ekonomi asas

Download Ekonomi Asas

Post on 07-Nov-2015

39 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peperiksaan pertengahan tahun

TRANSCRIPT

SULIT

3757/1

NAME: ... CLASS: .

3757/1EKONOMI ASAS

Kertas 1Mei20151jam

EKONOMI ASASKertas 1Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

2 Jawab semua soalan3 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,B,C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan4 Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah

Dibenarkan.[Lihat halaman sebelah]

SULIT

1Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang

A terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad.

B tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad.

C terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad.

D tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad.

2

Y ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberi kepada

penyumbang Y?

A Upah

C Fedah

B Sewa

D Untung

3Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas.

Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan

Unit ekonomi yang manakah mengalami kos lepas itu ?

A Seorang suri rumah

B Tuan punya sebuah kilang

C Kementerian Pertanian Malaysia

D Perbadanan Pembangunan Infrastruktur Negara

4PROJEK RAKSASA RM65.6 BILLION DITANGGUHKAN

Projek Hidroelektrik Bakun

Pusat Pentadbiran Putrajaya fasa 11

Lapangan terbang Wilayah Utara

Jambatan Selat Melaka

Merujuk petikan di atas,apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia?

A Pilihan

C Kekurangan B Kos Lepas

D Mengimport

5Apakah tujuan isi rumah membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi?A Mementingkan barang kehendakB Memaksimumkan perbelanjaanC Memaksimumkan kepuasanD Mengutamakan keselesaan

6Bukan semua barang atau kehendak seseorang pengguna boleh diperoleh atau dipenuhi. Ini disebabkan oleh

Amasalah pilihan

Bmasalah ekonomi

C masalah kos lepas

Dmasalah kekurangan

7

Jadual di bawah menunjukkan barang M dan barang N keluaran suatu firma.KaedahPengeluaranBarangM (unit)BarangN (unit)P

120

30

Q

100

45

R

70

65

S

50

80

Tingkat pengeluaran bergantung kepada kaedah pengeluaran yang digunakan. Jika pengurusan firma itu mengambil keputusan mengubah kaedah Q kepada kaedah R, berapakah unit barang M yang terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 65 unit barang N?

A 30

C 20

B 45

D 15

8

Jadual di bawah menunjukkan ciri dua jenis barang dalam ekonomi

Barang X

Barang Y

Penawaran terhad

Tiada pengecualian penggunaan

Penawaran terhad

Ada pengecualian penggunaan

Apakah jenis barang X dan Y ?

Barang X

Barang Y

A

Barang awam

Barang Ekonomi

B

Barang percuma

Barang Ekonomi

C

Barang percuma

Barng Awam

D

Barang Ekonomi

Barang Awam

9En. Zahari menanam 300 batang pokok rambutan di atas tanah seluas 10 hektar dengan menggunakan teknik pertanian moden. Dalam situasi di atas beliau dapat menyelesaikan masalah

I apa yang hendak dikeluarkan

II berapa yang hendak dikeluarkan

III bagaimana hendak dikeluarkan

IV untuk siapa hendak dikeluarkan

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D I, II, III dan IV

10 Gambar di atas menunjukkan satu contoh kumpulan barang dalam ekonomi.

Pernyataan yang manakah berkaitan dengan ciri kumpulan barang tersebut?

A Kos lepas sifar

B Penawarannya tidak terhad

C Dikeluarkan oleh kerajaan

D Dikenakan bayaran

11

Antara yang berikut, manakah yang benar tentang masalah kekurangan yang dihadapi oleh unit-unit ekonomi?Isi rumahFirmaKerajaan APendapatan negara

Sumber ekonomi

Pendapatan boleh guna

BSumber ekonomi

Pendapatan boleh guna

Pendapatan individu

CPendapatan individu

Sumber ekonomi

Pendapatan negara

DPendapatan

Modal

Sumber ekonomi

12 Pernyataan manakah yang inerujuk kepada 'untuk siapa harang itu dikeluarkan"?

A Pemilihan pihak yang akan mengagihkan barang ituB Penentuan golongan yang akan mengeluarkan harang itu

C Penentuan golongan yang akan menggunakan harang

D Pemilihan pihak yang akan memasarkan barang itu

13Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada 'untuk siapa hendak dikeluarkan' dalam penyelesaian masalah asas ekonomi?I Agihan pendapatanII Penentuan kualitiIII Agihan baranganIV Jenis barangan

A I dan II

C II dan IV

B I dan III

D III dan IV

14Bagaimanakah sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan?

