egubakoitzekoa 537

Post on 04-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Egubakoitzekoa 537

  1/40

  2013-01-18egubakoitza537. zenbakia13. urteadoakoagoiena.net

  D e b a g o i e n D a rr o k D i o g u n a

  943 79 90 29 / 629 41 59 58Mugarrieta industrialdea 10, C-B pab.San Andres auzoa.ARRASATE

  WOKzabaldu berria

  Arrasaten!

  Menua, postrea barne.

  10 menu hartuta, 1 DOAN

  Urte hasieran, bereziki, kirola

  egiten hasten da jende asko. Horiona den arren, modu kontrolatuan

  eta planikatuan egin behar da,

  eta nork bere gorputza ondo eza-

  gututa; hori gomendatzen digu

  Arrasateko Alberto Garai kirol

  medikuak. Bestela, osasunaren-

  dako kaltegarria da. | 2

  Akta ska ta a da, baatabk ktla bhaka da

  Bergaran, San Lorentzon, erreka gainezka, oinezkoen bidean. | E.A.

  Oatiko Nemesio Zubian luiziak eragindakoa konpontzen. | JulEn iriondo

  San Juan erreka hazi-hazita, Bergaratik Elgetarako bide hasieran. | EnEko AzkArAtE

  Aea aea a, a ee aa aee-e ea; p, eepe ea, eaee ea ae, ea e ja a a | 5

  ura etorri eta...zorionez, urA joAn

  Diko fn 'boom'-a, baia guan: Bgaan a Oain | 31

  Abigi a Iuino auz auizango dia fubo dbian | 28

  'Bgaako mugain bua'ou du Po-Po kaak | 19

  Sad Aaba? | 6iaki pea

  La ta la | 22anjel bergaretxe

  6 | jd tald tk batdakiban arantzabal

  40 | Plastla

  idoia etxeberria

  sinaDurak

  asteko gaia 2 | debagoiena 4 | iritzia 6

  elkarrizketa11 | herriak 12 | kirola 28

  |kultura 31 | zure iragarkiak 35

  telebista-irratia36 | ezkontzak 37

  eskelak 37 | non-zer 38

  oatk atz atka ktakplatafma ds da | 12

  ekmatak bazkdbla dhadt Aama | 26

 • 7/29/2019 Egubakoitzekoa 537

  2/40

  2013-01-18 | EgubAkoitzA | gOIENA2 asteko gaia

  urtarrilak 19

  2013ARRASATEKOBASERRIKOPRODUKTUENAZOKA09:00-14:00 Seber Altube Plaa

  HILEKO 3. ZAPATUANAntolatailea: Launtailea:

  Otsailak 16Martoak 16

  Apirilak 20Maiatak 18Ekainak 15Utailak 20

  Irailak 21Urriak 19

  Aaroak 16

  lEIrE kOrtAbArrIA | ArrAsAtE

  Gorputza mugitzea osasungarria

  da: kolesterola, hipertentsioa,

  diabetesa, estresa eta ondoez psi-

  kologikoa, loditasuna eta bihotze-

  koak prebenitzeko balio dezake,

  eta bihotzeko pazienteen trata-

  menduaren zati bat da, ondorioz

  haien bizi-kalitatea handituz eta

  urte gehiago hartzen lagunduz.Hala, 50eko hamarkadan Ingala-

  terran egindako ikerketa batek,

  bere motan lehenengoetarikoa,

  autobus-gidariak eta autobuseta-

  ko zaintzaileak jarraitu zituen,

  eta beti jesarrita zeuden gidariek

  autobusetik gora eta behera ibil-

  tzen ziren guardiek baino %35

  bihotzeko gehiago izan zituztela

  topatu zuen.

  Beste muturrean, ordea, neu-

  rriz kanpo eta mediku-kontrolik

  gabe egiten bada, ariketa sikoak

  muskuluetako, tendoietako eta

  hezurretako lesioak, tentsio-jai-

  tsierak, hipogluzemiak eta biho-

  tzekoak ekar ditzake.

  Gakoa hau da, Alberto Garaikirol medikuak dioenez: "Oso

  garrantzitsua da pertsonak bere

  ezaugarriak ezagutzea, gorputza

  ezagutzea, bere mugak. Eta

  garrantzitsuena, prebentzioa".

