Ekskurs - Dekonstrukcija etike

Download Ekskurs - Dekonstrukcija etike

Post on 02-Dec-2015

235 views

Category:

Documents

8 download

TRANSCRIPT

 • DEKONSTRUKCIJA ETIKE

  Pucanje nije loe ako meci

  zavre u pravom ovjeku.

  Harry Callahan

  Nihilist je ovjek koji o svijetu kakav jest

  sudi da ne bi trebao biti

  a o svijetu kakav bi trebao biti

  sudi da ne egzistira.

  Friedrich Nietzsche

  [Prva verzija ovog teksta nastala je povodom Dana filozofije 2008. godine,

  organiziranima od strane Zadarskog filozofskog kruga pri Hrvatskom

  filozofskom drutvu, pod naslovnom 'Kritika etike'. Ta prva verzija nije tom

  prigodom izloena u potpunosti, te je u meuvremenu pretrpjela brojne

  intervencije, zbog ega ovdje dolazi pod drugaijim, primjerenijim naslovom.]

  UVOD

  Zato sam izabrao ba ovaj citat 'Prljavog' Harrya za poetak izlaganja

  o etici? Koliko god bio banalan, jer pravi filozofi vole transcendentalne istine,

  ovaj nas citat sasvim lijepo uvodi u kritiku etike, o kojoj e ovdje biti rije.

  Krenimo od jedne zamiljene maksime. Recimo da ona glasi: 'Pucanje

  nije dobro'. Znai, pucati se ne smije. Zatim dolazi moralni autoritet Harry i

  kae kako je pucanje dobro, pod uvjetom da meci zavre u pravom ovjeku. Za

  potrebe ovog izlaganja rei u da se ja, vjerojatno kao i vi, slaem i s prvom

  moralnom maksimom, ali i s Harryjevim citatom. I tu dolazimo do problema,

  jer kao to je sasvim jasno, te su izjave kontradiktorne. Prva je ope nijena, a

  druga je posebno potvrdna, i njihov je odnos iskljuujui. Ovaj problem

  ilustrira glavni problem sa kojim se susree etika i kojeg u tematizirati u ovom

  izlaganju.

  Za poetak treba rei neto o izvorima i korijenima ovakvog

  skeptinog stava prema etici. Na prvom mjestu je definitivno Milan Kangrga,

  ija je itava karijera protekla u beskompromisnoj kritici etike. Njegova

  pozicija zasigurno nije postmodernistika, i nesumnjivo spada u ono to sam

  nazvao tradicionalnom filozofijom. Usprkos tome, njegova kritika je korisna,

  jer pokazuje mane etike unutar tradicionalne paradigme. Drugi je Michel

  Foucault, koji je izrazio snanu skepsu prema sustavima misli, te unitio

  nevinost znanja kao takvog. Budui da je ovaj tekst u knjizi o postmodernizmu,

  Kangrgin doprinos buenju skepse prema etici biti e samo okvirno ocrtan.

  Metodoloki gledano, slijedim Derridin naputak, prema kojem filozofskim

  451

 • tekstovima treba pristupati isto kao i knjievnim tekstovima. Odnosno, ne treba

  praviti veliku razliku izmeu, recimo, Aristotelove Metafizike i bajki Ivane

  Brli - Maurani. Metafizika ima povijesnu i literarnu vrijednost, ali ne moe

  posluiti kao valjan model za opisivanje stvarnosti.

  Na poetku u iznijeti osnovne teze, tako da od poetka znate emu

  smjeram. Sve one kulminiraju odbacivanjem etike ili barem skepsom prema

  moralu. Poput Kangrge, ne pravim razliku izmeu morala i etike, etike i

  metaetike, s obzirom da one de facto ne postoje. Glavne teze ovoga teksta glase

  otprilike ovako:

  1. Etika naturalizira politiku.

  2. Etika nije znanost.

  3. Etiku treba promatrati kao sustav misli, kao znanje.

  4. Ne postoje moralni principi.

  5. Ne postoji neto kao 'ljudska narav' koja bi mogla fungirati kao

  kriterij morala.

  6. Posljedice ljudskog djelovanja nisu predvidljive.

  ETIKA

  Nemogue je u par reenica sumirati sve etike koncepcije. Mnogo je

  ljudi kroz povijest filozofije na razliite naine govorilo o etici. Ali za kritiku

  etike ipak treba poi od nekakve koncepcije etike. Evo kako ja vidim etiku:

  etika bi bila znanost u potrazi za vjenim vrijednostima i principima ponaanja.

  Ona promilja o tome koje je djelovanje dobro, a koje loe, kako voditi dobar

  ivot i kakvo je pravedno drutvo. Ona pretpostavlja kako je ovjek slobodno

  bie, obdareno razumom, koje promilja o svom djelovanju i djeluje u skladu sa

  opravdanim motivima, da je svjestan, odgovoran, da predvia posljedice svog

  djelovanja i procjenjuje ih, brinui pri tome o drugim ljudima i njihovom dobru

  itd. Sve je ovo podlono ispitivanju i ova dekonstrukcija etike e to preispitati.

  esto se kao garancija morala navodi Bog. Bog je taj koji je osmislio

  moralne principe, narav ovjeka, dobrotu, zlo i sve srodno. Svojevremeno je

  Dostojevski domislio finu formulu koja vee moralni poredak uz Boga, a ona

  glasi: Ako Bog ne postoji, sve je doputeno. Ovo na prvi pogled doista

  izgleda jako mudro, meutim, mnogo se toga promijenilo od vremena u kojem

  je ivio Dostojevski. Slavoj iek parafrazira Dostojevskog, ali u duhu

  dananjice: Ako Bog postoji, tada je sve doputeno. Svi religijski

  fundamentalisti upravo Boga koriste kao opravdanje svojih nakana, koje

  nemaju nita zajedniko s naim svakodnevnim iskustvom dobrote. Upravo

  ako Bog postoji, imate dobar razlog za ubojstva i teroristike napade. Dakle,

  postojao Bog ili ne postojao, etika ima veliki problem sa svojim teolokim

  utemeljenjem.

