ekološki rečnik pdf

of 20 /20
E E K K O O L L O O Š Š K K I I R R E E Č Č N N I I K K A A Agenda 21- akcioni plan za napredak. Dokument usvojen na Konferenciji UN za životnu sredinu i razvoj u Rio de Ženeiru, 1992. godine. Važno mesto u dokumentu zauzima obrazovanje za životnu sredinu. Akvakultura- uzgajanje morskih plodova i ribe u slatkoj i slanoj vodi.Nepravilna akvakultura može dovesti do zagađenja i drugih ekoloških problema. Alohtona vrsta- vrsta koju je čovek uneo na područje na kome prirodno nije bila rasprostranjena. Alpinetum- specijalno uređen deo vrta u kome se gaje visokoplaninske (alpske) vrste biljaka. Amazon- ime najveće reke i najve će tropske kišne šume na svetu. Milijarde drve ća u amazonskoj kišnoj šumi obezbeđuje svež vazduh planeti, vlagu i reguliše klimu na Zemlji. Amazon je jedan od najugroženijih velikih ekosistema na svetu Antropogene promene- promene izazvane čovekovim delovanjem. Antropozoogene promene- promene izazvane delovanjem čoveka i životinja. Arboretum- skup velikog broja drvenastih i žbunastih vrsta koje su posađene u cilju ilustracije biodiverziteta. Areal- deo teritorije ili akvatorije koju naseljava određena vrsta. Arhuska konvencija- konvencija o dostupnosti informacija,učću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđu u oblastima koje se tiču životne sredine. Usvojena 1988. Godine ne četvrtoj Ministarskoj konferenciji u Arhusu, Danska.

Author: dinhliem

Post on 02-Feb-2017

255 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EEKKOOLLOOKKII RREENNIIKK

  AA AAggeennddaa 2211-- aakkcciioonnii ppllaann zzaa nnaapprreeddaakk.. DDookkuummeenntt uussvvoojjeenn nnaa KKoonnffeerreenncciijjii UUNN zzaa iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu ii rraazzvvoojj uu RRiioo ddee eenneeiirruu,, 11999922.. ggooddiinnee.. VVaannoo mmeessttoo uu ddookkuummeennttuu zzaauuzziimmaa oobbrraazzoovvaannjjee zzaa iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu..

  AAkkvvaakkuullttuurraa-- uuzzggaajjaannjjee mmoorrsskkiihh ppllooddoovvaa ii rriibbee uu ssllaattkkoojj ii ssllaannoojj vvooddii..NNeepprraavviillnnaa aakkvvaakkuullttuurraa mmooee ddoovveessttii ddoo zzaaggaaeennjjaa ii ddrruuggiihh eekkoollookkiihh pprroobblleemmaa..

  AAlloohhttoonnaa vvrrssttaa-- vvrrssttaa kkoojjuu jjee oovveekk uunneeoo nnaa ppooddrruujjee nnaa kkoommee pprriirrooddnnoo nniijjee bbiillaa rraasspprroossttrraannjjeennaa..

  AAllppiinneettuumm-- ssppeecciijjaallnnoo uurreeeenn ddeeoo vvrrttaa uu kkoommee ssee ggaajjee vviissookkooppllaanniinnsskkee ((aallppsskkee)) vvrrssttee bbiilljjaakkaa..

  AAmmaazzoonn-- iimmee nnaajjvveeee rreekkee ii nnaajjvveeee ttrrooppsskkee kkiinnee uummee nnaa ssvveettuu.. MMiilliijjaarrddee ddrrvveeaa uu aammaazzoonnsskkoojj kkiinnoojj uummii oobbeezzbbeeuujjee ssvvee vvaazzdduuhh ppllaanneettii,, vvllaagguu ii rreegguulliiee kklliimmuu nnaa ZZeemmlljjii.. AAmmaazzoonn jjee jjeeddaann oodd nnaajjuuggrrooeenniijjiihh vveelliikkiihh eekkoossiisstteemmaa nnaa ssvveettuu

  AAnnttrrooppooggeennee pprroommeennee-- pprroommeennee iizzaazzvvaannee oovveekkoovviimm ddeelloovvaannjjeemm..

  AAnnttrrooppoozzooooggeennee pprroommeennee-- pprroommeennee iizzaazzvvaannee ddeelloovvaannjjeemm oovveekkaa ii iivvoottiinnjjaa..

  AArrbboorreettuumm-- sskkuupp vveelliikkoogg bbrroojjaa ddrrvveennaassttiihh ii bbuunnaassttiihh vvrrssttaa kkoojjee ssuu ppoossaaeennee uu cciilljjuu iilluussttrraacciijjee bbiiooddiivveerrzziitteettaa..

  AArreeaall-- ddeeoo tteerriittoorriijjee iillii aakkvvaattoorriijjee kkoojjuu nnaasseelljjaavvaa ooddrreeeennaa vvrrssttaa..

  AArrhhuusskkaa kkoonnvveenncciijjaa-- kkoonnvveenncciijjaa oo ddoossttuuppnnoossttii iinnff oorrmmaacciijjaa,,uueeuu jjaavvnnoossttii uu ddoonnooeennjjuu ooddlluukkaa ii ddoossttuuppnnoossttii pprraavvoossuuuu uu oobbllaassttiimmaa kkoojjee ssee ttiiuu iivvoottnnee ssrreeddiinnee.. UUssvvoojjeennaa 11998888.. GGooddiinnee nnee eettvvrrttoojj MMiinniissttaarrsskkoojj kkoonnffeerreenncciijjii uu AArrhhuussuu,, DDaannsskkaa..

 • AAttmmoossffeerraa-- ggaassnnii oommoottaa ookkoo ppllaanneettee.. ZZeemmlljjiinnaa aattmmoossffeerraa ssaaddrrii rraazzlliiiittee vvrrssttee ggaassoovvaa ppooppuutt vvooddoonniikkaa,, kkiisseeoonniikkaa,, uugglljjeenn--ddiiookkssiiddaa ii oozzoonnaa..

  AAuuttoohhttoonnaa vvrrssttaa-- vvrrssttaa kkoojjaa jjee pprriirrooddnnoo ppaasspprroossttrraannjjeennaa nnaa nneekkoomm ppooddrruujjuu..

  AAuuttoonnoommaann eekkoossiisstteemm-- nneezzaavviissaann uu pprroommeettuu mmaatteerriijjee ii eenneerrggiijjee.. EEkkoossiisstteemm uu kkoommee ssee ooddvviijjaa pprriirrooddaann pprroocceess kkrruueennjjaa mmaatteerriijjee ii pprroottiiccaannjjee eenneerrggiijjee,, ooddnnoossnnoo iijjii mmeettaabboolliizzaamm iillii nneekkaa ddrruuggaa kkoommppoonneennttaa nniijjee ssuuppttiittuuiissaannaa oodd ssttrraannee oovveekkaa..

  BB BBiiooddeeggrraaddaabbiillaann-- nneettoo ttoo jjee hhrraannaa zzaa bbaakktteerriijjee ii oossttaallee iivvee oorrggaanniizzmmee,, aa ttoo mmooee bbiittii rraaaannjjeennoo ii rreecciikklliirraannoo uu eekkoossiisstteemmuu.. MMnnooggii mmooddeerrnnii pprrooiizzvvooddii,, ppooppuutt rraazzlliiiittiihh vvrrssttaa ppllaassttiikkee nniissuu bbiiooddeeggrraaddaabbiillnnii ii ppoottrreebbnnoo jjee mmnnooggoo ggooddiinnaa zzaa rraassppaadd.. VVeeiinnaa bbiiooddeeggrraaddaabbiillnnee ppllaassttiikkee ssee ssaammoo rraassppaaddaa uu mmaannjjee ddeelloovvee iillii uu ppllaassttiinnii pprraahh ((kkoojjii ii ddaalljjee mmooee ddaa uuggrroozzii iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu))..

  BBiiooddiivveerrzziitteett-- nniizz rraazzlliikkaa mmeeuu iivviimm oorrggaanniizzmmiimmaa.. IIddeennttiiffiikkoovvaannoo jjee sskkoorroo 22mmiilliioonnaa iivviihh oorrggaanniizzaammaa.. BBiiooddiivveerrzziitteett jjee nnaajjzzaassttuupplleennjjiijjii nnaa mmeessttiimmaa kkoojjaa ssuu ssee nnaajjdduuee rraazzvviijjaallaa ((nnpprr.. kkiinnee uummee)).. BBiiooddiivveerrzziitteett jjee oodd kklljjuunnoogg zznnaaaajjaa zzaa ooddrraavvaannjjee zzddrraavvoogg ii uurraavvnnootteeeennoogg iivvoottaa nnaa ZZeemmlljjii.. DDeeggrraaddaacciijjaa eekkoossiisstteemmaa iimmaa zzaa ppoosslleeddiiccuu ssmmaannjjeennjjee bbiiooddiivveerrzziitteettaa.. ZZaattoo ssee zzaattiittii bbiiooddiivveerrzziitteettaa pprriiddaajjee vveelliikkii zznnaaaajj..

  BBiiooiinnddiikkaattoorrii zzaaggaaeennjjaa iivvoottnnee ssrreeddiinnee-- bbiilljjnnee ii iivvoottiinnjjsskkee vvrrssttee kkoojjee rreeaagguujjuu nnaa zzaaggaaeennjjee ooddrreeeennoomm zzaaggaauujjuuoomm ssuuppssttaannccoomm.. OOnnee ssvvoojjiimm ffiizziioollookkiimm pprroocceessoomm ppookkaazzuujjuu ssppeecciiffiinnuu rreeaakkcciijjuu nnaa ooddggoovvaarraajjuuuu zzaaggaauujjuuuu ssuuppssttaannccuu,, nnaa oossnnoovvuu eeggaa ssee ssuuppssttaannccaa ddeetteekkttuujjee uu ssrreeddiinnii..

 • BBiiookkoonncceennttrraacciijjaa-- aakkuummuullaacciijjaa nneebbiiooddeeggrraaddaabbiillnniihh hheemmiikkaalliijjaa ((kkoonnttaammiittaannaattaa)) uu ttkkiivviimmaa iivviihh oorrggaanniizzaammaa.. ttoo jjee iirrii llaannaacc iisshhrraannee,, vveeaa jjee bbiiookkoonncceennrraacciijjaa ooddrreeeenniihh hheemmiikkaalliijjaa kkaaoo ii nnjjiihhoovv tteettaann eeffeekkaatt nnaa zzddrraavvlljjee..

  BBiioollookkii ddiivveerrzziitteett-- rraazznnoovvrrssnnoosstt ii pprroommeennlljjiivvoosstt ((vvaarriijjaabbiillnnoosstt)) bbiioollookkiihh oobblliikkaa,, ppoojjaavvaa ii pprroocceessaa uu ookkvviirruu iivviihh oorrggaanniizzaammaa ii eekkoollookkiihh kkoommpplleekkssaa iijjii ssuu oonnii ddeeoo,, kkaaoo ooddggoovvoorr eevvoolluucciijjee nnaa pprroommeennlljjiivvoosstt eekkoollookkiihh ff aakkttoorraa..

