ebru umetnost

Upload: tatjana-nikolic

Post on 26-Feb-2018

276 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  1/14

  Univerzitet u Sarajevu

  Filozofski fakultet

  Katedra za historiju umjetnosti

  SEMINARSKI RADiz Islamske umjetnosti I

  TEMA:Ebru, umetnost slikanja na vodi

  Mentor: Student:

  Prof.dr. azim !ad"imejli# $atjana %ikoli#

  Sarajevo, de&embara '()*.

  0

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  2/14

  Uvod

  Ebru, umetnost slikanja na vodi. +e# sam naziv istie da ova umetnost kao medije

  u-otrebjava vodu i boje, naravno ne mo"e se -osmatrati sa ovako -rizemne take, jer ona u

  svojoj sutini nosi neto mno/o uzvienije. Prskanje -rirodnih -i/menata boje -o -ovrini vode,

  koliko /od kontrolisano, s dru/e strane zadr"ava onu iskru sudbine i intui&ije, ras-rivanje te

  boje ele/antnim -okretima etki&e, izra0ene s-e&ijalno za ovaj -osao od ru"ino/ drveta i

  konjskih dlaka, -esniki s-oj krhosti i sna/e, ve# u samoj sutini umetnost kontrasta i -aradoksa.

  Kombina&ija su-rotnih znaenjskih elemenata, -okuaja da se obuzda, ali ujedno i -re-usti

  -rirodi da utvrdi tok do/a0ja, stvaraju velele-ne oblike, u/odne oku. 1 u-ravo zbo/ s-iritualnosti

  koju nosi i sam -ostu-ak, ini -o/odnu -odlo/u, koja je dostojna da nosi i najsvetije rei.

  Povezanost duhovno/ i materijalno/ tako0e se savreno o/leda ovde. Iako svaka

  umetnost to ini, u okviru Ebru to dobija dru/o znaenje. %e samo da se duhovno realizira kroz

  materijalno, ve# to ima i -ovratnu reak&iju. 2ok ostale umetnosti daju zamaha razliitim

  ose#anjima i mo/u#nst da se ona artikuliu, bilo da su -ozitivna ili ne/ativna, Ebru zahteva i

  izaziva smirenost. $ras&edentna -ovezanost elemenata koji inae svaki zasebno imaju ovakav

  uti&aj, dovodi do -ot-uno/ ostvarenja -oten&ijala. 3isto#a vode i harmonija boja s-ojeni sa

  -ozitivnim emo&ijama oveanstva kroz neusiljene -okrete koji ne tr-e a/resiju, -o-ut

  medita&ije dovode u koordina&iju um i telo. 4alans ljudsko/ bi#a odra"ava se na ono to nastaje

  na vodi. Kako ovek na "i&i iznad -onora svesti ta-om u ru&i -ravi balans odr"avaju#i se u

  "ivotu, tako umetnik svojom etkom odr"ava u ravnote"i dva sveta, realnost i mistinost.

  Iako se tehnika Ebrua mo"e nauiti kroz -ar dana, -otrebno je mno/o vie vremena, i

  vie od same tehnike, da se stovori ono to se naziva umetnikim remek5delom. +izuelna

  ele/a&ija daje -ozitivno ose#anje, ali tako0e zahteva str-ljenje i -osve#enost.

  1

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  3/14

  Istorija Ebru umetnosti

  %ziv Ebru -otie od -erzijske rei ebr to znai oblak. Iz to/a se zatim izvodi ebrikoja

  nosi znaenje nalik oblaku ili oblano, to je kasnije asmilovano u $urski kao ebru.

  Iako nije tano -oznato kada, ko i /de je otkrio ovaj vid dekorativne umetnosti, jer radovi

  nisu -ot-isivani a izvori su retki, neki -erzijski /ovore o tome da se ona -rvo -ojavila u Indiji,

  zatim je, odatle, doneena u Perziju, a tek onda do 6smansko/ &arstva. Sa dru/e strane -o nekim

  izvorima njen -oetak se smeta u 4ukharu, /rad u $urkistanu, -a se otuda Putem svile -roirila

  kroz Perziju, Indiju i 1nadoliju. 6-et, -ostoje tvrdnje u kojima se kao zemlja -orekla navodi

  Kina, uz dokaz da se u nekim dokumentima dinastije $7an/ 89) ; -ominje -ro&es bojenja

  -a-ira na vodi. U )=. veku Ebru -ostaje -oznata jo kao i $urski -a-ir, a najstariji uzor&i u formi

  knji/e datiraju se u )*? na uenika.

