el pèsol negre núm. 18

Click here to load reader

Post on 16-Mar-2016

245 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

el pèsol negre: publicació llibertària de l’Alt Llobregat, canvia difusió gratuïta > gratis, 6000 exemplars, II època núm. 18, octubre-novembre 2004, 20 p. Comencen les col·laboracions de fora del Bages.

TRANSCRIPT

 • Publicaci llibertria de lAlt Llobregat

  Trats i acomiadatsTypsa acomiada 15 obrers aNavarcles. Pattica actuaci desindicats i companys /pg 16

  Ja fa uns dies que l'em-presa Arenes i GravsCastellot ha comenatl'explotaci de les gravesd'uns camps que pertan-yen a la Pineda (propietatdel Bisbat de Vic).L'empresa les explotalegalment i amb tots elspermisos d'indstria imedi ambient, per notan sols extraurn lesgraves dels camps,almenys ms d'un 15% dela zona sud-oest s bosc.Un bosc que desprs depatir un incendi, s'haregenerat de formaespectacular; tant, quenombrosos vens

  d'Aviny, Sallent i Balsarenyhi van a passejar o buscarbolets gaudint dels plaersde la natura.

  Cal estar alerta i impedirque l'explotaci no passidels camps. Cada part delbosc que es perd, desapa-reix un patrimoni naturalirrecuperable ("remem-ber" FIASA on tot un alzi-nar ha sigut devorat perles maquines).

  Ens canvien boscos perciment, ens asfalten lavida, no hi actuarem?

  Alerta ecolgica a Aviny! Homenatge a AgustnRueda /pg 4 i 5

  BerguedSant Corneli i la febre delformig /pg 8La febre constructora no para: volenconstrur una pedrera a Sant Corneli

  En construcci /pg 14Mentre no es para dedificar la gentdel Bergued hem de marxar a viurea fora

  Magria S.A representa un greuperill pels seus obrers /pg 17Com a la majoria dempresesberguedanes no shi respecten lesmesures de seguretat

  BagesUna muntanya de merdasalada /pg 6 i 7Aquesta s una histria de neglign-cies, despropsits, pors i interessoscomercials sense escrpols

  Atacant lautodefensa /pg 13Els mossos desquadra segueixenamb les seves tctiques de controlsocial

  WWW.berguedallibertari.org/pesolnegre/index.html

  6000 exemplarsII poca nm. 18

  Octubre-novembre 2004

  GRATIS

  Lespeculaci: el pa de cada diaal Bages i al Bergued /pg 3 i 14

  El pavell municipaldesports de Sallentdur el nom delcompany i ve delpoble AgustnRueda Sierra, elqual sempre vaestar molt vincu-lat a lesport.Lany 1978 lEstatva assassinar bru-talment lAgustn aC a r a b a n c h e l . M a ilhem oblidat i eldiumenge 31 doc-tubre el recordaremtots junts.

  Sobre els collectiusde lalt Llobregat

 • Estamos de enhorabuena,hemos hecho un gran pasoadelante en el camino de lalucha hacia la libertad. El PsolNegre ya no es la publicacin

  libertaria del Bergued sino que es la publicacin libertaria del Alto Llobregat. Esoquiere decir que no tienes en las manos solamente el nmero 18 de El Psol Negresino que ests leyendo el primer nmero en que sta publicacin es bsicamentedel Bages y del Bergued. Y eso, qu quiere decir? Pues quiere decir de entradaque en sta publicacin ahora ya no participan solamente personas de diferentespueblos de la comarca del Bergued sino que adems participan personas demuchas ciudades y pueblos del Bages. Quiere decir que la publicacin ha pasadode tener 12 pginas a tener 20 y de tener una tirada de 2.000 o 3.000 ejemplaresa tener 6.000. Ahora el proyecto de librepensamiento y contrainformacin -sobre-todo a nivel local- tiene un alcance mucho mayor y la publicacin resulta as mstil. ste peridico es una buena herramienta y esperamos que entre todas la apro-vechemos al mximo. Con ste paso, adems, se avanza en la coordinacin de laspersonas de sensibilidad libertaria de la histrica comarcal del Alto Llobregat.Salvando las distancias podramos decir que desde la publicacin de El Trabajo,publicacin de la CNT durante los aos 1922-23, 1931-34 y 1937-38, no habahabido una publicacin de gran alcance y sensibilidad libertaria que actuase en elAlto Llobregat y eso nos llena de alegra. El Psol se va haciendo grande y siguesiendo Negro.

  El mes de marzo de 1998 apareci el primer nmero de la primera poca de stapublicacin con un formato muy diferente. El mes de noviembre del 2000 empe-zaba una segunda poca que no se ha detenido a pesar de las muchas mejorastcnicas y los aumentos de tirada que se han ido realizando. La gente del Berguedya sabe como es El Psol Negre, ahora en el Bages tambin hay pesolets y pesole-tes. Como se deca en el primer nmero de la primera poca: el psol negre, tam-bin llamado psol de montaa es una variedad de guisante que se planta en seca-no y es rstica y rebelde. Bien, pues nosotros tambin somos rebeldes.

  sta es una publicacin basada en el librepensamiento y que pretende ser unaherramienta para la denuncia de la injustcia, para informarnos de lo que pasa conindependencia de los diferentes poderes que siempre controlan los medios, parala crtica, el pensamiento, la creacin y el humor. El Psol Negre lo hacemos entretodos y es de todos; por eso es importante que colaboremos para tener un mediocomo ste en nuestro entorno inmediato. Si hemos de esperar a que nos informenlos otros, los poderosos, estamos apaados.