  452

 • OPE I POJEDINANO

  Svi vjerojatno znamo to je to spoznajno - etiki paralelizam kod

  Sokrata: znanje prave istine dovodi do dobrog djelovanja. Meutim, treba

  podsjetiti da osim tog paralelizma postoji neto to bismo mogli nazvati

  logiko - etiki paralelizam. U logici pri zakljuivanju iz istinitih premisa

  proizlazi istinit zakljuak. U etici iz dobroga nastaje dobro. Meutim, ovaj

  odnos izmeu logike i etike nije simetrian. Dok u logici iz neistinitih premisa

  moe nastati i istinit zakljuak, kod etike to ne vrijedi: iz zla nastaje zlo. Ovaj

  logiko - etiki paralelizam je upitan. Moe li se raditi analogija izmeu

  logikih pravila i etikih principa? Iako se ta usporedba koristi, ja mislim da ona

  nije primjerena. To bi znailo da ne postoji veza izmeu nekog djela i njegovih

  posljedica u etikom smislu: odnosno da iz neeg 'dobrog' moe nastati neto

  'zlo', a isto tako i da iz neeg 'zlog' moe nastati neto 'dobro'. Openitiji oblik

  ovog principa nalazimo i u mnogim metafizikim tekstovima, kao naelo 'ex

  nihilo nihil fit', odnosno, 'iz niega nita'. Za razliku od starih filozofa, vie se ne

  moramo iskljuivo oslanjati na vlastitu intuiciju, nego moemo konzultirati i

  rezultate suvremene znanosti. Upravo kvantna teorija (i primjerice, Stephen

  Hawking sa svojom teorijom o emisiji zraenja iz crnih rupa) opovrgava drevno

  metafiziko naelo. Iz niega moe nastati neto.

  Ope i pojedinano su logike kategorije. U etici one dolaze uz rijei

  'princip' i 'djelo'. Princip je neto ope, a djelo neto posebno i konkretno.

  Napravimo usporedbu sa fizikom; neki fiziki zakon, recimo zakon gravitacije,

  je princip, a mnotvo konkretnih situacija u kojima se tijela gibaju u skladu s tim

  zakonom ine posebne manifestacije tog opeg zakona.

  Kada govorimo o etici kroz ovu relaciju ope - pojedinano, kao prvi

  problem se namee sloboda odluivanja. Ako postoji neki konkretni moralni

  princip, onda pojedinani ljudi u svojim pojedinanim djelima ne mogu

  zastraniti, kao to fizikalno tijelo ne moe izbjei gravitacijskoj interakciji sa

  svojom okolinom. Meutim, nae nam svakodnevno iskustvo kae da imamo

  sposobnost odluivanja odnosno slobodu, tako da je 'zastranjenje' od moralnog

  principa mogue. Kako to da onda govorimo o moralnim principima,

  zakonima, naelima, normama ili maksimama? Postoje li moralni principi i

  zakoni, ako se oni ne manifestiraju u svakoj pojedinoj akciji? Moe li postojati

  moralni zakon, ako ujedno postoji i sloboda? Bismo li gravitaciju nazvali

  fizikalnim zakonom, da ona vrijedi ponekad, a ne uvijek? Nije li prije rije o

  obinoj metafori kojom se ovjekovo ponaanje neopravdano racionalizira?

  Sve te rijei - princip, zakon, maksima - cijene konzistentnost.

  ovjekovo ponaanje usporeuju sa ponaanjem prirodnih fenomena. Na

  ovom mjestu treba se sjetiti Wilhelma Diltheya i njegovog inzistiranja na

  razlici izmeu prirodnih i duhovnih znanosti (Geisteswissenschaften vs.

  Naturwissenschaften. Ovdje 'Duh' ne oznaava ono to stoji nasuprot materije -

  pneumu, dah ili vjetar - nego ono to je ope, zajedniko ljudima. Pridjev

  453

 • 'duhovno' oznaava ono drutveno, povijesno ili - u francuskoj tradiciji -

  moralno. To je ono to se odnosi na ovjeka). Podruje duhovnih znanosti

  radikalno je suprotstavljeno prirodnim znanostima, i po predmetu i po

  metodama. Prema tome, traiti konzistentnost u ljudskom ponaanju

  jednostavno je metodoloka greka koja konstruira predmet prouavanja

  imitiranjem znanstvenog diskursa. Ljudi se ne ponaaju konzistentno ili, kao

  to e kasnije biti objanjeno, racionalno.

  Sada u se pozvati na jedan socioloki autoritet, primjenjiv i u

  filozofiji. Emile Durkheim je, meu ostalim, pisao i o devijantnosti. Njegov

  stav je kako devijantnost ima pozitivnu funkciju za drutvo. Devijanti slue kao

  primjer onoga to se ne smije raditi. Kazna od strane drutva nad devijantima

  uvruje drutvene vrijednosti i tako stabilizira drutvo. Apsolutno

  pridravanje principa nije dobro za drutvo. Dakle, uz to da se ljudi trenutno ne

  pridravaju moralnih principa, imamo i tvrdnju kako se tako trebaju nastaviti

  ponaati i u budunosti. U modernoj politikoj teoriji takoer se govori o

  dozvoljavanju odreene doze devijantnosti. Mala devijantnost slui kao

  ispuni ventil koji stabilizira drutvo. Totalitarna drutva se raspadaju upravo

  zato to tiranin inzistira na apsolutnom i neizbjenom pokoravanju zakonu. To

  vrijedi i za ostale tipove drutva: ako je pritisak na pojedinca presnaan, drutvo

  puca. Prema tome, Durkheim direktno osporava Kantov kategoriki imperativ.

  Za Kanta, svijet e se raspasti zbog samo jedne transgresije zakona; za

  Durkheima, svijet e se raspasti ako nitko ne izvri tu transgresiju.