  BBiioollookkii rreessuurrssii-- oorrggaanniizzmmii iillii nnjjiihhoovvii ddeelloovvii ,, ppooppuullaacciijjee iillii bbiilloo kkoojjaa ddrruuggaa bbiioottiikkaa kkoommppoonneennttaa eekkoossiisstteemmaa,, kkoojjaa iimmaa aakkttuueellnnuu iillii ppootteenncciijjaallnnuu uuppoottrreebbnnuu vvrreeddnnoosstt zzaa oovveekkaa..

  BBiioomm-- vveelliikkii eekkoossiisstteemm ssaa ssppeecciiffiinnoomm kklliimmoomm ii mmeeuussoobbnnoo ppoovveezzaanniimm iivviimm ff oorrmmaammaa ((nnpprr.. kkiinnaa uummaa,, ppuussttiinnjjaa,, ttuunnddrraa,, pprraauummaa))..

  BBiioossffeerraa-- ZZeemmlljjiinn oommoottaa kkoojjii oobbuuhhvvaattaa kkoommpplleettaann iivvii ssvveett.. BBiioossffeerraa ssaaddrrii vvaazzdduuhh,, zzeemmlljjuu,, vvoodduu ii kkoommpplleettaann bbiilljjnnii ii iivvoottiinnjjsskkii ssvveett..

  BBiiootteehhnnoollooggiijjaa-- tteehhnnoollookkaa oobbrraaddaa iivviihh oorrggaanniizzaammaa kkoojjaa uuzzrrookkuujjee pprroommeennee uu ppoossttoojjeeeemm iivvoomm ssvveettuu (( nnpprr.. ssttvvaarraannjjee nnoovviihh bbiilljjaakkaa)).. OOvvaa kkoonnttrraavveerrzznnaa tteehhnnoollooggiijjaa ppoozznnaattaa jjee ii kkaaoo ggeenneettsskkii iinneennjjeerriinngg..

  BBiioottoopp-- iivvoottnnoo ssttaanniittee,,ddeeoo nnaasseelljjeennoogg pprroossttoorraa kkoojjii ssee ooddlliikkuujjee ssppeecciiffiinniimm eekkoollookkiimm ff aakkttoorriimmaa ((tteemmppeerraattuurraa,,ssvveettlloosstt,, vvllaannoosstt,, nnaaddmmoorrsskkaa vviissiinnaa iittdd..))..

  BBiioocceennoozzaa-- zzaajjeeddnniiccaa iivviihh bbiiaa,, oobblliikk zzaajjeeddnniikkoogg iivvoottaa oorrggaanniizzaammaa kkoojjii jjee nnaassttaaoo ii ooddrraavvaa ssee nnaa oossnnoovvuu eekkoollookkiihh zzaakkoonniittoossttii..

  BBiioocciidd-- oottrroovvnnaa hheemmiikkaalliijjaa tteettnnaa zzaa iivvee oorrggaanniizzmmee.. DDaannaass ssee mmnnooggee rraazzlliiiittee vvrrssttee bbiioocciiddaa pprrooiizzvvooddee uu ff aabbrriikkaammaa ii mmoogguu ddaa zzaattrruujjuu ppooddzzeemmnnee vvooddee..

  BBiioocciikklluuss-- nnaajjvveeii eekkoollookkii kkoommpplleekkss uu bbiioossffeerrii,, kkooggaa ssaaiinnjjaavvaajjuu mmeeuussoobbnnoo ssrrooddnnii eekkoossiisstteemmii ii bbiioommii..

 • BBooggaattssttvvoo vvrrssttaa-- uukkuuppaann bbrroojj rraazzlliiiittiihh vvrrssttaa uu ppoossmmaattrraannoomm ppooddrruujjuu--pprreeddssttaavvlljjaa iizzrraazz bbiioollookkoogg ddiivveerrzziitteettaa..

  BBoottaanniikkaa bbaattaa-- nnaauunnoo--iissttrraaiivvaakkaa,, nnaassttaavvnnaa ii kkuullttuurrnnoo--pprroossvveettnnaa uussttaannoovvaa uu kkoojjoojj ssee nnaallaazzee kkoolleekkcciijjee iivviihh bbiilljjaakkaa kkoojjee rreepprreezzeennttuujjuu rraazznnoovvrrssnnoosstt ii bbooggaattssttvvoo bbiilljjnnoogg ssvveettaa nnaa ZZeemmlljjii.. UUnniivveerrzziitteettsskkaa bboottaanniikkaa bbaattaa JJeevvrreemmoovvaacc jjeeddiinnssttvveennaa jjee uu SSrrbbiijjii ppoo ssvvoojjoojj ssttaarroossttii ((11885555..)),, pprriirrooddnnoomm ((ssppoommeenniikk pprriirrooddee IIII kkaatteeggoorriijjee)),, kkuullttuurrnnoomm ((zzaattiieennaa kkaaoo ssppoommeenniikk kkuullttuurree)) ii pprroossvveettnnoomm zznnaaaajjuu..

  VV VVeettrreennjjaaaa-- ppoosseebbaann ttiipp vveettrreennjjaaee kkoojjii eeffiikkaassnnoo pprreettvvaarraa eenneerrggiijjuu vveettrraa uu mmeehhaanniikkuu eenneerrggiijjuu..

  VVllaannaa ssttaanniittaa-- ssttaanniittaa uu kkoojjiimmaa jjee ddoommiinnaannttaann eekkoollookkii ff aakkttoorr-- vvooddaa.. MMoovvaarrsskkaa,, bbaarrsskkaa,, ttrreesseettnnaa ppooddrruujjaa iillii vvooddee pprriirrooddnnee ii vveettaakkee,, pprriivvrreemmeennee iillii ssttaallnnee,, ssaa vvooddoomm kkoojjaa jjee ssttaajjaaaa iillii tteekkuuaa,, ssvveeaa,, bblljjuuttaavvaa iillii ssllaannaa,, uukklljjuuuujjuuii pprriioobbaallnnee vvooddee iijjaa dduubbiinnaa pprrii oosseeccii nnee pprreellaazzii 66mm..

  VVrrssttaa-- kkaatteeggoorriijjaa iillii bbiioollookkaa kkllaassiiffiikkaacciijjaa bbiilljjaakkaa iillii iivvoottiinnjjaa.. ZZbboogg zzlloouuppoottrreebbee iivvoottnnee ssrreeddiinnee,, mmnnooggee vvrrssttee ssuu ppoossttaallee iillii ppoossttaajjuu uuggrrooeennee iillii iissttrreebblljjeennee..

  GG GGaassoovvii ssttaakklleennee bbaattee-- uugglljjeenn--ddiiookkssiidd ii oozzoonn kkoojjii nnaassttaajjuu ssaaggoorreevvaannjjeemm ff oossiillnniihh ggoorriivvaa;; mmeettaann kkoojjii nnaassttaajjee pprrooppaaddaannjjeemm ii rraassppoorreeiivvaannjjeemm oorrggaannsskkiihh mmaatteerriijjaallaa;; CCFFCC-- kkoojjii nnaassttaajjee uusslleedd iinndduussttrriijjsskkiihh pprroocceessaa ii pprrooiizzvvooddnnjjee..

  GGeenneettiikkii rreessuurrss-- ggeenneettiikkii mmaatteerriijjaall,,kkoojjii iimmaa aakkttuueellnnuu iillii ppootteenncciijjaallnnuu vvrreeddnnoosstt zzaa lljjuuddsskkii rroodd..

 • GGeenneettsskkii iinneennjjeerriinngg-- ((VViiddii:: BBiiootteehhnnoollooggiijjaa))..

  GGeeooddiivveerrzziitteett-- ooppiissuujjee rraazznnoovvrrssnnoosstt ggeeoollookkiihh ffeennoommeennaa ii nnjjiihhoovviihh ooddggoovvaarraajjuuiihh pprroocceessaa uunnuuttaarr ooddrreeeennoogg ppooddrruujjaa,, ii jjeeddaann jjee oodd ff aakkttoorraa ii kkrriitteerriijjuummaa kkoojjii ooddrreeuujjuu pprriirrooddnnee vvrreeddnnoossttii nneekkoogg mmeessttaa iillii ppeejjzzaaaa,, aa iissttoovvrreemmeennoo kkoommpplleemmeennttaarrnnoouu uuttiiuu nnaa bbiiooddiivveerrzziitteett..

  GGeeootteerrmmaallnnaa eenneerrggiijjaa-- eenneerrggiijjaa pprriissuuttnnaa uu ssaammoojj ZZeemmlljjii.. UU nneekkiimm oobbllaassttiimmaa ssee oovvaa eenneerrggiijjaa uuppoottrreebblljjaavvaa iiaakkoo mmooee ddooii ddoo eekkoollookkiihh ssmmeettnnjjii..

  GGllaadd-- rreezzuullttaatt nneeddoossttaattkkaa hhrraannee kkoojjaa bbii ooppsskkbbiillaa ssvvee lljjuuddee uu ddaattoojj oobbllaassttii.. PPrreedduuggaa ggllaadd mmooee ddoovveessttii ddoo mmaassoovvnnoogg iizzuummiirraannjjaa oodd ggllaaddii.. PPoorreedd pprreedduuggoogg ppeerriiooddaa ssuuaa,, ggllaadd mmooee bbiittii iizzaazzvvaannaa ii zzlloouuppoottrreebboomm iivvoottnnee ssrreeddiinnee,, nneerraavvnnoommeerrnnoomm uuppoottrreebboomm rreessuurrssaa,, aallii ii rraattoomm ii pprreennaasseelljjeennoouu..

  GGlloobbaallnnaa ddoobbrraa-- tteerrmmiinn kkoojjii ssee kkoorriissttii zzaa ooppiissiivvaannjjee oonniihh oobbllaassttii kkoojjee pprriippaaddaajjuu cceellookkuuppnnoojj lljjuuddsskkoojj vvrrssttii:: ookkeeaannii,, AAnnttaarrkkttiikk,, aattmmoossffeerraa ii ssvveemmiirr.. GGlloobbaallnnaa ddoobbrraa ssuu ppooddlloonnaa ssvvee vveeeemm bbrroojjuu mmeeuunnaarrooddnniihh zzaakkoonnaa,, eessttoo pprreekkoo UUNN..

  GGlloobbaallnnoo zzaaggrreevvaannjjee-- ppoosstteeppeennoo ppoovveeaannjjee tteemmppeerraattuurree ZZeemmlljjee uu ddaannaannjjee vvrreemmee.. MMnnooggii nnaauunniiccii vveerruujjuu ddaa ZZeemmlljjaa ppoollaakkoo ppoossttaajjee ttoollppiijjaa,, pprrvveennssttvveennoo zzbboogg ppoovveeaannjjaa zzaaggaaeennjjaa uugglljjeenn--ddiiookkssiiddoomm uusslleedd ssaaggoorreevvaannjjaa ff oossiillnniihh ggoorriivvaa,, ttoo ddoovvooddii ddoo eeffeekkttaa ssttaakklleennee bbaattee..

