editorial board - psas.edu.my

of 151 /151
Editorial Board Patron Hjh Rusmina bt. Ismail Adviser Chong Beng Suan Editors Zakiah bt. Aksah (Chief) Norbaini bt. Mohamed Nafisah Binti Harun Raja Norazilla Raja Yunus Noor Azlina bt. Omar Mohamad Hafiz Abdul Rahman

Upload: others

Post on 08-Nov-2021

30 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Editorial Board - psas.edu.my

Editorial Board

Patron

Hjh Rusmina bt. Ismail

Adviser

Chong Beng Suan

Editors

Zakiah bt. Aksah (Chief)

Norbaini bt. Mohamed

Nafisah Binti Harun

Raja Norazilla Raja Yunus

Noor Azlina bt. Omar

Mohamad Hafiz Abdul Rahman

Page 2: Editorial Board - psas.edu.my

FOREWARD

Assalamualaikum and greetings,

Alhamdulillah, with the grace and blessing of Allah SWT, PSAS DIGEST makes its debut. It ismy pleasure to pen a few words in this digest which is a collection of research papers written bythe lecturers of Sultan Azlan Shah Polytechnic. The publication of this digest is a culmination ofcommitment on the part of PSAS lecturers to involve themselves in research and development(R&D) activities.

In answer to the call from the Ministry of Higher Education to enhance the position ofpolytechnics as a centre of excellence and in line with the Polytechnic Transformation Plan to bea provider of innovative human capital, lecturers at PSAS are greatly encouraged and motivatedto carry out research and innovation.

The motivations for research and innovation are aplenty. The lecturers are able to explore andupdate their knowledge of their disciplines in depth through research. Besides, they enhance theirlogical argument, critical thinking and problem solving skills in the process of carrying out R&Dactivities. In addition, involvement in research and innovation stimulates professional growthand leads to improvements in the teaching and learning process. Perhaps the most significantmotivating factor is the current recognition given to research paper presentations andpublications for promotion up the career ladder.

The birth of PSAS DIGEST augurs well for the community of lecturers here. It is a platformprovided at home to support their endeavours in research. It gives lecturers the opportunity todebate given wisdom, to publish their contributions to the body of knowledge and to disseminatenew knowledge. I hope that this first issue of a research digest will serve as a catalyst forstrengthening and expanding R&D activities amongst PSAS lecturers and inculcate in them theR&D culture.

I would like to express my sincere appreciation to all the lecturers who have contributed theirresearch papers in this digest. Finally, I would like to congratulate and thank members of theeditorial board who have worked diligently to make the publication of PSAS DIGEST a reality.

Wassalam

Hajah Rusmina Bt IsmailDirectorSultan Azlan Shah Polytechnic

Page 3: Editorial Board - psas.edu.my

CONTENTS

PEMUDAHCARA SISTEM PEMFAILAN (FACILITATE FILING SYSTEM)Noor Azizah Mat Isa, Syahrunizam Buyamin dan Zamri Zakaria 1

ANJAKAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA-THAILANDTERHADAP TANAH BERI MILIK DENGAN MENGGUNAKAN GIS. KAJIANKES : PERSEMPADANAN SEMULA MALAYSIA-THAILAND MELALUI SGGOLOKNorayahati Binti Ngagiman 10

RESEARCH ON UNDERLYING DIMENSIONS OF PERSONALITY FACTORSOF LECTURERS AT POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH (PSAS)

Hjh Rusmina Ismail, Hjh Salomawati Ishak, Nor Azizan Hj Azrin, Noraini Hashim andSabariah Johari 18

PENCEROBOHAN TANAH RIZAB KERAJAAN DAN KESANNYA KE ATASPENGURUSAN PROJEK. KAJIAN KES : ISTANA NEGARA JALAN DUTA,KUALA LUMPURSalmiah Binti Husain 28

PENGESAN JARAK TERPAPAR (DISPLAYED DISTANCE SENSOR)Siti Marlina Mohammad Amin dan Mohammad Zamri Jamil 34

LECTURERS’ PERSPECTIVE TOWARDS CLASSROOM ENVIRONMENTSeri Bunian Mokhtar,Mohd Yusof Husain,Mohd Anuar Safian, Mazly Mohd Nor,Suhaila Azura Abd Salam and Siti Asmiza Muzafar 41

HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN KEMAHIRAN PENYELESAIANMASALAH MATEMATIK BAGI KURSUS KEJURUTERAAN MEKANIKALShaipul Anuar Mohamed Zainudin dan Tengku Azmie Raja Hassan 50

A STUDY OF THE EFFECTS OF TOOL PATH STRATEGY ON MACHININGTIME AND SURFACE FINISH IN MILLING OPERATIONHainol Akbar Zaman and Akmal Abdul Rahman 56

STRATEGI DAN PROMOSI PEMASARAN PERUMAHAN (KAJIAN KES:PROTON CITY CORPORATION SDN. BHD DAN PINJI BOTANIC SDN BHD)Salmiah Binti Husain dan Nor Hayati Binti Ab. Rahim 65

Page 4: Editorial Board - psas.edu.my

CONTENTS

TAHAP TEKANAN, KONFLIK KERJA KELUARGA DAN BEBANAN KERJADI KALANGAN PASANGAN DWI KERJAYANor Mazana Binti Ismail dan Fauziah Binti Aziz 73

KAJIAN HUBUNGAN ANTARA AMALAN DAN TATACARA HIDUPMENCERDASKAN MINDA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DENGANPENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DI POLITEKNIK SULTAN AZLANSHAHZakiah Binti Aksah 84

KEKUATAN TANAH CAMPURAN SIMEN YANG DIMAMPATBERDASARKAN UJIAN RICIH TERUSMazly Bin Mohd Nor, Haslinda Bt Ab Aziz dan Nor Hayati Bt Ab Rahim 92

PERSONALITI YANG MEMPENTARUHI JUALAN INSURANS EJEN DI TIGADAERAH DI NEGERI PERAK : KINTA, BATANG PADANG, LARUT,

MATANG DAN SELAMAMazlina Jamaludin dan Dr. Nek Kamal B Yeop Yunus (UPSI) 99

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONALINTELLIGENCE AND LEADERSHIP PRACTICE AMONG LEADERS ATPSASAsliza Binti Yusoff 110

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DI KALANGAN PELAJARJABATAN PERDAGANGAN YANG MENGAMBIL KURSUS P3117Noraini Bt Hashim, Norhazlin Bt Mohamed Ali, Fauzan Bt Ab. Rahman danNor Rafidah Bt Abdul Rahman 122

AN ANALYSIS ON GRAMMAR TASKS OF POLYTECHNIC ENGLISHTECHNICAL MODULESSalwa Amirah Binti Awang, Salmiza Binti Abdul Rahim, Azuro Umairah Binti MohdRozin, Zulaikha Binti Kamaruddin, Siti Fazlina Binti Isnin and Fauziah Binti Aarif 129

A STUDY OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL AMONG ELECTRICALENGINEERING LECTURERS : LCDMohd Yusof Husain, Seri Bunian Mokhtar, Zakiah Aksah and Nor Mazana Ismail 138

Page 5: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

1

PEMUDAHCARA SISTEM PEMFAILAN(FACILITATE FILING SYSTEM)

Noor Azizah Mat Isa, Syahrunizam Buyamin dan Zamri ZakariaJabatan Kejuruteraan ElektrikPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Sistem pemfailan yang digunakan pada masa kini telah digunakan secara meluas danterbukti keberkesanannya. Walaubagaimanapun terdapat beberapa kriteria yang memerlukanpenambahbaikan, iaitu dari segi tempoh masa pencarian, inventori dokumen dan penggunaankertas. Oleh itu Pemudahcara Sistem Pemfailan dicipta untuk meningkatkan lagikeberkesanan sistem pemfailan yang sedia ada. Sistem ini terbahagi kepada tiga bahagian,bahagian yang pertama adalah bahagian pangkalan data untuk tujuan pendaftaran pengguna,pendaftaran dokumen beserta lokasi dan bahagian carian dokumen. Bahagian kedua pulaadalah bahagian carian lokasi dokumen di rak penyimpanan. Manakala bahagian yang ketigaadalah bahagian litar elektronik (parallel port) yang menghubungkan di antara pangkalandata dengan rak lokasi dokumen. Bagi memastikan keberkesanan sistem, perisian VisualBasic digunakan sebagai antaramuka di antara pengguna dan sistem. Kertas ini menerangkantentang pemudahcara sistem pemfailan yang dimajukan daripada sistem pangkalan dataperpustakaan, yang terdiri daripada dua bahagian rekabentuk pembinaan perkakasan(hardware) dan aturcara (software). Sistem ini telah beroperasi mengikut objektif yang telahditetapkan

1.0 PENGENALAN

Dunia kini sedang berhadapan dengan perkembangan teknologi maklumat yangsemakin pesat. Dengan aplikasi internet, ilmu pengetahuan kini boleh diperolehi denganmudah tanpa mengira masa dan tempat. Chowdhury & Chowdury (2003) menyatakanbahawa kemunculan teknogi maklumat dan komunikasi membolehkan orang ramai mencapaimaklumat melalui internet Walaupun ilmu pengetahuan kini boleh diperolehi dihujung jari,namun kepentingan buku-buku rujukan masih tetap diperlukan. Oleh sebab itu institusi –institusi pendidikan masih lagi memartabatkan perpustakaan sebagai gedung ilmu.

Perpustakaan menyediakan ribuan buah buku untuk orang ramai dan biasanyabilangan buku-buku ini sentiasa bertambah dari masa ke semasa. Oleh itu satu sistem yangsistematik sangat diperlukan untuk melicinkan proses penyimpanan, penyusunan, pencariandan peminjaman. Seperti yang kita ketahui, masih lagi terdapat perpustakaan yangmengamalkan sistem penyusunan dan penstoran buku secara manual. Senario ini memberiidea kepada kami untuk mewujudkan satu sistem pemfailan yang sistematik yang diberi namaPemudahcara Sistem Pemfailan (Facilitate Filing System).

Page 6: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

2

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Kajian dilaksanakan di bilik simpanan buku laporan akhir projek pelajar di JabatanKejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah. Bilik ini mempunyai sebanyak 600 buahbuku laporan dan bilangannya semakin bertambah pada setiap semester. Bilik ini menjadibilik rujukan pesnyarah serta pelajar-pelajar semester 5 dan 6. Kebiasaannya mereka akan kebilik ini untuk membuat rujukan tentang projek-projek yang telah dilaksanakan padasemester-semester yang lepas.

Pada peringkat awal, proses penstoran, pencarian dan peminjaman tidakmenimbulkan sebarang masalah. Namun begitu apabila jumlah buku laporan semakinmeningkat proses penstoran, pencarian dan peminjaman menjadi semakin sukar.Penyimpanan buku-buku laporan yang dibuat secara tidak teratur menyebabkan prosespencarian menjadi semakin sukar, tempoh pencarian memakan masa yang agak lama danpeminjaman yang dibuaat secara manual telah meningkatkan penggunaan kertas.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian adalah seperti berikut :

i. Membuat sistem penyusunan yang lebih teratur dengan menggantikansistem penyimpanan secara manual kepada sistem berkomputer.

ii. Menjimatkan tempoh masa pencarian buku rujukan.iii. Menjimatkan penggunaan kertas

4.0 SKOP KAJIAN

i. Projek ini dibangunkan secara prototaip.ii. Sebanyak 30 buah buku laporan yang direkodkan dalam pangkatan dataiii. 2 baris rak dokumen disediakaniv. Bilik penyimpanan dokumen berukuran 10 x 15 kakiv. Responden terdiri daripada pensyarah dari bidang elektrik kuasa

5.0 METODOLOGI KAJIAN

Projek ini menggunakan keluaran parrallel port pada komputer peribadi yangdihubungkan dengan litar yang dikawal melalui litar bersepadu IC HD74LS244 keluaranRENESAS. Perisian Visual Basic digunakan sebagai antara muka diantara sistem danpengguna bagi tujuan mencari buku,mengesan kedudukan buku, mendaftar buku danpeminjaman buku dan Microsoft acces digunakan sebagai pangkalan data untuk menyimpandata-data buku-buku dan peminjam.

Parrallel Port yang terdapat pada komputer peribadi adalah satu ciri mudah yangboleh digunakan untuk mengawal peralatan luaran seperti perkakasan rumah, lampu dankomponen-komponen seperti Light Emmitting Diode (LED). Kaedah untuk menghubungkankomputer peribadi dengan komponen LED yang digunakan di dalam inovasi ini adalahdengan menghubungkan ‘25 pin D shape Female connector’ dengan LED pada rak bukuyang akan digunakan sebagai pengesan paparan. Pin keluaran antara muka 25 pin yang

Page 7: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

3

digunakan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pin keluaran bernombor 2 hingga 9digunakan sebagai talian data manakala pin 18 hingga 25 digunakan sebagai pembumianisyarat. Bit data yang disalurkan ke pin talian data boleh disetkan kepada logik rendah “0”(OFF) dan logik tinggi “1” atau “5 volt” (ON) di mana LED pengesan paparan boleh dikawalsecara terus melalui aturcara Visual Basic yang digunakan.

No Pin Fungsi1 2 D02 3 D13 4 D24 5 D35 6 D46 7 D57 8 D68 9 D7

Jadual 1 : No Pin Beserta Fungsi

Penulisan aturcara Visual Basic adalah berdasarkan fungsi kod yang telah ditetapkan.Nilai yang akan dihantar oleh atutcara adalah dalam bentuk binari yang akan mengawal satubit keluaran. Hubungan antara bit, pin keluaran parallel port dan nilai untuk bit adalahditunjukkan di bawah :-

Pin 2 3 4 5 6 7 8 9Bit D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7Nilai 1 2 4 8 16 32 64 128

Jadual 2 : Hubungan Antara Bit dan Pin Keluaran Parallel Port

Contoh yang diberikan di bawah menunjukkan bagaimana aturcara menetapkan nilai untukmemilih pin yang akan beroperasi menghantar isyarat :-

i. Sekiranya pin pada parallel output yang dipilih untuk mengeluarkan isyaratadalah pin 2, maka nilai keluaran pada aturcara perlu disetkan pada 1.

ii. Sekiranya pin pada parallel output yang dipilih untuk mengeluarkan isyaratadalah pin 3, maka nilai keluaran pada aturcara perlu disetkan pada 2.

iii. Sekiranya pin pada parallel output yang dipilih untuk mengeluarkan isyaratadalah pin 2 dan 3, maka nilai keluaran pada aturcara perlu disetkan pada1 + 2 = 3.

iv. Sekiranya pin pada parallel output yang dipilih untuk mengeluarkan isyaratadalah pin 2,3 dan 4, maka nilai keluaran pada aturcara perlu disetkan pada 7.

Walaubagaimanapun nilai logik atau voltan yang disalurkan ke litar luaran ini akanberbeza daripada nilai ideal yang dikehendaki apabila litar disambungkan dengan beban ataulitar luaran. Oleh itu, litar bersepadu perantaraan yang digunakan sebagai buffer atau pacuantalian perlu digunakan.

Di dalam inovasi ini, litar bersepadu yang digunakan adalah IC HD74LS244 daripadaRENESAS digunakan. Litar bersepadu ini menggunakan Tri state yang membolehkanpelbagai litar berkongsi talian keluaran daripada parallel port. Kebanyakan peranti jenis ini

Page 8: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

4

adalah dikawal oleh masukan aktif rendah “OE” (output enabled) di mana arahan untukmemacu beban akan ditentukan (samada 0 atau 1). Penggunaan kaedah ini dapatmengasingkan secara berkesan pengaruh litar masukan dengan litar-litar beban tambahanyang lain. Sekiranya lebih daripada satu litar disambungkan secara elektronik, adalah perluuntuk mengadakan keadaan impedan tinggi (Hi-Z) untuk mengelakkan litar pintas ataumengadakan keadaan peranti pemacu berada dalam keadaan tinggi (1) dan peralatan pemaculain dalam keadaan rendah (0). Apabila peranti litar bersepadu perantaraan keluaran adalahTri State, pengaruh kepada litar yang lain akan di kurangkan dan nod litar akan berada dalamkeadaan bebas atau terapung sendiri.

Rajah 1 : Pin 1 Masukan Aktif Rendah Dan Tinggi UntukMengawal Keluaran Tri State

Seterusnya Isyarat keluaran daripada pemacu talian yang berada di dalam duakeadaan iaitu aktif rendah (O) atau aktif tinggi (1) akan dihantar ke LED pengesan paparanuntuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengguna. Aktif rendah menghasilkankeadaan LED terpadam dan aktif tinggi menghasilkan keadaan keadaan LED menyala.

Berikut adalah antara muka- antara muka yang dibina menggunakan perisian VisualBasic untuk kemudahan pengguna membuat carian buku rujukan di dalam sistem,pengesanan buku di rak dan pangkalan data peminjaman.

Rajah 2: Paparan Log Masuk Pengguna

Page 9: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

5

Rajah 3 : Muka Hadapan Sistem Pemfailan

Rajah 4 : Antaramuka Pendaftaran Pengguna

Page 10: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

6

Rajah 5 : Antaramuka Pendaftaran Dokumen

Rajah 6 : Antarmuka Carian Dokumen

Page 11: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

7

Rajah 7 : Antaramuka Carian Di Rak

Rajah 8 : Penunjuk LED Di Rak Penyimpanan Dokumen

Page 12: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

8

6.0 DAPATAN KAJIAN

Responden Sistem PemfailanManualMasa (saat)

Pemudahcara SistemPemfailanMasa (saat)

1 17 5

2 56 5

3 40 9

4 22 9

5 30 8

6 36 14

7 17 8

8 49 11

9 26 7

10 37 8

Purata 33 8.4

Jadual 3 : Analisis Pencarian Dokumen Yang Dibuat Secara Manual BerbandingMenggunakan Sistem Pemfailan.

Jadual di atas menunjukkan tempoh carian buku yang dibuat secara manualberbanding dengan menggunakan Sistem Pemfailan. Seramai 10 orang responden yangterlibat dalam proses eksperimen ini. Tempoh masa pencarian direkodkan bermula dariproses pengesanan buku di dalam sistem sehinggalah peminjam menjumpai buku tersebut dirak penyimpanan. Hasil dapatan menunjukkan kesemua responden telah dapat membuatpencarian yang cepat menggunakan sistem pemfailan berbanding manual. Purata masapencarian yang dibuat secara manual ialah 33 saat manakala hanya 8.4 saat direkodkan bagipencarian yang dibuat menggunakan sistem pemfailan.

7.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN

Secara keseluruhannya sistem ini telah berjaya mencapai objektifnya. Denganmenggunakan sistem pemfailan ini, kesemua buku laporan telah disusun atur secarasistematik dan kesemua data-data direkodkan di dalam pangkalan data. Ini membolehkanpenyemakan buku laporan dapat dibuat dengan mudah. Individu terbabit hanya perlu menaiptajuk buku laporan dan kesemua data mengenai buku tersebut akan dipaparkan. Aplikasipenggunaan microcontroller dan liter parallel port telah menghasilkan satu sistempengesanan buku di rak-rak penyimpanan. Kesannya tempoh carian adalah lebih cepatberbanding secara manual. Sistem ini juga secara keseluruhannya telah dapat menjimatkan

Page 13: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

9

penggunaan kertas. Proses merekod buku dan transaksi peminjaman tidak lagi dibuatmenggunakan kertas sebaliknya kesemua data direkodkan di dalam pangkalan data sistem.

Namun begitu masih ada ruang-ruang yang boleh dibuat penambahbaikan bagimeningkatkan lagi sistem pemfailan ini. Penambahbaikan sistem yang boleh dibuat ialahdengan menambah sistem RFID(Radio Frequency Indentification Devices) sebagaipengesanan peminjam. Sistem RFID boleh digunakan untuk mendaftar ahli yang baru sertamembuat proses transaksi buku. Aplikasi RFID akan menggunakan Kad Weagen semasaproses peminjaman dan pemulangan dibuat. Ini bermakna individu yang berdaftar akan diberikad dan kad ini perlu dibawa sekiranya ingin membuat peminjaman dan pemulangan. Untuksistem yang lebih efektif, pengunaan fungsi thumb print juga boleh dilaksanakan. Fungsitumb print dapat mengatasi masalah kehilangan kad atau terlupa membawa kad semasaproses peminjaman dan pemulangan.

Penambahbaikan yang kedua melibatkan penggunaan wayar di rak-rak dokumen.Sekiranya banyak rak yang digunakan sistem pendawaian yang dibuat akan menjadi semakinkompleks dan kos juga semakin meningkat. Aplikasi sistem wireless dicadangkan untukmengatasi masalah-masalah ini. Penggunaan sistem wireless dapat menjimatkan kospenggunaan kabel, Selain iu kekemasan juga dapat ditingkatkan.

8.0 RUJUKAN

Chowdhury, G.G & Chowdury, S. 2003. Introduction to digital libraries. London :Facet Publishing

Diane Zak,1996. Programming with Microsoft Visual Basic 6.0. USA : Course Technology

Fred G. Martin, 2001. Robotic Exploration.. USA : Prentice Hall, Inc

Page 14: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

10

ANJAKAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA-THAILAND TERHADAPTANAH BERI MILIK DENGAN MENGGUNAKAN GIS.

KAJIAN KES : PERSEMPADANAN SEMULA MALAYSIA-THAILAND MELALUISG GOLOK

Norayahati Binti NgagimanJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Sempadan antarabangsa adalah penting bagi menentukan kedudukan kawasanpentadbiran antara dua buah negara yang berjiran. Sempadan Malaysia-Thailand telah diukursecara bersama antara Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan ‘Royal Thai SurveyDepartment’ berdasarkan perjanjian persefahaman dan triti 1909. Projek penandaan danpengukuran sempadan secara tetap dan kekal antara Malaysia dan Thailand di sepanjangsungai Golok telah dimulakan pada 1 November 2000 sehingga sekarang. Perubahanpersempadanan pada kawasaan keutamaan VIIIC antara Rantau Panjang – Kg K.Jambudikenalpasti melalui analisis GIS. Kajian ini juga untuk melihat sejauhmana potensi GISuntuk mengurus pentadbiran tanah di kawasan terlibat. Sebagaimana yang diketahui, SistemMaklumat Geografi ini mampu untuk melakukan pertanyaan dan analisis dimana maklumatboleh diperolehi serta-merta. Di samping itu, maklumat dan pangkalan data mudah untukdipaparkan dan cepat. Sistem ini dibangunkan menggunakan perisian Mapinfo dan Autocad.Sistem ini menghubungkan maklumat spatial dan atribut secara serentak. Menerusi kajianyang dijalankan, penulis mendapati bahawa terdapat tanah berimilik yang telah mengalamiperubahan keluasan kesan daripada perubahan sempadan yang berdasarkan prinsip ‘thalweg’.Akhir sekali, melalui kajian ini juga diharap sistem tersebut dapat membantu pihak JUPEMuntuk membuat keputusan yang cepat dan cekap.

1.0 PENGENALAN

Sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand berdasarkan kepada treaty bertarikh 10Mac 1909 yang ditandatangani antara Great Britain dan Siam. Dalam perjanjian tersebutmemperuntukkan bagi mendefinisikan sempadan darat adalah megikut legeh (watershed)manakala sempadan sungai mengikut ’thalweg’ iaitu bahagian terdalam alur sungai(JUPEM,1993).

Persetujuan untuk menanda dan mengukur sempadan antarabangsa Malaysia danThailand telah dibuat dengan menandatangani Memorandum Persefahaman di Bangkok,Thailand pada 8 september 1972. Jarak sempadan antarabangsa Malaysia-Thailanddianggarkan sejauh 646.5km iaitu jarak sejauh 551.5km adalah sempadan darat (landboundry) manakala 95km mengikut ‘thalweg’ (bahagian terdalam) aliran utama SungaiGolok,Kelantan ( INSTUN, 2007)

Kerja-kerja pengukuran, penandaan dan penyelenggaraan sempadan antarabangsaMalaysia dengan Thailand dilaksanakan oleh JUPEM secara bersama dengan Royal Thai

Page 15: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

11

Survey Department (RTSD). Kerja-kerja penandaan dan pengukuran sempadan darat telahdimulakan pada 6 Julai 1973 dan kerja-kerja tersebut berakhir pada 26 September 1985.Dalam tempoh tersebut, sepanjang 543 km garis sempadan antarabangsa bersama(darat) telah ditanda dan diukur bermula di tanda sempadan TS1 di Bukit Batu Putih, Perlisdan berakhir di TS72 di Bukit Jeli,Kelantan. Baki jarak sempadan darat di kawasan BukitJeli, Kelantan sepanjang 8.5 km walaupun telah ditanda dan diukur, tetapi memorandumpersefahaman belum ditandatangani Sungai Golok mengikut ‘thalweg’ tidak ditanda dandiukur kerana terdapat perselisihan dikawasan tersebut (JUPEM, 1993)

Pada Januari 2002, Jawatankuasa Teknikal Bersama Sempadan AntarabangsaMalaysia-Thailand telah mengadakan mesyuarat ke 40 di Chiang Mai yang diketuai olehY.Bhg Dato’ Hamid Ali, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan sebagai perwakilan Malaysiadan Lt.Gen Prasat Burintrwatana, Director Royal Thai Survey Department sebagaiperwakilan pihak Thailand. Menurutnya, kesefahaman dan kerjasama yang erat akanmemudahkan kerja pengukuran dan penandaan dijalankan selain meneruskan kerja-kerjasiasatan, tanam pastian dan penyelenggaraan ke atas tanda-tanda sempadan pada masa kinidan akan datang.

Penentuan pengukuran di sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand ditentukandengan pengukuran berdasarkan ‘thalweg’ iaitu kedalaman sungai tersebut. Aliran sungaigolok yang berubah-ubah menyebabkan kesan yang tinggi kepada persempadanan Malaysia-Thailand. Ini dapat dilihat daripada pengukuran yang dijalankan oleh pihak JUPEMmendapati 56 kawasan menunjukkan adanya kesan perubahan aliran sungai golok ekorandaripada siasatan yang dijalankan antara 5 oktober 1977 hingga 7 julai 1978.

Akibat daripada itu, telah timbul masalah kepada kedua-dua buah negara. Diantaranya dari segi pentadbiran tanah dimana ada tanah-tanah yang dahulunya didalamwilayah Thailand tetapi sekarang telah menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia danbegitu juga sebaliknya. Selain daripada itu, masalah kepada tuan punya tanah yang satu masadahulu tanahnya di dalam wilayah Thailand atau Malaysia tetapi sekarang telah berubahkedudukan masih terus mengusahakan tanaman mereka.

Oleh yang demikian ,melalui mesyuarat ke 18 Jawatankuasa sempadan BersamaMalaysia-Thailand telah bersetuju berdasarkan ‘term of reference’ mengenai perlaksanaanpenandaan dan pengukuran sempadan tetap dan kekal di sepanjang sungai golok. Pasukanukur bersama mula menjalankan pengukuran dan penandaan sempadan tetap dan kekalsungai Golok telah dimulakan pada 1 November 2000 dan sehingga sekarang dan akandijangkakan siap pada tahun 2010.

Pengukuran perlu dijalankan bagi menetapkan kawasan sempadan antara kedua-duanegara yang dilaksanakan oleh pihak JUPEM. Daripada proses pengukuran tersebut,penandaan dan penentuan sempadan akan dilakukan seperti penandaan dengan menggunakan‘boundary reference pillar’ atau ‘auxiliary reference pillar’ secara tetap.

Dengan memantapkan pengurusan pentadbiran data dengan teknologi sekarang ini,penggunaan GIS dapat memudahkan dan mempercepatkan analisis data untuk mendapatkanmaklumat berkenaan lokasi sempadan yang telah berlaku anjakan akibat daripada penandaansemula sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand. Maklumat spatial tanah berimilik yangberkaitan dapat dipaparkan dan memudahkan pihak penganalisis untuk mentaksir keluasandan pampasan yang mungkin akan dibayar kepada tuan tanah dengan mudah. Aplikasi GISamat diperlukan oleh kebanyakan agensi kerajaan terutama di bawah Kementerian SumberAsli dan Alam Sekitar bagi isu yang berkaitan dengan pemantauan,pengurusan,penguatkuasaan, penyelidikan, perancangan dan pengambilan keputusan (BuletinGeospatial, 2007)

Page 16: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

12

Menurut Mohamad Arshad Awang (2008) Sistem Maklumat Geografi atau GIS bolehdidefinasikan sebagai sistem maklumat berasaskan komputer yang bertujuan untukpenawanan, penyimpanan, manipulasi, analisis dan pemaparan data spatial dan atribut untukpenyelesaian sesuatu masalah, perancangan dan pengurusan masalah yang berkaitan. GISmerupakan alat dan struktur data untuk menghubungkan antara maklumat spatial dankumpulan data yang pelbagai mengikut keperluan. Menurut UNESCO, GIS juga banyakditakrifkan ke arah penggunaan dan teknologi berbanding dengan penjelasan prinsip danpenghuraian konsep. Ini kerana ia berperanan bagi menyediakan struktur yang sistematikbagi pengurusan yang kompleks, pelbagai kutipan maklumat geografi, termasuk peralatandan fungsi pemaparan, pertanyaan, simulasi dan lain-lain. (INSTUN, 2006)

2.0 KAEDAH KAJIAN

2.1 Peringkat Pertama

Penentuan objektif, skop kajian dan pernyataan masalah dikenalpasti melalui pembacaan isusemasa, perbincangan dengan ahli kumpulan dan pemerhatian di kawasan kajian.

2.2 Peringkat Kedua

Daripada pembacaan, data primer daripada temubual dengan pihak JUPEM Kelantan danJUPEM Taiping dilakukan serta pengamatan di kawasan kajian di sekitar Sungai Golok.Manakala data sekunder daripada peta dan pelan sama ada dalam bentuk digital dan salinankeras Selain itu, data daripada laporan jabatan dan laporan rundingan bersama antaraMalaysia-Thailand.

2.3 Peringkat Ketiga

Analisis yang dijalankan dengan menggunakan perisian AutoCAD untuk proses pengeditandata dan perisian Mapinfo untuk pangkalan data dan analisis GIS.

2.4 Peringkat Keempat

Peringkat kesimpulan dan cadangan untuk kepentingan kajian akan datang atau kajianlanjutan.

3.0 DAPATAN KAJIAN

Sempadan hakmilik adalah bergantung kepada undang-undang tanah sesebuah negarasama ada sempadan tetap atau sempadan am. Sempadan hakmilik berkonsepkan satu garisanbayangan (imagery) sama ada formal atau tidak formal melalui sifat semulajadi atau di tanda.Sempadan hakmilik mestilah kekal, stabil, mempunyai identiti dan ketara. (Tuan Stia, 2007).Terdapat dua jenis perletakan sempadan, iaitu :

Page 17: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

13

i) Sempadan mengikut sungai

Mengikut sek. 353, KTN menyatakan sungai semulajadi sebagai rujukan kepada sempadanmaka pengukuran semula tanah perlu dilakukan sekiranya berlaku perubahan dari semasa kesemasa bagi menentukan garis sempadan pada masa tanah itu diberi milik.Kerja-kerjapenentuan sempadan yang awal ini dijalankan pada 1910-1912. Pengukuran dijalankansemula sekiranya hasil daripada siasatan oleh pihak JUPEM mendapati terdapat perubahanaliran sungai, batu sempadan rosak atau hilang.

ii) Batu sempadan

Penandaan sempadan dapat diwakili dengan batu sempadan bagi memisahkan atau penandaansempadan antara dua negara atau negeri. Tanda sempadan antarabangsa merangkumisempadan darat dan sempadan sungai. Setiap tanda sempadan mempunyai kriteria yangberbeza bergantung kepada saling nampak dan sela.

3.1 Pengukuran sempadan

Kaedah ukur fotogrametri juga digunakan yang meliputi pengambilan foto udaradaripada Bukit Jeli pada BP72 dan sepanjang Sungai Golok sehingga PengkalanKubur/Takbai. Daripada itu diperolehi jarak keseluruhan adalah 95km. Penggunaanfotogrametri adalah bertujuan untuk megenalpasti aliran sungai bagi membuat perancangandan perlaksanaan pengukuran bersama secara berperingkat mengikut kawasan keutamaan.Ukur hidrografi dilakukan untuk mendapatkan kedalaman Sungai Golok bagi menentukankedudukan thalweg Ukur ini dilakukan secara berpasukan antara Malaysia-Thailand disepanjang Sungai Golok. pole akan didirikan di sepanjang ofset BRP antara kedua-duanegara dimana terdapat dua bacaan bagi setiap titik iaitu bacaan yang diambil oleh pihakMalaysia dan pihak Thailand.

Terdapat beberapa peringkat dalam pengukuran di lapangan yang dilakukan olehpasukan ukur bersama Malaysia-Thailand yang telah ditetapkan dalam term of reference(TOR) Sungai Golok.

Peringkat kerja penentuan sempadan penerangan1 ’Datum connection survey’ Satu titik kawalan yang diwujudkan bagi jaringan datum sama

ada menggunakan GPS atau kaedah trabas2 ‘Main control traverse survey’ Untuk menghubungkan titik kawalan sekunder ke titik kawalan

di sepanjang sungai Golok3 Pengukuran Pengambilan ofset secara terperinci yang berkaitan.

4 ‘Cross section traverse survey’ Untuk mengenalpasti kedudukan jaringan keratan rentas5 ‘Loop traverse’ Bagi menetapkan kedudukan keratan rentas dengan titik

kawalan.6 Pengukuran sempadan Untuk mengenalpasti kordinat-kordinat BRP dan ARM.7 ‘Preliminary vertical control’ Bagi mengawal ketinggian8 ‘Vertical control survey’ Bagi mengenalpasti ketinggian BRP dan ARM.9 Ukur hidrografi Bagi mendapatkan ukuran kedalaman sungai Golok untuk

menentukan kedudukan ‘thalweg’Jadual 1.1: Peringkat-Peringkat Kerja Pengukuran Sempadan

Page 18: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

14

3.2 Penandaan Sempadan

Berdasarkan pengukuran yang dijalankan, kerja-kerja penandaan sempadan akan dilakukansekiranya terdapat tanda sempadan yang hilang, rosak dan berganjak dari tempat yangsepatutnya. Penandaan sempadan yang dilakukan adalah dengan menggunakan tandasempadan amat tepat kerana terdapat koordinat bagi setiap tanda sempadan, titik kawalanboleh ditentukan semula sekiranya berlaku perubahan kepada kedudukan asalnya.Kebanyakan sempadan-sempadan sama ada negeri atau negara menggunakan tandasempadan bagi menunjukkan sempadan sesuatu kawasan. (INSTUN,2006). Penandaansempadan menggunakan Boundary Reference Pillar (BRP) dan Auxiliary Reference Marker(ARM).

3.3 Penentuan Sempadan

JUPEM telah melaksanakan pengukuran dibawah sek. 353 KTN berkaitan denganpengukuran sempadan yang bercirikan sempadan semulajadi. Mengikut sek. 353(1) KTN jikamana-mana tanah berimilik yang sempadannya terdiri daripada apa-apa bentuk semulajadi,hendaklah sempadan tersebut ditentukan dengan garis-garis hak. Sek. 353(2) KTN pulamenjelaskan bahawa jika bentuk sempadan semulajadi seperti sungai dan sebagainya yangmana garis sempadannya boleh berubah dari masa ke semasa, hendaklah dianggap garisanpengukuran sebagai penentu kepada sempadan semulajadi itu. (Rozali Yusoff, 2000)

Jika sempadan lot adalah merupakan paramuka semulajadi sungai dan mara ke dalamlot hingga membahagi kepada dua lot, maka, tindakan mengeluarkan aliran baru sungai perludibuat (Tuan Stia Hj Tuan Sulong, 2007). Tanda sempadan perlu ditentukan diantara kedua-dua lot yang hampir dengan tebing sungai. Pengukuran sempadan dilakukan oleh JUPEMdengan mengukur terabas yang sedia ada atau mengikut seberapa hampir dengan aliransungai tersebut. Setiap bahagian perlu mempunyai ‘boundary reference pillar’ (BRP) jenis Aatau B serta ‘auxiliary reference mark’(ARM). Bacaan offset akan diambil diantara BRP danARM antara Malaysia-Thailand bagi menentukan kedudukan terdalam sungai tersebut(thalweg).

4.0 ANALISIS

Kajian ini dilaksanakan bagi memudahkan dan membantu pihak JUPEM dalam menganalisisdata berkaitan Sungai Golok dan melihat anjakan terhadap sempadan ukuran lama dansempadan ukuran baru yang sedang dilaksanakan oleh JUPEM dan pihak. Disamping itudapat melihat anjakan yang berlaku akibat daripada faktor aliran sungai dan hakisan diSungai Golok dari pengukuran yang dijalankan. Pangkalan data GIS yang dibangunkan bolehmelakukan analisis GIS dengan menggunakan bahasa pertanyaan berstruktur (SQL)menggunakan perisian Mapinfo. Analisis yang dilakukan, ialah:

4.1 Analisis Bagi Mendapatkan Lot-Lot Tanah Yang Terlibat Dalam Perubahan‘Thalweg’ Di Kawasan VIIIC.

Pangkalan data yang terlibat adalah data lot dan ‘thalweg’ sahaja dengan menggunakanoperasi ‘intersect’. Daripada analisis pertanyaan yang dilakukan terdapat tujuh lot tanah milikyang terlibat dengan perubahan sempadan Malaysia-Thailand. Lot tanah milik penduduk

Page 19: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

15

mukim Pasir Mas, Kelantan telah berpindah, asalnya berada disebelah Malaysia tetapi telahmenjadi kawasan Thailand kerana perubahan ‘thalweg’ sungai Golok.

4.2 Analisis perubahan sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand

Jumlah keluasan tanah bagi tanah Malaysia yang masuk ke Thailand adalah 1890912 meterpersegi manakala keluasan tanah Thailand yang masuk ke Malaysia adalah 30828 meterpersegi.

4.3 Analisis bagi keluasan tanah yang masuk ke dalam sungai Golok sebelah Malaysia

Terdapat tanah kerajaan dan lot tanah milik yang didapati telah masuk ke dalam sungaiGolok. Di dapati daripada analisis keluasan tanah yang masuk ke sungai Golok adalah 638237.38 meter persegi. Manakala tanah lot yang masuk dalam sungai yang melibatkan tanahmilik terdapat 27 lot tanah adalah 58 297.79 meter persegi.

5.0 KESIMPULAN

Perubahan ke atas sempadan antarabangsa merupakan isu yang perlu diselesaikandengan segera oleh kedua belah pihak kerana ia melibatkan kawasan pemerintahan dankedaulatan dalam sesebuah negara. Projek yang dilaksanakan bersama iaitu pengukuran danpenandaan sempadan tetap dan kekal antara Malaysia dan Thailand di sepanjang SungaiGolok. Pengukuran dilakukan berdasarkan kawasan keutamaan yang ditetapkan denganmelihat kepada potensi atau rancangan pembangunan yang akan dilakukan di kawasanberkenaan.Pelbagai perjanjian secara bersama telah dilakukan bagi menetapkan kesesuaiandan kepentingan di antara kedua-dua negara. Ini berkaitan dengan peraturan ukur kadaster,2002, menyatakan pengukuran semula perlu dilakukan bagi sempadan bentuk semulajadibila sungai mara ke dalam lot hingga melepasi garisan terabas sedia ada dan sekiranya sungaimara ke dalam lot menyebabkan lot terbahagi dua atau lebih. Pemilik tanah perlu pekaterhadap perubahan sempadan sekiranya lot menghampiri atau garisan terabas adalahsempadan semulajadi seperti sungai atau laut. Perubahan ‘thalweg’ memainkan peranan yangbesar dalam sempadan antarabangsa. Perubahan ini melibatkan tanah kerajaan dan lot tanahmilik. Kerajaan berperanan untuk mengenalpasti lot-lot tanah milik yang terlibat untuktindakan susulan. Analisis ini memudahkan pihak JUPEM untuk mendapatkan keperluan-keperluan yang berkaitan seperti mendapatkan lot tanah yang terlibat terhadap perubahan‘thalweg’ untuk tindakan seterusnya oleh pihak JUPEM.

6.0 CADANGAN/IMPLIKASI

Dalam kajian yang dijalankan, terdapat beberapa penemuan melibatkan beberapapihak. Antara cadangan penyelesaian yang dicadangkan adalah seperti berikut:Memberi kesedaran kepada kerajaan Malaysia terhadap perubahan sempadan antarabangsaantara Malaysia-Thailand di sungai Golok akibat daripada perubahan aliran sungai Golok.Pihak kerajaan perlu peka bagi menjaga kedaulatan dan keharmonian di antara kedua belahpihak iaitu Malaysia dan Thailand. Kerajaan dan pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysiasama ada peringkat negeri atau persekutuan perlu sedar bahawa perubahan sempadanmembawa impak yang besar kepada tanah kerajaan dan tanah milik.

Page 20: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

16

Memberi kesedaran kepada pemilik tanah bahawa pengukuran semula melibatkanperubahan kawasan di tanah miliknya dan pemilik tanah perlu membuat pemantauan danrujukan daripada pihak JUPEM untuk tindakan selanjutnya.

Di sepanjang sungai Golok, terdapat banyak tanah yang telah masuk atau berubahnegara akibat daripada perubahan aliran sungai Golok. Oleh yang demikian, pihak Thailandtelah mengambil inisiatif dengan membuat laluan pejalan kaki dan kawasan rekreasi disepanjang sungai Golok dan membina benteng penahan untuk mengelakkan hakisan. Iniberbeza dengan sebelah Malaysia yang hanya menggunakan batu bata yang besar dan hanyadiletakkan disepanjang sungai Golok sebagai benteng penahan hakisan tanah.

7.0 RUJUKAN

Tarmiji Masron*, Narimah Samat* & Nazarudin Zainun(2006), “Integrasi GIS dan AnalisisPatch dalam Kajian Perubahan Sempadan: Kajian kes Perubahan Sempadan Bahagiandi Sarawak Sebelum 1973 hingga 2002”, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,Universiti Sains Malaysia

Norazmel Bin Abdul karim (2008), “Laporan persidangan dan pameran GIS kebangsaan ke3” ,Buletin Geospatial Sektor Awam, Edisi 2/2008.