  Dakle, kada govorimo o ljudskom djelovanju, postoji nepremostiv

  antagonizam izmeu opih principa i konkretnog djelovanja. U suvremenoj

  etikoj teoriji ono emu smjeram naziva se etika situacije. Osnovne postavke

  tog stava su kako ne postoje univerzalne i vjene norme. Suprotno brojnim

  teolozima, ovakav pogled na etiku nije proizvod suvremenog dekadentnog

  svijeta, ogrezlog u nihilizam, ateizam i konzumerizam. To shvaanje je izvorno

  grko. ak i Aristotel, kada se probijemo kroz debele naslage amaterskih

  interpretacija, smatra da etika kao filozofska disciplina ne moe ljudima

  ponuditi pravila koja treba slijepo slijediti. Jedino na to se moemo osloniti u

  moralnoj dilemi je zdrav razum i vlastita sposobnost odluivanja (ovdje 'zdrav

  razum' ne treba shvaati u Hegelovom smislu, kao svakodnevno miljenje

  optereeno predrasudama koje stoji nasuprot filozofske mudrosti. Koncept

  'zdravog razuma' treba shvatiti u njegovim politikim implikacijama, koje su

  radikalno demokratske; svatko ima sposobnost prosuivanja i time vrsta

  hijerarhijska organizacija drutva nije nuna).

  Za kraj prvog dijela, slijedi uputa kako se odnositi prema bilo kojim

  etikim pozicijama: svaku raspravu o etici treba svesti na razinu posebnoga.

  Upravo u konkretnim situacijama vidimo kako funkcionira moral. Na toj se

  razini moral rastapa. Prosvjetiteljstvo se u napadu na srednjovjekovnu kulturu

  posluilo knjievnou, jer ona funkcionira na jednoj konkretnoj razini. Kao

  454

 • primjer u navesti roman Victora Hugoa - Jadnici. Glavni lik, Jean Valjean, je

  u gadnoj situaciji. Ima dvoje gladne djece i siromaan je. Protivno moralnoj

  maksimi 'Ne ukradi', on odluuje ukrasti 'trucu' kruha. Hvataju ga i zavrava na

  robiji 20 godina. Ovaj, kao i mnogi drugi primjeri, ukazuje na to kako upravo

  slijepo pridravanje moralnih maksima nekad moe uzrokovati loe posljedice.

  Knjievnost i film su dobri mediji za propitivanje etike. Konaan rezultat do

  kojeg se dolazi je kako moralni principi ne postoje: oni su konstruirani u

  glavama filozofa.

  Moda je najea reakcija na etiku situacije derivat argumenta koji

  koristi Kant protiv laganja u Kritici praktikog uma: kada bi svi ljudi lagali,

  svijet bi se raspao. U sluaju Jeana Valjeana - kada bi svi ljudi krali, svijet bi se

  raspao. Kao i mnoge druge mudre izreke, i ona se na prvi pogled doima sasvim

  na mjestu. Ali, razmislimo malo o tome. 'Kada bi svi ljudi lagali, svijet bi se

  raspao. ' Kada bi svi ljudi neprestano lagali, kada nitko nikada ne bi rekao istinu,

  svijet bi se raspao. OK. Zamislimo neto drugo umjesto laganja. Zamislimo

  ples. 'Kada bi svi ljudi plesali, svijet bi se raspao.' I to zvui jednako mudro.

  Kada bi svi neprestano plesali, i nita drugo ne bi radili, svijet bi se raspao -

  slaem se. Znai li to da je plesanje neto loe, neko strano, radikalno zlo, koje

  treba izbjegavati pod svaku cijenu? Ne bih rekao. Kantov kategoriki

  imperativ forsira ponaanje u skladu s principima. 'Djeluj tako da maksima

  tvog djelovanja moe postati opi zakon.' Meutim, kada bi se doista ukinulo

  radikalno partikularno djelovanje, ljudska civilizacija bi se raspala. Ljudi su

  bia partikularnosti i konanosti, a ne openitosti i beskonanosti.

  U Novom zavjetu moemo proitati slavno 'Zlatno pravilo': ini

  drugima ono to eli da drugi uine tebi. Zamislimo sad dvije sukobljene

  strane u ratu. Jedna grupa ljudi puca na drugu, i obrnuto. Ako neki vojnik puca

  na drugu stranu, eli li on time da druga strana puca na njega? Ne bih rekao. Ili,

  zamislimo postolara. To to postolar drugima popravlja cipele, znai li to da on

  drugih oekuje da oni njegove cipele popravljaju? Zamislimo dva prijatelja, od

  kojih je jedan katolik, a drugi ateist. Katolik slavi blagdane, a ateist ne slavi.

  Ateist smatra kako on svom prijatelju vjerniku treba estitati neki vjerski

  blagdan, a isto tako ne eli da mu njegov prijatelj to isto estita. Ali kada bi se

  ateist drao Zlatnog pravila, ponio bi se jako nepristojno, neetino. Ni ovdje

  ono ne funkcionira. Zamislimo interventnog policajca koji pendrekom tue

  agresivne navijae. eli li on da i oni njega tuku? to sa doktorom koji lijei

  nekog pacijenta? eli li on time da i drugi njega lijee, iako je potpuno zdrav?

  Ako pomognem bakici da pree cestu, elim li ja time i da drugi meni pomau

  pri prelaenju ceste? Ovi primjeri pokazuju kako niti zlatno pravilo nije neko

  univerzalno vjeno naelo. Ljudski odnosi nisu simetrine razmjene jednakih

  paketia dobrote. Nekad u toj razmjeni s drugim ljudima profitiramo, nekad

  izgubimo. Meuljudski odnosi nisu tako jednostavni kakvima ih aforizmi

  prikazuju.

  Kasnije u se osvrnuti i na naelo sv. Tome Akvinskog: ini dobro,

  455

 • izbjegavaj zlo.

