e bilten br 16

Download E bilten br 16

Post on 01-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E bilten br 16

TRANSCRIPT

 • Glasovi su kao i iva voda; nau svoj put i probiju se.

  Ilhamijin put u smrtRead Kadi Teanj, 1912. - Sarajevo , 1988.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 1

  ...Bog ivot daje, A majka ga nosi. Samo Havu majku ivot pronosi. I samo joj Bog ivot ivim dri...

  Hava majka PrijedorankaAdmir Muhi

  OPINA TEANJ

  august 2014.

  T: +387 32 650 547, +387 32 650 220; F: +387 32 650 547www.opcina-tesanj.ba, e-mail: optesanj@bih.net.ba

  eBiltenOpina Teanj

  Opinski naelnik

  E-BILTEN BROJ 16

 • Popisana teta od poplava

  Jelah-polje 2). Iz poplavljenih objekata evakuirano je 288 stanovnika. Zbog klizita u jednom trenutku je 16 domainstava evakuirano sa 68 lanova porodice.

  Ve 19. maja je formirana komisija koja je radila na procjeni tete. Izvrena je pprijava tete na 241 lokaciji u oblasti putne i komunalne infrastrukture i stamebnih i drugih objekata, te je pored toga 149 domainstava prijavilo tetu na poljoprivrednim usjevima. Ukupno procijenjena teta iznosi 5.248.390 KM.

  Nakon davanja Miljenja od Opinskog naelnika slijedi usvajanje Izvjetaja od Opinskog vijea, te njegovo proslijeivanje prema Civilnoj zatiti. Kako e kreditna i donatorska sredstva za podrku ugroenim podrujima biti upuena kao pomo tamo gdje je teta evidentirana ostaje da vidimo. Zvaninog izjanjenja o tome nemamo.

  Poplave koje su sredinom maja pogodile Bosnu i Hercegovinu ostavile su traga i na opinu Teanj. Prva faza u kojoj se brinulo o zatiti ivota ljudi ili obezbjeenju prohodnosti puteva ili ienju i dezinfekciji je iza nas. Danas smo suoeni sa oteenim domovima, potrebom za sanacijom velikog broja klizita, puteva i druge infrastrukture. Postoje zakonom propisane obaveze da se teta na adekvatan nain popie i evidentira, te da Izvjetaj o tome bude upuen Kantonalnom tabu civilne zatite, a dalje i Federalnom tabu civilne zatite.

  Dana 13.05.2014. godine vodostaj na rijeci Usori na mjernom mjestu most u Kaloeviu bio je 62,2 cm dok je 16.05.2014. godine najvee mjerenje oitano 393,4 cm. Poplavljeno je 1,495 km2, prvenstveno u ijama, Kraevu, Jelah polju i Kaloeviu. Ljudskih rtava i povrijeenih nije bilo. Ukupno 187 domainstava je suoeno sa odreenim problemima izazvanim poplavama, sa 598 osoba. Poplavljeno je 94 stambena objekta (ije 83, Kraevo 4, Kaloevi 5 i

  Red. br.

  Vrsta tete Ukupna teta Vlasnitvo pravnih lica Vlasnitvo graana

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Na oteenim mat. dobrima Na unitenim mat. dobrima Svega

  Na oteenim mat. dobrima

  Na unitenim mat. dobrima Svega

  Na oteenim mat. dobrima

  Na unitenim mat. dobrima Svega

  1. ZEMLJITE 37.200,00 196.500,00 233.700,00 0,0 0,0 0,0 37.200,00 196.500,00 233.700,00

  2. GRAEVINSKI OBJEKTI 3.476.200,00 166.440,00 3.642.640,00 1.520.170,00 0,0 1.520.170,00 1.956.030,00 166.440,00 2.122.470,00

  3. OPREMA 1.200,00 284.850,00 286.050,00 1.200,00 249.190,00 250.390,00 0,0 35.660,00 35.660,00

  4. DUGOGODINJI ZASADI 0,0 11.090,00 11.090,00 0,0 0,0 0,0 0,0 11.090,00 11.090,00

  5. UME I DIVLJA 0,0 16.390,00 16.390,00 0,0 0,0 0,0 0,0 16.390,00 16.390,00

  6. IVOTINJE, PERAD I AKVAKULTURA 0,0 126.590,00 126.590,00 0,0 121.260,00 121.260,00 0,0 5.330,00 5.330,00

  7. OBRTNA SREDSTVA 0,0 401.020,00 401.020,00 0,0 133.060,00 133.060,00 0,0 267.960,00 267.960,00

  8. DOBRA U DOMAINSTVU 26.440,00 244.710,00 271.150,00 0,0 0,0 0,0 26.440,00 244.710,00 271.150,00

  9. OSTALA MATERIJALNA DOBRA 0,0 9.560,00 9.560,00 0,0 0,0 0,0 0,0 9.560,00 9.560,00

  10. KULTURNA DOBRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  11. TROKOVI OPINE 0,0 0,0 252.965.57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  12. UKUPNO: 3.541.040,00 1.454.380,00 5.248.390,00 1.521.370,00 503.510,00 2.024.880,00 2.019.670,00 950.870,00 2970540

  OPINA TEANJ | eBilten str. 2

 • 5. Izgraditi pristupne saobraajnice koji e spojiti dijelove naselja ili posjede vlasnika koji su odsjeeni autoputem,6. Dati saglasnost za legalizaciju svih objekata infrastrukture kao i ostalih objekata unutar zatitnogpojasa autoputa a koji su zateeni do izdavanja odobrenja za graenje autoputa,

