e1- dimenzionisanje akumulacija 2007. - 27

of 27 /27
DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA Prof.dr Veljko Marković Veljko i dr. Jelena Marković - Branković, predavanja iz predmeta: Korišćenje vodnih potencijala – 2007. 90

Author: ahmed-prolic

Post on 21-Apr-2015

254 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

90

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

PITANJA1. 1.1. PRIMERI FORMIRANJA EME PRORAUNA PREDSTAVLJANJE KORISNIKA SA VIETAAKA RESTITUCIJE EMA DERIVACIJE EMA SA PROMENLJIVIM ZAHTEVOM EMA SA HIDROELEKTRANOM

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. METODE I TIPOVI REGULISANJA PROTICAJA 3. ANALITIKI PRORAUN REGULISANJA -AKUMULACIJE 3.1. ANALITIKI PRORAUN SA JEDNIM 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.KORISNIKOM AKUMULACIJE ZA REGULISANJE PROTICAJA AKUMULACIJE ZA KOMPENZACIONO REGULISANJE ANALITIKI PRORAUN SA VIE KORISNIKA KORISNICI SA ISTIM STEPENOM OBEZBEDJENOSTI KORISNICI SA RAZLIITIM STEPENOM OBEZBEDJENOSTI

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.3.1. 4.3.2.

GRAFIKI PRORAUN REGULISANJA UVOD POTPUNO REGULISANJE NEPOTPUNO REGULISANJE SUMARNA KRIVA GLAVNE METODE REGULISANJA VIEGODINJE REGULISANJE GODINJE REGULISANJE SEZONSKO, SEDMINO I DNEVNOREGULISANJE REGULISANJE ZA SLUAJ KOMPLEKSNOG KORIENJA SPECIJALNE METODE REGULISANJA STEPENASTO REGULISANJE KOMPENZACIONO REGULISANJE

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

91

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

1. PRIMERI FORMIRANJA EME PRORAUNA1.1. PREDSTAVLJANJE KORISNIKA SA VIE TAAKA VRAANJA VODEPROBLEM: TREBA ODREDITI BILANS IZMEDJU DVE TAKE VRAANJA VODE (SL.4.1 PRESEK 2) PODELI 1.2; U USE REALNI PRESEK PREUZIMANJA VODE

1

NA DVA FIKTIVNA PRESEKA, NAIME

1.1

I

ZAHTEV U PRESEKU 1.1 I 1.2 JEDNAK JE PROTICAJU KOJI SE PREUZIMA U PRESEKU 1. REENJEPROBLEMA: PRESEKU

1.1 1.2,

PREUZETI PROTICAJ JEDNAK JE PROTICAJU ZAHTEVA KORISNIK

B,

A DEO

PROTICAJA SE VRAA NIZVODNO OD PRESEKA PRESEKU

2; A,A DEO PROTICAJA

PREUZETI PROTICAJ JEDNAK JE ZAHTEVU KORISNIKA

KAPTIRANI PROTICAJOD STRANE KORISNIKA VRAA SE U VIE PRESEKA

SE VRAA UZVODNO OD PRESEKA

2;NE VRAA SE UZVODNO OD

PROTICAJ KOJI PREUZIMA KORISNIK B, IZ PRESEKA 1.1, PRESEKA 2 PA SE U PRORAUN UVODI KAO POTRONJA.

Sl.4.1. ema predstavljanja jednog korisnika sa vie taaka vraanja vode: a realna ema; b raunska ema.

PRIMENIVI IZRAZ KORIENJA VODE U SERIJI DOBIJAMO UKUPAN ZAHTEV U PRESEKU 2

Q N2 = Q p2 + (Q p1.1 + Q c1.2 ) ,

= Q a 2 Q N2

Q N 2 - UKUPAN ZAHTEV ZA VODOM U PRESEKU (2) ; Q p2 - ZAHTEV KORISNIKA U PRESEKU (2); Q p1.1 - ZAHTEV KORISNIKA B;

Q c1.2 - POTRONJA KORISNIKA A; Qa2 - PRIRODNI DOTOK REKOM U PRESEKU 2.Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

92

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

1.2.

EMA DERIVACIJE

PROTICAJ SL.4.2.B. EMEDERIVACIJA IZMEDJU DVA BASENA ILI U OKVIRU JEDNOG BASENA

PREUZET DERIVACIJOM, UVODI SE U PRORAUN SAMO U PRESECIMA PREUZIMANJA I VRAANJA VODE

UTICAJ PREUZIMANJA ILI VRAANJA VODE, PREKO DERIVACIJA, PRENOSI SE NA SVE NIZVODNE KORISNIKE. EMEDERIVACIJA IZMEDJU DVA HIDROGRAFSKA BASENA PRIKAZANE SU NA SL.4.2

,

A NA SL.4.3. U OKVIRU

JEDNOG BASENA.

POD IMENOM DERIVACIJA U PRORAUN SE MOE UVESTI BILO KAKVA MODIFIKACIJA HIDROGRAMA. TIPIAN SLUAJ MODIFIKACIJE HIDROGRAMA JE UKLJUENJE HIDROELEKTRANE U EMU KORIENJA.

SL.4.2. EMA DERIVACIJE IZMEDJU DVA HIDROGRAFSKA BASENA: A REALNA EMA; B RAUNSKA EMA.

