edicte modificació composició tribunal

Download EDICTE modificació composició Tribunal

Post on 26-Jul-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • EDICTE

  En data 23 de febrer de 2016, saprova la Resoluci de la Regidoria de RR.HH

  per la qual es rectifica la composici de membres del tribunal per a les proves

  selectives per a la creaci duna borsa de treball de personal laboral temporal

  o personal funcionari inter en la categoria d administratiu/va de lAjuntament

  de Cubelles, que tot seguit es fa pblic:

  RESOLUCI DE LA REGIDORIA DE RRHH NM. 42 / 2016

  Vist el Decret de lAlcaldia nm. 113/2015, de 3 de juliol, pel qual saprova la

  creaci de les diferents rees municipals i delegacions genriques a favor dels

  diferents regidors i regidores de la Corporaci i vist el Decret dAlcaldia nm.

  146/2015, de 9 de juliol, pel qual sefectuen delegacions especfiques

  datribucions de gesti i resoluci a favor de les diferents regidories.

  Ats que per acord de la Junta de Govern Local en sessi ordinria de data 28

  doctubre de 2015, va aprovar les bases que regiran la creaci, mitjanant

  concurs oposici, duna borsa de treball de personal laboral temporal o

  funcionari inter en la categoria dadministratiu/va de lAjuntament de Cubelles.

  Ats que les bases ntegres de la convocatria han estat publicades al Butllet

  Oficial de la Provncia de Barcelona de data 27 de novembre de 2015, CVE-

  nm. de registre: 0022015025563.

  Ats que lanunci de la convocatria ha estat publicat al DOGC de data 10 de

  desembre de 2015 nm. 7015, CVE-DOGC-A-15335043-2015.

  Ats que mitjanant la resoluci de la regidoria de RRHH de data 4 de febrer de

  2016 mitjanant la qual es fa pblica la relaci provisional dadmesos i

  exclosos, es fa pblica la composici del tribunal de selecci i es proposa al Sr.

  Nol Casals Ramon com a vocal titular del procs selectiu de referncia.

  Ats que el Sr. Casals, mitjanant correu electrnic de data 18 de febrer de

  2016, informa de la seva renncia a participar en el citat procs selectiu per

  mantenir una relaci damistat manifesta amb una de les aspirants.

  Vist all que diu larticle 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les

  bases del rgim local.

 • HE RESOLT:

  Primer. - Nomenar com a vocal titular del procs selectiu per a les proves

  selectives per a la creaci duna borsa de treball de personal laboral temporal

  en la categoria dadministratiu/va de lAjuntament de Cubelles el proper dia 15

  de mar de 2016 a les 09:30 a:

  VOCAL

  TITULAR Sra. Rosa Almirall i Domnech Interventora municipal

  Segon. - Exposar la present resoluci al tauler danuncis electrnic de la

  Corporaci i a la pgina web municipal www.cubelles.cat.

  Tercer. - Publicar la present resoluci al Butllet Oficial de la Provncia.

  Cubelles, 23 de febrer de 2016

  Lalcaldessa En dono fe,

  La Secretria General

  Rosa M. Fonoll i Ventura Carme LopezFeliu i Font