echols accessions list - cornell university echols accessions list call no. author title imprint...

Download Echols Accessions List - Cornell University Echols Accessions List Call No. Author Title Imprint Balinese

Post on 26-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Echols Accessions List

  Author Title ImprintCall No.

  Balinese

  Cakepan alit puja weda mantra : pengastawa ista dewata samudaya, panca yadnya,

  undagi dharma caruban pesubakan, tapini nini wedya serati, gegelaran Jro Mangku

  pinandita / kapupulan olih Jro Mangku Pulasari.

  Surabaya : Pāramita, 2009. BL1236.36 .C35 2009

  Summary for 'Language' = Balinese (1 detail record)

  Burmese

  ʾOnʻ khraṅʻʺ rhacʻ pāʺ : puṃ toʻ ta rāʺ. [Ranʻ kunʻ mruí : Oṅʻ Kyoʻ phranʻ́ khyī reʺ,

  1955].

  BQ915 .O65 1955

  ʾA thakʻ ba mā praññʻ, Cacʻ kuiṅʻʺ mruí cetī pu thuiʺ myāʺ sa muiṅʻʺ = History of the

  famous pagodas of Sagaing (U. Burma).

  [Sagaing : U Pe Tin], 1954. BQ6335.S22 A25 1954

  Mraṅʻʹ, Ūʺ. Ka yā" prañña nayʻ, Kalū maṅgalā pvai' toʻ / Cī cañʻ reʺ sū-Ne rhaṅʻ nayʻ Ūʺ Mraṅʻʹ. [Ranʻ kunʻ] : Ka yā" prañña nayʻ-ʾA cuīʺ ra sa

  taṅʻʺ phranʻ́ khyī reʺ nhaṅʻ́ Pranʻ krāʺ reʺ ṭhā na,

  [1952]

  DS530.8.K38 M74 1952

  1948 khu nhacʻ, Khyaṅʻʺ visesa tuiṅʻʺ ʾakʻ upade (ʾAṅgalipʻ bhāsā suí pranʻ chui

  khyakʻ nhaṅʻ́ ʾa tū) nhaṅʻ́ 1948 khu nhacʻ, Khyaṅʻʺ visesa tuiṅʻʺ (Upade myāʺ

  phranʻ́ khraṅʻʺ) ʾakʻ upade.

  [Ranʻ kunʻ Mruiʹ : Khyaṅʻʺ reʺ rā vanʻ krīʺ ṭhāna,

  1956]

  KNL2315.C45 A25 1956

  Ka kha. [Ranʻ kunʻ: s.n., 1955] PL3933 .K35 1955

  Kvanʻʺ, Ūʺ. Laṅʻʺ roṅʻ khraññʻ : pathama tanʻʺ phatʻ cā / Ūʺ Kvanʻʺ. Ranʻ Kunʻ : Cakrāvalā Cā puṃ nhipʻ tuikʻ, 1955. PL3933.K96 L36 1955

  Sīha, Moṅʻ. Su ́ lakʻ rā / Moṅʻ Sīha. Ranʻ kunʻ : [Mruí ma cā nayʻ jaṅʻʺ Pranʻ krāʺ reʺ

  ṭhā na], 1959.

  PL3988.S5552 S85 1959

  ʾĀṇā caṅʻkranʻ : Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ kui phratʻ sanʻʺ svāʺ maññʻ́ Ta rutʻ nuiṅʻ ṅaṃ e*

  re naṃ nhaṅʻ́ sabhāva dhātʻ ṅvé puikʻ luiṅʻʺ.

  Chiang Mai, Thailand : Rvhe sabhāva dhātʻ ṅvé

  lhupʻ rhāʺ mhu ʾa phvaí (Shwe Gas

  Movement), 2009.

  TD195.P5 A63 2009

  Chaṭṭha Saṅgāyanā Mahā Dhamma sa bhaṅʻ, Sī huiḷʻ Sannipāta (Sirī laṅkā

  Sannipāta), phvaṅʻ́ pvai ʾa khamʻʺ ʾa nāʺ ʾa cī ʾa cañʻ Sasanā toʻ nhacʻ 2499, Ko jā

  sakkarajʻ 1318-khu nhacʻ, Tanʻ khūʺ la

  [Rangoon : Praññʻ thoṅʻ cu Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ

  toʻ Buddha Sāsanā ʾA phvaí, 1956]

  Oversize BQ317 .C46 1956 +

  Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ ʾuiʺ ʾimʻ, mre yā, uccā paccaññʻʺ ʾa khvaṅʻ́ ʾa reʺ myāʺ chuiṅʻ rā

  lamʻʺ ññvanʻ / bhā sā pranʻ Moṅʻ Moṅʻ Sanʻʺ.