  Horretarako, kirola egiten dute-

  nei zein kirola egin ez baina

  egiteko asmotan dabiltzanei

  mediku espezializatuarengana

  jotzea gomendatzen die.

  Dena dela, oro har, debagoien-

  darrok ariketa sikoa ondo egiten

  dutela esaten du Garaik: "Nik uste

  dut orokorrean horrela dela; gure

  bailaran, bai. Gero eta garrantzia

  gehiago ematen diogu beroketari,

  luzaketari, hidratazioari, elika-durari, plangintzari eta atsedena-

  ri. Kirola ondo planiikatuta

  egiten badugu onuragarria da.

  Onura siko eta psikikoak lortu-

  ko ditugu".

  Oa, oaoaAthlon kirol medikuntza zerbi-

  tzuko medikua da Alberto Garai.

  Arrasaten, kirol medikuntzak 25

  urte bete ditu, azken urte etaerdia Loramendiko instalazio

  berrietan. Handik, Debagoieneko

  2.000 lagun inguru pasatzen dira

  urtero; tartean daude kirolari

  ederatu asko, eta baita edera-

  tuta ez daudenak ere.

  Azterketa medikuak egiteaz

  gain, lesioak tratatzera eta ahol-

  ku bila ere jende asko joaten da

  Athlonera. "Galdera askorekin

  datoz: lesioak nola ekidin, kirolean

  nola hasi, nola planikatu den-

  boraldia, ze taupadetan, ze iraupen

  eta ze intentsitatean, ze kirol

  komeni zaion, nola elikatu, nola

  hidratatu kirolean, luzaketak ego-

  kiak diren Eta baita bestelakoak

  ere: kirol arroparen inguruan ere

  galdetzen digute, ze zapatila, plan-

  tillak, protesiak, ze makina erosi

  etxean kirola egiteko" Hortaz,

  jendea lehen baino inormatuago

  dago, baina "desinormatuago"

  ere bai, Alberto Garairen esanetan:

  "Honelakoak gertatzen zaizkigu:

  bateren batek errotula azpiko

  kartilagoan desgastetxoa dauka;

  bizikletan ibiltzeko, lauan ibiltze-

  ko eta 15 egunera bueltatzeko

  esaten diogu; bada, handik gutxi-

  ra, Interneten begira egon dela

  -eta deitzen digu, ebakuntza beha-

  rrezkoa dela irakurri duelako

  Baina ebakuntza noiz behar da?

  Bizimodu normala egiten badu,

  ez du behar izango. Hau da; asko-

  tan ez dakigu kritikoak izaten

  hainbeste inormazio jasotzen

  dugunean".

  Dena dela, Garairen iritziz,

  oraindik ohitura onak ez dira

  behar adina zabaldu: "Kirola eta

  ekintza sikoa uztartuz, osasuna

  mantentzea eta hobetzea da gure

  helburua. Kontutan izan behar

  dugu gaur egun gaixotasun garran-tzitsuenetariko bat sedentarismoa

  dela". Sedentarioa da "ekintza

  sikoa egiten ez duena: lanera

  oinez bazoaz eta asteburuan pasea-

  tzera edo mendira joaten bazara,

  ez zara sedentarioa. Sedentarioa

  eguneroko gauzetarako justu-jus-

  tu mugitzen da, eta askotan herri

  erdialdera erostera autoz joaten

  da". Batere ekintza sikorik ez

  egiteak gaixotasun asko ekarditzake.

  Aa, oo aaaAthlonera joaten direnei eta kiro-

  la egiten dutenei zein hasi nahi

  dutenei azterketa medikua egiten

  diete. Hori oso garrantzitsua da,

  Garairen ustez: "Hasierako pun-

  tua da pertsona ezagutzeko, hel-

  buruak, dudak, ilusioak". Nor-

  berak bere gorputza ezagutzeko

  eta, "garrantzitsuena", prebeni-

  tzeko balio du azterketa horrek.