SL.4.3. EMA DERIVACIJE U OKVIRU JEDNOG HIDROGRAFSKOG BASENA: A REALNA EMA; B RAUNSKA EMA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

93

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

1.2.1. EMA SA PROMENLJIVIM ZAHTEVIMAKORISNIK AKO KOJI PREUZIMA PROTICAJ IZ ODREDJENOG PRESEKA I VRAA U NEKI DRUGI PRESEK, FIZIKI MOE BITI ZAMENJEN SA DERIVACIJAMA U TAKI PREUZIMANJA I VRAANJA VODE. JE PREUZETA I VRAENA KOLIINA VODE PROMENLJIVA TOKOM VREMENA, ZAHTEV KORISNIKA

MOE BITI IZRAEN U OBLIKU: MATRICE ISPORUENIH PROTICAJA SA ZNAKOM MINUS MATRICA VRAENIH PROTICAJA SA ZNAKOM PLUS

(- Q p ) A

(+ Q e ).

EMA PRORAUNA ZAKORISNIKE SA PROMENLJIVIM ZAHTEVOM

SL.3.4. ODGOVARAJUA EMA KORISNIKA SA PROMENLJIVIM ZAHTEVOM: A REALNA EMA; B RAUNSKA EMA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

94

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

1.2.2.

EMA SA HIDROELEKTRANOMKORIENJE AKUMULACIJE ZA RAD HIDROELEKTRANE POVLAI ZA SOBOM MODIFIKACIJU HIDROGRAMA. UODREDJENOM PERIODU GODINE RADA HIDROELEKTRANE

-

PROTICAJ SE POVEAVA ILI SMANJUJE U

EMA PRORAUNA ZA SLUAJHIDROENERGETIKE KAO KORISNIKA

ODNOSU NA PRIRODNI REIM REKE.

UTICAJ U

RADA HIDROELEKTRANE U PRORAUN SE UVODI PREKO JEDNE DERIVACIJE KOJA SADRI

MODIFIKACIJU HIDROGRAMA PRIRODNOG RENOG TOKA

(SL.3.5.).

SITUACIJI KADA SE POJAVI VEI BROJ KORISNIKA, ONI SE MOGU ZAMENITI SAMO SA JEDNIM

MODIFIKOVANIM HIDROGRAMOM ILI FIKTIVNOM DERIVACIJOM.

SL.3.5. ODGOVARAJUA EMA HIDROENERGETSKOG KORIENJA: A REALNA EMA; B RAUNSKA EMA.

SL.3.6. EMA VIE RAZLIITIH KORISNIKA: A REALNA EMA; B RAUNSKA EMA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

95

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

2. METODE I TIPOVI REGULISANJADATO JE: - REGULISANO OTICANJE PREMA KORISNIKU I DIMENZIONISANJEZAPREMINE AKUMULACIJE

- PRIRODNI DOTOK REKOM;

TRAI SE:NEOPHODNA ZAPREMINA AKUMULACIJE ZA POKRIVANJE POTREBE KORISNIKA;

PROBLEMREGULISANJA

DATA JE:ZAPREMINA AKUMULACIJE I PRIRODNI DOTOK REKOM;

ODREDJIVANJEKAPACITETA AKUMULACIJE

TRAI SE:PROTICAJ KOJI MOE DA REGULIE AKUMULACIJA

(REGULISANO OTICANJE);

SREDNJI REGULISANI PROTICAJ ZAHTEV JEDNAK JE SREDNJEM VIEGODINJEM POTPUNO REGULISANJE TIPOVIREGULISANJA VIEGODINJEG PROTICAJA REKE PROTICAJU REKE

QN = Q a ;SREDNJI REGULISANI PROTICAJ ZAHTEV MANJI JE OD SREDNJEG

NEPOTPUNO REGULISANJE

QN < Q a .

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

96

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

1. VIEGODINJE REGULISANJE GLAVNE METODE 2. GODINJE REGULISANJE 3. SEZONSKO, SEDMINO I DNEVNO REGULISANJE

METODEREGULISANJA

1. REGULISANJE U STEPENICAMA 2. KOMPENZACIONO REGULISANJE SPECIJALNE METODE 3. TRANSFORMACIJA POPLAVNOG TALASA 4. DISPEERSKO REGULISANJE

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

97

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

CIKLUS PUNJENJA I PRANJENJA AKUMULACIJE OBUHVATA PERIOD OD NEKOLIKO GODINA. 1. VIEGODINJEREGULISANJE

AKUMULACIJA IMA VELIKU ZAPREMINU. OMOGUUJE KORIENJE VODE IZ VODNIH GODINA U PERIODU SUNIH GODINA; U PRORAUNU SE KORISTI INTERVAL VREMENA OD 1 GODINE I SREDNJI GODINJI PROTICAJ; CIKLUS PUNJENJA I PRANJENJA PONAVLJA SEU TOKU SVAKE GODINE;

2. GODINJEREGULISANJE

OMOGUUJE KORIENJE PROLENIH VODA U LETNJEM PERIODU; U PRORAUN SE UVODI INTERVAL OD 1 MESECA I SREDNJI MESENI PROTICAJ; SRAUNATA ZAPREMINA AKUMULACIJE JE MANJA OD VIEGODINJE ZAPREMINE AKUMULACIJE. REZULTAT, SEZONSKOG, SEDMINOG I DNEVNOG PRORAUNA REGULISANJA SU MALE AKUMULACIJE NA RENIM TOKOVIMA ILI VEI REZERVOARI; OVAJ NAIN REGULISANJA KORISTI SE ZA FORMIRANJE VODNIH PUTEVA ILI KOD NAVODNJAVANJA. PUNJENJE I PRANJENJE JE U JEDNOJ SEZONI, SEDMICI ILI U JEDNOM DANU.

