el procés de composició textual

Download El procés de composició textual

Post on 10-Jul-2015

206 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROCS DE COMPOSICI ESCRITA

  CAPACITAT COMUNICATIVA EN LLENGUA ESCRITA

  DIDCTICA DE LA LLENGUA. ESCRIPTURA

  GIRONA, 22 DE NOVEMBRE DE 2010

  Margarida Falgs Isern DDE rea de Lengua UdG Formadora de LICE Dt. Educaci

 • FINALITATSCompartir un marc pedaggic-didctic del procs de desenvolupament i apropiaci de la llengua escrita.

  Reflexionar sobre la intervenci docent en els diferents moments de la interacci didctica.

  Analitzar la metodologia de lescriptura a lescola per desenvolupar la competncia escrita

 • OBJECTIU: APRENDRE A ESCRIURE I A LLEGIR

  L alumnatLa finalitat comunicativa. (capacitats i competncies)Lentorn. El contextEl text. El codi.La interacci didctica.Paper del docentParticipaci i autonomia de lalumnat

 • PERSPECTIVES EN LENSENYAMENT APRENENTATGEDE LA LECTURA I DE LESCRIPTURA

 • LA INTERACCI DIDCTICACAPACITATSEL PROCSEL CURRCULUM

 • CAPACITATS QUE INTERVENEN EN LADQUISICI DE LA LLENGUA ESCRITACOGNITIVES

  AFECTIVES - PERSONALSSOCIALS- CULTURALSPSICOMOTRIUS

  AUTOESTIMAVALORACIINICIATIVAESFORMOTIVACI INTRNSECAATENCICOMUNICACIFUNCIONALITAT (l. escrita)CONTEXTMOTIVACICONVENCIONS SOCIALS CULTURALSC0NEIXEMENTS MN DOMINI PARTS DEL COSCONTROL SEGMENTARILATERALITATDIRECCIONALITATDISTRIBUCI EN LESPAITO MUSCULARGRAFISME-TRA-LLETRA

  ADQUISICI DEL CODIEtapes dadquisici del codi alfabticHabilitats i procediments de codificaci i descodificaciLINGSTIQUESREFLEXIVESTipologia textualMorfosintaxiLxicFontica - OrtografiaCOMPOSICI ESCRITA COMPRENSI LECTORA ContextualitzaciPlanificaci Procs lectorRedacci EstratgiesRevisi Nivells de comprensi:Reelaboraci literal, interpretatiu, crtic, reflexiu

 • Relaci de les 4 habilitats lingstiques:

 • PROCS DADQUISICI DEL CODIALFABETITZACINORMATIVAREFLEXI SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA

 • ALFABETITZACIFASES DAPROPIACI DEL CODI ESCRITADEQUACI A LALUMNAT: edat i contextCURRCULUM: desenvolupament capacitats i adquisici de competnciesEVIDNCIES: qu produeix lalumnat i perqu, qu necessita per avanarPAPER DEL DOCENTPAPER DE L`INFANTPROCS DE REFLEXINecessitatsInterrogants respecte el treball daula i descola

 • DIMENSIONS DE LA LLENGUA ESCRITAPer codificar i descodificar cal considerar la dimensi /conscincia :

  FUNCIONAL - TEXTUALGRFICA LXICA MORFOLGICA - SINTCTICASILLBICAFONOLGICA ORTOGRFICA

 • CONSCINCIA FUNCIONALDIMENSI COMUNICATIVA: perqu necessitem escriure i llegir

  S REAL DE LENTORN DE LALUMNAT ( educaci infantil i nouvinguts).

  EL LLENGUATGE ESCRIT CURRICULAR: definir, explicar, anomenar, etc.

  Les activitats es podran classificar en:s prctic o socials cientfics literari

 • MORFOSINTCTICA i LXICA

  RECONEIXEMENT DE LA FRASE I ELS MOTS que la componen com a portadors de significat.