Ruslan Rainis & Noresah Mohd Shariff,(1998), “Sistem Maklumat Geografi”, DewanBahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Sulaimi Ahmad (2000), “Aplikasi Sistem Maklumat geografi (GIS) dalam membantupengurusan penempatan pelajardi asrama”, Fakulti Kejuruteraan dan SainsGeoinformasi, UTM

Indok Noorshahmirani binti Mustapa (2008), “Penggunaan GIS dalam menentukanperubahan keluasan tanah akibat hakisan pantai dan kesannya kepada cukai”, FakultiKejuruteraan dan Sains Geoinformasi, UTM

Aminuddin Abu Bakar, Yong Sun Yong (1993), “Sistem Maklumat Geografi untukperancang Bandar menggunakan Pc Arc Info V34D”, Makmal Teknologi MaklumatPerancang, FAB, UTM.

Mohd Ekhwan Hj Toriman dan Haryati Che’ Lah (2007), “Ciri Hidrologi dan hakisan tebingsungai di Sungai Lendu, Alor Gajah, Melaka”, Fakulti Sains Sosial DanKemanusiaan, UKM.

Kanun Tanah Negara 1965, (2006), International Law Book Services, Wisma ILBS, BandarDamansara Perdana, Selangor.

Kajian Keperluan Pengguna Perak-GIS (Disember 2006), Kerajaan Negeri Perak DarulRidzuan.

Projek-projek penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand,(Oktober 2002), JUPEM.

Page 21: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

17

Kertas kedudukan sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand(1993), JUPEM,

Nota Kursus Tahun 2006, “Asas Kadaster”, Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanah danUkur Negara.

Nota Kursus Tahun 2006, “Kadaster Marin”, Bahagian Ukur dan Pemetaan, Institut Tanahdan Ukur Negara.

Berita Ukur, 2002, JUPEM

Term of reference and master plan, 1st January 1977, Joint Demarcation And Survey Of LandBoundary Between Malaysia And Thailand

Joint instruction for the joint planning/land survey and joint hydrographic survey tasks to becarried out in priority area Viii A along the Malaysia-Thailand internationalboundary, 2007.

Field observation and computation procedures joint demarcation and survey of theinternational boundary between Malaysia-Thailand(1979), Bahagian Geodesi,JUPEM.

Term Of Reference And Master Plan On The Joint Demarcation And Survey Of The FixedAnd Permanent International Boundary Between Malaysia-Thailand Along SungaiGolok (Kolok River), 19 may 1999, Johor Bahru, Malaysia.

Manual prosedur kerja, seksyen topografi semenanjung, JUPEM, 2002.

Record of twenty eight discussion of the joint working group on the joint Malaysia-Thailandland boundary demarcation and survey, December 2008, GentingHighlands,Malaysia.

Mapinfo Profesional User Guide version 6.5(2001), Mapinfo Corporation Troy, New York

Pegawai-pegawai JUPEM Kelantan:

Tuan Stia Bin Tuan Sulong, Juruukur, Seksyen Topografi Semenanjung, JUPEM

Abdul Rahman Bin Muhammad, Pembantu Teknik, Seksyen Topografi Semenanjung,JUPEM

Page 22: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

18

RESEARCH ON UNDERLYING DIMENSIONS OF PERSONALITY FACTORS OFLECTURERS AT POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH (PSAS).

Hjh Rusmina Ismail, Hjh Salomawati Ishak, Nor Azizan Hj Azrin, Noraini Hashim andSabariah Johari

Jabatan PerdaganganPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

This research focuses on the underlying dimensions of personality factors of lecturersat Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). The five personality factors; self esteem, selfefficacy, locus of control, Machiavellianism and self monitoring will be investigated in thisstudy as independent factors affecting lecturer performance. The evidence from review ofliterature strengthened the researchers’ stand that the five personality dimensions can be gooddeterminants for lecturers’ performance at higher learning institutions. Since performancemeasurement is very important in assessing lecturers’ success, their personality dimensionswhich are related to performance must be taken into account. Therefore this research isconducted to investigate the underlying dimensions of lecturers’ personality factors using thePrinciple Component Analysis (PCA) method. The data collected were loaded onto SPSSprogram. This study is employing PCA method because, first to summarize the data so as toexplore the patterns of relationship, second is to reduce the data and use a set of newcompact variables, and thirdly to construct validate the data in order to acquire evidence (fortheoretical concept) that the data really measure what the researchers wants to measure. Forthis purpose, the researchers constructed and administered questionnaires to convenientlyselect lecturers of PSAS from all departments. Convenient sampling method was applied.Exactly 125 questionnaires were administered to PSAS lecturers from all departments. PCAsuggested that, out of five personality dimensions discussed earlier, only four were extractedand one was discarded from the group. The deleted dimension is SE or self efficacy. Thisindicated that in the personality aspect, the respondents are lacking in self efficacy. However,it was found that majority of the respondents have locus of control personality. Previousfindings also indicated that the majority of those with successful personality factors are thosewho have locus of control factor. Therefore it can be concluded that the respondents havesuccessful personality factors.

1.0 INTRODUCTION

Psychologists try to define personality using different approaches. Atkinson, Smithand Bem (1993) define it as the distinctive and characteristic patterns of thought, emotion and

Page 23: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

19

behavior that define an individual’s personal style and influence his or her interactions withthe environment.

1.1 Five Dimensions Of Personality

1.1.1 Self-efficacy

Bandura (1988) explains that, people who have strong belief in their capabilities think, feeland behave differently from those who have doubts about their capabilities. People whodoubt their capabilities shy away from difficult tasks. They have low aspirations and weakcommitment to the goals they choose to pursue. Failure wrecks their motivation; they give upquickly in the face of difficulties and are slow to recover their confidence following failure orsetbacks. Thus, self-efficacy appears to be a relevant and potentially important personalityfactor for predicting lecturers’ performance at higher learning institution.

1.1.2 Self-esteem

Bagozzi (1978) generalized self-esteem as the global self attributions of overall competencewith everyday life situations, and broad feelings of personal regard for the self. Baron (1986)explains it this way; high self-esteem is when a person believes that he or she has positivetraits, such as talents and excellent qualities, as opposed to low self-esteem which is when aperson feels untalented and lacking in attractive qualities. Self-esteem has a popularcorrelation with performance and has been found to be a good indicator of task performance.

1.1.3 Self-monitoring

Self-monitoring is another personality dimension that has been investigated in taskperformance. The theory of self-monitoring (Snyder, 1979) suggests that individuals have aconsistent pattern in terms of the degree to which they alter their self presentation in responseto situational cues. This means that, high self-monitors are persons who can readily adjusttheir behavior in any situation so as to produce positive reactions from others. Snyder (1987)refers to them as different persons in different situations. Thus, it can be seen that, self-monitoring is potentially an important indicator of lecturers’ performance where studentsneed to make a lot of self adjustments to curriculum and co-curriculum activities especially inthe teaching and learning process.

1.1.4 Locus of control:

Locus of control is the degree to which people believe they are masters of their own fate(Stephen P. Robins, 1996). It is divided into ‘internals’ (those who believe they can controltheir destinies) and ‘externals’ (those whose see lives as being controlled by outside forces.This type of personality is hypothesized as one of the personality dimensions of a successfulperformer.

Page 24: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

20

1.1.5 Machiavellianism (Machs):

High Machs manipulate more, win more, are persuaded less, and persuade others more.Previous researches indicate that high Machs flourish when face to face with others ratherthan indirectly interact. An individual high in Machs is pragmatic, maintains emotionaldistance and believes that ends can justify means (Stephen P. Robbins, 1996). Mach’s alsocan easily adapt in any situation. Thus, this type of personality is also hypothesized byresearchers to be one of the personality dimensions of lecturers.

2.0 PROBLEM STATEMENT

The evidence from review of literature strengthened the researchers’ stand that thefive personality dimensions can be good determinants for lecturers’ performance at higherlearning institutions. Therefore this research is conducted to identify underlying lecturerspersonality dimensions for effective measurement of their performance so that they can begood lecturers in the teaching and learning process. This process will in turn affect theimprovement in the quality of the students.

2.1 Purpose Of Study

This study is conducted to find out the underlying dimensions of lecturers’ personality usingthe Principle Component Analysis (PCA) method. PCA is used in this study because, first tosummarize the data so as to explore the patterns of relationship, second to reduce the data andto use a set of new variables, and thirdly to construct validate the data in order to acquireevidence (for theoretical concept) that the data really measure what the researchers want tomeasure. For this purpose, the researchers constructed and administered questionnaires toconveniently select lecturers of Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS), Perak.

2.2 Respondents

Due to shortage of time, convenient sampling method was applied. Exactly 150questionnaires were administered to PSAS lecturers. Demographically, the sample consists of105 females and only 45 male lecturers. 147 of the respondents are Malays and only 3 arenon-Malays. The lecturers age range from 22 years old to above 34. 16 of the respondents arebetween 22 to 25 years old, 71 of them between 26 to 29 years old, 48 of them between 30 to33 years old and 15 of them are above 34 years old. As for monthly income, the participantscomprise of 22 lecturers with income between RM1000 and RM2000, 64 lecturers withmonthly income between RM2001 to RM 3000 and 64 lecturers with income more than RM3001. In terms of academic qualification, 101 respondents are bachelor degree holders while49 are master holders.

Page 25: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

21

3.0 METHOD/ INSTRUMENT

The instrument for this study was self-constructed by using deductive method tohypothesize the personality dimensions of successful lecturers in the higher learninginstitutions. An extensive review of the literature on successful performers’ personalityconcluded that there were five dimensions underlying the personality of successful people.Then the researchers generated items to measure the dimensions. After a careful analysis ofthe literature and discussions with PhD students, an instrument with twenty three itemsrelated to personality factors of successful performers was constructed. The items constructedwere hypothesized to measure dimensions of personality of successful lecturers which wereself-esteem, self-efficacy, locus of control, self-monitoring and Machiavellianism (Machs).All the items were worded positively and grouped accordingly to the hypothesizeddimensions. They were rated on a 5-point Likert-scale; 1= Strongly disagree (SD), 2 =Disagree (D), 3 = Not sure (NS), 4= Agree (A), 5= Strongly agree (SA). The participantswere also asked to fill in six demographic variables namely gender, race, age, monthlyincome and educational background.

4.0 FINDINGS

4.1 Data Analysis

The data collated were loaded onto SPSS program. To justify the use of PrincipleComponent Analysis (PCA), the researchers assessed the assumption that all the items weresignificantly interrelated. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) andBartlett’s Sphericity were used to test the assumption. The researcher employed Varimaxrotation to extract the underlying dimensions of personality of successful performers becauseshe assumed that all factors were independent. Next, to estimate ‘good fit’, the researchersassessed the percentage of variance explained (PVE) and 60 % or even less is consideredappropriate (Hair et l, 1998). After that the researchers examined Latent roots or Eigenvaluesequaled to or higher thn 1.0. Components with Eigenvalues higher than 1.00 were accepted asfactors underlying personality dimensions of successful lecturers. Later, Scree Plot test wasalso examined to confirm the factors extracted. Besides that the researchers also retained thefactors with internal consistency of higher than .60 for alpha level of reliability coefficient(Nunnaly 1978).

4.2 Initial Analysis

The first analysis (table 2) showed relatively compact patterns of correlations; thereforePrincipal Component Analysis should result in distinct and reliable factors. The value ofKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA), was .629 which is acceptable,thus, PCA was appropriate for these data. The result of significant test using Bartlett’s Test ofSphericity indicated statistically significant, x² (df = 253) =2580.278, p=.000, indicating

Page 26: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

22

reasonable correlations among the variables. This test strengthened the appropriateness ofusing PCA.

Rotated Component MatrixªComponent

1 2 3 4 5 6 7SF23 .854SE5 .838SE1 .590LC11 .587SE4 .568SF20 .557SM6 .546 .501SM8 .827SM9 .801LC13 .780LC12 .709MA16

.866

MA17

.861

MA15

.690

MA18

.600

SE2 .807SE3 .700SF22 .639SF19 -.720SM7 .700SF21 .864SM10 .563LC14 .829

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with KaiserNormalization. a Rotation converged in 9 iterations.

Table 2: Initial Analysis

Correlation Matrix also showed that the items were reasonably correlated.Communalities table showed that there were items which extracted lower than .50. Theseitems are considered to be deleted for being problematic items. After going through thedeleting process one by one and there were cross-loadings of items until finally theresearchers discover that only fourteen items were nicely loaded on four factors.

Page 27: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

23

4.3 Final Analysis

A more favorable result was obtained after deleting the problematic items. The final PCAanalysis, as shown in Rotated Component Matrix, suggested that the items could besummarized into four dimensions. Scree Plot test also produced similar results. The solutionshowed that the 14 items were nicely loaded on to four factors (Table 4).

Table 3: Final Analysis

Bartlett’s Sphericity Test was statistically significant with x² (df= )=……………P= ….Theoverall MSA, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA), (table 5) wasacceptable according to Hair et al (1998).

Table 4: Final Analysis

Rotated Component Matrixa

.826

.765

.750

.659.915.873.642.637

.872

.746

.718.775.766.720

SM9LC13SF20LC12MA17MA16MA18MA15SE5SM7SF23SE2SE3SF22

1 2 3 4Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a.

KMO and Bartlett's Test

.618

1225.76991

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of SamplingAdequacy.

Approx. Chi-SquaredfSig.

Bartlett's Test ofSphericity

Page 28: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

24

4.4 Reliability Test

The overall internal reliability for the 14 items was .689 (Table 4). Internal reliability forindividual factors were; Locus of control .815, Machiavellianism (Machs) 0.785, Self-monitoring .758 and Self Esteem .729 (Table 5) . All the four factors scored above theminimum alpha level of .60. Consequently, the reliability test conducted on all items in eachfactor suggested that the items were highly related to the factors, thus indicating that theunderlying dimensions for this study were found to be reliable and valid.

Cronbach'sAlpha

N ofItems

.689 14

Table 4: Reliability Statistics

____________________________________Locus of control .815Machiavellianism .785Self-monitoring .758Self Esteem .729

____________________________________Table 5: Reliability For Individual Factors:

4.5 Interpreting The Factors

PCA has extracted four factors underlying personality dimensions of lecturers at PSAS.These four factors with their items were identified as follows:___________________________________________________________________________

Item Item Description Loading___________________________________________________________________________SM 9 strong intuition to understand other people’s motive or feelings .826LC 13 if the employee does not like the employer’s decision they must do something .765SF20 capable of explaining problems, collecting data and make conclusion .750LC12 if you know what is needed from the task, you will fulfill the need .659___________________________________________________________________________

Table 6: Factor 1 – LOCUS OF CONTROL (alpha level = .815)

The first factor was loaded with four items. They were labeled with letters SM, LC and SF. Itis about lecturers’ control of themselves. Self-control is a good indicator that a person isreliable at performing tasks given to him. It is divided into ‘internals’ (those who believe theycan control their destinies) and ‘externals’ (those who see lives as being controlled by outsideforces. This factor is labeled as Locus of Control.__________________________________________________________________________

Page 29: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

25

Item Item Description Loading___________________________________________________________________________MA17 willing to do whatever to succeed in my career, even if got to use other people .915MA16 as a leader, it is better be afraid of than be loved .873MA18 if I follow ethics and moral too loosely, it is difficult to succeed .642MA15 in an organization, being autocratic is more effective .637__________________________________________________________________________

Table 7: Factor 2 – MACHIAVELLIANISM (alpha level = .785)

This second factor explains about adaptability and manipulation of others to achieve the aim.It is shown that the respondents have Machs personality in which they are likely to beautocratic (refer to MA 16 and MA 15). Item MA 17, which is the higher loading factor,shows that the respondents are willing to do whatever to succeed in the career, even if theyhave to use other people. Machs is a personality type that uses the autocratic and harshapproach in dealing with people at work.

Item Item Description Loading___________________________________________________________________________SE5 contented with one’s self .872SM7 ready to change image when the image portrayed is not attractive enough .746SF23 capable of taking risks and opportunities .718

Table 8 : Factor 3 – SELF-MONITORING (alpha level = .758)

The third factor was loaded with three items which explains the characteristic of personalitychanges that is necessary to suit different situation in order to be successful and excellent atwork. Changes of personality at different situations encourage lecturers to be creative andhence perform well in their endeavors as lecturers. The researchers named this factor as Self-Monitoring.

___________________________________________________________________________Item Item Description Loading

___________________________________________________________________________SE2 good personality traits .775SE3 capable of doing many things like others .766SF22 capable of producing excellent work .720___________________________________________________________________________

Table 9: Factor 4 – SELF-ESTEEM (alpha level = .729)

The fourth item explains personality dimension that can change lecturers’ attitude andperception towards work thereby motivating them to be successful at work. This item is aboutthe internal belief that one is ‘able’ to do something. In this study the researchers refer to thefactor as Self-Esteem.

Page 30: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

26

5.0 DISCUSSION/CONCLUSION

This study investigated four underlying personality dimensions of lecturers at PSAS.The dimensions were 1) Locus of control Self-Esteem 2) Machiavellianism, 3) Self-monitoring, and 4) Self-Esteem. One more dimension that was hypothesized earlier, the Self-efficacy personality, did not turn out to be an acceptable dimension in this study. Thefindings also indicated that as many as nine items were deleted. This might be due to theconstruction of sentences which were misunderstood by the respondents. It is thereforesuggested that for future research, the sentences should be deliberately reworded so that theyreally describe the particular personality. Another finding of this study is that, the reliabilityof the dimensions and the loading factor were acceptable and of middling level (loadingfactor and alpha slightly above .7 and .8). PCA suggested that, out of the five personalitydimensions discussed earlier, only four were extracted and one was discarded from the group.The deleted dimension is SE or self efficacy. This indicated that the personality of therespondents lack in self efficacy. However, it was found that the majority of the respondentsconsist of those who have locus of control personality. Previous findings also indicated thatthe majority of those with successful personality factors are those who have locus of controlfactor. This means that these lecturers believe they are masters of their own fate. This type ofpersonality is hypothesized as one of the personality dimensions of a successful performer(Stephen P. Robins, 1996). Therefore it can be concluded that the respondents havesuccessful personality factors.

6.0 REFERENCES:

Atkinson, R L; Artkinson, R C; Smith, E E; and Bem, D J (1993). Introduction toPsychology, 11th Edition. USA: Harcourt Brace Jovanov Inc

Bagozzi, R P (1978). “Salesforce Performance and Satisfaction as a Function of IndividualDifference, Interpersonal, and Situational Factors”, Journal of Marketing Research, 15(November), 517-31

Bandura, A (1988). “Organizational Applications of Social Cognitive Theory”’ AustralianJournal of Management, Dec Issue.

Baron, R A (1986). Behavior in Organizations; Understanding and Managingthe Human Sideof Work. Massachusset; Allyn and Bacon, Inc.

Fine, L M; Gardial, S F, (1990). “The Effects of Self Monitoring and Similarity onSalesperson Inferential Processes”, Journal of Personal Selling and Sales Management, 5,(Fall) 7 – 16.

Page 31: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

27

Greenhaus, J H, and Badin, I J (1974). “Self-Esteem, Performance, and Satisfaction: SomeTest of a Theory,” Journal of Applied Psychology, 59 (No 6), 722 -726

Korman, A K (1971). “Expectancies as Determinants of Performance”, Journal of AppliedPsychology, 55 (No.3), 218 – 222.

Snyder, M (1974). “Self-Monitoring Processes”, An Advances in Experimental SocialPsychology, 12, Berkowitz (Ed.), New York: Academic Press, 85-128.

Spiro. R L; Weitz, B A (1990). “Adaptive Selling: Conceptualization, Measurement, andNomological Validity,” Journal of Marketing Research, XXVII, (Feb), 61 - 69

Stephen, P Robbins (1996). “Organizational Behavior”, Pearson Education, Inc.

Wood, R; Bandura, A; Bailey, T (1990). “Mechanisms Governing OrganizationalPerformance in Complex Decision-Making Environments,” Organizational Behavior &Human Decision Processes, 46 (2), 181-201.

Page 32: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

28

PENCEROBOHAN TANAH RIZAB KERAJAAN DAN KESANNYA KE ATASPENGURUSAN PROJEK. KAJIAN KES : ISTANA NEGARA JALAN DUTA,

KUALA LUMPUR

SALMIAH BINTI HUSAINJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Pencerobohan tanah yang dikesan berlaku ke atas lot tapak projek Istana Negara bukansahaja mengundang pelbagai persoalan, malah yang lebih utama ia telah memberi satuancaman luar jangka yang agak serius kepada keseluruhan proses perlaksanaan projek itusendiri. Mengetahui betapa lamanya masa yang telah diambil untuk projek ini akhirnyamenjadi kenyataan dan mula dibina, adalah sukar untuk membayangkan kemungkinan ianyaakan tergendala hanya disebabkan oleh isu perlanggaran sempadan yang dilakukan olehsegelintir pihak yang mengambil kesempatan untuk kepentingan sendiri. Biar punpencerobohan yang dilakukan adalah jelas terbukti dan dilakukan secara sengaja tanpa alasanyang mustahak dan munasabah, namun proses menanganinya tetap merumitkan dan memakanmasa sehingga telah menjejaskan kelancaran proses pembinaan projek. Kajian yang dibuatpada asasnya memberikan penekanan terhadap tiga perkara utama iaitu, bentuk pencerobohanyang berlaku, kesannya terhadap aspek-aspek pengurusan dan perlaksanaan projek, dankaedah penyelesaian yang diambil. Disebabkan oleh beberapa faktor dan keadaan, sepertipengkelasan semua dokumen berkaitan projek sebagai terhad atau sulit, serta keterlibatan jenispembangunan berstatus tinggi dalam isu pencerobohan ini, metodologi kajian yang digunakanlebih tertumpu kepada kaedah temubual, pemerhatian di kawasan yang terlibat, sertapengumpulan data-data melalui semakan terhadap simpanan rekod agensi pelaksana danpenyelaras keseluruhan bagi projek ini iaitu Jabatan Kerja Raya Malaysia

1.0 PENDAHULUAN

Isu pencerobohan tanah milik kerajaan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang begituasing di negara ini. Saban masa kita didedahkan dengan pelbagai bentuk pencerobohan keatas tanah-tanah milik kerajaan samada di peringkat persekutuan atau pun negeri. Bukansedikit juga kajian ilmiah yang telah dibuat bagi merungkai isu ini yang seakan tidakberpenghujung dan terus menjadi kemelut berpanjangan khususnya kepada pihak kerajaan.

Adalah amat jelas pencerobohan tanah adalah satu kesalahan yang nyata di bawahperuntukan undang-undang negara dan pihak pelaku boleh dikenakan hukuman jika disabitkankesalahan. Namun apa yang uniknya tentang permasalahan pencerobohan ini ialah, ia bukansahaja pelbagai dari segi bentuk perlakuannya, malah kaedah dan pendekatan yang telahdiambil untuk menanganinya juga kerapkali berbeza-beza di antara satu kes dengan yanglainnya. Dan lazimnya mengenalpasti punca-punca kepada perlakuan pencerobohan tanahadalah lebih mudah dan senang dijangka berbanding merangka tindakan penyelesaian yang

Page 33: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

29

selalunya lebih sukar dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu yang seringkalidilihat lebih berkuasa daripada undang-undang itu sendiri.

Pencerobohan yang telah berlaku ke atas tanah rizab persekutuan yang telah lamadiwartakan khusus untuk tujuan pembinaan Istana Negara, menjadi bukti bahawa isupencerobohan adalah sentiasa relevan dan boleh berlaku di mana-mana sahaja. Isu yangdijadikan kajian kes ini telah membuka satu ruang yang cukup bernilai untuk dibuatpenyelidikan terutamanya yang berkaitan dengan beberapa aspek pentadbiran tanah, kawalanpembangunan,dan tindakan penguatkuasaan.

2.0 METOD KAJIAN

Bagi memenuhi objektif yang telah ditetapkan dalam menjalankan kajian ini, terdapat 5peringkat utama gerak kerja telah digariskan. Ianya adalah terdiri daripada:

i. Peringkat Pertama : Kajian Awalan

Di peringkat awal ini, proses mengenalpasti isu dan permasalahan dilakukan terlebihdahulu. Kemudian beberapa objektif telah ditetapkan bagi membolehkan isu danpermasalahan yang ingin dikaji tersebut dapat ditentukan jalan penyelesaiannya.

Daripada objektif-objektif tersebut pula, maklumat dan bahan-bahan yang berkaitandapatlah ditentukan secara kasar bagi membolehkan gambaran awal kajian yang akandilaksanakan dilihat. Peringkat ini dilaksanakan dengan adanya bantuan daripada penyeliaserta bacaan awal daripada data-data dan maklumat sekunder.

Di peringkat ini, masalah yang timbul di kawasan kajian juga dikenalpasti terlebihdahulu bagi membolehkan skop kajian yang dilaksanakan adalah lebih berkesan. Seterusnya,metodologi kajian ditentukan dan perancangan yang teliti dirangka agar kerja-kerja penulisankajian berjalan dengan lancar dan teratur.

ii. Peringkat Kedua : Kajian Literatur

Di peringkat ini, kajian secara teoritikal dijalankan iaitu berkenaan penyelesaianterhadap tanah ceroboh yang ingin dibangunkan. Ianya dilakukan dengan berpandukanobjektif-objektif yang telah digariskan berkenaan isu dan permasalahan yang ingin disentuhdalam penulisan kajian ini.

Kajian ini dibuat melalui sumber-sumber sekunder yang diperolehi seperti buku, akta,kajian lepas, laporan dan journal pentadbir tanah, pekeliling kerajaan, keratan akhbar sertasumber-sumber penulisan yang berkaitan di internet. Melalui kajian ini, ianya dapatmembantu penulis dalam proses pengumpulan data dan penyediaan soal selidik yang akandilakukan di peringkat seterusnya.

iii. Peringkat Ketiga : Pengumpulan Data

Semasa di peringkat ini, proses pengumpulan data adalah merangkumi data-data yangterdiri daripada data primer serta juga data sekunder.

Data-data primer yang diperolehi untuk kajian adalah dengan menggunakan kaedahdan pendekatan yang bersesuian dengan kajian ini. Ianya termasuk kaedah temubual sertajuga pemerhatian ke atas kawasan kajian. Ianya bertujuan untuk mendapatkan gambaransebenar berkenaan isu dan permasalahan yang sedang dikaji. Temubual adalah disasarkan

Page 34: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

30

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pencerobohan tanah dalamkawasan kajian tersebut. Kaedah pemerhatian pula adalah untuk menyokong dan menguatkanlagi data-data yang diperolehi.

Pengumpulan data sekunder pada peringkat ini pula adalah melibatkan data-databerkaitan yang diperolehi daripada jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang terlibat secaralangsung dengan kajian kes seperti dalam bentuk laporan dan sebagainya.

iv. Peringkat Keempat : Analisa Data

Data yang dikumpulkan disemak dan dikemaskini dari masa ke semasa. Hasilpengumpulan data tersebut akan dianalisa berpandukan objektif dan skop yang telahditetapkan di dalam kajian ini. Output kajian akan diperolehi pada peringkat ini di mana iaseharusnya berupa penyelesaian kepada isu dan permasalahan yang dibincangkan.

v. Peringkat Kelima : Rumusan Dan Cadangan

Di peringkat yang terakhir ini, rumusan terhadap kajian ini akan dibuat secaramenyeluruh. Beberapa cadangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji juga dijangka akandisyorkan berdasarkan penemuan-penemuan di sepanjang kajian dijalankan.

3.0 DAPATAN KAJIAN

Melalui semakan dan penyelidikan ke atas dokumen-dokumen dalam simpanan pihak-pihak yang berkaitan, serta dibantu dengan temubual dan lawatan tapak yang diadakan, data-data telah dapat dikumpulkan dan seterusnya dianalisis secara kualitatif. Penganalisisan inimencakupi data yang dikumpul daripada dokumen-dokumen seperti surat, minit mesyuarat,lukisan, gambar dan lain-lain yang berkaitan.

Analisis ini dibuat dalam tiga bentuk iaitu analisis pertama untuk mengenalpastipermasalahan/halangan di tapak pembangunan yang menjejaskan pengurusan projek. Analisiskedua bagi menentukan kaedah penyelesaian yang diambil oleh pihak kerajaan, manakalaanalisis yang ketiga pula bagi mengenalpasti kesan pencerobohan ke atas pengurusan projekini. Hasil daripada ketiga-tiga analisis ini adalah penting dan mempunyai hubungkait di antarasatu sama lain. Dengan analisis ini, yang dilaksanakan menggunakan pelbagai cara dankaedah, diharapkan objektif kajian yang telah ditetapkan dapat dicapai di akhir kajian.Bagi objektif pertama, pengkaji telah mengenalpasti halangan-halangan dan permasalahanyang terdapat di tapak bina projek Istana Negara, yang disebabkan oleh masalah pencerobohantanah oleh kebanyakan pemilik dan pihak pengurusan premis pembangunan sediada yangbersempadan dengan lot tanah Istana Negara yang telah lama dirizabkan ini. Permasalahanpencerobohan ini dilakukan oleh 14 pihak yang berbeza termasuk satu syarikat pengurusantempat letak kereta, tiga syarikat pengurusan/pemaju kondominium dan sepuluh pemilikbanglo persendirian

Bermacam-macam bentuk reaksi diberikan oleh pihak yang terlibat denganpencerobohan ini di sepanjang proses penyelesaian diambil untuk mengatasi masalah ini. Adayang merayu dan cuba meraih simpati dengan membuat permintaan dan tuntutan tertentu,manakala tidak kurang juga yang menghalang dan membantah. Selain itu, terdapat jugasegelintir pihak yang memberikan kerjasama yang amat baik kepada pihak kerajaan dengantidak membuat sebarang tuntutan dan halangan.

Page 35: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

31

Pada peringkat awal, bentuk halangan yang diterima adalah termasuk tidakmembenarkan jurukur sempadan untuk memasuki premis bagi menjalankan kerja ukur yangtepat. Dalam hal ini, pengkaji turut dimaklumkan bahawa terdapat juga kes di manasesetengah pemilik kediaman sengaja melepaskan anjing peliharaaan mereka ketika kerja ukursedang dijalankan bagi tujuan menakut-nakutkan. Selain itu, terdapat juga bantahan yangdibuat oleh penduduk secara bertulis kepada pihak tertentu yang berpengaruh, bagimenghalang perlaksanaan projek di kawasan yang mereka cerobohi. Ada segelintir pendudukyang turut bertindak menyelinap masuk ke tapak bina dan mendesak kontraktor menghentikankerja.

Bagi objektif yang kedua pula, pengkaji telah mengenalpasti kaedah-kaedahpenyelesaian yang telah diambil oleh pihak berkuasa bagi menangani masalah pencerobohanini. Secara ringkasnya, setelah kawasan pencerobohan ini dikesan dan dilaporkan oleh pihakkontraktor, pihak kerajaan telah mengadakan beberapa siri menyuarat penyelarasan dansiasatan lanjutan oleh agensi-agensi yang terlibat, bagi mengenalpasti dan menentusahkanaspek pencerobohan, serta seterusnya membuat keputusan dan merangka pelan tindakan yangakan diambil. Pengesahan lengkap ke atas beberapa aspek tertentu seperti sempadan sebenardan pelan pengemukaan pembangunan yang telah diluluskan, adalah amat ditekankan olehpihak kerajaan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah tepat dan tidak bolehdipertikaikan atau dicabar di mahkamah.

Untuk objektif yang terakhir, hasil kajian telah berjaya mengenalpasti kesan-kesanyang dibawa oleh masalah pencerobohan tanah ini ke atas pengurusan projek terutamanyadaripada aspek rekabentuk, masa dan kos. Daripada segi rekabentuk, kesemua kawasan yangdicerobohi dalam tapak ini didapati telah terlibat secara langsung dengan sebahagian cadanganrekabentuk bagi kompleks Istana Negara yang baru ini. Cadangan rekabentuk yang terlibat inipula adalah amat kritikal dan tidak boleh diubah dengan sewenang-wenangnya kerana ia akanmembawa kesan yang berangkai kepada perlaksanaan projek secara keseluruhannya. Walaubagaimana pun, pihak kerajaan telah berjaya mengelakkan perkara ini daripada berlakudengan mengambil pendekatan yang bijak dan berkesan. Projek telah diteruskan mengikutperancangan dan rekabentuk asal.

Daripada segi kesan ke atas masa pula, ia dapat dikenalpasti melalui semakan danperbandingan ke atas program CPM projek, di mana kerja-kerja yang dirancang seperti kerjatanah dan kerja pembinaan pagar sempadan telah tidak dapat disiapkan atau dimulakanmengikut jadual yang ditetapkan. Kegagalan sesuatu skop kerja untuk dilaksanakan mengikutjadual boleh memberi kesan berkait ke atas seluruh program masa pembinaan. Kesan iniwalau bagaimana pun telah dapat dikurangkan melalui pengubahsuaian terhadap lokasi ataukomponen kerja yang tidak terlibat dengan masalah pencerobohan ini.

Begitu juga dengan kesan terhadap kos projek di mana ia hanya merangkumi beberapakos kecil seperti kos meroboh struktur serta kos tidak langsung di dalam mengurus danmenyelaras tindakan penyelesaian kepada isu ini yang terpaksa ditanggung oleh pihakkerajaan dan kontraktor. Namun begitu, pihak kontraktor ada membuat tuntutan kepadakerajaan ke atas kos yang ditanggung bagi kerja-kerja meroboh struktur di beberapa kawasanyang menceroboh.

Tuntutan tersebut walau bagaimana pun tidak dapat dipertimbangkan oleh pihakkerajaan berdasarkan beberapa klausa yang terdapat dalam kontrak ‘Reka dan Bina’ yang telahdipersetujui bersama. Rumusan secara umum tentang perkara ini boleh disandarkan kepadabeberapa fakta yang telah dirujuk oleh pihak kerajaan seperti Klausa 17 – syarat-syaratKontrak ‘Reka dan Bina’, di mana ‘pihak kontraktor telah disifatkan telah memeriksa danmeneliti tapak bina dan berpuas hati dengan sendirinya, dan telah menghargakan tendernya,berkenaan jenis dan bentuk tapak, takat dan jenis kerja, akses dan kemudahan yang

Page 36: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

32

diperlukan dalam menentukan risiko, perkara luar jangka dan mana-mana keadaan yangmenjejaskan tendernya’.

4.0 KESIMPULAN

Pencerobohan tanah walau di dalam bentuk dan saiz apa sekalipun, sebenarnya adalahsatu kesalahan yang serius mengikut undang-undang negara, serta telah terbukti mampumembawa implikasi yang cukup besar kepada perlaksanaan sesuatu projek pembangunan.

Bagi kajian kes pencerobohan tanah Istana Negara, analisis-analisis yang telahdijalankan dengan jelas membuktikan kebenaran kepada perkara tersebut. Ia juga telahmembawa kerumitan yang bukan sedikit kepada banyak pihak yang terlibat. Banyak masadan wang rakyat telah dibazirkan bagi menyelesaikan masalah yang seharusnya tidak berlakuini.

Pendekatan yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani kes ini bolehlahdisifatkan sebagai seimbang dan cekap. Ia telah dapat mengelakkan isu ini daripada menjadilebih tidak terkawal, yang boleh membawa kesan yang lebih serius kepada proses pembinaanprojek Istana Negara yang berprestij ini.

Banyak pengajaran dan teladan yang boleh dipelajari daripada kes yang dikaji ini.Namun begitu, bagi pengkaji rumusan yang paling penting yang boleh dibuat di sebalik satulagi episod pencerobohan tanah kerajaan ini ialah, isu pencerobohan mestilah dibasmi secarabersungguh-sungguh, dengan apa cara sekalipun, buat sekali dan selamanya oleh pihakkerajaan. Pencerobohan sesungguhnya adalah satu jenayah dan krisis sosial yang parah.

Secara keseluruhannya, tesis ini bolehlah dianggap sebagai telah memenuhi semuaobjektif yang telah ditetapkan di awal kajian. Walau pun diakui terdapat kelemahan-kelemahan di sana sini pada kajian ini, namun ia telah dipastikan untuk disiapkan denganmematuhi sekurang-kurangnya piawai minima yang telah ditetapkan olah pihak Universiti.Adalah menjadi harapan pengkaji agar tesis ini dapat dijadikan panduan atau model rujukantambahan kepada pihak-pihak yang berkaitan di dalam usaha untuk menangani isu seperti inidi masa hadapan.

5.0 CADANGAN

Pertamanya pengkaji ingin mencadangkan agar hebahan umum melalui media masadan elektronik yang lebih meluas dan kerap dibuat oleh pihak kerajaan berkaitan isupencerobohan tanah kerajaan ini. Hebahan mestilah merangkumi hal-hal berkaitan undang-undang serta hukuman-hukuman yang boleh dikenakan kepada pihak yang menceroboh tanahkerajaan. Masyarakat perlu diberitahu bahawa menceroboh tanah milik kerajaan adalah suatukesalahan yang serius dan dipandang berat oleh kerajaan.

Selanjutnya, aspek pendakwaan ke atas pesalah-pesalah pencerobohan pula perlulahdilakukan dan turut dihebahkan untuk tujuan mendidik pihak lain agar tidak turut samaterjebak. Kurangnya tindakan pendakwaan terhadap kes ini menyebabkan perkara ini terusdilakukan oleh pihak tertentu tanpa rasa takut. Persepsi umum bahawa isu pencerobohanhanya dapat diselesaikan dengan pemberian pampasan kepada penduduk hendaklah diubah. Iasebenarnya hanya menggalakkan lagi isu ini untuk terus berleluasa.

Pengkaji juga mencadangkan agar satu bentuk ‘Prosidur Operasi Piawai’ (SOP)dirangka dan digunapakai oleh pihak berkuasa di seluruh negara bagi menangani masalahpencerobohan tanah. Ia bagi menyeragam dan mempercepatkan proses tindakan

Page 37: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

33

penguatkuasaan yang diambil. Ia juga penting bagi mengurangkan pengaruh-pengaruhtertentu seperti pengaruh politik daripada terus membelenggu dan menjadi penghalang kepadatindakan pendakwaan dan penguatkuasaan yang lebih tegas dibuat ke atas isu pencerobohan.

Akhir sekali pengkaji ingin mencadangkan agar satu mekanisma dirangka bagimembolehkan tanah-tanah kerajaan yang belum dibangunkan dipantau dengan dengan lebihkerap dan bersistematik bagi mengesan sebarang bentuk pencerobohan sebelum ianyadibangunkan. Ini terutamanya untuk tanah-tanah kerajaan di kawasan bandar atau tanah yangtelah dirizabkan untuk pembangunan tertentu seperti ini.

6.0 RUJUKAN

ADImega. 2008. Metodologi Penyelidikan 1. Politeknik Kota Bharu. Nota KursusNovember 2008

An American National Standard. (2004). A Guide To The Project Management Body OfKnowledge. ANSI/PMI 99-001-2004

Buku Rasmi. 2006. Majlis Upacara Pecah Tanah Projek Istana Negara, Jalan Duta, KualaLumpur. November 2006

Dr Hajah Asiah Othman, En. Razani Abdul Rahim Dan Cik Khadijah Husin. (2006).Implikasi Pencerobohan Tanah Kerajaan. Kajian Kes : Bandaraya Johor Bahru.Universiti Teknologi Malaysia. Laporan Akhir Penyelidikan Jangka Pendek.

Mohd Azam Bin Mohd Abid. (2006). Sistem Kelulusan Perancangan Di Bawah PeruntukanAkta Perancangan Bandar Dan Desa 1967 (Akta 172) Dan Kanun Tanah Negara1965(Akta 56). Jurnal Institut Tanah Dan Ukur Negara.

Undang-undang Malaysia. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976(Akta 172) :International Law Book Service

Undang-undang Malaysia. Kanun Tanah Negara 1965(Akta 56) : International Law BookService

Page 38: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

34

PENGESAN JARAK TERPAPAR (DISPLAYED DISTANCE SENSOR)

Siti Marlina Mohammad Amin dan Mohammad Zamri JamilJabatan Kejuruteraan ElektrikPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Penggunaan pengesan ultrasonic pada kenderaan sememangnya dapat memudahkanpara pemandu ketika mengundurkan kereta mereka kerana penggera akan berbunyi apabilabadan kereta hampir kepada sesuatu objek. Ini dapat mengelakkan berlakunya perlanggarankereta dengan objek tersebut. Namun begitu, ada ketikanya bunyi penggera ini tidakkedengaran dan perlanggaran tetap berlaku. Pengesan Jarak Terpapar (Displayed DistanceSensor) dicipta untuk membantu pemandu kenderaan seperti kereta, van, bas dan lorimenganggar jarak dengan lebih tepat ketika mengundurkan kenderaan. Selain mengeluarkanbunyi, jarak antara badan bahagian belakang kereta dengan objek akan dipaparkan padapaparan LCD. Jadi, pemandu kereta dapat melihat dengan jelas jarak kereta mereka denganobjek di belakang sekiranya bunyi dari alat penggera tidak berfungsi. Projek ini diciptamenggunakan litar pengawal mikro PIC 16F877 bagi mengawal litar masukan yang terdiridari litar ultrasonic dan litar keluaran yang terdiri dari litar penggera dan juga litar LCD.Pengesan ultrasonic di dalam litar ini digunakan untuk mengesan jarak melalui penghantarandan penerimaan frekuensi. Dengan menggunakan aturcara C, masa yang diambil untukpenghantaran dan penerimaan frekuensi ini ditukarkan ke jarak dalam unit sentimeter. Projekini telah berjaya dicipta dan telah berfungsi dengan jayanya.

1.0 PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, dapat dilihat Malaysia kian membangun dari semua sudutseperti politik, sosial dan ekonomi. Jika dibandingkan dengan negara-negara membangunyang lain, Malaysia sememangnya telah mendahului dari segi sains dan teknologi. Tidakdinafikan, pesatnya pembangunan sesebuah negara tersebut adalah berdasarkan kepadapesatnya pembangunan sains dan teknologi. Atas kesedaran ini, kerajaan sentiasamenggalakkan para pelajar meningkatkan daya kreativiti agar dapat menghasilkan berbagaiinovasi yang dapat memberi manfaat kepada warga negara ini.

