ekološki urbani inženjering

Download Ekološki urbani inženjering

Post on 18-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:)

TRANSCRIPT

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  1/26

  Ekoloki urbani inenjering

  Vetaki ivotni prostori i zagaenje

  ivotne sreine U pomanjkanju urbanog prostora pribegava se raznim

  nainima koridenja onog prostora sa kojim se

  raspolae:

  - objekti visoke spratnosti, ili

  - podzemni urbanizam

  Podzemni Podzemni urbanizam urbanizam sese prvenstveno prvenstveno koristi koristi zaza

  reavanje saobradajnih problema u graovima -

  pozemne eleznice, pozemne stanice, prolazi,

  peake ulice, sa trgovinama, restoranima Ovi vetaki prostori su esto lepo i luksuzno oblikovani

  ALI

  ekoloki su nezravi za boravak i ivot

  JER

  zahtevaju vetaku klimu

  zahtevaju zahtevaju veliku veliku potronju potronju energije energije

  negativno utiu na vi, isajne organe, PSIHU

  socioloki aspekt posebno je nepovoljan, jer se u ovim

  prostorima u vedem procentu primeduju patoloke

  rutvene pojave: kriminal, prostitucija, narkomanija Ekoloki problemi se javljaju i u nazemnim

  vetakim prostorima velikim trnim centrima

  zbog:

  vetakog osvetljenja i

  vetake klime.

  Posebno Posebno susu ugroeni ugroeni zaposleni zaposleni Bez obzira na nain granje (visoka

  spratnost ili pod zemljom) gradnja

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  2/26

  egraira pejza

  Razlozi su:

  ekonomski

  neznanje i nemar

  samovolja pojedinaca

  neovoljno rutvene kontrole.Najede egrairani pejzai su:

  obale reka, mora i jezera (zatrpanost smedem, zamudenost voe...)

  Turistiki objekti neprilagoeni sreini i neestetikom esto remete

  predeo

  Na pejzane vrenosti prostora utiu:

  izgradnja izgradnja novih novih naselja naselja (urbanih, (urbanih, ruralnih, ruralnih, turistikih,

  turistikih, viken viken ili ili

  industrijskih)

  izgradnja infrastrukturnih sistema za ljudska naselja (drumskih,

  inskih, alekovoa, aeroroma, saobradajnih petlji i sl.)Urbanizacija zagauje

  materijalna dobra (spomenici, skulpture, verski objekti, mostovi,

  graevine i sl.)

  korozija je u graovima 20 puta veda nego na selu

  uzronici zagaenja:

  bioloki (na mestima ge ima vie vlage, manje sunca alge,

  mahovina, liajevi, gljivice)

  fiziki (mraz, ega, paavine)

  hemijski (zagaen vazuh, agresivni gasovi, kisele kie) Zagaena voa estruktivno utie na mostove,

  okove, graevine u

  priobalju, posebno u poplavama

  Zagaeno zemljite utie na materijalne vrenosti, posebno povono

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  3/26

  tlo

  Buka Buka ii vibracije vibracije (oteduju (oteduju temelje temelje ii konstrukciju konstrukciju

  graevine) graevine)Aerozagaenje, posleice i zagaivai

  ist vazuh se praktino vie ne moe nadi u priroi

  ta se smatra zagaenim vazuhom?

  vazduh koji je poprimio gas, paru, im, prainu i ruge materije iz

  razliitih izvora u koliinama koje mogu tetno uticati na zravlje

  stanovnika, stanovnika, ivotnu ivotnu sreinu sreinu ii materijalna materijalna obra obra

  Zagaen vazuh (aerozagaenje) najedenastaje ovekom

  aktivnoduPosleice su:

  smanjena vidljivost

  neprijatan miris

  prljavina

  korozija metala

  otedenje fasaa, spomenika i sl.

  otedenje biljnog fona

  Aerozagaenje se:

  moe preneti na velika rastojanja

  prostor zagaenja zavisi o brzine rasprostiranja difuzije i

  brzine sedimentacijetaloenja zagaujudih materijaVrste zagaenja zavise o mnogih inilaca:

  tehnolokog procesa

  vrste koridene sirovine

  svojstava poluproizvoda ili gotovog proizvoda

  Najvedi zagaiva vazuha je inustrija, a posebno:

  energetski objekti

  hemijska industrija

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  4/26

  crna i obojena metalurgija

  inustrija nemetala i graevinskog materijala

  inustrija celuloze i papiraZagaivanje povrinskih voa

  problem zagaenja voe obio je meunarodne razmere

  zagaivai voe svrstavaju se u ve velike grupe:

  koncentrisani izvori zagaenja

  rasuti izvori zagaenjaKoncentrisani izvori zagaenja voe

  I urbana naselja

  II industrijski objekti

  III energetski objekti

  IVIV poljoprivredni poljoprivredni objekti objekti zaza tov tov stoke stoke

  V deponije - smetlitaRasuti izvori zagaivanja voa

  I. hemizacija tla u poljoprivrednoj proizvodnji upotrebom

  pesticia i vetakih ubriva

  II. deponije industrijskog otpada

  III. deponijesmetlita komunalnog otpaa (manje, ivlje,

  nastale stihijski)

  IV. atmosferske padavine - kisele kie

  V. transport i transportna sredstva

  VI. lokacije za eksploataciju peska i ljunkaUgroavanje zemljita

  Zemljite je ogranien prironi resurs

  Neobnovljiv je ukoliko je trajno zauzet

  Degrairano ili zagaeno zemljite je mogude obnoviti

  po oreenim uslovima

  Zemljite je ugroeno:

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  5/26

  zauzimanjem, pretvaranjem u neprirodno

  moernom obraom, pretvaranjem zemljita u poljiprivreno

  osiromaenjem biljnog fonda

  povrinskom eksploatacijom mineralnog i runog bogatstva

  nekontrolisanim i prekomernim navonjavanjemZagaenje bukom

  Buka je fenomen savremenog naina ivljenja

  Komunalna buka posebno se svrstava u opasna zagaenja

  Definicija: buka je nepoeljan ili neprijatan zvuk

  Fizike orenice buke su:

  jaina (energija)

  boja (oscilacija)

  visina (frekvencija)Izvori buke

  Graevinske maine i oprema

  Transportna srestva i ureaji

  Svaki motor ili maina koja u sebi sari motor

  Elektrini ili elektronski ureajiKarakteristike izvora buke

  Prostorne (statiki, mobilni)

  Vremenske (stalni, promenljivi)

  Akustine (jaina, spektar, usmerenost)

  Vrste buke

  Prema poreklu (prironi izvor, vetaki izvor)

  Prema izvoru i mestu nastanka (u radnoj sredini, u stambenoj

  sredini - komunalna buka)Prouavanje i merenje buke

  Aspekti prouavanja:

  Medicinskozravstveni (tetnost buke po zravlje, ranu

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  6/26

  sposobnost, ivotni vek)

  Fiziko Fiziko tehniki tehniki(definisanje (definisanje izvora, izvora, merenje merenje inteziteta,

  inteziteta, mogudnost mogudnost

  otklanjanja)

  Drutveno pravni (onoenje propisa, utvrivanje stanara, naini

  finansiranja) Merenje buke:

  Obavlja se raznim instrumentima

  Postupci za merenje su razliiti i zavise o cilja

  Tipini Tipini pristupi pristupi merenju merenju buke buke::

  o objektivni (nivo buke, amplitude spektra buke, vreme trajanja)

  o subjektivni (osedaj pojeinca i njegova reakcija na buku)Posleice buke uticaj na zdravlje

  Buka veoma teti zravlju i umanjuje prouktivnost

  Klasifikacija:

  I stepen (4050 DB) ............psihike reakcije

  IIII stepen stepen ((60608080 DB) DB) ............ ............rastrojstvo rastrojstvo vegetativnog

  vegetativnog nervnog nervnog sistema sistema

  III stepen (90110 DB) .........otedenje sluha

  IV stepen ( vie o 120 DB)....povrea sluha i slunog aparataEkoloke imenzije zatite o buke

  Apsolutna eliminacija buke je nemoguda

  Ublaavanje njenog ejstva

  reenjima vezanim zasaobradajnice (izmetanje ili sputanje na

  niu niu kotu kotu oo objekata, objekata, postavljanje postavljanje barijera barijera oo zelenog

  zelenog rastinja rastinja ili ili

  objekata slabije rezonancije)

  reenjimavezanim za pojeinane objekteU planiranju novih sreina

  Glavne saobradajnice ne sprovoiti kroz naselja

  Kroz naselja planirati vie biciklistikih i peakih staza

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  7/26

  Autoput graditi minimalno 200 m od naseljenog mesta

  Autoput Autoput graditi graditi nana nioj nioj koti koti oo naselja naselja

  Nivo buke se moe ublaiti visokim zelenim rastinjem

  U izgranji koristiti materijale koji su loiji rezonanti

  GENERALNI PRINCIPI MONITORINGA

  SADRAJ

  1. UVODNE NAPOMENE..............................................................................................................1

  2. ZATO MONITORING..............................................................................................................2

  3. KO OBAVLJA MONITORING..................................................................................................2

  4. TA I KAKO PRATITI...............................................................................................................2

  5. REIM MONITORINGA............................................................................................................3

  Reim povremenog monitoringa......................................................................................................5

  Reim stalnog monitoringa ..............................................................................................................5

  Reim stalnog ali uestaliheg monitoringa ......................................................................................5

  Reim intenzivnog monitoringa.......................................................................................................5

  6. KAKO PRIKAZATI REZULTATE MONITORINGA I VREDNOSTI ZA MDK....................5

  7. SAGLEDAVANJA MONITORINGA U VREMENU I PROSTORU .......................................6

  8. KAKO POSTUPATI SA GREKAMA I NEODREENOSTIMA...........................................6

  9. MDK I ZAHTEVI MONITORINGA MORAJU UVEK BITI POZNATI..................................6

  10. LANAC DOBIJANJA PODATAKA ......................................................................................7

  11. POUZDANOST I UPOREDIVOST........................................................................................7

  12. EMISIJE...................................................................................................................................7

  Totalna emisija.................................................................................................................................7

  Difuzna, fugitivna i izuzetna emisija ...............................................................................................7

  13. VREDNOSTI ISPOD LIMITA DETEKCIJE I VREDNOSTI ZA ODBACIVANJE............8

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  8/26

  14. VRSTE MONITORINGA .......................................................................................................8

  Direktna merenja..............................................................................................................................9

  Posredni ili surogatni podaci............................................................................................................9

  Bilans masa ......................................................................................................................................9

  Preraunavanja............................................................................................................... ................10

  Emisioni faktori .............................................................................................................................10

  Ocena ispunjenosti uslova..............................................................................................................10

  15. SAOPTAVANJE REZULTATA MONITORINGA...........................................................11

  16. TROKOVI MONITORINGA..............................................................................................11

  __________________________________

  1. UVODNE NAPOMENE

  Monitoringje aktivnost koja se moe protumaiti na nekoliko naina:

  Prvi: Monitoring

  1

  je analitiko merenje i onosi se na specifian oblik hemijske analitike koja se

  propisuje zakonom i polee zakonskim, onosno pozakonskim propisima. Zakonska regulativa

  koju treba potovati obuhvata omade zakone i irektive Evropske unije. Tako, na primer,

  integrisano spreavanje i kontrola zagaenja *Integrate pollution prevention an Control - IPPC]

  je obaveza koja je uspostavljena Evropskom irektivom jo o 1996. goine[EU Concile Directive

  1

  Nadgledanje

  Ivan Gretid, HF 196/61/EC+, a ko nas Zakonom o integrisanom spreavanju i kontroli zagaivanja

  ivotne sreine

  (Sl. glasnik RS, 135) od 2004. Ovom direktivom se uvodi obavezan monitoring kojim se proverava

  a li je nako postrojenje, itava fabrika ili inustrija usaglaena sa ozvoljenim emisijama

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  9/26

  zagaujudih suspstanci u atmosferu, vou i zemljite.

  Drugi: Monitoring je kombinacija posmatranja i mera koje prate uinak prilikom izvoenja nekog

  programa, propisanih mera ili plana raa i njihovu usaglaenost sa zakonskom regulativom i

  politikom zatite ivotne sreine

  Tredi: Monitoring obuhvata niz mera kojima se obezbeuju informacije o uspehu nekog projekta,

  plana ili slinog sa ciljem a se osigura a se upravljanje i saranja na projektu sprovoi u sklau sa

  planom, finansijama i postavljenim zahtevima, a ime se obezbeuje ostvarenje cilja atog projekta

  2. ZATO MONITORING

  Kaa je re o monitoringu kao analitikom postupku/procesu postoje tri osnovna razloga zato se

  radi monitoring:

  1. Da se ustanovi a li su i koliko su priroa i ovek ugroeni usle emisije zagaijudih

  supstanci,

  2. Rai proveravanja a li se potencijalni zagaiva prirava zakonski dozvoljenih

  normi o ozvoljenom nivou zagaivanja,

  3. Rai obezbeenja releveantnih poataka o nivou zagaenja koji se potom stavljaju na

  uvi zainteresovanima (rav u i javnosti).

  Osim za ove potrebe monitoring podaci se mogu koristiti i u druge svrhe sve dok su jasni i

  upotrebljivi na aekvatan nain a se ne zloupotrebljavaju ili pogreno interpretiraju.

  3. KO OBAVLJA MONITORING

  Ogovornost za monitoring je generalno poeljena izmeu sleedih inioca:

  1. Organa rave zauenih za ivotnu sreinu (ministarstva, agencije, inspektorata) i

  2. Izvoaa monitoringa (ovladene ustanove, potencijalnog zagaivaa), to

  porazumeva struna lica obuena a rae monitoring (prvenstveno hemiari i

  fizikohemiari).

  U praksi organi rave zaueni za ivotnu sreinu preputaju obaveze izvoenja monitoringa na

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  10/26

  potencijalnog zagaivaa ili ovladenu ustanovu, a zaravaju pravo a vre kontrolu u onosu i

  na bazi vaedih propisa. Zato je veoma vano a se ogovornost vezana za monitoring vrlo jasno

  efinie izmeu svih ogovornih strana (ministarstva, agencije, inspektorata, ovladene ustanove,

  potencijalnog zagaivaa) kako bi se tano znalo ko ta rai i kakve su mu obaveze. Ogovorne

  strane su une a za monitoring u potpunosti razviju sistem obezbeenja kvaliteta i njegovu

  kontrolu.

  4. TA I KAKO PRATITI

  Parametri monitoringa se oreuju na bazi procesa koji se prati (proizvoni, usluni...), sirovina

  koje se upotrebljavaju u procesu i otpadnih supstanci koje se pri tom stvaraju, kao i na bazi

  instalacija koje se koriste u procesu. Obino se pradeni parametri tako biraju i mere a su tesno

  povezani sa operacijama koje se izvode tokom procesa ili su u isto vreme to parametri kojima se

  kontrolie i/ili optimizuje sam proces. Monitoring se u funkciji o mogudeg rizika tako uspostavlja:

  Ivan Gretid, HF 21. a je u funkciji procene potencijalnih rizika,

  2. a je u funkciji o veliine tete koja moe anastane u ivotnoj sreini, i

  3. a menja svoj reim u zavisnosti o ostignutog stepena rizika.

  Pri oreivanju rizika osnovni parametar, ali ne i jeini, je procena, onosno verovatnoda a de

  propisana maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK) biti prekoraena. Za svaki sistem moraju

  postojati iskustveno definisane vrednosti koje uspostavljaju:

  1. Stanje poviene pripravnosti jer emisija prekorauje uobiajene vrenosti,

  2. Stanje neolone akcije a se sprei prekoraenje MDK jer se emisija opasno pribliila

  graninoj vrenosti i

  3. Alarmantno stanje rai smanjenmja prekoraenja MDK i vradanja u okvire MDK.

  5. REIM MONITORINGA

  Razliiti nivoi potencijalnog rizika po ivotnu sreinu efiniu potrebu za razliitim reimima

  monitoringa. Pri definisanju reima monitoringa (njegobog intenziteta) prate se osnovni elementi

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  11/26

  koji utiu na rizik:

  Verovatnoda a se prekorai MDK, i

  Posleice koje nastaju u ivotnoj sreini zbog prekoraenja MDK.

