46 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 4.22 /

  ukupno 2.79 / / / / / / / / / 19.95 /

  1 2 3 4 5

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.0718.90

  18.13

  17.43

  1.030.93

  0.00

  1 2 3 4 5

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24 1.272.221.252.14

  0.812.07 0.81 0.920.79 0.92

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.359 W/mK, U max=0.4 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  20/30

  oznaka sklopa: zn1, konstrukcija tipa 17 - Zid prema negrejanom prostoru

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 49m2

  A=49 m

  Rsi=0.13 mK/W

  Rse=0.13 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.4 W/mK

  Fx=0.4

  U=0.337 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  1615.4 930.0 0.658 9.8

  3 8 Knauf Rock TF 100.0 840.0 0.035 1.3

  4 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.13 0.88 19.12 0.66 19.34 0.10 2.24 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.16 18.97 0.12 19.23 0.02 2.23 1.23 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  0.38 2.57 16.40 1.92 17.30 0.08 1.98 0.88 2.46 8.45 3.21 8.45

  3 8 Knauf Rock TF 2.29 15.43 0.97 11.57 5.73 0.07 0.92 0.87 0.10 0.46 1.05 0.46

  4 2 Cementni malter 0.01 0.09 0.88 0.07 5.66 1.15 0.91 0.79 0.60 14.93 0.21 3.56

  Prelaz 0.13 0.88 / 0.66 / 0.01 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 4.72 /

  ukupno 2.96 / / / / / / / / / 28.50 /

  1 2 3 4

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.1218.97

  16.40

  0.970.88

  0.00

  1 2 3 4

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24

  1.232.23

  0.881.97 0.87 0.92

  0.79 0.91

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.337 W/mK, U max=0.4 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  21/30

  oznaka sklopa: zn2, konstrukcija tipa 17 - Zid prema negrejanom prostoru

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 20.64m2

  A=20.64 m

  Rsi=0.13 mK/W

  Rse=0.13 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.4 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.337 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Produni kreni malter 1800.0 1050.0 0.870 20.0

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  1615.4 930.0 0.658 9.8

  3 8 Knauf Rock TF 100.0 840.0 0.035 1.3

  4 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.13 0.88 19.12 0.66 19.34 0.09 2.24 1.29 / / / /

  1 2 Produni kreni malter 0.02 0.16 18.97 0.12 19.23 0.02 2.23 1.23 0.40 10.90 0.25 9.06

  2 25Opeka puna(12cm)+Produni kreni malter(1cm)

  0.38 2.57 16.40 1.92 17.30 0.25 1.98 0.88 2.46 8.45 3.21 8.45

  3 8 Knauf Rock TF 2.29 15.43 0.97 11.57 5.73 1.06 0.92 0.87 0.10 0.46 1.05 0.46

  4 2 Cementni malter 0.01 0.09 0.88 0.07 5.66 0.01 0.91 0.79 0.60 14.93 0.21 3.56

  Prelaz 0.13 0.88 / 0.66 / 0.04 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 4.72 /

  ukupno 2.96 / / / / / / / / / 28.50 /

  1 2 3 4

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.1218.97

  16.40

  0.970.88

  0.00

  1 2 3 4

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24

  1.232.23

  0.881.97 0.87 0.92

  0.79 0.91

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.337 W/mK, U max=0.4 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  22/30

  oznaka sklopa: mn1, konstrukcija tipa 19 - Medjuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 31.3m2

  A=31.3 m

  Rsi=0.17 mK/W

  Rse=0.17 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.3 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.259 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 1 Keramike ploice 1700.0 920.0 0.870 200.0

  2 4 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  100.0 840.0 0.039 1.3

  4 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  5 10 KnaufInsulation KR-P 75.0 840.0 0.035 1.0

  6 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4 5 6

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.17 0.88 19.12 0.66 19.34 0.09 2.24 1.29 / / / /

  1 1 Keramike ploice 0.01 0.06 19.06 0.04 19.30 0.02 2.24 1.22 2.00 9.92 0.11 8.35