Atas kesedaran tersebut, Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor) telahdicipta. Projek ini dapat menganggar jarak objek di belakang kenderaan dengan lebih tepatketika mengundurkan kenderaan. Idea ini tercetus apabila salah seorang dari ahli kumpulanini sering saja tersasar dan melanggar objek di belakang kereta ketika mengundurkan keretawalaupun penggera telah berbunyi. Jadi, bagi mengatasi masalah tersebut, penambahbaikanke atas sistem yang sedia ada telah dilakukan, iaitu, selain mengeluarkan bunyi, paparan jarakobjek di belakang kereta dapat dilihat dengan jelas di paparan LCD yang diletakkan dibahagian dalam kereta. Dengan ini, pemandu akan dapat membuat anggaran yang tepatterhadap jarak sebenar objek di belakang kenderaan tersebut.

Page 39: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

35

Projek ini boleh digunakan dimana-mana kenderaan seperti kereta, van bas dan lori.Hasil rekacipta produk ini dapat memberi keselesaan kepada para pemandu kenderaanterutamanya kepada mereka yang kurang jelas pendengaran dan kepada orang-orang yangpekak. Secara tidak langsung, produk ini telah meningkatkan tahap keyakinan mereka darisegi pemanduan kereta.

2.0 METODOLOGI

Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor) dicipta dengan menggabungkanbeberapa jenis litar iaitu, litar masukan (pengesan ultrasonic), litar pengawal mikro dan litar keluaran(litar LCD dan litar penggera). Rajah 1 di bawah menunjukkan gambarajah blok bagi projek ini.

2.1 Litar Masukan

Pengesan ultrasonic digunakan sebagai masukan kepada litar pengawal mikro. Rajah2 menunjukkan sambungan pengesan ultrasonic ke litar pengawal mikro. Pengesan inimempunyai 3 pin yang mana pin-pin ini akan disambungkan ke bumi (ground) bekalan kuasa(5Vdc) dan ke litar pengawal mikro. Port C0 telah digunakan sebagai terminal masukan bagipengesan ultrasonic ini. Ia beroperasi dengan menghantar ultrasonic dan menghasilkandenyut keluaran yang bersamaan dengan masa yang diperlukan oleh ultrasonic echo tersebutuntuk kembali ke pengesan. Dengan mengukur lebar denyut echo tersebut, jarak antarapengesan dengan objek dapat dikira dengan mudah.

Page 40: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

36

Rajah 2: Sambungan Pengesan Ultrasonic Ke Litar Pengawal Mikro

2.2 Litar Pengawal Mikro

Litar pengawal mikro yang digunakan adalah PIC 16F877 – 5 ports, 40 pin. Rajah 3menunjukkan sambungan litar pengawal mikro yang telah digunakan dalam projek ini. Litarini memerlukan 5V AT bekalan masukan untuk beroperasi. Adaptor 12V AT telah digunakansebagai bekalan kuasa, yang kemudiannya di turunkan kepada 5V dengan menggunakanpengatur LM7805.

Port B dan Port C telah digunakan sebagai port masukan dan keluaran. Menggunakanbahasa pengaturcaraan C, pin C0 telah diisytihar sebagai pin masukan untuk disambungkankepada pengesan ultrasonic. Pin-pin yang selebihnya dari port B dan port C telah diisytiharsebagai pin keluaran yang disambungkan ke litar LCD dan litar penggera.

Bagi mempertingkatkan kelajuan pemprosessan oleh litar pengawal mikro, komponenKristal 20Mhz telah digunakan. Satu suis reset telah dipasang di dalam litar pengawal mikrobagi tujuan initial setting sekiranya berlaku sebarang masalah pada pemprosessan data danmemerlukan pengaturcaraan semula kepada sistem.

Page 41: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

37

Rajah 3: Litar Pengawal Mikro

2.3 Litar Keluaran

Litar keluaran terbahagi kepada litar LCD dan litar penggera.Litar LCDRajah 4 menunjukkan sambungan litar paparan LCD yang telah digunakan di dalamrekacipta projek ini. Parallel LCD (2x16) ini adalah paparan 8 bit atau 4 bit parallelinterfaced LCD. LCD jenis ini boleh memaparkan text, numerical data dan customcreated character. Jadual 1 di bawah menunjukkan fungsi dan sambungan setiap kakibagi paparan LCD ini.

Rajah 4: Sambungan Litar Paparan LCD

Page 42: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

38

Jadual 1: Fungsi Dan Sambungan Setiap Kaki Bagi Paparan LCD

Litar PenggeraRajah 5 menunjukkan sambungan litar ini. Ia memerlukan 12VAT untuk beroperasi.Isyarat keluaran dari pin C5 litar pengawal mikro, disambung ke perintang 380Ω danseterusnya ke transistor yang bertindak sebagai suis yang mengawal aliran arus kepenggera. Isyarat keluaran dari litar pengawal hanya akan dihantar apabila jarak objekyang dikesan kurang dari 15cm. Sewaktu isyarat keluaran dihasilkan, voltan keluaranketika itu adalah 5VDC. Voltan ini tidak cukup besar untuk menghidupkan penggerayang memerlukan 12VDC untuk beroperasi. Oleh itu geganti 12VDC diperlukan bagitujuan ini.

Rajah 5 Litar Penggera

Page 43: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

39

2.4 Litar Keseluruhan Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor)

Keseluruhan litar bagi menghasilkan Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor)adalah seperti ditunjukkan di Rajah 6.

Rajah 6 Litar Keseluruhan Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor)

Page 44: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

40

Apabila pengesan ultrasonic mengesan objek pada jarak kurang dari 15cm, isyaratkeluaran akan dihantar ke transistor yang bertindak sebagai suis untuk mengawal aliran aruske penggera. Sesentuh geganti akan bertukar ke kedudukan normally open dari kedudukannormally closed. Dan seterusnya, penggera akan berbunyi.

Pada masa yang sama, jarak antara objek tersebut dengan belakang kenderaan akandipaparkan di paparan LCD. Julat jarak yang dapat dikesan adalah dari 2cm sehingga 3m.Paparan julat jarak dan bunyi penggera dikawal oleh litar pengawal mikro yang diaturcaramenggunakan bahasa pengaturcaraan C.

3.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Pengesan Jarak Terpapar (Displayed Distance Sensor) adalah satu projek yangmudah dihasilkan. Dicipta dengan menggunakan litar pengawal mikro untuk mengawalisyarat masukan dan isyarat keluaran dan menggunakan bahasa C sebagai bahasapengaturcaraan. Selain dari bahasa C, bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan contohnyaseperti assembly language, basic language dan bahasa lain yang bersesuaian.

Projek ini telah berjaya dihasilkan dan telah di pasang pada prototype sebuah keretamainan kawalan jauh. Dalam keadaan sebenar litar bagi projek ini boleh dipasang di dalamdashboard di bahagian belakang kereta. Paparan LCD pula boleh diletakkan di atasdashboard di bahagian hadapan kereta dalam posisi yang mudah dilihat oleh pemandu.Manakala pengesan ultrasonic pula boleh dipasangkan dibahagian belakang sebelah luarkereta.

Selain mudah dibina dan berpatutan dari segi harga, penggunaan hasil projek ini dikenderaan, dapat meningkatkan keyakinan para pemandu kenderaan terutamanya kepadagolongan yang kurang jelas pendengaran atau pekak.

4.0 SENARAI RUJUKAN

PIC TUTORIAL,http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pictutorial/picmain.htm

Manual Of PROTEUS-The Complete Electronics design System, LabCenter Electronics Ltd,1990-2003

An Introduction to programming The Microchip PIC in CCS C, Nigel Gardner, Blue BirdElectronics, Microchip Technology Inc.

DATASHEET Microcontroller, http://www.yahoo.com

Microcontroller, http://www.cytron.com

DATASHEET of TIP110/111/112, Fairchild semiconductor

Page 45: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

41

LECTURERS’ PERSPECTIVE TOWARDS CLASSROOM ENVIRONMENT

Seri Bunian Mokhtar,Mohd Yusof Husain,Mohd Anuar Safian,Mazly Mohd Nor,Suhaila Azura Abd Salam and Siti Asmiza Muzafar

Jabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

This study aims to find out the relationship between the physical environment of theclassroom as interdependent variables and the lecturer intention to teach as a dependentvariable. To examine how the physical environment of the classroom affects the lecturer’sintention to teach, the following aspects pertaining to a classroom environment were selected:(1) colour (2) thermal (3) sound and (4) comfort. Questionnaires are constructed for use inthis study and SPSS 11.5 is used to analyse the data.There is a general agreement among therespondents that the general aesthetic appeal of a classroom, thermal condition, sound andspatial arrangement has an impact on the teaching and learning process. This investigation iscarried out to help the researchers and lecturers understand how these factors influence thelecturer’s intention to teach.

1.0 INTRODUCTION

Recently, in the RMK 9, the government announced RM 16.07 million of budget forthe Ministry of Higher Education. It included a budget for the upgrading of the facilities inthe polytechnics. Since a huge amount of money would be spent on upgrading the facilities inall polytechnics in Malaysia, the management team of the polytechnic needs to justify to thegovernment that the money spent will be able to improve the image of the polytechnic andalso benefit the lecturers and students.

Facilities and the environment such as aesthetic value, lighting, air conditioning, roomarrangement, acoustics, building age and security plays an important role in today’s fast-paceand high-tech world. Being one of the higher education centres in Malaysia, the polytechnicsshould have the state of the art education facilities in order to be competitive. Once the rightfacilities are installed, the polytechnics should be an attractive destination not only forMalaysian students but also for international students especially those who interested in thetechnical discipline.

The study done by Fleming and Store (1999) has shown that facilities have aninfluence on student perceptions of their pedagogic experience and also on lecturers’ attitude.In the late 60’s and 70’s, researchers have concluded that in general, schools were ineffectiveand that family related variables were the primary factors in explaining student academicachievement. The problems with these findings are that educators have no control over thesocial and economic background of students.

Page 46: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

42

Almost a half century ago, the famous psychologist Abraham Maslow investigated thebehavior of subjects in three different rooms a ‘neutral’ control room, a ‘beautiful’ room andan ‘ugly’ room. Observations revealed that subjects in the ‘ugly’ room performed inmeasurable and different ways from the others. Maslow concluded that the ‘ugly’environment produced feelings of dishonesty, fatigue and a desire to escape.

In 1966, Frederick Henzberg published his well known ‘motivation hygiene’ theory ofworkers in the industry. He found that tasks assigned to workers if designed properly, formedwhat he called ‘motivation’ or a thing that made the workers feel good. The effects weregenerally long lasting. On the other hand, he found certain environmental (hygiene) factorsprovided negative feelings towards work and general dissatisfaction. If these negative factorswere allowed to persist, workers could become disinterested and passive or even bitter andantagonistic towards the company. Insights from this theory have been drawn by educatorswho study student motivation. A study on the working condition in an urban school hasconcluded that the physical condition has a direct positive or negative effect on teachermorale, sense of personal safety, the feeling of effectiveness in the classroom and on thegeneral learning environment. An improved physical environment affects the school climateand subsequently has a positive effect on learning.

The influence of the physical environment and the rapid changes in information andcommunication technologies on learning has spawned hundreds of studies by educationalresearchers in the USA, UK and Australia. However, not many researches have been carriedout in this field in Malaysia. The researchers in this paper aim to study the correlationbetween classroom environment and the lecturers’ intention to teach to achieve betterlearning outcomes.

2.0 STATEMENT OF PROBLEM

The influence of the classroom is often subtle, sustained and quite difficult to measurewith precision but we all know from personal experience that settings make a difference.Most people concede that their inner feelings upon entering a mosque are different from thefeelings they experience when entering a cafeteria or a parking garage. For proof that theman-made environment affects how we live and act, one needs only look to the businessworld. Commercial, retail, and entertainment industries spend billions of dollars annually tocreate mood or ambiance. They pay close attention to the formation of space because theyknow that it affects their profits. The relationship between the actual, the experienced, and theperceived physical environment are a somewhat neglected, but nonetheless important area ofstudy.

Buildings, settings, and environment are accorded symbolic value by those who usethem as well as by those who do not. Physical entities come to symbolize certain qualities,values, aspirations, and experiences for individuals. A school may symbolize opportunity,hope, stability, and a safe haven in a world of insecurity and transience or, to someone else,the school structure may symbolize failure and oppressive authority. The physicalenvironment, however, rarely has direct unmediated impact upon human health and well-being. It is the interaction of individual characteristics with physical features of theenvironment that we must examine to understand how the environment affect behaviour. Asfar back as the 1920s companies began to sponsor research into factors affecting theproductivity of their employees. These early studies, then known as industrial psychology,and now as human factors engineering or ergonomics, were the first to establish the impact ofthe work environment on human activity. They showed that environmental improvements,

Page 47: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

43

such as lighting, ventilation, and space utilization, were related to greater productivity andhigher employee satisfaction and morale.

3.0 SIGNIFICANCE OF THE STUDY

Although this issue on classroom environment has been discussed frequently inMalaysia, there is still a lack of systematic research on its influence on lecturer and studentbehaviour. Findings obtained from this research will provide an understanding of theperceptions of polytechnic lecturers towards classroom environment and how it correlateswith lecturer intention to teach. Earthman (1995) found that the quality of a physicalenvironment is related to non-cognitive outcome, such as better attitudes toward school andFisher (2001) concluded that students who have better attitude usually learn more and workharder. The vast majority of the research concluded that there is a statistical correlationbetween these variables.

Most of the studies have shown that classroom environment has a direct influence onstudent personality development such as student attitude towards school, self esteem, securityas well as comfort and an indirect influence on student academic achievement. This studyfocuses on the impact of classroom environment in the polytechnic on the lecturer morale andintention to teach.

Information from this study can be use as guidelines for upgrading facilities in thepolytechnic. It will be useful to various sectors such as the management, researchers, theMinistry of Higher Education, policymakers and building designers. Further studies on thetypes and variation of designs will be valuable and contribute to educational progress.

It is hoped that the study would encourage the policymakers and design professionalsto provide plans that support the provision of the best facilities for the polytechnic to furtherraise academic performance. This study hopes to highlight the importance of good classroomenvironment towards positive development consistent with the desire to make Malaysia anInternational Learning Centre.

4.0 OBJECTIVES

The specific objectives of this study are to:

• determine lecturer perception towards sound in classroom environment.• determine lecturer perception towards colour in classroom environment.• determine lecturer perception towards thermal condition in classroom

environment.• determine lecturer level of intention to teach in a comfortable classroom

environment.

5.0 RESEARCH QUESTIONS

1. Does classroom colour influence lecturer performance?2. Does classroom sound influence lecturer capability?3. Does classroom thermal condition influence lecturer performance?4. Does classroom comfort influence lecturer intention to teach?

Page 48: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

44

Figure 1 : Conceptual Framework for this study.

6.0. LITERATURE REVIEW

A number of studies have shown that many school systems, particularly those inurban and high-poverty areas, are plagued by decaying buildings that threaten the health,safety, and learning opportunities of students. Good facilities appear to be an importantprecondition for student learning, provided that other conditions are present that support astrong academic program in the school. A growing body of research has linked studentachievement and behavior to the physical building conditions.

Physical Building Conditions

Decaying environmental conditions such as peeling paint, crumbling plaster,nonfunctioning toilets, poor lighting, inadequate ventilation, and inoperative heating andcooling systems can affect the learning as well as the health and the morale of staff andstudents.

Influence on teaching

• Bower (1998) interviewed State Teachers of the Year to determine which aspects ofthe physical environment affected their teaching the most, and these teachers pointed to theavailability and quality of classroom equipment and furnishings, as well as ambient featuressuch as climate control and acoustics as the most important environmental factors. Inparticular, the teachers emphasized that the ability to control classroom temperature is crucialto the effective performance of both students and teachers (Cash et al, 1993).

• A study of working conditions in urban schools concluded that "physical conditionshave direct positive and negative effects on teacher morale, sense of personal safety, feelingsof effectiveness in the classroom, and on the general learning environment." Buildingrenovations in one district led teachers to feel "a renewed sense of hope, of commitment, abelief that the district cared about what went on that building." In dilapidated buildings inanother district, the atmosphere was punctuated more by despair and frustration, withteachers reporting that leaking roofs, burned out lights, and broken toilets were the typicalbackdrop for teaching and learning." (Corcoran et al., 1988)

Classroom Environment- Color- Sound- Thermal Condition- Comfort

Lecturer performance

Page 49: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

45

• Corcoran et al. (1988) also found that "where the problems with working conditionsare serious enough to impinge on the work of teachers, they result in higher absenteeism,reduced levels of effort, lower effectiveness in the classroom, low morale, and reduced jobsatisfaction. Where working conditions are good, they result in enthusiasm, high morale,cooperation, and acceptance of responsibility."In sum, a brief review of the literature indicates that educational facilities have an impact onlecturer attitude and better learning outcomes.

7.0 METHODOLOGY

Sample

The respondents of this study were 42 Civil Engineering lecturers in a polytechnic.

Table 1 : Sample Profiles

Gender Frequency PercentValid

PercentCumulative

Percent

Male 7 16.7 16.7 16.7

Female 35 83.3 83.3 100.0

Total 42 100.0 100.0

Gender

Gender

FemaleMale

Perc

ent

100

80

60

40

20

0

Figure 2: Gender of Respondents

Page 50: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

46

Questionnaire

The questionnaire consists of General Information, Sound, Thermal, Colour and Intention toteach. Items selected for the constructs were adapted from prior studies to ensure contentvalidity. A 5-point Likert scale anchored by "Strongly Disagree" (1) and strongly agree (5)was used.

8.0 DATA COLLECTION

Data were collected using a self-administered questionnaire. Prior to the datacollection, a pretest was conducted on the questionnaire. The purpose of thepre-testing is to determine the appropriateness of the questionnaire for the targetrespondents. Individuals selected for the pre-testing were not included as respondentsfor the study. The questionnaires were conducted by the researchers to the respectiverespondents.

9.0 DATA ANALYSIS

Data collected were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences forWindows (SPSS). The distributional characteristics of the control, the independent anddependent variables would be described using the descriptive statistics such as frequency,percentage, mean, and standard deviation.

The measurement of validity in terms of reliability and construct validity wasevaluated. The reliability analysis was conducted in order to ensure the internal validity andconsistency of the items used for each variable. Hair et al. (1998) recommended thatCronbach alpha values from 0.6 to 0.7 were deemed the lower limit of acceptability. An alphaof more than 0.7 would indicate that the items are homogeneous and measuring the sameconstant. Table 2 shows the reliability of the measurement scales. Cronbach’s alphareliability scores were all over 0.8, which is considered very good (Nunnally, 1978). Hence,the results demonstrate that the questionnaire is a reliable measurement instrument.

Table 2: Cronbach alpha for all the dimensionsDimensions Cronbach Alpha

Color

Sound

Thermal

Intention To Teach

0.9339

0.8028

0.8560

0.8612

Descriptive analysis would be used to investigate the classroom environment. It includes theoverall mean score, standard deviation (SD), minimum and maximum mean score.

Page 51: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

47

Table 3: Descriptive statistics for classroom environment

N Minimum Maximum MeanStd.

DeviationCOLOR 42 2.00 5.00 3.8690 .81195SOUND 42 3.00 5.00 4.2976 .57445THERMAL 42 3.00 5.00 4.3810 .59274COMFORT 42 2.75 5.00 4.7321 .44651Valid N(listwise)

42

The mean scores for all the constructs fall in the range of 3.00 to 5.00 which is towards theanchor agreed. The high mean score indicates that the classroom environment has aninfluence on lecturer intention to teach. Of all the four constructs, the overall mean for Colouris the lowest which is at 3.8690. The overall mean scores for Sound, Thermal Comfort arealmost the same.

Table 4: Descriptive statistics for ColourColour Mean Standard

DeviationCheerful Classroom colour has an impact on my teaching &learning.

3.95 0.88

Cheerful Classroom colour improves my teaching capability. 3.61 0.93

Cheerful Classroom colour increases my productivity. 3.92 0.86

I find that a cheerful classroom colour will have an impact on myteaching.

3.97 0.86

As shown in Table 4, the mean indicates that respondents agreed that their teaching capabilityare influenced by colour.

Table 5: Descriptive statistics for SoundSound Mean Standard

DeviationClassroom noise has an impact on my teaching & learning. 4.59 0.70Classroom noise decreases my teaching capability. 4.19 0.74Classroom noise decreases my productivity. 4.21 0.72I find that classroom noise will have an impact on my teaching. 4.19 0.74

As shown in Table 5, the respondents agreed that sound has an impact on their teaching andlearning capability. They agreed with that sound in the form of noise will decrease their levelof productivity.

Page 52: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

48

Table 6: Descriptive statistics for ThermalThermal Mean Standard

DeviationClassroom thermal condition has an impact on my performance 4.28 0.63

Classroom thermal condition improves my teaching capability. 4.43 0.91

Classroom thermal condition increases my productivity. 4.26 0.62

I find that classroom thermal condition will have an impact on myteaching.

4.55 0.63

As shown in Table 6, the respondents agreed that classroom thermal condition has an impacton their teaching and learning capability and their performance in the classroom. They agreedthat the right thermal condition in the classroom will increase their level of productivity.

Table 7: Descriptive statistics for ComfortComfort Mean Standard

DeviationA comfortable classroom environment would influence myteaching.

4.61 0.58

Working in a comfortable classroom is fun. 4.85 0.42

I like comfortable classroom condition. 4.85 0.42

I look forward to teach in a comfortable classroom. 4.59 0.66

As shown in Table 7, the respondents agreed that comfort in the classroom environment hasan impact on their performance in a classroom. They agreed that a comfortable classroomwill increase their intention to teach and enable them to perform.

10.0 CONCLUSION

The classroom environment variables studied have an impact on the respondents’performance in the Civil Engineering Department, PSAS with a high scale of 3.50 to 4.80.All the variables, which are colour, sound, thermal and comfort received a high score whichshowed that these variables in the classroom environment influence their delivering of theteaching and learning process in the classroom. However the findings cannot be generalizedto other departments because the samples are just from the Civil Engineering Department. Inorder to be generalized, the researchers suggest that future research on the same variables oradded variables be conducted for a larger sample so it can be generalized for the wholeteaching staff. From this finding the classrooms in the Civil Engineering Department canused as a foundation for improving classroom environment for a better teaching and learningoutcome.

Page 53: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

49

BIBLIOGRAPHY

Fisher,K. (1998). The Impact of School Design on Student Learning Outcomes and Behavior.School Issues Digest No. 1, DETYA, Canberra.

Earthman, Glen I., et. al. 1995. A statewide study of student achievement and behavior andschool building condition. Scottsdale, AZ: Council of Educational Facility PlannersInternational.Do K-12 School Facilities

Earthman, G.I., and L.K. Lemasters. 1996. Review of research on the relationship betweenschool buildings, student achievement, and student behavior. Scottsdale, AZ: Council ofEducational Facility Planners International.

Fisher, Kenn. 2001. The impact of school infrastructure on student outcomes andbehavior.Canberra, Australia: Department of Education

Bowers, J.H. 1998. Physical environment influences related to student achievement, health,attendance and behavior. Council of Educational Facility Planners Journal (July, August).

Cash, Carol S. 1993. A model for building condition and student achievement and behavior.Educational Facility Planner (July, August).

Claus, R.N. and C.J. Girrbach. 1985. An assessment of the Saginaw successful schoolsproject. Paper presented at a meeting of the Evaluation Research Society in Toronto,Ontario, Canada.

Corcoran, Thomas B. et. al. 1988. Working in urban schools. Washington, DC: Institute forEducational Leadership.

Page 54: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

50

HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN KEMAHIRAN PENYELESAIANMASALAH MATEMATIK

BAGI KURSUS KEJURUTERAAN MEKANIKAL

Shaipul Anuar Mohamed Zainudin dan Tengku Azmie Raja HassanJabatan Kejurutreaan Mekanikal

Politeknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Kemahiran penyelesaian masalah matematik merupakan kemahiran yang penting bagipelajar terutamanya dalam bidang kejuruteraan. Saban hari kegagalan pelajar dalam kursus-kursus yang memerlukan kemahiran matematik sering menjadi perbincangan di peringkatpoliteknik. Objektif kajian ini untuk mengetalpasti hubungan di antara sikap pelajar dengankemahiran menyelesaian masalah matematik. Seramai 103 orang pelajar dari program DEM,DKM, DTP terlibat dalam kajian ini. Borang soal selidik dan soalan penyelesaian masalahdiberikan kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat berkaitan sikap dan kemahiranpenyelesaian masalah matematik. Data-data yang telah dikumpul, dianalisis menggunakanSPSS version 15.0 yang melibatkan skor min, sisihan piawai dan pengujian hipotesis nul iaitukolerasi Spearmen rho. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor sikap pelajar terhadapkemahiran penyelesaian masalah matematik berada pada hubungan yang sederhana (skormin = 3.4583). Dapatan kajian melalui analisis kolerasi pula menunjukkan tiada hubunganyang signifikan di antara faktor sikap pelajar terhadap penyelesaian masalah matematikdengan kemahiran penyelesaian masalah matematik (r = 0.105).

1.0 PENGENALAN

Matematik merupakan bidang yang perlu di kuasai oleh pelajar politeknik kerana iamerupakan teras dalam semua program yang ditawarkan di politeknik terutamanya dalamprogram kejuruteraan seperti mekanikal, elektrikal dan awam. Para pelajar sepatutnya telahmenguasai kemahiran matematik sejak dari sekolah menengah lagi.

Kursus – kursus dalam program kejuruteraan Mekanikal seperti Termodinamik, KajiDaya Mesin, Teknologi Elektrik dan Kaji Daya Bahan memerlukan kemahiranmenyelesaikan masalah matematik di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Statistikkeputusan peperiksaan Sesi Julai 2009 menunjukkan ramai pelajar yang gagal dalam kursus –kursus yang memerlukan kemahiran matematik (Unit peperiksaan PSAS,2009).

Ini membuktikan bahawa kemahiran penyelesaian masalah matematik merupakan satuperkara yang penting dan perlu diberi penekanan di dalam proses pengajaran danpembelajaran. Kemahiran ini tentu sahaja boleh meningkatkan peratus kelulusan dalamkursus yang berkaitan di Jabatan kejuruteraan Mekanikal. Seterusnya boleh juga membantudalam kehidupan seharian terutama memindahan kemahiran ini kepada situasi sebenarterutama di dalam pekerjaan.

Page 55: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

51

2.0 LATARBELAKANG MASALAH

Peratus kegagalan yang tinggi dalam kursus – kursus yang memerlukan kemahiranmatematik sering dipersoalkan oleh pelbagai pihak. Alasan, komen, keluhan dan rungutanyang sering dikemukakan oleh para pensyarah ialah pelajar yang lemah dalam menyelesaikanmasalah matematik. Berpandukan Statistik keputusan peperiksaan Sesi Julai 2009, peratuskegagalan bagi kursus-kursus yang memerlukan kemahiran matematik agak tinggi sepertiTeknologi Elektrik 1 (E1063) 17.6%, Termodinamik 1 (J2006) 37.4% (Unit peperiksaanPSAS,2009).

Kejayaan dalam bidang akademik amat penting bagi setiap pelajar kerana ia akanmenjamin masa depan mereka. Oleh itu semua pihak perlu bekerjasama membantu pelajaragar boleh menguasai ilmu matematik dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalahmatematik untuk menjamin masa depan dan kecemerlangan mereka.

Krulik dan Rudnik (1980, dalam Mohd Johan Zakaria, 2002) menyatakanpenyelesaian masalah adalah proses seseorang individu menggunakan pengetahuan dankemahiran serta kefahamannya yang ada untuk menyelesaian sesuatu masalah yang dihadapi.

Penyelidikan ini dijalankan untuk mengenal pasti apakah hubungan di antara sikappelajar terhadap matematik dengan kemahiran menyelesaikan masalah matematik dalamprogram kejuruteraan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Sultan Azlan Shah(PSAS).

3.0 PENYATAAN MASALAH

Peratus kegagalan pelajar dalam kursus-kursus yang melibatkan aplikasi danpenyelesaian matematik yang tinggi perlu diberi perhatian dan dikaji sebab-sebab ianyaberlaku. Maka pengkaji ingin mengkaji adakah perkaitan di antara faktor sikap pelajarterhadap matematik mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah matematik.

4.0 OBJEKTIF KAJIAN

(i) Mengetahui adakah faktor sikap terhadap penyelesaian masalah matematikmempengaruhi kemahiran pelajar dalam penyelesaian masalah matematik.

(ii) Mengetahui hubungan antara faktor sikap pelajar terhadap penyelesaian masalahmatematik dengan kemahiran penyelesaian masalah matematik.

5.0 HIPOTESIS NUL

Tiada hubungan yang signifikan diantara faktor sikap pelajar terhadap penyelesaian masalahmatematik dengan kemahiran perlajar untuk menyelsaian masalah matematik

6.0 BATASAN KAJIAN

Batasan terhadap kajian ini adalah seperti berikut:

Page 56: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

52

i) Pengkaji hanya mengkaji faktor sikap sahaja dan mengabaikan banyak lagi faktorlain.

ii) Hanya pelajar diploma semester akhir di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal sahaja yangdiambil kira.

iii) Dapatan-dapatan kajian adalah berdasarkan ketepatan maklumat yang diperolehidaripada borang soal selidik dan ujian penyelesaian masalah.

7.0 METODOLOGI KAJIAN

Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian diskriptif berbentuk tinjauanyang bermatlamat untuk menentukan perhubungan antara sikap pelajar terhadappenyelesaian masalah dengan kemahiran penyelesaian masalah metematik. Pengkajimenggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden. MenurutMalhotra (1999), penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingandata, meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data.

Berdasarkan, bilangan populasi 140 pelajar, maka bilangan sampel ialah 103 pelajar.Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yangdibuat oleh Krejcie dan Morgan (1970). Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian iniadalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diplomasemester akhir Jabatan kejuruteraan Mekanikal. Instrumen kajian adalah menggunakanborang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi)menggunakan Item pilihan, pada Bahagian B menggunakan item skala Likert dan padaBahagian C menggunakan soalan ujian penyelesaian masalah matematik.

8.0 ANALISIS DATA

Data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis menggunakan perisianSPSS version 15.0. Sebanyak 10 soalan diberikan dalam soalan ujian penyelesaian masalahmatematik. dan skor maksimum yang diberi sebanyak 100. Analisis dilakukan berdasarkankaedah deskriptif dan inferensi iaitu menggunakan analisis kolerasi spearmen’s rho.

9.0 DAPATAN KAJIAN

Persoalan Kajian 1.

Sejauh manakah faktor sikap pelajar terhadap penyelesaian masalah matematikmempengaruhi kemahiran pelajar dalam penyelesaian masalah matematik

Dapatan kajian secara deskriptif menunjukkan faktor sikap pelajar terhadappenyelesaian masalah matematik dengan kemahiran penyelesaian masalah matematik beradapada tahap sederhana iaitu skor min 3.4583. Di mana dapatan kajian tinjauan yang lakukanoleh Baharudin Omar (2002) berkaitan faktor kecemerlangan dan kemunduran pelajarsekolah menengah dalam matematik, mendapati pelajar yang tidak berminat dalammatapelajaran matematik mendapat markah yang rendah dalam ujian yang dijalankan.

Page 57: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

53

Tinjauan ini membuktikan minat memainkan peranan yang penting dalammenentukan pencapaian seseorang pelajar terutamanya dalam matapelajaran matematik.Faktor minat ini sebenarnya adalah merujuk kepada sikap pelajar terhadap matematik.

Manakala kajian yang dilakukan oleh Subahan (1988) dalam Zatina Bt Mohd Said(2003) menyatakan bahawa sikap pelajar dalam matematik penting terhadap pencapaianmereka dalam mata pelajaran ini. Sikap yang positif terhadap matematik mampu untukmeningkatkan tahap anspirasi pelajar, motovasi dan juga minat serta kenginan untuk berjayadan cemerlang dalam mata pelajaran matematik. Ini adalah kerana mata pelajaran matematikmemainkan peranan penting untuk melanjutkan pelajaran dan dunia pekerjaan pada masasekarang dan pada masa akan datang.

Melalui analisis kajian yang telah pengkaji lakukan bagi faktor sikap pelajar terhadapkemahiran penyelesaian masalah matematik mempunyai skor min tertinggi 3.45 bagi item ke6, iaitu pelajar amat bersetuju bahawa mereka suka berbincang dengan rakan apabila hendakmenyelesaikan sesuatu soalan penyelesaian masalah matematik yang sukar. Ini jelasmenunjukkan bahawa pelajar semester akhir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal mempunyaisikap dan daya usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah penyelesaian matematik.

Persoalan Kajian 2.

Bagaimanakah hubungan antara faktor sikap pelajar terhadap penyelesaian masalahmatematik dengan kemahiran penyelesaian masalah matematik.

Sikap pelajar terhadappenyelesaian masalahmatematik

Sampel =103

Korelasi dengan UjianPenyelesaian MasalahMatematik, r= 0.105

Signifikan,

p = 0.293

Jadual 1: Aras Signifikan Korelasi 0.005

Melalui analisis korelasi yang dilakukan di antara faktor sikap pelajar terhadappenyelesaian masalah matematik dengan kemahiran penyelesaian masalah matematikmenunjukkan tiada hubungan yang signifikan iaitu r = 0.105. Maka hipotesis nul diterima,iaitu tiada hubungan yang signifikan di antara faktor sikap pelajar terhadap penyelesaianmasalah matematik dengan kemahiran pelajar menyelesaian masalah matematik. Dapatankajian juga menunjukkan bahawa skor ujian kemahiran penyelesaian masalah matematik bagipelajar yang mendapat markah 80 hingga 100 hanya 11 orang daripada 103 orang sampelyang diambil iaitu mewakili 10.7 % sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa sikap pelajarterhadap penyelesaian masalah matematik tidak mempengaruhi kemahiran penyelesaianmasalah matematik.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Azizi Hj Yahya (2000), dapatan kajianmenunjukkan bahawa sikap wawasan dan sikap emosi terhadap matematik tidakmenunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian matematik. Manakala menurutJackson dan Lahademe (1967) dalam Azizi Hj Yahya (2000), mereka menyatakan hampir25 tahun hasil kajian menunjukkan secara jelas bahawa kejayaan murid tidak ada kaitan samasekali dengan sikap murid terhadap sekolah dan mata pelajarannya.

Page 58: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

54

10.0 CADANGAN

Banyak kajian yang dilakukan untuk mengkaji pencapaian dan kemahiran matematikdari peringkat sekolah rendah hinggga ke universiti. Banyak faktor yang mempengaruhipencapaian dan kemahiran matematik seperti kaedah pengajaran guru, gaya pembelajaranpelajar, latar belakang keluarga dan faktor ibubapa.

Pengkaji ingin mencadangkan agar pensyarah berusaha menyematkan dalam mindapelajar bahawa kursus yang melibatkan penyelesaian masalah matematik adalah kursus yangmudah dan paling senang untuk mendapat A. Masalah matematik hanya memerlukanpemahaman kepada langkah penyelesaian dan pemahaman boleh diperolehi melalui latihanyang berterusan. Pensyarah disaran mengajar dengan lebih kreatif agar lebih menarik minatpelajar dan mengembangkan budaya saling bersaing dikalangan pelajar.

Menurut Najeemad Md Yusof (2006) empat asas yang boleh dijadikan panduan olehguru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Pertama guru perlumenggalakkan pelajar supaya cergas berfikir dan bergerak. Kedua guru perlu menggalakkanpenyertaan murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengajaran tidak seharusnyaberbentuk sehala. Ketiga guru perlu mengawal kegiatan pelajar iaitu disiplin dan kemajuanpelajaran pelajar. Keempat guru perlu ada kemahiran menyebar pengetahuan, guru perlumemastikan pengetahuan yang diajar dapat dicerap oleh pelajar.

Bagi pelajar pula pengkaji mencadangkan agar mereka berusaha dengan lebih kuatdan tetapkan matlamat apa yang hendak dicapai. Selain itu pengkaji ingin mengingatkanpelajar agar taat kepada Allah, hormat kepada pensyarah dan cintai ibubapa dan yakinlahpada diri. Menurut Dato Hj Mohd Fadilah Kamsah (2009) satu faktor kecemerlangan yangsering diabaikan oleh kebanyakan pelajar ialah keberkatan ilmu daripada pensyarah oleh ituhormati dan sayangilah pensyarah anda.

11.0 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dapatan daripada kajian ini memberikan suatu gambaranpengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar terhadap kursus – kursus yang melibatkanaplikasi matematik. Walaupun hubungan antara sikap pelajar terhadap kemahiranpenyelesaian masalah matematik adalah tidak signifikan , kita tidak boleh mengabaikanfaktor sikap ini. Kejayaan dan kegagalan pelajar dalam kursus-kursus yang melibatkanaplikasi matematik bergantung kepada banyak faktor, kajian yang lebih mendalam perludilakukan untuk mengenalpasti faktor yang boleh meningkatkan kemahiran pelajar.

Terdapat beberapa unsur yang menyumbang kepada dapatan kajian yang tidak diambilkira, contohnya pelajar tidak bersungguh – sungguh menjawab soalan penyelesaian masalahmatematik. Daripada pemerhatian semasa soalselidik dijalankan didapati pelajarmenyelesaikan soal selidik yang telah diedarkan dengan cepat supaya boleh keluar dari kelaslebih awal. Selain itu pelajar dilihat tidak menyemak jawapan soalan kemahiran keranaberpendapat ia tidak memberi sebarang kesan kepada penilai berterusan mereka.

Page 59: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

55

12.0 RUJUKAN

Mohd. Johan Zakaria (2002). “Pendekatan Belajar dan Perkaitannya dengan KemahiranMenyelesaikan Masalah Matematik Bagi Tajuk “Pecahan” Murid Tahun Lima SekolahRendah” Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 126-134).TanjongMalim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Noor Shah Saad (2002). “Teori dan Perkaedahan Matematik Siri 1” Petaling Jaya :PrenticeHall Pearson Malaysia Sdn Bhd.

Baharudin Omar, Kamarulzaman Kamaruddin & Nordin Mamat (2002). “FaktorKecemerlangan dan Kemunduran Pelajar di Sekolah Menengah Dalam Matematik : SatuKajian Tinjauan” Dalam Prosiding Kebangsaan Pendidikan Matematik (m.s. 70-80).Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Khoo Hock Seng (2001). “Kajian Mengenai Tahap Kemahiran Penyelesaian Masala DiKalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Satu di SMK Tinggi St. David Melaka” Tesis IjazahSarjana Muda yang tidak diterbitkan, Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khoo Cheng, Moy Wah Goon, Tey Kim Soon, Wong Teck Sing (1996). “MatematikTambahan Tingkatan 4 dan 5” Penerbitan: Pelangi Sdn Bhd

Dato’ Dr Hj Mohd Fadzilah Kamsah (2009). “Rahsia Cemerlang di IPT” Penerbitan: TelagaBiru Sdn Bhd,

Sharina (2000). “Kaedah Semangat Kejayaan, Panduan Praktik Untuk Tercapainya Cita-Citaanda” Penerbitan: Golden Books Centre Sdn Bhd.

Unit peperiksaan PSAS (2009) “Politeknik Sultan Azlan Shah”

Prof Khalid Mohamad Nor (2005), Belajar Teknik Belajar Di Sekolah dan Di Universiti,Penerbitan: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd

Najeemad Md yusof (2006). “Konsep Pendidikan”Penerbitan : PTS Prefesional PublishingSdn Bhd

Page 60: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

56

A STUDY OF THE EFFECTS OF TOOL PATH STRATEGY ON MACHININGTIME AND SURFACE FINISH IN MILLING OPERATION

Hainol Akbar Zaman and Akmal Abdul RahmanMechanical Engineering Department

Polytechnic Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

The implementation and selection of tool path strategies and orientations during CNCmilling is particularly critical in the mould and die manufacturing. Proper selection of toolpath strategies can lead to substantial savings in machining time, improvement of work piecesurface quality and improvement in tool life, thereby leading to overall cost reduction andhigher productivity. The objective of this study is to evaluate the effect of various tool pathstrategies of a CAD/CAM system in machining performance such as surface finish and timemachining when ball milling of a mould core component. The evaluation process is focusedon three types of tool strategies namely lace, spiral and concentration strategies with thedifferent types of milling operation. The high speed ball end mill was used in thisinvestigation when milling a mould core component. It was found that CNC milling usingclimb machining give the shortest time machining while spiral strategy produces lowestsurface finish.

1.0 INTRODUCTION

Generations of tool path are very important in CAD/CAM operation. Theimplementation and selection of cutter path strategies and orientations during milling iscritical particularly in the aerospace and mould and die industries. Proper selection of toolpath strategy can lead to substantial savings in machining time, improvement of work piecesurface quality and improvement in tool life, which may result in reduction of overall costand higher productivity. Objective of this study is to evaluate the effect of various tool pathstrategies namely lace, spiral and concentration effect to the surface finish and timemachining.

2.0 LITERATURE REVIEW

Manufacturing mould and dies are more difficult. Wrong selection of tool pathstrategies give more impact on surface finish and time machining. According to M.A.Elbestawi ,L. Chen. (1997) the main factor in manufacturing the mould and dies is thematerial used. Usually the mould and dies materials are hardened hence increases thedifficulty in machining. Approximate cutting tool materials and cutting conditions areessential. According to Dragomatz D and Mann S. A (1997), most of the previous efforts onthe CAD/CAM system in manufacturing were focused on the geometric aspects of tool pathgeneration. Based on P.V. Prabhun et al. (1990), the tool part strategy can be classified into

Page 61: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

57

three main strategies namely offset, single direction raster and raster strategies. Offsetstrategies are also known as window frame, spiral, meander-type or bull’s eye milling, wherethe cutter usually starts at the periphery of the face and then proceeds spirally inwards. Thisstrategy is often used in pocket milling and requires more difficult cutter path calculationsthan raster milling (Y.S. Suh and K.W. Lee, 1990). Single direction raster strategy involvesthe movement of the cutter in parallel lines, scanning across an area to be machined. Thecutter mills across the machined surface, steps over a fixed amount, moves back to theoriginal position through air before milling across another line (S.E. Sarma, 1999).

Another study was conducted to identify the best cutter path strategies and optimumangle orientation with respect to a plane work piece. (H. Wang et al. 1987, R.K. Lakkarajuand Raman, 1990 and Jamil, 1998). Others researchers reported that in order to reduce themachining time and increase the tool life, the entrance and exit of the cutting tool into thework piece needs to be investigated. S. Raman and R.K. Lakkaraju (1993) developed asoftware to incorporate the effect of entrance and exit angles of the cutter and cutter geometrywith reference to the raster cutter path employed.

