edicte bop aprovació definitiva.pdf

Download EDICTE BOP aprovació definitiva.pdf

Post on 27-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1Dijous, 8 d'agost de 2013

  ADMINISTRACI LOCAL

  Ajuntament de Cubelles

  EDICTE del pressupost 2013, aprovaci definitiva

  El Ple de lAjuntament de Cubelles en data 21/05/2013 va aprovar inicialment el Pressupost de 2013 i la plantilla que comprn tots els llocs de treball del personal al servei de la Corporaci. Es va publicar lEdicte en el Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona de 29/05/2013 donant un termini dexposici al pblic de 15 dies de lexpedient del Pressupost a efectes de reclamacions davant el Ple.

  Durant lesmentat termini han estat presentades dues allegacions, que han estat resoltes pel Ple de la Corporaci, reunit en sessi extraordinria i urgent de data 02/08/2013. El Pressupost de 2013 resumit per captols s el segent:

  RESUM PER CAPTOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2013CAPTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00CAPTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00CAPTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.209.205,00CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.691.304,62CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00OPERACIONS CORRENTS 14.958.759,62CAPTOL 6 ALIENACI DE BNS 1.750.000,00CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 898.458,14CAPTOL 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53CAPTOL 9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.117.740,38TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.076.500,00

  RESUM PER CAPTOLS PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2013CAPTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65CAPTOL 2 DESPESES DE BNS CORRENTS I SERVEIS 4.701.306,99CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.097.712,23OPERACIONS CORRENTS 14.066.527,81CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.250.004,50CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 96.280,00CAPTOL 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53CAPTOL 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.009.972,19TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.076.500,00

  La Plantilla dels llocs de treball per lexercici 2013 s la segent:

  Denominaci grup places amort. total placesvacants

  1. FUNCIONARIS DE CARRERA Funcionari amb habilitaci de carcter estatal Secretari/a A1 1 1 Interventor/a A1 1 1 Funcionaris propis de la Corporaci Escala d'administraci general: Tresorer/a A1 1 1 1 Tcnic mig de gesti A2 2 2 1 Administratiu/va C1 13 13 2Auxiliar de Gesti C2 32 32 12

  Escala d'administraci especial: Arquitecte Superior A1 2 2 C

  VE-N

  m. d

  e re

  gist

  re: 0

  2201

  3020

  099

 • 2Dijous, 8 d'agost de 2013

  Denominaci grup places amort. total placesvacants

  Tcnic Adm. Especial A1 4 4 1 Enginyer Tcnic A2 1 1 Arquitecte tcnic A2 2 2 Tcnic Recursos Humans A2 1 1 Tcnic Medi Ambient A2 1 1 Tcnic Gesti Administrativa A2 1 1 Tcnic/a aux. Arxiver/a C1 1 1 Tcnic aux. Medi Ambient C1 1 1 Aux. Tcnic Insp. Obres, Activitats i VP C2 2 2 1Sots escala de serveis especials: Policia local: Inspector-Responsable Policia Local A2 1 1 1 Sots-Inspector Policia Local C1 1 1 Caporals policia Municipal C2 5 5 Agents policia Municipal C2 27 27 2 Auxiliars policia Municipal (a extingir) AP* 1 1

  AP* Agrupacions professionals

  Denominaci grup places amort. total places vacants

  2. PERSONAL LABORAL Alcaldia Subaltern Serveis Generals AP 1 1 0 Recursos Humans Encarregat/da seguretat i salut laboral AP 1 1 0 Comunicaci i Protocol Coordinador de comunicaci i protocol C1 1 1 Tcnic Aux. Comunicaci i protocol C1 1 1 1 Director/a Emissora Municipal C1 1 1 Tcnic Aux. Redactor Emissora Municipal C1 1 1 Auxiliar Locutor Emissora Municipal C2 2 2 Informtica Coordinador d'informtica C1 1 1 Tcnic Aux. Informtica C1 2 2 1 Auxiliar Tcnic Informtica C2 1 1 0 Obres i Serveis Enginyer tcnic A2 1 1 0 OO. i SS Viaris: Brigada d'obres Oficial 1 Manteniment: Cap servei Fontaneria i Electricitat C2 1 1 1 Oficial 1 Manteniment: Cap servei Pintors C2 1 1 Oficial 1 Manteniment: Cap servei Paletes C2 1 1 1 Oficial 1 Manteniment C2 6 6 4 Oficial 2 Manteniment C2 8 1 7 6 Controlador/a espais pblics AP 1 1 Oficial Manteniment AP 4 2 2 1OO. i SS Viaris: Neteja d'edificis: Supervisor/a neteja edificis C2 1 1 1 Operari/a Neteja edificis AP 22 22 12Seguretat Ciutadana Conductor de grua C2 2 2 Promoci Cultural Conserge Centre AP 3 3 3Conserge Biblioteca/centre AP 1 1

  CVE

  -Nm

  . de

  regi

  stre

  : 022

  0130

  2009

  9

 • 3Dijous, 8 d'agost de 2013

  Denominaci grup places amort. total placesvacants

  Dinamitzaci Econmica, Comer i Turisme Tcnic Dinamit. Econmica i Turisme A2 1 1 Tcnic Espec. Inserci Laboral A2 1 1

  Auxiliar de Gesti C2 3 3 3 Auxiliar Turisme C2 1 1 1 Aux. Turisme estiu C2 1 1 1 Vigilant informador estiu AP 2 2 2Serveis a les Persones Animador Sociocultural C2 1 1 1Ensenyament Conserge manteniment escola AP 3 3 2Joventut Tcnic Aux. Joventut C1 1 1 Dinamitzador/a-Informador/a juvenil C2 1 1 1Promoci Cultural Auxiliar de Museu C2 1 1 Esports Tcnic d'Esports A2 1 1 AP Grup Professional

  Contra laprovaci definitiva del pressupost es pot interposar directament recurs contencis - administratiu davant daqueixa jurisdicci en el termini de dos mesos a comptar des del dia segent al de la publicaci daquest Edicte en el Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona.

  Cubelles, 2 dagost de 2013Lalcaldessa, Mnica Miquel i SerdDavant meu, la secretria general, Carme Lpez-Feliu i Font

  https: //bop.diba.cat bop@ diba.cat DL: B-41698-2002

  CVE

  -Nm

  . de

  regi

  stre

  : 022

  0130

  2009

  9

  2013-08-07T13:10:04+0200

  07/08/201313:10:04