  GGlloobbaallnnoo sseelloo-- tteerrmmiinn kkoojjii ssee kkoorriissttii kkaaddaa ssee ggoovvoorrii oo mmeeuuzzaavviissnnoossttii lljjuuddii iirroomm ssvveettaa ss oobbzziirroomm nnaa bbrrzziinnuu kkoommuunniikkaacciijjaa ii ppuuttoovvaannjjaa..

  DD DDaann ppllaanneettee ZZeemmlljjee-- ddaann kkaaddaa ssee ppoosseebbnnaa ppaannjjaa ppoossvveeuujjee eekkoollookkiimm ppiittaannjjiimmaa II nnaaiinniimmaa zzaa rreeaavvaannjjee eekkoollookkiihh pprroobblleemmaa,,oobbeelleeaavvaa ssee nnaa

 • llookkaallnnoomm,, nnaacciioonnaallnnoomm II mmeeuunnaarrooddnnoomm nniivvoouu 2222.. aapprriillaa.. DDaann EEKKOO KKLLUUBBAA VVrrBBaa..

  DDDDTT-- nneekkaaddaa jjeeddaann oodd nnaajjiirree kkoorriieenniihh ppeessttiicciiddee nnaa ssvveettuu.. DDDDTT jjee ssaadd zzaabbrraannjjeenn uu mmnnooggiimm zzeemmlljjaammaa zzbboogg ssvvoojjee ttookkssiinnoossttii,, bbiiookkoonncceennttrraacciijjee ii ssppoorree bbiiooddeeggrraaddaacciijjee.. EEkkoolloozzii rraaddee nnaa ttoommee ddaa ssee DDDDTT zzaabbrraannii uu ssvviimm zzeemmlljjaammaa ii ddaa ssee zzaammeennii mmaannjjee tteettnniimm ppeessttiicciiddiimmaa..

  DDeeggrraaddiirraannaa ssrreeddiinnaa-- iizzmmeennjjeennaa ii kkuullttiivviissaannaa ssrreeddiinnaa,, iijjii ssuu bbiiooddiivveerrzziitteett ii pprroodduukkttiivvnnoosstt ssuuttiinnsskkii ssmmaannjjeennii..

  DDeekkllaarraacciijjaa-- ff oorrmmaallnnaa iizzjjaavvaa,, ddookkuummeenntt kkoojjii ssaaddrrii oobbjjaavvuu zzvvaanniinnoogg mmiilljjeennjjaa iillii ssttaavvoovvaa,, oobbiinnoo ddrraavvnnoogg oorrggaannaa iillii mmeeuunnaarrooddnnoogg tteellaa..

  DDeesseerrttiiffiikkaacciijjaa-- ppoosslleeddnnjjaa ff aazzaa nneessttaannkkaa bbiilljjnnoogg ssvveettaa uu ddaattoojj oobbllaassttii,, uusslleedd pprriirrooddnniihh iillii nneepprriirrooddnniihh uuzzrrookkaa,, uusslleedd eeggaa nnaassttaajjee ppuussttiinnjjaa.. DDeesseerrttiiffiikkaacciijjuu iizzaazziivvaa ssmmaannjjeenn nniivvoo kkiiee ii vvooddee.. DDooddaattnnii ff aakkttoorrii ssuu pprreennaasseelljjeennoosstt ii nneepprraavviillnnaa uuppoottrreebbaa pprriirrooddnniihh rreessuurrssaa ((nnpprr.. pprreekkoommeerrnnoo kkoorriieennjjee ppaannjjaakkaa,, sseeaa ddrrvveeaa ii bbuunnjjaa ii pprreetteerraannaa uuppoottrreebbaa ii ccrrpplljjeennjjee ppooddzzeemmnniihh vvooddaa..))

  DDeeff oorreessttaacciijjaa-- uukkllaannjjaannjjee ddrrvveeaa iizz ooddrreeeennee oobbllaassttii.. DDeeff oorreessttaacciijjaa mmooee ddoovveessttii ddoo eerroozziijjee zzeemmlljjiittaa ii uu sslluuaajjuu kkaaddaa ssee ddrrvveeee nnee rreeggeenneerriiee,, ddoo ddeesseerrttiiffiikkaacciijjee..

  DDiivveerrzziitteett-- rraazznnoovvrrssnnoosstt ff aauunnee iillii fflloorree iizzrraaeennaa bbrroojjeemm vvrrssttaa ppooddeelljjeenniimm bbrroojjeemm iinnddiivviidduuaa,, kkaaoo iizzrraazz bbiioollookkoogg ddiivveerrzziitteettaa..

  DDiiookkssiinnii-- ggrruuppaa oorrggaannsskkiihh hhlloorrnniihh jjeeddiinnjjeennjjaa,, iizzuuzzeettnnoo ttookkssiinniihh aakk II uu mmiinniimmaallnniimm kkoolliiiinnaammaa.. NNeekkii ddiiookkssiinnii nnaassttaajjuu kkaaoo rreezzuullttaatt pprriirrooddnniihh pprroocceessaa,, aallii mmnnooggii nnaassttaajjuu iinndduussttrriijjsskkiimm ppuutteemm,, ttookkoomm ssppaalljjiivvaannjjaa ssmmeeaa ii pprrooiizzvvooddnnjjee hhlloorroomm iizzbbeelljjeennoogg bbeelloogg ppaappiirraa..

  DDiissttrrooff aann eekkoossiisstteemm-- ooddnnoossii ssee,, pprree ssvveeggaa nnaa vvooddeennee eekkoossiisstteemmee kkoojjii ssee ooddlliikkuujjuu vveelliikkoomm kkoolliiiinnoomm bbiiooggeenniihh mmaatteerriijjaa ssuussppeennddoovvaanniihh uu vvooddii (( nnpprr.. hhuummuuss)),, kkoojjee ssuu nneeddoossttuuppnnee ppllaannkkttoonnsskkiimm oorrggaanniizzmmiimmaa ppaa ssee

 • oovvaakkvvii eekkoossiisstteemmii ooddlliikkuujjuu mmaalloomm pprroodduukkttiivvnnoouu.. KKaarraakktteerriissttiinnii ssuu zzaa ttrreessaavvsskkaa jjeezzeerraa ii mmoovvaarree sseevveerrnnee hheemmiissffeerree ii ppllaanniinnsskkiihh oobbllaassttii..

  EE EEkkoollooggiijjaa-- nnaauukkaa kkoojjaa pprroouuaavvaa ooddnnoossee oorrggaanniizzaammaa,, ooddnnoossnnoo ppoojjeeddiinniihh vvrrssttaa,, ii nnjjiihhoovviihh zzaajjeeddnniiccaa pprreemmaa uusslloovviimmaa ssppoolljjaannjjee ssrreeddiinnee..

  EEkkoollookkaa ddeeggrraaddaacciijjaa-- ppooggoorraannjjee ssttaannjjaa iivvoottnnee ssrreeddiinnee,, ttoo rreezzuullttiirraa ssmmaannjjeennjjeemm bbrroojjaa vvrrssttaa,, llooiijjiimm kkvvaalliitteettoomm zzeemmlljjee ii ssmmaannjjeenniimm mmoogguunnoossttiimmaa zzaa nnoorrmmaallnnoo ffuunnkkcciioonniissaannjjee.. EEkkoollookkaa ddeeggrraaddaacciijjaa jjee eessttoo ssaammoo ppooeettnnaa ff aazzaa mmnnooggoo ggoorriihh pprroobblleemmaa nnpprr.. ggllaaddii..

  EEkkoollookkaa nniiaa-- oozznnaaaavvaa mmeessttoo ii uulloogguu vvrrssttee uu eekkoossiisstteemmuu.. MMooee ssee ddeeffiinniissaattii kkaaoo sskkuupp uusslloovvaa ssrreeddiinnee kkoojjee kkoorriissttii iillii mmooee kkoorriissttiittii vvrrssttaa uu sskkllaadduu ssaa ssvvoojjiimm eekkoollookkiimm mmoogguunnoossttiimmaa..

  EEkkoollookkii ff aakkttoorrii-- rraazzlliiiittee vvrrssttee uuttiiccaajjaa kkoojjee ddeelluujjuu nnaa ppoojjeeddiinnee oorrggaanniizzmmee iillii iivvoottnnee zzaajjeeddnniiccee.. MMoogguu ssee ppooddeelliittii nnaa:: aabbiioottiikkee ((rraazzlliiiittii ffiizziikkoo--hheemmiijjsskkii uulloovvii iivvoottnnee ssrreeddiinnee)) ii bbiioottiikkee ((mmeeuussoobbnnii uuttiiccaajjii oorrggaanniizzaammaa)),, uu ookkvviirruu kkoojjiihh ssee,, zzbboogg zznnaaaajjaa ii iinntteennzziitteettaa,, ppoosseebbnnoo iizzddvvaajjaa aannttrrooppooggeennii ((uuttiiccaajj oovveekkaa))..

  EEkkoollookkoo oobbrraazzoovvaannjjee-- uu uueemm ssmmiisslluu jjee ssttrruunnoo oossppoossoobblljjaavvaannjjee,, uussaavvrraavvaannjjee ii oobbuukkaa pprrooffeessiioonnaallaaccaa uu oobbllaassttii eekkoollooggiijjee ii ssrrooddnniihh nnaauukkaa ii nnaauunniihh ddiisscciipplliinnaa.. UU iirreemm ssmmiisslluu,, eekkoollookkoo oobbrraazzoovvaannjjee jjee ssiinnoonniimm oobbrraazzoovvaannjjaa zzaa iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu..

  EEkkoossiisstteemm-- zzaajjeeddnniiccaa bbiilljjaakkaa ii iivvoottiinnjjaa kkoojjee kkooeeggzziissttiirraajjuu uu ookkvviirruu ppoosseebbnnoogg pprriirrooddnnoogg ookkrruueennjjaa.. SSvvaakkii ddeeoo eekkoossiisstteemmaa mmeeuussoobbnnoo zzaavviissii jjeeddaann oodd ddrruuggoogg ii ppoovveezzaann ssaa ssvvaakkiimm ddrruuggiimm ddeelloomm ((nnpprr.. mmoorrsskkii,, uummsskkii,, jjeezzeerrsskkii II ppuussttiinnjjsskkii eekkoossiisstteemmii)).. UU zzaakkoonnuu ddeeffiinniissaann FFuunnkkcciioonnaallnnoo jjeeddiinnssttvvoo iivvoottnnee zzaajjeeddnniiccee ii nnjjeennoogg ssttaanniittaa,, ooddnnoossnnoo iivvee ii nneeiivvee pprriirrooddee uu ooddrreeeennoomm pprroossttoorruu..