  Elementi sistema koji se prate da bi se utvrdila verovatnoda prekoraenja MDK su:

  a) Broj izvora zagaenja koji oprinose ukupnoj emisiji,

  b) Stabilnost procesa,

  c) Puferski kapacitet efluenata koji se koriste,

  ) Kapacitet izvora i njegova mogudnost a ublai oatnu emisiju,

  e) Potecijalna mogudnost mehanikog ispaa iz raa usle korozije,

  f) Fleksibilnost pri stvaranju proizvoda,

  g) Sposobnost inustrije a reaguje kaa se pojavi prekoraenje MDK

  h) Starost opreme koja se koristi,

  i) Rani reim opreme (malo opteredena, optimalno opteredena, preopteredena),

  j) Katastar zagaivaa koji se oslobaaju ili mogu a se osloboe tokom havarije,

  k) Maksimalni nivo koncentracije i protoka opasne supstance tokom havarije (visoka

  koncentracija, veliki protok),

  l) Fluktuacije u sastavu efluenata.

  Elementi sistema koji se prate a bi se utvrile posleice koje nastaju u ivotnoj sreini zbog

  prekoraenja MDK:

  a) Trajanje mogude havarije,

  b) Akutni efekti opasne supstancehazardne karakteristike zagaivaa,

  c) Poloaj postrojenja (blizina naselja),

  ) Meteoroloki uslovi.

  Kako se koriste prethodni elementi da bi se ustanovio nivo rizika prikazano je u tabeli 1.

  Ivan Gretid, HF 3Tabela 1. Nivo rizika u funkciji o elemenata koji se koriste za efinisanje reima

  monitoringa

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  12/26

  RIZIK

  numerika oznaka

  rizika

  Mala verovatnoda

  1

  Srenja verovatnoda

  23

  Velika verovatnoda

  4

  Elementi sistema koji se prate a bi se utvrila verovatnoda prekoraenja MDK

  Broj izvora zagaenja

  koji doprinose ukupnoj

  emisiji

  Jedan Nekoliko (1-5) Brojni (>5)

  Stabilnost procesa Stabilan Stabilan Nesrabilan

  Puferski kapacitet

  efluenata koji se koriste

  Efiksan Ogranien Neefikasan

  Kapacitet izvora i

  njegova mogudnost a

  ublai oatnu emisiju

  Efikasan Ogranien Neefikasan

  Potecijalna mogudnost

  mehanikog ispaa iz

  rada usled korozije

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  13/26

  Nema korozije Normalna korozija Velika korozija

  Fleksibilnost pri

  stvaranju proizvoda

  Samo za jedan proizvod

  oreenog kvaliteta

  Ogranien broj

  kategorija kvaliteta

  Sve vrste kvaliteta

  Katastar zagaivaa koji

  se oslobaaju ili mogu

  da se oslobode tokom

  havarije

  Nema katastra jer nije

  potreban

  Znaajan Veoma veliki katastar

  Maksimalni nivo

  koncentracije i protoka

  opasne supstance tokom

  havarije

  Znaajno ispo

  propisane MDK

  Na graninoj vrenosti

  MDK

  Znaajno izna MDK

  Elementi sistema koji se prate a bi se utvrila ozbiljnost posleica koje nastaju u ivotnoj sreini zbog

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  14/26

  prekoraenja MDK

  Trajanje mogude

  havarije

  Kratko (< 1 h) Osrednje (1 h do 1 dan) Dugo (> 1 dan)

  Akutni efekti opasne

  supstancehazardne

  karakteristike zagaivaa

  Nema Mogudi Prisutni

  Poloaj postrojenja

  (blizina naselja)

  Industrijska zona

  Na propisanom

  rastojanju

  U naselju

  Stepen razblaenja u u

  mediju u kome se nalazi

  zagaiva

  Visoko razblaenje

  (oko 1000 puta)

  Normalno

  Nisko razblaenje

  (svega oko 10 puta)

  Na bazi poataka koji su prikazani u tabeli 1 moe se kombinovanjem ogovora na postavljena

  pitanja u prvoj koloni dobiti odgovor kom nivou rizika pripada postrojenje, proces ili fabrika za koji

  se mora uspostaviti monitoring. Oreen nivo rizika se tako nalazi to se sabiraju pozitivni

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  15/26

  ogovori pokolanama i to se bira onaj nivo rizika sa najvie pozitivnih ogovora. Ove treba

  napomenuti da je ova tabela samo dobar primer, ali se za svako postrojenje, proces ili fabriku oravi

  specifina tabela koja njima primerena.

  Uleedem koraku treba ustanoviti reim monitoringa. On se oreuje na osnovu logikog

  rasuivanja u funkciji o verovatnode prekoraenja MDK to je zapravo ustanovljeno u prethonom

  koraku u kome su utvreni nivoi rizika u skali o 1 o 4. Korisredi se slikom 1 moe se uzvriti

  kakav reim monitoringa je najpriklaniji za ati sluaj.

  Ivan Gretid, HF 4Slika 1. Reim monitoringa u funkciji od

  nivoa rizika (verovatnoda ogaaja u funkciji

  od ozbiljnosti posledica)

  U osnovi postoje etiri reima monitoringa o povremenog, stalnog, stalnog i uestalog o

  intenzivnog.

  Reim povremenog monitoringa

  Monitoring se radi meseno, kvartalno ili jenom goinje.

  Reim stalnog monitoringa

  Monitoring se radi jedanom do tri puta nedeljno. Ovo je sasvim dovoljno da se detektuju i stanja

  poviene emisije.

  Reim stalnog ali uestaliheg monitoringa

  Monitoring se radi jedanom dnevno do jednom nedeljno.

