edicte licitació pcap i ppt bus urbà

Download Edicte licitació PCAP i PPT bus urbà

Post on 22-Jul-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • EDICTE ANUNCI de licitaci del contracte de gesti del servei pblic del disseny, implementaci i explotaci del servei del transport collectiu urb de viatgers del municipi de Cubelles en rgim de concessi administrativa 1. Entitat adjudicatria a) Organisme: Ajuntament de Cubelles b) Dependncia que tramita lexpedient: Servei de Contractaci i Gesti Administrativa 2. Objecte del Contracte s objecte daquest plec la contractaci promoguda per lAjuntament de Cubelles, lobjecte de la qual s la prestaci del servei pblic de transport collectiu urb en rgim de concessi administrativa i t per finalitat facilitar el desplaament i la mobilitat de la poblaci dins del municipi. Lobjecte de la present concessi comprn les actuacions segents:

  Disseny del servei: Les empreses licitadores hauran de confeccionar un estudi i el disseny del servei de transport collectiu urb de viatgers del municipi de Cubelles tenint en compte, la configuraci urbanstica del municipi i la viabilitat del projecte.

  Implementaci del servei: la implementaci del servei fa referncia a totes aquelles actuacions necessries per posar en funcionament les conclusions del disseny del servei amb aplicaci dels mtodes i mesures necessries per portar-lo a terme.

  Explotaci del servei: execuci prctica del servei de transport urb per assolir els objectius plantejats destinant els recursos necessaris de manera eficient i efica. Lexplotaci comprn la gesti, la planificaci, la organitzaci, la dotaci de recursos del servei.

  3. Tramitaci, procediment i forma dadjudicaci a) Tramitaci ordinria b) Procediment obert

 • 4. Base de licitaci: Subvenci econmica a pagar al concessionari LAjuntament contribuir al sosteniment del servei destinant un import mxim de 96.000 previstos a laplicaci pressupostaria 92.441.47101 de lexercici corrent. La subvenci econmica no opera com a garantia de rendiment en els termes de lart. 251.2 del Reglament dObres Activitats i Serveis. La subvenci que atorgar lAjuntament al concessionari opera com a base de licitaci del present contracte. 5. Valor estimat del contracte El valor estimat del contracte ser aprovat per la Corporaci de conformitat a la proposta presentada pel licitador que faci loferta econmicament ms avantatjosa. 6. Garanties a) Provisional: No sexigeix la constituci de garantia provisional, de conformitat amb all que disposa larticle 103 del TRLCSP. b) Definitiva: 5% de limport del cost del servei, IVA excls. 7. Criteris per ladjudicaci del contracte Els criteris que es tindran en compte a lhora de considerar quina s la proposici ms avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, dacord amb la ponderaci que es detalla per a cadascun dells: De conformitat amb larticle 150 del RDL 3/2011, sestableixen els segents criteris objectius que serviran de base per a ladjudicaci i que es relacionen degudament ponderats. La Mesa de contractaci, previs informes tcnics que, en el seu cas, consideri precisos, formular la corresponent proposta dadjudicaci del contracte, indicant les valoracions atorgades a les ofertes i cadascuna de les seves variants. Les proposicions presentades rebran una qualificaci, sobre un mxim de 100 punts, dacord amb els criteris i puntuacions mximes segents:

 • Criteri Puntuaci

  mxima

  Criteris subjectes a un judici de valor

  Proposta dorganitzaci i gesti del servei 30 Atenci als usuaris 10

  Subtotal criteris 40

  Criteris avaluables mitjanant formula matemtica

  Oferta econmica (baixa de la subvenci a pagar per lAjuntament) 60

  Subtotal criteris 60

  En el cas en qu, desprs de laplicaci de la taula de valoraci, hi hagus igualtat entre les proposicions de dos o ms concursants, per determinar la ms avantatjosa es donar preferncia a aquells licitadors que tinguin en les seves plantilles un nombre de treballadors/es discapacitats no inferior al 2%. Aquesta circumstncia caldr acreditar-la mitjanant certificats de ladministraci competent. A continuaci es descriuen els diferents criteris per a la puntuaci: Criteris dependents dun judici de valor Proposta dorganitzaci i gesti del servei Es valoraran els aspectes segents:

  Adequaci dhoraris i intervals de pas de la proposta de servei Cobertura territorial de lalternativa definida:

  o Poblaci coberta a menys de 300 m duna parada de la

  xarxa dautobs urb existent o proposada Nombre i tipus dequipaments coberts a menys de 500 m

 • duna parada de la xarxa dautobs urb existent o proposada

  Propostes de millora Recursos tecnolgics i materials suport a la prestaci del servei Pla de manteniment i gesti del vehicle o vehicles, parades i altres

  installacions auxiliars Pla dinspecci Pla de qualitat Pla de publicitat Altres aspectes que el licitador consideri adequat incloure