  Mno/i velemajstori ove umtnosti -ojaljavali su se kroz vekove, neki od njih vrerdni

  -omena su !ati- Mehmed Efendi 8). vek>, @eAh SadBk Efendi 8) i 4ekir Efendi 8rani '(.

  vek>. $ako0e tu su i moderni majstori Ebrua, itekako vredni isti&anja, %e&meddBn 6kAaA,

  Mustafa 2Cz/Cnman i %iAazi SaABn.

  Prvobitna namena ove umetnosti je bila uvezivanje knji/a, dekorisanje -a-ira i -redmeta,

  kao i bordura na slikama i levhama. U modernijim vremenima Ebru je -ostala umetnost koju

  -raktikuju mno/i slikari i zaljubljeni&i u dizajn, uo-te u forme vizuelnih umetnosti. %eki ak

  rade#i to samo u slobodno vreme, kako bi is-unili svoje duhovne te"nje ili iz -uke radoznalosti.

  Mno/e su njene -rimene na stvarima svakodnevne u-otrebe, a zbo/ njene do-adljivosti i

  izuzetno/ umetniko/ do"ivljaja uramljeni -rimer&i koriste se kao samostalne slike.

  2

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  4/14

  1li da li bi se dananje komer&ijalizovanje ove drevne umetnosti mo/lo smatrati

  zlou-otrebomD U njenim -oet&ima bila je koritena samo u uzviene svrhe, daleko od

  -rimitivizma. 6vim -ostu-kom ukraavane su strani&e Kur7ana, kao i dru/ih knji/a koje su

  /ovorile o reli/iji ili -ak njeki va"ni &arski dokumenti, kao i kalio/rafski -aneli u $urskoj.

  3

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  5/14

  Tipovi Ebrua

  $radi&ionalni:

  ). 4attal ; $emeljni: %ajstariji zabele"eni stil Ebrua i baza za sve ostale forme. 4oja ostaje

  u mrljama onako kako su one -o-rskane, bez dodatnih interven&ija.'. Gel Git ; Hik ; &ak: %akon 4attal baze, boja se raznosi &ik ; &ak -okretima, -aralelno sa

  stranama -osude ili -onekad dija/onalno.?. @al ; al: Formira se -ravljenjem dva ili tri jednaka S oblika u su-rotnom smeru od

  -oslednje/ Hik ; &ak -okreta.J. 4ClbCl uvasB ; Slavujevo /nezdo: Formira se s-iralnim -okretima, iznutra ka vani,

  jednim do dru/o/ na 4attal bazi.

  *. $araklB ; 3ealj ebru: S-e&ijalnim eljom se -rolazi kroz vertikalni Gel Git usu-rotnom smeru od -oslednje/ -okreta.

  9. Kumlu ; Peskoviti: 2obija se kontinuiranim ka-anjem boje male /ustine na izetno /ustu

  vodenu bazu i ostvljaju#i da tako stoji du"e vreme. Usled velike /ustine vodene baze

  -ovrinska na-etost je visoka, tako da boja, koja je male /ustine, nakon neko/ vremena

  -u&a i formira -eskoviti Ebru.=. !afif ; 4ledi: 4oje su vie razre0ene ne/o u ostalim ti-ovima Ebrua dodavanjem vie

  "ui. 6vaj ti- se, zbo/ svoje neu-adljivosti, esto koristi kao -odlo/a za kali/rafske

  radove.. !ati- ; 4esednik : Lazliiti motivi se kreiraju -omeranjem mrlja boje koje se jednako

  ras-ore0uju jedna do dru/e na -ovrini. $ako boje u -ozadini su svetlije, dok su boje

  motiva intenzivnije.

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  6/14

  )'. Somaki 4attal ; Porfirna baza: 6vaj utisak se obino -osti"e koritenjem dve boje. +ie

  "ui se dodaje u dru/u boju, koja istiska -rvu i -ravi sitne vene, to onda iz/leda kao

  mermer.13.Ser-meli 4attal ; S-rej baza: %akon to se na-ravi 4attal baza, -rska se si#unim

  ka-lji&ama boje koja je u kontrastu sa osnovom. a ovakvo -rskanje mo"e se koristiti

  s-e&ijalna etki&a, a tako0e mo/u se kreirati razliiti obli&i -o-ut Gel Git, 4ClbCl uvasB i

  dru/ih.1. 1k Kase ; Matri&a: 6dlikuje se sa vie otisaka na istoj -ozadini, i veoma je -o-ularan

  medju kali/rafima. 4aza sadr"i bla/i ebru na kome je tekst is-isan s-e&ijalnom tenosti

  /ume ara-sko/ drveta &rvenom olovkom ili etki&om. $ako je bla/i ebru -rekriven

  8izolovan> i nakon suenja dru/i, tamniji dizajn nanosi se na isti -a-ir. Izolovani delovi

  ne#e a-sorbovati ovaj dru/i sloj i otkrit #e is-is.1!.azBlB Ebru ; Luko-is Ebru: 2obija se tako to se tekst is-ie ara-skom /umom i tek

  onda se na isti -a-ir -reslikava boja, ili ornuto 8is-is se ostavlja netaknut dok se zatita

  nanosi na -ozadinu>. 6vaj -ro&es iziskuje veliku struost i ume#e, zato to se is-isuje

  -rovidnom tintom 8ara-skom /umom> -a je teko -o-ravljati /reke.