3.0 METHODOLOGY

The geometrical representation of the final shape of the mould core component isdone graphically using Inventor Autodesk. The CAD data is then transferred to the CAMenvironments via DXF format. The CAM package used in this study is Edge CAM. TheCAM processes the machining operation graphically and CNC part program is then generatedvia a part processor. Bridgeport VMC 530 CNC milling machine is used to machine thealuminum work piece using the ball nose milling tool. The surface roughness and machiningtime were measured accordingly after each machining test.

Figure 1.0: Flow Chart For Experimental Procedures

Page 62: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

58

3.1 Mould Core Components

The experiment starts with the core design. Using the inventor software all the geometricalforms of the core component will be generated. The Edge Cam Software was used forcreating the simulation machining. In these simulations, all the tool path strategies will bestudied. There are three types of tool path strategies such as spiral, lace and concentric. Thestudies were focused on the effect of the three types of tool path strategies on cutting timeand surface finish. The cutting speed is set 90.48 m/min and feed rate is 0.12 mm/tooth forroughing operation and for finishing the cutting speed and feed rate are set at 67.86 m/minand 0.04 mm/tooth.

3.2 Experiment Planning

Type of Tool Path Strategies 1) Spiral2) Lace3) Concentration

Type of Milling Mode 1) Down Milling or Climb Milling2) Up Milling or Conventional Milling

Feed (mm/tooth) Constant = 0.04 mm/toothCutting Speed (m/min) Constant = 67.86 m/min

Table 1.0: Experimental Conditions

3.3 Measurement apparatus

A surface roughness manufactured by Mitutoyo Formtracer CS-5000, was used to measurethe surface roughness of the machined core component.

4.0 RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Machining Time

Machining time of the various cutting strategies between simulation time from CAMsoftware and actual time from machining were recorded in Table 2.0.

Milling Mode Cutting Strategy

Machining TimeError(Mins)Simulation

(Mins)Actual(Mins)

Climb Milling Concentration 49.169 60.120 -10.951Lace 60.067 75.150 -15.083

Spiral 49.554 66.084 -16.530Conventional Milling Concentration 49.186 65.126 -15.940

Lace 60.173 77.130 -16.957

Spiral 49.536 60.176 -10.640Table 2.0: Actual Machining Time And Simulated Machining Time For Every Strategy

Page 63: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

59

a) Climb Milling

Figure 2.0: Machining Time For Various Cutting Strategies Using Climb Milling Operation.

Figure 2.0 shows graphical representation of the machining time for climb millingboth for actual and simulated machining time. The trend showed that the actual time for allcutting tool strategies were higher than the simulated machining time. The differencebetween the actual and simulated time recorded 10.951 minutes, 15.083 minutes forconcentration, lace and spiral strategies respectively. Based on the result of the threestrategies for climb milling, it was found that the fastest actual machining time was recordedby the concentration strategy with 60.120 minutes while machining with lace strategyrecorded the longest machining time of 75.150 minutes. According to P.V. Prabhun et al.(1990), machining with concentration strategy, the cutter usually starts at the periphery of theface and then proceeds spirally inwards. The tool cutter comes back at the starting point atevery cycle and then cuts inward to the next inner cycle. This type of cutter movementresulted in the lowest machining time.

From the results, it was found that the actual machining time for all strategies is lowerthan the simulated machining time. This is due to the limitation of the CAM software whichdoes not consider the non-cutting movement of the tool. Other factors such as feed rate andspindle speed during the simulation may affect the actual machining time.

b) Conventional Milling

Figure 3.0: Machining Time For Various Strategies Using Conventional Milling Operation

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Concentration

Lace

Spiral

49.169

60.067

49.554

60.120

75.150

66.084

10.951

15.083

16.530

Error

Actual time

Minute

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Concentration

Lace

Spiral

49.186

60.173

49.536

65.126

77.130

60.176

15.940

16.957

10.640

Error

Actual time

Simulationtime

Minute

Page 64: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

60

Figure 3.0 shows the graphical representation of the actual and simulated machiningtime using conventional milling. A similar trend was observed as in climb milling wherebythe actual machining time is always higher than the simulated machining time for all toolstrategies. Lace strategy recorded the longest actual machining time of 77.130 minutes,followed by concentration (65.126 minutes) and lastly the spiral with 60.176 minutes. Thephysical movement of the tool during the spiral strategy was almost similar to theconcentration strategy and the cutter moved spirally inward during cutting. Distance travelledby the tool had significant impact on the machining time for every strategy. This statementwas supported by the V. Pateloup et al. (2004), whereby the machining time could be reducedeither by decreasing the length of the tool path or by increasing the instantaneous feed rate ofthe tool. The lowest error among the three strategies was recorded using the spiral strategywith 10.640 minutes.

c) Comparison of the Actual Machining Time between Climb Milling and ConventionalMilling Operation

Figure 4.0: Actual Machining Time Between Climb And Conventional Milling UsingVarious Tool Path Strategies.

Histogram results shown in Figure 4.0 indicated that the lace strategy recorded thelongest machining time both for climb and conventional milling. The lowest machining timeof 60.120 minutes was recorded when employing the concentration strategy using the climbmilling mode. In general conventional milling recorded the longest machining time ascompared to climb milling except for spiral strategy. According to Thomas R. Kramer(1991), during conventional milling, the flutes or teeth of the cutter entered the materialtangent to the surface being cut (and at the thin end of the chip being formed), while in climbcutting they entered perpendicular to the surface (and at the thick part of the chip). Climbmilling produced shorter actual machining time, probably due to lower cutting force andpower requirement during milling.From the results, it was also observed that the lace strategygave a higher actual machining time compared to others. This was probably due to the largenumber of switchbacks in lace strategy. The number of switchbacks can be very significantwith respect to machining time. As reported by Sarma (1999), the number of switchbacks inraster or lace strategy, rather than length cut, is a major contributor to the machining time. Itis believed that the ratio of maximum cutting velocity to maximum acceleration is hugeespecially in the context of high speed milling (HSM).

Page 65: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

61

4.2 Surface Finish

Surface finish of the work piece was measured using the Mitutoyo Formtracer CS-5000 machine. The surface was measured with stylus type profile meter which amplified thevertical motion of a stylus as it drew across the surface Three location on the work pieceswere measured namely side A, B and C as shown in Figure 4.0

Figure 4.0: Three Location Of Surface Roughness On The Work Pieces

Tables 3.0: Surface Roughness Values For All The Cutting Strategies Using The ClimbMachining.

Results in Table 3.0 showed that the highest surface roughness value of 9.326 µm wasrecorded using the lace strategy on the right side during climb milling. The lowest surfaceroughness value of 5.924 µm was recorded on the front side (C) when machining using spiralstrategy.

Cutting PathStrategy Location

Surface RoughnessValue at 3 Location

(µm)

AverageSurface

Roughness, Ra (µm)

Climb Concentration

A (Left) 7.992 7.892 8.118 8.001

B (Right) 8.299 8.347 8.510 8.385

C (Front) 8.638 8.516 8.529 8.561

Climb LaceA 9.648 8.734 9.348 9.243

B 9.470 8.966 9.544 9.326

Climb Spiral

A 8.103 8.173 8.369 8.179

B 8.222 8.237 8.198 8.219

C 5.420 6.319 6.035 5.924

A

B

C

Page 66: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

62

Cutting PathStrategy Location

Surface RoughnessValue at 3 Location

(µm)

AverageSurface

Roughness, Ra (µm)

ConventionalConcentration

A (Left) 8.167 8.244 7.962 8.124

B (Right) 8.265 8.560 8.203 8.343

C (Front) 6.667 6.655 7.899 7.073

Conventional Lace

A 8.014 8.006 7.968 7.996

B 8.228 8.061 8.249 8.179

C 9.253 8.267 8.933 8.817

Conventional Spiral

A 8.195 8.171 8.276 8.214

B 8.321 7.954 7.937 8.071

C 6.050 5.618 6.106 5.925

Table 4.0: Surface Roughness Value For All The Cutting Strategies Using The ConventionalMachining.

Table 4.0 shows the surface roughness value when using conventional milling. Thehighest surface roughness value of 8.817 µm was recorded on the front side when lacestrategy was selected using conventional milling. Similar trend on climb milling wasobserved when the lowest surface roughness value was recorded on the front side of the workpiece. The recorded surface roughness value was 5.925 µm.

Fig 5.0: Surface Roughness Versus Tool Path Strategy

Page 67: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

63

Based on the results shown in Figure 5.0, it was found that lace strategy recorded theworst surface roughness value. The best surface finish occured when using the spiral strategyusing climb milling. In general, the result of surface roughness on both longitude and frontside of the core component was not significant to the type of tool path strategy.

The selection of type of cutting tool and tool path strategies significantly influencedthe surface finish. Using the ball nose cutter produces a concave groove across the part duringmachining. A following cutter path will alter the geometry of this groove to leave a smallcusp on the surface. The geometric properties of the surface will depend upon the cutterdiameter, number of cutting flutes, cutting speed, step-over and feed rate. According to NingLiu et al. (2005), the solid (a hemisphere in ball nose milling) is removed from the surface ofthe part using Boolean subtraction to leave a hemispherical groove. A following adjacentcutter path is treated in a similar way and will remove most of the first groove to leave smallcusps, along the cutting length.

Constant step over can produce a more excellent surface finish. Usually a step over isa percentage of the diameter of the cutter. A larger percentage produces a more excellentsurface finish. According to Glen Coleman (1995), a relationship exists between a step overof the tool engagement angle with the work material. A step over value of 50% of the cutterdiameter results in 95% of periphery of the tool being engaged with the work material. A30% step over equates to a tool engagement angle (TEA) of 66.42 degree and 70% step overyields a TEA of 113.58 degree.

5.0 CONCLUSION

Based on the experimental results, the following conclusions can be drawn. Tool pathstrategy had significant effects on cutting time and surface finish during ball end milling ofthe core component. In terms of machining time, climb machining with concentrationstrategy recorded the shortest time and the conventional machining with the lace strategyrecorded the longest machining time. The lowest surface roughness value was recorded whenspiral strategy was used under climb milling mode. The worst surface finish was recordedusing the lace strategy.

6.0 REFERENCE

A.T.M. Jamil. (1998). A Semi-Analytical Method of Finding an Optimum Cutter Path forFace Milling 3-sided Convex Surfaces, Int. J. Prod. Res. 36 (2) 343–355.

Dragomatz D, Mann S. (1997). A Classified Bibliography of Literature on NC Milling PathGeneration. Computer Aided Design; 29: pp239–47.

Glen Coleman, (1995). A New Tool Path Strategy Tap the True Potential of CNC MillingMachine. Product Design Software, volume 9 issue 33.

H. Wang, H. Chang, R.A. Wysk, A. Chandawarkar, (1987) .On the Efficiency of NC ToolPath Planning for Face Milling Operations. Journal. Eng. Ind., Transactions. ASME109 (4) 370–376.

Page 68: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

64

M.A. Elbestawi, L. Chen. (1997) . High Speed Milling of Dies and Moulds in Their HardenedState. Ann. CIRP 46/1 pp 57–62.

Ning Liu, Martin Loftus, Andrew Whitten. (2005). Surface finish Visualization in HighSpeed, Ball Nose Milling Applications. International Journal of Machine Tools &Manufacture 45 (2005) pp1152–1161

P.V. Prabhun, A.K. Gramopadhye, H.P. Wang (1990). A General Mathematical Model forOptimizing NC Tool Path for Face Milling of Flat Convex Polygonal Surfaces.International Journal Production. Res. 28 (1) pp30–101.

R.K. Lakkaraju, S. Raman, S.A. Irani. (1992). An Analytical Model for Optimisation of NCTool Cutting Path. Int. J. Prod. Res. 30 (1) .pp109–127.

S.E. Sarma, (1999). The Crossing Function and Its Application to Zigzag Tool Paths,Computer. Aided Design. 31 (9) .pp881–890.

S. Raman, R.K. Lakkaraju. (1993). The Effect of Tool Life and Other Process Variables inNC Path Planning, Comput. Ind. Eng. 24 (2) pp315–328.

Thomas R. Kramer (1991). Pocket Milling with Tool Engagement Detection. Journal ofMechanical Design, pp260-270

V. Pateloup, E. Duc and P. Ray .Corner Optimization for Pocket Machining InternationalJournal of Machine Tools & Manufacture 44 (2004) 1343–1353

Page 69: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

65

STRATEGI DAN PROMOSI PEMASARAN PERUMAHAN(KAJIAN KES: PROTON CITY CORPORATION SDN. BHD

DAN PINJI BOTANIC SDN. BHD.)

Salmiah Binti Husain dan Nor Hayati Binti Ab. RahimJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Membuat pelan perancangan pemasaran merupakan satu bahagian yang penting untuksesuatu pembangunan hartanah. Setiap pemaju harus mempunyai perancangan jualan yangbagus. Jenis pelan perancangan adalah berbeza-beza bergantung kepada jenis projek. Sebagaicontoh, menjual lot-lot tanah untuk bangunan memerlukan cara pemasaran yang berlainandaripada menjual rumah-rumah yang telah siap. Secara umumnya, menyediakan satu pelanpemasaran yang strategik akan menjamin sesuatu projek pembangunan akan memberikeuntungan kepada pihak pemaju. Dalam perniagaan, kita perlu mengkaji jenis projek yangdibuat dalam memilih pendekatan/kaedah pemasaran yang paling bersesuaian. Sesetengahpemaju lebih menumpukan perhatian kepada jualan, tetapi kebanyakan daripada pemaju itusendiri banyak yang menumpukan kepada kerja-kerja pembangunan dan tidak menumpukanmasa yang cukup untuk jualan hartanah. Sesetengah pembangunan pula memerlukanperatusan perbelanjaan yang kecil sahaja untuk tujuan pemasaran, manakala sesetengah yanglain pula memerlukan peratus perbelanjaan yang besar untuk tujuan tersebut. Kajian ini akanmengupas dengan lebih lanjut strategi-satrategi pemasaran yang biasa praktiskan olehpemaju-pemaju di negara ini dan juga akan mengupas kaedah-kaedah pemasaran yangpaling berkesan dan ‘cost effective’ bagi memastikan projek yang dijalankan mencapaisasaran yang diinginkan.

1.0 PENDAHULUAN

Tanah adalah unik sebagai pelaburan kerana ianya semulajadi terhad dalampembekalannya. Jika ada permintaan lebih untuk bahan kilangan, permintaan tersebut bolehdiimbangi dengan meningkatkan pengeluaran bahan tersebut. Tetapi ini tidak sama dengantanah, dan mungkin tidak praktis untuk menambahkan kawasan tanah dengan cara menambaklaut. Jika bekalan tanah tidak boleh diseimbangkan dengan permintaan, ini akan dibayangkandengan kenaikan harganya. Bekalan tanah yang terhad inilah yang menyebabkan harga tanahmeningkat dari masa ke semasa dan pelaburan di dalam bidang hartanah adalah merupakansatu pelaburan yang amat berbaloi. Oleh itu, di Malaysia, kita dapat lihat semakin ramaipemaju-pemaju hartanah seperti pemaju perumahan, perdagangan dan lain-lain lagiberlumba-lumba sesama sendiri untuk menjadi pemaju yang berjaya.

Sektor hartanah merupakan salah satu daripada sektor utama dalam industripembinaan yang telah menyumbang sebahagian besar nilai Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK). Perumahan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam sektorpembangunan hartanah. Ia merupakan komponen terbesar berbanding dengan beberapa

Page 70: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

66

komponen lain seperti perdagangan dan industri. Pasaran hartanah bukan sahaja dipengaruhioleh faktor permintaan dan penawaran tetapi ada juga faktor lain seperti faktor semulajadicontohnya lokasi/kedudukan, topografi dan jenis tanah itu sendiri, malah faktor-faktor sepertipemasaran yang berkesan juga turut menpengaruhi sesuatu hartanah itu mendapat permintaanyang tinggi.

2.0 STRATEGI-STRATEGI DAN PROMOSI PEMASARAN HARTANAH DINEGARA MALAYSIA

Sebagai pemaju, sebelum memulakan sesuatu projek, banyak maklumat yang perludiambil kira untuk memastikan projek pembangunan yang akan dijalankan akan memberikankeuntungan. Pelan pemasaran bergantung kepada ‘main target’ dan juga persaingan daripadapemaju-pemaju atau ‘competitors’. Sebagai pemaju, mereka harus sensitif dan mengambilkira keperluan-keperluan dan kehendak-kehendak ‘sasaran pembeli utama’. Jika projek yangterlibat itu merupakan projek yang bersaiz kecil, mungkin khidmat ‘broker’ adalah pilihanterbaik. Jika projek tersebut adalah projek besar, ia memerlukan strategi-strategi pemasaranyang berkesan. Strategi-strategi pemasaran yang biasa di amalkan oleh pemaju di negara iniialah :

i. Kaedah Pengiklanan

Melalui kaedah pengiklanan, boleh mewujudkan banyak potensi atau punca rangkaianpemasaran yang mana ianya mampu menarik minat bakal pembeli kepada pemajuatau agen jualan berbanding kaedah konvensional dimana pemaju perlu mancaripelanggan. Contoh pengiklanan yang selalu digunakan dalam memasarkan hartanahadalah seperti mengedarkan flyers atau meletakkan notis jualan di peti surat rumahkediaman dan melalui saluran media elektronik contohnya televisyen dan radio sertapenggunaan internet atau laman web.

ii. Kaedah Mel / Pos

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk memasarkan perumahan melaluikaedah pos / mel contohnya mencetak poskad dan menulis surat rasmi. Kaedah mel /pos merupakan strategi yang memerlukan kos yang agak tinggi dan carapengendaliannya pula agak rumit dimana sasaran pembeli perlu dikenalpasti terlebihdahulu. Dengan kata lain senarai penerima mel / pos perlu dipilih terlebih dahulu danmestilah diperolehi daripada sumber yang dipercayai.

iii. Kaedah Telefon

Strategi lain yang digunakan ialah melalui kaedah telefon. Kaedah ini dikendalikanmelalui dengan cara membuat panggilan telefon atau menghantar khidmat pesananringkas kepada pelanggan yang berpotensi.

iv. Kaedah Poster / Papan Tanda

Dalam strategi ini pemaju atau agen jualan perlu mengenalpasti lokasi stratgik danmenonjol untuk meletak atau menampal iklan tersebut. Walau bagaimanapun pemaju

Page 71: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

67

atau agen jualan perlu memastikan peraturan-peraturan yang berkaitan denganpemasangan papan tanda telah dipatuhi contohnya arahan-arahan pihak berkuasatempatan bagi sesuatu tempat. Di samping itu juga papan tanda itu sendiri perlumemenuhi kehendak atau undang-undang tertentu yang membolehkan ianyadipamerkan

v. Kaedah Surat Khabar

Akhbar memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat pada masakini. Bagi strategi pemasaran melalui kaedah akhbar ini ianya tidak mensasarkankepada pengguna yang spesifik. Ianya boleh memberi liputan yang luas namun agaksukar untuk menonjol kerana banyak persaingan dengan akhbar-akhbar lain. Oleh itupemaju atau agen jualan hartanah perlu memilih akhbar yang digemari pada sesuatukawasan. Contohnya kawasan yang ramai penghuni kaum Melayu tentunya memilihakhbar Bahasa Melayu manakala bagi kaum Cina dan India pula tentunya akhbarbahasa Tamil atau Mandarin.

Promosi ditakrifkan sebagai satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahudan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu keluaran atau perkhidmatan.Dalam konteks pemasaran perumahan, promosi memainkan peranan penting dalammenentukan permintaan dan juga jualan unit rumah yang dibina. Promosi merupakanunsur paling penting dalam pemasaran.

Antara kepentingan promosi dalam memasarkan sesuatu barangan atau produkialah menyampaikan maklumat, mempengaruhi pembeli / pengguna, mewujudkanpermintaan, mengekalkan dan meluaskan pasaran, menyaingi pesaing sertamenambahkan jualan dan keuntungan. Hasil daripada promosi yang terancang akanmemberikan keuntungan kepada pemaju akibat peningkatan pembelian pelangganatau pengguna.Antara jenis-jenis promosi yang digunakan dalam pemasaranperumahan ialah :

Jenis Promosi Objektif Kebaikan KeburukanPengiklanan Komunikasi pemasaran

yang dirancang khasuntuk memberipenerangan mengenaisesuatu keluaran atauperkhidmatan

Mempunyaikredibiliti yang tinggidikalangan orangramaiMenjimatkan kos

Maklumat yangterkandung dalampublisiti tidak dapatdikawal oleh pemajuMasa, tempoh dancara penyampaiandiluar kawalan pemaju

Promosi Jualan Melibatkan interaksisecara langsung denganpemaju & pembeli

Ciri-ciri, kualiti &keistimewaan rumahdapat diterangkandengan lebihberkesan

Liputan pasaran terhadMasyarakat rasakurang selesa(terganggu) denganbentuk promosi yangdibuat

Surat khabar Edaran yang luas, dandibaca oleh semuagolongan masyarakat

Murah, pengedaranyang luas

Hanya dapatmenyampaikanmaklumat kepadapembaca akhbarsahaja

Page 72: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

68

Jenis Promosi Objektif Kebaikan KeburukanMajalah,katalog, risalah

Buku kecil/kertasberwarna warnimengandungi gambarmengenai produk /rumah

Dapat memberikangambaran yang cantikdan menarik sertaboleh dikeluarkansecara berkala &mudah diedar

Percetakan yangmahal dan perludiedarkan dengantangan / pos

Poster,Sepanduk,Papan Tanda

Kepingan papan /plastik / kain yangditulis dengan mesejuntuk tujuanpengiklanan

Murah, mudah,menarik perhatiandan bolehditempatkan ditempattumpuan orang ramai

Mudah rosak, kurangdiambil perhatian &tertakluk kepadaundang-undang

Kalendar, Diari Diedarkan percumakepada orang ramai

Efektif kerana bolehdigunakan untukkegunaan harian

Kos cetakan mahal &tempoh penggunaanhanya untuk setahun

HalamanKuning

Mudah diakses olehpengguna

Mempunyai liputanluas

Maklumat terhad dantidak dikemaskini

Internet Boleh diakses olehjutan pengguna ataupembeli

Capaian cepat,mudah &menjimatkan

Kos membina lamanweb mahal

Televisyen,Radio

Guna suara, gambar,dan pergerakan untukmenarik perhatianpembeli

Sangat berkesan,menyeluruh, menarikdan pelbagai

Kos mahal, adagangguan kepadasiaran, membosankankerana ditayangberulangkali

Sampel Menyediakan rumahcontoh supaya pembeliboleh akses

Pembeli berpeluangmasukan lihat rumahcontoh tersebut

Pembeli perlu pergiakses ke lokasi

Pameran,Pelancaran,Pertunjukan,Ekspo

Untuk menarik lebihramai pembeli

Boleh menyampaikanmaklumat &penerangan denganjelas

Kos mahal, masaterhad

Hadiah &Cenderamata

Hadiah bolehmenunjukkan nama &alamat pemaju

Boleh menyampaikanmaklumat mengenaikewujudan produk

Kos agak mahal

Jadual 1: Jenis-Jenis Promosi Yang Digunakan Dalam Pemasaran Perumahan

1.1 Sampel Strategi Pemasaran & Promosi Jualan Bagi Projek Perumahan

i. Proton City Development Sdn. Bhd.

Pembangunan yang pesat di dalam bandar menyebabkan pinggirbandar menjadi tumpuan untuk diduduki. Oleh itu pinggir bandar ini menjadisub urban area contohnya Bandar Tanjong Malim. Ianya terletak 90 km daripusat bandaraya Kuala Lumpur. Pembangunan yang dirancang ini bukansahaja pemajuan bagi kawasan perumahan tetapi ia sebuah pemajuan yangdikenali sebagai self-sustaining township yang merangkumi 4000 ekarmengandungi kawasan penempatan, industri komersial dan kawasan rekreasi.

Page 73: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

69

Dengan jangkaan 10 000 unit permintaan bagi kawasan penempatan pemajuanakan dibuat yang mana ianya merangkumi 30 % daripada kawasan tanahProton City.

Dengan bertemakan ‘Natured by Natured’ serta ‘Powered byTechnology’ Proton City membekalkan keperluan dan kelengkapan modenseperti perkhidmatan internet jalur lebar dalam kawasan tersebut, sekolahbistari, kawalan trafic pintar, teleperubatan dan bayak lagi kemudahan lainyang berasaskan kepada keperluan teknologi.

Pelancaran telah dibuat dengan 726 unit perumahan merangkumi 500unit apartment, 117 unit single storey, 109 double storey dan 40 unit rumahkedai. Hartanah berbentuk pegangan bebas ini merupakan yang terkinidimana ianya dilengkapi dengan ciri-ciri rumah pintar yang mengandungiHome Automation, Motion Detector, Programmable Switches, Panic PushButton, Security Sensors and Surge Protector. Kemudahan lain yangdisediakan ialah intruder-proof border shields, site watch centre and all-daypatrols, a community portal, wireless communication, telemedicine andsuperb streetscape.

ii. Pinji Botanic Sdn. Bhd.

Bandar Seri Botani yang terletak di Industrial Park, Ipoh, Perak merupakanpemajuan hartanah yang terkini dihasratkan oleh Taiko Group of Companies.Dengan merangkumi kawasan seluas 1200 ekar tanah ladang, ini menjadikanianya sebuah pinggir bandar yang berhampiran dengan pusat Bandarmembolehkan pemajuan hartanah dijalankan bagi menampung permintaanbagi kawasan penempatan yang semakin tinggi. Dengan percantuman kedua-dua fungsi utama iaitu pinggir bandar dan pust bandar ianya dikatakan mampumembekalkan satu kawasan penempatan yang menarik dan paling selesa.Bandar Seri Botani mengandungi 6000 unit bunglow, semi-detached,townhouses and link homes. Rumah-rumah ini telah direkabentuk denganmengambil kira ciri-ciri arkitek yang menarik dimana ianya hanya dikeluarkanoleh Taiko Group of Companies sahaja.

3.0 METOD KAJIAN

Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih Kaedah Temubual dan Kaedah Pemerhatianuntuk digunakan dalam memastikan objektif yang telah ditetapkan dalam kajian ini dapatdicapai. Kaedah Kajiselidik tidak sesuai dilakukan bagi kajian ini berikutan pihak respondenyang terlibat secara relatifnya adalah kecil.

Data-data serta maklumat-maklumat yang akan dikaji ini diperolehi daripada pelbagaisumber termasuk daripada dokumen-dokumen, selain melalui sesi temubual pengkaji secaraterus dengan wakil syarikat-syarikat pemaju berbabit

Pengkaji juga telah membuat beberapa sesi lawatan ke tempat kajian bagimendapatkan gambaran yang lebih jelas serta menilai dengan lebih tepat tentang subjekkajian berdasarkan pemerhatian secara langsung.

Page 74: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

70

4.0 DAPATAN KAJIAN

Dalam kajian ini, terdapat beberapa penemuan yang dapat disimpulkan berkaitandengan strategi pemasaran dan promosi yang digunakan oleh Proton City Corporation Sdn.Bhd dan Pinji Botanic Sdn. Bhd. Kaedah yang digunakan oleh kedua-dua pemaju ini adalahhampir sama iaitu melalui kaedah pengiklanan.

4.1 Strategi pemasaran dan promosi yang dijalankan oleh Proton CityDevelopment Sdn. Bhd

Bagi memastikan pemajuan yang dibuat mendapat sambutan maka satustrategi bagi memasarkan produk telah dirancang oleh Proton City Development Sdn.Bhd. Pihak Proton City Development Sdn. Bhd. telah memutuskan untuk mengadakanpengiklanan melalui media cetak iaitu brosur dan majalah. Melalui internet juga pihakpemaju telah membuat laman webnya sendiri iaitu www.proton city development sdnbhd .

Selain dari itu pihak pemaju juga menggunakan banner dan billboard yangditempatkan di jalan-jalan utama sekitar bandar Tanjong Malim. Flyers jugadiedarkan bagi tujuan pengiklanan dan ianya ditempatkan di cermin kereta dan jugaperumahan lain yang berhampiran. Antara unsur-unsur yang dimasukkan dalammajalah atau brosur bagi tarikan pengiklanan ialah status pengangan iaitu freehold,aktiviti ekonomi dipengaruhi oleh kilang pengeluar Proton dan Universiti PendidikanSultan Idris (UPSI), Fibre Optic & Wireless Internet Broadband Connectively, sistemKawalan Keselamatan 24 jam, kabel bawah tanah, panorama Embayu Lake di bawahBanjaran Titiwangsa, taman rekreasi & trek joging , smart-Homes Living , DistinctiveArchitectural Designserta persijilan MS ISO 9001 : 2000

Papan tanda digunakan juga sebagai salah satu strategi & kaedah promosi bagiProton City Development Sdn.Bhd. Dalam papan tanda tersebut terdapat maklumat-maklumat yang perlu ada seperti nama dan alamat pemaju perumahan, pemegangantanah dan bebanan, perihal kediaman atau jenis rumah, tarikh pemajuan dijangka siap,harga jualan (minimum dan maksimum) dan bilangan unit bagi setiap jenis rumah.Selain dari itu Proton City Development Sdn. Bhd juga telah menjalankan promosi darisegi memberi potongan ‘discount’ yang berbentuk zero entry, yuran guaman percuma,duti setem, ‘maintenance fee’ 2 tahun percuma, menyediakan hadiah percuma bagi 100pelanggan pertama . Hadiah yang disediakan ialah televisyen dan sebuah motosikalModenas Kriss.

Selain dari itu promosi berbentuk ‘mouth to mouth’ juga turut dijalankanmelalui pameran-pameran yang dianjurkan dan disertai oleh Proton City DevelopmentSdn. Bhd. Tidak cukup dengan itu, pihak pemaju juga turut melibatkan diri dalam‘Exhibition’ yang diadakan oleh mana-mana pihak yang dikawasan yang berdekatankawasan pemajuan serta mengadakan rumah contoh yang boleh dilawati oleh orangramai yang berkunjung ke tapak jualan yang juga tapak projek pemajuan. Bagi pemajuProton City Development Corporation Sdn. Bhd yang kami temui berpendapat kaedah‘mouth to mouth’ adalah salah satu kaedah yang paling berkesan untuk promosiberbanding dengan kaedah-kaedah lain yang digunakan. Ini kerana perbelanjaan yangdikeluarkan adalah kecil berbanding dengan liputan yang diperolehi.

Page 75: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

71

4.2 Strategi pemasaran dan promosi yang digunakan oleh Pinji Botanic Sdn.Bhd.

Bagi projek perumahan ini pihak pemaju iaitu Pinji Botanic Sdn. Bhd. telahmemilih strategi pemasaran melalui beberapa kaedah iaitu Pengiklanan. Mediumpengiklanan telah digunakan dengan menggunakan kaedah pengiklanan melalui tigacara iaitu iklan melalui surat khabar, radio & televisyen serta papan iklan / billboard.Pengiklanan melalui surat khabar, medium akhbar yang dipilih oleh Pinji Botanic SdnBhd ialah melalui akhbar Cina dan Melayu. Manakala papan iklan telah dibuatdengan memasukkan keperluan-keperluan yang telah digariskan oleh kehendakundang-undang iaitu no lesen pemaju perumahan, nombor permit iklan dan jualan,nama dan alamat pemaju perumahan, pemegangan tanah dan bebanan, perihalkediaman atau jenis rumah, tarikh pemajuan dijangka siap, harga jualan (minimumdan maksimum) dan bilangan unit bagi setiap jenis.

Selain dari itu Pinji Botanic Sdn. Bhd telah mengadakan strategi pemasarandan promosi melalui show room dengan mengadakan show house di lokasi tapakprojek serta memberikan pengecualian kos guaman bagi setiap pembeli rumah.

Bagi Pinji Botanic Sdn Bhd pula didapati bahawa strategi dan kaedahpemasaran yang paling efektif dari segi kos ialah melalui pengiklanan diakhbar Cina.Ini kerana penduduk sekitar kawasan tersebut telah dipelopori oleh masyarakatTionghua. Selain dari itu Pinji Botanic Sdn. Bhd juga menggunakan kaedah papantanda bersaiz besar yang diletakkan di hadapan pasaraya JUSCO Shopping Centre diIpoh. Papan tanda ini juga diletakkan berhadapan jalan utama di Jalan Tasek di dalambandar Ipoh.

5.0 KESIMPULAN

Pasaran perumahan merupakan satu industri yang berkait rapat dengan penawaran danpermintaan. Pasaran perumahan boleh dirujuk melalui hubungan antara permintaan olehpengguna atau pembeli dan penawaran dari pengeluar atau pemaju. Semakin tinggipermintaan semakin tinggi pula penawaran yang dibuat oleh pemaju. Permintaan ini pulahasil daripada perkembangan industri yang pesat contohnya di bandaraya Kuala Lumpurpermintaan dan penawaran bagi perumahan lebih tinggi berbanding dengan di bandarayaIpoh yang mana ianya lebih rendah. Merujuk kepada keperluan perumahan ini maka pihakpemaju akan cuba untuk membekalkan rumah mengikut sasaran atau kehendak pengguna.Pelbagai strategi dan kaedah pemasaran yang digunakan bagi memastikan semua unit habisterjual. Trend semasa dan terkini pula merupakan aspek yang selalu ditekankan oleh pemajudemi memenuhi hati pengguna atau pembeli. Walau bagaimanapun pemasaran yangdijalankan memerlukan satu kos yang tinggi. Oleh itu pemaju perlu bijak mengatur strategiseterusnya menentukan bentuk promosi yang akan dijalankan dengan mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan perumahan bagi sesuatu kawasan yang dimajukan.

6.0 CADANGAN/IMPLIKASI

Dalam pemasaran hartanah setiap pemaju perlu mempunyai strategi masing-masing.Keputusan pilihan strategi yang digunakan akan menentukan pulangan jualan kelak di manajika strategi yang digunakan adalah betul maka, pulangan yang diperolehi adalah lumayan. Di

Page 76: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

72

sini dicadangkan agar pemaju mengadakan kempen/promosi yang lebih spesifik kepadagolongan sasaran yang berpotensi untuk menjadi pembeli. Misalnya bagi Proton CityDevelopment Sdn. Bhd., perlu mengadakan kempen/promosi terus kepada golongan yangberpotensi iaitu seperti ke Universiti Pendidikan Sultan Idris dan ke Politeknik Sultan AzlanShah, mengedarkan Flyers, menampal banner di tempat-tempat yang senang di nampak dansebagainya.Selain daripada itu, pemaju juga perlu membuat kajian mengenai trend terkinimasyarakat sekitar apakah jenis perumahan yang diperlukan dan mempunyai permintaanyang ramai agar setiap perancangan perumahan yang dibuat, mendapat sambutan yangmenggalakkan daripada pembeli amnya dan pelabur khususnya.

BIBLIOGRAFI

R. Dodge Woodson, Second Edition, 2005. Be a Successful residential land Developer.United States of America. McGraw-Hill.

Robert Irwin, 2001. Buy, rent, and Sell.How to Profit by Investing in Residential real Estate,United States of America: McGraw-Hill.

Kerin, Berkowitz, Hartley, Rudelius , 7th edition, 2002. Marketing. United States of America:McGraw-Hill

Malaysian Development Experiance, Changes and Challenges. 1994. Kuala Lumpur:National Institute of Public Administration (INTAN).

D. Richmond, Terjemahan Mohd Yunus Bin Abdul Rahman. 1992. Pengenalan Kepadapenilaian. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka

http://www.proton city development

http://www.pinji botanic

Page 77: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

73

TAHAP TEKANAN, KONFLIK KERJA KELUARGA DAN BEBANAN KERJADI KALANGAN PASANGAN DWI KERJAYA

Nor Mazana Binti Ismail dan Fauziah Binti AzizJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji tekanan, konflik kerja keluarga danbebanan kerja di kalangan pasangan dwi kerjaya. Kajian ini telah dijalankan di tiga jabataniaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Pengajian Am dan Jabatan Matematik, Sains DanKomputer. Objektif kajian ini adalah untuk melihat tekanan, konflik keluarga dan bebanantugas di kalangan pasangan dwi kerjaya. Data telah dikumpulkan melalui soal selidik yangtelah diedarkan kepada 52 orang responden. Seramai 52 orang responden telah dipilihmelalui persampelan rawak berlapis. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisianprogram komputer “Statistical Packeges For the Social Sciences” (SPSS). Hasil kajianmendapati min bagi aspek tekanan ialah 2.62, di tahap amat setuju, aspek konflik kerjakeluarga ialah 2.76, di tahap amat setuju dan aspek bebanan kerja ialah 3.00 berada di tahapsetuju.

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang kajian

Tekanan merupakan satu perkara yang universal dan dihadapi oleh hampirkeseluruhan manusia di alam sejagat. Ia boleh mempengaruhi individu dalam pelbagai carasehingga boleh menyebabkan penurunan kadar penyesuaian diri dalam masyarakat, kegiatansosial, pekerjaan, alam perkahwinan dan kegiatan seharian. Malahan tekanan yangmelampau boleh menyebabkan pemendekan jangka hayat. Tekanan juga boleh membawapenyakit psikomatik yang memberi kesan kepada prestasi dan komitmen terhadap pekerjaan(Husna, 1992).

Tekanan boleh terhasil daripada pelbagai sebab dan akibat konflik kerja keluarga iaitukonflik peranan di tempat kerja dan konflik peranan di rumah, bebanan kerja serta pembuatankeputusan. Bebanan di tempat kerja merupakan faktor-faktor penyumbang terhadap tekananbagi pasangan dwi kerjaya. Menurut Eckencode dan Gorr, 1990, tekanan terhasil akibatdaripada konflik kerja keluarga yang boleh mempengaruhi secara negatif atau positifterhadap kesejahteraan pekerja serta keluarga mereka. Organisasi juga perlu peka kepadaperubahan pasangan dwi kerjaya kerana keperluan mereka adalah berbeza bagi lelaki danwanita untuk sama-sama dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi demikebaikan bersama dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Page 78: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

74

1.2 Permasalahan Kajian

Peningkatan kadar penyertaan wanita di dalam sektor pekerjaan akan menyebabkanpeningkatan kepada pasangan dwi kerjaya di dalam masyarakat hari ini. Pertambahan inimenyebabkan peranan pasangan dwi kerjaya itu juga turut berubah. Wanita tidak lagi hanyamenjalankan aktiviti tradisional sahaja tetapi juga mempunyai kerjaya. Ini disebabkanpertambahan peluang pekerjaan hasil daripada ekonomi negara yang stabil dan meningkatdengan pesatnya, keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan bekerja keranaikatan kontrak dengan organisasi terutamanya wanita yang telah dibiayai untuk meningkatkanpendidikan peringkat tinggi.

1.3 Tujuan Kajian

Terdapat beberapa tujuan penyelidik bagi menjalankan kajian ini. Tujuan kajian ini adalahuntuk:a) Melihat dengan lebih jelas tahap tekanan, konflik kerja keluarga dan bebanan kerja di di

kalangan pekerja wanita dan pekerja lelaki.b) Membantu organisasi untuk sama-sama menangani dan cuba mengurangkan tekanan

yang berlaku di kalangan pekerja.

1.4 Objektif Kajian

Terdapat beberapa objektif kajian penyelidik dalam melaksanakan penyelidilkan ini. Objektifpenyelidik untuk melaksanakan kajian ini adalah untuk:a) Melihat tahap tekanan yang dialami di kalangan pasangan dwi kerjaya.b) Melihat tahap konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya.c) Melihat tahap bebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya

1.5 Persoalan Kajian

Terdapat beberapa persoalan pengkaji dalam menjalankan kajian ini. Persoalan kajian iniialah :a) Adakah wujud tekanan di kalangan pasangan dwi kerjaya?b) Adakah wujud konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya?c) Adakah wujud bebanan tugas yang tinggi di kalangan pasangan dwi kerjaya?

1.6 Hipotesis Kajian

Terdapat beberapa hipotesis yang ingin diperolehi oleh penyelidik. Hipotesis tersebut adalah:a) Hipotesis 1

Terdapat tekanan di kalangan pasangan dwi kerjaya.b) Hipotesis 2

Terdapat konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya.c) Hipotesis 3

Terdapat bebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya.

Page 79: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

75

1.7 Kepentingan Kajian

Di harap kajian ini dapat membantu organisasi dan pekerja untuk sama-samamenangani dan cuba mengurangkan tekanan, konflik kerja keluarga dan bebanan tugas yangberlaku. Seterusnya dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi sertakesejahteraan hidup keluarga amnya dan individu khususnya. Kajian ini juga diharap dapatmembantu individu untuk mengenalpasti dan memahami tahap tekanan yang dialami sertadapat menolong individu untuk mengkaji semula sistem nilai dan prinsip diri dan melakukanpengubahsuaian jika diperlukan.

3.0 METODOLOGI KAJIAN

Kajian tinjauan ini berbentuk penyelidikan ex post facto jenis kolerasi. MenurutMajid Konting (2004) menyatakan bahawa persoalan mengenai pembolehubah atribut tidakdapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah eksperimen. Pembolehubah atribut ialahpembolehubah yang telah sedia wujud dalam unit sosial sebelum sesuatu kajian dijalankan.Oleh yang demikian kajian ex post facto sesuai digunakan untuk mengkaji hubungan antarapembolehubah yang digunakan.

Kajian ex post facto digunakan oleh penyelidik bertujuan mengkaji perkaitan antarasebab dan akibat dengan cara memerhati dan menyemak semula data-data bagi mencarifaktor sebab dan akibat. (Sidek Mohd. Noah, 2002).

3.1 Tempat kajian

Tempat kajian adalah Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Pengajian Am danJabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Sultan Azlan Shah. Penyelidik telahmemilih lokasi kajian tersebut kerana subjek yang dipilih memenuhi kriteria, segala tuntutandan keperluan kajian. Populasi yang dipilih juga bertepatan dengan tujuan kajian danhipotesis yang dijangkakan dapat menjawab persoalan kajian.

3.2 Alat Kajian

Alat kajian yang digunakan ialah borang soal selidik. Borang soal selidik yangdigunakan mengandungi empat bahagian. Bahagian-bahagian soal selidik tersebut sepertiberikut :-

Bahagian I (Latar Belakang)Dalam bahagian ini mengandungi tiga bahagian iaitu latar belakang responden, latar

belakang pasangan dan latar belakang keluarga. Perkara yang akan ditanya adalah berkaitandengan umur, jantina, bangsa, taraf pendidikan tertinggi, jawatan sekarang, tempohberkhidmat, pendapatan, dan bilangan anak.

