edi berk 5

Download Edi Berk 5

Post on 15-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

graphic design, designer Edi Berk, janez bogataj

TRANSCRIPT

 • Znaki

  za

  lahko

  no

  50

 • Vodnik

  za

  dobro

  jutro

  in

  lahko

  no

  50

 • Uni ve

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Mons

  S ti rih ve trov se sre a jo tir je

  po po tni ki in po i je jo na istem

  po dalps kem kriiu. Ho tel Mons

  (mons, lat. go ra) jih sprej me in

  po go sti. ti ri de jav no sti ho te la

  sim bol no ozna u je jo ti ri bar ve,

  ti ri za kriia po ti in ra zno li kost

  po nud be. Dva pre kri va joa se M-ja

  da je ta struk tu ro ti ri, iz bi ta po lja

  pre kri va nja pa struk tu ro pik, ki

  sim bol no spo mi nja jo na vr ho ve -

  pi ce - go ra. Po dol gi po ti in

  po it ku, do bro ju tro za nov dan.

  Hotel MonsDesign hotelLjubljana2004

 • Uni ver zi te

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Mli na ri

  Brez klo ba se se teko da le pri de.

  Naj bo v pa ru ali so lo, na dolgi ali

  na kratki poti, ve dno je do bra

  so po tni ca. Pa de to no v sredino

  elod ca. Ne klii M za umor, am pak

  M za Mli na ria in M za me sa ri jo.

  Na dan D pa za de li ka te so. Skrat ka,

  su per klo ba sa od su per me sar ja.

  Mesarija MlinariJoe MlinariLesce2004

 • Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Slo ven sko pra vo in gos po dar stvo

  ob vsto pu Slo ve ni je v Ev rops ko

  uni jo

  Ve krat ra di ome ni mo, da je Slo ve -

  ni ja na kriiu po ti Sre dnje Ev ro pe.

  Prav ta ko se tu di ve krat kriajo

  in te re si in ci lji. Za uskla di tev ra zli -

  nih in te re sov in ci ljev mo ra jo za in -

  te re si ra ne stra ni naj ti sti no to ko,

  se use sti za isto mi zo, sta kni ti gla ve

  in kot tvo ren re zul tat do lo i ti

  sku pno iz ho die ...

  Mednarodna konferencaPravna fakultetaLjubljana2004

 • Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Zla ti gri

  Vi no ro dne le ge Slo ven skih Ko njic

  so gri ev na te, za sa je ne z be li mi in

  rde i mi sor ta mi. Ri tem vijih in

  nijih gri ev se zr ca li v po sta vi tvi

  in ve li ko sti ti po gra fi je, ilu stra ci ja

  sa dea in ra stli ne pa je v po ve za vi

  vse bi ne ste kle ni ce. Ven dar zno va -

  le idej na za sno va.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

 • Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Gru pa X

  e se daj se ni ze di ni la, ali je

  Gru pa ali sa mo sku pi na. He roj ski

  a si so mi mo, mo goe ni pri mer no,

  da se e gru piu. Drui jih pa isto:

  te kmo val ni duh vzor cev, be lih in

  rde ih, vsak s svo jim, dvo boj in

  si mul ta no. Pre ma ga ni ple me ni to

  odi de jo, zma go val ci obleijo.

  Po glej, po vo haj, po ku si!

  Grupa XVinoljubciLjubljana2004

 • Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Ro ko del stvo Slo ve ni je

  Sek ci ja za do mao in ume tno stno

  obrt pri Obr tni zbor ni ci Slo ve ni je si

  pri za de va za kva li ta tiv ni dvig ro ko -

  del stva na Slo ven skem. Ko mi si ja

  na re dnih oce nje va njih iz bi ra naj -

  ka ko vo stneje in jim po de li pra vi co

  do ozna i tve iz del ka z zna kom

  ka ko vo sti Ro ko del stvo Slo ve ni je

  -Art & Craft Slo ve ni ja. Pojavile naj

  bi se tu di tr go vi ne in ga le ri je s

  to vr stno bla gov no znam ko.

