edicte regulacio borsa de treball

Download EDICTE REGULACIO BORSA DE TREBALL

Post on 22-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • EDICTE

  En data 1 de juny de 2015 saprova el Decret dAlcaldia pel qual es regula la

  borsa de treball dOficials de 2, en categoria assimilada a grup C2, en les

  segents especialitats: obra, pintura, fusta, fontaneria, electricitat i ferro,

  enquadrada dins el personal laboral temporal de lAjuntament de Cubelles, que

  tot seguit es fa pblic:

  DECRET DALCALDIA NM. 462 / 2015

  Ats que el dia 28 de maig de 2015 es va constituir mitjanant el sistema de

  concurs amb convocatria pblica (DOGC nm. 6801 de data 2 de febrer de

  2015) una borsa de treball dOficials de 2 en les especialitats segents: obra,

  pintura, fusta, fontaneria, electricitat i ferro, en categoria assimilada al grup de

  classificaci C2, segons els articles 76 i 77 de la Llei 7/2007 de 12 dabril de

  lEstatut Bsic de lEmpleat Pblic.

  Ats que la llista daprovats/des proposada pel Tribunal de selecci del concurs

  de referncia va ser la que tot seguit es transcriu:

  BORSA DE TREBALL BORSA SMO OFICIAL 2

  ESPECIALITAT OBRA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 47633378X 32,57

  2 52216230C 30,5

  3 52421342H 27,52

  4 52215439B 26,57

  5 43517934W 24,39

  6 38419294W 21,75

  7 38080983K 13,25

  ESPECIALITAT PINTURA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 79290631V 28,18

  2 52218802Q 24,65

 • 3 37729836S 20,64

  4 38096539Y 19,75

  5 52212375Y 15,5

  ESPECIALITAT ELECTRICITAT

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 38103964W 28,96

  2 38096539Y 27,75

  3 34020761N 25,53

  4 77317572J 24,39

  5 39344195G 21,32

  6 47759573G 20,95

  7 72532852Y 16

  ESPECIALITAT FUSTA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 52218715K 27,75

  2 38096539Y 18,25

  ESPECIALITAT FONTANERIA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 38096539Y 27,75

  2 47759573G 26,95

  3 34020761N 25,53

  4 46763165W 24,57

  5 52422212Z 22,39

  6 47639490G 21,21

  7 72532852Y 18,75

  8 39344195G 17,32

  ESPECIALITAT FERRO

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 47633170D 23,17

  2 47633307P 21,89

  3 43699257Q 20,21

  4 52216862P 13,75

  Ats que els aspirants que figuren en la llista proposada pel tribunal de selecci

  sn cridats per ordre de puntuaci per cobrir diferents llocs de treball de

  manera temporal.

 • Ats que shan destablir uns criteris de preferncia per a ingressar en

  lAjuntament de Cubelles de manera temporal com a Oficials de 2 en les

  especialitats segents: obra, pintura, fusta, fontaneria, electricitat i ferro, en

  categoria assimilada al grup de classificaci C2.

  Vist all que diu larticle 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, de Bases del Rgim

  Local.

  Per tot aix, en virtut de les atribucions que tinc conferides,

  HE RESOLT:

  PRIMER.- Regular la borsa de treball dOficials de 2 en les especialitats

  segents: obra, pintura, fusta, fontaneria, electricitat i ferro, en categoria

  assimilada al grup de classificaci C2 per a la prestaci de serveis amb

  carcter temporal a l Ajuntament de Cubelles com a personal laboral per a

  cobrir les possibles necessitats de servei que es puguin produir a la Corporaci.

  Les incorporacions de personal amb carcter temporal a l Ajuntament de

  Cubelles tindran ordre cronolgic, quedant la llista en lordre que tot seguit es

  detalla:

  BORSA DE TREBALL BORSA SMO OFICIAL 2

  ESPECIALITAT OBRA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 47633378X 32,57

  2 52216230C 30,5

  3 52421342H 27,52

  4 52215439B 26,57

  5 43517934W 24,39

  6 38419294W 21,75

  7 38080983K 13,25

  ESPECIALITAT PINTURA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 79290631V 28,18

  2 52218802Q 24,65

  3 37729836S 20,64

  4 38096539Y 19,75

  5 52212375Y 15,5

 • ESPECIALITAT ELECTRICITAT

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 38103964W 28,96

  2 38096539Y 27,75

  3 34020761N 25,53

  4 77317572J 24,39

  5 39344195G 21,32

  6 47759573G 20,95

  7 72532852Y 16

  ESPECIALITAT FUSTA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 52218715K 27,75

  2 38096539Y 18,25

  ESPECIALITAT FONTANERIA

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 38096539Y 27,75

  2 47759573G 26,95

  3 34020761N 25,53

  4 46763165W 24,57

  5 52422212Z 22,39

  6 47639490G 21,21

  7 72532852Y 18,75

  8 39344195G 17,32

  ESPECIALITAT FERRO

  N DNI PUNTUACI TOTAL

  1 47633170D 23,17

  2 47633307P 21,89

  3 43699257Q 20,21

  4 52216862P 13,75

  Cada candidat/da ser cridat en el moment en que les necessitats del servei ho

  requereixin i pel perode de temps necessari per cobrir les possibles vacants,

  absncies de personal, treballs concrets o acumulaci de tasques, de

  conformitat amb all que disposa larticle 11 de la Llei 7/2007, de 13 dabril, de

  lEstatut Bsic de lEmpleat Pblic, i larticle 15 del Reial Decret Legislatiu

 • 1/1995, de 24 de mar, pel qual saprova el Text Refs de la Llei de lEstatut

  dels Treballadors.

  En cas que un/a candidat/a rebutgi loferta presentada per lajuntament de

  Cubelles, es far constar diligncia del departament de recursos humans amb

  aquesta circumstncia i es cridar al candidat/a segent. El candidat/a que ha

  rebutjat loferta passar a la ltima posici en la llista de referncia.

  Es cas que el candidat/a accepti loferta concreta per prestar serveis a

  lAjuntament de Cubelles, un cop exhaurit el contracte o nomenament, tindr

  preferncia dentrada en el proper servei.

  SEGON.- Comunicar la present resoluci al departament de recursos humans i

  al Comit dempresa.

  TERCER.- Publicar aquesta resoluci a la pgina web i al tauler danuncis de

  lAjuntament.

  Cubelles, 1 de juny de 2015

  Lalcaldessa en funcions, Davant meu,

  La Secretria General

  Monica Miquel i Serd Carme Lopez- Feliu i Font