ekoloŠki odrŽivi razvoj

of 13/13
Mr sci. NIKOLA J. POČUČA dipl. ing. Beograd, 2021. EKOLOŠKI ODRŽIVI RAZVOJ KAO DRUŠTVENA ODGOVORNOST AGM knjiga

Post on 12-Jun-2022

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

02.04. Nikola POCUCA - EKOLOSKI ODRZIV RAZVOJ....cdrBeograd, 2021.
ODGOVORNOST
Izdava AGM knjiga doo, Beograd-Zemun Tel./fax: 011 2618 554; 063 84 70 725
www.agmknjiga.co.rs email: [email protected]
Recenzent Prof. dr Dragan Cvetkovi
Grafika oprema Radovan D. Arsenijevi
Štampa Donat graf, Beograd
2. ivotna sredina i nova filozofija razvoja
3. Nain i principi poslovanja sa EU
4. Ekološki menadment u funkciji odrivog razvoja
5. Briga o stanju okoline i procena stanja u kompanijama 6. Problem odreivanja troškova zaštite ivotne sredine
7. Norme društvene odgovornosti kompanija
8. Ekomenadment u EU i sistem revizije poslovanja kompanija po sistemu EMAS
9. Metode i postupci u proceni stanja okoline na osnovu preporuke evropske komisije i šeme EMAS
10. Eko-menadment u Srbiji
11. Strune slube za zaštitu okoline u kompanijama po EMAS-u
12. Promena smera u razvojnim strategijama - ekomenadment i odrivi razvoj
Eko efikasnost13.
15. Konkurentnost i ekološki pristup razvoju
6 Odrivi razvoj - odgovornost prema buduim generacijama 1 . sa etikog stanovišta
16. Konvencija o dostupnosti informacija i uešu javnosti u jdonošenju odluka i dostupnosti i pravosud u po pitanjima koja se tie zaštite zivotne sredine
17. ilZakoni, prav nici, meunarodne konvencije i ugovori iz podruja zaštite ivotne sredine
18. Kratak ekološki pojmovnik
11
Autor na saet nain definiše i neke nove ekološke pojmove ime u suštini potvruje svoju postavku da je nain rada koji se oslanja izmeu ostalog na poštovanje ekonomskih i ekoloških standarda jedino ispravan i u osnovi jaa konku- rentnost u proizvodnji dobara. Odrivi razvoj je opisao i kao kritiku kategoriju, a dokazuje da su ekološki problemi zapravo suštinski fundamantalna etika i filozofska pitanja.
Na poetku 21.veka dovoljno je rei da se ljudska bia suoavaju sa izazovima koji su bez presedana u istoriji ove planete. Zahvaljujui uglavnom ljudskoj aktivnosti ivot na zemlji suoava se sa masovnim izumiranjem pojedinih bioloških vrsta.
Osnovna svrha ove knjige jeste da prui jasan, sistematian i obuhvatan uvid u probleme koji lee u osnovi ekoloških sporova o zaštiti ivotne sredine.
Autor sistematski obrauje teme od vitalnog znaaja za ponašanje u funkciji ukupnog budueg razvoja naše zemlje. I predlae i utvruje naine na koji se mora voditi rauna ili briga o ekološkom stanju ivotne sredine, društvene odgovornosti, troškovima i uopšte metodama i postupcima.
Prof. dr Dragan Cvetkovi
13
Ne manje vano je da se uredi kompletan društveni razvoj – ivot na naelima pravca jednakosti i slobode kao stalno vaeeg ideala oveanstva. U to se uklapa i ekološki razvoj odnosno društvena odgovornost.
U svetu sve izraenije svesti o ogranienim prirodnim resursima i poveanju produktivnosti tehnologija pred ove- anstvo se postavlja neizbean cilj proizvodnje, rukovoenja i odgovornosti u smislu zaštite ivotne sredine i proizvodnje i organizacije ivota na ekološki izdriv nain.
Verujem da e knjiga biti od pomoi zaposlenim u kompa- nijama, ali i malim i srednjim preduzeima jer ukazuje na siste- matsku brigu za procene stanja, kao i nain kontole i revizije postojeih, te uvoenje novih tehnologija i koncepcija razvoja. takoe sam ubeen da e koristiti i organima i institucijama nad- zora, te da e popuniti prazninu koja postoji u nedostatku sline literature sa usklaenim pristupom sa evropskim propisima, direktivama i standardima.