Bahagian II (Tekanan)Soal selidik dalam bahagian ini berkaitan dengan tekanan yang dihadapi. Bahagian ini

akan dibahagikan kepada tiga bahagian kecil. Tekanan akan diukur secara psikologikal,fisiologikal dan tingkah laku. Skala yang akan digunakan dibentuk daripada Girdano, Everlydan Dusek (1993); Markham U (1990). Skala ini diubahsuai oleh penyelidik bertepatandengan tujuan kajian. Bahagian ini mempunyai 30 item untuk mengukur tahap tekanan.

Page 80: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

76

Dalam menjawab soal selidik bahagian II, responden diminta membulatkan skalapada setiap item kerana skala yang diberikan adalah berbentuk skala likert. Setiap satusoalan mempunyai lima skala. Skala tersebut adalah seperti berikut:

1) 1 = Tidak pernah2) 2 = Pernah (setahun sekali)3) 3 = kadang-kadang (sebulan sekali)4) 4 = Kerap (seminggu sekali)5) 5 = Sangat kerap (tiap-tiap hari menghadapi)

Skor yang tinggi menunjukkan tahap tekanan yang tinggi. Skor tekanandikategorikan kepada tiga bahagian iaitu sangat rendah (30-60), rendah (61-90), sederhana(91-120) dan tinggi (121-150).

Bahagian III (Konflik Kerja Keluarga)Bahagian III pula adalah untuk mengkaji perkaitan konflik kerja keluarga terhadap

tekanan. Skala yang digunakan dibentuk daripada Kopelman, Greenhaus dan Connolly(1983) dan diubahsuai oleh pengkaji mengikut kesesuaian kajian. Ia mengandungi 24 itemuntuk mengetahui konflik kerja keluarga secara keseluruhan.

Dalam menjawab soal selidik bahagian III, responden diminta membulatkan skalapada setiap item kerana skala yang diberikan adalah berbentuk skala likert. Setiap satu soalanmempunyai lima skala. Skala tersebut adalah seperti berikut:-

1) 1 = Sangat Tidak Setuju2) 2= Tidak Setuju3) 3 = Tidak Pasti4) 4 = Setuju5) 5 = Sangat Setuju

Skor konflik kerja keluarga juga dibahagikan kepada empat kategori iaitu sangatrendah (24-48), rendah (49-72), sederhana (73-96) dan tinggi (97-120). Skor yang tinggimenunjukkan konflik kerja keluarga yang tinggi bagi responden.

Bahagian IV (Bebanan Kerja yang Sarat)Bahagian ini pula adalah untuk mengkaji bebanan kerja yang sarat. Skala dibentuk

dan diubahsuai daripada Savery, L.K (1986) dan Kindler. H.S & Ginsburg M. (1994). Iamengandungi 9 item.

Dalam menjawab soal selidik bahagian ini, responden diminta membulatkan skalapada setiap item kerana skala yang diberikan adalah berbentuk skala likert. Setiap satusoalan mempunyai lima skala. Skala tersebut adalah seperti berikut:

1) 1 = Tidak pernah2) 2 = Pernah (setahun sekali)3) 3 = kadang-kadang (sebulan sekali)4) 4 = Kerap (seminggu sekali)5) 5 = Sangat kerap (tiap-tiap hari menghadapi)

Skor yang tinggi menunjukkan bebanan kerja yang sarat dan sebaliknya. Skor yangtinggi (37-45), sederhana (28-36), rendah (19-27) dan sangat rendah (9-18).

3.3 Penganalisaan Data

Data yang diperolehi dikodkan dan dianalisis menggunakan perisian programcomputer “Statistical Package of Social Sciences” iaitu SPSS version 11.5. Stastistikdeskriptif (peratus dan min) digunakan untuk memerihalkan latar belakang responden.

Page 81: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

77

Penganalisaan data dengan menggunakan “statiscal Packages For the Social Sciences “(SPSS) menjadikannya lebih cekap dan afektif dan mengurangkan ralat dalam pengiraan.Menurut Majid Konting (2004) menyatakan bahawa penganalisaan data secara berstatistikmenggunakan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat dan bebas daripada ralat.

4.0 DAPATAN KAJIAN

Bab ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama mengemukakankeputusan kajian berdasarkan statistik diskriptif dengan mengemukakan peratusan dan minanalisis berdasarkan urutan hipotesis. Jadual-jadual disertakan bagi tujuan memudahkanpenganalisaan.

4.1 Dapatan Kajian

Pembentangan dapatan kajian ini akan diperturunkan mengikut tajuk-tajuk bagimenjawab persoalan kajian berdasarkan kepada objektif kajian.

a) Adakah wujud tekanan di kalangan pasangan dwi kerjaya?b) Adakah wujud konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya?c) Adakah wujud bebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya?

Analisis Data Secara Diskriptif

Profil Responden Mengikut Jantina.Di dalam kajian ini seramai 52 responden telah diambil sebagai sampel.Jantina Jumlah Peratus (%)Lelaki 14 27Wanita 38 73

Jadual 4.1: Profil Responden Mengikut Jantina

Profil Responden Mengikut Tempoh BerkhidmatDi dalam kajian ini respon yang dipilih telah berkhidmat selama satu tahun ke atas.Responden juga perlu mempunyai pasangan yang berkhidmat.

Tempoh Berkhidmat Lelaki Wanitan(14) % n(38) %

__________________________________________________________________Kosong - - 5 9.61- 5 tahun 5 10 17 32.76 - 10 tahun 8 15 16 30.711 - 15 tahun 1 2 0 0

Jadual 4.2:Profil Responden Mengikut Tempoh Berkhidmat

Page 82: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

78

Persoalan kajian mengenai tekanan di kalangan pasangan dwi kerjaya, daripada analisissoalan dapat disimpulkan dan diringkaskan seperti di bawah:-

Bil Aspek Tekanan Min Tahap1 Saya sering menghadapi sakit kepala 2.96 Setuju2 Saya sering mengalami kesukaran untuk tidur 2.46 Amat Setuju3 Saya sering terjaga pada waktu malam 3.10 Setuju4 Mimpi yang saya alami menyebabkan saya terganggu 2.40 Setuju5 Saya sukar untuk bangun di waktu pagi 2.67 Amat Setuju6 Saya makan lebih daripada kadar biasa 2.96 Setuju7 Saya makan kurang daripada kadar biasa 2.78 Amat Setuju8 Saya selalu merasa panik 2.59 Amat Setuju9 Saya kerap merasa sedih 2.78 Amat Setuju

10 Saya semakin kuat merokok 1.35 Sangat TidakSetuju

11 Saya selalu keletihan 3.78 Sangat Setuju12 Saya hilang minat untuk melakukan hubungan seks 2.61 Amat Setuju13 Saya sering mengalami tekanan darah tinggi 1.59 Sangat Tidak

Setuju14 Saya ketagihan ubat-ubatan 1.20 Sangat Tidak

Setuju15 Saya merasa cepat marah 2.98 Setuju16 Saya sentiasa merasa bimbang 2.86 Setuju17 Saya memandang rendah terhadap diri saya 2.25 Tidak Setuju18 Saya sukar menumpukan perhatian terhadap sesuatu

perkara.2.61 Amat Setuju

19 Saya sering dikecewakan oleh orang lain 2.22 Tidak Setuju20 Saya tidak berapa menyukai diri saya. 1.39 Sangat Tidak

Setuju21 Saya tidak mempunyai kesempatan untuk berehat. 3.06 Setuju22 Saya merasakan sukar untuk mengendalikan hidup. 1.92 Tidak Setuju23 Saya bukan seorang penyabar. 2.45 Amat Setuju24 Saya suka melakukan pelbagai kerja serentak. 2.92 Setuju25 Saya kurang mempunyai keyakinan diri. 2.25 Amat Setuju26 Saya sentiasa mengejar masa 3.76 Sangat Setuju27 Saya mengambil masa yang lama untuk melakukan

sesuatu perkara2.71 Amat Setuju

28 Apabila merasa tertekan, saya akan cepat marah. 2.96 Setuju29 Saya sering merasa gelisah. 2.31 Setuju30 Apabila rancangan saya tidak berjalan lancar, saya merasa

bimbang.3.06 Setuju

Page 83: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

79

Persoalan kajian mengenai konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya,daripada analisis soalan dapat disimpulkan dan diringkaskan seperti di bawah:-

Bil Aspek Konflik Kerja Keluarga Min Tahap1 Saya terpaksa membuat tugas-tugas yang berbeza di

tempat kerja3.83 Sangat Setuju

2 Saya tidak berupaya menjadi diri saya yang sebenarsemasa di tempat kerja.

2.52 Amat Setuju

3 Saya bekerja dalam keadaan polisi yang tidak sesuai. 2.83 Setuju4 Kerja-kerja saya menawarkan peluang yang rendah bagi

meningkatkan kemahiran2.88 Setuju

5 Saya inginkan kuasa yang lebih di tempat kerja 2.15 Tidak Setuju6 Semasa bekerja, saya menerima tugasan yang mempunyai

sumber yang tidak mencukupi untuk menjalankan tugasdengan sempurna.

3.23 Setuju

7 Tingkah laku saya sentiasa berubah di tempat kerja tanpamenghiraukan dengan siapa saya berurusan.

2.40 Amat Setuju

8 Saya menerima permintaan yang tidak sesuai di tempatkerja

2.83 Setuju

9 Kadangkala, keluarga saya tidak suka melakukan sesuatuyang saya gemari.

2.40 Amat Setuju

10 Saya dan pasangan saya mempunyai pandangan yangberbeza tentang siapa seharusnya sesuai menjadi rakan-rakan kami.

2.27 Tidak Setuju

11 Keadaan keluarga saya sekarang ini menghadkan sayauntuk mengejar apa yang saya ingini.

2.42 Amat Setuju

12 Tanggungjawab keluarga memaksa saya untuk membuatsesuatu yang saya tidak suka.

2.16 Tidak Setuju

13 Saya dan pasangan saya mempunyai pandangan yangberbeza tentang waktu untuk berinteraksi

2.37 Amat Setuju

14 Saya dan pasangan saya mempunyai kegemaran yangberbeza bagi mendapatkan hiburan.

2.63 Amat Setuju

15 Saya dan pasangan saya mempunyai cara yang berbezauntuk bersendirian

3.14 Setuju

16 Saya dan pasangan saya mempunyai matlamat yangberbeza.

2.47 Amat Setuju

17 Jadual kerja saya sering menimbulkan konflik dengankehidupan keluarga saya.

2.41 Amat Setuju

18 Saya merasakan terlalu penat untuk melakukan tugas-tugas di rumah selepas pulang dari kerja.

3.18 Setuju

19 Saya mempunyai pelbagai tugasan di tempat kerja yangtidak bersesuaian dengan minat saya.

2.86 Setuju

20 Keluarga saya tidak suka apabila saya asyik memikirkan 3.14 Setuju

Page 84: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

80

Bil Aspek Konflik Kerja Keluarga Min Tahaptugasan tempat kerja semasa di rumah.

21 Tuntutan kerja yang banyak menyukarkan saya untukberehat sewaktu berada di rumah.

2.75 Amat Setuju

22 Saya terpaksa mengorbankan masa bersama keluarga bagimenyelesaikan tugasan di tempat kerja.

2.71 Amat Setuju

23 Kerja saya menyukarkan saya untuk menjadi pasanganatau ibu bapa yang baik.

2.39 Amat Setuju

24 Saya tidak mempunyai masa yang cukup bersama anak-anak

2.65 Amat Setuju

Persoalan kajian mengenai bebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya, daripadaanalisis soalan dapat disimpulkan dan diringkaskan seperti di bawah:-

Bil Aspek Bebanan Tugas Min Tahap1 Saya merasakan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan

baik kerana terlalu banyak bebanan.2.73 Amat setuju

2 Saya berasa bebanan kerja adalah terlalu berat untuk sayaselesaikan dalam satu hari.

2.94 Setuju

3 Kerja saya sering diganggu. 2.96 Setuju4 Saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk

menjalankan tugas saya dengan baik.3.04 Setuju

5 Saya berasa terbeban dengan kesuntukan masa di dalammenyelesaikan tugasan

3.12 Setuju

6 Saya mempunyai masalah dalam mengutamakan kerjasaya

2.67 Amat Setuju

7 Keadaan kerja saya menghalang saya untuk bersosial ditempat kerja.

2.60 Amat Setuju

8 Saya sering menerima permintaan yang tidak sesuai dariketua-ketua saya.

2.35 Amat Setuju

9 Saya sentiasa menerima kerja walaupun tugasan terdahulubelum selesai.

2.83 Setuju

Secara kesimpulannya, dapatan bagi aspek tekanan, konflik kerja keluarga dan bebanan tugaspasangan dwi kerjaya dapat dirumuskan seperti di dalam jadual dibawah:-

Bil Aspek Min Tahap1 Tekanan 2.62 Amat Setuju2 Konflik Keluarga 2.76 Amat Setuju3 Beban Tugas 3.00 Setuju

Page 85: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

81

Keputusan HipotesisHipotesis 1.Dapatan menunjukkan terdapat tekanan di kalangan pasangan dwi kerjaya.Hipotesis 2Dapatan menunjukkan terdapat konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya.Hipotesis 3Dapatan menunjukkan terdapat bebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya.

5.0 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Keputusan Kajian

Hasil penganalisaan data didapati bahawa terdapat tekanan, konflik kerja keluarga danbebanan tugas di kalangan pasangan dwi kerjaya.Tekanan boleh terhasil daripada pelbagai sebab dan akibat konflik kerja keluarga iaitu konflikperanan di tempat kerja dan konflik peranan di rumah, bebanan kerja serta pembuatankeputusan.

5.2 Tekanan yang dihadapi oleh pasangan dwi kerjaya.

Hasil kajian ini boleh di kaitkan dengan hasil kajian yang dijalankan di luar negaraoleh Carikei (2002) dalam kajiannya menumpukan terhadap perbezaan antara gender yangmempengaruhi konflik kerja keluarga di antara pihak pengurus di Turkey. Seramai 110pekerja lelaki dan 137 pekerja wanita telah dikaji melalui pengedaran soal selidik. Keputusankajian mendapati bahawa konflik kerja keluarga adalah lebih signifikan berbanding konflikkeluarga kerja.

5.3 Konflik kerja keluarga di kalangan pasangan dwi kerjaya.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat konflik kerja keluarga yang dihadapioleh pasangan dwi kerjaya. Penemuan hasil kajian ini menyokong keputusan yang diperolehioleh Jeevanand A/L Arumungam (2004) dijalankan bagi menjalankan kajian yang bertajukkonflik kerja keluarga (WFC) dan konflik keluarga kerja (FWC), hubungannya dengankesejahteraan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahawa keluarga yang mempunyai konflikkerja keluarga amat memberi kesan dan mempengaruhi konflik keluarga kerja sertakesejahteraan hidup.

5.4 Bebanan tugas yang sarat di kalangan pasangan dwi kerjaya.

Hasil kajian ini juga bercanggah dengan dapatan yang dihasilkan oleh Lewis &Cooper et, al.(1995). Bebanan kerja yang sarat terjadi apabila pasangan terikat denganpekerjaan tetap di tempat kerja seiring dengan tugas-tugas dalam menguruskan rumahtanggadan penjagaan anak.

Page 86: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

82

6.0 CADANGAN/IMPLIKASI

6.1 Cadangan

• Pihak majikan dan organisasi perlu memantau kebajikan pekerjanya dari masa kesemasadan penyelarasan tugas agar pekerja tidak berada di dalam bebanan tugas yang di luarkemampuannya.

• Pasangan suami isteri yang berkerjaya perlulah bersedia memikul tanggungjawabbersama-sama agar keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga sentiasa terpelihara.

6.2 Implikasi

• Implikasi Kepada PekerjaMelalui kajian ini para pekerja dapat mengenalpasti punca-punca tekanan yangdihadapi oleh mereka. Di samping itu juga para pekerja sedar bahawa permasalahanmereka berpunca daripada tekanan yang dihadapi.

Setelah mengenalpasti punca-punca tekanan yang dihadapi, para pekerja bolehmengatur langkah dan strategi yang berkesan bagi menurangkan tekanan yangdihadapi.

• Implikasi kepada Majikan dan OrganisasiPihak majikan dan organisasi dapat mengenalpasti punca-punca tekanan sertamemahami situasi yang dihadapi oleh pekerja pasangan dwi kerjaya.

7.0 RUJUKAN

Adams, G.A, L.A., King, D.W. (1996). Relationships of Job and Family Involvement,Family Social Support, and Work-Family Conflict With Job and Life Satisfaction.Applied Psychology, 81(4), 411-420.

Casper, W.J., Martin, J.A. Buffaardi, L.C. Erdwins, C.J. (2002). Work-Conflict, PerceivedOrganizational Support, and Organizational Commitment Among Employed Mothers.Occupational Health Psychology, 7(2), 99-108.

Duxbury, L.E & Higgins, C.A. (1991). Gender Differences In Work Family Conflict. AppliedPsychology, 76(1), 60-74.

Eckenrode, J. & Gore, S.(1990). Stress Between Work and Family. New York: Plenum Press.Good, L.K., Gentry, J.W. & Sisler, G.F. (1990). Work Family Conflict And Retail Managers

Job Attitude. Home Economics Research, 18, 323-325.

Greenhaus, J.H & Beutell, N.J (1985). Sources Of Conflict Between Work And Family Roles.Academy of Management Review, 10, 299-319.

Page 87: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

83

Husna, S. (1992). Strategies And Programs To Support Working Parents: The Case ofMalaysia. The First South-East A Roundtable On Social Development: Managing TheSocial Impact Of Industrializations. Shah Alam: Prentice Hall.

Jeevanand A/L Arumungam (2004). Konflik Kerja Keluarga (WFC) dan Konflik KeluargaKerja (FWC), Hubungannya dengan Kesejahteraan Hidup. Latihan Ilmiah. UniversitiKebangsaan Malaysia.

Kopelmaan, Greenhaus & Connolly (1983). Dual Career Family. New York: Willy and Sons.

Page 88: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

84

KAJIAN HUBUNGAN ANTARA AMALAN DAN TATACARA HIDUPMENCERDASKAN MINDA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DENGAN

PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DI POLITEKNIK SULTAN AZLANSHAH

ZAKIAH BINTI AKSAHJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Amalan dan tatacara hidup mencerdaskan minda merupakan pendekatan yang jarangsekali didedahkan kepada masyarakat walaupun masyarakat rata-rata mengakui terdapatpanduan dan amalan bagi mencerdaskan minda menurut perspektif Islam. Sekaligus ini turutmembuktikan bahawa agama Islam adalah agama yang syumul dan melengkapi semua aspekkehidupan manusia. Islam ada menggariskan panduan untuk mencerdaskan mindaberpandukan Al-Quran dan As-sunnah. Kajian ini dilakukan pada asasnya adalah untukmengkaji hubungan antara amalan dan tatacara hidup pelajar samaada menetapi atau tidakmenepati syariat Islam dan secara langsungnya turut memberi kesan kepada pembentukkanindividu yang bersahsiah, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. sepertimana Rasulullahs.a.w berpesan kepada Abu Zar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban.“WahaiAbu Zar, tidak dinamakan seseorang itu berakal jika akalnya tidak digunakan untuk berfikirdan tidak ada usaha yang dianggap bermanfaat melainkan berakhlak mulia” Agama Islam itusendiri ada menggariskan beberapa panduan berkaitan amalan dan pemakanan ke ataspembentukkan insan. Kajian ini adalah untuk menjustifikasi adakah faktor-faktor amalan dantatacara hidup pelajar memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Penekanan yangdiberi adalah berkaitan amalan pemakanan, pengambilan pemakanan tambahan dan tatacarahidup dan kaitan dengan pencapaian akademik, pelajar Sijil Perkhidmatan Bangunan diJabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Azlan Shah. Metodologi kajian ini melibatkanpenggunaan soal selidik untuk dibandingkan dengan keputusan peperiksaan pelajar padasemester lepas.

1.0 PENDAHULUAN

Tumpuan kajian ini adalah mengkaji hubungan antara amalan dan tatacara hidupmencerdaskan minda menurut perspektif Islam dan kaitannya dengan dengan pencapaianakademik pelajar. Mengkaji apakah faktor-faktor yang memberi kesan ke atas pencapaianakademik pelajar SPB 2. Pelajar-pelajar ini berisiko menghadapi kegagalan dan tidak dapat

Page 89: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

85

menamatkan pengajian seperti yang sepatutnya. Maka satu usaha untuk mengenalpastibagaimana amalan dan tatacara hidup mereka benar-benar mematuhi syariat Islam atausebaliknya. Semoga pihak pengkaji dapat melihat sendiri hubungkait antara amalan dantatacara hidup dengan pencapaian akademik pelajar. Seterusnya diharapkan pihak pengkajidapat mencadangkan jalan penyelesaian di atas permasalahan yang ketara ini.

Objektif pertama kajian ini adalah mengumpul maklumat tentang amalan dan tatacarahidup pelajar yang menepati atau melanggar syariat dan hubungkait diantara pencapaianakademik pelajar. Namun apa yang uniknya tentang permasalahan pencapaian akademikpelajar yang rendah ini ialah, ianya dilihat dari sudut perspektif Islam. Malah kaedah danpendekatan yang boleh dicadang untuk menanganinya juga perlulah dari sudut Islam.Lazimnya mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar darisudut islamik tidaklah mudah dan senang berbanding kajian biasa. Kerana menurut aspekislamik kedua-dua faktor yang dapat mempengaruhi ke arah menjadi lebih baik atausebaliknya perlu diambilkira sepertimana Sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan olehBukhari dan Muslim:

Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging, apabila ia baik, maka baiklahseluruhnya. Dan apabila rosak, rosaklah badan sekaliannya. Ketahuilah bahawa itu adalahhati.

Objektif kedua adalah untuk menyusun semula maklumat dan mengenalpasti sejauhmana faktor-faktor tersebut memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar.Memandangkan isu permasalahan pencapaian akademik yang rendah selalu menjadi perhatian.Setiap orang pasti tertanya-tanya apakah faktor yang mempengaruhi perkara tersebut. Didalam kajian ini, pengkaji cuba mengkaji dan mengenalpasti sama ada faktor amalan dantatacara hidup berlandaskan syariat mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar. Selainitu kesan kajian ini diharapkan dapat mengenegahkan beberapa faktor yang dirasakan perludiberi perhatian oleh pihak pengurusan politeknik dan masyarakat ke arah membentuk modalinsan yang bersahsiah, berakhlak mulia dan mempunyai kecerdasan minda.

2.0 METODOLOGI KAJIAN

Bagi memenuhi objektif yang telah ditetapkan dalam menjalankan kajian ini, terdapat5 peringkat utama gerak kerja telah digariskan. Ianya adalah terdiri daripada:

i. Peringkat Pertama : Kajian Awalan

Di peringkat awal ini, proses mengenalpasti isu dan permasalahan dilakukan terlebihdahulu. Kemudian beberapa objektif telah ditetapkan bagi membolehkan isu dan factorpermasalahan yang ingin dikaji dapat dikenalpasti saling hubungkait dengan pencapaianakademik pelajar. Daripada objektif-objektif tersebut pula, maklumat dan bahan-bahan yangberkaitan dapatlah ditentukan secara kasar bagi membolehkan gambaran awal kajian yangakan dilaksanakan dilihat.

Di peringkat ini, masalah yang ingin kajian juga dikenalpasti terlebih dahulu bagimembolehkan skop kajian yang dilaksanakan adalah lebih berkesan. Seterusnya, metodologikajian ditentukan dan perancangan yang teliti dirangka agar kerja-kerja penulisan kajianberjalan dengan lancar dan teratur.

Page 90: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

86

ii. Peringkat Kedua : Kajian Literatur

Di peringkat ini, kajian secara teoritikal dijalankan iaitu berkenaan faktor terhadappermasalahan pencapaian akademik yang rendah di kalangan pelajar. Ianya dilakukan denganberpandukan objektif-objektif yang telah digariskan berkenaan isu dan faktor yang ingindisentuh dalam penulisan kajian ini.

Kajian seterusnya dibuat melalui sumber-sumber sekunder yang diperolehi sepertibuku-buku ilmiah, keratan akhbar serta sumber-sumber penulisan yang berkaitan di internet.Melalui kajian ini, ianya dapat membantu penulis dalam proses pengumpulan data danpenyediaan soal selidik yang akan dilakukan di peringkat seterusnya.

iii. Peringkat Ketiga : Pengumpulan Data

Semasa di peringkat ini, proses pengumpulan data adalah merangkumi data-data yangterdiri daripada data kuantitatif dari satu kumpulan pelajar politeknik iaitu kelas SijilPerkhidmatan Bangunan 2.

Data-data yang diperolehi untuk kajian adalah dengan menggunakan kaedah danpendekatan yang bersesuaian dengan kajian ini. Pengumpulan data pada peringkat ini pulaadalah melibatkan data-data berkaitan yang diperolehi daripada unit yang terlibat secaralangsung dengan kajian kes seperti dalam bentuk laporan peperiksaan akhir dan soal selidik.Data peperiksaan akhir merujuk kepada data peperiksaan akhir sesi Julai 2009. Manakala datadari soal selidik pula merujuk kepada perkara semasa berkaitan amalan dan tatacara hiduppelajar berkenaan.

iv. Peringkat Keempat : Analisa Data

Data pencapaian akademik yang dikumpulkan dari unit peperiksaan disemak dengandata dari jabatan akademik dan dikemaskini dari masa ke semasa bagi memastikan kesahandata tersebut. Hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisa berpandukan objektif dan skopyang telah ditetapkan di dalam kajian ini. Output kajian akan diperolehi pada peringkat ini dimana ia seharusnya berupa saling hubungkait antara permasalah dengan faktor yangdibincangkan. Akhir sekali data ini perlu disemak dan diteliti bagi memastikan data yangdikumpul tidak menyalahi data sebenar.

v. Peringkat Kelima : Rumusan Dan Cadangan

Di peringkat yang terakhir ini, rumusan terhadap kajian ini akan dibuat secaramenyeluruh. Beberapa cadangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji juga dijangka akandisyorkan berdasarkan penemuan-penemuan di sepanjang kajian dijalankan.

3.0 DAPATAN KAJIAN

Berikut adalah hasil dari soal selidik dan dapatan yang diperolehi dari keputusanpeperiksaan akhir pelajar SPB 2. Melalui semakan dan penyelidikan ke atas keputusanpeperiksaan yang berkaitan, serta dibantu data-data telah dapat dikumpulkan dan seterusnyadianalisis secara kuantitatif. Penganalisisan ini mencakupi data yang dikumpul daripada soalselidik dan keputusan peperiksaan pelajar.

Page 91: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

87

Kajian Peringkat Pertama – Tahap Prestasi Pelajar

Keputusan peperiksaan sesi Julai 2009 mendapati 4 orang pelajar atau 12% pelajarSPB 2 mendapat purata Himpunan Markah HPNM kurang dari 2.0 dikategori sebagaiKedudukan Bersyarat, manakala kira-kira 76% mendapat gred HPNM di antara 2.0 hingga2.99. Didapati 9% mendapat HPNM melebihi 3.0 dan di bawah 3.5 dan hanya seorangresponden (3%) yang melepasi tahap HPNM 3.5 yang melayakkan bagi anugerah KetuaJabatan.

Kajian Peringkat Kedua – Tahap Kefahaman Dan Kesediaan Pelajar Dalam Aspek PanduanMencerdaskan Minda

Dari soal selidik yang dijalankan 88% pelajar mengetahui bahawa cara dan amalanpemakanan yang berkualiti dapat mempengaruhi perkembangan minda manusia. Kira-kira79% menyedari terdapat garis panduan yang khusus untuk mencerdaskan minda menurutperspektif Islam. 100% pelajar SPB 2 berminat untuk mempelajari dan mendalami amalan-amalan untuk mencerdaskan minda yang telah digariskan menurut Al-Quran dan SunnahNabi.

Kira-kira 91% bersetuju memperuntukkan sejumlah wang untuk manfaat tubuh badandan minda mereka. Daripada pecahan ini, makanan kesihatan merupakan jumlah terbesarmengikut undian 31 orang pelajar di mana 51% bersetuju memperuntukkan wang merekauntuk membeli makanan kesihatan, 37% bersedia memperuntukkan bagi membeli bahanilmiah, 10% bersedia membeli peralatan sukan dan selebihnya 2% bersedia membeli lain-lainperkara yang dirasakan dapat memberi manfaat.

Kajian Peringkat Ketiga – Tabiat dan Amalan Pemakanan Pelajar

Kira-kira sebahagian pelajar ini suka kepada makanan berjeruk (50%) dan manakalasebahagian pelajar lagi ada mengambil makanan tambahan dan supplemen untuk minda dankesihatan (50%). Daripada pecahan supplemen dan makanan tambahan, majoriti iaitusebanyak 52% mengambil kismis atau kurma sebagai makanan tambahan, diikuti vitamin (24%), minyak ikan (6%), madu lebah (6%) dan lain-lain (6%).

Sebanyak 71% pula meminati makanan segera seperti mee segera, burger, ayamgoreng dan makanan ringan yang banyak terdapat di pasaran.

Di samping itu faktor merokok juga ada diambil kira di dalam kajian ini. Sebanyak71% pelajar SPB 2 merupakan pelajar lelaki. Peratusan yang tinggi ini juga mungkin adakaitan dengan peratusan pelajar yang merokok iaitu 53% pelajar mengakui pernah merokok.Daripada pecahan tersebut, kira-kira 22% boleh diklasifikasikan sebagai perokok tegar keranamengakui merokok pada setiap hari, 61% merokok pada setiap minggu dan selebihnya iaitu17% mengakui pernah merokok.

Kajian Peringkat Keempat – Gaya Hidup Pelajar

Dalam kajian terhadap gaya hidup pelajar dari aspek senaman, riadah dan bersukan,hanya kira-kira 38% sahaja akan menghabiskan masa pada sebelah petang dengan beriadahatau bersukan. Dari aspek pengisian masa lapang, 47% responden suka menonton rancangantelevisyen. Dari segi budaya membaca, sebahagian responden iaitu 50% lebih gemar memilihbahan bacaan yang ringan seperti novel dan majalah hiburan berbanding buku-buku danmajalah ilmiah.

Page 92: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

88

Kajian terhadap aspek kerohanian yang melibatkan solat 5 waktu dan tilawatul Quranmempersembahkan suatu dapatan yang amat kurang memberangsangkan. Hanya 44%responden yang mewakili seramai 15 orang mengakui solat 5 waktu pada setiap hari, 24%mengakui tidak menunaikan solat manakala selebihnya iaitu 32% responden solat setiap haripada bilangan waktu yang tidak cukup 5 waktu atau pada bila-bila masa sahaja.

Sementara itu, dalam soal selidik dari aspek budaya membaca Al-Quran, tidak adapelajar yang membaca Al-Quran pada setiap hari, 49% responden membaca Al-Quran padasetiap minggu dan 42% responden jarang-jarang sekali membaca Al-Quran. Walaupunperatusan responden yang langsung tidak pernah membaca Al-Quran agak rendah, iaitu 9%yang mewakili seramai 3 orang, namun ia merupakan suatu perkara yang perlu diberiperhatian serius kerana ia melibatkan aspek pegangan agama.

Kajian Peringkat Kelima – Ketahanan Mental Dan Fizikal Pelajar

Kajian peringkat kelima melihat sejauhmana aspek ketahanan mental dan fizikalresponden. Hasil kajian mendapati bahawa 50% responden kerap kali dan kadang kalakepenatan sehingga menjejaskan tugas-tugas harian, 47% didapati kerap kali dan kadang kalamengantuk ketika kuliah berlangsung dan 71% didapati kerap kali atau kadang kala terlupasesuatu perkara atau fakta. Tahap peratusan yang tinggi ini menunjukkan kurangnya ketahananfizikal dan mental merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pencapaianakademik yang rendah.

Ulasan

Kajian ini menunjukkan bahawa gaya hidup yang kurang sihat serta tabiat dan amalanpemakanan yang salah merupakan antara faktor primer yang menyumbang kepada prestasiakademik yang rendah di kalangan majoriti responden.

Sebagai contoh, merokok merupakan satu tabiat buruk dan membahayakan kesihatan.Merujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam ‘muzakarah’ kali ke-37 pada 23Mac 1995 secara sebulat suara memutuskan bahawa merokok adalah haram dari sudutpandangan Islam. Kerajaan Arab Saudi telah lama mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok.Selain itu, para ulama’ juga menghukum haram terhadap perbuatan merokok, mengedar,menanam tembakau bagi menghasilkan rokok. Hasil daripada jual-beli daun tembakau adalahdianggap tidak sah di segi syarak.

Menurut asas hukum Syariah (Kanun undang-undang yang bersumber daripada AlQuran dan Hadis Rasulullah s.a.w) adalah haram bagi orang Islam mengambil makanan atauminuman yang boleh membawa maut, sama ada cepat atau lambat, seperti racun, atau sesuatuyang membahayakan, termasuk makan dan minum secara berlebihan sehingga bolehmenjejaskan kesihatan. Profesor Dr Yusof Al Qaradawi melalui bukunya, The Lawful and TheProhibited In Islam menegaskan bahawa memakan makanan yang boleh memudaratkan diriadalah haram.

Selain itu, penekanan berhubung aspek solat kurang diberi perhatian oleh ramairesponden sedangkan solat itu adalah tiang agama. Ramai yang culas mengerjakan solatsedangkan hakikatnya solat adalah wadah kesihatan fizikal, kecerdasan mental, keseimbanganemosi dan psikologi serta kesejahteraan rohani. Perspektif sebahagian responden terhadapsolat amat dangkal, sedangkan sudah terbukti lagi nyata dalam banyak kajian yang dilakukan,solat yang dilaksankan dengan sempurna dan khusyuk mampu menjadikan minda lebih cerdas,jasmani yang sihat, emosi yang tenang di samping melahirkan rasa taqwa kepada Allah s.w.t.

Page 93: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

89

Professor Arnold Ehret, pengasas Sistem Perubatan “Ethretisme” dan “Mucusless DietHealing” melaporkan bahawa menurut pendapat dan pengalaman peribadinya bahawa sebaik-baik latihan jasmani untuk kesihatan dan penyembuhan ialah menyanyi. Al-Quran punmerupakan sejenis ”nyanyian” kerana Rasulullah s.a.w menyuruh umatnya membaca denganberlagu, atau dengan kata lain ialah dengan menyanyi. Apabila berlagu atau menyanyi denganfikiran khusyuk dan penuh perasaan, maka akan terjadi perhubungan dan rangsangan daritempat sebutannya kepada organ-organ dalaman. Ia merupakan sejenis rangsangan yangterbagus kepada organ-organ dan membentuk ketenangan kepada berjuta-juta saraf di dalamtubuh.

Di samping itu, budaya membaca bahan-bahan ilmiah dan bermanfaat perlu disemaibagi membentuk ketrampilan dan personality insan yang unggul serta berpengetahuan.Riadah dan senaman juga perlu dijadikan kelaziman. Kesihatan mental bergantung kepadakesihatan tubuh badan. Senaman mengaktifkan pembekalan oksigen ke bahagian otak. Untukberfungsi dengan baik, otak memerlukan 20 hingga 25% oksigen. Kesan kekurangan oksigenmenjadikan mengantuk dan kelemahan otak untuk berfikir.

Kelebihan amalan dan tatacara mencerdaskan minda mengikut syariat Islam bukansahaja mampu melahirkan pelajar yang berprestasi akademik yang cemerlang, malahbersahsiah terpuji, mempunyai jati diri yang unggul dan berketrampilan melalui pendekatanpembentukan hati yang bersih. Apabila rohani kita sihat, maka elemen mental, fizikal danemosi akan turut sihat. Berikut adalah petikan kata-kata Ibrahim Bin Adham:

Hati orang yang beriman adalah bersih seperti cermin, kerana syaitan tidak dapatmemperdayakannya dengan sesuatu, sebab ia lebih dahulu melihatnya. Tetapi ia telah sekaliberdosa, Allah campakkan ke dalam hatinya satu tompok yang hitam. Kalau ia bertaubat,hilanglah warna kehitaman itu. Andaikata ia kembali berbuat dosa, dan tidak bertaubat,timbullah semula tompokan itu hingga sekalian bahagian hatinya menjadi hitam belaka.Waktu itu maka tidaklah berguna lagi nasihat yang diberikan kepadanya.

4.0 KESIMPULAN

Dalam menjalankan kajian ini pengkaji bukan sahaja mencari maklumat, tetapi turutberkongsi dan memperolehi banyak manfaat dari kajian yang dijalankan. Walaubagaimanapun atas kekangan masa dan waktu, kajian yang dijalankan ini terpaksa diberikan skop yangkecil untuk membolehkan kajian dijalankan pada peringkat yang lebih mudah.

Adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian ini dapat dijadikan panduan dan rujukankepada pihak-pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan untuk membantu menghadapipermasalahan pencapaian akademik yang rendah di kalangan pelajar. Kajian yang lebihlengkap dan mendalam perlu diteruskan untuk menambahbaik kajian yang sedia ada, keranaamalan dan panduan mencerdaskan minda menurut perspektif Islam sebenarnya adalah terlaluluas dan akan terus berkembang kerana ianya mencakupi keseluruhan aspek hidup.

5.0 CADANGAN

Pada setiap semester, pelajar-pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah akan didedahkandengan kursus-kursus motivasi dan teknik belajar yang berkesan. Oleh kerana peluang yangterhad menyebabkan hanya dalam jumlah yang sedikit sahaja pelajar akan memperolehipeluang untuk menghadiri kursus-kursus atau seminar yang dijalankan sepanjang semester.Pertamanya pengkaji ingin mencadangkan diterbitkan sebuah modul kursus berkaitan amalan

Page 94: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

90

dan panduan mencerdaskan minda menurut perspektif Islam di peringkat politeknik. Modulseperti ini diharapkan dapat menyebar luas pengetahuan dan panduan mencerdaskan minda dikalangan pelajar di politeknik. Modul tersebut juga hendaklah boleh digunapakai pada sesipertemuan bersama penasihat akademik dan mampu beli oleh semua pelajar politeknik.Dengan cara ini pengetahuan dan pendedahan berhubung amalan dan panduan mencerdaskanminda menurut perspektif Islam akan diketahui oleh semua pelajar Politeknik khususnya danpelajar institut pengajian tinggi umumnya.

Di samping itu, para pensyarah yang berkaitan juga perlu diberikan pendedahansewajarnya berhubung aspek amalan dan panduan mencerdaskan minda menurut perspektifIslam agar mereka mampu mengenalpasti permasalahan yang timbul dan member bimbingandengan lebih berkesan.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik dari sudutislamik perlu dikaji dengan lebih lanjut kerana faktor-faktor yang dibincangkan dalam kajianini masih tidak menyeluruh. Kajian perlu dijalankan peringkat demi peringkat agar dapatanyang diperolehi dari kajian yang dijalankan dapat dikumpul dan dilaporkan dengan lebihterperinci.

Akhir sekali pengkaji ingin mencadangkan agar satu mekanisma atau pembaharuanperlu dirangka bagi membolehkan pengetahuan berhubung amalan dan panduan mencerdaskanminda menurut perspektif Islam boleh disebarluas ke peringkat politeknik dan seluruh lapisanmasyarakat. Hanya dengan pengetahuan berhubung amalan dan tatacara hidup berlandaskansyariat akan dapat membantu para pelajar menghadapi situasi kehidupan lebih berdisiplin danmematuhi etika hidup sebagai muslim sejati.

6.0 BIBLIOGRAFI

Ustazah Siti Nor Bahyah Mahamood, Jaafar Salleh, Panduan Mencerdaskan Minda. TelagaBiru.

Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah, Haji Muhammad Zakaria, Zizi Azlinda Yusof,Petua Untuk Sentiasa Ceria. Telaga Biru.

Muhammad Lokman Hakim, Bisikan Nurani : Himpunan Doa. Knights Venture Marketing.

Modul Rahsia Cerdas dan Pintar Ingatan Fotografi. Ibnu Sina

Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Sharif Al-Nawawi. Hadith 40. (Terjemahan danSyarahnya Oleh Mustafa Abdul Rahman), Dewan Pustaka Fajar.

Halal Haram,Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP).

Ibnu Al-Qayyim, Tib an Nabawi Crescent News

Ustaz Ismail Kamus, Hidup Bertaqwa. At Tafkir Enterprise.

Page 95: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

91

Dr. Abdul Aziz Azimullah, Rahsia Kecemerlangan Peperiksaan. Entrepreneurs DevelopmentInstitute Sdn. Bhd. 2002

Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah, Haji Muhammad Zakaria, Strategi MenghadapiPeperiksaan (2007) Telaga Biru.

Ahmad Sunawari Long, Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam (2006)Universiti Kebangsaan Malaysia.

Page 96: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

92

KEKUATAN TANAH CAMPURAN SIMEN YANG DIMAMPATBERDASARKAN UJIAN RICIH TERUS

Mazly Bin Mohd Nor, Haslinda Bt Ab Aziz dan Nor Hayati Bt Ab RahimJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Bahan penstabil yang biasa digunakan untuk membaikpulih tanah yang bermasalahialah simen, kapur, asid fosforik dan lain-lain bahan penstabil kimia. Kajian telah dilakukanke atas tanah di belakang Bengkel Kayu Jabatan Kejuruteraan Awam di mana ia bertujuanuntuk mengetahui ciri-ciri kejuruteraan tanah yang telah distabilkan dengan bahan penstabilkimia simen. Sebanyak 30% simen daripada berat tanah digunakan bagi menstabilkan tanahtersebut dan ia bergantung kepada jenis ujikaji. Antara ujikaji-ujikaji yang dijalankan ialahujian pemadatan, CBR dan ujian riceh terus. Kandungan lembapan/air yang digunakan adalahberdasarkan kepada kandungan air optima ujian pemadatan proctor piawai. Perbandingandata sebelum dan selepas penggunaan bahan tambah iaitu simen telah dibuat. Daripada ujikajimakmal yang dijalankan, kekuatan tanah yang distabilkan dengan menggunakan simen telahmeningkat.