GLAVNE METODEREGULISANJA

3. SEZONSKO,SEDMINO I DNEVNO REGULISANJE

SEZONSKOREGULISANJE

INTERVAL VREMENA U PRORAUNU JE SEDMICA; PRORAUNSKI PROTICAJ JE SREDNJI NEDELJNI; INTERVAL VREMENA ZA PRORAUN JE DAN; PRORAUNSKI PROTICAJ JE SREDNJI DNEVNI; INTERVAL VREMENA U PRORAUNU JE AS; PRORAUNSKI PROTICAJ JE SREDNJI ASOVNI.98

SEDMINOREGULISANJE

DNEVNOREGULISANJE

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

AKUMULACIJE SU POSTAVLJENE U NIZU 1. STEPENASTOREGULISANJE

PRIMENJUJE SE KADA JEDNAAKUMULACIJA NIJE U STANJU DA POKRIJE POTREBE SVOJE DEONICE

AKUMULACIJE SU OGRANIENE ZAPREMINE , VELIINA AKUMULACIJE JE USLOVLJENA TOPOGRAFIJOM; I SRDNJIM PROTICAJEM REKE U HIDROLOKOJ TAKI AKUMULACIJE.

SPECIJALNEMETODE REGULISANJA

2. KOMPENZACIONOREGULISANJE

PRIMENJUJE SE KADA NA MESTU ZAHVATA KORISNIK NE MOE GRADITI AKUMULACIJU; U OVOM SLUAJU SE KORISTI REGULISANI PROTICAJ AKUMULACIJE U GORNJEM TOKU REKE ILI NA PRITOKAMA.

3. TRANSFORMACIJAPOPLAVNOG TALASA

REGULIE PROTICAJ POPLAVNOG TALASA U FUNKCIJI ZATITE NIZVODNOG PODRUJA OD POPLAVA;

4. DISPEERSKOREGULISANJE

DEFINIE KARAKTERISTINE PROTICAJE I KARAKTERISTINE NIVOE AKUMULACIJE U SVAKOM TRENUTKU NJENE EKSPLOATACIJE. DEFINIE PROTICAJE I NIVOE BEZ PROGNOZE.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

99

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

3. ANALITIKI PRORAUN AKUMULACIJAPODRAZUMEVA DEFINISANJE ZAPREMINE AKUMULACIJE

AKUMULACIJE ZA REGULISANJE

KORISNIK SA KONSTANTNIMZAHTEVOM

KORISNIK SA PROMENLJIVIMZAHTEVOM

SLUAJ SA JEDNIMKORISNIKOM

KOMPENZACIONE AKUMULACIJE IMAMO DVA SLUAJAANALITIKOG PRORAUNA AKUMULACIJA

KORISNICI SA ISTOM PRORAUNSKOMOBEZBEDJENOU

METOD KUMULATIVNOG PRORAUNABILANSA

METOD MODIFIKOVANOG HIDROGRAMA

SLUAJ SA VIEKORISNIKA

KORISNICI SA RAZLIITOM PRORAUNSKOM OBEZBEDJENOU

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

100

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

3.1

ANALITIKI PRORAUN REGULISANJA SA JEDNIM KORISNIKOM

3.1.1. AKUMULACIJE ZA REGULISANJESLUAJ KONSTANTNOG ZAHTEVA KORISNIKA ANALITIKI PRORAUN SE OBAVLJA U TRI ETAPE TABELARNO: I. PRORAUN SUFICITA I DEFICITA DEFINISAN JE IZRAZOM: = Q a QN ; - SUFICIT SA ZNAKOM (+) I DEFICIT SA ZNAKOM (-);

Q a - SREDNJI PROTICAJI DOTOKA REKOM (DNEVNI, MESENI, GODINJI TD.);Q N =CONST. - ZAHTEV KORISNIKA.

II.

PRORAUN TEORIJSKE PROMENE ZAPREMINA U AKUMULACIJI. PRETPOSTAVLJA SE DA JE JEZERO PUNO: Wfin = 0

AKO JE

Wfin Wfin

NEGATIVNO USVAJA SE U

PRORAUN VREDNOST AKO JE

Win = 0;

Win - JE ISPRANJENA ZAPREMINA VODE IZ JEZERA NA KRAJU INTERVALA VREMENA t ;ISPRANJENA ZAPREMINA IZ JEZERA DEFINISANA JE IZRAZOM:

POZITIVNO USVAJA SE

.... Wfin = Win t

KAO POETNA ZAPREMINA JEZERA

Win .

III.