 • EEkkoottiipp-- nnaasslleeddnnoo ffiikkssiirraannii eekkoollookkii ttiippoovvii oorrggaanniizzaammaa uu ookkvviirruu ppooppuullaacciijjee jjeeddnnee vvrrssttee,, kkoojjii ssuu nnaassttaallii kkaaoo ppoosslleeddiiccaa kkoommpplleekkssnnoogg ddeelloovvaannjjaa eekkoollookkiihh ff aakkttoorraa nnaa ooddrreeeennoomm ssttaanniittuu.. NNpprr..,, uu ookkvviirruu jjeeddnnee iissttee bbiilljjnnee vvrrssttee mmooeemmoo rraazzlliikkoovvaattii vviissookkooppllaanniinnsskkii eekkoottiipp ((ppaattuulljjaassttee bbiilljjkkee)) ii nniizziijjsskkee ((kkrruuppnnee bbiilljjkkee)).. PPaattuulljjaassttii oobblliiccii ddaattee vvrrssttee ee zzaaddrraattii ssvvoojjee kkaarraakktteerriissttiikkee ((ppaattuulljjaassttuu ff oorrmmuu)) ii uu pprroommeennjjeenniimm uusslloovviimmaa ggaajjeennjjaa uu nniizziijjii..

  EEkkoottookkssiikkoollooggiijjaa-- nnaauunnaa oobbllaasstt uu ookkvviirruu kkoojjee ssee pprroouuaavvaa ttookkssiinnoo ddeejjssttvvoo hheemmiijjsskkiihh ssuuppssttaannccii nnaa oorrggaanniizzaamm,, ppooppuullaacciijjuu,, eekkoossiisstteemm..

  EEkkssppllooaattaacciijjaa-- iisskkoorriiaavvaannjjee pprriirrooddnniihh rreessuurrssaa ((zzaa rraazzlliikkuu oodd kkoorriieennjjaa pprriirrooddnniihh rreessuurrssaa)),, ssvvee eeee ssee kkoorriissttii uu ssmmiisslluu ttrraajjnnoogg nneeooddrriivvoogg ((nneeuurraavvnnootteeeennoogg)) rraazzvvoojjaa pprriirrooddnniihh bbooggaattssttaavvaa..

  EEnneerrggeettssaa eeffiikkaassnnoosstt-- uuttrrooeennaa eenneerrggiijjaa pprriilliikkoomm eeffeekkttiivvnnoogg rraaddaa uu ppoorreeeennjjuu ssaa gguubbiicciimmaa uusslleedd nneerraacciioonnaallnnee ppoottrroonnjjee ((nnpprr.. aauuttoommoobbiillee ii uurreeaajjii kkoojjii tteeddee eenneerrggiijjuu kkoorriissttee mmaannjjee eenneerrggiijjee zzaa iissttii rraadd oodd nneetteeddlljjiivviihh kkoojjii gguubbee ii eenneerrggiijjuu ii rreessuurrssee))..

  EEnneerrggiijjaa bbiioollookkoogg ggoorriivvaa-- eenneerrggiijjaa ssttvvoorreennaa pprreettvvaarraannjjeemm bbiilljjnnoogg iillii iivvoottiinnjjsskkoogg mmaatteerriijjaallaa uu ggoorriivvoo.. PPoossttoojjee ddvvaa ggllaavvnnaa ttiippaa bbiioollookkoogg ggoorriivvaa:: aallkkoohhooll ii mmeettaann.. OOvvii oobbnnoovvlljjiivvii iizzvvoorrii eenneerrggiijjee mmoogguu bbiittii ddeelliimmiinnaa aalltteerrnnaattiivvaa eenneerrggiijjii ff oossiillnniihh ggoorriivvaa..

  EEnneerrggiijjaa vveettrraa-- eenneerrggiijjaa iizz vveettrraa kkoojjuu mmoogguu pprriikkuupplljjaattii vveettrreennjjaaee ii ttuurrbbiinnee,, kkoojjee jjee oonnddaa pprreettvvaarraajjuu uu mmeehhaanniikkuu ii eelleekkttrriinnuu eenneerrggiijjuu.. OOvvaa eenneerrggiijjaa nnee zzaaggaauujjee ii mmooee bbiittii ddeelliimmiinnaa aalltteerrnnaattiivvaa eenneerrggiijjii ff oossiillnnoogg ggoorriivvaa..

  EEnneerrggiijjaa ff oossiillnniihh ggoorriivvaa-- eenneerrggiijjaa kkoojjaa ssee oosslloobbaaaa ssaaggoorreevvaannjjeemm ff oossiillnniihh ggoorriivvaa ssaa uugglljjeenn--ddiiookkssiiddoomm,, ii kkoojjaa ppoossttaajjee ggllaavvnnii nnuusspprroodduukktt.. AAkkuummuullaacciijjaa uugglljjeenn--ddiiookkssiiddaa uu aattmmoossffeerrii uusslleedd ssaaggoorreevvaannjjaa ff oossiillnniihh ggoorriivvaa ddoopprriinnoossii eeffeekkttuu ssttaakklleennee bbaattee..

  EErroozziijjaa-- ttrrooeennjjee ZZeemmlljjiinnee ppoovvrriinnee ppoodd nnaalleettoomm vveettrraa iillii vvooddee.. EErroozziijjaa ttookkoomm vvrreemmeennaa nnaassttaajjee pprriirrooddnniimm ppuutteemm.. UUbbrrzzaanniimm ttookkoomm ddeeaavvaa ssee

 • uusslleedd pprreekkoommeerrnnoogg kkoorriieennjjaa ppaannjjaakkaa,, oobbrraaddee ppllooddnnoogg zzeemmlljjiittaa ii sseeoomm ssttaabbaallaa nnaa mmeessttiimmaa ssaa vveelliikkiimm kkoolliiiinnaammaa kkiiee..

  EEuuttrrooff aann eekkoossiisstteemm-- eekkoossiisstteemm ssaa vveelliikkoomm oorrggaannsskkoomm pprroodduukkttiivvnnoouu..

  EEuuttrrooffiikkaacciijjaa-- pprriirrooddaann pprroocceess ppoovveeaannjjaa oorrggaannsskkee pprroodduukkcciijjee uu eekkoossiisstteemmuu.. PPrreeddssttaavvlljjaa pprroocceess ppoossttuuppnnoogg ppoovveeaannjjaa kkoolliiiinnee hhrraannlljjiivviihh ((mmiinneerraallnniihh)) ssuuppssttaannccii,, pprrvveennssttvveennoo ff oossff aattaa ii nniittrraattaa,, uu vvooddeennoomm eekkoossiisstteemmuu,, nnaajjeeee uusslleedd nneeggaattiivvnnoogg oovveekkoovvoogg uuttiiccaajjaa ((oottppaaddnnee vvooddee hheemmiijjsskkee,, pprreehhrraammbbeennee iinndduussttrriijjee,, kkoommuunnaallnnee oottppaaddnnee vvooddee,, ssppiirraannjjee uubbrriivvaa ssaa oobbrraaddiivvoogg zzeemmlljjiittaa iittdd..)).. PPrrii ttoommee eekkoossiisstteemm pprreellaazzii iizz sstteeppeennaa oolliiggoottrrooff nnoogg ((ssiirroommaannoogg hhrraannlljjiivviimm ssuuppssttaannccaammaa)),, pprreekkoo mmeezzoottrrooff nnoogg ((uummeerreennoo bbooggaatt)) ddoo eeuuttrrooff nnoogg ((bbooggaatt)) iillii aakk hhiippeerreeuuttrrooff nnoogg ((iizzuuzzeettnnoo bbooggaatt hhrraannlljjiivviimm ssuussppssttaannccaammaa)).. UUsslleedd pprriissuuttnnee vveelliikkee kkoolliiiinnee hhrraannlljjvviihh ssuussppssttaannccii pprriimmaarrnnii pprroodduucceennttii -- ffiittooppllaannkkttoonn ii mmaakkrrooffiittsskkaa vveeggeettaacciijjaa ssee iinntteennzziivvnnoo rraazzvviijjaajjuu ttoo zzaa ppoosslleeddiiccuu iimmaa mmaassoovvnnoo rraazzvviiee ii ssvviihh oossttaalliihh kkoommppoonneennttii eekkoossiisstteemmaa ((zzooooppllaannkkttoonnaa,, nneekkttoonnaa,, oorrggaanniizzaammaa ff aauunnee ddnnaa iittdd..)).. VVeelliikkaa kkoolliiiinnaa uuggiinnuulliihh oorrggaanniizzmmaammaa ssttvvaarraa nnaassllaaggee ffiinnoogg mmuulljjaa.. PPrroocceessii rraazzllaaggaannjjaa bbiiooggeennoogg mmuulljjaa kkaaoo ii oossttaallii bbiioollookkii ii bbiioohheemmiijjsskkii pprroocceessii ssuu uu eeuuttrrooff nniimm eekkoossiisstteemmiimmaa vveeoommaa iinntteennzziivvnnii ttoo eessttoo kkaaoo ppoosslleeddiiccuu iimmaa ssmmaannjjiivvaannjjee kkoolliiiinnee rraassttvvoorreennoogg kkiisseeoonniikkaa,, aa nnaa kkrraajjuu ii pprreeoovvllaaiivvaannjjee aannaaeerroobbnniihh nnaadd aaeerroobbnniimm pprroocceessiimmaa.. UUzznnaapprreeddoovvaallii pprroocceessii eeuuttrrooffiikkaacciijjee ssee nneeggaattiivvnnoo ooddrraaaavvaajjuu nnaa kkvvaalliitteett vvooddee ii mmoogguunnoosstt nnjjeennee uuppoottrreebbee oodd ssttrraannee oovveekkaa.. UU ssttaajjaaiimm ii ssppoorrootteekkuuiimm vvooddeenniimm eekkoossiisstteemmiimmaa eeuuttrrooffiikkaacciijjaa mmooee bbiittii vveeoommaa bbrrzzaa..

  EEffeekkaatt ssttaakklleennee bbaattee-- gglloobbaallnnoo zzaaggrreevvaannjjee ppllaanneettee uusslleedd aakkuummuullaacciijjee ggaassoovvaa uu ssttaakklleennoojj bbaattii kkoojjii zzaattvvaarraajjuu ZZeemmlljjiinnuu ttoopplloottuu nnaa iissttii nnaaiinn nnaa kkoojjii uu ssttaakklleennoojj bbaattii zzaattvvaarraa SSuunneevvee zzrraakkee.. EEffeekkaatt ssttaakklleennee bbaattee nnaassttaajjee pprrvveennssttvveennoo uusslleedd ssaaggoorreevvaannjjaa ooggrroommnniihh kkoolliiiinnaa ff oossiillnniihh ggoorriivvaa.. OOvvoo jjee ggllaavvnnii eekkoollookkii pprroobblleemm..