  KANGRGINA KRITIKA ETIKE

  Kangrga se kree na relaciji Kant - Hegel - Marx. Prema njemu, Kant je

  etiki problem najjasnije postavio, Hegel je zatim odbacio moral, ali samo u

  misaonom obliku, da bi Marx konano rijeio problem praktinim

  odbacivanjem morala. Bit Kangrgine kritike etike sastoji se u tome to je etika

  kontradiktoran fenomen.

  Prvo imamo Kanta. Kant govori o dihotomiji izmeu bitka i trebanja

  (Sein - Sollen). Bitak je neko loe aktualno stanje, a trebanje je neko budue, jo

  ne postojee stanje koje tek treba uspostaviti. Ovaj par pojmova slii na

  Aristotelov par akt - potencija, samo to oni kod Aristotela oznaavaju

  metafiziku konstituciju svih bia, dok je kod Kanta posrijedi iskljuivo

  podruje morala. Bitak i trebanje su dva elementa svakog morala, i oni ine bit

  etike. Ovdje se vidi kako je ta bit etike dualna. U njemakom idealizmu bilo

  kakav dualizam je problematian. Kant taj dualizam rjeava tako to kae da se

  ovjek neprestano kree izmeu bitka i trebanja. ovjek je u situaciji da postoji

  neko loe aktualno stanje, koje treba zamijeniti neko bolje stanje. Kada ostvari

  to bolje stanje, opet nastaje problem i zahtjev za ostvarenjem nekog boljeg

  stanja. I tako u beskonanost. Upravo iz tog kretanja na relaciji izmeu bitka i

  trebanja, Kant u Kritici praktikog uma izvodi postulat o besmrtnosti due.

  Hegel ovo Kantovo rjeenje ne prihvaa. U Fenomenologiji duha, u

  poglavlju koje tematizira etiku, Hegel Kantovo rjeenje naziva hravom ili

  loom beskonanou. Prema Kangrginoj interpretaciji, Hegel etiku odbacuje

  jer je ona imanentno kontradiktorna. Zato kontradiktorna? Zato to se svaka

  etika prvo mora distancirati od nekog loeg aktualnog stanja, a zatim kroz svoje

  ostvarenje i poboljavanje tog aktualnog stanja ukinuti samu sebe. S jedne

  strane imamo prezir i distancu od realnosti, a s druge strane tenju prema toj

  istoj stvarnosti. Hegel kao idealist ne moe podnijeti takvu kontradikciju i

  odbacuje etiku kao takvu.

  Zatim nastupa Marx. Hegel je bitak i trebanje pomirio samo u mislima,

  a Marx to radi posredstvom prakse, prema Kangrginoj interpretaciji.

  Osnovna poruka Kangrgine kritike etike jest to da etika ima unutranje

  kontradikcije, suprotstavlja se samoj sebi i zato ne moe postojati. Ovakav

  prigovor etici je tradicionalan par excellence. On izranja iz tradicije zapadne

  filozofije u kojoj bie mora biti konzistentno da bi postojalo. Ovaj prigovor ne

  prolazi u postmodernistikoj paradigmi, ali ukazuje na to kako etika nije

  stabilna niti unutar paradigme tradicionalne filozofije. Pored ove hegelijansko-

  marksistike perspektive, Kangrga donosi itav niz 'malih', fragmentiranih

  prigovora etici.

  Recimo, on kae kako etika nije znanost zato jer nema svoj predmet, a

  onda niti metodu. Svaka znanost, da bi uope bila znanost, mora imati predmet

  svog prouavanja. Taj predmet mora postojati. No, kao to se vidi iz Kantove

  456

 • podjele na bitak i trebanje, moral mora biti distanciran od aktualne realnosti,

  odnosno jo-ne-postojei. Kako znanost moe prouavati neto to ne postoji?

  RACIONALNOST I PSIHOANALIZA

  Pri konceptualizaciji ovjeka, filozofija je stalno naglaavala njegovu

  racionalnost. Kao to su priroda, kozmos, svijet, svemir ili ono vanjsko (po

  Platonu) pravilno organizirani, tako se pretpostavlja da je i ono unutranje,

  psyche, racionalno. Za Aristotela ovjek je animal rationale. ak i kada

  ovjek nije shvaen kao potpuno razumno bie, ta je racionalnost itavu

  povijest filozofije, barem do 20. stoljea, neprestano stavljana na prvo mjesto,

  kao najvrednija odlika ovjeka. Bez emocija, osjetila ili vjere ste jo i mogli biti

  ovjek, ali bez razuma nikako.

  Zato svi relevantni odjeli za filozofiju na svijetu obrauju Freuda?

  Freud kao osniva psihoanalize polazi od jedne radikalno nove pretpostavke -

  ovjek nije racionalno bie. U slavnoj usporedbi sa ledenjakom, Freud donosi

  nove pojmove za shvaanje ovjeka - Id, Ego i Super-Ego. Za razliku od

  prethodnih opisa koji su tek blago priznavali postojanje iracionalnog, u

  Freudovom sluaju omjer izmeu racionalnog i iracionalnog je 1 : 9 u korist

  iracionalnog. Ovaj prevrat je znaajan i po etiku. Jer etika pretpostavlja

  racionalnog aktera, ako hoete humanistikim diskursom - ovjeka koji se

  ponaa razumno. to znai 'razumno' ? Racionalni akter misli o uzrocima i

  posljedicama svog djelovanja, njegovo ponaanje je smisleno, motivi dobro

  utemeljeni, on je svjestan svoje okoline i situacija u kojima se nalazi, briljiv je

  prema drugima, poznaje moral svog drutva, pazi na svoje postupke i izjave,

  odgovoran je i cijeni slobodu koju ima. Kao primjer racionalnog aktera moe

  posluiti Shakespeareov Hamlet. Kada iscrpno kao Hamlet promiljate svaki

  svoj potez, moe se rei da ste racionalni akter. Novum koji uvodi psihoanaliza

  potiskuje takvu sliku ovjeka.