PRORAUN ZAPREMINE KOJA ZADOVOLJAVA ZAHTEVANU OBEZBEDJENOST KORISNIKA: ZA SVAKU GODINU IZABERE SE MAX. VREDNOST ZAPREMINE Wfin IZ NIZA DOBIJENIH ZAPREMINA;IZABRANA ZAPREMINA ZADOVOLJAVA ZAHTEVE KORISNIKA U POSMATRANOJ GODINI; GODINU INI HIDROLOKA GODINA U PERIODU OD AKO JE USVOJENA ZAPREMINA AKUMULACIJE

i' - BROJ ELEMENATANIZA KOJI TREBA ISKLJUITI;

1 APRILA DO 31 MARTA ILI 1 MAJA I 30 APRILA.

W JEDNAKA ILI VEA OD MAKSIMALNE VREDNOSTI NIZA Wmax, max, , KORISNIK JE OBEZBEDJEN U POSMATRANOM PERIODU;

p USVOJENAOBEZBEDJENOST

%;

U PRAKSI SE ZAHTEVA SNABDEVANJE KORISNIKA SA JEDNOM ZADATOM OBEZBEDJENOU

p%

p=SLUAJ PROMENLJIVOG ZAHTEVAKORISNIKA

i 0 .3 p 100 %; i = (n + 0.4 ) + 0.3 ; i' = n i n + 0 .4 100

n BROJ ELEMNATA NIZA; i BROJ ELEMENATANIZA KOJI TREBA ZADRATI.

POSTUPAK PRORAUNA JE ISTI KAO I U SLUAJU KONSTANTNOG ZAHTEVA KORISNIKA SAMO TO SE U PRORAUN UNOSE PROMENLJIVI ZAHTEVI KORISNIKA.101

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

PRIMER SA KONSTANTNIM ZAHTEVOM SLUI ZA DEMONSTRACIJU POSTUPKA. PRORAUN SE OBAVLJA NA NIZU OD VEEG BROJA GODINA. InTERVAL VREMENA JE 1 MESEC (t =2.63 x 106 sek) PERIOD VREMENA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Qa DOTOK REKOM

10

15

20

25

20

15

10

8

7

5

11

10

QN ZAHTEV KORISNIKA - KONSTANTAN BILANS - SUFICIT I DEFICIT :

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

= Q a QN

-3

2

7

12

7

2

-3

-5

-6

-8

-2

-3

W fin = Win t W fin = Win tREDNI BROJ NIZA ... i

I- APROKSIMACIJA WIN=0, t = 1 II- APROKSIMACIJA WIN=27, t=1

3

1

0

0

0

0

3

8

14

22

24

27

30 1 30

28 2 28

21 3 27

9 4 24

2 5 22

0 6 21

3 7 14

8 8 9

14 9 8

22 10 3

24 11 2

27 12 0

ZAPREMINE AKUMULACIJE POREDJANE POOPADAJUEM NIZU

i=

p (n + 0.4 ) + 0.3 100

p=70%; n=12

i' = n i =3,02W=24

30

28

27

24

22

21

14

9

8

3

2

0

USVOJENA ZAPREMINAAKUMULACIJE

24

22

21

14

9

8

3

2

0102

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

PRIMER KORISNIKA SA PROMENLJIVIM ZAHTEVOM SLUI ZA DEMONSTRACIJU POSTUPKA. PRORAUN SE OBAVLJA NA NIZU OD VEEG BROJA GODINA. INTERVAL VREMENA JE 1 MESEC (t =2.63 x 106 sek) PERIOD VREMENA Qa DOTOK REKOM QN ZAHTEV KORISNIKA PROMENLJIV SUFICIT I DEFICIT : I 10 10 0 0 II 15 16 -1 1 III 20 8 12 0 IV 25 18 7 0 V 20 7 13 0 VI 15 19 -4 4 VII 10 13 -3 7 VIII 8 11 -3 10 IX 7 15 -8 18 X 5 13 -8 26 XI 11 12 -1 27 XII 10 14 -4 31

= Q a QNI APROKSIMACIJA WIN=0, t = 1 II APROKSIMACIJA WIN=27, t=1

Wfin = Win t Wfin = Win tREDNI BROJ NIZA ... i

31

32

20

13

0

4

7

10

18

26

27

31

1 32 32

2 31 31

3 31 31

4 27 27

5 26 26

6 20 20

7 18 18

8 13 13

9 10 10

10 7 7

11 4 4

12 0 0

ZAPREMINE AKUMULACIJE POREDJANE POOPADAJUEM NIZU

i=

p (n + 0.4 ) + 0.3 100

p=70%; n=12

i' = n i =3,02W=27

USVOJENA ZAPREMINAAKUMULACIJE

27

26

20

18

13

10

7

4

0

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

103

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

3.1.2.

AKUMULACIJE ZA KOMPENZACIONO REGULISANJEI. SRAUNA SE SUFICIT I DEFICIT U PRESEKU ZAHVATA (p).

= Q ap QNI SUFICIT U PRESEKU AKUMULACIJE

(a)

Qda = Qaa Qb.min.II. UPOREDJUJE SE SUFICIT I DEFICIT SUFICITOM Q da U PRESEKU (a):

U PRESEKU

(p) SA

ANALITIKIPRORAUN SE OBAVLJA TABELARNO I SADRI ETIRI ETAPE:

' = min( , Q da )

III. ODREDJUJE SE VARIJACIJA ZAPREMINE U AKUMULACIJI ZAKOMPENZACIONO REGULISANJE KAKO JE TO U PRETHODNOM PRIMERU URADJENO.

