El sistema urbà espanyol

Download El sistema urbà espanyol

Post on 25-May-2015

69 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. EL SISTEMA URB ESPANYOL</li></ul> <p> 2. 8 de cada 10 espanyols8 de cada 100 nuclis es viuen en ciutatsconsideren urbansLa ciutat espanyola constitueix un sistema o conjunt delements interrelacionatsque formen la xarxa urbana. El sistema urb est format per les ciutats i lesrelacions que sestableixen entre ellesLes ciutats tenen unes caracterstiques (grandria i funcions) en base a las qualsexerceixen una influncia sobre un rea ms o menys mplia (local, regional,nacional o mundial) i ocupen una posici jerrquica dintre del sistema urb.EXEMPLE DREA DINFLUNCIA EN LMBIT ADMINISTRATIU MADRID: rea dinfluncia Espanya VALNCIA: rea XBIA: rea dinflunciadinfluncia C.municipal 3. JERARQUA URBANA Sestableix en funci de:GRANDRIAREA FUNCIONS(demogrfic) DINFLUNCIA 4. JERARQUIA URBANALA GRANDRIA Madrid ciutat ms poblada. Barcelona segon nucli (ms gran del que sol correspondre a la 2a ciutat del pas) Valncia tercera ciutat en grandria. Sevilla, Bilbao, Saragossa... Fins a quinze ciutats que superen els 500000 habitants. Hi ha 52 ciutats amb ms de 100000 habitants. 5. JERARQUIA URBANALA GRANDRIA La distribuci de les ciutats segons la seua grandria es caracteritza per la disposici en forma semianular a la perifria, envoltant un espai interior poc urbanitzat al centre del qual es localitza la major aglomeraci del pas. 6. JERARQUIA URBANAFUNCIONSSn les activitats socioeconmiques exercides per les ciutats de cara alexterior (no les encaminades al servei intern de la ciutat). Segons la funciprincipal, les ciutats poden ser primries, secundries o terciries (les gransciutats exerceixen diverses funcions). a) Ciutats Primries. Especialitzades en activitats del sector primari(agrociutats andaluses, manxegues, murcianes o ciutats mineresasturianes). b) Ciutats Secundries. Especialitzades en la indstria (Pas Basc,Catalunya, Astries) o la construcci (ciutats de gran dinamismeeconmic, demogrfic o turstic). c) Ciutats terciries. Especialitzades en els serveis que sn lesactivitats que millor defineixen el rang de ciutat i el seu paperorganitzador de lespai. 7. cija, agrociutat 8. Vigo, ciutat industrial 9. Benidorm, ciutat turstica 10. Santiago de Compostela, ciutatreligiosa/turstica 11. Barcelona, ciutat terciria 12. Madrid, ciutat multifuncional 13. JERARQUIA URBANAEls tres elements estudiats (grandria, funci i rea dinfluncia) organitzen elsistema urb espanyol en diferents nivells jerrquics: METRPOLIS NACIONALSMadrid i Barcelona METRPOLIS REGIONALSValncia, Sevilla, Saragossa, Mlaga, Bilbao, Las Palmas de Gran CanariaSUBMETPOLIS REGIONALSCiutats &gt; 200000 hab.ALTRES CIUTATS MITJANES I PETITES 14. JERARQUIA URBANA METRPOLIS NACIONALS Madrid i Barcelona- Madrid i Barcelona sn les dues niques ciutats que tenen consideraci demetrpolis nacionals: la xarxa urbana espanyola s bicefala.- Tenen un gran pes demogrfic i conformen extenses rees metropolitanes.Caracterstiques:a) Concentra la major part de les seus de granes empreses, el que les situa com a centres de presa de decisi empresarial.b) Tenen gran diversificaci econmica amb prestacions molt especialitzades (serveis financers, empreses, sectors punta)c) Posseeixen una densa xarxa de transports i comunicacions que els permeten estar connectades de forma rpida amb la resta del sistema urb espanyol i mundial.d) Madrid com a capital de lEstat s centre de presa de decisions de carcter poltic. 15. JERARQUIA URBANAMETRPOLIS REGIONALSValncia, Sevilla, Saragossa, Mlaga, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria-Coincideixen amb les ciutats que tenen entre 300000 i 1000000 dhabitants.