EDICTE PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Download EDICTE PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Post on 03-Aug-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1Dimecres, 1 de juny de 2016

  ADMINISTRACI LOCAL

  Ajuntament de Cubelles

  EDICTE

  En data 18 de maig de 2016 s'aprova la resoluci de la regidoria de RRHH per la qual es declara la relaci provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives que regiran la creaci, mitjanant concurs oposici, d'una borsa de treball de personal laboral temporal en la categoria d'auxiliar de turisme de l'Ajuntament de Cubelles, que tot seguit es fa pblic:

  "RESOLUCI DE LA REGIDORIA DE RRHH NM. 129 / 2016

  Vist el Decret de l'Alcaldia nm. 113/2015, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la creaci de les diferents rees municipals i delegacions genriques a favor dels diferents regidors i regidores de la Corporaci i vist el Decret d'Alcaldia nm. 146/2015, de 9 de juliol, pel qual s'efectuen delegacions especfiques d'atribucions de gesti i resoluci a favor de les diferents regidories.

  Ats que per acord de la Junta de Govern Local en sessi ordinria de data 9 de mar de 2016, es van aprovar les bases que regiran la creaci, mitjanant concurs oposici, d'una borsa de treball de personal laboral temporal en la categoria d'auxiliar de turisme de l'Ajuntament de Cubelles.

  Ats que les bases ntegres de la convocatria han estat publicades al "Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona" de data 1 d'abril de 2016, CVE-nm. de registre: 022016004641.

  Ats que l'anunci de la convocatria ha estat publicat al DOGC de data 4 d'abril de 2016 nm. 7091, CVE-DOGC-B-16083029-2016.

  Vist all que diu l'article 55 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bsic de l'Empleat Pblic.

  Vist all que diu l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rgim local.

  Ats que mitjanant el Decret d'Alcaldia nm. 221/2016, de 10 de maig, s'ha resolt nomenar la Sra. Trinidad Hernndez Bordallo secretria general de la corporaci amb carcter accidental del 17 al 19 de maig, ambds inclosos.

  Ats que, un cop finalitzat el 27 d'abril de 2016 el termini de presentaci d'instncies, dins el perode reglamentari han tingut entrada en el registre general d'aquest Ajuntament les segents sollicituds per prendre part en aquest procediment:

  ID DNI INSTANCIA NM. CATAL1 77317592X 2016/4305 A2 45537662P 2016/4110 A3 52421185E 2016/4044 A4 37371612Q 2016/4020 NA5 48181248C 2016/3961 NA6 47636761N 2016/3923 A7 47839032K 2016/3850 A8 47749284L 2016/3838 A9 38119695R 2016/3579 A10 38455901Q 2016/3263 A11 47718968V 2016/3269 A

  A: Declara Acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.

  NA: No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C.

  HE RESOLT:

  Primer.- Declarar admesos els aspirants segents:

  CVE

  -Nm

  . de

  regi

  stre

  : 022

  0160

  0879

  2

 • 2Dimecres, 1 de juny de 2016

  ID DNI1 77317592X2 45537662P3 52421185E4 37371612Q5 48181248C6 47636761N7 47839032K8 47749284L9 38119695R10 38455901Q11 47718968V

  Segon.- Concedir un termini de 10 dies hbils, a partir del segent a la publicaci d'aquest anunci per a esmenar sollicituds o presentar les allegacions que es creguin escaients. En cas de no presentar allegacions en el termini de 10 dies hbils, aquesta llista s'entendr automticament elevada a definitiva.

  Tercer.- Es convoca als aspirants el proper 21 de juny de 2016 a les 09:30 hores a les dependncies municipals situades al carrer Joan Roig i Piera, 3-5 per a la realitzaci de les proves terica i prctica.

  Quart.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador a:

  Presidenta:

  Vocal Sra. Carme Lpez-Feliu i Font. Secretria General. Suplent Sra. Trinidad Hernndez Bordallo. TAE de SSGG .

  Personal especialitzat en la matria:

  Vocal Inmaculada Laborda Mas. Suplent Mnica Fuster Bau.

  Personal funcionari / laboral:

  Vocal Sr. Marc Balanza Grimaldo. Suplent Sr. Pau Ramon Montan.

  Escola d'Administraci Pbica de Catalunya:

  Vocal Sra. Anna M Gmez Cruz. Suplent SR. Jordi Fernndez Reigada.

  Funcionries de la corporaci, que exerciran la secretaria del procs selectiu:

  Vocal Sra. Sandra Lpez Gallego. Suplent Sra. Yolanda Jimnez Ruiz.

  Cinqu.- Exposar la present resoluci al e-tauler de la corporaci i a la pgina web municipal www.cubelles.cat.

  Sis.- Publicar la present resoluci al Butllet Oficial de la Provncia. Els successius anuncis es faran mitjanant l'exposici al e-tauler de la corporaci i a la pgina web municipal www.cubelles.cat".

  Cubelles, 18 de maig de 2016L'alcaldessa, Rosa M. Fonoll i VenturaEn dono fe, la secretria general accidental, Trinidad Hernndez Bordallo

  https: //bop.diba.cat bop@ diba.cat DL: B-41698-2002

  CVE

  -Nm

  . de

  regi

  stre

  : 022

  0160

  0879

  2

  2016-05-31T13:24:06+0200

  31/05/201613:24:06

Recommended

View more >