  DOMINI DEL VALOR SEMNTIC dins un context: frase o text. La conscincia lxica sadquireix en funci de la morfosintctica.

  Sadquireix amb LS I REFLEXI.

  Demana un treball de reflexi, memoritzaci i creaci sobre la semntica: camps semntics, diccionaris, lxic especfic, jocs de paraules, etc.

  Implica HABILITATS COGNITIVES: dassociaci, memoritzaci i creaci.

 • CONSCINCIA SILLBICA / FONOLGICARelaci llengua oral escrita: A NIVELL SILLBIC O FONOLGIC.

  Coneixement de la sllaba com element danlisi i sntesi en el procs de codificaci i descodificaci.

  Domini de la relaci fonema grafema.

  Domini de la percepci oral i la representaci escrita.

  s lelement analtic del procs dadquisici del codi.

 • CONSCINCIA FONOLGICARepresenta dominar la relaci entre llengua oral i escrita a partir de la relaci fonema grafema.

  Implica un domini de la percepci oral i la representaci escrita.

  s lelement analtic del procs dadquisici del codi.

  Implica analitzar les diferents relacions entre sons i lletres del codi alfabtic.

 • CONSCINCIA ORTOGRFICA

  Representa la noci de LASPECTE ARBITRARI del codi escrit.

  Implica dominar les diverses relacions que sestableixen entre fonema-grafema

  Suposa un coneixement dels trets especfics que regeixen la codificaci i descodificaci. Normativa

  Pressuposa un domini de la percepci auditiva i de la percepci visual

  Sinterioritza a partir de la REFLEXI EN LS del funcionament de la llengua

 • CONSCINCIA ORTOGRFICAProcs per activar la memria visual ortogrfica

  premises audici record sensaci escriptura prvies + correcta + visual + de correcci = correcta

 • Procs de composici escritaMOMENTS DESCRIPTURA

 • organitzarformular objectiusREDACTARllegirreferCONTROLMEMRIA A LLARG TERMINIgenerarPLANIFICARREVISAREL PROBLEMA RETRIC

  TemaAudinciaPropsitsEL TEXTQUE ES VA REALIZANTSITUACI DE COMUNICACIModel de Hayes y Flower (1980) Coneixement del tema i de laudincia.Coneixement dels plans descriptura.Observaci de modelsExperincia descripturaescriure

 • Processos cognitius relacionats en ladquisici de la lectura i de lescripturaEXPRESSIUSRelacionats amb el procs descriptura

  REPRODUIR IMITAR DENOMINAR - REFER UTILITZAR - APLICAR CONFECCIONARVERBALITZAR - REPRESENTAR ELABORAR EXPANDIR CONSTRUIR ASSOCIAR - RELACIONAR COMPLETAR - ENRIQUIRPLANIFICAR- ESTRUCTURAR- ORDENAR SEQENCIAR ORGANITZARREGULAR ADEQUAR EXPLICAR - NARRAR - DESCRIURE INFORMAR DONAR ORDRES ARGUMENTAR - ...

  COMPRENSIUSRelacionats amb ladquisici de la lectura

  RECONIXER IDENTIFICAR

  SELECCIONAR DIFERENCIAR COMPARAR - TRIAR APARELLAR DISTINGIR LOCALITZAR ASSOCIAR RETENIR MEMORITZAR

  ANTICIPAR INVENTAR IMAGINAR - FER HIPTESIS

  INFERIR GENERALITZAR

  INTERPRETAR RELACIONAR - AMPLIAR DESCOBRIR - ORGANITZAR INTEGRAR DIFONDRE. RECONSTRUIR RESPONDRE

 • LACTE COMUNICATIU DESCRIURECREACI DUNA EXCUSA, UNA SITUACI DE COMUNICACI: - tema/ - lectors / - finalitatACTE DESCRIURE: CONTINGUT TEXTPlanificar : oral per ser escrit o per escrit Escriure: compartit, personal, collectivaRevisar: llegir la prpia escriptura, reelaborarPRESENTAR, EDITAR, PUBLICARPresentaciFer llegirAcomplir el propsit inicial

