ekološki faktori

of 24/24
EKOLOŠKI FAKTORI Ivana Damnjanović

Post on 13-Jan-2017

3.305 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKOLOKI FAKTORIIvana Damnjanovi

 • Svaki biotop se odlikuje odreenim uslovima koji u njemu vladaju (svetlost, temperatura, vlanost...), i koji pogoduju odreenim vrstama ivih bia

  EKOLOKI FAKTORI=USLOVI IVOTA

 • Uslovi ivota koji odlikuju neki biotop nazivaju se EKOLOKI FAKTORI

 • EKOLOKI FAKTORIBIOTIKI uticaji iveprirodeABIOTIKI uticajineive prirode

 • ABIOTIKI FAKTORIKLIMATSKIFAKTORIEDAFSKI-FAKTORI ZEMLJITAOROGRAFSKI-FAKTORI RELJEFA

 • KLIMATSKI FAKTORI: sunevo zraenje i svetlost; toplota i temperatura; voda i vlanost; vazduh i vetar - Omoguavaju disanje, fotosintezu, transpiraciju, opraivanje, rasejavanje

 • EDAFSKI-FAKTORI ZEMLJITA se odnose na fizike, hemijske i bioloke osobine zemljita-Plodnost zemljita (prisustvo vode, mineralnih materija)- Znaaj za fotosintezu-Mnogi organizmi ive u zemljitu

 • OROGRAFSKI-FAKTORI RELJEFA: nadmorska visinanagib terena, poloaj terena u odnosu na strane sveta- Npr.razliiti organizmi ive na razliitoj nadmorskoj visini- Reljef utie na klimatske odlike stanita

 • BIOTIKI FAKTORIPodrazumevaju uzajamne odnose izmeu ivih bia kao i uticaje ivih bia na neivu prirodu

 • Primeri meusobnih odnosa izmeu ivih biaHerbivorija je odnos ishrane u kome se biljojedi hrane biljkamaU potrazi za nektaromleptiri vre opraivanje

 • Predatorstvo je odnos ishrane u kome jedna ivotinja (lovac grabljivac) aktivno lovi drugu ivotinju (plen) kojom se hraniParazitizam je odnos ishrane u kome jedan organizam (parazit) ivi na raun drugog organizma (domain

 • Poluparazitizam je takav odnos u kome poluparazit deo svojih potreba ostvaruje na raun domaina, a deo ostvaruje sam - Imela: nema korenov sistem ivi na granama drugih biljaka i preko tih biljaka se snabdeva vodom, a sama obavlja fotosintezu

 • Simbioza-odnos u kojem oba lana imaju koristPrimer: simbioza izmeu raka i morske sase-Rak samac ima korist od morske sase jer ga ona titi od neprijatelja amorska sasa ima korist jer lake dolazi do hrane

 • Primer uticaja ivih bia na neivu prirodu: -U gustoj umi drvee proputa malu koliinu svetlosti, pa je samim tim temperatura u umi nia, a vlanost vazduha vea-uma usporava strujanje vazduha (brzinu vetra), pa je i klima u umi drugaija u odnosu na onu van nje

 • ANTROPOGENI FAKTOR-uticaj oveka na ivu i neivu prirodu- Negativan uticaj- Poseban biotiki faktor

 • Ekoloki faktori se razlikuju poev od ekvatora ka polovima, ili od vie ka nioj nadmorskoj visini

 • U okviru istog biotopa ekoloki faktori se menjaju u toku dana i noi, tokom godine

 • Ekoloki faktori deluju istovremeno, uzajamno se uslovljavaju i menjaju vremenomUticaj temperature na vlanost vazduha (svaki stepen porasta temperature povea vlanost vazduha za oko 7%)Zavisnost temperature od sunevog zraenja