  Meutim, ljudi ne razmiljaju puno o tome to uiniti, ne razmiljaju o

  bliim ili daljim posljedicama svog djelovanja, ak namjerno rade ono to im

  kodi. Koncept iz lakanovske psihoanalize - jouissance - sjedinjuje ono to bi u

  Aristotelovom pristupu bilo potpuno suprotstavljeno: uitak i bol. Iako

  izvjesna identifikacija subjektu nanosi bol, on e i dalje nastaviti s time, jer uz

  bol dolazi i uitak, ugoda u smislu i identitetu. Motivi ljudskog djelovanja nisu

  analitiki derivirani iz nekih fundamentalnih naela metafizike, kao to to

  etiari prieljkuju, nego naprosto izviru iz kaosa nesvjesnog. Bez obzira na

  brojne manjkavosti psihoanalize, njezin model ovjeka ipak objanjava puno

  vie toga nego filozofski koncept hiperracionaliziranog ovjeka.

  Prvi problem koji susreemo pri ispitivanju racionalnosti ovjeka je

  ljudska povijest. On je prepuna ratova, nasilja i mnogih drugih gluposti. Kako

  to objasniti, a ujedno prihvatiti ovjeka kao racionalno bie? Izlaz je u

  drugaijem pozicioniranju racionalnosti unutar ovjekove psihe, i tu nastupa

  psihoanaliza.

  457

 • U promiljanju ovjekovog djelovanja pomau i mikrosocioloki

  pristupi. Thomasov teorem nas pouava kako ljudi nemaju uvijek pravo

  znanje o svijetu oko sebe: Ako akteri interpretiraju situaciju kao realnu, ona je

  realna u svojim posljedicama. Bez obzira kakva situacija bila, ako je neki

  ovjek krivo shvati, on e se ponaati u skladu sa tom svojom vizijom situacije.

  Nasuprot tomistikoj konceptualizaciji ovjeka koji zna da se svaki njegov

  treptaj u konanici razrjeuje na kraju vremena, na mjestu gdje zavrava elini

  lanac uzroka i posljedica, mikrosocioloki akter je neupuena eprtlja. U

  mikrosociologiji, akter ne posjeduje neko esencijalno neotuivo jastvo, neku

  koherentnu samosvjesnu jezgru; on nije neunitiva cjelovita monada.

  Konstituiranju vlastitosti pridonose oekivanja okoline, interakcija sa ostalim

  ljudima i reakcija na vanjske okolnosti. ovjek je donekle zrcalo konteksta.

  Charles Horton Cooley koristi koncept 'ja u zrcalu' prema kojem osoba

  zamilja kako je drugi ljudi vide, i ponaa se u skladu s pretpostavljenim

  oekivanjima. George Herbert Mead razlikuje 'ja' i 'mene' u linosti. Freudov

  koncept Super-Ega takoer potkopava individualnost aktera kojeg etika

  pretpostavlja. Bez obzira na razlike, ovi pristupi potvruju kako je individua

  ujedno i rezultat drutvene okoline. Kod sociolokog koncepta ovjeka osnovni

  problem za etiku je pitanje odgovornosti. Ako sam ja rezultat svoje okoline,

  kako onda mogu biti odgovoran za svoja djela, kada me ta okolina definirala?

  Nije li onda ta okolina donekle odgovorna za moja djela? Nasuprot

  tradicionalne filozofije, koja ljudskog subjekta zamilja koncentrirano i

  autonomno, sociologija (i postmodernistika filozofija) ga decentrira, i time

  potkopava temeljne pretpostavke etike.

  Etiki subjekt je svjestan vlastitih interesa, a ujedno i tuih. Meutim, u

  apstraktnim filozofskim spekulacijama se ne tematizira cijena pravog znanja.

  Nobelovac Herbert Simon osmiljava koncept ograniene racionalnosti

  (bounded rationality). Zamislimo racionalnog aktera. On prije donoenja

  odluke mora procijeniti ime e izvjesno djelovanje rezultirati. Ali sam proces

  procjenjivanja moe biti prezahtjevan i sprijeiti aktera da doista neto uini.

  Ograniena racionalnost se moe primijeniti i na Aristotelove tekstove. Prema

  Aristotelu, prije etikog djelovanja ovjek prvo spozna sve svoje mogunosti

  (potencije) i onda se odlui za onu najvredniju, najbolju, najvaniju. Probajmo

  nabrojati sve svoje potencije. Bit e to poprilino dug popis, i moda bude

  napisan za nekoliko godina. Takav nain rezoniranja bi ovjeka potpuno

  paralizirao. Zato se ljudi odluuju za djelovanje, iako nisu u potpunosti

  upoznati za svim opcijama i njihovim rezultatima. Je li to racionalno? Je li

  racionalnost uope mogua?

  Uz sve ovo, etika ima problem i sa predvianjem svojih posljedica.

  Kao to je to primijetio Max Weber, ovjek moe djelovati u najboljoj volji, i

  svejedno uzrokovati neto neeljeno i loe. Da je ovjek isti racionalni akter,

  on bi mogao savreno precizno predvidjeti posljedice svog djelovanja u

  interakciji s ljudima. Ali to se ne dogaa. Dakle, ako su posljedice naeg

  458

 • djelovanja nepredvidljive, moe li nam etika ikako pomoi u ispravnom

  ponaanju? ak i kada bi postojali neki objektivni principi koje etika moe

  otkriti, kakva korist od toga svega kada oni sami nisu garancija dobrog

  djelovanja?

  NEVOLJE S HUMANIZMOM

  esto se ljudska narav uzima kao ono to je moralno. Optuba da je

  neto 'protunaravno' znai ujedno da je to nemoralno i ta to treba izbjegavati.

  Meutim, moe li 'ljudska narav' biti korijen morala? Ovakvo pozivanje na

  narav u sekulariziranom govoru zove se humanizam, a u teolokom

  personalizam.