  GUIA

  O R I E N T A C I OS U P O R T

 • ESCRIURE PER APRENDREHABILITATS COGNITIVESanalitzar, comparar, classificar, identificar, interpretar, inferir, deduir, transferir, valorar, ...HABILITATS COGNITIVO LINGSTIQUESDESCRIURE - DEFINIR- RESUMIR - EXPLICAR - JUSTIFICAR - ARGUMENTAR -DEMOSTRARGNERES TEXTUALS descriptiu, narratiu, explicatiu, instructiu i argumentatiu

 • EL TEXT: Currculum. Tradici escolar Reflexi docent

  s i funcionalitat Caracterstiques lingstiquesGneres textuals

 • TEXTNORMATIVA: ORTOGRAFIA I PRESENTACI

 • LA INTERACCI DIDCTICADisseny de seqnciesActivitats i recursosEl paper docent

 • INTERVENCI DOCENTCREACI DE CONTEXTOS I SITUACIONS FUNCIONALS I CREATIUSORGANITZACI DEL GRUP: ESCRIPTURA COMPARTIDA, COLLECTIVA, PERSONAL.ESTIMULACI ESCRITA: GUIES DESCRIPTURA, REFERENTS, PAUTES, ESCRIURE PER SER LLEGIT.REFLEXI EN EL PROCS COM MOMENT DENS/APR.AVALUACI DEL PROCS.AUTONOMIA I PARTICIPACI ACTIVA DELS APRENENTS.ORIENTACI, GUIA I SUPORT DELS DOCENTS.

 • SEQNCIES DIDCTIQUESAFAVORIR LA CAPACITAT DE COMUNICACI ESCRITA EN ELS DIFERENTS MBITS DE RELACI

  SOCIAL: ORGANITZACI DAULA I DEL GRUPCIENTFICA: ADQUISICI DE CONEIXEMENS: PROJECTES, CENTRE DINTERS, ETC.LITERRIA: CONTES, POEMES, ETC.ESCOLAR: PRESENTAR LES PRODUCCIONS

 • Qu necessitem reformular, replantejar, fer, FUNCIONALITAT DE LESCRIPTURA. ELS TEXTOS

  ESCRIURE PER SER LLEGIT. SITUACIONS

  ACOMPANYAMENT: modelatge, guiatge, guies descriptura, pautes de correcci, INTERVENCI

  ESFOR EN ESCRIURE: atenci, valoraci, seguiment. PAPER ALUMNAT

  TEMPS PER ESCRIURE. ORGANITZACI

 • COM HO PODEM FER?BUSCAR ESPAIS DESCRIPTURA REALS, SIGNIFICATIUS, MOTIVADORS QUE PERMETIN:PROTAGONISME DE LALUMNATTEXTOS COMPLETS I REALSESCRIURE DINS LES REES: habilitats lingstiquesREFLEXI SOBRE EL PROPI TEXTINTERVENCI RELLEVANT: segons necessitats

 • PROPOSTES PER COMPATIRLA LLENGUA ESCRITA A ED. INFANTIL (la llengua oral)LA INTERVENCI EN LES BECEROLES DE LALFABETITZACI: cicle inicial (La frase)APRENENTATGE CONSCIENT DEL PROCS DESCRIPTURA A TOTA LESCOLARITAT: ensenyar a escriure a cicle mitj i superior (taller descriptura Escriure cincia)SAPRN A ESCRIURE REFLEXIONANT SOBRE EL QUE SESCRIU. Parlar del que sescriuESCRIURE TEXTOS ACADMICS. Text expositiu...

 • Per mi ha estat una estona molt profitosa. APRENDRE A ENSENYAR A ESCRIURE, ENSENYAR A APRENDRE A ESCRIURE: UN REPTE AMB ENTUSIASME, RESPONSABILITAT I REFLEXI CONSTANT

  Grcies,per escoltar i compartir aquestes reflexions,Margarida

  ********