1.0 PENDAHULUAN

Tanah merupakan bahan yang terbentuk hasil daripada gabungan pelbagai bahan yangberlainan di mana ia terbentuk dari hasil luluhawa batuan samada secara fizikal atau kimia.Luluhawa fizikal menyebabkan penyepaian batuan kepada saiz zarah yang lebih kecil. Agen-agen luluhawa fizikal termasuklah tindakan fros, perubahan suhu, hakisan dan aktivititumbuhan, haiwan dan manusia. Luluhawa kimia menyebabkan penguraian bahan-bahanmineral di dalam batuan secara pengoksidaan, penurunan, pengkarbonan dan proses-proseskimia lain. Tanah mempunyai ikatan zarah-zarahnya lemah atau tidak terikat, di mana diantara zarah-zarah tersebut terdapat lompang yang terdiri daripada air dan udara.

Penggunaan bahan tambah untuk penstabilan tanah sudah lama dipraktikkan.Contohnya penggunaan kapur sebagai penstabilan tanah untuk pembinaan jalan (Kezdi,1979). Penstabilan tanah adalah proses-proses untuk memperbaiki sifat-sifat kejuruteraantanah supaya tanah tersebut sesuai untuk digunakan dan memenuhi tahap keperluan aktivitipembinaan. Terdapat pelbagai bahan tambah digunakan untuk memperbaiki sifat-sifatkejuruteraan tanah. Antaranya ialah simen dan kapur iaitu bahan tambah bukan organik dimana ia dapat meningkatkan daya lekatan antara zarah-zarah tanah.

Page 97: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

93

Dalam kajian ini, kaedah penstabilan tanah menggunakan campuran simen PortlandBiasa dan tanah asal akan dikaji. Simen adalah bahan yang dihasilkan dengan membakarcampuran batu kapur dan tanah liat. Simen mempunyai sifat lekitan (cohesive) dan lekatan(adhesive), yang membolehkannya mengikat bahan-bahan komponennya. Melalui kaedah ini,tanah tersebut akan distabilkan sifat-sifat fizikalnya untuk membentuk struktur lapisan yangkuat dan dapat menanggung beban.

1.1 Objektif Kajian

1) Menentukan kekuatan tanah yang tidak distabilkan dan yang telah distabilkandengan menggunakan simen melalui ujian ricih terus.

2) Mengetahui nilai ketumpatan kering maksimum dan kandungan air optima tanahyang tidak distabilkan dan tanah yang telah distabilkan dengan menggunakansimen.

3) Mengetahui nilai peratus California Bearing Ratio (CBR) tanah yang tidakdistabilkan dan tanah yang telah distabilkan dengan menggunakan simen.

1.2 Skop Kajian

1) Bahan tambah yang akan digunakan adalah 30% daripada berat tanah.2) Kandungan air adalah berdasarkan kandungan air optima ujian pemadatan.3) Sampel ujian ricih terus adalah tanah yang dimampat.

2.0 METODOLOGI KAJIAN

Metodologi kajian ini memberikan penumpuan aspek-aspek yang berhubung denganrekabentuk kajian, instrumen kajian, prosedur kajian, analisis data dan kesimpulan. Aspek-aspek ini perlu dititikberatkan kerana ianya dapat membantu penyelidik iaitu sebagai panduankepada penyelidik untuk membuat sesuatu kajian.

Reka bentuk kajian adalah untuk membantu dan membimbing penyelidik ke arahmendapatkan maklumat yang diperlukan di dalam kajian. Oppenheim (1992), menyatakanbahawa fungsi reka bentuk kajian ini adalah untuk membantu penyelidik mendapatkanjawapan yang jelas terhadap masalah yang bermakna. Kerlinger (1970) dalam Oppenheim(1992), pula menyatakan salah satu tujuan menyediakan reka bentuk kajian adalah untukmencari jawapan kepada persoalan-persoalan kajian.

2.1 Sumber Data dan Instrumen Kajian

Sumber data dalam kajian ini adalah berdasarkan ujian makmal yang dijalankan diMakmal Geoteknik JKA, PSAS. Manakala instrumen kajian ialah perlatan-peralatan ujikajiyang dijalankan. Antara ujikaji yang dijalankan ialah ujian pemadatan, ujian ricih terus danujian CBR. Prosedur ujikaji adalah berpandukan kepada kod BS 1377-1990.

Page 98: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

94

2.2 Analisis Data dan Persembahan

Hasil dapatan daripada ujian makmal akan dianalisis dengan menggunakan Microsoft Exeldan kaedah statistik akan digunakan untuk menganalisis data-data yang diperolehi daripadaujian makmal. Manakala data-data tersebut pula akan dipersembahkan dalam bentuk jadualdan graf.

2.3 Carta Alir Kajian

Rajah 3.1 : Carta Alir kajian

3.0 DAPATAN KAJIAN

Dapatan kajian adalah berdasarkan kepada data-data yang diperolehi melalui ujianpemadatan, ujian ricih terus dan ujian CBR setelah dibuat analisis data.

3.1 Ujian Pemadatan

No. Ujian ρd mak (Mg/m3) Wopt (%)1 1.79 25.32 1.83 22.23 1.82 25.4

Purata 1.81 24.3Jadual 3.1 : Keputusan Ujian Pemadatan Sebelum Penstabilan

MASALAH

KAJIAN LITERATUR

KAEDAH PENYELESAIAN

UJIAN MAKMAL

ANALISIS

KESIMPULAN / CADANGAN

PENGUMPULAN DATA

Page 99: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

95

No. Ujian ρd mak (Mg/m3) Wopt (%)1 1.88 22.72 1.85 22.93 1.82 20.5

Purata 1.85 22Jadual 3.2 : Keputusan Ujian Pemadatan Selepas Penstabilan

Rajah 3.2 : Perbandingan Ketumpatan Kering Maksimum Sebelum danSelepas Penstabilan.

Rajah 3.3 : Perbandingan Kandungan Air Optima Sebelum danSelepas Penstabilan.

Berdasarkan Jadual 3.1 dan 3.2 dan Rajah Rajah 3.2 dan 3.3 di atas, ketumpatankering maksimum bagi tanah yang distabil dengan simen telah meningkat iaitu 1.85 Mg/m3berbanding 1.81 Mg/m3 bagi tanah yang belum distabil dengan simen. Manakala kandunganlembapan/air optima pula telah menurun kepada 22 % berbanding 24.3 % bagi tanah yangbelum distabilkan dengan simen

Page 100: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

96

3.2 Ujian Ricih Terus

Kejelekitan, C (kN/m2) 6Sudut Geseran, φ 11.30

Jadual 3.3 : Ujian Ricih Terus Sebelum Penstabilan

Kejelekitan, C (kN/m2) 8Sudut Geseran, φ 15.60

Jadual 3.4 : Ujian Ricih Terus Selepas Penstabilan

Rajah 3.4 : Perbandingan Nilai Kejelekitan dan Sudut Geseran Sebelumdan Selepas Penstabilan.

Bagi ujian ricih terus pula, Jadual 3.3 dan 3.4 dan Rajah 3.4 nilai kejelekitan, C dansudut geseran telah meningkat iaitu 8 kN/m2 dan 11.30 selepas distabilkan dengan simenberbanding 6 kN/m2 dan 15.60 sebelum distabilkan dengan simen.

3.3 Ujian CBR

Penusukan (mm) 2.50 5.00Beban (kN) 2.34 5.56Beban Piawai (kN) 13.24 19.96CBR (%) 18 28

Jadual 3.5 : Ujian CBR Sebelum Penstabilan

Page 101: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

97

Penusukan (mm) 2.50 5.00Beban (kN) 4.45 6.68Beban Piawai (kN) 13.24 19.96CBR (%) 34 33

Jadual 3.6 : Ujian CBR Selepas Penstabilan

Rajah 3.5 : Perbandingan Peratus CBR Sebelum dan Selepas Penstabilan

Berdasarkan Jadual 3.5 dan 3.6, nilai peratus CBR telah meningkat kepada 34 %selepas distabil berbanding 28 % sebelum distabil. Rajah 3.5 di atas menunjukkan nilai CBRsebelum distabil dan selepas distabil berdasarkan penusukan 2.5 mm dan 5.0 mm. Secarakeseluruhannya nilai peratus CBR telah meningkat apabila distabilkan dengan simen.

4.0 KESIMPULAN

Kesimpulan daripada kajian didapati nilai kekuatan daripada ujikaji yang dijalankan,tanah yang distabil dengan menggunakan simen telah menunjukkan peningkatan kekuatanberbanding dengan tanah yang tidak dicampur dengan simen.

2.5 mm

2.5 mm 5.0 mm

5.0 mm

Page 102: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

98

5.0 CADANGAN

Terdapat beberapa cadangan yang dapat dikenalpasti berdasarkan pada kajian yang telahdijalankan. Antaranya adalah :

i. Pemilihan peratusan simen, kajian seterusnya perlu dibuat penambahan bagi melihatperbezaan nilai kekuatan.

ii. Kajian pada kawasan bercerun, terutamanya untuk kegagalan cerun di Politeknik SultanAzlan Shah yang bertujuan untuk penstabilan.

6.0 RUJUKAN

Bujang K. Huat, Ahmad Jusoh dan Shukri Mail, Pengenalan Mekanik Tanah, DBP. 1991

Holtz D.and Kovacs W.D (Terjemahan : Dr. Ramli Mohamad dan Mohd Raihan Taha),Pengenalan Kejuruteraan Geoteknik, DBP. 1990.

Kezdi A (1979). “Stabilized Earth Road”. Development In Geotechnical Engineering 19.Elsevier Scientific Publishing Company.

Meor Othman Hamzah dan Mahyuddin Ramli, Asas Mekanik Tanah (Edisi Awal), USM,1992.

Nurly Gofar Dan Khairul Anuar Kassim 2007. Introduction To GeotechnicalEngineering Part I. Pearson Prentice Hall.

Oppenheim, A.N. (1992). “Questionnaire Design, Interviewing and AttitudeMeasurement”. New Edition. London: Pinters Publishers.

Page 103: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

99

PERSONALITI YANG MEMPENGARUHI JUALAN INSURANS EJEN DI TIGADAERAH DI NEGERI PERAK : KINTA, BATANG PADANG, LARUT, MATANG

DAN SELAMA.

Mazlina Jamaludin dan Dr. Nek Kamal B Yeop Yunus (UPSI)Jabatan Perdagangan

Politeknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Objektif dalam kajian ini adalah untuk mengatahui sama ada pembolehubah efikasikendiri, penghargaan kendiri, kawalan kendiri dan lokus kawalan meningkatkan jualaninsurans. Kajian yang berbentuk tinjauan ini melibatkan 120 orang responden yangmelibatkan ejen insurans di tiga daerah iaitu Kinta, Batang Padang, dan Larut, Matang danSelama, Perak. Analisa kajian ini menggunakan kaedah diskriptif, korelasi dan regrasi linear.Data kajian dianalisis menggunakan Satistic Package for the Social Science (SPSS) version17. Berdasarkan dapatan kajian, didapati pembolehubah efikasi kendiri , penghargaan kendiridan kawalan kendiri wujud korelasi dan sangat signifikan dengan prestasi jualan insuransdikalangan ejen-ejen insurans. Nilai rs bagi pemboleh ubah adalah 23.2%. Inimenunjukkan bahawa hanya 23% sahaja faktor personaliti mempengaruhi prestasi jualan ejeninsurans. 76.8% datang dari faktor-faktor yang tidak dikaji.

1.0 PENGENALAN

Kebanyakkan masyarakat Malaysia terutamanya kaum bumiputera kurang berminatmelaburkan sedikit jumlah pendapatan mereka dalam membeli polisi insurans, terutamanyainsurans nyawa dan kemalangan. Hal ini kerana, jumlah pendapatan tahunan masyarakatbumiputera dalam negara ini masih lagi rendah sekiranya dibandingkan dengan pendapatanmasyarakat kaum bukan bumiputera. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakatbumiputera terpaksa melupakan hasrat mereka untuk memiliki polisi insurans sedangkanpolisi tersebut sebenarnya dapat membantu mereka sekiranya menghadapi musibah padamasa akan datang dan menjamin kesejahteraan diri dan keluarga. Insurans inilah yangberfungsi untuk memberi perlindungan kepada si penginsurans. Memetik kata-kata PresidenPersatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) Md Adnan Md Zain (Bernama.com, Ogos 1:2009), sehingga ini dianggarkan hanya 40 peratus rakyat Malaysia mempunyai perlindunganinsurans hayat dan daripada jumlah itu, pemegang polisi dalam kalangan bumiputera kurangdaripada 10 peratus. Ini merupakan satu cabaran utama untuk ejen-ejen insuransmeningkatkan peratusan pemilikan polisi insurans hayat bagi penduduk bumiputerakhususnya dan seluruh penduduk negara amnya.

Sebarang musibah, malapetaka dan bencana jika datang menimpa bukan sahaja bolehmengancam nyawa manusia bahkan seringkali pula ia boleh mengakibatkan kemusnahan dankehilangan harta benda. (Mohd Fadzli Yusof, 1996). Banyak faedah yang boleh diperolehdaripada si penginsurans sekiranya mereka membeli insurans-insurans yang ditawarkan olehagensi-agensi insurans yang berdaftar dalam negara ini. Menurut Ben Feldman (2000), bagi

Page 104: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

100

ejen insurans yang ingin menjual insurans mestilah mempunyai satu pelan tindakan denganmengunjungi bakal pembeli insurans. Menurut beliau lagi, untuk mencari bakal pembeliadalah terdiri daripada golongan yang mempunyai masalah. Golongan inilah yang perluditemui oleh ejen insurans untuk menyelesaikan masalah mereka. Beliau juga menekankanpencarian idea dan melakukan banyak kunjungan ke rumah bakal pembeli.

Berbagai-bagai kaedah pemasaran dan jualan yang digunakan untuk memenangi hatipengguna supaya mereka akan membeli polisi yang ditawarkan. Selalunya insurans bukanbarang yang dicari oleh manusia kerana mereka beranggapan insurans ini tidak begitupenting. Matlamat kejayaan organisasi insurans bergantung kepada kebijaksanaan dankemahiran ejen atau penjual insurans dalam memujuk seterusnya mempengaruhi penggunauntuk mendapatkannya. Bermacam-macam kaedah dan strategi jualan yang digunakan malahejen insurans sendiri terlebih dahulu melakukan penyelidikan dalam mencari strategi yangsesuai iaitu membolehkan pengguna tertarik untuk memiliki insurans. Bekerja di organisasiinsurans bukanlah sama seperti organisasi perniagaan lain yang menjual produk atauperkhidmatan yang kompetitif di pasaran malah organisasi ini memerlukan seseorangindividu yang mempunyai personaliti mengagumkan dan berkarisma melaksanakan tugasnya.Personaliti yang mengagumkan inilah yang ingin dirungkai satu persatu untuk dikajibagaimana dan apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang ejen insurans. Hal ini kerana,tugas ejen insurans secara tersuratnya nampak mudah pada penglihatan orang ramai tetapiyang tersirat daripada tugas yang dilakukan bukanlah sesuatu yang dianggap enteng. Pelbagaicabaran yang terpancar terpaksa dilalui dan diakui seorang ejen insurans dalam memasar danmenjual produk mereka. Sebarang kesilapan dalam menggunakan strategi jualan insuransakan menyebabkan organisasi menanggung kerugian yang besar.

2.0 PERNYATAAN MASALAH.

Menjual insurans kepada orang ramai bukanlah sesuatu yang mudah kerana produkini bukanlah sesuatu yang dicari oleh mereka. Bahkan ianya memerlukan ejen insurans itusendiri yang datang kepada orang ramai untuk menerangkan dan mempengaruhi golongan iniuntuk mememilikinya. Selalunya prestasi seseorang jurujual atau ejen bergantung kepadakebolehupayaan mereka dalam menjual seberapa banyak produk kepada pelanggan. Hal iniseterusnya menjadi kayu ukuran bahawa mereka benar-benar menjadi jurujual yang berjayadan berkemungkinan juga meraih keuntungan yang berlipat kali ganda. Sekiranya ejenkurang berjaya menjual produk mereka, ini akan menimbulkan masalah kepada diri merekasendiri seterusnya menyebabkan prestasi kerja mereka merosot. Prestasi kerja yang merosotini berkait rapat dengan personaliti ejen tersebut.

Masalah timbul adalah untuk mengenalpasti personaliti yang benar-benar dapatmempengaruhi ejen insurans boleh menjual insurans mereka kepada pelanggan. Masalah initimbul kerana bukan semua personaliti yang membolehkan seseorang ejen insurans itu dapatmenjual insurans mereka. Masalah inilah yang ingin dirungkai oleh pengkaji untukmenyelidik personaliti yang dominan dalam diri ejen insurans yang berjaya. Hal inidiperkukuhkan dengan berita jualan perniagaan baru Prudential Assurance Malaysia Berhad(PAMB) naik 5.0 peratus pada separuh enam bulan pertama pada tahun 2009 (Bernama.com).

Ketua Pegawai Eksekutif PAMB, Charlie Oropeza menyatakan meskipun dalamsenario ekonomi yang mencabar, syarikat memanfaatkan momentum kukuh yang dilihat pada2008 dan suku pertama 2009 dengan mencatatkan pertumbuhan positif dalam jualanperniagaan baru syarikat itu. Keputusan itu mencerminkan fundamental teguh danmomentum hebat perniagaan. Menurut beliau lagi, usaha pengambilan ejen yang agresif,

Page 105: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

101

bersama-sama dengan perlaksanaan PRUway dengan jayanya dan pengenalan produk baru,terus memberikan kesan positif terhadap keseluruhan prestasi. Tambahan lagi, Oropezaberkata syarikat telah mengambil 1,635 ejen baru pada separuh pertama tahun ini, naik 29peratus berbanding dengan tempoh yang sama pada 2008, menjadikan tenaga ejen kini lebih10,300 orang.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

a) Mengenalpasti adakah faktor efikasi kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkanprestasi jualan insurans.

b) Mengenalpasti adakah penghargaan kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkanprestasi jualan insurans.

c) Mengenalpasti adakah kawalan kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkanprestasi jualan insurans.

d) Mengenalpasti adakah lokus kawalan dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasijualan insurans.

e) Mengenalpasti adakah faktor-faktor personaliti(efikasi kendiri, penghargaan kendiri,kawalan kendiri,dan lokus kawalan) dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasijualan insurans.

4.0 PERSOALAN KAJIAN.

a) Adakah efikasi kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasi jualaninsurans?

b) Adakah penghargaan kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasi jualaninsurans?

c) Adakah kawalan kendiri dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasi jualaninsurans?

d) Adakah lokus kawalan dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasi jualaninsurans?

e) Adakah faktor-faktor personaliti (efikasi kendiri, penghargaan kendiri, kawalankendiri,dan lokus kawalan) dalam diri ejen insurans meningkatkan prestasi jualaninsurans.

5.0 HIPOTESIS KAJIAN

Ho1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi kendiri(self-efficacy) terhadapprestasi jualan ejen insurans.

Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penghargaan kendiri (self-esteem)terhadap prestasi jualan ejen insurans.

Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kawalan kendiri (self-) terhadapprestasi jualan ejen insurans.

Ho4 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lokus kawalan (locus of control)terhadap prestasi jualan ejen insurans.

Ho5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor personaliti terhadapprestasi jualan ejen insurans.

Page 106: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

102

6.0 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan yang inginmelakukan rujukan mengenai prestasi ejen insurans dan ciri-ciri personaliti yang terlibatdengan ejen insurans. Segala data-data yang diperoleh adalah diperoleh melalui soal selidikyang boleh diguna pakai bagi individu yang akan membuat kajian yang hampir sama dengankajian ini. Antara pihak-pihak yang boleh merujuk dan menjadikan bahan ini sebagai sorotankajian mereka ialah;

1) Pihak Ejen insurans dan Syarikat insurans di Malaysia.

Bagi sesiapa yang ingin menceburi bidang ini akan memastikan diri mereka cukupmaklumat mengenai kerja yang mereka lakukan untuk memudahkan mereka menjalankantugas apabila sudah diterima organisasi insurans. Keserasian kerja dengan personaliti diridapat meningkatkan prestasi diri untuk terus berusaha dalam mencapai matlamat yang ingindikecapi. Syarikat insurans sudah pasti mahukan ejen insuransnya memiliki personaliti yangdapat memasarkan produk mereka kepada orang ramai selain mempunyai kemahiransampingan yang dapat melicinkan organisasi mereka. Ejen yang berpersonaliti baik mudahmempengaruhi orang ramai dengan kepetahan kata–kata dan kebernasan jawapan yangdibalas kepada orang ramai yang ingin bertanya.

2) Penyelidik Pengurusan Insurans/Keperluan Institusi Pengajian TinggiMalaysia.

Kajian yang ini sebenarnya boleh dijadikan sebahagian daripada bahan untukpenyelidik pengurusan insurans dan pensyarah-pensyarah Institusi Pengajian Tinggi Malaysiayang mempunyai kajian yang hampir serupa dengan kajian-kajian milik mereka. Sekurang-kurangnya, mereka memperoleh input-input yang berkaitan seperti data-data yang yangdikumpul dan dapat membandingkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji dengan kajianmereka. Kajian daripada pengakaji boleh dijadikan kajian yang dapat memberikan pencetusidea kepada mana-mana pihak penyelidik yang berminat mengenai insurans.

3) Masyarakat Malaysia.

Masyarakat Malaysia yang masih belum mengetahui mengenai polisi-polisi insuranssudah pasti akan menemui ejen-ejen insurans. Hal ini kerana, ejen-ejen insuranslah yangboleh membantu masalah yang dihadapi mereka dengan menyediakan polisi yang sesuaidengan kemampuan pendapatan mereka. Individu yang ingin memiliki insurans ataumasyarakat yang ingin mengetahui mengenai insurans, wajarlah menemui ejen-ejen insuranskerana mereka boleh membantu menyesuaikan kehendak dan keinginan pelanggan.

Personaliti

Menurut Barbara Farmer et al (2008), personaliti banyak dipengaruhi oleh keluargadan juga persekitaran di mana seseorang itu dibesarkan. Cara-cara seseorang itu berkelakuan,melayan orang lain, dan pandang dan nilai tingkah laku satu keputusan terus daripadapersekitaran keluarga. Personaliti yang akan dikaji adalah

Page 107: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

103

a. Efikasi Kendiri (Self-Efficacy).Maksud efikasi kendiri adalah salah satu daripada ciri personaliti yang ada pada ejen

insurans. Efikasi kendiri merujuk kepada penilaian orang terhadap keupayaan jurujual/ejenuntuk melaksanakan tugasan khusus tindakan (Bandura, 1977 dalam Nik Kamariah Nik Mat(1995).

b. Penghargaan Kendiri. (Self-Esteem)Penghargaan kendiri selalunya melibatkan keperluan untuk mencapai keinginan rasa

untuk dihargai dan rasa diri itu disedari oleh pihak lain. Penghargaan kendiri merupakan satuperkataan yang digunakan dalam psikologi menunjukan penilaian keseluruhan seseorang ataukebernilaian seseorang. Dengan ini, ejen insurans akan bersemangat dan berdaya usaha untukmeneruskan kerja-kerja mereka tanpa perlu disuruh. Hal ini kerana apabila keperluanpenghargaan diri tercapai, masalah dalam kerja dapat diselesaikan dengan mudah. MenurutShiv Khera (1999), harga diri ialah apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Selain itu,harga diri adalah kompenen utama dalam menentukan kejayaan atau kegagalan. Harga diriyang tinggi membawa kehidupan yang sejahtera, bermatlamat dan memuaskan.

c. Kawalan Diri (Self-Monitoring)Teori kawalan diri adalah sumbangan untuk personaliti dalam psikologi yang

diutarakan oleh Mark Snyder (1974). Teori ini menunjuk kepada proses di mana seseorangitu mengatur tingkah lakunya supaya kelihatan baik. Ianya berbeza dengan kawalan diritinggi, iaitu tingkah laku seseorang itu disesuaikan dengan situasi yang berlainan, dankawalan diri rendah, iaitu seseorang lebih kepada konsisten situasi silang.

d. Lokus Kawalan (Locus of Control)Merupakan terma daripada psikologi yang merujuk kepada kepercayaan seseorang

mengenai apa penyebab hasil baik atau buruk dalam hidupnya, sama ada secara umum ataukawasan yang spesifik seperti kesihatan dan kademik. Memahami konsep yang dibangunkanoleh Julian B. Rotter dalam tahun 1954, dan telah menjadi aspek penting dalam kajianpersonaliti. Lokus kawalan merujuk kepada seseorang yang boleh mengawal keadaan yangberhubung dengannya. Individu dengan lokus kawalan yang tinggi percaya bahawa setiaphasil datangnya daripada tindakan dan tingkah laku mereka sendiri. Seseorang yangmempunyai lokus kawalan luaran yang tinggi, dapat menguasai sesuatu, nasib atauberpeluang

7.0 METHODOLOGI

Reka bentuk kajian yang telah dipilih ialah berbentuk kajian tinjauan (surveyresearch). Kaedah tinjauan ini dipilih kerana kebolehpercayaannya yang tinggi, kos yangmurah dan jangka masa yang diperlukan untuk melaksanakannya adalah singkat (UmaSekaran, 2003). Kajian yang dilakukan adalah berbentuk kuantitatif yang dijalankan denganmenggunakan teknik borang soal selidik. Borang soal selidik ini telah diedarkan kepada ejen-ejen insurans di sekitar daerah Kinta dan Batang Padang. Sampel responden yang diambiladalah terdiri daripada ejen-ejen insurans di tiga daerah iaitu Kinta, Batang Padang, danLarut, Matang dan Selama di Negeri Perak dengan menggunakan persampelan secara rawakmudah.

Page 108: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

104

8.0 ANALISIS DATA

Keputusan dan penemuan yang diperolehi dari hasil kajian yang telah dijalankanmelalui 120 soal selidik yang telah dikembalikan oleh responden. Penganalisaan data danpembentangan hasil kajian adalah berdasarkan beberapa objektif yang telah dibentuk dalamBab 1. Data-data telah dianalisis melalui kaedah deskriptif. Nilai kebolehpercayaan adalah0.896 bagi soal-selidik yang digunakan .

8.1 Korelasi antara Pembolehubah-Pembolehubah

Jadual dibawah menunjukkan korelasi Pearson antara pembolehubah-pembolehubah.Pembolehubah jualan insurans menunjukkan bahawa jualan insuran berkorelasi denganefikasi kendiri (self-efficacy) dan mempunyai signifikan (r=.319,p<0.05). Jualan insuransjuga berkorelasi dengan penghargaan kendiri (self-esteem) serta wujud hubungan yangsignifikan (r=.238, p< 0.05). Pembolehubah kawalan kendiri (self-monitoring) turutmempunyai hubungan yang signifikan dan wujud berkorelasi (r = .417, p <0.05). Namun,didapati bahawa tidak wujud hubungan yang signifikan diantara jualan insuran dengan lokuskawalan (self-control) (r = -.048).

KawalanKendiri

EFIKASI

PenghargaanKendiri

ESTEEM

KawalanDiri

MONITOR

Lokuskawalan

CONTROL SALE

SALE Pearson Correlation.319(**) .238(**) .417(**) -.048

1Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .606 .N

120 120 120 120120

Jadual : Korelasi antara Pembolehubah dan Jualan

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8.2 Pengujian hipotesis

Jadual di bawah menunjukkan pengujian setiap hipotesis dengan menggunakankorelasi Pearson. Berdasarkan data yang diperolehi, secara keseluruhannya, hipotesispertama,kedua, dan ketiga ditolak kerana kedua-dua pembolehubah mempunyai hubunganyang signifikan(<0.05) dengan jualan insurans. Manakala keempat diterima kerana kedua-duapembolehubah (lokus kawalan ) mempunyai hubungan yang tidak signifikan(>0.05). Butiranlanjut ditunjukkan dalam

8.3 Analisa Regresi

Berdasarkan jadual, nilai regresi adalah r = 0.481 rs = .232 Hal ini menunjukkanbahawa pembolehubah (constant) ; efikasi kendiri, penghargaan kendiri, kawalan diri danlokus kawalan insurans hanya menyumbangkan sebanyak 23.2% sahaja variance terhadapjualan insurans walaupun ianya adalah signifikan. Ini membuktikan bahawa 76.8% hasiljualan insurans dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikenalpasti. Jadual 4.9 juga

Page 109: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

105

menerangkan kesemua pembolehubah iaitu lokus kawalan, penghargaan kendiri, kawalankendiri dan efikasi kendiri mempunyai nilai yang signifikan dengan jualan insurans (f =8.662, p = <0.05)

8.4 Jadual Rumusan

Model RR

SquareAdjustedR Square

Std. Errorof the

Estimate Change StatisticsR SquareChange F Change df1 df2

Sig. FChange

1 .481(a) .232 .205 1.19919 .232 8.662 4 115 .000a. Predictors: (Constant), CONTROL, ESTEEM, MONITOR, EFIKASI b. DependentVariable: SALE

Persamaan regresi digunakan untuk menganggarkan nilai bagi pembolehubahbersandar dan beberapa pembolehubah tidak bersandar. Kajian yang dijalankan inimenggunakan model linear. Pembolehubah bersandar(DV) ialah faktor yang mempengaruhijualan ejen insurans, manakala pembolehubah tidak bersandar (IV) ialah efikasi kendiri,penghargaan kendiri, kawalan kendiri dan lokus kawalan. Butiran lanjut ditunjukkan dalammodel linear di bawah.

8.5 Analisis regrasi linear

Model linear:

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + EY = .023 - 0.407(efikasi kendiri) + .506 (penghargaan kendiri) + .876(kawalan

kendiri) + .006(lokus kawalan) + 0.979a = constant (malar)b = coeficientx1-x4 = IV

Jadual di atas menunjukkan pembolehubah-pembolehubah yang mempengaruhiprestasi jualan jurujual ejen insurans iaitu efikasi kendiri, penghargaan kendiri dan kawalankendiri. Manakala pembolehubah bagi lokus kawalan tidak mempunyai kaitan denganprestasi jualan ejen insurans. Pembolehubah kawalan kendiri merupakan pembolehubah yangsangat penting berbanding pembolehubah yang lain dalam mempengaruhi prestasi jualan ejeninsurans (β = .876) dan sangat signifikan (p < 0.05).

Page 110: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

106

ModelUnstandardized

CoefficientsStandardizedCoefficients t Sig.

95% ConfidenceInterval for B

BStd.

Error BetaLowerBound

UpperBound

1 (Constant) .023 .979 .023 .982 -1.917 1.962EFIKASI

-.407 .250 -.297-

1.629.106 -.902 .088

ESTEEM .506 .198 .210 2.549 .012 .113 .899MONITOR .876 .239 .662 3.665 .000 .402 1.349CONTROL .006 .152 .003 .042 .967 -.294 .307

a Dependent Variable: SALEJadual : Coefficients (a)

9.0 PENCAPAIAN OBJEKTIF DAN HIPOTESIS

Objektif pertama dalam kajian ini adalah mengenalpasti adakah efikasi kendirimeningkatkan prestasi jualan jurujual ejen jualan. Berdasarkan kepada hasil dapatan yangdibuat, objektif ini adalah tercapai kerana efikasi kendiri mempunyai hubungan yangsignifikan dengan prestasi jualan jurujual ejen insurans. Hasil kajian mendapati terdapathubungan yang teguh antara efikasi kendiri dengan prestasi jualan jurujual ejen insurans.Kajian ini selaras dengan kajian yang dibuat oleh Lee dan Gillen(1989) dan Barling danBeattie(1983). Efikasi kendiri juga didapati berkorelasi positif dengan prestasi jualan dalamdua kajian yang dilakukan (Lee dan Gillen, 1989; Barling dan Beattie, 1983; Nik KamariahNik Mat ; 1995) Walaupun pembolehubah ini agak baru dikaji dalam tingkah laku organisasi,ada sebab yang kukuh yang boleh memainkan peranan penting dalam membantu individuyang menpunyai penagalaman kegagalan atau prejudis untuk mengatasi masalah danmembantu diri mereka sendiri. Trait personaliti adalah penting terutamanya untuk tugasanjualan seperti jualan insurans.

Objektif kedua dalam kajian ini adalah mengenalpasti adakah penghargaan kendirimeningkatkan prestasi jualan ejen insurans. Berdasarkan kepada hasil dapatan yang dibuat,objektif ini tercapai kerana penghargaan kendiri mempunyai hubungan langsung denganprestasi jualan jurujual ejen insurans. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang positifantara efikasi kendiri dengan prestasi jualan jurujual ejen insurans. Kajian ini selari dengankajian yang dibuat oleh Jacob dan Solomon, (1977). Terdapat hubungan yang kuat antarapenghargaan kendiri spesifik dengan prestasi. Pihak pengurusan seharusnya melantikseseorang yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi sementara meneruskanpembinaan penghargaan kendiri daripada tenaga kerja yang sedia ada melalui programlatihan. Penghargaan kendiri nampaknya menjadi pembolehubah personaliti yang populardalam meningkatkan prestasi. Penghargaan kendiri didapati mempunyai signifikan yangpositif pembolehubah moderator untuk hubungan kepuasan dan prestasi (Jacob dan Solomon,1977).

Objektif ketiga dalam kajian ini adalah mengenalpasti adakah kawalan kendirimeningkatkan prestasi jualan ejen jualan. Berdasarkan kepada hasil dapatan yang dibuat,objektif ini adalah tercapai kerana kawalan kendiri mempunyai hubungan langsung denganprestasi jualan jurujual ejen insurans. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang teguhantara kawalan kendiri dengan prestasi jualan jurujual ejen insurans. Kajian ini selarasdengan kajian yang dibuat oleh Nik Kamariah (1995). Dalam kajian yang dilakukan olehbeliau di mana ia melibatkan 550 orang responden. Kajian yang dilakukan melibatkan dua

Page 111: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

107

buah syarikat insurans di Malaysia. Hasil dapatan kajian didapati bahawa faktor kawalankendiri meningkatkan prestasi jualan ejen insurans.

Objektif keempat dalam kajian ini adalah mengenalpasti adakah lokus kawalanmeningkatkan prestasi jualan ejen jualan. Berdasarkan kepada hasil dapatan yang dibuat,objektif ini adalah tidak tercapai kerana lokus kawalan tidak mempunyai hubungan langsungdengan prestasi jualan jurujual ejen insurans. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yanglemah antara lokus kawalan dengan prestasi jualan jurujual ejen insurans. Kenyataan ini tidakselaras dengan kenyataan Ainon Mohd (2004) yang menyatakan bahawa sesetengah individutidak berapa percaya kepada nasib. Mereka percaya akan adanya nasib, tetapi mereka tidakpercaya bahawa nasib menentukan segala-galanya. Mereka percaya antara nasib dengan dayausaha manusia, maka daya usaha lebih besar peranannya dalam menentukan kejayaan dankegagalan manusia. Oleh itu, ejen insurans yang bergantung kepada nasib tidak mempunyaidaya usaha untuk meningkatkan jualannya dan ini akan menyebabkan prestasi jualannyamenurun. Daripada kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa pembolehubah efikasikendiri dan kawalan kendiri mempunyai hubungan yang teguh dengan jualan insurans.Manakala pembolehubah penghargaan kendiri dan lokus kawalan pula mempunyai hubunganyang lemah dengan jualan. Ini dapat dibuktikan melalui hasil analisis yang telah dijalankan dimana dua faktor-faktor yang mempengaruhi jualan iaitu efikasi kendiri dan kawalan kendiriadalah diterima.

H1: Tiada hubungan yang signifikan antara efikasi kendiri dengan juala insurans.

Daripada kajian yang telah dilakukan, didapati nilai korelasi antara efikasi kendiridengan jualan insurans adalah 0.319**. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat hubunganyang teguh antara kedua-dua pembolehubah ini. Hal ini bermakna hubungan kedua-duapembolehubah berkenaan adalah berkorelasi dengan teguh dan mempunyai nilai signifikanpada aras 0.05. Oleh yang demikian, boleh ditafsirkan bahawa ciri personaliti efikasi kendiriyang tinggi dalam diri ejen insurans akan meningkatkan jualan insurans. Oleh itu, hipotesispertama kajian ini ditolak. Kajian ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh NikKamariah Nik Mat (1995).

H2 : Tiada hubungan yang signifikan antara penghargaan kendiri dengan jualaninsurans

Daripada kajian yang telah dilakukan, didapati nilai korelasi antara penghargaankendiri dengan jualan insurans adalah 0.238**. Hal ini menunjukkan bahawa terdapathubungan yang positif antara kedua-dua pembolehubah ini dan mempunyai nilai signifikanpada aras 0.009. Oleh yang demikian, boleh ditafsirkan bahawa ciri personaliti penghargaankendiri yang tinggi dalam diri ejen insurans akan meningkatkan jualan insurans. Oleh itu,hipotesis yang kedua kajian ini ditolak. Menurut Ainon Mohd (2004), individu-individu yangmemiliki estim rendah mencurigai dan tidak menyukai orang-orang lain, mereka juga lebihmudah marah-marah dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki estim tinggi. Apabilaindividu-individu yang memiliki estim rendah berasa dirinya diberi malu, umpamanyaapabila mereka dikritik ataupun ditegur, mereka menjadi lebih marah lagi. Sebaliknya,individu-individu yang memiliki estim tinggi tidak mudah marah apabila ditegur ataupunberasa mereka diberi malu. Ejen insurans yang memiliki penghargaan kendiri yang tinggitidak mudah menerima kritikan sukar untuk menjual polisi insurans.

Page 112: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

108

H3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kawalan kendiri dengan jualaninsurans.

Daripada kajian yang telah dilakukan, didapati nilai korelasi antara efikasi kendiridengan jualan insurans adalah 0.417**. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yangteguh antara kedua-dua pembolehubah ini. Ini bermakna hubungan kedua-dua pembolehubahberkenaan adalah berkorelasi dengan teguh dan mempunyai nilai signifikan pada aras 0.01.Oleh yang demikian, boleh ditafsirkan bahawa ciri personaliti kawalan kendiri yang tinggidalam diri ejen insurans akan meningkatkan jualan insurans. Oleh itu, hipotesis ketiga kajianini ditolak. Kajian ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Nik Kamariah Nik Mat(1995). Dalam kajian yang dilakukan oleh beliau di mana ia melibatkan 550 orang responden.Kajian yang dilakukan melibatkan dua buah syarikat insurans di Malaysia. Hasil dapatankajian didapati bahawa faktor efikasi kendiri meningkatkan prestasi jualan ejen insurans.

H4 : Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara lokus kawalan dengan jualaninsurans.

Daripada kajian yang telah dilakukan, didapati nilai korelasi antara lokus kawalandengan jualan insurans adalah -.048. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang lemahantara kedua-dua pembolehubah ini. Ini bermakna hubungan kedua-dua pembolehubahberkenaan adalah berkorelasi dengan lemah dan mempunyai nilai signifikan pada aras 0.606.Oleh yang demikian, boleh ditafsirkan bahawa ciri personaliti lokus kawalan yang tinggidalam diri ejen insurans tidak akan meningkatkan jualan insurans. Oleh itu, hipotesis keempatkajian ini diterima. Kenyataan ini walaubagaimanapun, bertentangan dengan kenyataanAinon Mohd (2004) yang menyatakan bahawa mereka percaya antara nasib dengan dayausaha manusia, maka daya usaha lebih besar peranannya dalam menentukan kejayaan dankegagalan manusia. Ejen insurans yang bergantung kepada nasib tidak mempunyai dayausaha untuk meningkatkan jualannya ataupun dengan kata lain, lokus kawalan yang rendahakan menyebabkan prestasi jualannya menurun.

10.0 IMPLIKASI KAJIAN

Kajian ini secara tidak langsung telah menunjukkan ciri-ciri personaliti dalam diriejen insurans turut menyumbangkan kepada faktor peningkatkan prestasi jualan insuransmereka. Sudah tentunya ciri-ciri personaliti ini berupaya membantu pihak pengurusan dalammembuat pemilihan bakal-bakal ejen insurans yang baru di masa akan datang. Berdasarkandapatan kajian, didapati bahawa ejen-ejen yang mempunyai personaliti seperti efikasi kendiri,penghargaan kendiri dan kawalan kendiri sudah tentunya akan berusaha bersungguh-sungguhuntuk meningkatkan prestasi jualan mereka dan syarikat insurans yang mereka anggotai. Olehitu, syarikat-syarikat insurans yang ingin mengambil pekerja sebagai ejen insurans disarankanagar menjalankan ujian untuk menilai sama ada seseorang itu mempunyai personaliti-personaliti efikasi kendiri, penghargaan diri, kawalan diri yang tinggi bagi menentukankejayaan seseorang ejen insurans dan meningkatkan jualan syarikat. Di samping itu, kajianyang dijalankan ini akan dapat memberi kesedaran kepada ejen-ejen insurans untukmeningkatkan ciri-ciri personaliti individu agar prestasi jualan sentiasa ditingkatkan.

Page 113: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

109

11.0 RUJUKAN

Ainon Mohd (2004). Psikologi kejayaan. Kuala Lumpur. PTS Consultants Sdn. Bhd. KualaLumpur.

Asmah Hj Omar. (2001). Kaedah Penyelidikan Bahasa Lapangan. Dewan Bahasa danPustaka. Kuala Lumpur.

Asmak Abd Rahman et al. (2008). Sistem takaful di Malaysia: isu-isu kontemporari. KualaLumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Dinsdale.W.A dan McMurdie.D.C (1993). Unsur-unsur Insurans (Penterjemah IsmailAhmad). Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor.

Dr Lexy J. Moleong M.A (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.Bandung.

Encarta World Dictionary (1999). Bloomsbury, Microsoft Encarta.

Eric G. Dan Fleming. E. David. () Assessing The Human Element in Service PersonalitFormation. Personality Congruency and the Five Factor Model.

Feldman.B. (2000). Terbaik daripada Ben: Panduan-panduan Kebijaksanaan Jualan OlehJurujual Insurans Hayat yang Terunggul Di Dunia. Golden Book Centre. KualaLumpur.

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka. KualaLumpur.

Mohd Fazli Yusof. (1996). Siri Pengurusan dan Perniagaan Utusan: Takaful Sistem InsuransIslam. Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Mohd. Majid konting (2008). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Selangor. Dawama Sdn Bhd.

