e.c.a. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif · pdf file• doğalgaz - lpg...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.eca.com.tr

  PROTEUS PLUS BLUE100%100%YERLYERL

  E.C.A.konvansiyonel kombilerdefark yaratan yeni dekoratif tasarm...

 • 23.3kWHermetikmonotermikkombi

  Doalgaz-LPGilekullanmvednmolana

  %35-100arasgmodlasyonu8,2-23,3kWaralndakapasiteayarlamaimkan

  Islokengelleyicibiimdetasarlanm,uzunmrl,kiretutmayanbakreanjrileyksekverim

  Konforluscaksueldeedebilmekiinplakaleanjr

  Paslanmazelikbrlrileyksekyanmaverimi,dkatkgazemisyonu

  Kullanmsuyundafeedforwardvetrbinsistemiilesabitscaklktasualmaimkan

  Otomatikby-passsistemiiletesisatvekombiyikorumaaltnaalmazellii

  Otomatikpurjrl3devirlisirklasyonpompasyladahaazenerjitketimivehermekanauygunluk

  Odatermostatvedhavascaklksensrbalamaimkan(opsiyonel)

  Tesisattakislylmalarengelleyenpumpover-runzellii(kaloriferdevresistmasvescakkullanmsuyuihtiyacsonaerdiktensonrabuzelliksayesindesirklasyon pompasbellibirsredahaalmayadevamederekslylmalarengeller)

  Opsiyonelolaraksunulantesisatmontajkitiilesvastmontajkolayl

  3ylgaranti

  Teknikzellikler

  14 FARKLIEMNYETSSTEM

  3 YILGARANT

  ErgonomiktasarmlkumandapanelizerindeayardmelerivealmafonksiyonlarngsterenLCDekran

  720x400x330mmminimalboyutlarylakullanmalanndantasarruf

  Servisvebakmkolaylsalayantasarm

  Brlreveeanjreuygunolaraktasarlanan,yksekverimvedkgazemisyonusalayanizolasyonluyanmaodas

  Brlrveyanmaodasnnbirbirineuyumusayesindeyakttasarrufuveminimumgrltseviyesi

  Tasarmzellikleri

 • I.OtomatikHavaAlmaPurjr(pompazerinde)

  2.Kaloriferstmadevresinivecihazolasbirbasnartnakarkoruyan,3barEmniyetVentili

  3.KombiiindekikaloriferdevresisuyununtahliyesinisalayanBoaltmaVanas

  4.Cihazndksubasncndaalmasnengelleyen,SuBasnalteri

  5.Kalorifergidisuyuscaklemniyetsistemi(max.95C)

  6.KullanmSuyuScaklkSensr(35C-64C)

  7.Eanjrdenkansuscakln105Cilesnrlayanvesisteminalmasndurduran,LimitTermostat

  8.KaloriferdevresindescaksuyungenlemesinikarlayanGenlemeTank(8It.)

  9.AtkgaztahliyeemniyetiiinDiferansiyelHavaBasnalteri

  I0.ElektromanyetikuyumsuzluklaryokedenveatelemeemniyetisalayanEMCFiltre

  11.BrlrdealevoluupolumadndenetleyenyonizasyonElektrotu

  12.Pompannuzunsrelialmamadurumlarndaolasblokajakar,PompaBlokajKorumas

  13.YolluValfBlokajKorumas

  14.Kalorifervekullanmsuyuscaklksensrndenalglanansuscaklkdeerlerinegrekendiliindendevreyegiren DonmaKorumas

  14stnEmniyetSistemi

 • 1 23

  1

  2

  3

  4Kullanm Suyu Scaklk Ayar Dmesi Scakkullanmsuyudevresi35-64oCarasnda

  ayarlanabilir.

  Kalorifer Devresi Scaklk Ayar Dmesi Kaloriferdevresisuyuscakl40-80oCaralnda

  ayarlanabilir.

  Konum Ayar Dmesi (Yaz/K ve OFF/Reset Konumu)Cihaznyazveyakkonumuayarlanabilir.Cihazk

  konumunda kaloriferdevresivescaklkkullanm

  suyuiinihtiyacagredevreyegirerken,yaz

  konumunda isesadecescakkullanmsuyusalar.

  LCD Ekran Gsterge PaneliKombiyazkonumundaiken;sadecescakkullanmsuyusimgesiekrandagrnmektedirvekullanmsuyuisteiolduundasimgeyanpsnmektedir.

  Kombikkonumundaiken;hemkalorifersimgesihemdekullanmsuyusimgeleriekrandagrnrdurumdadr.Kaloriferdevresiaktifikenkalorifersimgesiyanpsnmekte,kullanmsuyuisteiolduundamusluksimgesiyanpsnmektedir.

  Scakkullanmsuyudevrede

  Kaloriferdevresiaktif

  Kaloriferdevresiveyakullanmsuyuscaklkdeeri

  Reset

  Arza

  Brlrdevrede

  4

 • Duvarasabitlenmimontajbraketiilekombiarasndakisuvegazbalantlarborugrubuvenipellerileekildegrldgibimonteedilir.