Sl.3.9. Kompenzaciona akumulacija. IV. ODREDI SE ZAPREMINA AKUMULACIJE KOJA ZADOVOLJAVA ZAHTEVANU OBEZBEDJENOST KORISNIKA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

104

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

PRIMER SA KOMPENZACIONIM ZAHTEVOM SLUI ZA DEMONSTRACIJU POSTUPKA. PRORAUN SE OBAVLJA NA NIZU OD VEEG BROJA GODINA. INTERVAL VREMENA JE 1 MESEC (t =2.63 x 106 sek) PERIOD VREMENA QaP DOTOK REKOM QN ZAHTEV KORISNIKA - KONSTANTAN SUFICIT I DEFICIT : I 10 13 -3 5 1 4 -3 3 30 1 30 30 II 15 13 2 7 1 6 2 1 28 2 28 28 III 20 13 7 10 1 9 7 0 21 3 28 28 IV 25 13 12 12 1 11 11 0 10 4 25 25 25 V 20 13 7 10 1 9 7 0 3 5 23 23 23 VI 15 13 2 7 1 6 2 0 1 6 21 21 21 VII 10 13 -3 5 1 4 -3 3 4 7 15 15 15 VIII 8 13 -5 4 1 3 -5 8 9 8 10 10 10 IX 7 13 -6 3 1 2 -6 14 15 9 9 9 9 X 5 13 -8 2 1 1 -8 22 23 10 4 4 4 XI 11 13 -2 5 1 4 -2 24 25 11 3 3 3 XII 10 13 -3 5 1 4 -3 27 28 12 1 1 1105

= Q a QN

Qaa DOTOM REKOM U PRESEKU a Qb.min. BIOLOKI MINIMUM PRITOKE Qda SUFICIT U PRESEKU a

' - NIZ SUFICITA I DEFICITA U PRESEKU a

W fin = Win t W fin = Win tREDNI BROJ NIZA ... i

I APROKSIMACIJA WIN=0, t = 1 II APROKSIMACIJA WIN=27, t=1

ZAPREMINE AKUMULACIJE POREDJANE POOPADAJUEM NIZU

i=

p (n + 0.4 ) + 0.3 100

P=70%; N=12 '

i = n i =3,02

USVOJENA ZAPREMINAAKUMULACIJE

W=25

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

3.2.

ANALITIKI PRORAUN REGULISANJA SA VIE KORISNIKA

3.2.1. KORISNICI SA ISTIM STEPENOM OBEZBEDJENOSTIMETOD METODKUMULATIVNOG BILANSA KUMULATIVNOG BILANSA MODIFIKOVANOG HIDROGRAMA

KORISTI SE KADA SU ZAHVATI KORISNIKA POSTAVLJENI U NIZU (A, B, C... J, K, ... ) I KADA SE ONI SNABDEVAJU IZ UZVODNE AKUMULACIJE. KUMULATIVNI METOD NE MOE SE KORISTITI AKO IMA I HIDROENERGETIKU KAOKORISNIKA

SL.3.9.

ZADATAK: DEFINISANJE ZAPREMINE AKUMULACIJE PROTICAJ REKE NA MESTU ZAHVATA (K) POSTAVLJENIH U SERIJI):DEFINISAN JE IZRAZOM

(SLUAJ KORISNIKA

Q'aK = QaK Qc(K 1)BILANS KORISNIKA (K) JE DEFINISAN IZRAZOM (SUFICIT I DEFICIT):

K = Q 'aK Q NK = Q aK Q NK + Q c (K 1 ) .KUMULATIVNI BILANS KOJI SE ZADAJE UZVODNOJ AKUMULACIJI, BAZIRA SE NA TEORIJI FIKTIVNOG EKVIVALENTNOG PRESEKA I DEFINISAN JE IZRAZOM:

(

)

' K = min ( A , B , C L J , K , L) .

QC

QaK - PRIRODNI DOTOK REKOM U POSMATRANOM PRESEKU ZAHVATA KORISNIKA (K);(K 1)

SL.3.9. PRORAUNSKA EMA ZASLIAJ VIE KORISNIKA

- SUMA KONZUMIRANOG PROTICAJA KOJI SE NE VRAAJU IZNAD PRESEKA K K.106

QNK -

ZAHTEV KORISNIKA U PRESEKU

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

METODMODIFIKOVANOG HIDROGRAMA

KORISTI SE KOD SLOENIH EMA, KADA POSTOJI PRERASPODELA PROTICAJAIZMEDJU AKUMULACIJA POSTAVLJENIH U NIZU.

ZAHVATI KORISNIKA SU POSTAVLJENI U NIZU ( A, B, ... J, K, M ... );

ZADATAK: DEFINISANJE ZAPREMINE AKUMULACIJE MODIFIKOVANI HIDROGRAM REKE NA MESTU ZAHVATA KORISNIKA DEFINISAN JE IZRAZOM:

Q'aK = Q aK (Q c (K 1 ) + QK 1 ) ,, K = QaK QNK

BILANS JE DEFINISAN IZRAZOM:

NA BAZI BILANSA RAUNA SE ZAPREMINA AKUMULACIJE ZA KORISNIKA U PRESEKU K

Q aK QNK-

PRIRODNI DOTOK

(SREDNJE MESENE VREDNOSTI) U PRESEKU K;

Q c (K 1 ) - POTROENA KOLIINA VODE, NE VRAA SE UZVODNO OD PRESEKA (K);ZAHTEV KORISNIKA U PRESEKU

(K); (IMAJ POZITIVNU

Q K 1 -

PROMENA PROTICAJA STVORENA NA UZVODNIM AKUMULACIJAMA

VREDNOST KADA SE JEZERO PRAZNI I NEGATIVNU VREDNOST KADA SE JEZERO PUNI).