Mohd Nawi Ab Rahman. (1998). Kaedah Statistik. Universiti Putra Malaysia (UPM).Serdang, Selangor.

Nik Kamariah Nik Mat (1995). Personality Factors For Sucessful Sales Perfomance inMalaysia. Universiti Utara Malaysia.

Shiv Khera. (1999). Anda boleh Berjaya: Panduan mudah bagi mereka yang ingin berjaya.Prentice Hall Malaysia. Selangor.

Steven Tiw. (2007). My Wining Formula; Edited By Lim Mei Huey. HG 9164.66.759.

Zikmund.G.W. (2006). Business Research Methods. South Western. United States ofAmerica

Page 114: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

110

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCEAND LEADERSHIP PRACTICE AMONG LEADERS AT PSAS

Asliza Binti YusoffDepartment of Commerce

Politeknik Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the relationship between emotionalintelligence (EI) and transformational leadership. Consequently the study determined theinfluence of EI on leadership practice. Further the study was aimed at identifying which ofthe EI dimensions most explained transformational leadership practice among leaders.Sample of the study were 22 leaders at PSAS. They consisted of the director, deputydirectors, head of departments, head of units, and head of programs. The study used self-administered survey and the data obtained was then analyzed using descriptive and inferentialstatistics analysis. The results hypothesized that all EI dimensions were significantlycorrelated with transformational leadership practice. Consequently the study found that the EIdimensions were able to influence transformational leadership where 85.3% percent ofvariance in transformational leadership was explained by EI. Further the results revealed thatthe ability to manage own emotion appeared as the most influential factor fortransformational leadership practice. Several suggestions were discussed based on theimplications of the research finding.

1.0 INTRODUCTION

Leaders are the most important human capital in an organization. Good leaders willdetermine whether an organization will succeed or fail. Leaders are like a head, which willlead and guide the movement of its tail. Leaders are the ones that work on developingmissions of an organization and how they put all sources to work effectively to reachspecified goals. The most important source in an organization is human capital. Yet we alsoknow that human capital carries unique characteristics that is very difficult to be understoodby one’s mind. Therefore, the existence of human capital in an organization requires leaderswith extensive human skills.

Human skills can be defined as how a leader interact with his/her subordinates. It isundeniable that leaders face lots of challenges in carrying out leadership duties. A rigid andby-the-rule leader can develop anger and frustration in subordinates. On the other hand, toolenient in giving orders will give an idea to subordinates that the leader is not competent

Page 115: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

111

enough. Believe it or not, dealing with human capital can be very challenging. Not all leadersare capable enough to smartly deal with them without ending up suffering the side effectssuch as high blood pressure and stress. Here, emotional intelligence (EI) has become a vitalpart of how today's leaders meet the significant challenges they face.

Emotional intelligence can be defined as a multifunctional array of interrelatedemotional, personal and social abilities which influence one’s overall ability to actively andeffectively cope with demands and pressures (Bar-On & Parker, 2000). Dulewicz and Higgs(1999) define emotional intelligence as being aware of, and managing one’s own feelings andemotions; being sensitive to, and influencing others; sustaining one’s motivation; andbalancing one’s motivation and drive with intuitive, conscientious, and ethical behavior. EIcan help leaders in an evermore difficult leadership role, one that not many leaders seemcapable of fulfilling. In managing human capital, mental ability can have a great influence onthe followers. At the highest levels in organizations, EI can give developing leaders acompetitive edge. EI can be a leader’s secret weapon to succeed. EI actually explains howgreat leaders create great and loyal followers.

Over the past many years, more attention has been placed on the importance of EI inworkplace as it predicted the success of teams and organizations. Several researches havebeen carried out examining the relationship of EI and organizational excellence (Reyes-Domingues, 2008), academic leadership (Childer, 2009), successful leadership (Stokely,2008, Riach, 2008), organizational commitment (Shepherd-Osborne, 2009), leadership styles(Jerome, 2009, Piel, 2009, Rajagopalan, 2009), employee engagement (Heindel, 2009) andorganizational climate (Momeni, 2009). Salovey and Mayer (1990) defined EI as an ability tocombine cognitive processing with emotional information. EI also has been explained as acognitive ability that was learned by individuals throughout their lifetime through theirexperience, social network, genetics, and inherited (Goleman 1998a, 2001, Heindel, 2009,Jerome, 2009, Piel, 2009, and Rajagopalan, 2009).

EI has become an important element for the development of many competencies andfacilitate people in an organization to work more effectively (Chernis & Goleman, 2001). Theimportance of EI in one’s achievement has been emphasized by Goleman (2001) thatindividual success is 80 percent explained by one’s EI besides their intelligent quotient.Furthermore, Stein and Book (2000) reported that EI can account for work success between15% to 45%.

A growing body of literature reinforces the link between emotional competence andleadership performance in organizations. Previous research uncovered significant relationshipbetween EI and specific leadership behaviors (Ruderman, Hannum, Leslie & Steed, 2001).The researchers revealed in their study that 63% of leadership effectiveness was stronglyassociated with EI measures (Ruderman, Hannum, Leslie & Steed, 2001). George (2000)proposes EI may contribute to leaders’ foresight in their organization by using their emotionsto boost their thought process regarding internal challenges and opportunities. Leaders will bebetter equipped to use positive emotions to facilitate improvements and influence followersso that they are receptive to change and supportive of the leader. In addition, leaders high inEI will have the ability to manage their emotions and followers so that followers are secureand optimistic about where they are going and their personal contribution to the organization.

Page 116: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

112

Vrab (2007) posited that individuals with strong EI skills assert higher levels oftransformational leadership proficiency, consequently leading to higher performance.

The model the researcher used to construct the theoretical framework in this studywas based on Salovey and Mayer’s (1990) and Goleman’s (1998a, 1998b) approaches to EI.Some key research is dedicated to laying the theoretical foundation for why emotionallyintelligent people excel over those lower in EI when it comes to leadership. Most convincingis the work by those who discuss the relationship between EI and leadership strictly in termsof the abilities model (Caruso et al., 2001; Caruso & Salovey, 2004; George, 2000).

2.0 PROBLEM STATEMENT

Today, we are constantly on the lookout for what cause some leaders to succeed andothers to fail. In the very challenging workplace of today, successful leaders do not solelyrely on their intelligent quotient (IQ). IQ will determine how successful leaders are at theiruniversity when they work very hard for their degree. IQ will allow a person to get a goodpost in an organization. Yet, how successful a leader is will depend on the level of EI thathe/she has when managing human capital (Sosik & Megerian, 1999).

There have been several studies investigating the relationship between EI andleadership practice in for-profit organization (Reyes-Dominques, 2008). However, very littleresearch has been conducted to reveal the relationship between two variables at non-profitorganization particularly in the educational sector. Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) isone of the polytechnics in Malaysia that has received tremendous success. Recently itreceived a 4-star award despite its nine years of operation. Being a leader in the polytechnicsystem in the Ministry of Higher Education in Malaysia can be very challenging. Thepolytechnic educational system in 21st century requires leaders to transform polytechnics intoautonomous organizations that can create high performing learning environment for bothstudents and lecturers. Structuring and organizing a polytechnic requires a leader to have highskills in EI.

Results from previous research showed that a positive relationship exists between thelevel of EI and leadership practice (Meredith, 2007). EI also was proven to have somepositive impact for leaders and employees to interact in various environments (Samad, 2009).While there have been a few researches conducted in public higher educational institutions,there is still a need for further research on the two constructs in PSAS. If a positiverelationship between EI and transformational leadership exists between leaders in PSAS,leaders then can be helped and trained to grow their EI so that their leadership ability willgrow and expand.

Page 117: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

113

3.0 RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES

Primary questions to be answered in this study are:1. Does a relationship between leaders’ emotional intelligence (the appraisal of emotion in

self and others, the expression of emotion, the regulation of emotion in self and others,and the utilization of emotion in problem solving) and transformational leadershippractice exist among leaders at PSAS? This research question was expanded with relatedhypotheses stated in the null forms below:

H 0 1: The factors of EI (the appraisal of emotion in self and others, the expression of

emotion, the regulation of emotion in self and others, and the utilization of emotion inproblem solving) are not significantly correlated with transformational leadership.

Ho2: The appraisal of emotion in self or others is negatively related or not related totransformational leadership.

Ho3: The expression of emotion is negatively related or not related to transformationalleadership.

Ho4: The regulation of emotion in self and others is negatively related or not related totransformational leadership.

Ho5: The utilization of emotion in problem solving is negatively related or not related totransformational leadership.

2. Which variable (the appraisal of emotion in self and others, the expression of emotion, theregulation of emotion in self and others, and the utilization of emotion in problemsolving) has the strongest influence on transformational leadership practice? This researchquestion was expanded with related hypothesis stated below:

Hypothesis 6:The transformational leadership practice is most influenced by (a) the appraisal of emotionin self and others, (b) the expression of emotion, (c) the regulation of emotion in self andothers, or (d) the utilization of emotion in problem solving.

4.0 RESEARCH OBJECTIVES

The objectives of this study were to:a. empirically ascertain if there is a positive relationship between leaders’ EI and their

leadership practices.b. determine which EI variable has the strongest influence on transformational

leadership among leaders at PSAS.

Page 118: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

114

5.0 SIGNIFICANCE OF THE STUDY

EI provides leaders with a series of skills i.e. self awareness skill, self managementskill, relationship skill, communication skill, team management skill, and etc that can bedeveloped and nurtured. Among all leadership styles, transformational leadership is proven tohave positive effects in building organizations (Meredith, 2007). If positive relationshipexists between these two variables, therefore it is reasonable to examine if the same positiverelationship also exists among leaders at PSAS so that EI behavior can be grown in them tolead increasing transformational leadership style. Information and result gathered form thisstudy was intended to help the organization to better shape the EI of its leaders to thrive in thechallenging educational workplace of 21st century. This study may provide further discussionand development for tomorrow’s leaders in public higher educational industry.

6.0 METHODOLOGY

6.1 Sampling Procedure

The study is a field study survey research. Data was collected by distributing a set ofquestionnaire to 30 respondents. 22 were returned. In this study, the researcher adoptedconvenient sampling technique. The population of this study was all management teammembers of PSAS (42 leaders). Out of 22 samples, one of them was Deputy Director, 3 wereHead of Departments, 7 were Head of Units and the rest were Head of Programs.

6.2 INSTRUMENTS

The independent variables of this study were four facets of EI (the appraisal ofemotion in self and others, the expression of emotion, the regulation of emotion in self andothers, and the utilization of emotion in problem solving) and its dependent variable wastransformational leadership practice. The questionnaire was designed using five-point Likert-Scale. The responses were recorded ranging from 1 for ‘Strongly Disagree’ to 5 for ‘StronglyAgree’. The researcher used the SSEIT, Schutte Self Report Emotional Intelligence Test,(Schutte et al., 1998) to assess emotional intelligence of leaders, and Kouzes and Posner’s(1995) Leadership Practices Inventory (LPI) to measure transformational leadershippractices. The reliability coefficient for all EI dimensions was within the acceptable valueranging from 0.67 to 0.79. The reliability coefficient for LPI on the other hand, was verystrong (0.94). The reliability coefficients for all constructs provide sufficient support forusing these constructs for further analysis and testing of hypotheses.

Page 119: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

115

7.0 RESULTS

7.1 Correlations of Dependent and Independent Variables

The correlation for all dimensions of EI and transformational leadership practice werefound to be in expected direction and significant. The transformational leadership practice issignificantly correlated to each dimension of EI at p < 0.01. The correlation value is quitehigh ranging from 0.562 to 0.83. However, appraisal of self and other emotions are notsignificantly related to utilization of emotion in problem solving (r = 0.32, r = 0.229, p >.05).

Variables Leadership PerceptionManaging

OwnManaging

Others

Leadership -Perception 0.702** -Managing Own 0.830** 0.594** -Managing Others 0.784** 0.469* 0.771** -Utilization 0.562** 0.583** 0.32 0.229

Notes: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed). N = 22* Correlation is significant at the 0.05 level (2 tailed). N = 22

Table 1: Correlations of Dimensions of Emotional Intelligenceand Transformational Leadership Practice

7.2 Hypotheses Testing

The hypotheses were tested with both correlation coefficient and multiple regressionsby regressing the four dimensions of EI on Leadership Practice Inventory (LPI), thedependent. Results from multiple regressions appear in Table 2 below. The regression

analysis yielded an F of 24.684 (p < .001), 2R of .853 (p < .001). The significant F value

implies that the model is good; the 2R indicates that 85.3% of the variation intransformational leadership practices are explained by variations in the EI dimensions. Threeof the dimensions of EI are significantly and positively related to leadership (LPI) at p < .05.

Page 120: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

116

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

β Std Error β t Sig*

1 (Constant) -0.454 0.478 -0.951 0.355

Perception 0.135 0.12 0.152 1.123 0.277

Managing Own 0.372 0.161 0.371 2.313 0.033

Managing Others 0.37 0.148 0.365 2.494 0.023

Utilization 0.245 0.104 0.272 2.368 0.0332R = .853

F = 24.684*p < .05

a. Dependent variable : Leadership

Table 2: Regression Analysis of Emotional Intelligence and Leadership Practice

Hypothesis 1:

The null hypothesis is rejected. The results show that all the “r” value for each EI factor isstrongly correlated to transformational leadership practice and is significant (p < .01).

Hypothesis 2:

The null hypothesis is rejected. The results show that the “t” value for expression of emotionis 2.494 and is significant (p < .05). This EI dimension is positively related totransformational leadership.

Hypothesis 3:

The null hypothesis is rejected. The results in Table 2 show that the “t” value for expressionof emotion is 2.313 and is significant (p < .05). This EI dimension is positively related totransformational leadership.

Hypothesis 4:

The null hypothesis cannot be rejected. The results in Table 2 show that the “t” value forexpression of emotion is 1.123 and is not significant (p = .277).

Hypothesis 5:

The null hypothesis is rejected. The results in Table 2 show that the “t” value for expressionof emotion is 2.368 and is significant (p < .05). This EI dimension is positively related totransformational leadership.

Page 121: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

117

Influence of EI on LeadershipThe second objective of the study was to examine which of the EI dimensions most

explain the transformational leadership style among leaders at PSAS. The beta values fromthe results indicate that three of the EI dimensions had a positive and significant influence ontransformational leadership. Specifically, managing own emotions, (ß = .372), managingothers’ emotions (ß = .37), and utilization of emotions in problem solving (ß = .245) werefound to have a significant and positive impact on effective leadership (p< .05). Among all ofthe EI dimensions, managing own emotions emerged as the most significant effect onleadership practice (ß = .372, p< .05).

8.0 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Since the mid-1990s, research on EI and its relationship to leadership qualities, hasbecome an important research topic. Leaders using an EI approach have significantlychanged his or her ideals of how they lead and what leadership framework is best suitedbased on one’s environment. This study provides an empirical evaluation of whether arelationship exists between the level of EI being displayed by leaders at PSAS and theirtransformational leadership practice.

Leadership is an integral part of everyday existence; therefore, discovering theattributes that are specific to leadership practice then becomes the unrelenting endeavor. Thepurpose of this study was to determine the relationship between EI and transformationalleadership practice. Consequently this study examined the contribution of all of the EIdimensions on leadership practice and identified which of the EI dimension most influencetransformational leadership.

The results from Correlation Coefficient indicated that all dimensions of EI; theappraisal of emotion, self-regulation, and utilization of emotions in problem solving assuggested by Goleman (1998) are correlated significantly to transformational leadership. Thisis to say that these factors are also found to be important in enhancing and influencingleadership. The results of the study therefore supported the hypothesis that EI would be ableto influence or contribute to transformational leadership practice. 85.3% of the variation intransformational leadership practice at PSAS was influenced by the variation in EI. Thefindings in this study are consistent with the findings from previous research which supportedthat a positive association between EI and leadership did exist (Heindel, 2009,Jerome, 2009,Piel, 2009, and Rajagopalan, 2009)

The multiple regression analysis revealed that three of the EI dimensions had positiveand significant effect or influence on leadership practice. The analysis also revealed that theability to manage own emotions emerged as the dimension that most explained or influencedthe leadership. The study reveals an interesting finding where appraisal of others’ and ownemotion emerged as the most important factor for leadership practice at PSAS. This impliesthat an appraisal of emotions combined with other components of EI is important determinantfor transformational leaders and the ability of leaders to work well with others. This isbecause high emotionally intelligent leaders build effective relationships by communicating,

Page 122: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

118

responding to emotions, handling conflicts and influencing others. In conclusion, a positiverelationship between EI and transformational leadership practice was proven to exist amongleaders at PSAS. Therefore, top management needs to pay serious attention in growing EIability particularly in appraising leaders’ own and others’ emotions so that their leadershippractice can be enhanced to better shape the success of the organization in the future.

9.0 RECOMMENDATIONS

a. From the findings, the study suggests that all of the EI factors need to be recognized as apotential factor for leadership practice among leaders at PSAS.

b. The results of this study suggest that EI has a significant effect on leadership; therefore,higher levels of EI could help improve leadership performance and leadershipeffectiveness. EI can be improved upon with training and development. Therefore,training programs within the organization could have a positive effect on leadership andleadership performance, hence driving the organization to organizational success (Groves,McEnrue, & Shen, 2006).

c. PSAS should encourage and support training and development program for leadersregarding aspects of EI and transformational leadership practice so that team memberscould learn and share leadership skills on the job, gain emotion-based skills to enhanceand improve self learning, develop leaders as mentors to develop emotionalcompetencies.

d. These findings may also give some implications on the polytechnic’s HRM system. Thefindings may help management in identifying effective and powerful tools of selection,training, development and future leader succession planning to enhance organizationalperformance and effectiveness.

e. The contribution this study makes is important in that it allows future researchers withadditional evidence to support the relationship between EI and leadership.

10.0 LIMITATIONS OF THE STUDY

a. This study is limited to the leader’s self assessment of EI. Self assessment responses areaffected by the participants’ biases. Frequently, individuals have difficulty in rating theirbehavior and attitude accurately.

b. Job-related interruptions could have influenced the quality of responses, as most leaderscompleted questionnaires while at their place of employment.

Page 123: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

119

c. The sample size of this study was relatively small (n = 22) though it represent 52% of thepopulation. This might have some effect on the findings. Replication of this study withalternative populations or in various settings would be beneficial for the body of researchin this area.

d. The result of this study is only applicable to public educational industry. Therefore, theextent to which the results and findings of this study can be generalized is possiblylimited. Certainly, the richness of the findings is extremely valuable for the organization(PSAS) itself and greatly informs the literature of other polytechnics and publiceducational industry in general. Other private educational institutions may also beapplicable. Knowledge about educational organizations in the private sector may beinformed to a lesser degree.

11.0 REFERENCES

Bar-On, R., & Parker, J. D. (Eds.). (2000). The handbook of emotional intelligence theory,development, assessment, application at home, school and in the workplace. SanFrancisco: Jossey-Bass/Pfieffer.

Caruso, D.R., Mayer, J.D., & Salovey, P. (2001). Emotional intelligence and emotionalleadership. In R.E. Riggio, S.E. Murphy, & F.J. Pirozzolo (Eds.), Multiple Intelligencesand Leadership (pp. 55-74). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Caruso, D.R.& Salovey, P. (2004). The Emotionally Intelligent Manager: How to Developand Use the Four Key Emotional Skills of Leadership. San Francisco: Josey-Bass.

Cherniss, C., and Goleman, D., (2001). The emotionally intelligent workforce. San Francisco,CA: Jossey – Bass.

Childers, S. W. (2009). Emotional intelligence and its relationship to academic leadership:An analysis of Brevard Community College. Retrieved from http://proquest.umi.com(UMI Number 3359534)

Dulewicz, V., & Higgs, M. (1999). Can emotional intelligence be measured and developed?Leadership & Organization Development Journal, 20(5), 242.

George, J. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. HumanRelations, 53, 1027-1055.

Goleman, D. (1998a). What makes a leader? Harvard Business Review, 76, 93-104.

Goleman, D. (1998b). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books.

Page 124: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

120

Goleman, D. (2001). An EI-based theory of performance. In C. Cherniss & D. Goleman(Eds), The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure and improve,emotional intelligence in individuals, groups, and organizations (p27-44). San Francisco,CA: Jossey – Bass.

Groves, K. S., McEnrue. M. P., and Shen, W. (2006). Developing and measuring theemotional intelligence of leaders. Journal of Management Development. 27(2), 225-250.

Heindel, K. (2009). The relationship between the emotional intelligence of leaders of leadersand critical employee engagement factors. Retrieved from http://proquest.umi.com (UMINumber 3358402).

Jerome, K. L. (2009). An examination of the relationship between emotional intelligence andthe leadership styles of early childhood professionals. Retrieved fromhttp://proquest.umi.com (UMI Number 3372752)

Kouzes, J., & Posner, B. (1995). The leadership challenge. San Francisco: Jossey-BassPublishers.

Meredith, C. L. (2007). The relationship of emotional intelligence and transformationalleadership behavior in non-profit executive leaders. Retrieved fromhttp://proquest.umi.com (UMI Number 3290654).

Momeni, N. (2009). The relation between managers’ emotional intelligence and theorganizational climate they create. Public Personnel Management; 38-2.

Piel, M.A. (2008). Emotional intelligence and critical thinking relationship totransformational leadership. Retrieved from http://proquest.umi.com (UMI Number3313180)

Rajagopalan, S. (2009). Relationship between emotional intelligence an dtransformational,transactional, and laissez-faire leadership styles of information systems project managersin virtual teams. Retrieved from http://proquest.umi.com (UMI Number 3359539)

Reyes-Domingues, P. (2008). The relationship between emotional intelligence and leadershipon organizational excellence. Retrieved from http://proquest.umi.com (UMI Number3363978)

Riach, K. T. E. (2008). The significance of emotional intelligence in successful leadership ofthe connect parent group.

Page 125: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

121

Ruderman, M., Hannum, K., Leslie, J., & Steed, J. (2001). Making the connection:Leadership skills and emotional intelligence. Leadership in Action, 21(5), 3-7.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, andPersonality, 9, 185-211

Samad, S. (2009). The Influence of Emotional Intelligence on Effective Leadership AmongManagers in Malaysian Business Organizations. The Business Review, Cambridge 13(1)164-170.

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., et al.(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personalityand Individual Differences, 25, 167-177.

Sheperd-Osborne, T. (2009). Assessing the relationship between emotional intelligence andorganizational commitment among early childhood educators. Retrieved fromhttp://proquest.umi.com (UMI Number3384705)

Sosik, J.J. & Megerian, L.E. (1999). Understanding leader emotional intelliegence andperformance: The role of self-other agreement on transformational leadership perceptions.Group & Organizational Management, 24(3), 367-390.

Stein, S., & Book, H. (2000). The EQ Edge: Emotional intelligence and your success.Toronto, Ontario: Stoddard

Stokely, D. R. (2008). A correlational study of emotional intelligence and successfulleadership in the retail industry. Retrieved from http://proquest.umi.com (UMI Number3326221)

Vrab, M. (2007). Emotional intelligence skills and leadership behaviour in a sample of SouthAfrican first-line managers. Management Dynamics, 16(2), 25-26.

Page 126: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

122

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DI KALANGAN PELAJAR JABATANPERDAGANGAN YANG MENGAMBIL KURSUS P3117

Noraini Bt Hashim, Norhazlin Bt Mohamed Ali, Fauzan Bt Ab. Rahman danNor Rafidah Bt Abdul Rahman

Jabatan PerdaganganPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau kecenderungan keusahawanan di kalanganpelajar Jabatan Perdagangan yang mengambil kursus P3117. Ini adalah untuk melihatkeperluan pencapaian, autonomi, kreativiti, pengambilan risiko dan lokus kawalan terhadapkecenderungan pelajar yang mengambil kursus P3117. Sebanyak empat kelas yangmengambil kursus P3117 iaitu kelas DAT 6A, DAT 6B, DPR 3 dan SPP4 . Seramai 126orang pelajar dari keempat-empat kelas yang terlibat dalam kajian ini. Fungsi mereka inihanyalah sebagai pemberi maklumat. Bagi tujuan mengumpul data, soal selidik berdasarkanskala Likert ditadbirkan kepada pelajar-pelajar. Data-data yang diperolehi dianalisismenggunakan ujian statistik dengan perisian SPSS versi 12.0. Hasil kajian menunjukkanbahawa pelajar-pelajar mempunyai kecenderungan keusahawanan yang sederhana. Oleh itu,perlu diwujudkan latihan praktikal bagi memberi pendedahan kepada pelajar. Dengandapatan ini maka ia boleh memberi input kepada pihak yang terbabit untuk menarik minatpelajar-pelajar untuk lebih cenderung ke arah ke usahawanan.

1.0 PENDAHULUAN

Persekitaran ekonomi yang agak suram ditambah dengan masalah pengangguran dikalangan siswazah telah menyumbang kepada keperluan program pembangunan usahawansebagai satu pendekatan untuk memantapkan ekonomi dan sebagai salah satu usahamengelakkan pengangguran di kalangan siswazah dan lepasan sekolah. Keusahawanan bukanhanya dilihat sebagai salah satu yang penting untuk pengeluaran atau penciptaan produk barutetapi juga untuk mewujudkan persekitaran kompetitif yang mantap oleh firma-firma yangberwibawa. Oleh itu, firma-firma ini semakin memerlukan modal insan dengan keupayaankeusahawanan. Ini membawa kepada keperluan institusi pendidikan menawarkan bidangkeusahawanan atau setidak-tidaknya setiap pelajar diberi pengetahuan yang asas mengenaibidang keusahawanan semasa menuntut di universiti dengan harapan mereka akan dapatberdikari atau memulakan perniagaan sebaik-baik sahaja tamat pengajian. Sehubungan itukerajaan telah mengadakan pelbagai program untuk menggalakkan para siswazah untukmenceburi bidang keusahawanan. Antara program keusahawanan untuk para siswazah ialah

Page 127: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

123

seperti Program Pembangunan Usaha Siswa dan Skim Usahawan Siswazah. Malah DasarEkonomi Baru yang telah dibentuk membuktikan komitmen kerajaan untukmemperbanyakkan tokoh usahawan dan tokoh korporat di Malaysia.

Perkataan usahawan dalam Bahasa Inggeris entrepreneur berasal dari perkataanPerancis entreprendre yang bermaksud memikul tugas atau mencuba. Seorang usahawanboleh ditakrifkan sebagai seseorang individu yang boleh melihat kepada persekitaran,mengenal pasti peluang untuk memperbaiki keadaan, mengupayakan sumber dan pelaksanaantindakan untuk memaksimumkan semua peluang. Pentakrifan kepada usahawan melibatkanindividu tetapi keusahawanan boleh ditakrifkan sebagai kewujudan organisasi yang inovatifdengan tujuan untuk meraih atau meningkatkan lagi kadar pertumbuhan ekonomi di bawahkeadaan yang berisiko atau tidak menentu (Dollinger, 2003). Bird (1989) pula menyatakankeusahawanan melibatkan penciptaan nilai, proses permulaan atau pertumbuhan untukmembuat keuntungan di dalam perniagaan, proses menyediakan produk atau perkhidmatanbaru di samping penciptaan nilai melalui organisasi oleh individu atau rakan kongsi.

Memulakan perniagaan baru adalah merupakan keputusan individu, maka kualitiindividu sebagai seorang usahawan adalah fokus utama di dalam kajian keusahawanan.Lachman (1980) mencadangkan individu yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti usahawanakan mempunyai potensi yang tinggi untuk melaksanakan tindakan keusahawananberbanding dengan mereka yang tidak memiliki ciri-ciri itu. Kajian oleh Mitton (1989)menjelaskan usahawan sebagai seseorang yang memiliki ciri-ciri psikologikal tertentu sepertikomitmen yang sepenuhnya, keperluan kepada kawalan penuh, berpandangan utilitarianterhadap apa yang benar dan suka kepada cabaran dan ketidakpastian. Dekad yang lepas telahmendapati banyak kajian-kajian keusahawanan yang mengkaji ciri-ciri keusahawanan yangmembezakan usahawan dengan yang lain. Antara yang paling kerap dibincangkan ialahkeperluan pencapaian, lokus kawalan, dan kecenderungan mengambil risiko. Sehingga kiniciri keperluan pencapaian dan lokus kawalan telah mendapat perhatian yang paling banyak didalam ulasan karya keusahawanan (Shaver and Scott, 1991). Teori yang paling banyakdigunakan di dalam penyelidikan keusahawanan ialah Teori Keperluan PencapaianMcClelland (1961) dan Teori Lokus Kawalan Rotter (1966).

Teori McClelland (1961) menyatakan bahawa keperluan pencapaian adalah satukekuatan psikologikal di sebalik tindakan manusia dan telah di cadangkan sebagai salah satufaktor yang mempengaruhi gelagat keusahawanan. Mengikut Teori McClelland, individuyang mempunyai keperluan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ingin menyelesaikanmasalah sendiri, menetapkan sasaran, dan berjuang mencapai sasaran melalui usaha sendiri.Teori ini mencadangkan bahawa individu yang mempunyai keperluan pencapaian yang kuatselalu menjumpai jalan ke arah keusahawanan dan lebih berjaya berbanding orang lainsebagai usahawan. Adalah dipercayai bahawa individu yang mempunyai keperluanpencapaian yang tinggi akan mempunyai pencapaian yang lebih baik dan mempunyaikeinginan yang kuat untuk berjaya. Kajian-kajian terbaru juga melaporkan yang usahawanmempunyai keperluan pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan bukan usahawan.Kajian oleh Shaver (1995) juga mendapati bahawa usahawan mempunyai keperluanpencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan bukan usahawan.

Page 128: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

124

Lokus kawalan didefinisikan sebagai setakat mana seseorang individu itu merasakanmampu untuk mengawal hidupnya sendiri dengan mengambil kira orientasi dalaman-luaranindividu itu (Schermerhorn, Hunt, dan Osborn, 2003). Lokus kawalan mengambarkanpersepsi individu mengenai ganjaran dan hukuman di dalam hidupnya (Pervin, 1965). JulianRotter seorang penyelidik personaliti mengenalpasti dimensi personaliti yang dinamakanlokus kawalan bagi menjelaskan perbezaan ini. Teori Lokus Kawalan Rotter (1966) melihatindividu mempunyai lokus kawalan samada dalaman atau luaran. Individu yang percayamereka mampu mengawal apa yang berlaku kepada diri mereka sebagai individu yangmempunyai lokus kawalan dalaman, sementara mereka yang percaya keadaan atau orang lain(faktor-faktor luaran seperti nasib, peluang,dan takdir) yang mengawal nasib merekadianggap mempunyai lokus kawalan luaran.

Selain dua ciri di atas, Sally Caird (2008) menyenaraikan tiga ciri lain yang perludimiliki oleh seorang usahawan iaitu keperluan autonomi, kraetiviti dan pemgambilan risiko.Bagi keperluan autonomi, golongan tersebut bermotivasi tinggi, bertenaga, gemar memimpindan melakukan sesuatu mengikut cara tersendiri. Individu ini bergantung kepada diri sendiri,dinamik dan suka bekerja sendiri. Antara kualiti yang dimiliki oleh golongan tersebut ialahberdikari, suka bekerja sendiri, individualistik dan tidak suka diperintah.

Usahawan yang kreatif pula memiliki pendekatan yanf imaginatif untukmenyelesaikan masalah, gemar melihat sesuatu dari perspektif yang berbeza. Individu inimembangunkan idea untuk merekabentuk produk dan proses baru. Kualiti yang ada padaindividu ini seperti versatil dan berminat dengan idea baru.

Manakala pengambil risiko pula bersifat oportunis dan mencari maklumat dankepakaran untuk menilai sesuatu peluang termasuklah yang melibatkan risiko. Golongan inibagus dalam membuat penilaian, berorientasikan matlamat dan mempunayi pengurusan masayang berkesan.

Kecenderungan seseorang untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanandidorong oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini boleh dikategorikan sebagai Faktor Tertolak(Push Factors) dan Faktor Tertarik (Pull Factors). Faktor Tertolak merangkumi kekecewaandan budaya keusahawanan yang diwarisi. Kekecewaan timbul akibat peluang terbatas,ekonomi meleset dan ketidakpuasan. Manakala Faktor Tertarik merangkumi faktor psikologidan keuntungan. Individu akan tertolak untuk menceburi bidang keusahawanan akibatkekecewaan kerana terbatasnya peluaang pekerjaan dan mobiliti sosial. Kemelesetanekonomi juga menyebabkan seseorang itu terdorong memilih bidang keusahawanan keranapeluang kerja samada di sektor awam atau swasta menjadi semakin terbatas.

Terdapat beberapa kajian mengenai kecenderungan seseorang untuk menjadiusahawan. Kajian oleh Crant (1996) mendapati kecenderungan keusahawanan dapatdikaitkan dengan pertimbangan yang dibuat oleh sesorang individu untuk memilikiperniagaan sendiri. Kajian yang dijalankan di sebuah university di Amerika Syarikatmenunjukkan bahawa jantina, taraf pendidikan dan ibu bapa yang mempunyai perniagaansendiri mempengaruhi kecenderungan keusahawanan. Kenyataan yang dipetik oleh Cromiedan O’Donoghue (1992) daripada Caird (1988) menyatakan bahawa kecenderungankeusahawanan merujuk kepada tahap di mana seseorang individu itu mempunyai keinginanuntuk menubuhkan dan menjalankan sesuatu projek. Ia juga merumuskan bahawa

Page 129: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

125

kecenderungan keusahawan mempunyai kaitan dengan keperluan kepada autonomi, lokuskawalan dalaman, kreatif, mengambil risiko dan yakin kepada diri sendiri. Satu kaji selidikyang dijalankan oleh Mazzarol, Volery, Doss dan Thein (1999) dikalangan 93 respondenyang terdiri daripada usahawan di Australia Barat mendapati faktor-faktor persekitaranseperti faktor sosial, ekonomi, politik dan pembangunan infrastruktur dan faktor-faktorpersonaliti seperti sifat dan latar belakang individu mempengaruhi kecenderungan untukmenubuhkan perniagaan sendiri.

Ciri-ciri dan sifat usahawan yand dimiliki oleh sesorang individu serta faktor-faktordemografik juga telah dibuktikan sebagai mempunyai pertalian yang rapat dengankecenderungan keusahawanan. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan faktor demografikseperti personaliti, modal insan, etnik, taraf perkahwinan, tahap pendidikan, saiz keluarga,status pekerjaan dan pengalaman, umur, jantina, status sosio ekonomi, agama dan sifat-sifatpersonaliti dalam mempengaruhi penubuhan sesebuah perniagaan (Mazzarol et al., 1999).

2.0 LATAR BELAKANG MASALAH

Pelajar-pelajar politeknik mempunyai potensi yang tinggi untuk menceburi bidangkeusahawanan. Selain daripada mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi, mereka jugamenguasai pelbagai ilmu semasa menuntut di politeknik yang boleh dimanfaatkan dalammengendali dan mengurus aktiviti keusahawanan. Walaubagaimanapun, mereka masihkurang bimbingan dan pendedahan dalam bidang keusahawanan ini. Lantaran itu merekaperlu dibantu dan diberi bimbingan yang betul serta lengkap mengenai selok- belok untukmenjadi usahawan yang berjaya.

Untuk melahirkan usahawan daripada kalangan lulusan politeknik, memerlukanperancangan dan perlaksanaan yang teliti dan sistematik. Perancangan awal dalam usahauntuk melahirkan usahawan ialah membina sikap dan minat positif terhadap kerjayakeusahawanan. Pemupukan sikap dan minat positif ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengenali potensi diri sama ada mampu atau tidak untuk menceburi bidangkeusahawanan.

Salah satu daripada usaha untuk melahirkan usahawan baru dan berpontensi untukmaju dan berjaya dalam bidang yang diceburi ialah dengan memperkenalkan program ko-kurikulum keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar politeknik. Dijangkakan denganpenglibatan dalam kokurikulum keusahawanan pelajar-pelajar akan memperolehi asas-asasilmu keusahawanan dan seterusnya dapat memotivasikan diri untuk terlibat dalam bidangkeusahawanan apabila tamat pengajian mereka kelak.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian adalah untuk melihat kecenderungan keusahawanan di kalanganpelajar-pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah yang mengambil modulP3117.

Page 130: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

126

4.0 PERSOALAN KAJIAN

Memandangkan bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang diberi perhatiankhusus oleh kerajaan sesuai dengan matlamat Wawasan 2020 iaitu pengwujudan usahawanyang dijadikan sebagai teras pencapaian Wawasan 2020. Kajian ini sesuai dijalankan untukmelihat dan membentuk kefahaman yang lebih mendalam terhadap ciri-ciri usahawan yangada di kalangan pelajar-pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Sultan Azlan Shah yangmengambil modul P3117. Kajian ini ingin melihat samada para pelajar yang mengambilmodul P3117 mempunyai kecenderungan keusahawanan yang tinggi atau sebaliknya.

5.0 KEESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

Terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkandata. Setiap instrumen mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkanmaklumat daripada sumber data. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan ialah borangsoal selidik dan ini merupakan instrumen yang dibangunkan oleh pengkaji sendiri. MenurutLeedy (1993) kesahan adalah menjurus kepada kewajaran, keberkesanan tentang alatpengukuran manakala kebolehpercayaan pula merujuk kepada sesuatu alat mengukur samaada ia tekal tentang apa yang hendak diukur.

Penyelidik telah mendapatkan soal selidik daripada Bahagian Perhubungan Pelajar,Sektor Pengurusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi melalui Pengurus PusatKegiatan Pelajar PSAS.

6.0 DAPATAN KAJIAN

6.1 Analisis Data

Data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS v.12.0. Kajian ini adalah merujukkepada kecenderungan pelajar terhadap 5 ciri utama seorang usahawan iaitu keperluanpencapaian, keperluan kuasa, kreativiti, keberanian mengambil risiko dan kawalan dalaman.Bacaan Alpha Cronbach untuk kebolehpercayaan kajian ini secara keseluruhannya adalah0.818.

6.2 Analisis

Dengan menggunakan SPSS v.12.0, berikut adalah bacaan min bagi setiap ciri usahawanyang dikaji dalam kajian ini.

Page 131: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

127

MeanStd.Deviation N

Min KeperluanPencapaian

3.4993 .45820 126

Min Autonomi 3.4881 .48862 126Min Kreativiti 3.5966 .40144 126Min PengambilanRisiko

3.4623 .40615 126

Min Lokus Kawalan 3.7665 .42740 126

Jadual 1.

6.3 Perbincangan

Kajian ini mengkaji tentang kecenderungan keusahawanan di kalangan PelajarPoliteknik Sultan Azlan Shah yang mengmbil kursus P3117-Keusahawanan bagi sesi Januari2010. Lima ciri kecenderungan usahawan yang dikaji dalam kajian ini adalah 1) keperluanpencapaian 2) autonomi/kebebasan 3) kreativiti 4) pengambilan risiko dan 5) lokus kawalan

Daripada hasil kajian ini di dapati bahawa tahap kecenderungan keusahawanan dikalangan pelajar PSAS yang mengambil kursus P3117 ini adalah pada tahap sederhana bagisemua ciri usahwan yang dikaji iaitu pada min 3.00-4.00. Tahap 5 adalah merujuk kepadasangat cenderung, 4 cenderung, 3 kecenderungan yang sederhana, 2 tidak cenderungmanakala 1 adalah sangat tidak cenderung. Ini menunjukkan bahawa pelajar yangmengambil kursus P3117 tidak mempunyai kecenderungan yang kuat dalam menjadi seorangusahawan.

Merujuk kepada rumusan GET (Sally Caird, 2008) bagi tahap sederhana iamenerangkan bahawa pelajar ini mempunyai kecenderungan pada sebahagian ciri usahawan.Untuk yang demikian, pelajar-pelajar ini tidak digalakkan untuk membuka perniagaan buatmasa ini. Mereka lebih berkecenderungan untuk menjadi pekerja daripada menjadiusahawan. Mereka perlu banyak berusaha lebih keras jika mereka ingin menjadi usahawan.Dapatan bagi lokus kawalan juga menunjukkan bahawa tahap keyakinan diri pelajar adalahpada tahap sederhana (Sally Caird, 2008).

7.0 CADANGAN/IMPLIKASI

Daripada kajian ini, cadangan berikut boleh diambil kira dalam usaha membentuksikap keusahawanan di kalangan pelajar PSAS

1) Lebih perbanyakkan aktiviti yang memotivasikan pelajar untuk menjadi usahawansecara praktikal

2) Pihak pengurusan perlu memberi sokongan dan bantuan dalam usaha /projekkeusahawanan.

3) Seminar / ceramah mengenai daripada pihak-pihak luar mengenai keusahawanan4) Satu latihan / kemahiran / bengkel / kursus jangka pendek di adakan di politeknik

Page 132: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

128

5) Mengadakan kolaborasi bersama syarikat-syarikat yang terlibat dengan keusahawananbagi menarik minat pelajar

6) Menghasilkan satu modul cara-cara menjadi usahawan / menimbulkan minat menjadiusahawan

8.0 RUJUKAN

Bird, B.J. (1989). Entrepreneurship Behaviour, Scott, Foresman and Company: Glenview,Illinois.

Caird, S. (1988). Report On The Development and Validation Of A Measure Of GeneralEntreprising Inclination, Unpublished Paper, Durham University Business Scholl

Crant, J.M. (1996). The Proactive Personality Scale As A Predictor Of EntrepreneurshipIntention, Journal Of Small Business Management, 34 (3), 42-49

Cromie, S., & O’Donoghue, J. (1992). Assessing Entrepreneur Inclinations, InternationalSmall Business Journal, 10(2), 66-70

Dollinger, M.J (1996). Entrepreneurship: Strategies and Resources. Richard D. Irwin,Homewood: Illinois

Lachman, R. (1980). Toward Measurement of Entrepreneurial Tendencies, Management,International Review, 20, pp.108-116

Leedy, P.D. (1993). Practical Research: Plannig And Design, New Jersey: MacmillanPublishing Company.

Mazzarol, T., Vollery, T., Doss, N. & Their, V (1999), Factors Influencing Small BusinessStart –Up. International Journal Of Entrepreneeur Behaviour and Research, 5(2), 48-63

Mitton, D.G. (1989). The Complete Entrepreneur, Entrepreneurship: Theory and Practice, 13,p.p. 9-19

Pervin, L.R. (1965). Personality: Theory, Assessment and Research

Sally Caird (2008), General measure of Enterprising Tendency, Open University,Milton Keynes UK.