  Reim intenzivnog monitoringa

  Monitoring se radi kontinualno ili nekoliko puta dnevno. Ovakav monitoring detektuje sve

  nestabilnosti u procesu i omogudava a se omah reaguje ako oe o alarmantnog stanja.

  Svakako da su predlozi za reim monitoringa u ovom tekstu ati kao primer, a a se u stvarnosti

  reim mora uvek prilagoiti veliini rizika. To znai a je prethono znaajno proceniti kakvi

  reimi monitoringa se pripisuju za oreene vrste rizika.

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  16/26

  6. KAKO PRIKAZATI REZULTATE MONITORINGA I VREDNOSTI ZA MDK

  Nain prikazivanja rezultat monitoringa i vrenosti za MDK pre sve zavise o ciljeva zbog kojih se

  izvodi monitoring. Generalno postoji nekoliko vidova prikazivanja rezultata: koncentracija

  zagaivaau datoj zapremini, masi, u funkciji od vremena, kao emisioni faktori ili na neki drugi

  nain. U svakom sluaju merenja moraju biti tako izraena a su u saglasnosti sa jeinicama u

  kojima je izraena MDK vrenost, a u sito vreme tako a iskazane vrenosti ne izazivaju zabunu ili

  ne omogudavaju alternativne interpretacije jene te iste pojave ili jenog te istog merenja.

  Ivan Gretid, HF 57. SAGLEDAVANJA MONITORINGA U VREMENU I PROSTORU

  Za svaki monitoring treba propisati takve uslove, pre svega uzimanja proba, a zatim i merenja, koji

  obuhvataju pravilno rasporeene aktivnosti oko uzorkovanja/merenja u prostoru (mesta i gustina

  uzorkovanja) i vremenu (uestalost uzorkovanja/merenja).

  Oreivanje mesta i uestalosti pre svega zavisi o vrste emisije zagaivaa i o promene emisije

  sa vremenom (Slika 2). Strategija mora biti standardizovana kako bi se dobijeni rezultati mogli

  koristiti za pradenje oreenog procesa i kako bi u isto vreme mogli a poslue za uporeivanje

  istih procesa koji se primenjuju u razliitim vremenima i na razliitim mestima (na primer,

  razliitim inustrijama).

  Svaki rezultat mora biti tatko pripremljen a se moe uporeiti sa MDK i a se na bazi njih moe

  nedvosmisleno utvrditi da li dato postrojenje radi u saglanosti ma propisanim normama.

  Slika 2. Primeri kako se emisija moe

  menjati tokom vremena:

  Avrlo stabilna i ujenaena emisija,

  Bemisija sa ciklinim promenama,

  Cstabilna emisija sa kratkim i visokim

  pikovima, i

  Demisija sa krajnje promenljivim

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  17/26

  ponaanjem.

  8. KAKO POSTUPATI SA GREKAMA I NEODREENOSTIMA

  Kaa se monitoring rai sa ciljem a se proveri a li se potencijalni zagaiva prirava zakonski

  ozvoljenih normi o ozvoljenom nivou zagaivanja (MDK) posebno se voi rauna o veliini

  grekeili mogudim neoreenostima koje mogu a se pojave tokom procesa monitoringa. Ukoliko

  postoje veliina greke ili moguda neoreenost, one se uvek prikazuje zajeno sa obijenim

  rezultatima.

  9. MDK I ZAHTEVI MONITORINGA MORAJU UVEK BITI POZNATI

  Zahtevi za pravilno izvoenje monitoringa mora a obuhvate sve uslove koji proizilaze iz MDK.

  Zato je uvek preporuljivo uzimati u obzir sleede injenice:

  1. zakonski i pravosnani status zahteva za monitoring,

  2. ogranienja koja se tiu polutanta ili poataka o njima,

  3. mesto uzorkovanja i merenje,

  4. vreme potrebno za uzorkovanja i merenje,

  5. mogudnosti a se oree etekcijoni limiti raspoloive metoe za monitoring,

  6. generalni pristup monitoringu u odnosu na stvarne potrebe,

  7. tehnike etalje ooreenoj metoi za monitoring,

  8. mogudnostima samo-monitoringa o strane potencijalnog zagaivaa,

  9. uslovima rada pod kojima se obavlja monitoring,

  10. procene ispunjenosti uslova za izvoenje oreene proceure,

  Ivan Gretid, HF 611. obezbeenje kvaliteta i kontrola kvaliteta (QA/QC),

  12. pripreme za oreivanje i objavljivanje poataka o neozvoljenim emisijama.

  10. LANAC DOBIJANJA PODATAKA

  Dobijanje monitoring podataka uvek prati nekoliko uzastopnih koraka koji se svi moraju izvesti

  prema tano oreenim stanarima ili posebnim preporukama, kako bi se obezbeili rezultati

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  18/26

  visokog kvaliteta i kako bi se obijeni rezultati uvek mogli uporeivati sa rezultatima iz rugih

  laboratorija. Niz koraka na bazi kojih se dobijaju potrebni podaci sastoji se o sleedih seam

  koraka:

  1. Merenje protoka,

  2. Oprobavanje,

  3. Pakovanje, transport i uvanje proba,

  4. Priprema proba,

  5. Analiza proba,

  6. Obrada dobijenih podataka,

  7. Saoptavanje poataka.

  11. POUZDANOST I UPOREDIVOST

  Praktina vrenost monitoringa i poataka koji se pri tom obijaju zavisi o stepena poverenja,

  onosno pouzanosti koja moe a se oekuje o rezultata, kao i o zakljuaka koji proistiu tokom

  uporeivanja atih poataka sa nekim rugim poacima (komparabilnost, uporedivost) iste vrste ali

  nainjenih u rugo vreme ili na rugom mestu. Naravno a je o posebnog znaaja a se pre

  uporeivanja poataka mora ustanoviti a li postoje sve pratede informacije koje su neophone a

  bi se zakjljuilo a su poaci uporeivi (komparabilni) tj, a su raeni po istom stanarnom

  postupku, a su probe uzimane i pripremane na isti nain, it. Ukoliko su poaci obijeni na

  razliite naine, to znai a se proceure obijanja poataka razlikuju ili a su obijeni razliitim

  stanarnim postupcima, taa se ti poaci ne mogu irektno uporeivati.