A Memilih teknik pengeluaran yang paling cekap dan memaksimumkan keuntungan

B Memilih cara pengeluaran yang dapat meminimumkan pembaziran

C Memilih teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan kos pengeluaran

D Memilih teknik pengeluaran yang dapat meminimumkan pengangguran

15Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi Negara Y

Negara Y mengamalkan sistem ekonomi

A IslamC perancangan pusatB kapitalisD campuran

16

Usahawan menerima ganjaran untung kerana

I membenarkan orang lain menguruskan untungnya.

II menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang.

III kecekapannya menyelaraskan sumber ekonomi

IV sanggup menanggung risiko.

A I dan II

C II dan IV

B I dan IV

D III dan IV

17Apakah persamaan ciri sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat?

A Wujud persaingan antara firma

B Mengutamakan kebajikan masyarakat

C Sumber ekonomi dimiliki oleh kerajaan

D Harga ditentukan oleh mekanisme harga

18

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi dua buah negara.

Negara A

Negara B

Harga ditentukan oleh kuasa pasaran

Harga ditentukan oleh kerajaan pusat

Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua negara tersebut?

Negara ANegara B

AKapitalis

Sosialis

B

Sosialis

Campuran

CCampuran

Kapitalis

DSosialis

Kapitalis

19Maklumat berikut adalah berkaitan dengan suatu sistem ekonomi

Wujud persaingan harga dan bukan harga antara firma

Masalah ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga

Pihak yang manakah berkuasa membuat keputusan dalam sistem ekonomi itu

1 Pemerintah

111 Pengeluar

11 Pengguna

1V Pemilik faktor

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

20

Pasangan yang manakah benar?

Sistem Ekonomi

Ciri-ciri

A

Sistem ekonomi perancangan pusat Pengguna bebas membuat pilihan

Kebajikan masyarakat diutamakan B

Sistem ekonomi kapitalis

Harga ditentukan oleh mekanisme harga

Sumber ekonomi dikawal penuh oleh kerajaan C

Sistem ekonomi campuran

Harga ditentukan oleh mekanisme harga dan dikawal oleh kerajaan

Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma D

Sistem ekonomi

Islam Wujud persaingan sihat

Kebajikan masyarakat dititikberatkan

21

Antara yang berikut, manakah faktor pendorong individu bekerja dengan pihak lain?

IMenerima gaji tetap

IIPeluang kenaikan pangkat

IIIBerani menghadapi risiko

IVBebas membuat keputusan

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV

22

Pengurus Bank, Pengurus Ladang dan Pengurus Kilang adalah contoh pekerjaan yang terdapat dalam sektor ekonomi.Tentukan sektor ekonomi yang betul bagi contoh pekerjaan tersebut.

Pengurus Bank

Pengurus Ladang

Pengurus Kilang

A

Sektor utama

Sektor ketiga

Sektor kedua

B

Sektor kedua

Sektor utama

Sektor ketiga

C

Sektor ketiga

Sektor kedua

Sektor utama

D

Sektor ketiga

Sektor utama

Sektor kedua

23Jadual di bawah menunjukkan peratus pekerjaan penduduk di daerah Sri Maju.

Pekerjaan

Peratus (%)

Ejen insurans

10

Penternak

25

Tentera

20

Juruteknik kilang

15

Pembantu kedai

30

Berapakah peratus penduduk yang terlibat dalam sektor ketiga?A 30%C 55%B 40%D 60%

24

Antara berikut yang manakah bayaran pindahan?

IWang saku

IIDerma Hari Pahlawan

IIIKomisen jualan

IVBonus tahunan

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

25Mengapakah individu perlu menyediakan belanjawan peribadi?