  Moderni:

  ). Fantazi ; Fantazija'. Kedi Gozu ; Maije oi

  ?. 2al/ali ; $alasasti

  NiOek Ebr ; Hvetni:

  Motivi &vetnih formi se nanose na 4attal bazu, ali sam -ro&es se znatno razlikuje od slikanja.

  Ebru umetnik mora da formira oblike i -renese ih na -a-ir veoma brzo, -re ne/o boje -onu da

  -u&aju. $ako da se ove dve tehnike ne mo/u -orediti.

  ). ale ; ale 8tuli-ani>'. Karanfil ; Karanfil?. SCmbCl ; umbuliJ. 2emet NBOek ; Gomila &ve#a*. Lenkli MenekQeler ; +iebojne ljubii&e9. Pa-atAa ; Kamili&aRtratini&e=. Gelin&ik ; Mak. GCl ; Lu"e

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  7/14

  6

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  8/14

  Materija"i #a $"asi%ni Ebru

  4asin ; Posuda : u kojoj se izvodi Ebru umetnost i -ri-rema za otiskivanje. Mo"e biti

  na-ravljena od -on&inkovanih -loa, hroma, stakla ili drveta. $reba biti )5'&m du"a sa svake

  strane od samo/ materijala na kojem #e se otiskivati /otov uzorak. Uobiajena veliina -osude je

  ?*&m sa *(&m i dubine *59&m.

  Gum $ra/a&anth 8Kitre> : je naziv biljne tenosti koja se koristi se za -rila/o0avanje /ustine

  vode. Ekstrakt je bilke koja raste u 1nadoliji, Persiji i -laninama $urkistana i naziva se /aven.

  6suene i kasnije smrvljenje /rani&e boje kosti rastvarajui se u vodi a zatim filtriraju kroz

  s-e&ijalno -latno zvano torba za kitru.

  4oje: dobijaju se iz raznih -rirodnih materija. 6ne su u tenom stanju i nerastvorive su u vodi.

  3etke: na-ravljene su od konjskih dlaka, a drka je od ru"ino/ drveta. 3ak i danas su one u

  u-otrebi za ovaj vid umetnosti vie ne/o moderne, zbo/ lako#e ru"ine stabljike, kao i

  fleksibilnosti, dok konjska dlaka ne a-sorbira boje tako da je -o/odna za ras-rivanje, tj.

  ka-anje.

  u 8Td>: koristi se bikova "u, a njena ulo/a je da omo/u#i razlivanje boje -o -ovrini vode.

  2obija se iz /ove0e beike i mo"e se nabaviti u klani&ama. 1ko se tretira metodom du-lo/

  kotla mo"e se ouvati i koristiti du"i -eriod. U -rolosti majstori su -onekad tako0e koristili

  vodu lista duhana.

  +oda: U drevnim vremenima, majstori su koristili kini&u, dok danas, kako ona nije toliko 3ista

  used svih za/a0enja, -referira se destilovana voda. 6na svakao mora biti toliko ista da je

  -o/odna za -i#e.

  Pa-ir: mora da ima izrazito dobru mo/u#nost a-sor-&ije, a bolja kvaliteta -a-ira /arantuje i bolje

  rezultate. $reba da bude ist i /ladak. Preferira se krem boja, zato to daje dobar kontrast svim

  svetlim bojama.

  I/le: koriste se za &rtanje i izvlaenje kom-likovanijih ara. Mo/u biti -ojedinane ili /ru-isane

  na dr"aima za izvo0enje -osebnh ara, kao na -rimer za 8ealj ebru>.

  7

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  9/14

  Stalene te/le: u kojima se dr"i boja

  o neki od -otrebnih materijala su meali&a, torba za Kitru, s-atula...