-Sn importants centres econmics: Valncia, Sevilla, Saragossa, Mlaga,Bilbao i Las Palmas de Gran Canaria.Caracterstiques:a) Mantenen importants fluxos amb les metrpolis nacionals a travs duna densa xarxa de transports.b) Sn leix econmic de les seues Comunitats Autnomes, concentren importants industries i serveis molt productius, com el comer i els serveis financers.c) Sn importants centres administratius amb funcions sanitries, educatives i culturals a ms de les institucions autonmiques.d) Poden ser importants centres turstics (Valncia i Mlaga) 16. JERARQUIA URBANA SUBMETPOLIS REGIONALS Ciutats &gt; 200000 hab.Caracterstiques:a) Mantenen importants fluxos amb les metrpolis nacionals i regionals.b) Actuen com a centres de serveis de les seues provncies i rees dinfluncia ms prximes.c) Destaquen: Vigo, San Sebasti, Gijn, Oviedo, Granada i Alacant. ALTRES CIUTATS MITJANES I PETITESCaracterstiques:a) Compleixen distintes funcions terciries, sobretot comercials de carcterprovincial. Algunes delles han crescut degut a la seua evoluci com a centresindustrials o administratius. 17. JERARQUITZACI DELES CIUTATSESPANYOLES:Per grandria, funci irea dinfluncia 18. Les relacions urbanes en el sistema de ciutatsLes ciutats dun sistema urb es relacionen entre si. Aquestesrelacions es mesuren pels fluxos econmics (mercaderies, capitals,inversions), de persones i daltres tipus (poltics, administratius, culturals...).Quan els fluxos sn unidireccionals, entre una ciutat i altra, indiquen relacionsde domini-subordinaci; quan sn bidireccionals, indiquen relacionsdintegraci-competncia.En el sistema urb espanyol, les relacions entre ciutats escaracteritzen per aquests trets: Madrid mant relacions intenses amb les altres metrpolis;especialment amb Barcelona. Barcelona t una influncia general ms dbil, encara que intensaamb el sector oriental peninsular i Balears. El quadrant nord-est s lrea de major integraci, ja que les cincmetrpolis principals mantenen intenses relacions (Madrid-Barcelona-Valncia-Bilbao-Saragossa) En la resta del sistema, les relacions entre ciutats sn menors.Predominen els fluxos de les ciutats amb la seua zona rural o ambciutats prximes. Lrea amb major desconnexi entre ciutats s laque envolta Portugal, excepte Galicia; en la submeseta sud hi haamplis espais desconnectats; en el Cantbric, les relacions esdebiliten cap a loest, i les relacions entre les metrpolis andaluses iles de lest sn poc intenses. 19. RELACI ENTRECIUTATS I EIXOSINDUSTRIALS 20. El sistema de ciutatsEl sistema urb peninsular es caracteritza per la localitzaci en elcentre de la major aglomeraci urbana del pas, Madrid, envoltada per eixosurbans perifrics i per un interior poc urbanitzat.a) Madrid s el nucli urb principal dEspanya. Es caracteritza per les seues funcions terciries i mant relacions amb les principals ciutats espanyolesb) Els eixos urbans perifrics es disposen de forma semianular al voltant de la capital: leix atlntic gallec: sestn per la costa entre Ferrol i Vigo ambprolongacions cap a linterior (Lugo i Ourense). Est especialitzat en elcomer. leix cantbric s un eix discontinu que inclou el triangle asturi(Oviedo-Gijn-Avils) i el triangle basc (Bilbao-Donostia-Gasteiz) ipresenta ramificacions cap a linterior (Lle, Burgos i Logronyo). leix mediterrani compren des de Girona a Cartagena. s leix msdinmic, amb una indstria molt diversificada i un fort pes dels serveis,sobretot, del turisme. 