3.2.2. KORISNICI SA RAZLIITIM STEPENOM OBEZBEDJENOSTICILJ PRORAUNA BILANSA JE DEFINISANJE ZAPREMINE AKUMULACIJE KOJA E OBEZBEDITI ZAHTEV KORISNIKA (SA ZAHTEVANOM OBEZBEDJENOU). AKUMULACIJA TREBA DA JE U STANJU, DA ISTOVREMENO OBEZBEDI PROTICAJ RAZLIITIM KORISNICIMA PREMA STEPENU OBEZBEDJENOSTI (NAVODNJAVANJE: 80%, HIDROELEKTRANA: 90%; SNABDEVANJE NASELJA I INDUSTRIJE: 97%; ITD.)Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

107

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

4.4.1.

GRAFIKI PRORAUN REGULISANJAUVODU OSVI KORISTI SUMARNU KRIVU

PRORAUN REGULISANJA

(POZNATO IZ HIDROLOGIJE)

PODATKE ZA SUMARNU KRIVU INI HIDROGRAM REGULISANJEMOE BITI

PRIRODNIH DOTOKA REKOM

POTPUNO

Q0 = Qn Qn < Q0

NEPOTPUNO

4.1.1.

POTPUNO REGULISANJE Q 0 = Q nSL.3.14.

DOTOK REKOM KARAKTERIE SUMARNA KRIVA OA. ORDINATA SUMARNE KRIVE DOTOKA OA (Vdi) PREDSTAVLJA ZAPREMINU KOJA JE DOTEKLA REKOM OD TRENUTKA t 0 DOTRENUTKA

ti .DEFINISAN JE

SREDNJI PROTICAJ DOTOK U PERIODU t o t AIZRAZOM:

Q0 =

V0 tA

( V 0 - UKUPAN DOTOK U PERIODU ZAHTEV KORISNIKA

t 0 t A ).

Q n = Q 0 = const.SL.3.14. POTPUNO REGULISANJE PROTICAJA.

ORDINATA NA PRAVOJ OTICANJA OA (Voi) (ISPREKIDANA CRVENA LINIJA) PREDSTAVLJA ZAPREMINU KOJU JE PREUZEO KORISNIK OD TRENUTKA t 0 DO TRENUTAKA t i . SL.3.15. PROMENA ZAPREMINE U AKUMULACIONOM JEZERU ODREDJUJE ZAPREMINU AKUMULACIJE:

SL.3.15. KRIVA PROMENE ZAPREMINE AKUMULACIJE.

Vtot = Vmax . + Vmin .Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

108

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

4.1.2.

NEPOTPUNO REGULISANJE Q n < Q 0SL.5.16. KRAJNJA TAKA SUMARNE KRIVE DOTOKA A NALAZI SE IZNAD KRAJNJE TAKE SUMARNE PRAVE OTICANJA B. SL.5.17. NEPOTPUNO REGULISANJE IMA MANJU AKUMULACIJU NEPOTPUNO REGULISANJE IMA PERIODE KADA VODA PRELIVA

NEPOTPUNO REGULISANJE

Qn < Q 0

SL.5.16. NEPOTPUNO REGULISANJE PROTICAJA.

SL.5.17. KRIVA PROTICAJA U SLUAJU NEPOTPUNOG REGULISANJA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

109

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

4.1.3.SL.5.18.

SUMARNA KRIVA U KOSOUGLOM KOORDINATNOM SISTEMUVEA TANOST REGULISANJA NA MANJEM FORMATU PAPIRA . SPUTENA ILI PODIGNUTA SUMARNA KRIVA ZA ZAPREMINU AKUMULACIJE V 'lac ILI Vlac DEFINIE PROSTOR AKUMULACIJE.

ZATO SUMARNA KRIVA U KOSOUGLOM SISTEMU

SL.5.19.

BILO KOJA LINIJA REGULISANJA U PROSTORU

Vlac

JE JEDNO OD

MOGUIH REENJA REGULISANOG OTICANJA PREMA KORISNIKU.

TREBA PROVERITI KOLIKO UCRTANA LINIJA REGULISANOG OTICANJA ODGOVARA ZAHTEVU KORISNIKA. POLAZEI OD TAKE M SA REGULISANIM OTICANJEM Q r , JEZERO JE PUNO U TAKI N I PRELIVA DO TAKE D. OD TAKE A JEZERO SE PRAZNI SA REGULISANIM OTICANJEM Q r . SL.5.20. U TAKI B AKUMULACIJA JE PRAZNA OD TAKE B DO TAKE C ISTICANJE JE JEDNAKO NULI. ODNOS VREMENA BC I to PREDSTAVLJA OBEZBEDJENOST KORISNIKA PO VREMENU.SL.5.18. SUMARNA KRIVA U KOSOUGLOM KOORDINATNOM SISTEMU.

SL.5.19. MOGUA LINIJA REGULISANOG OTICANJA.