Knjiga „Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgo-
vornost“ pisana sa namerom da sublimiše sadašnje zakone i nor-
me u oblasti zaštite zivotne sredine i da poslui menadmentu
svih moguih vidova organizovanja a i ostalim profesijama i
pojedincima kao putokaz u obaveznosti primene standarda iz
domena zaštite ivotne okoline.
ovek je najzad shvatio da je pitanje dalje strategije civilizacije, drugaiji odnos prema ivotnoj sredini. Uistinu, ekološka kriza je samo nerazdvojni deo civilizacijskog razvoja koji je oveanstvo izveo iz ravnotee sa prirodom.
Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgovornost
PREDGOVOR
14
Autor
Ukoliko knjiga bude, u šta verujem, od koristi kao struna literatura širokom krugu korisnika razliitih struka, u pripremi za pribliavanje Srbije EU, ali i domaim zakonima, uloeni trud i vreme e biti opravdani.
Samo jednake pravine jednakosti daju jednake mogunosti korisne svima jer se koncept pravednog uklapa u koncepte razvojnog društva, pa i ekološkog razvoja i društvene odgovornosti. Ekološki sporovi o zaštiti ivotne sredine prestavljaju fundamentalna pitanja o tome što mi kao ljudska bia vrednujemo, kakva smo to vrsta, o ivotima kakve bi trebalo da vodimo, mestu u prirodi i ostalim dilemama. Ukratko ekološki problemi zapravo i objektivno prestavljaju osnovna etika i filozofska pitanja.
Verujem da e ovo biti doprinos poveanju naunom razu- mevanju ekološkog poslovanja i dati informacije odgovornom menadmentu u poslovnom svetu da u svoje strategije poslo- vanja i razvoja, koji uvaavaju i obezbeuju ekološki efikasno poslovanje.
Nikola Pocuca
Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgovornost
Otuda je obaveza menadmenta kompanija da organizuje delatnost na ekološki racionalan i ekonomian nain i da to bu- de integrisano u svim fazama proizvodnje. Sistemi odrive eko- loške proizvodnje imaju svoj znaaj u ouvanju prirodnih re- sursa i ukljuuju multidisciplinarni pristup za multifunkcionar- ni razvoj. Da bi se ostvarili ovi radovi i sistemi proizvodnje, neo- phodna je esta kontrola ekoloških uslova, pogotovo onih od ko- jih zavisi mogunost razvoja odreenog sistema ekološki odr- ivog razvoja kompanije. Preduzetnika uloga menadera
Kompanije u ekološkim sistemima proizvodnje zasnivaju proizvodnju na kriterijumima odrivog razvoja koji integriše ekonomske i ekološke potrebe kroz interese sadašnjih genera- cija a za dobrobit buduih.
U skladu sa naunim saznanjima, tehniko-tehnološkim pripremama i razvojem društva u celini, razvijale su se sve privredne grane. Iako su bile propisane ponekad i stroge norme, ipak su se procesi odvijali bez dovoljne kontrole inilaca koji su dovodili do razliitog nivoa narušavanja prirodnih resursa. Kra- jem prošlog veka dolazi period razvoja razliitih oblika proiz- vodnje koji svojim sistemom rada doprinose ouvanju i revita- lizaciji ekosistema, a zajedniki se mogu podvesti pod naziv odrivi ili ekološki sistem proizvodnje. U sve tehnologije- prerade, ukljuuju se savremena biološka, ekološka, tehnolo- ška i ekonomska znanja uz ouvanje prirodnih resursa i povea- nja kvaliteta ivota na bazi ekološkog i ekonomskog profila. U takvom razvoju, planiranje, organizacija, rukovoenje i kon- trola za ostvarivanje optimalnog profita, kroz ouvanje ivotne sredine i poveanje kvaliteta zivota ljudi, postaje ili treba da postane dominantan koncept.
UVOD
Nikola Pocuca
Koncepcija odrivog razvoja obuhvata meusobno proi- manje okoline, društva i privrede. Odrivi razvoj, prema defini- ciji je onaj, koji zadovoljava sadašnje potrebe a da istovremeno ne onemoguuje budue generacije da zadovolje svoje potrebe, odnosno onaj koji sa okolinom postupa odgovorno i ne uništava osnovne prirodne potrebe ivota ni danas ni u budunosti.