  Jedna mudra knjiga za koju ste moda uli zapoinje reenicom: Svi

  ljudi po naravi tee znanju. Kao i mnoge druge metafizike izjave, i ova se na

  prvi pogled ini neprobojnom za bilo kakvu kritiku. Meutim, razmislimo malo

  o tome - Svi ljudi po naravi tee znanju. Zar ba svi? Zato onda nemamo svi

  diplomu? Znai li to da svi, uvijek i svugdje teimo znanju? Odmaramo li se

  ikad od manine potrage za znanjem? Zamislimo ovjeka koji dolazi na trafiku

  i odluuje to kupiti. 24 sata ili Drvo znanja? Ako ljudi doista tee znanju, svi bi

  trebali kupovati Drvo znanja. No, to se ne dogaa. Novine 24sata imaju sasvim

  pristojnu nakladu, i ta je naklada konkretan empirijski dokaz protiv teze kako

  svi ljudi tee znanju. Da svi ljudi tee znanju, nitko ne bi itao ljubie, krimie,

  SF i stripove. Svi bismo itali enciklopedije i znanstvene lanke. Ljudi zapravo

  vrlo malo svog vremena troe na stjecanje znanja. Ljudska vrsta vjerojatno vie

  vremena troi na gledanje televizije, nego na nove spoznaje. Parafrazirajmo

  stoga Aristotela: Svi ljudi po naravi tee - televiziji.

  Pri izjavama o ljudskoj naravi javlja se jedan vrlo ozbiljan politiki

  problem. Problem je u tome to neki ljudi jednostavno ne upadaju u izvjesnu

  definiciju ovjeka. Narav, bit ili priroda neke stvari je zapravo skup svojstava

  koji su zajedniki nekoj grupi predmeta. Recimo, svim ciglama je zajednika

  bit cigle, ciglovitost. Ako neto nema bit cigle, to nije cigla. Problem nastaje

  kada pokuamo nabrojati sva svojstva koja spadaju u bit cigle, jer svaka

  pojedina cigla treba imati ta svojstva. Jesu li sve cigle crvene? Nisu. Jesu li sve

  cigle uplje? Nisu. Slue li sve cigle za gradnju? Ne. Imaju li sve cigle isti

  kemijski sastav, teinu ili oblik? Ne. Sve su to veliki problemi. Mi moemo

  kategoriki rei: Sve cigle su crvene, ali to onda sa ciglama koje su sive?

  One ne upadaju u tu definiciju. Iskljuene su.

  Ova pria sa ciglama je bezvezna. Stvar postaje opasna kada govorimo

  o ljudima, odnosno o ljudskoj biti. Ako nekoga iskljuimo iz definicije ovjeka,

  ako netko svojim svojstvima ne odgovara opisu 'ljudske naravi', imamo

  savreno opravdanje za najgore zloine prema tim ne-ljudima, popraeno

  velianjem 'ovjeka'. Kolonijalizam Britanije i Francuske je dijelom stekao

  legitimaciju kroz filozofiju prosvjetiteljstva, pa je tako eksploatacija i

  podjarmljivanje drugih drutava imala vrst 'metafiziki' temelj. Slavoj iek

  459

 • ovo ilustrira anegdotom u kojoj je glavni protagonist iranski diktator Homeini.

  U razgovoru izmeu zapadnog novinara i Homeinija, tema su ubijeni ljudi.

  Novinar je vidio tijela tih neprijatelja reima i zna da su ubojstva poinjena pod

  Homeinijevom komandom. Razgovor tee otprilike ovako; Novinar: Zato ste

  ubili te ljude tamo?. Homeini: Nismo ubili niti jednog ovjeka. Novinar:

  Kako niste? Svojim oima sam vidio tijela. Homeini: Ali to nisu bili ljudi.

  Oni nisu upadali u Homeinijevu definiciju ovjeka, i onda niti njihovo ubojstvo

  nije zapravo bilo ubojstvo.

  Openito govorei, operiranje se konceptom 'ljudske naravi' je ne samo

  teorijski potpuno nesuvislo, nego takoer politiki problematino. Ne poetku

  izlaganja sam pisao o pretpostavkama etike, od kojih kritika etike treba poeti.

  Koncept ljudske naravi je jedan od tih masnih gafova koji proimaju velik dio

  filozofije. Ljudska narav je diskurzivna himera. Taj se pojam kroz povijest

  radikalno transformirao. Moemo li ikada biti sigurni da smo ga ispravno

  opisali? Ne moemo. Ali moemo biti sigurni da e, kada god baratamo s

  konceptom ljudske naravi, netko iz te definicije biti iskljuen. To je prvi korak

  koji moe zavriti Homeinijevim odnosom prema ne-ljudima. Kada netko

  govori o ljudskoj naravi, moete biti sigurni da nema pojma o emu pria. Kao

  to to vrijedi za filozofiju generalno, to vrijedi i za podruje etike. Na to,

  postaviti tu iluziju kao sam kriterij morala, vrhunski je promaaj.

  LINGVISTIKI KONSTRUKTIVIZAM

  Ovaj odjeljak e se usredotoiti na problem jezika, te na probleme koje

  uzrokuje u etici. Krajem devetnaestog i poetkom dvadesetog stoljea odigrala

  se velika smjena u epistemolokim paradigmama filozofije, koju je Richard

  Rorty naknadno prozvao lingvistikim zaokretom. Protagonisti tog epohalnog

  loma su bili u prvom redu lingvist Ferdinand de Saussure, a zatim filozofi

  Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein i Martin Heidegger. Promjena koja

  se dogodila izvorno se tie filozofije jezika, ali je imala reperkusije na itavu

  filozofiju, jer je dovela u pitanje mogunost same filozofije. Prvi ili klasini

  model jezika kree od pretpostavke kako jezik reflektira realnost, kako je jezik

  ogledalo stvarnosti. Istina je kada jezik valjano reflektira stvarnost. Drugi

  model jezika ree vezu sa stvarnou i konceptualizira jezik kao autonomnu

  sferu sa specifinim pravilima. Temeljnu karakteristiku ovog novog modela

  jezika moda je najbolje artikulirao francuski psihoanalitiar Jacques Lacan.