  12. EMISIJE

  Emisije zagaivaa mogu se poeliti u nekoliko klasa: totalna, fifuzna, figitivna i izuzetna emisija.

  O svakoj de se redi par rei.

  Totalna emisija

  Totalna emisija intalacije ili tehnoloke jeinice se ne iskazuje samo kao emisija iz oaka ili

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  19/26

  kanala otpanih voa, ved ona obuhvata ifuzne, fugitivne i izuzetne emisije. Zato se preporuuje

  a se u okviru objeinjenog spreavanja zagaenja ivotne sreine i kontrole, kada je to potrebno i

  razumno, postave uslovi koji de obezbeiti monitoring i ovakvih vrsta zagaenja.

  Difuzna, fugitivna i izuzetna emisija

  Znaajan je napreak postignut u smanjenju kanalne emisije (iz imnjaka, iz kanala, iz cevi), tako

  da su ostali viovi emisije znaajno obili na vanosti, na primer, ifuzne (takasta, liniska, sa

  povrina ili zapreminska) i fugitivne (razna curenja na spojevima) emisije su saa u ii

  interesovanja. Ustanovljeno je a ovakve vrste emisije mogu znaajno a ugroze ivotni sreinu i

  zravlje ljui, a a gubici koji nastaju na taj nain mogu a buu ekonomski znaajni. Na slian

  Ivan Gretid, HF 7nain panja se posveduje i izuzetnim emisijama, na primer, tokom kvarova i havarija,koje se mogu

  dalje klasifikovati u predvidive (na primer, tokom opravke) i nepredvidive (havarije).

  13. VREDNOSTI ISPOD LIMITA DETEKCIJE I VREDNOSTI ZA ODBACIVANJE

  Upotreba vrenosti ispo limita etekcije i vrenosti za obacivanje znaajno moe a utie na

  ukupne rezultate, a posebno su opasne kod komaparacije podataka ili seta podataka, pa zato oko

  njih mora a se postigne poseban ogovor. Preloeno je pet razliitih naina za postupanje sa

  ovakvim poacima, maa se ni jean o njih ne moe favorizovati:

  1. Izmerena vrenost se uzima u razmatranja iako je nepouzana. Ovaj nain se primenjuje

  samo u posebnim sluajevima, kaa nema rugog izbora i kaa analitiar iskustveno

  proceni a je ovaj nain prihvatljiv, akle kaa ne postoje uslovi za bilo koji rugi

  pristup, na primer, merenja osetljivijom metodom.

  2. Numerika vrenost za etekcijoni limit

  2

  se koristi umesto dobijene vrednosti i prikazuje

  se kao < DL (manje o DL). U ovakvim sluajevima postoji opasnost a se ovakvi

  rezultati precene u daljim razmatranjima, ime se znatno uvedava nepoznata realna

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  20/26

  vrenost. Kako se ovakva merenja uzimaju u obzir ona utiu na srenju vrenost i

  standardnu devijaciju.

  3. Polovina vrednosti za detekcioni limit se koristi umesto dobijene vrednosti ukoliko se ne

  raspolae sa nekom rugom vrenodu koja je ustanovljena nekom rugom metoom.

  4. Izraunava se procenjena vrenost na bazi sleede formule: Procenjena vrenosat =

  (100%-A)*DL, gde je: Aprocenat broja merenja od ukubnog broja merenja koja se

  nalaze ispod DL. Ako je, na primer, 6 merenja od ukupno 20 merenja ispod DL, tada je

  Procenjena vrednost = (100-30)*DL = 70% od DL.

  5. Umesto obijene vrenosti stavlja se nula. U ovakvim sluajevima postoji opasnost a

  se ovakavi rezultati podcene u daljim razmatranjima, ime se znatno umanjuje nepoznata

  realna vrenost. Kako se ovakva merenja uzimaju u obzir ona utiu na srenju vrenost i

  na standardnu devijaciju.

  Vrednosti za odbacivanje se ustanovljavaju na bazi iskustva onog koji meri (eksperta) ili na bazi

  statistikih pravila. Ko opreeljenja za iskustveno obacivanje treba imati u viu a li su merenja

  obuhvatila neke abnormalmne emisije i stanja u postrojenju kod kojih se radi monitoring.

  14. VRSTE MONITORINGA

  Postoji nekoliko vrsta monitoringa:

  1. Direktna merenja,

  2. Dobijanje posrednih (surogatnih) podataka,

  3. Bilansiranje masa,

  4. Preraunavanja, i

  2

  Treba razlikovati DL metode od DL za ati supstrat. DL metoe se oreuje pri iealnim uslovima kaa

  ne postoje

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  21/26

  nikakve smetnje u oreivanju DL o strane neistoda, loeg rastvaraa ili slinog. DL za ati supstrat je

  realna

  vrednost za datu metodu i za dati suptrat jer obuhvata i sve mogude smetnje koje proizilaze zbog

  rastvaraa,

  interferenci, neistoa it. To znai a je DL za ati supstrat najrealnija vrenost koju treba koristiti ka

  god je to

  mogude.