Shaver,K.G., Scott,L.R (1991). Person, Process, Choice : The Psychology of New VentureCreation, Entrepreneurship: Theory and Practice, 16, p.p. 23-45

Page 133: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

129

AN ANALYSIS ON GRAMMAR TASKS OF POLYTECHNIC ENGLISHTECHNICAL MODULES

Salwa Amirah Binti Awang, Salmiza Binti Abdul Rahim, Azuro Umairah Binti MohdRozin, Zulaikha Binti Kamaruddin, Siti Fazlina Binti Isnin and Fauziah Binti Aarif

Jabatan Pengajian AmPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

This research aims to analyze the grammar tasks in six English for TechnicalPurposes modules which are used for the teaching of English for Technical Purposes coursesin the polytechnic. The framework used for the analysis is the Input, Output and Interaction(IOIn) Framework which is purposively to measure the communicativeness criteria of thesegrammar tasks. The findings of this study show that the grammar tasks in these modules arein need of improvement and improvisation in terms of number of tasks, the quality of input,the nature of output and also the kind of interaction that is expected to be produced. Inconclusion, this study hopes to help English courses educators to identify and selectcommunicative grammar tasks to be used in their teaching and learning process in order toproduce students who are not only able to converse in English fluently but also accurately.

1.0 INTRODUCTION

After the fall of grammar translation method and the emergence of CommunicativeLanguage Teaching in the 70’s, grammar has been treated as a component that should behidden and that it should be implicitly embedded during teaching and learning. This beliefcontradicts some scholars’ view on the saliency of ‘accuracy’ in the production of the targetlanguage. Holding on the accuracy principle, ESL/ EFL learners should not only be fluentlanguage users but also aware of the precise structural grammar and use the languagecorrectly. This is further supported by past studies which demonstrated that grammarinstruction enables learners to attain high level of proficiency, both in accuracy and fluency.This is claimed by Fotos (2002) who also argues that recent empirical evidence has shownthat explicit instruction helps students to attain high levels of accuracy in the target languagebecause explicit instruction not only activates their previous knowledge of the targetstructures but also draws their attention to the forms which consequently raises theirconsciousness of it. Departing from these evidences, it is believed that having more grammartasks in the teaching and learning process will enable students to improve their Englishproficiency level. Therefore this paper will investigate the communicative features of thegrammar tasks in English for Technical Purposes modules used by the lecturers and students.In the polytechnic context, it is deemed crucial to produce learners who are fluent andconversant with the target language to meet the current demand of the labor market.

Page 134: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

130

The following literature review section will discuss and explain the importance ofgrammar instruction and its relevance to the communicative approach.

2.0 LITERATURE REVIEW

It is doubtless that in certain situations some restricted kinds of communication arepossible without grammar, for example we can communicate non verbally through gesturesor through phrases learnt from a phrase-book. However as we move to a more complicatedinteraction in a more formal setting, such as carrying out presentation, giving directions,handling meetings and others, an extensive vocabulary and precise grammatical sentences areamong the requirements as they become the essential principles for communication. Dickins& Woods (1988) reaffirm the role of grammar in communication by stating that grammar isthe means by which we organize our messages in any communicative act. This is alsorecognized by Thornbury (1997, 1998) who opines that grammar is an essential, inescapablecomponent in language use and language learning. Advocating this belief are Blue (1993),Grundy (1993) and Jordan (1997) whose studies concerning the EAP area (English forAcademic Purpose), indicate that language problems and grammatical considerations areranked fairly high by students. This confirms that grammar is an inseparable ingredient incommunication, thus should be the basis where classroom instruction communication isconcerned.

In conjunction with the above discussion, a lot of approaches in teaching grammarhave been introduced. The place and type of grammatical instruction within languagelearning has been the subject of language acquisition research and discussion for at least 40years (Ellis, 2001). Schmidt (2001) argues that “people learn about the things they attend toand do not learn much about the things they do not attend to”. The provision of learninggrammar explicitly seems to be plausible compared to implicit grammar teaching. Researchesthat support this statement can be found in Brindley’s (1984) research within Adult MigrantEducation in Australia which demonstrates that students preferred more formal, explicitgrammar teaching. Schultz (1996, 2001) delineates differences between teachers and studentsin two different language teaching contexts. The results of the study show similar results toBrindley’s which students participated in the study exhibited higher preference for formalteaching of grammar and explicit correction compared to teachers. Literatures have proventhat there is indeed a need for explicit grammar teaching in classrooms. However, someconcerns of deductive grammar teaching in classroom are yet being discussed. One of theconcerns is finding the appropriate approach to deliver the language structure and rules, sothat language learning is not mundane and meaningless.

In the pursuit of producing students who can communicate fluently and accurately, itcould be implied that explicit grammar instruction should be made compatible with thecommunicative approach. Fotos (2002) suggests that a pedagogical grammar lesson shouldfollow three parts: explicit grammar instruction, communicative activities, and summaryactivities. At the beginning of the lesson, the teacher gives students explicit grammar rulesand explanation. Then, the teacher provides ample of communicative activities containing thetargeted language form. Lastly, in the summary activities section, students are required toreview the grammar form taught and perform it communicatively.

Since classroom activities seem pertinent in promoting communicative language learning,teachers need to select relevant grammar tasks as a part of classroom activities. According toFotos (2002)’ grammar tasks’ play a crucial role in which it supplies the learner with target

Page 135: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

131

language input and provides opportunities for learners to involve in interaction that promoteslanguage acquisition.

Other definitions from various scholars (Candlin 1987: Kumaravadivelu, 1991:Nunan, 1989, Prabhu, 1987; Rost, 1990) clearly suggest that tasks are goal-oriented in whichparticipants are expected to attain an outcome and to carry out a task with an objective theyneed to accomplish through their talk or action. Another feature of task is ‘work or activity’whereby the participants have to be actively involved in carrying out a task, whether workingindividually or with other participants. Meanwhile Breen (1987) defines task as anystructured language learning endeavour which has a particular objective, appropriate content,a specified working procedure, and a range of outcomes for those who undertake the task.Therefore the Input, Output and Interaction (IOIn) framework is used to analyze the grammartasks in EFTP (English For Technical Purposes) modules as it comprises the three importantcomponent of communicative task which are input, output and interaction.

3.0 METHODOLOGY

The data were taken from 6 English for Technical Purposes (EFTP) modules whichare consistently used by students and lecturers for EFTP papers. The codes for the courses areA1003, A2003, A3003, A3005, A4003 and A5003. EFTP papers are meant for engineeringstudents, namely civil, electrical and mechanical engineering departments. To analyze thedata, a checklist was developed based on the Input, Output and Interaction (IOIn) Framework(Arshad Abd Samad, Nor Haniza Hassan & Salwa Amirah Awang, 2005). The checklistcontained the features of ‘communicative grammar tasks’ illustrated by the framework (seeTable 1, Table 2 & Table 3).

The first step was identifying and counting the number of grammar task in eachmodule. Next, the checklist helped the researchers to ensure whether the identified grammartasks were having the communicative features. For reliability purpose, an inter-rater analysiswas done among the researchers manually, whereby data samples from each module werereanalyzed by the researchers. The results were then compared. Any differences found in thedata were thoroughly discussed to avoid misinterpretation of the framework.

3.1 The IOIn Framework

The IOIn framework was designed to analyze grammar tasks from the aspect of input,output and interaction. Emphasis is given on these three components because they are theimportant criteria in constructing a communicative task. The first component of thisframework is the input which is made up of three elements such as contextualization,relevance and explicitness. Firstly, contextualization describes the distance of the task from arelated prior activity or theme, use of photographs, pictures and texts within the activity anduse of connected texts or dialogues within the activity. To assess this element, there are threecategories of contextualization which are adequate, wanting and zero (refer Table 1).Secondly for the relevance element, the relevance of task to students’ interests and languageneeds is assessed. The age, field, interest and level of learners are compared with the taskprovided. There are also three categories of relevance - real, implied and zero. The lastelement in this component is explicitness that evaluates the grammatical explanation, use of

Page 136: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

132

grammatical term and salience of the grammatical structure given in the task by classifying itas explicit, enhanced or implicit (refer Table 1).

Frameworkcomponent

Elements Descriptors Level Descriptors

InputContextualization Distance from a related prior activity

or theme; use of photographs,pictures and texts within the activity;use of connected texts or dialogueswithin the activity.

Adequate Close proximity to associated text oractivities with the general theme of thechapter maintained; extensive use ofrelevant photographs, pictures, drawings orassociated text; use of connected text ordialogues

Wanting Associated text and activities are fairlydistant and can only be faintly recalled;Some use of relevant photographs, pictures,drawings or associated text although theteacher may need to provide furtherexamples; some use of connected text ordialogues

Zero Completely dissociated from prior activityor chapter theme; no photographs, pictures,drawings or associated text; discrete pointpresentation of grammatical items

Relevance Relevance of activity to students’interests and language needs;

Real Activity and/or topic is immediatelyrelevant to interests and language needs ofstudents of the particular level and agegroup;

Implied Activity and/or topic has some relevance tointerests and language needs of students ofthe particular level and age group butrequires the teacher to draw studentsattention to their relevance.

Zero Activity and/or topic is not relevant tointerests and language needs of students ofthe particular level and age group.

Explicitness Grammatical explanation; use ofgrammatical term; salience of thegrammatical structure

Explicit Use of explicit grammatical explanationespecially to introduce the activity;continued use of grammatical term beforeor during the activity;

Enhanced Input enhancement techniques such asunderlining, use of boldface or repetition isused.

Implicit No grammatical explanation is provided;Students are not expected to be aware ofthe grammatical structure used.

Table 1: Specification Of IoIn Framework (the input component)

The second component in the IOIn Framework (refer Table 2) is the output that dealswith three major elements of output which are type of response, mode of response andengagement. The first element, type of response will determine whether the response requiresselecting from a list of options with no language production, or the actual use of language tocommunicate a personal message. The categories are selected, constructed or personal. Next,the mode of response will see whether the response is made orally, in writing or in a non-linguistic form such as a drawing or hand signals. There are also three modes of responsewhich are written, spoken or non-linguistic. The third element in output component is theengagement that will be used to assess the nature of how the grammatical item is used incompleting the activity by categorizing it as mechanical, meaningful or communicative.

Page 137: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

133

These categories are basically based on whether some understanding of grammatical item isrequired to accomplish the task or vice versa (refer Table 2).

Frameworkcomponent

Elements Descriptors Level

Output

Type of response Whether the response requires selecting from a list of options with nolanguage production, or the actual use of language to communicate apersonal message.

SelectedConstructed

Personal

Mode of response Whether the response is made orally, in writing or in a non-linguisticform such as a drawing or hand signals.

WrittenSpokenNon-linguistic

Engagement The nature of how the grammatical item is used in completing theactivity

MechanicalMeaningfulCommunicative

Table 2: Specification of IOIn Framework (the output component)

The last element is interaction which significantly advocates the communicativegrammar approach included in the framework. This component mainly evaluates the natureand the rubric of the task by examining the element of group organization, feedback type anddiscourse quality. There are four types of group organization which are individual, dyad, triador group. This is to see whether the task requires interaction among members in classroom.The second element is the type of feedback whether from teacher, peer or none. This elementdoes not describe how teachers give feedback to learners. Instead, it explains how the taskobliges learners to get immediate feedback throughout the task which mostly can be derivedfrom the instructions of the task. Lastly, under the discourse quality, the amount of discoursegenerated by the task is looked into. This is to see whether extended language production isrequired and whether language production is interactive. This can be assessed by looking atthe nature of the task as a whole and the expected discourse production. The production ofdiscourse is varied from little to high discourse (refer Table 3).

Frameworkcomponent

Elements Descriptors Level

Interaction

Group organisation How the students are organized in completing the activity IndividualDyadTriadGroup

Feedback type The type of feedback that the students receive inperforming the activity

TeacherPeerNone

Discourse quality The amount of discourse generated by the activity-whether extended language production is required and whether languageproduction is interactive.

Little

Medium

High

Table 3: Specification of IOIn Framework (the interaction component)

4.0 FINDINGS

The first finding shows that altogether, there were 387 tasks in six EFTP modules.However, only 50 tasks (12.9%) were identified as grammar tasks. Module A1003 containedthe most grammar activities (13) and the least was observed in A3005 (3) (see Table 4).

Page 138: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

134

Table 4: Percentage Of Grammar Task In English For Technical Purposes Modules

Input was the first component to be described in this section using the IOInFramework. Input was assessed in terms of three elements which were contextualization,relevance and explicitness of provided grammatical explanation. It was found that 42% of thegrammar tasks provided adequate grammar explanation, whereby the grammar explanation ineach task showed a connection with the theme discussed in each unit. The other 36% werecategorized as wanting where association of texts and activities were fairly relevant.Meanwhile, the last 22% of the input was not contextualized in which they either did notshow any link with prior activities or was irrelevant to the chapter of the unit. The secondelement was relevance which examined the significance of activities to students’ interestsand language need. The finding demonstrated that slightly more than half (56%) of the inputfound in the grammar tasks were real, as they were appropriately designed to meet thestudents’ level and interests. 34% of them was categorized as implied relevance where therelevance of the grammar explanation was not explicitly made and teacher’s rationalizationon the input given might be required. As many as 10 % of the input seemed to be unrelated tostudents’ interests or which was described as having zero relevance input. Another element tobe examined was the explicitness of the grammatical input given in each task. The majorityof the input (58%) exhibited explicit grammatical explanation whereby grammaticalexplanation was employed to introduce the activities. In addition, grammatical terms werealso used for pre activity as well as during the activity. As many as 20% of the inputemployed input enhancement technique in which grammatical explanation was given throughunderlining, boldface and repetition.(refer Table 5).

Table 5: Percentage Of Input ComponentThe second component of the framework was output which was defined as the

production of the task that dealt with the learners’ response in the mode of speaking, reading,

No Module Number of tasks Number of grammar tasks Percentage1 A1003 78 13 16.72 A2003 76 11 14.5

3 A3003 75 7 9.34 A4003 60 7 11.75 A5003 48 9 18.86 A3005 50 3 6

GRAND TOTAL 387 50 12.9

No. Module

Input

Contextualization Relevance ExplicitnessAdequate Wanting Zero Real Implied Zero Explicit Enhanced Implicit

1 A1003 5 0 8 0 8 5 4 2 72 A2003 9 2 0 11 0 0 11 0 03 A3003 0 7 0 2 5 0 6 1 04 A4003 2 4 1 7 0 0 1 5 15 A5003 5 2 2 8 1 0 6 1 26 A3005 0 3 0 0 3 0 1 1 1

21 18 11 28 17 5 29 10 11GRANDTOTAL %

42 36 22 56 34 10 58 20 22

Page 139: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

135

listening and writing. The framework described output as consisting of three elements whichwere type of response, mode of response and engagement. Types of response were illustratedin three forms which were selected, constructed and personal. 34% of the output producedwas in the form of selected where learners complete the activities by selecting responsesgiven. 64% of the responses required learners to construct sentences in order to accomplishthe task given. Only 2% of the task required personal thought expressions which offeredstudents more freedom in expressing themselves. The next element was mode of responsewhich comprised of three modes; written, spoken and non-linguistic. Most of the responseswere in the form of written mode which recorded 86%. Meanwhile, spoken and non linguisticmode demonstrated lower percentage with 2% and 12% respectively. The last element ofoutput was engagement which explained the nature of how the grammatical item was used incompleting the activity. Learners engaged themselves with the activities through three wayswhich were mechanical, meaningful and communicative. 30% of the activities requiredstudents to engage mechanically and 68% of the activities promoted meaningful engagement,which was defined as completing the tasks would necessitate some understanding from thestudents’ part. Finally only 2% compelled students to engage with the activitiescommunicatively where speaking skill was a requirement when doing the task (refer Table 6).

Table 6: Percentage Of Output Component

The last component of the framework was interaction that was assessed through threeaspects; firstly by looking at how learners organize themselves in accomplishing tasks (grouporganization), secondly, the types of feedback types that they receive in performing theactivity, and finally, the quality of discourse which means the amount of discourse generatedby the activity. The findings demonstrated that in terms of group organization, all 50identified grammar tasks were found to have individual interaction. Meaning, students wereexpected to work alone to complete the tasks. None of the tasks obliged them to work ingroup, dyad or triad. In terms of feedback, almost all of the tasks (98%) did not providefeedback to students. This means these tasks did not specify on how the students weresupposed to get feedback. Only 2% of the tasks offered teacher feedback which wasidentified in the instruction given in the task. Finally, nearly all of the tasks (96%) generatedlittle discourse production. This was consistent with the type of response expected from thestudents which was only at word and phrase level, and only 4% of the tasks generatedmedium discourse quality. In other words, grammar tasks designed in EFTP modules did notoblige learners to produce lengthy sentences that promote students to experiment withlanguage use and learn more from mistakes done from language production (refer Table 7).

No Module

Output

Type Of Response Mode Of Response Engagement

Selected Constructed Personal Written SpokenNon-

Linguistic Mechanical Meaningful Communicative

1 A1003 4 9 0 10 0 3 4 9 02 A2003 4 7 0 10 0 1 4 7 03 A3003 4 3 0 7 0 0 4 3 0

4 A4003 0 7 0 7 0 0 0 7 0

5 A5003 4 4 1 6 1 2 1 7 1

6 A3005 1 2 0 3 0 0 3 0 0

17 32 1 43 1 6 16 33 1GRANDTOTAL % 34 64 2 86 2 12 30 68 2

Page 140: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

136

No Module Interaction

Group Organisation Feedback Type Discourse Quality

Individual Dyad Triad Group Teacher Peer None Little Medium High1 A1003 13 0 0 0 0 0 13 13 0 02 A2003 11 0 0 0 0 0 11 11 0 03 A3003 7 0 0 0 0 0 7 6 1 04 A4003 7 0 0 0 0 0 7 7 0 05 A5003 9 0 0 0 1 0 8 8 1 06 A3005 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0

50 0 0 0 4 0 46 48 2GRANDTOTAL % 100 0 0 0 2 0 98 96 4 0

Table 7: Percentage of Interaction Component

5.0 CONCLUSIONS

Derived from the findings, there are two important issues to be addressed regardingthe grammar tasks in EFTP modules. Firstly, the percentage of grammar tasks in thesemodules is very small, which is 12.9%. This is seen as insufficient to realize the objective toproduce high proficiency learners as suggested by a lot of researchers in the literature review.Although these courses fall under the ESP category in which English is learnt within acontext, the importance of grammar should not be denied and deemed as a separatecomponent of the language because grammar is the inseparable component of communicationand it should be taught along with the four skills such as reading, listening, speaking andwriting (Pennington, 2002). Secondly, the analysis shows that these modules are moderate inthe quality of input and very low at the aspect of output and interaction. This resultdemonstrates that these grammar tasks lack the communicative aspect and that they do notpromote communication. Although it is true that the teachers themselves should have the skillto manipulate a simple task and change it into something beneficial to meet their learningobjectives, a user friendly guide book would be beneficial for less experienced teachers andthose who are dealing with limited sources, materials and time. Thus, it is suggested that thenumber of grammar tasks in these modules be increased and the quality of these tasks beimproved especially its communicative features.

6.0 REFERENCES

Blue, G.M., 1993. Nothing succeeds like linguistic competence: the role of language inacademic success. In: Blue, G.M. (Ed.), Language Learning and Success: Studyingthrough English. Review of English Language Teaching 3/1. MET/British Council

Breen, M (1987). Learner contribution to task design. In C. Candlin & D. Murphy (Eds.),Language learning tasks. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Brindley, G., 1984. Needs Analysis and Objective Setting in the Adult Migrant EducationProgram. NSW Adult Migrant Education Service, Sydney.

Page 141: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

137

Cambridge.

Candlin, C.N. (1987). Towards task-based language learning. In C. Candlin & D. Murphy(Eds.), Language learning tasks. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Dickins, P.M.R, & Woods, E.G. (1988). Some criteria for the development of communicativegrammar tasks. TESOL Quarterly, 22(4), 623-647.

Ellis, R., 2001. Introduction: Investigating Form-Focused Instruction. Language Learning.Supplement 1: Form-Focused Instruction and Second Language Learning 51, 1–46

Fotos, Sandra. (2002). Structure-based interactive tasks for the EFL grammar learner. InHinkel & Fotos (Eds), NewPerspectives on Grammar Teaching in Second LanguageClassrooms. New Jersey: Lawrence ErlbaumAssociates, Publishers Mahwah.

Grundy, P., 1993. Student and Supervisor Perceptions of the role of English in AcademicSuccess. In: Blue, G.M. (Ed.), Language Learning and Success: Studying throughEnglish. Review of English Language Teaching 3/1. MET/British Council.

Jordan, R., 1997. English for Academic Purposes. Cambridge University Press, Cambridge.Kumaradivelu, B. (1991). Language learning tasks: Teacher intention and learnerinterpretation. ELT Journal 45, 98-107.

Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: From grammar to grammaring. Boston:Newbury House

Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Pennington, M.C. (2002). Grammar and communication: New directions in theory and practice. InHinkel & Fotos (Eds.), New Perspectives on Grammar Teaching in Second LanguageClassrooms. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah.

Prabhu, N.S. (1987). Second language pedagogy. Oxford: Oxford University Press.Richards, J., Platt., J., & Weber, H. (1986). Longman Dictionary of Applied Linguistics.London:Longman.

Rost, M. (1990), Listening in Language Learning. London: Longman.Schmidt, R., 2001. Attention. In: Robinson, P. (Ed.), Cognition and Second LanguageInstruction. Cambridge University Press,

Schultz, R., 1996. Focus on form in the foreign language classroom: students’ and teachers’views on error correction and the role of grammar. Foreign Language Annals 29 (3), 343–364.

Page 142: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

138

A STUDY OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL AMONGELECTRICAL ENGINEERING LECTURERS : LCD

Mohd Yusof Husain, Seri Bunian Mokhtar, Zakiah Aksah and Nor Mazana IsmailJabatan Kejuruteraan AwamPoliteknik Sultan Azlan Shah

ABSTRACT

The technology acceptance model (TAM) proposes that the perceived ease of use andthe perceived usefulness by a person would predict the acceptance of information technology.Since its inception, the model has been tested with various applications in various studies andhas become the most widely applied model of user acceptance and usage. Nevertheless, thereported findings on the model are mixed in terms of statistical significance, direction, andmagnitude. In this study, we conducted a survey of TAM among electrical engineeringlecturers. The results suggest that all the correlation between all variables, usefulness, ease ofuse, attitude to use and intention are somewhat strong.

1.0. INTRODUCTION

It is widely known that technology has invaded our lives in the 21st century. It seemsthat technology challenges us to use it so as to facilitate our communication with other peopleand also the completion of various tasks both at work and in our personal life.

More specifically, students appear to use technology both in their social life and intheir academic environment. It is not a secret that students around the world surf the internetto find information for a number of themes they may be interested in, for examples sports,music, cars or to communicate via e-mail with friends and classmates. In addition, they playdifferent kinds of games by using special programs.

In their educational environment, students tend to incorporate technology in theirpreparation at all levels ( primary, secondary, tertiary ). For instance, almost all students havelearned how to use the internet to collect data for an assignment or a research paper as well asthe type of software to use to do their work. Some of them may even use the power point orthe video in presentations, depending on their educational level and technologicalcompetence.

It is generally accepted that technology is the most modern method to enhancelearning within an environment in which different methods are used to make things easier forthe learner. According to Alessi and Trollip (2001) computer based instruction has a lot ofbenefits. For example, learning takes place in less time; materials are handed out easily andcheaply; learners work at their own pace and convenience, and they are also offered withextensive practice; learner motivation is triggered. In general, as Christmann (1997); andKulik (1991) support, learning effectiveness and efficiency can be improved through theproper use of computers.

Effective use of technology must be supported by significant investments in hardware,software, infrastructure, professional development, and support services. Over the lastdecade, the government has invested billions in technology for the polytechnic.

Page 143: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

139

This study will look at the technology acceptance model among electrical engineeringlecturers and the contextual factors that affect the intention to use technology.

1.1. Statement of the problem

It is the researchers’ contention that technology may be chosen and purchased withoutadequate consideration of where the computers and equipment will be placed. To promoteeffective use of technology, planning should ensure that lecturers have easy and frequentaccess to it. Because of financial constraints, a polytechnic might choose one type oftechnology over another simply because it is less expensive or because it is all they can affordinitially. Such manner of purchasing can lead to inadequate selection that soon make itobsolete. Buying the state-of-the-art technology is the best bet in ensuring that thepolytechnic can use it effectively for as long as possible.

A polytechnic may attempt to implement education technology without payingattention to the lecturers’ needs for professional development. Programs that provide littlesupport for the lecturers in helping them to make technology a regular part of their classroomactivities will end up with inevitable inequities in student access and use of technology. Thelecturers need adequate hands-on courses as well as ongoing training and technical support toensure their proficiency in technology.

Using technology in this manner harnesses the power of technology in the service ofthe core curriculum. This study determines the correlation of perceived ease to use, perceivedusefulness and attitude to use and intention to use LCD.

Figure 1: The conceptual model utilized for the study.

1.2. Significance of the study

1.2.1. Educational Goals and a Vision of Learning Through TechnologyBefore technology is purchased, the lecturers should participate in a professional

development session where the educational goals for students should be determined. What dostudents need to learn, and how can technology promote those learning goals? To answerthese questions, the polytechnic can convene a technology planning team comprisingadministrators , lecturers, technology coordinators, students, parents and representatives ofthe community. This team can first develop a clear set of goals, expectations and criteria forstudent learning based on national and state standards, the student population and communityconcerns. Next, it can determine the types of technology that will best support efforts to meetchosen goals. Rather than using technology for technology’s sake, the planning team should

PerceivedUsefulness

Perceived Easeof Use

AttitudeTowards LCD

Use

Intention toUse

Page 144: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

140

ensure that particular educational objectives are achieved more efficiently, in more depth, orwith more flexibility through technology.

1.2.2.Profesional Development

After the educational goals and vision of learning through technology have beendetermined, it is important to provide professional development to lecturers to help themchoose the most appropriate technologies and instructional strategies to meet these goals.Students cannot be expected to benefit from technology if their lecturers are neither familiarnor comfortable with it. Lecturers need to be supported in their efforts to use technology. Theprimary reason teachers do not use technology in their classrooms is a lack of experiencewith the technology (Wenglinsky, 1998;Rosen & Weil, 1995).

Besides pedagogical support to help students use technology to reach learning goals,lecturers also need time to become familiar with available products, softwares and onlineresources. They also need time to discuss technology use with other lecturers. ‘Transformingschools into 21st century learning communities means recognizing that teachers must becomemembers of a growing network of shared expertise (Fulton,Yoon,Lee,2005).

1.2.3.Structural Changes in the Lecture Day

It is important to build time into the daily schedule allowing lecturers time tocollaborate and to work with their students. Engaged learning through technology is bestsupported by changes in the structure of the lecture day, including longer class periods andmore allowance for team teaching and interdisciplinary work. As the polytechnic continue toacquire more technology for student use, lecturers should find more ways to incorporatetechnology into their instruction .

1.2.4.Technical Infrastructure and Support

Increased use technology in the polytechnic requires a technical infrastructure andadequate technical support. If lecturers are working with a technology infrastructure thatrealistically cannot support the work they are trying to do, they will become frustrated. Thepolytechnic has a responsibility to create not only nominal access to computers and electronicnetworks but access that is enough to support the kind of use that can make a real differencein the classroom. Lecturers also must have access to on-site technical support personnel whoare responsible for troubleshooting problems and providing assistance after the technologyand lessons are in place.

All of these issues are important in using technology to improve student achievement.Technology can play a critical role in creating new circumstances and opportunities forlearning that can be rich and exciting. “At its best, technology can facilitate deep explorationand integration of information, high-level thinking and profound engagement by allowingstudents to design, explore, experiment, access information and model complete phenomena,”Goldman, Cole, and Syer (1999).

This present study will play a significant role in exploring the benefits of educationtechnology to lecturers and students. The findings will be useful to the Ministry of HigherEducation, the Polytechnic Management team, policymakers, software and equipmentdistributors, lecturers and students for upgrading education technology at the polytechnic.

Page 145: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

141

1.3. Objectives

The objectives of this study are to:1. determine the relationship between perceived usefulness and attitude to use LCD2. determine the relationship between perceived ease of use and attitude to use LCD3. determine the relationship between attitude to use and intention to use LCD

1.4. Hypothesis

Ha1 : There is a positive relationship between perceived usefulness and attitude to use LCD.Ha2 : There is a positive relationship between perceived ease of use and attitude to use LCD.Ha3 : There is a positive relationship between attitude to use and intention to use LCD.Ho1 : There is no difference between attitude to use LCD and level of education.Ho2 : There is no difference between attitude to use LCD and gender.

2.0. LITERATURE REVIEW

The Technology Acceptance Model (TAM), introduced by Davis (1986), is one of themost widely used models to explain user acceptance behavior. This model is grounded insocial psychology theory in general and the Theory of Reasoned Action (TRA) in particular(Fishbein, & Azjen, 1975). TRA asserts that beliefs influence attitudes, which lead tointentions and therefore generate behavior. Correspondingly, Davis (1986, 1989) introducedthe constructs in the original TAM (see figure 1) as follows: perceived usefulness (PU),perceived ease of use (PEOU), attitude, and behavioral intention to use. Among theconstructs, PU and PEOU form an end-user’s beliefs on a technology and therefore predicthis or her attitude toward the technology, which in turn predicts its acceptance.

The Technology Acceptance Model (TAM) is an information systems theory thatmodels how users come to accept and use a technology. The model suggests that when usersare presented with a new software package, a number of factors influence their decision abouthow and when they will use it. The main ones are:

• Perceived usefulness (PU) - This was defined by Fred Davis as “ the degree to whicha person believes that using a particular system would enhance his or her jobperformance”.

• Perceived ease of use (EOU) Davis defined this as “the degree to which a personbelieves that using a particular system would be free from effort” (Davis, 1989)

Figure 2: Technology Acceptance Model by Davis 1989

Perceivedusefulness

Externalvariables

Perceived Ease ofUse

Attitude TowardsUse

Behavioural Intentionto Use

Actual System Use

Page 146: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

142

Davis (1989) conducted numerous experiments to validate TAM by using PEOU andPU as two independent variables and system usage as the dependent variable. He found thatPU was significantly correlated with both self-reported current usage and self-predictedfuture usage. PEOU was also significantly correlated with current usage and future usage.Overall, he found that PU had a significantly greater correlation with system usage than didPEOU. Further regression analysis suggested that PEOU might be an antecedent of PU ratherthan a direct determinant of system usage. That is, PEOU affects technology acceptance (TA)indirectly through PU.

In the last decade, TAM has received considerable attention and empirical support(e.g., Davis, 1989; Mathieson 1991; Taylor & Todd, 1995a). We estimate that there wereabout 100 studies, published in journals, proceedings, or technical reports, related to TAMbetween 1989 and 2001. In these studies, TAM was extensively tested using different samplesizes and user groups within or across organizations, analyzed with different statistical tools,and compared with competing models (Gefen, 2000). It was applied to many different end-user technologies such as email (Adams, Nelson & Todd, 1992; Davis, 1989), wordprocessors (Adams, Nelson & Todd,1992; Davis,Bagozzi & Warshaw,19890, groupware(Taylor & Todd, 1995b), spreadsheets (Agarwal, Sambamurthy & Stair,2000; Mathieson,1991), and World Wide Web (Lederer, Maupin, Sena & Zhuang, 2000). Some studies alsoextended TAM by including additional predictors such as gender, culture, experience andself-efficacy.

Because new technologies such as personal computers are complex and an element ofuncertainty exists in the minds of decisionmakers with respect to the successfuladoption of them, people form attitudes and intentions towards trying to learn to usethe new technology prior to initiating efforts directed at using. Attitudes towardsusage and intentions to use may be ill-formed or lacking in conviction or else mayoccur only after preliminary strivings to learn to use the technology evolve. Thus,actual usage may not be a direct or immediate consequence of such attitudes andintentions.

(Bagozzi et al., 1992)Earlier research on the adoption of innovations also suggested a prominent role for

perceived ease of use. Tornatzky and Klein (1982) analysed the relationship between thecharacteristics of an innovation and its adoption, finding that compatibility, relativeadvantage, and complexity had the most significant relationships with adoption across abroad range of innovation types.

Venkatesh and Davis extended the original TAM model to explain perceivedusefulness and usage intentions in terms of social influence and cognitive instrumentalprocesses. The extended model, referred to as TAM2, was tested in both voluntary andmandatory settings. The results strongly supported TAM2 (Venkatesh and Davis, 2000).

In an attempt to integrate the main competing user acceptance models, Venkatesh etal.formulated the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Thismodel was found to outperform each of the individual models (Adjusted R square of 69percent) (Venkatesh et al., 2003).

3.0. Methodology

LocationThe study was conducted at the Electrical Engineering Department of Sultan Azlan Shah,Polytechnic in Perak. The selected department was available and accessible to the

Page 147: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

143

researchers.

SampleSubjects for this study were electrical engineering lecturers, inclusive male and femalelecturers of all races.

Variables Frequency %Gender Male

Female1042

19.280.8

Level ofeducation

MasterBachelorDiploma

13336

2563.511.5

Table 1: Gender and Level of Education of respondents

Table 1 shows that the female respondents obtained higher percentage than the malerespondents. In terms of level of education, most of the respondents have obtained a bachelorscore.

Measurement: Technology Accepteance Model

The questionnaire consisted of Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use(PEU), Perceived Ease of Use (PEOU), Attitude toward use (ATT) and Behavior to Use(BTU). Items selected for the constructs were adapted from prior studies to ensure contentvalidity. This study was conducted using Davis (1989) questionnare. A 5-point Likert scaleanchored by “Strongly Disagree” (1) and strongly agree (5) was used. Measurement validityin terms of reliability and construct validity was evaluated. The reliability analysis wasconducted in order to ensure the internal validity and consistency for the items used for eachvariables. Hair et al. (1998) recommended that Cronbach alpha values from 0.6 to 0.7 weredeemed the lower limit of acceptability. An alpha of more than 0.7 would indicate that theitems are homogeneous and measure the same constant. Table 2 shows the reliability of themeasurement scales. Cronbach’s alpha reliability scores were all over 0.8, which isconsidered to be very good (Nunnaly, 1978). Hence, the results demonstrate that thequestionnaire is a reliable measurement instrument.

Variables Number of Item Item deleted Cronbach AlphaPerceived Usefulness 4 - 0.96Perceived Ease of Use 4 1 0.94Intention to Use 3 - 0.92Attitude Toward Using 4 - 0.95

Table 2: Reliability of major variables

Component CommunalitiesPerceivedUsefulness

Perceived Ease ofUse

Extraction

pu1pu2pu3pu4peu1

0.7860.8640.8670.828

0.775

0.8800.9140.9180.8870.899

Page 148: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

144

peu2peu3peu4 0.666

0.9010.8020.671

0.9300.9030.893

Eigenvalue% Variance

3.92349.063

3.30241.269

7.22590.305

Table 3: Results of Factor Analyses

Extraction Method: Pirncipal Component Analysis.Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.A Rotation converge in 3 iterations.

Discussion:Factor analyses were done using varimax rotation to validate the respondents’

perception. The results show 2 factor solution with eigenvalue greater than 1.0 and totalvariances explained was 90.305% of the total variances. KMO value was 0.920 indicatingsufficient intercollections while the Barlett Test was significant (chi square=542.704, p<0.05).Factor item peu4* was deleted because the criteria used by lgbaria et al (1995) states thateach item should not cross loading less than 3.5 .

Data CollectionData were collected using a self-administered questionnaire. Prior to the data

collection, a pretest was conducted on the questionnaire. The purpose of the pre-testing is todetermine the appropriateness of the questionnaire for the target respondents. Individualsselected for the pre-testing were not included as respondents for the study.The questionnairewas conducted by the researchers to the respective respondents.

4.0 DATA ANALYSIS

Data collected were analyzed using the Statistical Package for the Social Science forWindows (SPSS). The distributional characteristics of the control, the independent and depentvariables will be described using the descriptive statistic such as frequency, percentage, mean,mode and median. Pearson correlations were computed to test the relationships as stipulatedin Ha1, Ha2 and Ha3.

Variables Mean Standard DeviationPerceived Usefulness 4.1298 0.83503Perceived Ease of Used 4.0449 0.88569Intention to Used 3.9679 0.94802Attitude Toward Using 3.9856 0.90127

Table 4: Description for the major variables

Discussion: All variables showed high mean thus meaning that the majority agreed with thestatements posed.

Page 149: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

145

Table 5: One Way Anova for Attitude and level of education

DucanEducation N Subset for alpha=0.05

1

MasterDiplomaDegreeSig.

13633

3.67313.95834.11360.286

Means for group in homogeneous subsets are displayed.a Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.953b The group sizes are unequal.The harmonic mean of the group sizes is used.Type 1 error levels are notguaranteed.Ho:There is no difference between attitude to use LCD and level of education.H1:There is a difference between attitude to use LCD and level of education.Discussion: There is no significance based on one way anova p=0.0334 > 0.05 and alphaneutral. Thus attitude to use LCD does not vary by level of education. Ho is accepted.

Variables Male (mean) Female (mean) t-valueAttitude to use 3.87 4.01 0.655

Table 6 :Independent Sample Test for attitude to use and gender*p<0.05,**p<0.01Discussion : The test of (Levene’s Test) shows that the variances of the variable attitude touse for 2 groups of gender. From the table above, there is no significant difference in thescores for male respondents (mean=3.87,SD=0.83) and female respondents(mean=4.01,SD=0.92); t (0.655, P<0.01). Hence Ho is accepted.

PU PEU INTENTION ATTITUDEPU Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)PEU Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)INTENTION Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)ATTITUDE Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

1..840(**).000.850(**).000.877(**).000

1..829(**).000.820(**).000

1..896(**).000

1.

Table 7: Correlations between major variables** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).Ha1: There is a positive relationship between perceived usefulness and attitude to use

LCD. Ho is rejected.Ha2: There is a positive relationship between perceived ease of use and attitude to use

LCD. Ho is rejected.Ha3: There is a positive relationship between attitude to use and intention to use LCD.

Ho is rejected.

Sum ofsquares df Mean Square F Sig.

Between GroupsWithin GroupsTotal

1.81539.61241.427

24951

0.9080.808

1.123 0.334

Page 150: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

146

+0.887

+0.820 +0.896

Figure 3: The Technology Acceptance Model among Electrical Engineering DepartmentLecturers

5.0 DISCUSSIONThe results show a strong Pearson correlation among the original variables of the

TAM. Perceived usefulness (Pearson’s = .877) and perceived ease of use (Pearson’s= .820)both correlate strongly with a user’s attitudes towards the LCD. Attitude shows a strongcorrelation with a user’s intention to use the LCD (Pearson’s = .896). Therefore the TAM andall of its constructs are significant and positively relate to predict a user’s acceptance of theLCD.

5.1 Conclusion

This study further solidifies the strong relationships between the original TAMconstructs when predicting LCD usage. Perceived ease of use and perceived usefulness areimportant constructs when determining user’s attitudes towards LCD and attitude which inturn, strongly predict intention to use. However the findings cannot be generalized for otherdepartments because the sample is just from the Electrical Engineering Department in thepolytechnic. In order to be generalized, the researchers suggest that future research for thesame variables or added variables be conducted for a larger sample so it can be generalized tothe teaching staff of Sultan Azlan Shah Polytechnic. From this finding, the ElectricalEngineering Department can be used as a starting point for improving and selectingtechnology (LCD) for lecturers’ use to achieve a better teaching and learning outcome.

REFERENCES

Bangert-Drown, R.L, Kulik, J.A, & Kulik, C>C (1985). Effectiveness of computer-basededucation in secondary school. Journal of Computer-Based Instruction, 12(3), 59-68.

Cohen, D.K (1998). Educational technology and school organization. In R.S. Nickerson &P.P Zodhiates (Eds.), Technology in education : Looking toward 2020 (pp.231-264).Hillsdale, NJ: Eribaum.

Fullan, M.G (1990). Staff development, innovation, and institutional development. In B.

PerceivedUsefulness

PerceivedEase of Use

AttitudeTowardsLCD Use

Intention ToUse

Page 151: Editorial Board - psas.edu.my

PSAS DIGEST

147

Joyce (Ed), Changing school culture through staff development (1990 Yearbook of theAssociation for Supervisionand Curriculum Development, pp. 3-25). Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development.

Griffin, P., & Cole, M. (1987). New technologies, basic skills, and the underside ofeducation: What’s to be done? In J.A. Langer (Ed.), Language, literacy, and culture:Issue of society and schooling (pp. 199-231). Norwiid, NJ: Ablex.

Kulik, J.A., Bangert, R.L., & Williams, G.W. (1983). Effects of computer-based teaching onsecondary school student. Journal of educational psychology, 75, 19-26

Kulik, J., Kulik, C.L.C., & Bangert-Drowns, R.L. (1985). Effectiveness of computer-basededucation in elementary schools. Computer in Human Behavior, 1, 59-74.

Davis, F.D (1989). Preceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance ofinformation technology. MIS Quarterly, 13: 983-1003

Venkatesh, V. and Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the Technology AcceptanceModel: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2): 186-204

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York; McGraw-Hill.

Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Bahavior.NJ: Prentice-Hall

Tornatzky, L.G., & Klein, J. (1982). Innovation characteristic and innovation adoption-implementation : A meta-analysis of findings. IEEE Transactions on EngineeringManagement, 29, 28-45.

Taylor, S., & Todd, P. (1995). Assessing IT usage: The role of prior experience. MISQuarterly, 19, 561-570.

Davis, F.D., Bagozzi R.P., & Warsaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology:A comparison of two theoretical models. Management Science, 35, 982-1003.

Adams, D. A., Nelson, R. R., & Todd, P.A (1992). Perceived usefulness ease of use, andusage of information technology: A replication. MIS Quarterly, 16, 227-247.

Agarwal, R., & Prasad, J. (1997). The role of innovation characteristic and perceivedvoluntariness in the acceptance of information technology. Decision Suport System, 28,557-582.

Mathieson, K. (1991), Predicting user intention: Comparing the technology acceptance modelwith theory of planned behavior. Information System Research, 2, 173-191.