  U svojim komentarima na tekstove kanonskih linosti zapadne filozofije,

  Lacan tvrdi kako 'zaivanje' pukotine izmeu realnosti i diskursa, odnosno

  miljenja i bitka, jednostavno nije mogue. Jezik je po svojoj prirodi defektan, i

  ne ispunjava zadau koja mu je dodijeljena. On ostvaruje samo prisutnost rijei,

  reprezentaciju, ali nikada i prisutnost samog referenta.

  Kakve veze ovo ima sa etikom? Ako prihvatimo antiesencijalistiki

  odnosno konstruktivistiki model jezika, onda imamo problema kako

  460

 • deifriranjem etikih normi. Bez obzira dolazile one iz svetih spisa ili od

  mudrih filozofa, posredovane su pismom, tekstom. Ovdje se javlja problem

  interpretacije. Koja je ispravna interpretacija odreenog teksta? Na to je mislio

  autor piui odreeni tekst? Ako je jezik doista ambivalentan kao to to

  poststrukturalizam sugerira, ispravna interpretacija nije mogua. To najbolje

  ilustriraju konflikti meu razliitim religijskim skupinama kroz povijest, koje

  olako zaboravljamo. Bez obzira bio posrijedi Kuran, Stari ili Novi zavjet,

  univona interpretacija ostaje samo puka elja esencijalistike paradigme

  logocentrizma.

  Kao prvi primjer neka poslui najstabilnija od bojih zapovjedi: Ne

  ubij!. to to znai? Pretpostavljamo kako se ona odnosi na ljude, a ne na sva

  iva bia. Ubiti ivotinju prema kranskom svjetonazoru nije grijeh. Unitenje

  biljaka i mikroorganizama takoer nije nikakav problem. Bilo bi teko zamisliti

  ivot kada bi se doslovno pridravali ove zapovjedi. Ono to je zanimljivo jest

  da postoje i iznimne situacije kada je ubojstvo dozvoljeno. O tome predivno

  pie Toma Akvinski, za kojeg moemo s pravom rei da je prvi prakticirao neki

  oblik protodekonstrukcije. Kontekstualiziranjem ove zapovjedi, Toma je

  zapravo potpuno unitio njezin smisao. Prva iznimka u kojoj je dozvoljeno

  ubojstvo je samoobrana. Dakle, kada me netko napadne, ja imam pravo njega

  ubiti u obrani. To nije grijeh. Takoer, ako e iz nekog ubojstva proizai manje

  zla nego to bi to proizalo iz izostanka ubojstva, i to je opravdana situacija za

  'savijanje' kategorikog Ne ubij!. Nadalje, ako vladar zapovjedi invaziju na

  neku drugu dravu, jer je to manje zlo nego ekati da ta druga drava napadne,

  onda je opravdano ii u rat i ubijati u ime nekog budueg mira. Ovakvim, blago

  reeno, kontekstualiziranjem, vidi se do koje mjere seu problemi s

  interpretacijom.

  Postoji jedna domiljata i 'mudra' formula koja - navodno - sadri samu

  sr etikog djelovanja. Njezin autor je Toma Akvinski. ini dobro, izbjegavaj

  zlo. Kao i inae, mnoge izreke i tekstovi zvue jako mudro, ali ako reflektirate

  o njima, vrlo se lako raspre kao i najobinija besmislica. ini dobro,

  izbjegavaj zlo!. OK, vjerojatno je to nekakva maksima prema kojoj ivi neki

  konkretni ovjek. Zamislimo nekog konkretnog ovjeka. Prvi je, recimo,

  vojnik u amerikoj ambasadi u Teheranu. Drugi ovjek je, recimo, islamski

  fundamentalist, koji eli detonirati bombu u amerikoj ambasadi u Teheranu.

  Ako obojica djeluju prema Tominoj maksimi, onda bi i njihovo djelovanje

  trebalo biti identino, ili barem usklaeno. Meutim, oni e, voeni upravo

  ovom 'univerzalnom' maksimom, doi u konflikt. Ameriki vojnik e htjeti

  bombu deaktivirati, a islamski fundamentalist e je htjeti aktivirati. Kako je

  mogue da iz istog principa nastaju suprotna djelovanja? Jedan od odgovora bi

  bio da ovaj fundamentalist ne zna to je dobro. Da zna, to ne bi inio. On na krivi

  nain shvaa 'Dobro'. To nas dovodi do problema pravog znanja. to je pravo

  znanje, i tko su ljudi koji znaju? Tko ima mo odrediti to je dobro, a to loe?

  To je ve politiko pitanje. Za pojam 'dobrote' moemo rei kako je semantiki

  461

 • prazan - razliite politike ideologije ga pune sa izvjesnim znaenjem. Ovdje

  ulazimo u prostore kaotine kontingencije, gdje se platonistiki ideal iste

  fiksne Dobrote rastapa, a sva pravila zvue uplje i otrcano.

  ZNANJE I MO

  Znanje nije nevino, neutralno i benigno. Znanje je usko vezano uz mo.

  Tko ima znanje, ima i mo. Michel Foucault je upozorio na to kako politika

  strukturira objektivnu znanost. Etika kao sustav znanja sadri neku mo. Ona je

  kontaminirana politikom. Ljudskim djelovanjem se bavi etika, ali i politika.

  Granice izmeu njih u stvarnosti nisu tako jasne kao to su u filozofskim

  tekstovima. Sama injenica da se etika uvijek vrti unutar istog snopa problema

  govori o njezinom arbitrarnom karakteru. Gdje je crta izmeu djelovanja koje

  je podlono etikom promiljanju, i onome koje ne moe biti predmet etike?