Zaštitom okoline osigurava se celovito ouvanje kvaliteta okoline, ouvanje prirodnih zajednica, racionalno korišenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji nain za okolinu, kao osnovni uslov zdravog i odrivog razvoja.
pritom je da sa što manjim, a kontrolisanim ulaganjem, proiz- vede ekološki sertifikovan proizvod za trište, a po zahtevu potrošaa, te da ostvari maksimalan profit. Ouvanje okoline, proizvodnja i upravljanje prirodnim resursima, ini niz inegri- sanih mera na lokalnom i globalnom nivou. Preduslov za ostva- rivanje odrivog-ekološkog razvoja je poznavanje stanja i praenje svih promena, odnosno uvoenje monitoringa. Pritom znanje i njegovo usavršavanje i podizanje ukupne svesti, stepen dostignutog razvoja i zakonska regulativa daju šansu za proiz- vodnju uz odrivi razvoj sa svim svojim prednostima.
PRIVREDA OKOLINA
16
Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgovornost
Sve ovo doprinelo je da se u najnovije vreme konceptuali- zuje ekološki menadment kao nauka i veština upravljanja razliitim nivoima organizacionih sistema (preduzea, kompa- nije, lokalne samouprave, drave, i drugi) preko kontrole rizika koji ugroavaju opstanak tih sistema.
Ekologija, kao nauka o opstanku, svakodnevno upozorava na rastue rizike i opasnosti od diskontinuiteta i trajanja opa- snosti, na istovremenu ulogu savesti oveanstva, omogui da sadašnje generacije rade kroz koncept odrivog razvoja i civili- zacijske odgovornosti ostavimo naslee dolazeim genera- cijama. Odrivi razvoj u tom smislu moe da se izraava i kao odravanje kapaciteta zemlje da omogui zivot svakom nje- nom i još neroenom stanovniku.
Suština nove izmenjene, a po sadraju planetarne logike vrednovanja svega do sad uraenog, svega što trenutno radimo, a naroito onog što tek nameravamo uraditi, svodi se, slobodno moemo rei, na novu sintagmu „tehnologija predlae- ekologija odluuje“.
17
21
A isto tako kroz direktivu o odgovrnosti utvruje se odgo- vornost ili ne, za uinjene štete (nadokade i odštete). Da bi se proizvodi našli na trištu EU moraju, izmeu ostalog, da ispu- njavaju direktivu koju obavezuje znak CE. Njime proizvoa
Vano je napomenuti da odgovornost za usaglašenost proizvoda po svim propisanim zahtevima snosi proizvoa. Direktive zahtevaju identifikaciju proizvoaa (kroz doku- mentaciju, logo i slino).
Cilj direktiva je u suština zaštita opštih interesa stanov- ništva, da bi se osigurala slobodna kretanja ljudi i proizvoda. Direktive se primenjuju na skoro sve proizvode, plasmana trište EU gde proizvodi moraju da ispunjavaju zahteve propi- sane direktivama i da je izvršena ocena usaglašenosti. Odgo- vornost za usaglašenosti proizvoda ide po direktivi o odgovor- nosti proizvoda za proizvod (S5/374/EEC) i direktivi o opštoj bezbednosti proizvoda (2001/95/ES).
Novi pristup je zapravo globalni pristup ispunjavanja suštinskih zahteva smernica, procedura i direktiva.
Novi pristupi trae primenu minimuma tehnikih zahteva koji moraju ispuniti zaštitu zdravlja, bezbednost, zaštitu potrošaa i zaštitu ivotne sredine.
Pre više od 20 godina u Evropi su uspostavljeni principi pristupa tehnikoj harmonizaciji i standardima, a od 2006. godine predloeno je njihovo preispitivanje i proširenje a pogo- tovo kad se odnosi na zaštitu ivotne sredine. Ovo treba da znai jaanje i kordinaciju sistema, zakonske regulative i promena na nacionalnim nivoima kao i donošenje konkretnih standarda i pravila pogotovu u podruju kontrole proizvoda i zaštite okoline.
Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgovornost
NAIN I PRINCIPI POSLOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM
22
Treba napomenuti da jedino CE znak simbolizuje usklae- nost sa svim zahtevima odgovarajue direktive kojom se propi- suje njegova upotreba. Postavljanje drugih oznaka koje bi imale tu funkciju nije dozvoljeno. Usaglašavanje i pravo stavljanja znaka CE vrše nostrifikaciona ili sertifikaciona tela u nadlenosti pojedinih drava. Sertifikaciona tela su organiza- cije koje su kompetentne da na osnovu prihvanenih i standar- dizovanih postupaka izdaju sertifikate o usaglašenosti sa utvr- enim zahtevima. Sertifikaciono telo dobija taj status od akre- ditacionog tela. Akreditacija se moe dati ispred Evropske koo- peracije za akreditaciju. Akreditacija zapravo stvara uslove za meusobno priznanje izveštaja o ispitivanju i sertifikata o usaglašenosti na meunarodnom nivou.
potvruje da proizvod ispunjava sve zahteve date u direkti- vama koje se odnose na taj proizvod i da je obavljena procedura ocenjivanja i usaglašenosti, na osnovu koje proizvoa daje izjavu i stavlja znak CE. Prednost postojanja CE na proizvodu je u tome što mu je omogueno slobodno kretanje na trištu EU i nekih drugih zemalja. To znai da drave mogu da puste u prodaju taj proizvod bez dodatnih nacionalnih ispitivanja. Direktivama oko postavljanja znaka CE utvruje se podruje primene, nain isticanja znaka, veliina znaka, mesto stavljanja i slino.
Nikola Pocuca
Ekomenadment, podrazumeva upravljake aktivnosti sa kojima se ostvaruju poslovne funkcije upravljanja, planiranja, rukovoenja, odluivanja, optimalizacije proizvodnje i profita, marketinga, ocijalnih odnosa, informisanja, komunikacije, preduzetništva, edukacije i ekologije. Ekomenadment je duan da vodi rauna o kvalitetu ekoproizvoda, jer kvalitet utie na mišljenje kupca i na njegovu konkuretnost na trištu. Kvalitet danas predstavlja skup svih osobina proizvoda, procesa i usluga namenjenih potrošau sa aspekta elemenata trišta, poslovnosti, zaštite ivotne sredine, bezbednosti i zdravstvene ispravnosti.
Ekološki menadment (ekomenadment) je humano centrini koncept poslovnog upravljanja, što ga znaajno razli- kuje od svih dosadašnjih menaderskih pristupa i sistema. On, nije, zapravo, tek obina nauka i veština efikasnog i efektivnog ponašanja, za postizanje ciljeva na pravi nain, nego je istinsko znanje i praksa postizanja ciljeva - pravih ciljeva, tj. onih koji se tiu opstanka civilizacije i kvaliteta njenog ivljenja. U tom smislu ekomenadment moe i mora postati svojevrsna upra- vljaka infrastruktra i probni test uspešnosti menadment prakse. Ekomenadment treba da bude inkomponiran u svaku praksu rukovoenja i upravljanja. Standardi sistema ekome- nadmenta predstavljaju razradu i konkretizaciju Povelje za odrivi razvoj, i moraju biti integrisani u menadment predu- zea uz stalni proces unapreivanja. Svi se na toj osnovi moraju motivisati i ekološki poduavati, ocenjivati sve u cilju unapre- enja ekološke svesti i smanjenja ekoloških rizika.
Ekološki odrivi razvoj kao društvena odgovornost
EKOLOŠKI MENADMENT U FUNKCIJI ODRIVOG RAZVOJA
24
Ekoproizvod treba da zadovolji potrebe kupaca, ouva ekosistem i da ostvari profit. Bezbednost proizvoda, kvalitet i razvijena marka - „Brend“ su bitni uslovi uspeha na trištu. Da
Menader, poeljno je da bude i ekspert u struci, racionali- zator, informisan, inovator i brz u primeni novih saznanja u struci i zaštiti ivotne sredini.
Menader u ovom sistemu je poslovni ovek koji uspešno organizuje poslove, a osnovne obaveze su mu: planiranje, orga- nizovanje, izbor kadrova, rukovoenje i kontrola. Menader organizuje kvalitetno posao i uesnik je u poslu kako bi sa što manjim - racionalnim ulaganjem resursa i radnog vremena ostvario što veu korist ili profit.
menadmenta Slika 2. ISO 14000 Standardi sistema ekološkog
Menaderski audit
i glavni elementi
ISO 14001 EMS
ocenjivanje i verifikacija
Sistem ekološkog menadmenta
Ekološki aspekti Pravni i drugi zahtevi Ciljevi Programi ekološkog menadmenta
Mere za posmatranje Nesklad i korektivne i preventivne akcije Podaci EMS ispitivanje i verifikacija
Nikola Pocuca