 • iivvoottnnaa ssrreeddiinnaa-- KKoommpplleekkss ff aakkttoorraa ((aabbiioottiikkiihh ii bbiioottiikkiihh)) kkoojjii pprreeddssttaavvlljjaajjuu ookkrruueennjjee iinnddiivviidduuee,, vvrrssttee,, ooddnnoossnnoo ppooppuullaacciijjee,, uukklljjuuuujjuuii iivvoottnnee zzaajjeeddnniiccee iillii lljjuuddsskkuu ppooppuullaacciijjuu.. ZZaaggaaeennjjee tteettii ii rraazzggrraauujjee iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu..

  iivvoottnnaa ff oorrmmaa-- iillii eekkoollookkaa ff oorrmmaa.. KKoommpplleekkss mmoorrff oollookkiihh,, aannaattoommsskkiihh ii ffiizziioollookkiihh aaddaappttaacciijjaa,, ttjj.. ttiippoovvii oorrggaanniizzaacciijjee bbiilljjnniihh ii iivvoottiinnjjsskkiihh vvrrssttaa kkoojjii ssuu uu ssaaggllaassnnoossttii ssaa eekkoollookkiimm uusslloovviimmaa ssttaanniittaa kkoojjee oonnee nnaasseelljjaavvaajjuu ((ddrrvveeee,, bbuunnoovvii,, lliijjaannee,, vvooddeennee bbiilljjkkee,, ssttaannoovvnniiccii ddrrvveeaa,, ppeesskkoovvaa,, mmuulljjaa,, iivvoottnnee ff oorrmmee ggrraabblljjiivviiccaa iittdd..))..

  iivvoottnnaa zzaajjeeddnniiccaa-- ((VViiddii:: BBiioocceennoozzaa))..

  iivvoottnnii cciikklluuss-- ((VViiddii:: BBiioocciikklluuss))..

  iivvoottnnoo ssttaanniittee-- ((VViiddii:: BBiioottoopp))..

  ZZ ZZaaggaaeennjjee-- uunnooeennjjee ssuuppssttaannccii iillii pprroodduukkaattaa uu vvaazzdduuhh,, vvoodduu iillii zzeemmlljjuu kkoojjii mmoogguu ddaa iimmaajjuu tteettaann eeffeekkaatt zzaa iivvee oorrggaanniizzmmee..

  ZZaaggaaiivvaannjjee ookkeeaannaa-- ssvvaakkoogg ddaannaa ssee ooggrroommnnee kkoolliiiinnee kkaannaalliizzaacciioonnoogg ii iinndduussttrriijjsskkoogg oottppaaddaa bbaaccaajjuu ddiirreekkttnnoo uu ssvveettsskkee ookkeeaannee.. ZZaaggaaiivvaannjjee ookkeeaannaa ttookkssiinniimm hheemmiikkaalliijjaammaa tteettii mmoorrsskkoomm iivvoottuu,, aakkoo ii lljjuuddiimmaa ii iivvoottiinnjjaammaa kkoojjii jjeedduu kkoonnttaammiinniirraannuu mmoorrsskkuu hhrraannuu..

  ZZaattiittaa pprriirrooddee-- SSkkuupp mmeerraa ii ppoossttuuppaakkaa ssaa cciilljjeemm ddaa ssee pprriirrooddnnii eekkoossiisstteemmii uu nnaajjvveeoojj mmoogguuoojj mmeerrii zzaattiittee oodd nnaajjeeee nneeggaattiivvnnoogg oovveekkoovvoogg ddeelloovvaannjjaa iizzaazzvvaannoogg ddrruuttvveenniimm rraazzvvoojjeemm kkoojjii jjee nneeuussaaggllaaeenn ssaa rraassppoollooiivviimm pprriirrooddnniimm rreessuurrssiimmaa.. NNaarruuaavvaannjjee pprriirrooddnnee rraavvnnootteeee ii pprroocceessaa kkrruueennjjaa mmaatteerriijjee ii pprroottiiccaannjjaa eenneerrggiijjee uu eekkoossiisstteemmiimmaa vvooddee ddoo zznnaaaajjnniihh pprroommeennaa kkoojjee ssee oogglleeddaajjuu uu nnjjiihhoovvoojj ddeeggrraaddaacciijjii ((nnpprr.. uummee uunniitteennee sseeoomm,, zzeemmlljjiittee uunniitteennoo ppoovvrriinnsskkiimm kkooppoovviimmaa rruuddnniikkaa,, rreekkee zzaaggaaeennee oottppaaddnniimm vvooddaammaa iinndduussttrriijjee,, ssmmoogg

 • kkaaoo ppoosslleeddiiccaa aaeerroozzaaggaaeennjjaa iittdd..)).. KKaakkoo jjee nneepprroommiilljjeenniimm oovveekkoovviimm ddeelloovvaannjjeemm ddaannaass uuggrrooeennaa iittaavvaa bbiioossffeerraa,, zzaattiittaa pprriirrooddee ssee nnaammeeee kkaaoo zzaaddaattaakk cceellookkuuppnnee ssvveettsskkee zzaajjeeddnniiccee,, ttoo jjee jjaassnnoo iissttaakknnuuttoo nnaa ssvveettsskkoomm sskkuuppuu oo zzaattiittii iivvoottnnee ssrreeddiinnee kkoojjee jjee OOUUNN oorrggaanniizzoovvaallaa uu BBrraazziilluu ((RRiioo ddee eenneeiirroo)) 11999922.. ggooddiinnee.. NNaa aalloosstt,, ppoolliittiikkii,, nnaacciioonnaallnnii ii eekkoonnoommsskkii pprriinncciippii ssee nnaajjeeee ssttaavvlljjaajjuu iizznnaadd ppoottrreebbee zzaa ssvveeoobbuuhhvvaattnniimm ii zzaajjeeddnniikkiimm ddeelloovvaannjjeemm,, ttee jjoo uuvveekk nneemmaa zznnaaaajjnniihh nneeppoossrreeddnniihh aakkttiivvnnoossttii nnaa ssvveettsskkoomm nniivvoouu uu cciilljjuu ssmmaannjjiivvaannjjaa eemmiissiijjee uugglljjeenn ddiiookkssiiddaa,, sspprreeaavvaannjjaa iirreennjjaa ""pprrlljjaavviihh"" tteehhnnoollooggiijjaa,, ooggrraanniiaavvaannjjaa kkoorriieennjjaa ppoojjeeddiinniihh rreessuurrssaa iittdd..

  ZZaattiieennoo ppooddrruujjee-- ggeeooggrraaffsskkii ooddrreeeennaa ppoovvrriinnaa,, iizzddvvoojjeennaa iillii pprrooggllaaeennaa ddaa bbii ssee nnjjoommee uupprraavvlljjaalloo uu ssmmiisslluu ssppeecciiffiinniihh cciilljjeevvaa zzaattiittee ii oouuvvaannjjaa,, ooddnnoossnnoo bbiilloo kkoojjee mmeessttoo kkoojjee jjee ppooddvvrrggnnuuttoo pprraavvnnoomm iillii uupprraavvnnoomm rreeiimmuu zzaattiittee nnaammeennjjeennoomm zzaa oouuvvaannjjee vvrrssttaa kkoojjee uu nnjjeemmuu iivvee..

  ZZaattiieennoo pprriirrooddnnoo ddoobbrroo-- OOuuvvaannii ddeeoo pprriirrooddee ppoosseebbnniihh pprriirrooddnniihh vvrreeddnnoossttii ii ooddlliikkaa,, zzbboogg kkoojjiihh iimmaa ttrraajjnnii eekkoollookkii,, nnaauunnii,, kkuullttuurrnnii,, oobbrraazzoovvnnii,, zzddrraavvssttvveennoo -- rreekkrreeaattiivvnnii,, ttuurriissttiikkii ii ddrruuggii zznnaaaajj,, zzbboogg eeggaa kkaaoo ddoobbrroo oodd oopptteegg iinntteerreessaa uuiivvaa ppoosseebbnnuu zzaattiittuu..

  ZZeelleennoo-- rree ii bboojjaa kkoojjii ssuu ssiimmbboollii eekkoollooggiijjee ii zznnaaaajjaa iivvoottnnee ssrreeddiinnee..

  ZZeemmlljjee uu rraazzvvoojjuu-- zzeemmlljjee uu kkoojjiimmaa oossnnoovvnnee lljjuuddsskkee ppoottrreebbee nniissuu zzaaddoovvoolljjeennee,, ii uu kkoojjiimmaa ssuu mmnnooggii lljjuuddii ssuuooeennii ssaa bboorrbboomm zzaa pprreeiivvlljjaavvaannjjee.. UU oovvuu ggrruuppuu ssppaaddee vveeiinnaa zzeemmaalljjaa iizz AAffrriikkee,, JJuunnee AAmmeerriikkee ii AAzziijjee.. PPoozznnaattee ssuu kkaaoo TTrreeii ssvveett.. ZZeemmlljjee uu rraazzvvoojjuu eessttoo oobbeezzbbeeuujjuu pprriirrooddnnee rreessuurrssee rraazzvviijjeenniimm zzeemmlljjaammaa uu zzaammeennuu zzaa iinndduussttrriijjsskkii pprrooiizzvveeddeennuu rroobbuu..

  II IInnsseekkttiicciiddii-- vvrrssttaa ppeessttiicciiddaa kkoojjii ssee kkoorriissttee zzaa uunniittaavvaannjjee iinnsseekkaattaa..

 • IInnttrroodduukkcciijjaa-- ppookkuuaajj ddaa ssee vvrrssttaa nnaasseellii,, zzaa ppoottrreebbee oouuvvaannjjaa,, iizzvvaann uuttvvrreennoogg rraasspprroossttrraannjjeennjjaa,, aallii uu ooddggoovvaarraajjuuee ssttaanniittee ii eekkoo--ggeeooggrraaffsskkoo ppooddrruujjee..

  IInncciinneerraacciijjaa-- pprroocceess ssppaalljjiivvaannjjaa.. SSppaalljjiivvaannjjee oottppaaddaa iizz ddoommaaiinnssttvvaa oossttaavvlljjaa tteettaann ppeeppeeoo kkoojjii zzaaggaauujjee vvaazzdduuhh..

  IIrraaddiijjaacciijjaa hhrraannee-- kkoonnttrroovveerrzzaann pprroocceess kkoojjiimm ssee ppuutteemm rraaddiijjaacciijjee uunniittaavvjjuu bbaakktteerriijjee uu hhrraannii kkaakkoo bbii ssee pprroodduuuuoo nnjjeenn rrookk uuppoottrreebbee uu pprrooddaavvnniiccaammaa ii ssuuppeerrmmaarrkkeettiimmaa..

  IIssttrreebblljjeennjjee-- ddoo iissttrreebblljjeennjjaa ddoollaazzii kkaaddaa ii ppoosslleeddnnjjaa jjeeddiinnkkaa vvrrssttee iizzuummrree.. SSvvee vviiee bbiilljjaakkaa ii iivvoottiinnjjaa iizzuummrree zzbboogg uunniitteennjjaa ii ddeeggrraaddaacciijjee nnjjiihhoovviihh hhaabbiittaatt..