  OpsiyonelTesisatMontajKiti

  a)Kaloriferborusu3/4gidihatt(scak)

  b)Kullanmsuyuborusu1/2khatt(scak)

  c)Gazgiriborusuhatt3/4

  d)Kullanmsuyuborusu1/2girihatt(souk)

  e)Kaloriferborusu3/4dnhatt(souk)

  Sirklasyonpompas3hzkademesiyletesisatnzn

  ihtiyacnagreayarlanabilirveelektriktasarrufusalanr.

  Pompannzerinde,genlemetankvemanometrebalantyeri

  mevcutolup,ayrcaotomatikhavaalmapurjryeralmaktadr.

  Pompabasngrafii

  Otomatikhavaalmapurjr

  Ayarlanabilir3hzkademeanahtar

  SirklasyonPompasveBasnGrafii

 • rnTipi Birim ProteusPlusBlue24HM

  Kategori II2H3B/P

  Tip C12(X),C32(X),C42(X),C52(X)

  GazBasnc(DoalgazG20) mbar 20

  GazBasnc(LPGG30-31) mbar 30-37

  G

  Pmin,MinimumIstmaGc kW 8,2

  Pmax,MaksimumIstmaGc kW 23,3

  Qmin.MinimumIslYk kW 9,2

  Qmax.MaksimumIslYk kW 25,6

  GazTketimi

  Doalgaz(max.gte) m3/h 2,67

  Doalgaz(min.gte) m3/h 0,96

  LPG kg/h 2

  NOxSnf 2

  IstmaDevresi

  MinimumSuBasnc bar 0,8

  MaksimumSuBasnc bar 3

  ScaklkAyarAral oC 40-80

  KullanmSuyuDevresi

  MinimumDebi lt/dk 3

  MaksimumDebi lt/dk 10(T=33,4C)

  MinimumSuBasnc bar 0,3

  MaksimumSuBasnc bar 10

  ScaklkAyarAral oC 35-64

  General

  ElektrikBeslemesi VAC-Hz 230VAC-50Hz

  ElektrikTketimi Watt 95

  KorumaSnf IPx4D

  GenlemeTank lt 8

  Arlk(Ambalajsz) kg/h 35

  Boyutlar(YxGxD) mm 720x400x330

  GazTketimiHesabnda;Doalgaziin;Hu=9,59kWh/m,LPGiin;12,793kWh/kg

 • E.C.A.On/OffOdaTermostat

  T6360

  E.C.A.DijitalOdaTermostatKablosuz,

  ProgramlanabilirCM727

  E.C.A.ProgramlanabilirDijitalOdaTermostat

  CM707

  E.C.A.DijitalOdaTermostat

  E.C.A.On/OffKablosuz-KabloluOdaTermostat

  YatayveDikeyBacaUygulamalar

  YatayHermetikBacaUygulamas(TekDirsekleLmax Mesafesi:4m,60/100)(TekDirsekleLmaxMesafesi:6m,80/125)

  DikeyHermetikBacaUygulamas(DirseksizLmax Mesafesi:4m,60/100)(DirseksizLmaxMesafesi:8m,80/125)

  OpsiyonelKontrolAksesuarlar

  Proteus Plus Blue kombiye uyumlu E.C.A. akll kombi kiti, evinizin scakln ceptelefonunuzdanveyabilgisarnzdanayarlamanzveakllzellikleriyledoalgaztketiminizde%30akadartasarrufetmenizisalamaktadr.Kablosuziletiimisayesindekurulumuoldukakolaydr. E.C.A. akll kombi kiti evinizin scakln izlemenize ve kombinizin ne zaman, nekadar altn renmenize imkan salamaktadr. E.C.A. mobil ve web uygulamalar ilekombinizedokunmadanevinizinscaklnevdeolmasanzbileayarlayabilirveevinizdeihtiyaduyduunuzkonforusalayabilirsiniz.

  OpsiyonelAkllKombiKiti

 • 444 0 322D A N I M A H A T T I

  V02-07-2016

  reticifirmannhabervermeksizinrnzelliklerindedeiiklikyapmahakksakldr.

  EMAS Makina Sanayi A..Tel:(0212)3701400STANBULTel:(0212)3701400ANKARATel:(0312)4919075BURSATel:(0224)4526289DYARBAKIRTel:(0412)2574035GAZANTEPTel:(0342)2154236-37

  ZMRTel:(0232)4693224-4693259-4693269KAYSERTel:(0352)2323537KONYATel:(0332)2376215-2378892SAMSUNTel:(0362)4330363TRABZONTel:(0462)2292478ANTALYATel:(0242)3116460ADANATel:(0322)2327289

  www.emas.com.tr www.eca.com.tr

  SERVS:EMARSatSonrasMteriHizmetleriSanayiveTicaretA..Tel.(0212)3701322 STANBULTel:(0212)3701322ANKARATel:(0312)4920447ZMRTel:(0232)4490651

  www.emarservis.com

  YOUMALIKOMBLERKOMBLERKATKALORFERLERMERKEZSSTEMKAZANLARRADYATRLERTERMOSFONLAROFBENLERBOYLERLERPOMPALARSOUTMAGRUBU