  8

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  10/14

  &ostupa$

  ). Pri-rema vode: od kru&ijalno/ znaaja je da se -osti/ne od/ovaraju#a /ustina vode, kako

  bi boje mo/le da -lutaju -o njenoj -ovrini, inae one #e se s-utati na dno.'. Pri-remanje boja: za svaku boju -otrebno je obratiti -a"nju da bude u -osebnoj -osudi i

  da -ostoji -osebna etka za svaku nijansu. Pi/menti koji su u -rahu, meaju se sa vodom

  -o odre0enim razmerama, i u njih se dodadje bikova "u u onoj koliini koja je -otrebna

  za odre0eni ti- i zamisao, jer od nje zavisi intezitet i razmazivost boja.?. Pri-rema -osude: ve# -ri-remljen rastvor vode si-a se u -osdu. Mehuri#i koji se mo/u

  formirati na -ovrini moraju se ukloniti la/anim -rotresanjem -osude ili s-e&ijalnim

  drvenim ta-i#em.

  J. Ka-anje boje: sa etki&e koja je -rethodno umoena u -osudu sa bojom, ras-ruje se boja-o -ovrini vode. %ajbolji nain za to je la/anim udar&ima vrha etki&e o dru/u ruku,

  kako se boja ne bi razlivala svuda -o -ovrini. 6vako se stvara osnova i mo"e se nastaviti

  sa daljnim kreiranjem oblika.*. %anoenje dru/e boje i oblikovanje: Sada se mo"e naneti dru/a boja istim -ro&esom,

  samo u manjoj koliini. %akon nekoliko sekundi kada boja -one da se iri -o -ovrini

  vode, mo"e se oblikovati u jedan od /ore navedenih ti-ova.9. Postavljanje -a-ira: nakon to je "eljena ara -osti/nuta, -a-ir se -ola"e na -ovrinu

  vode. 6nda se ne"no, la/ano -odi"e i -ola"e na ravnu -ovrinu na kojoj #e se suiti -arsati.

  =. U"ivanje u stvorenom delu.

  I#re$e

  9

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  11/14

  Ethem Effendi 8)< v>

  Ebru je kao ma/ija, nekada us-e, a nekada ne

  Mustafa 2Cz/Cnman 8savremeni>

  Ebru -oseduje harmoniju koja se ne-restalno menja i zahteva veliku -osve#enost i str-ljenje

  Mevlana alaluddin Lumi 8Sufi Mistik>

  $ra"io sam svuda savete mudrostiV onda sam nauio da mudrost dolazi nakom -ristojnostiW

  'a$"ju%a$

  10

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  12/14

  2a dobije izvanredne krea&ije Ebra, mora biti lake ruke, -refinjeno/ ukusa i otvoreno/

  uma za neoekivane are koje se formiraju na -ovrini vode. Str-ljenje i dobro -oznavanje

  tradi&ije su osnovne karakteristike Ebru majstora.U ovoj umetnosti mo/u se usavravati obli&i i

  are 6smansko/ -erioda, ali krea&ije koje se mo/u izvoditi su neo/raniene. Sve to je -otrebno

  je mata.

  edan sasvim dru/i as-ekt ove umetnosti, osim usavraanja tehnike, je da te ui i razvija

  -ozitivno miljenje, neznost, motiva&iju, kreativnos, dis&i-linu i samo-ouzdanje. Ebru nije samo

  u dekorisanju knji/a i zidova, ve# otkrivanju le-ote due, dok te ui str-ljenju i -ostojanosti.

  Poenta filozofije Ebrua je da -onekad -o/leda nebo u zoru ili sumrak, i u nadrealnim

  bojama mo"e da -rona0e njene korene. Iste te boje, kako se la/ano kre#u, meaju i -re-li#u

  mo"e na#i u -osudi, a nai -re&i su -ronali nain da to ouvaju i na razliitim materijalima.$ako svi majstori ostavljaju -o strani svoj e/o i -reoblikuju sovoju duu u ovim -osudama.

  6to-e svoja ledena sr&a u to-le bazene iz kojih nastaju dela koja /reju mno/e. %akon to/a,

  njihove -osude koje srastaju sa njihovim sr&ima, rastu sve do veliine okeana, ak do veliine

  kosomosa. Iako smatraju sebe malim individuama, itavi kosmosi mo/u da se smeste u njih,

  jdnom kada su otvorili svoje umove i sr&a ka -rirodi i umetnosti.

  11

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  13/14

  I#vori

  ). 4errA, Galen. earn the 1rt of Marblin/. 6klahoma HitA, 6klahoma: self5-ublished,

  )

 • 7/25/2019 Ebru umetnost

  14/14

  Sadr(aj

  Uvod ...............................................................................................................................................)

  Istorija Ebru umetnosti ...................................................................................................................'

  $i-ovi Ebrua ..................................................................................................................................J

  Materijali za klasini Ebru .............................................................................................................=

  Postu-ak .........................................................................................................................................