  JJ JJaavvnnii pprreevvoozz-- iissoovvrreemmeennii ttrraannssppoorrtt vviiee lljjuuddii.. OObbuuhhvvaattaa aauuttoobbuussee,, vvoozzoovvee,, aavviioonnee ii ppooddzzeemmnnuu eelleezznniiccuu.. tteeddii ii eenneerrggiijjuu ii rreessuurrssee..

  KK KKaanncceerrooggeenn-- ssvvee ttoo iizzaazziivvaa kkaanncceerr ((rraakk)).. MMnnooggii ppeessttiicciiddii ii hheemmiijjsskkii nnuusspprroodduukkttii ssuu kkaanncceerrooggeennii.. PPrriirrooddnnii kkaanncceerrooggeennii ssee ttaakkooee nnaallaazzee uu bbiilljjkkaammaa..

  KKaattaalliittiikkii kkoonnvveerrtteerr-- ggoorriioonniikk kkoojjii ssee uuggrraauujjee nnaa iizzdduuvvnnuu cceevv aauuttoommoobbiillaa iillii ff aabbrriikkii ddiimmnnjjaakk.. KKaattaalliittiikkii kkoonnvveerrtteerr ddoovvrraavvaa ssaaggoorreevvaannjjee II ssmmaannjjuujjee zzaaggaaeennjjee vvaazzdduuhhaa..

  KKiisseellaa kkiiaa-- kkaaddaa ssee vvooddeennaa ppaarraa uu vvaazzdduuhhuu ppoommeeaa ssaa ggaassoovviimmaa kkaaoo ttoo ssuu iizzdduuvvnnii ggaassoovvii iizz ff aabbrriikkaa ii aauuttoommoobbiillaa,, vvooddeennaa ppaarraa rraassttaappaa oovvee ggaassoovvee ii ppoossttaajjee kkiisseellaa.. KKiisseellaa kkiiaa nnaannoossii tteettuu bbiilljjkkaammaa,, ddrrvveeuu ii rriibbaammaa..

 • KKoommppoosstt-- ssmmeessaa oorrggaannsskkiihh mmaatteerriijjaallaa kkoojjii ssee rraazzllaauu uu hhuummuuss.. uubbrriivvoo ssee mmooee kkoorriissttiittii zzaa ffeerrttiilliizzaacciijjuu bbaattii ii ppoolljjaa.. KKoommppoossttiirraannjjee jjee ooddlliiaann nnaaiinn zzaa rraazzllaaggaannjjee kkuuhhiinnjjsskkoogg,, ddvvoorriinnoogg ii bbaatteennsskkoogg oottppaaddaa..

  KKoonnttaammiittaanntt-- nneeeelljjeennaa ssuuppssttaannccaa kkoojjaa kkvvaarrii iillii ttrruujjee ddrruugguu ssuuppssttaannccuu..

  KKoonncceepptt ooddrriivvoogg rraazzvvoojjaa-- iinnkkoorrppoorriirraa ttrrii oobbllaassttii:: eekkoonnoommiijjuu,, eekkoollooggiijjuu ii pprraavviinnoosstt ((nneepprriissttrraassnnoosstt)).. OOddrriivvii rraazzvvoojj jjee rraazzvvoojj uu pprraavvccuu zzaaddoovvoolljjaavvaannjjaa ppoottrreebbaa ssaaddaannjjiihh ggeenneerraacciijjaa nnee uuggrrooaavvaajjuuii mmoogguunnoosstt bbuudduuiimm ddaa zzaaddoovvoolljjee nnjjiihhoovvee ppoottrreebbee.. KKoonncceepptt ooddrriivvoogg rraazzvvoojjaa bbiillaa jjee iiddeejjaa vvooddiilljjaa nnaa ZZeemmaalljjsskkoomm SSaammiittuu uu RRiioo ddee eenneeiirruu 11999922.. ggooddiinnee..

  KKoorriieennjjee pprriirrooddnniihh rreessuurrssaa-- uu ssmmiisslluu uuppoottrreebbee pprriirrooddnniihh bbooggaattssttaavvaa uu sskkllaadduu ((kkoommppaattiibbiillnnoo)) ssaa pprriinncciippiimmaa ttrraajjnnoo ooddrriivvoogg rraazzvvoojjaa..

  KKuullttuurrnnaa bbaattiinnaa-- SSppoommeenniiccii:: aarrhhiitteekkttoonnsskkaa ddeellaa,, ddeellaa mmoonnuummeennttaallnnee sskkuullppttuurree ii sslliikkaarrssttvvaa,, aarrhheeoollookkii pprreeddmmeettii ((ssttrruukkttuurree)) iillii nnjjiihhoovvii eelleemmeennttii,, nnaattppiissii,, ppeeiinnsskkaa oobbiittaavvaalliittaa ii kkoommbbiinnaacciijjee ssvviihh ttiihh ooddlliikkaa,, aa kkoojjee ssuu oodd ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnee vvrreeddnnoossttii ssaa gglleeddiittaa iissttoorriijjee,, uummeettnnoossttii iillii nnaauukkee;; GGrraaeevviinnsskkii kkoommpplleekkssii:: ggrruuppee ooddvvoojjeenniihh iillii ppoovveezzaanniihh ggrraaeevviinnaa kkoojjee ssuu ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnee vvrreeddnnoossttii ssaa gglleeddiittaa iissttoorriijjee,, uummeettnnoossttii iillii nnaauukkee,, aa zzbboogg ssvvoojjee aarrhhiitteekkttuurree,, hhoommooggeennoossttii iillii ppoollooaajjuu uu pprreeddeelluu;; MMeessttaa:: ddeellaa oovveekkaa iillii kkoommbbiinnoovvaannaa ddeellaa oovveekkaa ii pprriirrooddee ii ppoovvrriinnee ssaa aarrhheeoollookkiimm nnaallaazziittiimmaa,, aa kkoojjaa ssuu oodd ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnee vvrreeddnnoossttii ssaa gglleeddiittaa iissttoorriijjee,, eesstteettiikkee,, eettnnoollooggiijjee iillii aannttrrooppoollooggiijjee..

  LL LLaannaacc iisshhrraannee-- nniizzoovvii rreellaacciijjaa uu ookkvviirruu kkoojjiihh jjeeddnnaa ggrruuppaa bbiilljjaakkaa iillii iivvoottiinnjjaa sslluuii kkaaoo hhrraannaa ddrruuggiimm iivvoottiinnjjaammaa.. LLaannccii iisshhrraannee ppoovveezzuujjuu nnaajjmmaannjjee ii nnaajjjjeeddnnoossttaavvnniijjee oobblliikkee bbiilljjnnoogg ii iivvoottiinnjjsskkoogg ssvveettaa ssaa nnaajjvveeiimm ii nnaajjkkoommpplleekkssnniijjiimm..

 • LLuueennjjee-- pprroocceessss pprrii kkoomm vvooddaa pprroollaazzii kkrroozz zzeemmlljjiittee rraassttvvaarraajjuuii rraazzlliiiittee rraassttvvoorrlljjiivvee ssuuppssttaannccee.. LLuunnii rraassttvvoorr mmooee nnaassttaattii ssaa oobbrraaddiivviihh ppoovvrriinnaa,, nnaa ddeeppoonniijjaammaa,, pprrii mmiinneerraallnnoomm iissppiittiivvaannjjuu zzeemmlljjiittaa iittdd.. ii mmooee kkoonnttaammiinniirraattii zzeemmlljjiittee ii ppooddzzeemmnnee vvooddee..

  MM MMeezzoottrrooff aann eekkoossiisstteemm-- ssrreeddnnjjeepprroodduukkttiivvaann eekkoossiisstteemm..

  MMoonniittoorriinngg-- ttrraajjnnoo,, dduuggoorroonnoo iillii ppeerriiooddiinnoo pprraaeennjjee ii pprroocceennaa bbiioollookkiihh ii oossttaalliihh eekkoollookkiihh pprroommeennaa ((ppaarraammeettaarraa)) kkoorriieennjjeemm ooddrreeeennee mmeettooddoollooggiijjee..

  NN NNaacciioonnaallnnii ppaarrkk-- VVeeee ppooddrruujjee ssaa pprriirrooddnniimm eekkoossiisstteemmiimmaa vviissookkee vvrreeddnnoossttii uu ppoogglleedduu oouuvvaannoossttii,, ssllooeennoossttii ggrraaee ii bbiiooggeeooggrraaffsskkiihh oobbeelleejjaa,, ssaa rraazznnoovvrrssnniimm oobbeelleejjiimmaa iizzvvoorrnnee fflloorree ii ff aauunnee,, rreepprreezzeennttaattiivvnniimm ffiizziikkoo -- ggeeooggrraaffsskkiimm oobbjjeekkttiimmaa ii ppoojjaavvaammaa ii kkuullttuurrnnoo -- iissttoorriijjsskkiimm vvrreeddnnoossttiimmaa ii pprreeddssttaavvlljjaa iizzuuzzeettnnuu pprriirrooddnnuu cceelliinnuu oodd nnaacciioonnaallnnoogg zznnaaaajjaa.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

  NNeeoobbnnoovvlljjiivvaa eenneerrggiijjaa-- eenneerrggiijjaa kkoojjaa ssee ddoobbiijjaa iizz mmaatteerriijjaallaa kkoojjii ssee nnee mmoogguu oobbnnoovviittii ((nnpprr.. ff oossiillnniihh ggoorriivvaa))..

  OO OObbnnoovvlljjiivvaa eenneerrggiijjaa-- eenneerrggiijjaa ddoobbiijjeennaa iizz rreessuurrssaa kkoojjii ssee mmoogguu oobbnnoovviittii (( nnpprr.. SSuunnccee,, vveettaarr,, ddrrvveennaa vvllaakknnaa))..

 • OOddrriivvii rraazzvvoojj-- iiddeejjaa ddaa mmoorraammoo ddaa rraazzvviijjaammoo ii nnaassttaavviimmoo ddaa kkoorriissttiimmoo rreessuurrssee aallii ssaammoo nnaa nnaaiinn kkoojjii nnee uuggrrooaavvaa mmoogguunnoossttii bbuudduuiihh ggeenneerraacciijjaa ddaa zzaaddoovvoolljjee ssvvoojjee ppoottrreebbee..

  OOlliiggoottrrooff aann eekkoossiisstteemm-- eekkoossiisstteemm ssaa mmaalloomm oorrggaannsskkoomm pprroodduukkcciijjoomm..