  Ivan Gretid, HF 85. Emisioni faktori

  3

  .

  U principu mnogo je direktnije, ali ne i u vek tanije, kaa se koriste metoe koje porazumevaju

  irektna merenja (kvantitativno oreivanje polutanta na oreenom izvoru), ipak, kaa su postupci

  vrlo kompoleksni, skupi ili nepraktini, ruge metoe se preporuuju. Kako ove ruge metode

  prestavljaju posreni nain obijanja neophonih parametara taa je prvo potrebno okazati a je

  odabrana metoda za posredno dobijanje podataka ispravna i dovoljno precizna.

  Ko oluivanja koja de se metoa koristi obino glavnu re imaju ovladena tela ili organi koji

  onose konano oluku a li oreena metoa zaovoljava potrebe, ciljeve i zakonske obaveze.

  Direktna merenja

  Monitoring sa direktnim merenjem koristi kontinualne i diskontinualne tehnike. Kontinualne

  tehnike monitoringa imaju prenosti jer aju znaajan broj poataka i stalno prate oreeni proces,

  ali one imaju i mane kao to je njihova visoka cena, smanjena osetljivost jer koriste specifine

  ureaje i slino. Ko kontinualnog monitoringa treba voiti rauna a li se raisa ureajima koji

  irektno mere (in situ) u kanalu, u cevi ili u matici, ili se rai sa ureajuma koji kontinualno

  oprobavaju (on line), odnosno uzimaju male frakcije nekog supstrata i potom ga mere. Primeri za

  direktna merenja su, na primer:

  Merenja saraja tekih metala u otpanim voama,

  Merenja saraja tekih metala u zemljitu,

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  22/26

  Merenje saraja SO2 u imnim gasovima,

  Merenje saraja suspenovanih estica u imnim gasovima,

  Oreivanje tempersature, it.

  Posredni ili surogatni podaci

  Koridenje posrenih poataka ima nekoliko prenosti jer su jeftiniji za obijanje, angauju se

  manje kompleksne tehnike i mogude je obiti vedi broj poataka. Pa i pore toga imaju i oreene

  mane jer je potrebno povremeno vriti korelacija sa direktnim merenjima, jer su podaci koji se

  obijaju tani samo u oreenim intervalima i jer se ne mogu uvek koristiti u suskim aktima i

  postupcima. Skoro uvek pored posrednih postoje i direktni postuci koji se izbegavaju jer su mnogo

  skupi ili mnogo komplikovani. Primeri za sirogatne podatke su, na primer:

  TOC jer meri totalni organski ugljenik, a ne oreuje se svaka organska supstanca posebno,

  TOC obuhvata ugljenik iz, na primer, PAH ili PCB-a,

  HPK jer oreuje hemijsku potronju kiseonika sa sve oksidacione procese u vodi, a da se

  ne zna tano kiji su sve procesi zastupljeni,

  BPK jer oreuje biohemijsku potronju kiseonika za sve biohemijske procese, a a se ne za

  svaki proces posebno, sobzirom a se esto i ne zna koji se sve biohemiski procesi odvijaju

  u otpadnoj vodi, itd.

  Bilans masa

  Balans masa obuhvata bilanciranje reaktanata i proukata, uz pradenje stvaranja, akumulacije ili

  ekompozicije supstanci o interesa. Razlike na ulazu i izlazu iz nekog procesa obino su posledica

  3

  Emisioni faktori se obino efiniu kao koliina zagaivaa izraena u jeinicama mase poeljena sa

  jeininom

  veliinom mase, zapremine, rastojanja ili trajanja aktivnosti o koje potie emitovani zagaiva. Ovakvi

  faktori

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  23/26

  olakavaju procene emisije zagaivaa iz razliitih izvora koji zagauju vazuh. U najvedem broju

  sluajeva emisioni

  faktori su usrenjene vrenosti obijenih merenja za vedu koliinu, zapreminu, onosno veliko

  rastojanje ili ui perio

  ovijanja procesa zagaivanja i to ne samo za jenu vrstu izvora zagaenja ved za vie vrsta izvora

  zagaivaa koji su

  meusobno slini ili ak isti.

  Ivan Gretid, HF 9oslobaanja pojeinih supstanci u ivotnu sreinu. Rezultati balansa masa su, dakle,

  male razlike

  izmeu velikih koliina rektanata (input) i velikih koliina proukata (output), s tim to uvek treba

  imati u viu i netanosti pri oreivanju masa (koliina) rektanata i proukata. To znai a se bilans

  masa moe koristiti samo ako je mogude precizno oreiti sve mase (koliine) svih supstanci koje

  uestvuju u procesu (reakciji) i kaa se moe oreiti veliima greke koja se pri tom pravi. Kao

  primer moe a poslui izraunavanje koliine emitovanog SO2 nabazi poataka o saraju

  sumpora u tenom gorivu. Tokom sagorevanja sav sumpor se prevoi u sumporioksi tako a se

  na bazi bilansa masa lako i tano ustanovljava veliina emisije SO2.

  Preraunavanja

  Prilikom koridenja preraunavanja rai ustanovljavanja emisije potrebno je raspolagati sa nizom

  poataka koji obuhvataju elom poatke merenja, bilansiranja masa ili uz pomod kojih se moe

  izraunati emisija. Ovaj postupak znatno komplikovaniji o postupka sa emisionim faktorima. Kao

  primer moe a poslui preraunavanje kolika koliina pepela se obija sagorevanjem lignita u

  nekoj termoelektrani ako se zna prosean saraj pepela u uglju.