  2 4 Cementni malter 0.03 0.15 18.91 0.11 19.18 0.25 2.22 1.19 1.20 14.93 0.43 11.93

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  0.51 2.66 16.26 1.99 17.19 1.06 1.96 1.18 0.03 0.49 0.25 1.69

  4 20 Beton 0.10 0.51 15.75 0.38 16.81 0.01 1.91 0.81 12.00 18.43 1.81 18.43

  5 10 KnaufInsulation KR-P 2.86 14.80 0.95 11.10 5.72 0.04 0.92 0.80 0.10 0.40 1.14 0.40

  6 2 Cementni malter 0.01 0.07 0.88 0.05 5.66 / 0.91 0.79 0.60 14.93 0.21 3.50

  Prelaz 0.17 0.88 / 0.66 / 0.46 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 3.95 /

  ukupno 3.86 / / / / / / / / / 16.43 /

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.1219.06

  18.9116.26

  15.75

  0.950.88

  0.00

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24

  1.222.241.182.22 1.181.96

  0.811.91 0.80 0.920.79 0.91

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.259 W/mK, U max=0.3 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  23/30

  oznaka sklopa: mn2, konstrukcija tipa 19 - Medjuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 28.6m2

  A=28.6 m

  Rsi=0.17 mK/W

  Rse=0.17 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.3 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.259 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 1 Keramike ploice 1700.0 920.0 0.870 200.0

  2 4 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  100.0 840.0 0.039 1.3

  4 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  5 10 KnaufInsulation KR-P 75.0 840.0 0.035 1.0

  6 2 Cementni malter 2100.0 1050.0 1.400 30.0

  1 2 3 4 5 6

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.17 0.88 19.12 0.66 19.34 0.09 2.24 1.29 / / / /

  1 1 Keramike ploice 0.01 0.06 19.06 0.04 19.30 0.01 2.24 1.22 2.00 9.92 0.11 8.35

  2 4 Cementni malter 0.03 0.15 18.91 0.11 19.18 0.02 2.22 1.19 1.20 14.93 0.43 11.93

  3 2KnaufInsulation KR-PODCLASSIC

  0.51 2.66 16.26 1.99 17.19 0.26 1.96 1.18 0.03 0.49 0.25 1.69

  4 20 Beton 0.10 0.51 15.75 0.38 16.81 0.05 1.91 0.81 12.00 18.43 1.81 18.43

  5 10 KnaufInsulation KR-P 2.86 14.80 0.95 11.10 5.72 1.00 0.92 0.80 0.10 0.40 1.14 0.40

  6 2 Cementni malter 0.01 0.07 0.88 0.05 5.66 0.00 0.91 0.79 0.60 14.93 0.21 3.50

  Prelaz 0.17 0.88 / 0.66 / 0.04 / / / / / /

  Spolja / / / / 5.00 / 0.87 / / / 3.95 /

  ukupno 3.86 / / / / / / / / / 16.43 /

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.1219.06

  18.9116.26

  15.75

  0.950.88

  0.00

  1 2 3 4 5 6

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.24

  1.222.241.182.22 1.181.96

  0.811.91 0.80 0.920.79 0.91

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNema kondezacije; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.259 W/mK, U max=0.3 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  24/30

  oznaka sklopa: pt1, konstrukcija tipa 21 - Pod na tlu

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 175m2

  A=175 m

  Rsi=0.17 mK/W

  Rse=0 mK/W

  min=0

  min=0

  U max=0.3 W/mK

  Fx=0.5

  U=0.280 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Parket 700.0 1670.0 0.210 15.0

  2 4 Cementni estrih 2200.0 1050.0 1.400 30.0

  3 1 Polistiren ploe 25.0 1260.0 0.041 40.0

  4 20 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  5 7 XPS 33.0 1260.0 0.033 160.0

  6 5 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  7 124 ZEMLJA 1750.0 840.0 2.100 50.0