  Obrtna zbornica SlovenijeSekcija za domao in umetnostno obrtLjubljana2003

 • Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Zlati griVinarstvo in vinogradnitvoSlovenske Konjice2003

  Uni ver zi te tna knjini ca Ma ri bor

  Ko se duh spro sti, mi sli po le ti jo na

  kri lih do milji je. Kri la od pr te knji ge

  nas iskre no va bi jo, da jo vza me mo

  v ro ke. Bar va je glo bo ka rdea, kot

  je glo bo ka in traj na lju be zen do

  knji ge, pre ple te nost stra ni na ka zu -

  je nao pre ple te nost z njo, obli ka

  pa na ka zu je, od kod je do ma.

  Brez M-ja tu di pri Ma ri bo ru ne gre.

  Univerzitetna knjinica MariborUniverza v Mariboru2003

 • Prav na fa kul te ta

  Re sni ca ima rav no ve sje, ne kje

  vmes med gle da njem ene in dru ge

  stra ni na isti do go dek. Je zi ek

  teh tni ce je v di na mi nem rav no ve -

  sju med pra vom (P) in iu ri di co (I),

  rim sko te melj no zi bel ko naega

  so do bne ga pra va. Am pak dvo mi

  osta ja jo.

  Pravna fakultetaUniverza v Ljubljani2003

 • Lit te ra Scrip ta Ma net

  Pi sa na be se da osta ne. Kot ima

  pra vo mno ga iz ho dia v a su sta -

  re ga Ri ma, ta ko je ta la tin ski rek

  po stal bla gov na znam ka pu bli ci -

  sti ne de jav no sti Prav ne fa kul te te.

  Vse bin sko je de ljen v tri sklo pe:

  Lit te ra za znan stve no ra zi sko val na

  de la in zbor ni ke, Scrip ta za u be ni -

  ke in ol ski pro gram ter Ma net za

  knji ge in raz pra ve s po dro ja pra va.

  Publicistina dejavnostPravna fakultetaLjubljana2003

 • An drej Mla kar

  Ko le ga in pri ja telj so tr pin v KROG-u,

  vin ski en tu zi jast, iste ga le ta vpi san

  na ar hi tek tu ro kot EB in ostal

  zvest stro ki. Sam sem ne ko li ko

  pre se dlal, ven dar ostal pod isto

  stre ho. Krog je to ka sre a nja, A je

  tu di M in brez stre he vsa ka hia

  za ma ka. Vsaj v pre dalps kem

  pro sto ru.

  Andrej MlakarArhitektLjubljana2003

 • 101 za klad

  Ti so in ena no. Ala din in prav lji -

  ce. Ne do se glji vo. Pre te klo in do -

  seeno. Zbir ka pri ka zu je slo ven ske

  za kla de, skri te in ta ke iz vsak da -

  nje ga iv lje nja. Po ka za ti, kdo smo

  in kaj zna mo. To no tu kaj z rdeo

  mar ka cij sko to ko na sre di ni. Na re -

  di ti sto in eno knji go v tej zbir ki je

  ne ko li ko ne do seno tu di za mo je

  te tje. Pa v na sle dnjem iv lje nju.

  Knjina zbirka 101 zakladKmeki glasLjubljana2002

 • Wi nes From Slo ve nia

  Ni eno log in ni vi no gra dnik. Za

  vi no in vi no gra dni ke je mar si kaj

  na re dil, ne kaj tu di za se in za svo jo

  duo, pre dvsem pa ve od mar si -

  ka te re ga ura dne ga duebrini ka. V

  Lon do nu je or ga ni zi ral pred sta vi tev

  slo ven ske ga vi na za bri tan ski trg.

  Znak kot sku pna pred sta vi tve na

  bla gov na znam ka. Sim bo li zi ra pol -

  nost in priv la nost slo ven skih vin,

  z na pi som - ip ko - oko li kro ga

  pa vi so ko ka ko vost iz del ka.

  Toma Srenin Ministrstvo za kmetijstvo RSPredstavitev slovenskega vina v Londonu200