  Emisioni faktori

  Emisioni faktori su preraunavanja koja se bazraju na bazi iskustvenih poataka, usrenjenih

  vrenosti i obrog poznavanja oreenog procesa. Za njihovo koridenje prethono je potrebno

  obiti saglasnost ovladenih institucija ili organa u protivnom ne mogu se koristiti kao relevantan

  poatak. U svakom sluaju primena emisionih faktora je izvanrena metoda za dobijanje brzih ili

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  24/26

  globalnih procena.

  Ocena ispunjenosti uslova

  Ova metoa generalno obuhvata statistika uporeivanja merenja, uporeivanje statistikih

  poataka izmeu setova merenja, greke pri merenjima, emisione limite ili neke sline podatke od

  znaaja. Oreene ocene ne moraju a se baziraju na numerikim poacima, ved na logikim

  zakljucima a li neto ispunjava uslove ili ne. Merene vrenosti se uporejuju sa propisanim

  limitima, uzimajudi u obzir ogovarajude nesigurnosti merenja, i svrstavaju se u tri osnovne klase:

  Usaglaen sa postavljenim uslovima (ispo granice),

  Na granici sa postravljenim uslovima, i

  Neusaglaen sa postavljenim uslovima (preko granice) (Slika 3).

  Slika 3. Nivo emisije u odnosu na propisanu

  vrednost.

  Ivan Gretid, HF 1015. SAOPTAVANJE REZULTATA MONITORINGA

  Saoptavanje poataka monitoringa obuhvata sumiranje i prezentaciju ogovarajudih poataka i

  informacija, nalaze o usaglaenosti sa propisima i sve to na jasan koncizan i efektivan nain. Dobra

  praksa u saoptavanju poataka obuhvata: sve relevantne zahteve za saoptravanje strune i zahteve

  javnosti, ogovornost a se saoptenje pripremi i saopti, obim saoptenja, kategoriju saoptenja,

  cilj saoptenja, ozvanienu praksu, zakonske okvire koji se onose na saoptavanje poataka, kao i

  ocenu kvaliteta u odnosu na propisane zahteve.

  16. TROKOVI MONITORINGA

  Pri izvoenju monitoringa mora se voiti rauna o optimizaciji trokova, ali ne na utrb kvaliteta,

  objektivnosti i ciljeva. Efektivnost cene monitoringa moe se postignuti ako se ukljue svi zahtevi

  za obezbeenje kvaliteta, optimizacija broja uzoraka, optimicacija uestalosti merenja i ukljuivanje

  u monitoring svih komplementnih ranji koje omogudavaju ire sagleavanje eventualnih problema.

  Trokovi monitoringa se obuno ele na ve osnovne grupe:

 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  25/26

  Kapitalne trokove monitoringa koji obiuhvataju: prostor, opremu, softver, stanare,

  servise, rezervne elove, kolovanje karova, amortizacija i rugo,

  Doatne trokove monitoringa koji obuhvataju: uzorkovanje i propremu uzoraka, nabavku

  hemikalija, staklarije i ostalog repro-materijala, pripremu za rad, rad personala, izradu

  izvetaja, transportne trokove, oravanje laboratorija, reiju it.

  Ivan Gretid, HF 11

  PRAENJE KVALITETA IVOTNE SREDINE -MONITORING

  Vazduh Voda Zemljite Biomonitoring Elektromagnetno zraenje

  U AP Vojvodini se monitoring sprovodi radi dobijanja pouzdanih i

  kvalitetnih podataka o stanju i zagaenju ivotne sredine koji bi

  posluili za:

  definisanje mera zatite; identifikaciju zagaivaa; donoenje adekvatnih i pravovremenih odluka; formiranje informacionog sistema; reagovanje u akcidentnim situacijama i izvetavanje javnosti

  U cilju pridruivanja Evropskoj Agenciji za zatitu ivotne sredine

  (EEA) i Evropskoj informacionoj osmatrakoj mrei za ivotnu

  http://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Vazduhhttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Vodahttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Zemljistehttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Biomonitoringhttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=elektromagnetno_zracenjehttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=elektromagnetno_zracenjehttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=elektromagnetno_zracenjehttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Biomonitoringhttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Zemljistehttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Vodahttp://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=Vazduh
 • 5/27/2018 Ekolo ki urbani in enjering

  26/26

  sredinu (EIONET), Pokrajinski sekretarijat prikuplja podatke o

  kvalitetu vazduha sa teritorije AP Vojvodine, i obraene rezultate,

  dostavlja Agenciji za zatitu ivotne sredine Republike Srbije

  (SEPA).

  Redovni monitoring obuhvata sledee:

  monitoring kvaliteta vazduha monitoring kvaliteta akvatinih ekosistema monitoring kvaliteta zemljita monitoring ugroenih biljnih i ivotinjskih zajednica

  (biomonitoring)

  monitoring inhalatornih alergena

  Mrea automatskih stanica za kontinulano praenje kvaliteta

  ambijentalnog vazduha u AP Vojvodini

  Zbog kontinuiranog praenja stanja i formiranja informacionog

  sistema, postavljeno je 6 automatskih stanica za merenje kvaliteta

  ambijentalnog vazduha u veim centrima Vojvodine, kao i u

  zatienim prirodnim dobrima: u Subotici, Somboru, Novom Sadu,

  Zrenjaninu, Kikindi, SRP "Deliblatska peara" i SRP "Obedska

  Bara".