21. leix de la Vall de lEbre enllaa els eixos cantbric i mediterrani i t com a ciutat principal Saragossa. s un eix dinmic. leix andals s doble. Leix litoral, entre Almera i Huelva, s dinmic i est especialitzat en el comer, el turisme i lagricultura tecnificada. Leix de la Vall del Guadalquivir, entre la costa atlntica i Jaen, s menys dinmic i les seues ciutats estan lligades a les activitats agrries, a industries locals i a activitats turstiques.c) Linterior peninsular no t eixos urbans integrats.d) A les illes Balears i Canries, la formaci deixos urbans es veu dificultada per la fragmentaci territorial en illes. Les ciutats ms destacades sn les capitals autonmiques, i el factor durbanitzaci principal s el turisme. 22. Els canvis recents en el sistema urbDes de la dcada de 1980, el sistema urb espanyol est experimentantcanvis. Les causes han sigut: La implantaci de lEstat autonmic La integraci en la Comunitat Europea Els canvis en leconomia mundial (globalitzaci).Com a conseqncia, el sistema urb espanyol est creant subsistemesregionals i sintegra en els sistemes urbans europeu i mundial.LEstat de les autonomies i els sistemes urbansLa implantaci de lEstat de les autonomies va influir sobre el sistemaurb existent, afavorint la creaci de sistemes urbans regionals. Aquests escaracteritzen per lincrement del pes de les capitals autonmiques i de lesrelacions entre les ciutats de la prpia comunitat, en detriment de les relacionesamb Madrid. 23. La integraci a Europa i en el sistema urb europeu La incorporaci dEspanya a la Comunitat Europea el 1986 ha suposat la integraci de les ciutats espanyoles en la jerarquia urbana i en el sistema de ciutats europeu.La jerarquia europea es basa en la valoraci conjunta de la grandria demogrfica i deles funcions de cada ciutat. Dacord amb aix, es distingeixen: metrpolis globals, entre les quals no hi ha cap ciutat espanyola locomotores europees, entre les quals es troba Madrid i Barcelona metrpolis europees potencials (Bilbao, Valencia i Palma de Mallorca) metrpolis europees dbils (Sevilla)-El sistema de ciutats europeu est format per diversos eixos, el ms dinmic del quals la dorsal europea entre el sud de Gran Bretanya i el nord dItlia. En conjunt, lesciutats espanyoles ocupen una posici perifrica en el territori europeu. Les ciutats deleix mediterrani senquadren en el dinmic arc mediterrani europeu; les de linteriorpeninsular en el desarticulat espai continental europeu i les del sud de la Meseta iAndalusia, als suds o perifria urbana europea.- La novetat ms recent s la formaci dun eix diagonal Lisboa Madrid Saragossa Barcelona que connecta amb larc mediterrani i amb la gran dorsal europea. 24. Eixos urbans europeusDorsal Europea Arc mediterrani Arc Atlntic Suds Diagonal continental 25. LA XARXA URBANAEUROPEAEIXOSURBANSEUROPEUS 26. Quines estratgies han dadoptar les ciutats europees permillorar la seua posici en el sistema mundial de ciutats?Les estratgies que han dadoptar sn: b atraure organismes i empresesmultinacionals o b projectar-se a lexterior a travs dactivitats com el comer,el turisme i la cultura. Per aix, les ciutats han de reunir nombrosos requisits:accessibilitat, bons transports, equipaments, recursos humans de qualitat, climasocial adequat, qualitat mediambiental... 27. Qu s l urbanisme? L urbanisme s un conjunt de coneixements per a actuarsobre la realitat urbana, planificant-la. L urbanisme s una cincia moderna nascuda als inicisdel segle XIX per la necessitat de fer front a lesdeficincies que mostraven les ciutats com aconseqncia de la Revoluci Industrial, i tamb com aconseqncia de les profundes transformacions i lesnoves estructures socioeconmiques introdudes durantaquest perode histric. L urbanisme socupa de les tcniques arquitectniques iels mitjans destinats a la creaci, desenvolupament,reforma i progrs de les poblacions en els seus aspectesde necessitats materials, tals com les higiniques i decomunicaci, estructura fsica de lassentament, etc.</p>