  Izan ere, denon gogoan daude

  bihotzekoak izan dituzten kiro-

  larien kasuak; horietako bat Sevi-

  lla utbol taldeko Antonio Puerta

  jokalaria izan zen, 22 urterekinhil zena.

  Denetariko gaixotasun "isilak",

  ordura arte antzeman ez direnak

  antzemateko balio du azterketak:

  "Patologiaren bat aurkitzen badu-

  gu ondo baloratu, eta gaixotasu-

  nen bat balego, kirolaren bitartez

  Ariketa fsikoa egitea ona da, ondo planifkatuta baldin bada

  Arraaeo ro-ena era 25 re Arraaen

  Klk z tad ktl bakta, bak da

  kaltaakAriketa sikoa egiterakoan, garrantzitsua da irak

  GAH, arazoakprebenitzeko

  Zoru pelbikoa, abdomen aldekoorganoak eusten dituen muskulu

  sorta, nasaitu egin daiteke eta

  organoak mugitu egin daitezke.Saioa Baena sioterapeutak

  Arrasaten, Abian zentroan

  irakasten du gimnasia

  abdominal hipopresiboa (GAH).Bere esanetan, erditzearekin,

  menopausiarekin edo abdomenaasko presionatzearen ondorioz,kaltetu egin daiteke zoru

  pelbikoa: "Korrika, aerobika

  egin daitezke, baina GAHekinkonpentsatuta". Prebentzioaren

  garrantzia azpimarratzen du. Saioa Baena, gimnasia abdominal hipopresibo eskola ematen. | l.k.

 • 7/29/2019 Egubakoitzekoa 537

  3/40

  gOIENA | 2013-01-18 | EgubAkoitzA 3asteko gaia

  EGUN BATEANhori guztia kalitate eta zerbitzu onena emanda.

  Zure bainuontzia kendu eta dutxa jartzen dizugu

  Dei egiguzu konpromiso barik eta dituzun zalantza guztiak argituko dizkizugu.

  Iturgintza, gasa, kalefakzioa eta eguzki-plaka termikoen instalazioa etxeko urarendako

  Mitarte 5 behea - Tel.: 943 71 52 51 - 605 71 66 92 - ARETXABALETA

  ORAINLEHEN LEHEN ORAIN LEHEN ORAIN

  gaixotasun horri nola aurre egin

  aztertuko dugu".

  Azterketa medikuaren zati

  bat ahalegin-proba da. Orain ez

  hainbeste, proba hori bakarrik

  helduak zirenei egiten zieten;

  bada, gaur egun, 13-14 urtetik

  gorako guztiei egiten diete. "Gau-

  za gehiago agertzen dira. Kasuan

  kasu, kardiologoarengana bidal-

  tzen dugu".

  Berri txarrak ematea ere

  tokatzen zaie: "Urtean zehar

  hiru-lau pertsonak bihotzetik

  operatu beharra izaten dute eta

  beste hiruzpalau pertsonari

  konpetizioa edo intentsitate

  handiko kirola egitea debekatzen

  zaie. Eta beste batzuei, aldiz,

  bakoitzaren ezaugarriak azter-

  tu ondoren, kirolez aldatzea

  aholkatzen zaie".

  Kirol aldaketa hori "batzuetan"

  ez dute ondo hartzen: "Adibide

  bat jarriko dizut: hemen mendi-

  zale asko dugu, eta adinarekin

  hainbeste aldapa gora eta behera

  belaunak hondatu egiten dira.

  Orduan belaunak indartzeko,

  giltzadurak babesteko, konpen-

  tsazio lana jartzen dugu lesioa

  gainditzeko edo ekiditeko. Eta

  txip aldaketa hori asko kostatzen

  da". Baina medikuari kasu egin-

  da, seguru asko kalte handiak

  prebenitu daitezke.

  "Bakotzak bere mugak dtu"Ariketa fsikoa egitera animatzen

  du Alberto Garaik: "Mugitu egin

  behar gara, soatik altxa eta zapa-

  tilak jarri. Bizitza luzea da, hel-

  muga urrun dago; gauzak pro-

  gresio batekin egin ditzagun,

  jarrera aktibo, ohitura egoki eta

  bizimodu osasungarriarekin".

  Baina gogoratu "bakoitzak bere