  OOrrggaannsskkoo oobbrraaiivvaannjjee-- uuzzggaajjaannjjee kkuullttuurraa pprriirrooddnniimm mmeettooddaammaa,, uuppoottrreebboomm pprriirrooddnniihh ppeessttiicciiddee ii uubbrriivvaa uummeessttoo hheemmiijjsskkiihh ppeessttiicciiddee ii vveettaakkoogg uubbrriivvaa.. OOrrggaannsskkoo oobbrraaiivvaannjjee jjee ddeelloottvvoorrnniijjee zzaa zzeemmlljjuu,, ooddrriivviijjee ii bbeezzbbeeddnniijjee zzaa iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu,,ttaakkooee bbeezzbbeeddnniijjee zzaa ppoolljjoopprriivvrreeddnniikkee ii zzaa lljjuuddee kkoojjii jjeedduu oorrggaannsskkuu hhrraannuu..

  PP PPaarrkk pprriirrooddee-- PPooddrruujjee ddoobbrroo oouuvvaanniihh pprriirrooddnniihh ssvvoojjssttaavvaa vvooddaa,, vvaazzdduuhhaa ii zzeemmlljjiittaa,, pprreeoovvllaauujjuuiihh pprriirrooddnniihh eekkoossiisstteemmaa ii bbeezz vveeiihh ddeeggrraaddaacciioonniihh pprroommeennaa pprreeddeeoonnoogg lliikkaa ii uu cceelliinnii pprreeddssttaavvlljjaa zznnaaaajjnnii ddeeoo oouuvvaannee pprriirrooddee ii zzddrraavvee iivvoottnnee ssrreeddiinnee.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

  PPeessttiicciiddii-- vveettaakkee hheemmiikkaalliijjee kkoojjee mmnnooggii ppoolljjoopprriivvrreeddnniiccii kkoorriissttee zzaa uubbiijjaannjjee kkoorroovvaa ii iinnsseekkaattaa kkoojjii bbii mmooggllii ddaa uunniittee nnjjiihhoovvee kkuullttuurree.. MMnnooggii ppeessttiicciiddii ssuu tteettnnii zzaa iivvoottnnuu ssrreeddiinnuu,, ppoolljjoopprriivvrreeddnniikkee kkoojjii iihh kkoorriissttee ii lljjuuddee kkoojjii jjeedduu pprrsskkaannuu hhrraannuu.. NNeekkii ppeessttiicciiddee mmoogguu ddaa ssee bbiiookkoonncceennttrriiuu uu mmeessuu ii mmlleenniimm pprrooiizzvvooddiimmaa..

  PPooppuullaacciijjaa-- ggrruuppaa jjeeddiinnkkii iissttee vvrrssttee kkoojjee nnaasseelljjaavvaajjuu iissttii pprroossttoorr ii kkoojjee iimmaajjuu rreeaallnnuu mmoogguunnoosstt ddaa ssttuuppee uu pprroocceessee rraazzmmnnooaavvaannjjaa..

  PPrrvvii ssvveett-- ((VViiddii:: RRaazzvviijjeennee zzeemmlljjee))..

  PPrreeddeeoo iizzuuzzeettnniihh ooddlliikkaa-- RReellaattiivvnnoo mmaannjjee ppooddrruujjee,, iivvooppiissnniihh ppeejjssaanniihh oobbeelleejjaa,, nneennaarruueenniihh pprriimmaarrnniihh vvrreeddnnoossttii pprreeddeeoonnoogg lliikkaa ssaa pprriissuussttvvoomm oobblliikkaa ttrraaddiicciioonnaallnnoogg nnaaiinnaa iivvoottaa ii kkuullttuurrnniihh ddoobbaarraa,, aa ttaakkooee ii zzaattiieennaa ookkoolliinnaa nneeppookkrreettnniihh kkuullttuurrnniihh ddoobbaarraa.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

 • PPrreezzeerrvviirraannjjee:: zzaattiittaa ii sspprreeaavvaannjjee tteettee.. VVeeoommaa jjee vvaannoo oouuvvaattii pprriirrooddnnii ddiivvlljjii ssvveett ii ssttvvaarraattii hhaabbiittaattee zzaa bbuudduuee ggeenneerraacciijjee..

  PPrreekkoommeerrnnoo kkoorriieennjjee ppaannjjaakkaa-- pprroocceess pprrii kkoommee iivvoottiinnjjee jjeedduu vveeggeettaacciijjuu uu ooddrreeeennoojj oobbllaassttii bbrree oodd pprroocceessaa ppoonnoovvnnoogg iizzrraassttaannjjaa.. AAkkoo oovvaajj pprroocceessss ppoossttaannee dduuggoottrraajjaann,, mmooee ddoovveessttii ddoo gguubbiittkkaa bbiilljjnnoogg ssvveettaa,, ttoo bbii iizzaazzvvaalloo eerroozziijjuu zzeemmlljjiittaa ii ddeesseerrttiiffiikkaacciijjuu..

  PPrriirrooddnnaa bbaattiinnaa-- PPrriirrooddnnee ooddlliikkee kkoojjee ssee ssaassttoojjee oodd ffiizziikkiihh iillii bbiioollookkiihh ff oorrmmaacciijjaa iillii ggrruuppaa ttaakkvviihh ff oorrmmaacciijjaa,, aa iimmaajjuu ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnuu vvrreeddnnoosstt ssaa eesstteettsskkoogg iillii nnaauunnoogg gglleeddiittaa;; ttaakkooee ii ggeeoollookkee ii ffiizziikkooggeeooggrraaffsskkee ff oorrmmaacciijjee ii ttaannoo ooddrreeeennee ppoovvrriinnee kkoojjee pprreeddssttaavvlljjaajjuu ssttaanniittaa uuggrrooeenniihh vvrrssttaa iivvoottiinnjjaa ii bbiilljjaakkaa oodd ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnee vvrreeddnnoossttii ssaa gglleeddiittaa nnaauukkee ii zzaattiittee ii oouuvvaannjjaa pprriirrooddee;; ttaakkooee ii mmeessttaa uu pprriirrooddii iillii ttaannoo ooddrreeeennee ppoovvrriinnee uu pprriirrooddii kkoojjee ssuu oodd ssvveettsskkii iizzuuzzeettnnee vvrreeddnnoossttii ssaa gglleeddiittaa nnaauukkee,, zzaattiittee ii oouuvvaannjjaa pprriirrooddee iillii kkaaoo pprriirrooddnnee lleeppoottee..

  PPrriirrooddnnee rreettkkoossttii-- BBiilljjnnee iillii iivvoottiinnjjsskkee vvrrssttee,, iillii nnjjiihhoovvee zzaajjeeddnniiccee kkoojjiimmaa jjee uuggrrooeenn ooppssttaannaakk uu pprriirrooddnniimm ssttaanniittiimmaa iillii iimm ppooppuullaacciijjee bbrrzzoo ooppaaddaajjuu,, aa ppooddrruujjee rraasspprroossttrraannjjeennjjaa ssee ssmmaannjjuujjee,, iillii ssuu rreettkkee ppoo rraasspprroossttrraannjjeennjjuu,, kkaaoo ii vvrrssttee kkoojjee iimmaajjuu ppoosseebbaann zznnaaaajj ssaa eekkoollookkoogg,, bbiiooggeeooggrraaffsskkoogg,, ggeenneettsskkoogg,, pprriivvrreeddnnoogg,, zzddrraavvssttvveennoogg ii ddrruuggoogg ssttaannoovviittaa.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

  PPrriirrooddnnii rreessuurrssii-- rreessuurrssii ddoobbiijjeennii iizz pprriirrooddee ((nnpprr.. ddrrvveeee,, vvooddaa,, vvaazzdduuhh,, mmiinneerraallii,, ff oossiillnnaa ggoorriivvaa)).. DDeellee ssee nnaa oobbnnoovvlljjiivvee ii nneeoobbnnoovvlljjiivvee rreessuurrssee..

  PPrriihhvvaattnnii kkaappaacciitteett:: nnaajjvveeii bbrroojj ppooppuullaacciijjee kkoojjuu jjeeddaann hhaabbiittaatt mmooee ddaa pprriihhvvaattii bbeezz tteettnniihh uuttiiccaajjaa uusslleedd ooggrraanniieennjjaa hhrraannee,, vvooddee,, zzaakklloonnaa iillii pprroossttoorraa.. LLjjuuddsskkaa ppooppuullaacciijjaa ee pprreevvaazziiii ZZeemmlljjiinnee pprriihhvvaattnnee kkaappaacciitteettee kkaaddaa bbuuddee vviiee lljjuuddii kkoojjee ttrreebbaa ooppsskkrrbbiittii hhrraannoomm nneeggoo ttoo pprriirrooddnnii rreessuurrssii mmoogguu ddaa ppookkrriijjuu..

  RR

 • RRaammssaarrsskkaa kkoonnvveenncciijjaa-- KKoonnvveenncciijjaa oo oouuvvaannjjuu ii uussaaggllaaeennoomm kkoorriieennjjuu mmoovvaarrnniihh ppooddrruujjaa,, kkaaoo rreegguullaattoorraa rreeiimmaa vvooddaa ii ssttaanniittaa kkaarraakktteerriissttiinnee fflloorree ii ff aauunnee,, nnaarrooiittoo ppttiiccaa mmoovvaarriiccaa.. KKoonnvveenncciijjaa oo mmoovvaarraammaa kkoojjee ssuu oodd mmeeuunnaarrooddnnoogg zznnaaaajjaa,, nnaarrooiittoo kkaaoo ssttaanniittaa ppttiiccaa mmoovvaarriiccaa..

  RRaazzvviijjeennee zzeemmlljjee-- zzeemmlljjee uu kkoojjiimmaa ssuu oossnnoovvnnee lljjuuddsskkee ppoottrreebbee zzaa hhrraannoomm,, iissttoomm vvooddoomm,, zzddrraavvssttvveennoomm zzaattiittoomm iittdd.. zzaaddoovvoolljjeennee,, ii uu kkoojjiimmaa mmnnooggii lljjuuddii iimmaajjuu ii vviiee nneeggoo ttoo iimm jjee ppoottrreebbnnoo zzaa oossnnoovvnnoo pprreeiivvlljjaavvaannjjee.. UU oovvuu ggrruuppuu ssppaaddaajjuu:: SSAADD,, KKaannaaddaa,, JJaappaann,, AAuussttrraalliijjaa ii NNoovvii ZZeellaanndd.. RRaazzvviijjeennee zzeemmlljjee pprrooiizzvvooddee nnaajjvviiee ttookkssiinniihh mmaatteerriijjaallaa ii nnaajjvviiee kkoorriissttee pprriirrooddnnee rreessuurrssee..