  Queremos trabajar juntas por la justicia, la libertad y la igualdad, en contra de laexplotacin de los seres vivos por los seres vivos, porqu llevamos un mundonuevo en nuestros corazones y entre todos y todas lo haremos nacer. Debemoshacernos oir y ste peridico nos puede servir para hacerlo. Frente a las injustciasque ya son el pan de cada da es muy difcil luchar solos, pero si los que sufrmoslas mismas injusticias nos ayudamos de igual a igual, nos organizamos solidaria-mente, es ms fcil cambiar las cosas.

  Empezamos este nuevo trayecto de El Psol Negre con ste nmero que estasleyendo, llenos de ilusin y esperamos que el proyecto siga adelante. Es por esoque queremos que todo el mundo que quiera se sume y nos enve sus artculos ypropuestas. Porque seguramente t tambin eres un psol negre o..., no te habasdado cuenta?

  Salud y anarqua!

  Estem d'enhorabona, hem fet un gran pasendavant en el cam de la lluita cap a la lliber-tat. El Psol Negre ja no s la publicaci lli-bertria del Bergued sin que s la publicacillibertria de l'Alt Llobregat. Aix vol dir que nonoms tens a les mans el nmero 18 d El Psol Negre sin que ests llegintel primer nmero en que aquesta publicaci s bsicament del Bages i delBergued. I aix qu vol dir? Doncs vol dir d'entrada que en aquesta publica-ci ara ja no noms hi participen persones de diferents pobles de la comarcadel Bergued sin que tamb hi participen persones de molts pobles i ciutatsdel Bages. Vol dir que la publicaci ha passat de tenir 12 pgines a tenir-ne20 i de tenir una tirada de 2.000 o 3.000 exemplars a tenir-ne una de 6.000.Ara el projecte de lliurepensament i contrainformaci -sobretot a nivell local-t un abast molt ms gran i la publicaci esdev encara ms til. Aquestperidic s una valuosa eina i esperem que entre totes l'aprofitem al mxim.Amb aquest pas, a ms, s'avana en la coordinaci de les persones amb sen-sibilitat llibertria de la histrica comarcal de l'Alt Llobregat. Salvant lesdistncies, podrem dir que des de la publicaci d El Trabajo, publicaci dela CNT durant els anys 1922-23, 1931-34 i 1937-38, no hi havia una publica-ci de gran abast i de sensibilitat llibertria que actus en l'Alt Llobregat i aixens omple d'alegria. El Psol es va fent gran i segueix sent Negre.

  El mes de mar de 1998 va aparixer el primer nmero de la primera pocad'aquesta publicaci amb un format molt diferent. El mes de novembre del2000 comenava una segona poca que no s'ha aturat tot i les millores tc-niques i els augments de tirada que s'han fet. La gent del Bergued ja sap coms El Psol Negre, ara al Bages tamb hi ha pesolets i pesoletes. Com es deiaal primer nmero de la primera poca: el psol negre, tamb anomenat psolde muntanya, s una varietat de psol que es planta a sec i s rstica i rebel.B, doncs nosaltres tamb som rebels.

  Aquesta s una publicaci basada en el lliurepensament i que pretn ser unaeina per a la denncia de la injustcia, per a informar-nos del que passa ambindependncia respecte els diferents poders que inevitablement sempre con-trolen els grans mitjans, per a la crtica, el pensament, la creaci i l'humor. ElPsol Negre el fem tots i s de tots; per aix s important que hi collaboremper tal de tenir un mitj com aquest en el nostre mbit ms immediat. Si hemd'esperar que ens informin els altres, els poderosos, estem arreglats.

  Volem treballar juntes per la justcia, la llibertat i la igualtat, en contra de l'ex-plotaci dels ssers vius pels ssers vius, perqu portem un mn nou als corsi entre tots i totes el farem nixer. Ens hem de fer sentir i aquest peridic enspot servir per fer-ho. Davant les injustcies que ja sn el pa de cada dia s moltdifcil lluitar sols, per si els que patim les mateixes injustcies ens ajudem digual a igual, ens organitzem solidriament, s ms fcil canviar les coses.

  Comencem aquest nou trajecte d El Psol Negre amb aquest nmero queests llegint, carregats d'illusi i esperem que el projecte tiri endavant s peraix que volem que tothom que vulgui s'hi afegeixi i ens envieu articles i pro-postes. Perqu segurament tu tamb ets un Psol Negre o..., no te n'haviesadonat?

  Salut i anarquia!

  CatalCastellano

  I recorda...

  Directori

  Edita: Collectiu Psol Negre. El Psol Negre no s el portaveu de cap associaci nientitat. El collectiu Psol Negre s obert i canviant i no representa a ning, solamenta qui en forma part a cada moment. D'altra banda, com a collectiu noms intentemassumir l'editorial i les grans lnies de la publicaci, la resta de textos sn respons-abilitat dels irresponsables dels seus autors. A qui li piqui que es rasqui.Tancament d'aquesta edici: 21/10/04

  En aquest Psol Negre han participat: Barrikada, Bastards investigadors, Ile, AmicsdAgustin Rueda, Cirne, Collectiu les Granges, Gbx, Etc, Boicot preventiu, M., GSA,Blanka, Hiram Gascoigne, AF, Pep i Tu, Zapling

  Per contactar amb nosaltres:

  [email protected]

  Atenci: La premsa anarquista pot erradicar la ignorncia i la submissi al poder.Aquesta revista la fem entre totes i tots i per aix s important que ens feu arribar elsvostres articles de denuncia, pensaments, poemes, etctera. Intentem publicar-ho tot,tingueu paci