  8 40 Beton 2400.0 960.0 2.040 60.0

  1 2 3 4 5 6 7 8

  num d opis R dT T

  Unutra / / 20.00

  Prelaz 0.17 0.95 19.05

  1 2 Parket 0.10 0.53 18.52

  2 4 Cementni estrih 0.03 0.16 18.35

  3 1 Polistiren ploe 0.24 1.37 16.98

  4 20 Beton 0.10 0.55 16.44

  5 7 XPS 2.12 11.89 4.55

  6 5 Beton 0.03 0.14 4.41

  7 124 ZEMLJA 0.59 3.31 1.10

  8 40 Beton 0.20 1.10 /

  Prelaz / / /Spolja / / /

  ukupno 3.57 / /

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.0518.5118.3516.98

  16.434.554.41

  1.10

  0.00

  0.00

  Provera letnje stabilnostiNe postavljaju se uslovi za Faktor priguenja amplitude oscilacije temperature

  Ne postavljaju se uslovi za Faktor kasnjenja oscilacije temperature

  Provera kondezacijeNe postavljaju se uslovi za kondezaciju; -; -

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.280 W/mK, U max=0.3 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  25/30

  oznaka sklopa: kk1, konstrukcija tipa 7 - Kos krov iznad grejanog prostora

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 278.2m2

  A=278.2 m

  Rsi=0.1 mK/W

  Rse=0.04 mK/W

  min=15

  min=7

  U max=0.15 W/mK

  Fx=1

  U=0.145 W/mK

  num d [cm] opis [kg/m] c [J/kgK] [W/mK] [-]

  1 2 Gips-karton ploe 900.0 840.0 0.210 12.0

  2 5Knauf Rock SK(60cm)+Bor, smreka(5cm)

  79.2 936.2 0.046 6.3

  3 10 KnaufInsulation KR-SK 40.0 840.0 0.038 1.0

  4 14Knauf Rock SK(70cm)+Bor, smreka(10cm)

  103.8 996.3 0.051 9.6

  5 2.5 Bor, smreka 550.0 2090.0 0.140 70.0

  1 2 3 4 5

  num d opis R dT T dT.dif T.dif dp p' p i/e r S24 D u

  Unutra / / 20.00 / 20.00 / 2.34 / / / / /

  Prelaz 0.10 0.51 19.50 0.36 19.64 0.05 2.29 1.29 / / / /

  1 2 Gips-karton ploe 0.10 0.48 19.02 0.34 19.29 0.05 2.24 1.23 0.24 3.39 0.32 5.16

  2 5Knauf Rock SK(60cm)+Bor, smreka(5cm)

  1.09 5.51 13.51 3.96 15.34 0.49 1.74 1.15 0.32 0.50 0.54 0.82

  3 10 KnaufInsulation KR-SK 2.63 13.28 0.23 9.54 5.80 0.82 0.92 1.12 0.10 0.30 0.80 0.34

  4 14Knauf Rock SK(70cm)+Bor, smreka(10cm)

  2.76 13.92 -13.70 10.00 -4.21 0.49 0.43 0.79 1.35 0.62 1.70 0.62

  5 2.5 Bor, smreka 0.18 0.90 -14.60 0.65 -4.86 0.02 0.41 0.36 1.75 3.41 0.61 2.43

  Prelaz 0.04 0.20 / 0.15 / 0.01 / / / / / /

  Spolja / / -14.80 / -5.00 / 0.40 / / / 3.97 /

  ukupno 6.90 / / / / / / / / / 16.71 /

  1 2 3 4 5

  Grafikon temperatura

  20.00

  19.5019.02

  13.51

  0.23

  -13.69-14.60

  -14.80

  1 2 3 4 5

  Grafikon difuzije(debljina slojeva je srazmerna sa difuznim otporom slojeva)

  1.292.291.232.24

  1.151.74 1.12 0.92

  0.79 0.43

  0.36 0.41

  Provera letnje stabilnostiFaktor priguenja amplitude oscilacije temperature = 97.6 >=.min= 15 , zadovoljava