SL.5.20. GRAFIKI PRORAUN REGULISANJA

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

110

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

GLAVNE METODE REGULISANJA VIEGODINJE REGULISANJEVIEGODINJE REGULISANJE SA PROMENLJIVIM OTICANJEM Sl.21. U GODINAMA a3, a4 i a5 DOTOCI REKOM SU VRLO MALI LINIJA REGILISANOG OTICANJA OB JE SKORO PARALELNA SA OSOM O to . LINIJA REGULISANJA OB ODREDJUJE ZAPREMINU AKUMULACIJE V0 ZAPREMINA VO U SUNOM PERIODU a3, a4 i a5 OBEZBEDJUJE REGULISANI PROTICAJ NA Qr1 ZAPREMINA AKUMULACIJE VO U GODINAMA BOGATIM VODOM OBEZBEDJUJE REGULISANO OTICANJE Q r 2 > Q r 1 . KOEFICIJENT REGULISANJA JE VEI AKO JE ZAPREMINA AKUMULACIJE VEA. KOEFICIJENT ISKORIENJA K u = 1 (POTPUNO REGULISANJE) VIEGODINJE REGULISANJE SA KONSTANTNIM OTICANJEM Sl.22. AKO JEREGULISANI PROTICAJ

SL.5.21. VIEGODINJE REGULISANJE SA PROMENLJIVIMOTICANJEM

Qr = const. MANJI OD OD SREDNJEG VIEGODINJEG DOTOK:

1. JAVLJA SE PRELIVANJE U KINIM GODINAMA (KADA JE SUMARNA KRIVA U USPONU a1, a2, a3) 2. PRELIVANJE POINJE KADA JE AKUMULACIJA PUNA ILI KADA SE POSTIGNE ZAPREMINA V0 (TAKE a1, a2, a3) I TRAJE DOK SE PROTICAJ REKE NE IZJEDNAI SA REGULISANIM PROTICAJEM Q r . 3. KOEFICIJENT ISKORIENJA VODE U POSMATRANOM PERIODU JE MANJI OD JEDINICE K u < 1 . IDEALNA EMA VIEGODINJEG REGULISANJA Sl.23. IDEALNA EMA REGULISANJA ELIMINIE PRELIVANJE VODE. ZADATA JE: ZAPREMINA AKUMULACIJE VO ; TRAI SE: IDEALNO REGULISANO OTICANJE LINIJA REGULISANOG PROTICAJA SE POVLAI NA SLEDEI NAIN: 1. KOD VRHOVA SUMARNE KRIVE (A, C) ZAPREMINA AKUMULACIJE V0 SE POSTAVLJA ISPOD 2. U DOLINAMA (B) ZAPREMINA AKUMULACIJE V0 SE POSTAVLJA IZNAD SUMARNE KRIVE. 3. PRAVE AB I BC PREDSTAVLJAJU TRAENO IDEALN REGULISANO OTICANJE.SUMARNE KRIVE; A

SL.5.22. NEPOTPUNO VIEGODINJE REGULISANJE.

SL.5.23. POTPUNO VIEGODINJE REGULISANJE. 111

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

GODINJE REGULISANJEKOD AKUMULACIJA, KOD KOJIH SE CIKLUS PUNJENJA PONAVLJA SVAKE GODINE, NAMEU SE DVA PROBLEMA: IPROBLEM

SL.24.

ZADATA JE: ZAPREMINA AKUMULACIJE VO. TRAI SE: REGULISANO OTICANJE: Qr1, Qr2. 1. 2. 3. 4. POSTUPAK RADA:SPUSTI SE SUMARNA KRIVA ZA ZAPREMINU AKUMULAVIJE SUMARNU KRIVU. U SVAKOJ GODINI SE POLAZI OD PUNE AKUMULACIJE SUMARNE KRIVE).

VO

POVLAE SE TANGENTE NA OSNOVNU SUMARNU KRIVU I SPUTENU

(SPUTENE SL.5.24. SRAUNAVANJE REGULISANOG PROTICAJA PREKO GODINJEG REGULISANJA.

ZAPREMINA VO SE KORISTI ZA MAKSIMALNO MOGUE POVEANJE MALIH PROTICAJA U TOKU LETA. II PROBLEM SL.25

ZADATO JE: REGULISANO OTICANJE Qr. TRAI SE: ZAPREMINA AKUMULACIJE V. 1. 2. 3. POSTUPAK RADA ZA SVAKU GODINU UTVRDJUJE SE ZAPREMINA AKUMULACIJE U SVAKOJ GODINI POVLAE SE PRAVE REGULISANOG OTICANJA Qr IZ VRHOVA TALASA. NAJVEA ZAPREMINA U POSMATRANIM GODINAMA ( V2 ) PREDSTAVLJA ZAPREMINU AKUMULACIJE. SL.5.25. SRAUNAVANJE ZAPREMINEAKUMULACIJE PREKO GODINJEG REGULISANJA.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

112

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

SEZONSKO, SEDMINO I DNEVNO REGULISANJESEZONSKO REGULISANJE - ZA PLOVIDBU SL.5.26.

ZADATO JE: VREME PLOVIDBE

T=240 ... 300 DANA

REGULISANI PROTICAJ

QnSL.5.26. SEZONSKO REGULISANJE ZA POTREBE PLOVIDBE.

TRAI SE: ZAPREMINA AKUMULACIJE V POSTUPAK RADA: 1. 2. 3. NACRTA SE POLIGON REGULISANOG OTICANJA Q n , Q 0 , Q n . PODUE SE POLIGON DA DODIRNE OSNOVNU SUMARNU KRIVU NAJVEA ORDINATA PREDSTAVLJA TRAENU ZAPREMINU AKUMULACIJE VZA NAVODNJAVANJE

SEZONSKO REGULISANJE -

SL.5.26.SL.5.27. SEZONSKO REGULISANJE ZA POTREBE NAVODNJAVANJA.