  RReezzeerrvvaatt pprriirrooddee ((ooppttii))-- jjee iizzvvoorrnnii iillii nneezznnaattnnoo iizzmmeennjjeennii ddeeoo pprriirrooddee,, oossoobbiittoogg ssaassttaavvaa ii ooddlliikkaa bbiilljjnniihh ii iivvoottiinnjjsskkiihh zzaajjeeddnniiccaa,, kkaaoo ddeelloovvaa eekkoossiisstteemmaa,, nnaammeennjjeenniihh pprrvveennssttvveennoo ooddrraavvnnjjuu ggeenneettsskkoogg ff oonnddaa.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

  RReezzeerrvvaatt pprriirrooddee ((ssppeecciijjaallnnii))-- PPrreeddeeoo uu kkoommee jjee ppoosseebbnnoo iizzrraaeennaa jjeeddnnaa iiii vviiee pprriirrooddnniihh vvrreeddnnoossttii kkoojjee ttrreebbaa ppoosseebbnnoo ttiittii iillii pprriirrooddnniihh ppoojjaavvaa kkoojjee ttrrbbaa pprraattiittii iillii uussmmeerraavvaattii.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

  RReeiinnttrroodduukkcciijjaa-- vveettaakkoo vvrraaaannjjee uuggrrooeenniihh bbiilljjnniihh vvrrssttaa nnaa nnjjiihhoovvaa pprriirrooddnnaa ssttaanniittaa ssaa kkoojjiihh ssuu iieezzllee iillii iimm pprreettii vveelliikkaa ooppaassnnoosstt ddaa nneessttaannuu..

  RReessuurrss-- nneettoo ttoo ssee nnaallaazzii uu pprriirrooddii ii kkoorriissnnoo jjee.. OObbnnoovvlljjiivvii rreessuurrssii ssuu nnpprr.. ddrrvveeee ii vvooddaa,,aa nneeoobbnnoovvlljjiivvii ssuu mmeettaallii,, nnaaffttaa ii uuggaalljj..

  RReeff oorreessttaacciijjaa-- pprriirrooddnnoo ppoonnoovvnnoo zzaassaaiivvaannjjee ddrrvveeaa nnaa rraanniijjee ppoouummlljjeennoomm zzeemmlljjiittuu.. KKaaddaa ssee ddrrvveeee uu vveelliikkoojj mmeerrii iillii uu ppoottppuunnoossttii ppoosseeee,, rreeff oorreessttaacciijjaa jjee eessttoo nneeoopphhooddnnaa kkaakkoo bbii ssee rreeggeenneerriissaallee oobbllaassttii,, ddaa zzeemmlljjaa nnee bbii eerrooddiirraallaa ii ddaa bbii zzaaddrraallaa vvoodduu..

  RReecciikkllaaaa:: ppoonnoovvnnaa uuppoottrreebbaa ssttvvaarrii kkoojjee bbii iinnaaee bbiillee bbaaeennee.. RReecciikkllaaoomm ssee tteeddii eenneerrggiijjaa kkoojjaa bbii ssee kkoorriissttiillaa zzaa zzaammeennuu ssttvvaarrii,, kkaaoo ii

 • mmaatteerriijjaallee kkoojjii bbii bbiillii ppoottrreebbnnii zzaa nnjjeeggoovvuu pprrooiizzvvooddnnjjuu.. RReecciikklliirraannjjee jjee ggllaavvnnii nnaaiinn kkoonnzzeerrvviirraannjjaa rreessuurrssaa..

  SS SSaanniittaarrnnaa sseeaa uummaa-- -- ssiisstteemmaattsskkaa sseeaa bboolleessnniihh ssttaabbaallaa uu uummsskkiimm eekkoossiisstteemmiimmaa,, sspprroovvooddii ssee rraaddii sspprreeaavvaannjjaa iirreennjjaa uummsskkiihh bboolleessttii ii nnaarruuaavvaannjjaa zzddrraavvssttvveennoogg ssttaannjjaa uummsskkiihh eekkoossiisstteemmaa.. eessttoo ssee oovvaajj oobblliikk oopprraavvddaanniihh sseeaa zzlloouuppoottrreebblljjaavvaa,, ppaa ssee ppoodd nnjjeeggoovviimm iimmeennoomm vvrrii pprreekkoommeerrnnaa,, nneeoopprraavvddaannaa sseeaa..

  SSvveettsskkii ddaann zzaattiittee iivvoottnnee ssrreeddiinnee:: ddaann kkaaddaa ssee ppaannjjaa ppoossvveeuujjee eekkoollookkiimm ppiittaannjjiimmaa,, nnaaiinniimmaa zzaa rreeaavvaannjjee eekkoollookkiihh pprroobblleemmaa.. UUNN ssuu pprrooggllaassiillee 55..jjuunn ssvveettsskkiimm ddaannoomm zzaattiittee iivvoottnnee ssrreeddiinnee..

  SSiillvviikkuullttuurraa-- zzaassaaiivvaannjjee,, ggaajjeennjjee ii rraazzvvoojj ddrrvveeaa..

  SSmmeettlliittee-- ddeeppoonniijjaa ppookkrriivveennaa zzeemmlljjoomm.. TToo jjee mmeessttoo ggddee ssee oottppaadd rreeddoovvnnoo ooddllaaee ii ppookkrriivvaa zzeemmlljjoomm.. SSmmeettlliittaa ssttvvaarraajjuu mmeettaann ggaass ii ttookkssiinnii eelluuaatt,, ii zzaauuzziimmaajjuu zznnaaaajjaann oopprroossttoorr kkoojjii bbii ssee mmooggaaoo iisskkoorriissttiittii zzaa iizzggrraaddnnjjuu ddoommoovvaa iillii sseettvvuu iittaarriiccaa..

  SSoollaarrnnaa eenneerrggiijjaa-- oovvuu vvrrssttuu eenneerrggiijjee iissppuuttaajjuu SSuunneevvii zzrraaccii.. MMoogguu jjee pprriikkuupplljjaattii ssoollaarrnnii kkoolleekkttoorrii aa mmooee ssee sskkllaaddiittiittii ii uu ff oottoonnaappoonnsskkiimm eelliijjaammaa.. SSoollaarrnnaa eenneerrggiijjaa nnee zzaaggaauujjee,, bbeezzbbeeddnnaa jjee ii zznnaaaajjnnaa aalltteerrnnaattiivvaa eenneerrggiijjii ff oossiillnniihh ggoorriivvaa..

  SSppoommeenniikk pprriirrooddee-- PPrriirrooddnnii oobbjjeekkaatt iillii ppoojjaavvaa,, ffiizziikkii jjaassnnoo iizzrraaeenn ii pprreeppoozznnaattlljjiivv,, rreepprreezzeennttaattiivvnniihh ggeeoommoorrff oollookkiihh,, ggeeoollookkiihh,, hhiiddrrooggeeooggrraaffsskkiihh,, bboottaanniikkiihh ii ddrruuggiihh oobbeelleejjaa,, ppoo pprraavviilluu aattrraakkttiivvnnoogg ii mmaarrkkaannttnnoogg iizzgglleeddaa iillii nneeoobbiinnoogg nnaaiinnaa ppoojjaavvlljjiivvaannjjaa kkaaoo ii lljjuuddsskkiimm rraaddoomm ff oorrmmiirraannaa bboottaanniikkaa vvrreeddnnoosstt ((ppoojjeeddiinnaannaa ssttaabbllaa,, ddrrvvoorreeddii,, ppaarrkkoovvii,, aarrbboorreettuummii,, bboottaanniikkaa bbaattaa ii ddrr..)) uukkoolliikkoo oonnaa iimmaa ppoosseebbaann zznnaaaajj.. ((ZZaakkoonnsskkaa ff oorrmmuullaacciijjaa))

 • SSttaanniittee-- ddeeoo nnaasseelljjeennoogg pprroossttoorraa kkoojjii ssee ooddlliikkuujjee ssppeecciiffiinniimm ii jjeeddnnoorrooddnniimm kkoommpplleekkssoomm eekkoollookkiihh ff aakkttoorraa;; pprroossttoorr iillii mmeessttoo nnaa kkoojjeemm ssee uu pprriirrooddii mmooee nnaaii nneekkii oorrggaanniizzaamm iillii ppooppuullaacciijjaa,, ooddnnoossnnoo ppoosseebbnnaa ssrreeddiinnaa ((ookkvviirr iivvoottaa)) uu kkoojjeemm iivvii ooddrreeeennaa iivvoottiinnjjaa // bbiilljjkkaa,, ssaa uukkuuppnniimm kkoommpplleekkssoomm fflloorree,, ff aauunnee,, zzeemmlljjiittaa ii kklliimmaattsskkiihh uusslloovvaa nnaa kkoojjee jjee ttaa vvrrssttaa// ppooddvvrrssttaa//ppooppuullaacciijjaa aaddaappttiirraannaa.. IIssttoo jjee ttoo ii hhaabbiittaatt..

  TT TTookkssiinnii oottppaadd-- ((VViiddii:: tteettnnii oottppaadd))..

  UU UUggrrooeennee vvrrssttee-- rreettkkee vvrrssttee iijjii bbrroojj ttrreennuuttnnoo ooppaaddaa (( nnpprr.. sslloonnoovvii ii nneekkii kkiittoovvii))..

  FF FFoossiillnnaa ggoorriivvaa-- uuggaalljj,, pprriirrooddnnii ggaass ii nnaaffttaa,, nnaassttaallii iizz ddrreevvnniihh nnaassllaaggaa iivviihh oorrggaanniizzaammaa,, aa kkoojjii ssee vvaaddii iizz ppooddzzeemmnniihh ddeeppooaa.. FFoossiillnnaa ggoorriivvaa ssuu rreessuurrssii kkoojjii ssee nnee oobbnnaavvlljjaajjuu ii ssaaggoorreevvaannjjeemm ssee kkoorriissttee zzaa ddoobbiijjaannjjee eenneerrggiijjee,, kkoonnssttrruukkcciijjuu ppuutteevvaa ii pprrooiizzvvooddnnjjuu ppllaassttiikkee..

  HH HHaabbiittaatt-- ddoomm iillii pprriirrooddnnoo ssttaanniittee bbiilljjaakkaa iillii iivvoottiinnjjaa,, mmeessttoo ggddee pprroonnaallaazzee hhrraannuu,, vvoodduu iillii uuttooiittee ggddee bbii ssee nnjjiihhoovvii mmllaaddii mmooggllii rraazzvviijjaattii.. MMnnooggii hhaabbiittaattii ssee uunniittaavvaajjuu lljjuuddsskkoomm aakkttiivvnnoouu nnpprr..

 • ppoolljjoopprriivvrreeddoomm,, uurrbbaanniizzaacciijjoomm,, iinndduussttrriijjaalliizzaacciijjoomm ii zzlloouuppoottrreebboomm iivvoottnnee ssrreeddiinnee..

  HHuummuuss-- zzeemmlljjaa ssaaiinnjjeennaa oodd rraassppaaddnnuuttiihh oorrggaannsskkiihh mmaatteerriijjaa,,kkoorriissttii ssee kkaaoo ggllaavvnnii iizzvvoorr zzaa iisshhrraannuu bbiilljjaakkaa..

  tteettnnii oottppaadd-- oottppaadd kkoojjii jjee tteettaann zzaa iivvee oorrggaanniizzmmee.. MMooee bbiittii kkoorroozziivvaann,, zzaappaalljjiivv,, oottrroovvaann,, rraaddiiooaakkttiivvaann iillii kkoommbbiinnaacciijjaa ssvviihh oovviihh kkaarraakktteerriissttiikkaa..