  Zato se etika bavi samo kraom i laima, a ne skokovima u vodu,

  dizajniranjem web-stranca i dravnom kontrolom valute? Postavljajui

  izvjesna pitanja kao etike dileme, ono to etika sugerira jest da je ostatak

  drutvene stvarnosti savreno dobro ureen. Tu se krije latentna funkcija etike -

  monopoliziranjem odreenih problema kao etikih istovremeno se legitimiraju

  ostali fenomeni kao normalni i moralno neproblematini. Npr. suvremena etika

  se kompulzivno bavi abortusom, eutanazijom i genetskim manipulacijama.

  Ostali problemi se percipiraju kao tehnika pitanja na koja se ne moe utjecati -

  glad e iz Afrikih drava nestati kada se povea njihov BDP, siromani su

  siromani zato to su slobodno odluili da nee raditi, a radni tjedan treba

  produiti jer to zahtjeva trite. Nita od ovoga, kao i mnotvo drugih problema,

  nema prizvuk moralne dileme. Etika perspektiva sugerira da se na njih ne

  moe utjecati, da ih se ne moe i ne treba propitivati. Na ovaj nain se politika

  pitanja naturaliziraju. Pri njihovom otkrivanju moe pomoi Louis Althusser i

  njegova metoda simptomalnog itanja. Samim time to neto u ukupnoj slici ne

  tima, to ona ima pukotine, rupe i simptome, ta slika je pogrena. Dananja

  etika je podruje savrene konjukcije znanja i moi.

  Kod prouavanja 'univerzalnosti' i 'objektivnosti' etikih vrijednosti od

  presudne vanosti su postkolonijalne teorije i epizode iz imperijalistike

  povijesti Europe. Prepotentni europljani su stoljeima sebe percipirali

  'civiliziranima', dok su ostali bili 'divljaci' i 'barbari'. Dugo vremena je pri toj

  distinkciji glavni kriterij bilo poznavanje boje rijei. Nakon renesanse, kriterij

  je postao 'razum', takoer zapadnjaki izum. U tim i slinim razlikama nalazi se

  motiv nasilnog odnosa prema podrujima Treeg svijeta. Za etiku je bitno

  uvjerenje koje su imali konkvistadori, misionari, inenjeri i vojnici, a to je da

  oni ire dobrotu, svjetlo i civilizaciju, u interesu onih koje su de facto

  eksploatirali. U ime 'univerzalnih vrijednosti' itave kulture june Amerike su

  unitene, prirodni resursi Afrike pokradeni, a indijski rad upregnut u korist

  uljuenih europljana. Nije sluajnost kako glavna teoretiarka postkolonijalnih

  462

 • studija - Gayatri Chakravorty Spivak - dolazi iz Indije, zemlje ija je povijest

  ispisana imperijalistikim perom. Pretjerano bi bilo tvrditi kako je filozofija

  uzrokovala ekspanzionistike intervencije Europe, ali primjereno je rei da ih je

  legitimirala. U svemu tome, dio 'zasluga' pripada i etici, znanosti o

  univerzalnim normama i objektivnom dobru.

  ZAKLJUAK

  Etiku treba shvatiti doslovno. Od nje treba traiti ono to ona obeaje

  isporuiti - univerzalna pravila ponaanja. Meutim, niti jedan etiki sustav to

  nije uspio napraviti. Iz ovog jednostavnog uvida moemo nauiti jako puno.

  Moralni principi ne postoje, a etika nam ni na koji nain ne pomae u

  svakodnevnom djelovanju. Ona nije ni na koji nain utemeljena, i od nje

  nemamo nikakvu korist. Mudrih i arobnih maksima koje bi nam uvelike

  olakale ivote jednostavno nema. ivot je puno kompliciraniji.

  Svedimo etiku na jezini fenomen. Rije 'dobro' samo je neto to mi

  pripisujemo stvarnosti, neto to nam se u njoj svia. Kao to Wittgenstein ne

  vidi slinost izmeu lijepe katedrale i lijepih oiju neke ene, kako mi moemo

  vidjeti slinost izmeu dobrog piva i dobrog djela? Kada sa tekih rijei kao to

  su 'metafiziki', 'intencionalno', 'dobrota', 'posljedica', 'volja', 'sloboda', 'uzrok' i

  'zakon' oljutimo konotaciju znanstvenosti i auru ozbiljnosti, etika prestaje biti

  plauzibilni model djelovanja. U jezinim se igrama javljaju razliite

  komutacije znaenja - zato etiku treba shvatiti kao diskurzivnu formaciju. Ona

  nema veze sa stvarnou, ne predstavlja model koji objanjava stvarnost, niti bi

  bilo mudro voditi se njome djelujui u toj stvarnosti. Ona moe biti kulturno,

  povijesno i propedeutiki vrijedna, ali ne moe posluiti kao orijentir

  djelovanja u svijetu.

  Jedna od najslabijih toaka etike je konceptualiziranje ovjeka. Ljudi

  nisu racionalni akteri, nego poprilino blesava stvorenja, ije ponaanje i

  miljenje moe bilo to usmjeriti. Ne razmiljamo o posljedicama svog

  djelovanja, a vrlo ih esto i ne moemo predvidjeti. Puno ee smo uvjetovani

  okolinom, nego to to filozofina perspektiva etike eli priznati. Drutvo,

  okolina, kultura, ekonomija, politika - oni utjeu na nae odluke. Subjekt koji

  svaku svoju odluku crpi iz podruja transcendentalne slobode puka je fikcija.

  Kada je rije o ljudskom djelovanju, etika je jedna loa paradigma, koja obiluje

  paualnim izjavama, i ne pomae nam u objanjenju ovjekova ponaanja.

  Ovaj tekst trebao bi pobuditi skepsu prvenstveno prema etici, ali i

  openito prema svim filozofskim tekstovima. Ne elim rei kako se treba

  odrei ocjenjivanja, vrednovanja i moraliziranja, budui da je to nemogue,

  nego naprosto da nam etika u tome ne moe apsolutno nikako pomoi.

  Matko Sori

  463

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13