  Faktor kasnjenja oscilacije temperature = 11.1 >=.min= 7 , zadovoljava

  Provera kondezacijeKondezacija u sloju 3,4,; 26.5 dana za isuenje; Isuenje u roku od 90 dana

  Provera koeficijenta prolaza toploteU=0.145 W/mK, U max=0.15 W/mK, U

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  26/30

  oznaka sklopa: kk1, konstrukcija tipa 7 - Kos krov iznad grejanog prostora

  U=0.145W/m2K, Umax=0.15W/m2K, Sklop zadovoljava; Fx=1 ; solar factor g=0 ; frame factor ff=0

  ILUSTRACIJA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA

  SVE orijentacijePovrina sklopa , A= 278.2m2

  Orijentacija sklopa ka ISTOKUPovrina sklopa , A= 70.1m2

  Orijentacija sklopa ka JUGUPovrina sklopa , A= 68.5m2

  Orijentacija sklopa ka ZAPADUPovrina sklopa , A= 71.1m2

  Orijentacija sklopa ka SEVERUPovrina sklopa , A= 68.5m2

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 26

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  27/30

  BILANS TOPLOTNIH GUBITAKA I DOBITAKA

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 27

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  28/30

  KARAKTERISTIKE SKLOPOVA KOJI FORMIRAJU TERMIKI OMOTA

  num ID opis A

  [m]

  Fx

  [-]

  Umax

  [W/mK]

  U

  [W/mK]

  A*U*Fx

  [W/K]

  Udeo

  [%]

  Grafikon

  [udeo : 100]

  1 sz1 Spoljni zid 860.70 1 0.3 0.285 245.30 27.97

  2 rk1 ravan krov iznad grejanog prostora 47.10 1 0.15 0.204 9.61 1.10

  3 kk1 kos krov iznad grejanog prostora 278.20 1 0.15 0.145 40.34 4.60

  4 mo1 medjuspratna izmedju otvorenog prolaza 45.00 1 0.2 0.190 8.55 0.97

  5 pr1 prozori i balkonska vrata 297.80 1 1.5 1.300 387.14 44.156 pr2 prozori i balkonska vrata 6.00 1 1.5 1.300 7.80 0.89

  7 vr1 spoljna vrata 54.00 0.5 1.6 3.000 81.00 9.24

  8 stz1 zid prema negrejanim prostorima 150.00 0.5 0.4 0.337 25.28 2.88

  9 stz2 zid prema negrejanim prostorima 165.00 0.5 0.4 0.359 29.62 3.38

  10 zn1 zid prema negrejanim prostorima 49.00 0.4 0.4 0.337 6.61 0.75

  11 zn2 zid prema negrejanim prostorima 20.64 0.5 0.4 0.337 3.48 0.40

  12 mn1 medjuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora 31.30 0.5 0.3 0.259 4.05 0.46

  13 mn2 medjuspratna konstrukcija iznad negrejanog prostora 28.60 0.5 0.3 0.259 3.70 0.42

  14 pt1 pod na tlu 175.00 0.5 0.3 0.280 24.50 2.79

  Ukupno 2208.34m 876.97W/K

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 28

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  29/30

  TRANSMISIONI GUBICI (kroz omota)Povrina grejanog prostora (neto povrina poda), Ag=1022 m2Poveanje na ime linijskih gubitaka, 1 - sa konstantnim prirastom osnovnog koef.U za 0.1W/m2KKoeficijenat transmisionog gubitka, povrinski Hflat=876.969 W/KKoeficijenat transmisionog gubitka, termikih mostova Htb=220.834 W/KKoeficijenat transmisionog gubitka, ukupni Ht=1097.803 W/KFaktor oblika A/V=0.82 m-1Maksimalno dozvoljeni specifini transmisoni gubitak Ht'max= 0.47 W/m2KSpecifini transmisoni gubitak (Ht/A), Ht'=0.497 W/m2K , Ht' > Ht'max , NE zadovoljava