REAVA SE NA SLIAN NAIN KAO I PROBLEM PLOVIDBE SEDMINO REGULISANJE SL.5.28. ZADAT JE: ZAHTEV KORISNIKA U PERIODU OD 6 RADNIH DANA TRAI SE: ZAPREMINA AKUMULACIJE V POSTUPAK RADA: 1. 2. 3. NACRTA SE POLIGON ZAHTEVA KORISNIKA ZA 7 DANA (Qr,Q0,Qr) PODIE SE POLIGON DA TANGIRA SUMARNU KRIVU NAJVEA ORDINATA JE ZAPREMINA AKUMULACIJE VSL.5.28. SEDMINO REGULISANJE 113

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

REGULISANJE ZA SLUAJ KOMPLEKSNOG KORIENJA

SL.5.29. ZADAT JE: POLIGON OTICANJA U TOKU GODINE I SUMARNA KRIVA DOTOKA

TRAI SE: ZAPREMINA AKUMULACIJE V POSTUPAK JE ISTI KAO KOD GODINJEG I VIEGODINJEG REGULISANJA. RAZLIKA JE SAMO U PRIMENI PROMENLJIVOG PROTICAJA. FORMIRA SE SUMARNA KRIVA SLOENOG PROTICAJA OTICANJA U FORMI POLIGONALNE LINIJE, PODIE SE DO TAKE DODIRA SA OSNOVNOM SUMARNOM KRIVOM DOTOKA U SVAKOJ GODINI U ISTOM PERIODU.

-

SL.5.29. REGULISANJE U SLUAJU SLOENOG KORIENJA VODE IZ JEZERA.

ZA SVAKO REENJE SE ODREDI ZAPREMINA AKUMULACIJE.

REZULTAT JE ZAPREMINA AKUMULACIJE V

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

114

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

5. SPECIJALNE METODE REGULISANJA5.1. STEPENASTO REGULISANJE

DATO: SUMARNA KRIVA PRIRODNOG DOTOKA (1) U AKUMULACIJI a; ZAPREMINA AKUMULACIJE a V1 (2); LINIJA OTICANJA IZ AKUMULACIJE a (3); SUMARNA KRIVA PRIRODNOG DOTOKA (4)U AKUMULACIJI

b;

LINIJA OTICANJA IZ AKUMULAcije b (5). Trai se zapremina akumulacije b, ..... POSTUPAK RADA: SVE TO JE NACRTANO NASL.3.30,a JE ZADATO;

V2 = ?

SUMARNA KRIVA (6) U PRESEKU b DOBIJA SE TAKO TO SE OD ORDINATE KRIVE (4) ODUZIMA ONO TO JE ZADRANO U AKUMULACIJI a U SVAKOM TRENUTKU VREMENA (UTA SENKA). POSTUPAK SE PONAVLJA KOD SVIH NIZVODNIH AKUMULACIJA.

SL.3.30. STEPENASTO REGULISANJE.

Prof.dr Veljko Markovi Veljko i dr. Jelena Markovi - Brankovi, predavanja iz predmeta: Korienje vodnih potencijala 2007.

115

DIMENZIONISANJE AKUMULACIJA

5.2.

KOMPENZACIONO REGULISANJEDATO: SUMARNA KRIVA DOTOKA U PRESEKU (1), SL.3.31,a ;........... (1) ZAPREMINA AKUMULACIJE U PRESEKU (1), V1 ;................... (2) SUMARNA KRIVA DOTOKA U PRESEKU (2), SL.3.31.b ;........... (3) NAIN OTICANJA (ZAHTEV) U PRESEKU (2), Q r 2 ;................. (4)

TRAI SE: NAIN OTICANJA IZ AKUMULACIJE (1), ______ POSTUPAK RADA: NACRTA SE SUMARNA KRIVA DOTOKA U PRESEKU (2), SL.3.31.b;.. 3 NANESE SE ZAPREMINA AKUMULACIJE V1 ;.. 2 NANESE SE REGULISANO OTICANJE U PRESEKU (2) , Q r 2 ; .. 4 NA OVAJ NAIN DOBILI SMO ZAPREMINE KOJE TREBA ZADRATI U SVAKOM TRENUTKU U AKUMULACIJI (1)(UTA SENKA), DA BI SE OBEZBEDIO KORISNIK U PRESEKU (2); ZAPREMINA KOJA TREBA DA SE ZADRI U AKUMULACIJI (1), RAFIRANA JE NA SL.3.31.b; RAFIRANE ZAPREMINE (SL.3.31,b) NANESEMO ISPOD SUMARNE KRIVE DOTOKA U PRESEKU (1), SL.3.31.a; KAO REZULTAT, DOBIJA SE NAIN ISPUTANJA VODE IZ AKUMULACIJE (1) DA BI BIO OBEZBEDJEN KORISNIK U PRESEKU (2)..... (5) NEDOSTATAK: NAVEDENI POSTUPAK MOE DOVESTI DO TOGA DA OTICANJE IZ AKUMULACIJE (1) BUDE NEGATIVNO (b- d IMA Q