  Geneva, Switzerland : ʾUiʺ ʾimʻ ʾa khvaṅʻ́ ʾa reʺ

  myāʺ nhaṅʻ́ nhaṅʻ thutʻ khraṅʻʺ chuiṅʻ rā lé lā reʺ

  ṭhā na = Centre on Housing Rights and

  Evictions (COHRE), c

  Oversize KNL658 .M73 2009 +

  Summary for 'Language' = Burmese (10 detail records)

  Cambodian

  Kamraṅ sevā sādhāraṇà : caṅkom sevā dī 4, sevā bâkbăndh kicckār bāṇijjakamm. [Bhnam Bẽn] : Krum Prẏksā Kaṃṇaen Damráṅ

  Raṭṭhpāl, 2008.

  HF3800.3.Z5 K26 2008

  Wednesday, September 01, 2010 Page 1 of 37Start Date: 8/1/2010 End Date: 8/31/2010

 • Author Title ImprintCall No.

  Cambodian

  Caṃnuc saṃkhân saṃkhân tael māncaeṅ nau kanuṅ cpâp stībī kār dápskât

  qaṃboe hiṅsā knuṅ gruasār niṅ kicckār bārjan raṅgroaḥ.

  [Bhnaṃ Bẽn] : Krasuaṅ Kicckār Nārī, [2008]. HV6626.23.C16 C26 2008

  Cambodia. Raṭhasabhā. Raṭṭhasabhā nai Braḥrājāṇācakr kambujā : phaenkār yuddhasāstr nai Gagga

  Lekhādhikāraṭṭhān Rat̥t̥hasabhā rayà bel praṃ chnāṃ (2005-2010).

  [Phnom Penh] : Gamroṅ Gāṃdranītippaññtti

  Kambujā-Kāṇāt ā : Kammavidhī Qabhivaḍḍhn̊

  Sahaprajājāti, 2005.

  JQ937.8 .C36 2005

  Siavbhau rūp saṅkhep qnaktaṃṇāṅ rāstar nītikāl dī 3 nai Braḥrājāṇācakr Kambuja

  2003-2008.

  [Bhnaṃ Bẽn] : Gaṇà Kammādhikār toempī

  Kārpoaḥchnot ṭoy Srī niṅ Yuttidharm nau

  Kambujā, 2006

  JQ939.A5 S54 2006

  Pañjī samājik medhāvī = L'Annnuaire des avocats = Directory of lawyers. [Bhnaṃ Bẽn] : Ganà Medhāvī nai

  Braḥrājānāchakr Kambujā, [2003]

  KNM1600 .P36 2003

  M. Trāṇe. Svaeṅyál vappadhar̊m Khmaer lekh 2 : prāsād Rūṅ Bhnaṃ nau Khett Kaṃbat /

  Mīsael Trāṇe.

  [Bhnaṃ Beñ : s.n.], 2009. Oversize DS554.4 .M77 2009 +

  M. Trāṇe. Pravattisāstr nai Braḥrājānācakr Kambujā : vappadharm̊ qariyadharm̊ vappadharm̊

  nā samăy Pāyăn cuṅ S. V dī 12-ṭoem S. V dī 13 nai G. S / ṭoy Mīsael Trāṇe.

  [Phnom Penh : s.n.], 2008. Oversize DS554.5 .M733 2008 +

  Hʹīṅ Vutthā. Bāṇijjakamm kasikamm knuṅ mahāqanutaṃpán Megaṅgà : Karaṇī ṭaṃdlūṅ jhoe niṅ

  kauśū nau Kambujā / ṭoy Hʹīṅ Vutthā niṅ

  Bhnaṃ Bẽn : Vidyāsthān Paṇtuaḥ Paṇtāl niṅ

  Srāvjrāv Ṭoempī Qabhivaḍḍhn K̊ambujā, 2003.

  Oversize HD9235.C362 C26 2009

  +

  Rapāykārṇ s̊tībī vaḍḍhanabhāb nai kārqanuvatt phaenkār sakammabhāb

  qabhipālkicc dī 2.

  [Bhnạm Bẽn] : Rajraṭṭhabhipāl Kambujā Uttam

  Krum Prẏksā Kaṃṇae Damráṅ Raṭṭh, 2007.