  Ukupno potrebna energija za nadoknadjivanje transmisionih gubitaka Qt= 70579.10 kWh Qt= 70579.10 kWhQt/Ag = 69.06 kWh/m2

  VENTILACIONI GUBICIZapremina grejanog prostora (neto), Vg=2700 m3Zaptivenost prozora : DobraBroj izmena vazduha na sat : n= 0.5Koeficijenat ventilacionog gubitka Hv = 437.4 W/KUkupna potrebna energija za nadoknadjivanje ventilacionih gubitaka Qv = 28120.97 kWh Qv = 28120.97 kWh

  SOLARNI DOBICIFaktor zasenenosti (Factor shade), Fs=0.75Faktor umanjenja zbog neupravnog zraenja Fn=0.9Faktor umanjenja zbog opreme za zatitu od sunca, Fz=0.9

  TABELARNI PRIKAZ SOLARNIH DOBITAKA PREKO:mesec stakla fasade ravnog krova kosog krova dana grejanja (HD)IIIIIIIVVVIVII

  VIIIIXXXIXII

  2575.73601.94984.15454.36170.06216.26670.5

  6413.75597.94718.02687.72074.8

  160.1231.8323.6361.6412.7418.4448.8

  426.4364.8299.3167.5128.3

  7.410.418.023.129.531.333.4

  29.522.115.47.95.9

  26.738.253.158.967.067.872.7

  69.459.849.527.921.4

  31283115000

  00153031

  ukupno 20934.9 kWh 1337.0 kWh 68.5 kWh 220.7 kWh 181koristi se Da Da Da Da

  Ukupni solarni dobici za grejnu sezonu Qsol= 22561.1 kWh Qsol = 22561.1 kWh

  INTERNI DOBICINaziv Vrednost Jedinica

  Ti ZIMSKI PeriodTi LETNJI PeriodPovrsina po osobiOdavanje toplote po osobiOdavanje toplote ljudi po jedinici povrsinePrisutnost tokom dana (prosecno mesecno)Godisnja potrosnja elektr.energije po jedinici povrsine grej. prostoraProtok svezeg vazduha po jedinici povrsine grej. prostoraProtok svezeg vazduha po osobiToplotna potreba za pripremu STV po jedinici povrsine grej. prostora

  202640701.812300.72820

  CCm2/perW/perW/m2hkWh/m2m3/(h*m2)m3/(h*per)kWh/m2

  Odavanje toplote ljudi od 1.8 W/m2, na povrini od 1022m2 uz prisutnost tokom dana od 12 sati,za broj dana grejanja HD = 181, rezultuje energijom Qlj = 3995.6112 kWh Qlj = 3995.6112 kWh

  Odavanje toplote elektr. uredjaja od 30 kWh/m2, na godinjem nivou, na povrini od 1022m2za broj dana grejanja HD = 181 rezultuje energijom Q.el. = 15204.0 kWh Qel = 15204.0 kWh

  ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, S.Stanojevia 8, Novi Sad 29

 • 7/30/2019 Elaborat Energetske Efikasnosti Ss8

  30/30

  BILANS

  TRANSMISIONI GUBICI Qt= 70579.10 kWhVENTILACIONI GUBICI Qv = 28120.97 kWhSOLARNI DOBICI Qsol = 22561.1 kWh (koristi se)DOBICI OD LJUDI Qlj = 3995.6112 kWh (koristi se)DOBICI OD EL.UREDJAJA Qel = 15204.0 kWh (koristi se)

  ENERGIJA POTREBNA ZA GREJANJE

  (razlika izmedju gubitaka i dobitaka) Qh = 56939.41 kWh

  Energija potrebna za grejanje po m2 Qh/A = 55.71 kWh/m2

  Na osnovu energije pot rebne za grejanje po m2, objekat spada u C energetski razred

  en razred Qh rel [%] Qh [kWh/m2]A+ABCDE

  F