  Atenci als usuaris. Informaci i promoci Es valoraran els aspectes segents:

  Comercialitzaci i venda dels ttols de transport Propostes dinstallaci dinformaci a bord dels vehicles i a les parades Propostes dinformaci en temps real a vehicles, parades i al web de

  loperador i de lAjuntament Pla de promoci del servei Volum de recursos destinats a les campanyes informatives del servei Pla i terminis de resposta de reclamacions Canals datenci: presencial, telefnica i on-line Altres serveis complementaris dinformaci i promoci del servei

  De conformitat a lart. 150.4 aquests criteris no poden ser ponderables ats les diverses possibilitats que poden plantejar els licitadors en la proposta de disseny del servei, per la qual cosa resten ordenats per ordre dimportncia. Criteris quantificables mitjanant formula matemtica

  Oferta econmica:

  Satribuiran com a mxim 60 punts a la proposici o les proposicions ms econmiques, i la resta obtindran una quantitat de punts en proporci lineal. El clcul s'efectuar d'acord amb la segent frmula: P= PM x Mn. /Of. (P= puntuaci, PM= puntuaci mxima del criteri, Mn. = oferta econmica ms baixa i Of.= oferta econmica que es valora).

 • 8. Documentaci i informaci a) Entitat: Ajuntament de Cubelles (Servei de Contractaci) b) Domicili: C/ Joan XXIII, 30-32 c) Localitat i C. Postal: Cubelles 08880 d) Telfon: 93. 895. 78.50 e) Fax: 93. 895.63.70 9. Requisits especfics del contractista a) Classificaci empresarial: No sexigeix b) Acreditaci de la solvncia econmica o financera i tcnica o professional: els mitjans pels quals es pot acreditar la solvncia es troben recollits a la clusula 13 del Plec de Clusules Administratives Particulars. 10. Presentaci de les ofertes o de les sollicituds de participaci a) Data lmit de presentaci: 15 dies naturals, comptats des del dia segent a la

  darrera publicaci al BOPB o al DOGC de lanunci de licitaci. b) Lloc de presentaci:

  - Entitat: Oficina de Participaci i Informaci Ciutadana. Ajuntament de Cubelles - Domicili: C. Joan Roig i Piera, 3-5 - Localitat i C. Postal: Cubelles 08880

  11. Obertura de les ofertes La Mesa de contractaci es constituir en sessi convocada el tercer dia hbil segent a la finalitzaci de les ofertes presentades per les empreses, a les 12 hores a la Sala de Juntes de lAjuntament de Cubelles. Formaran part de la Mesa els membres nomenats prviament per Decret de lAlcaldia. La Presidenta ordenar lobertura del sobre A que cont la declaraci responsable del licitador en la que ha de constar la seva capacitat per contractar amb lAdministraci. Si la mesa de contractaci observs defectes o omissions esmenables en la documentaci que sinclou en el sobre A, ho comunicar als interessats, sense perjudici que aquestes circumstncies es facin pbliques a travs danuncis de lrgan de contractaci, i es concedir un termini no superior a tres dies hbils perqu els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de contractaci.

 • De les actuacions es deixar constncia en lacta que necessriament shaur destendre. Seguidament, la Mesa de Contractaci procedir, en acte pblic, a lobertura del sobre B (criteris subjectes a un judici de valor), excepte de les proposicions rebutjades. Posteriorment, i dintre del termini mxim dun mes a comptar des de la data de finalitzaci del termini per a la presentaci de les ofertes, la Mesa de Contractaci procedir, en acte pblic, a lobertura dels sobres C (criteris avaluables mitjanant frmula matemtica), excepte de les proposicions rebutjades. Dacord amb lart. 150 del TRLCSP, es procedir a lavaluaci prvia i separada dels criteris dadjudicaci la quantificaci dels quals depn dun judici de valor respecte dels criteris avaluables mitjanant xifres o percentatges obtinguts a travs de la simple aplicaci de frmules quan aix sestableixi en el plec. A la vista dels informes tcnics, la Mesa de Contractaci formular a lrgan de contractaci la corresponent proposta dadjudicaci al licitador que hagi presentat loferta econmicament ms avantatjosa, dacord amb els criteris dadjudicaci 12. Despeses a crrec de ladjudicatari: a) Les del anunci que generi el present procediment de contractaci i els preparatoris i de formalitzaci del contracte (fins a un mxim de 1.000,00 ). b) Els tributs estatals, municipals i regionals que derivin del contracte. c) Les de formalitzaci pblica del contracte dadjudicaci, si escau. 13. ALTRES INFORMACIONS

  - Ajuntament de Cubelles. Servei de Contractaci i Gesti Administrativa - www.cubelles.cat

  LAlcaldessa Presidenta Davant meu La Secretria General acctal. Mnica Miquel i Serd Trinidad Hernndez Bordallo Cubelles, 28 dagost de 2014