  Oversize HV7571.C16 R37 2007

  +

  Eksār goljaṃhar stībī kārqápraṃ kumār bikār. [Bhnaṃ Bẽn] : Qaṅggār Janbikār Kambujā,

  2009.

  Oversize LC4037.C16 E57 2006

  +

  Rapāykārn ̊ vaḍḍhanabhāb stībī samiddhiphal samrecpān rapás Krasuaṅ Kasikamm

  Rukkha Pramâṅ nin Nesad knuṅ kārqanuvattn̊ yuṭṭhasāstr catukoṇ rapás

  Rājaraṭṭhabhipāl Kambujā 2004-2007.

  Bhnaṃ Bẽn : Krasūaṅ Kasikamm Rukkhā

  Pramâṅ nin Nesad, 2006.

  Oversize S471.C16 R27 2008 +

  Summary for 'Language' = Cambodian (11 detail records)

  Cebuano

  Tigmo ug sanglitanan : Cebuano riddles & proverbs / series editor, Erlinda K. Alburo

  ; illustrator, Paul Vega.

  Cebu City, Philippines : Cebuano Studies

  Center, University of San Carlos, 2002.

  PN6519.P55 T54 2002

  Summary for 'Language' = Cebuano (1 detail record)

  Chinese

  Wang, Chenfa. Cong li shi he jing dian kan xuan tian shang di shen qi de yan bian / Wang Chenfa

  zhu.

  Penang, Malaysia : Malaixiya Bingcheng zhou

  Xuan wu shan zhong ling gong, 2009.

  BL1920 .W322 2009

  Malaiya min zu yun dong shi liao xuan ji, 1945 nian 8 yue-1948 nian 6 yue / bian

  zhe Zhu Qiying.

  Kuala Lumpur : Malaiya lao gong dang dang

  shi gong wei hui, 2009.

  DS597 .M236 2009

  Summary for 'Language' = Chinese (2 detail records)

  Wednesday, September 01, 2010 Page 2 of 37Start Date: 8/1/2010 End Date: 8/31/2010

 • Author Title ImprintCall No.

  English

  Formoso, Bernard, 1957- De jiao : a religious movement in contemporary China and overseas : purple qi from

  the East / Bernard Formoso.

  Singapore : NUS Press, c2010. BL1950 .F67 2010

  Platzdasch, Bernhard. Islamism in Indonesia : politics in the emerging democracy / Bernhard Platzdasch. Singapore : Institute of Southeast Asian

  Studies, c2009.

  BP63.I5 P53 2009

  Rasul, Jainal D. Islam and the Filipino Muslims / by Jainal D. Rasul ; edited by Darwin 'Amir' Rasul. [Quezon City] : FedPhil, c2009. BP63.P5 R365 2009

  Tsem Tulku, Rinpoche,

  1965-

  Peace : a compilation of short teachings / Tsem Tulku Rinpoche ; compiled and

  edited by Jamie Khoo.

  Petaling Jaya, Selangor, Malaysia : Kechara

  Media & Publications, 2009.

  BQ4570.P4 T74 2009

  Dūangsai Lūangphasī, 1944- Story of the Emerald Buddha, Phrakeomorakot : Phramaha Rattanapathimakorn

  Keomorakot, Phrakeokhiao or Phraphouthaphornmany and or

  Phrarattanaphimphuan / by Douanxay Louangphrasy ; translated by Samane

  Chounlamany.

  [Vientiane : s.n.], 2007. BQ5075.P3 D8613 2007

  Colloquium on Laity in Public

  Life (2008 : Bangkok,

  Thailand)

  Colloquium on Laity in Public Life : "nurturing the inner being for a new social

  evangelisation" : Institute of the Monfort Brothers of St. Gabriel, Assumption

  Personnel Development Center, Bangkok, Thailand, September 15-19, 2008 /

  [Anthony Rogers, edito

  Manila : FABC, Office of Human Development,

  c2010.

  BX1920 .C65 2008

  Occidentalism and orientalism : reflections of the East and the perceptions of the

  West / editors, Azizan Baharuddin, Faridah Noor Mohd. Noor.

  Kuala Lumpur : Centre for Civilisational

  Dialogue, University of Malaya, 2008.

  CB251 .O25 2008

  Burma. Intelligence Bureau. Burma during the Japanese occupation. [Simla] 1943- D802.B8 A47 1943

  Phondēt Wo

Recommended

View more >