  7. Uraditi regulaciju rijeke Teanjke, Trebake rijeke i svih potoka preko kojih ili pored kojih prolazi trasa autoputa tako da se okolni prostor osigura od plavljenja prilikom pojave velikih voda, odnosno projektovati vodotoke na nivo stogodinjih voda alida se pri tome pazi da se racionalno koristi raspoloivi prostor tj. da se ne prave bespotrebni depovi izmeu autoputa i vodotoka. 8. Na dijelu autoputa kroz naseljena mjesta Karadaglijei Jablanica izmjestiti trasu zapadno izvan naselja,9. Na kompletnoj dionici autoputa kroz naseljena mjesta uraditi adekvatnu zatitu od buke, svjetlosti i sl., te ekoloku zatitu, naroito na dionicima koje bi se gradile vrlo blizu velikog broja objekata, 10. Izgraditi magistralni cjevovod Jelah-Kraevo sa ogrankom za Lepenicu uz obezbjeenje dodatnih koliina vode za Kraevo, Lepenicu i Lepenicu Polje, zbog prolaska autoputa kroz prvu zatitnu zonu izvorita,11. Dati saglasnost na kanalizacioni kolektor te sa projektantom kanalizacionog kolektora odrediti mjesta za cijevne propuste za kanalizacionu mreu i iste prilikom izgradnje uraditi,12. U naseljima koji su presjeeni autoputem i kod kojih je kota potputnjaka nia od kote prilaznih saobraajnica, uraditi prijelaze za pjeake preko autoputa,13. Zadrati servisni centar, ali planirati drugu lokaciju (sa druge strane autoputa u odnosu na predloenu lokaciju).

  Koridor 5c i opina TeanjTrasa Koridora 5c koja je Prostornim planom Federacije BiH, pa i Idejnim projektom potvrena prolazi znaajnom duinom podrujem opine Teanj. To se ve due vrijeme znalo i zbog zakonskih obaveza dio prostora opine Teanj bio je rezervisan za ovu namjenu.Planirana gradnja Koridora otvarala je nadu da e opina Teanj imati brz i lahak pristup autoputu, ali je zakonska obaveza rezervacije trase pravila veliki problem vlasnicima parcela koji nisu mogli graditi na vlastitoj zemlji, a da drava nije obezbijedila mehanizme da bre rjeava imovinsko-pravn odnose.Kod izrade Idejnog projekta opina Teanj je insistirala postojanje prikljunog mjesta na prostoru opine. Zahtjev je nakon izvjesnog vremena i upornosti lokalne zajednice prihvaen.U februaru ove godine JP Autoceste FBiH se obratilo opini Teanj traei saglasnost na ovaj put neto izmijenjeni Idejni projekat na dionici Doboj-Jug (Karue) -Ozimica. Plan JP Autoceste FBiH jeste da finalizira ovu fazu projektovanja (uz pripremu plana eksproprijacije), te nakon usvajanja istog dokumenta od Parlamenta Federacije BiH pokrene proces eksproprijacije (kupovine zemljita) i postupak traenja investitora kroz javno-privatno partnerstvo.Opinsko vijee Teanj je na prijedlog Naelnika usvojilo Uslovnu saglasnost, sa definisanih 13 uslova na trasu autoputa, koja je prikazana u Analizi Idejnog projekta na koridoru Vc uraenog aprila 2014.godine od IPSA instituta za Dionicu 1: Doboj-Jug (Karue) - Ozimica, koja prolazi kroz podruje opine Teanj, uzslijedee uslove:

  1. Obavezno u idejnom i glavnom projektu zadratipetlju na predvienoj lokaciji te istu izgraditi,2. Uraditi rekonstrukciju i proirenje puteva (treu traku) Teanj-Teanjka i Teanj-Jelah a koji su sabirne saobraajnice prema petlji Medakovo,3. Izgraditi alternativnu saobraajnicu pored autoputa (sa obje strane autoputa) za korisnike koji ne ele koristiti autoput od petlje u Medakovu do spoja sa regionalnim putem na lokalitetu tzv. Kahvica da bi se izbjegao prolazak vozila (teretnih i ostalih) kroz centar grada,4. Sanirati sva oteenja na putnoj infrastrukturi i objektima nastala prilikom izgradnje koridora autoputa Vc kroz teritoriju opine Teanj, te sanirati sva oteenja na komunalnoj i drugoj infrastrukturi na podruju zahvaenom izgradnjom autoputa,

  OPINA TEANJ | eBilten str. 3

 • Poslovne novine svake godine vre rangiranje najuspjenijih poslovnih subjekata po razliitim kat-egorijama (ukupni prihodi, izvoz, investicije, neto dobit i po kategorijama malih, srednjih i velikih preduzea. Rezultati iz 2013. godine su ponovo pokazali da u drutvu najuspjenijih poslovnih sub-jekata vrlo znaajne pozicije zauzimaju poslovni subjekti sa podruja opine Teanj.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 4

  RANG LISTA VELIKIH PREDUZEA:

  Prema ukupnom prihodu:11.Hifa oil 69. AS 80. Prevent FAD 90. HIFA Po izvozu:12.Prevent FAD14. Hifa oil 24. Mann+Hummel BA 53. Pobjeda 79.Kanti touristik 81. BME 93. Koteks Po investicijama84.AS96. Mann+Hummel. BA Neto dobit:23. Hifa oil 40. Prevent FAD 48. AS 49. Mann+Hummel.BA 68. Madi

  RANG LISTA SREDNJIH PREDUZEA:

  Po izvozu:29.Koala paintings 48. Euro commerc Po neto dobiti:49.Koala paintings 52. Sockmaker 3 68. Artisan

  100 najveih

  RANG LISTA MALIH PREDUZEA:

  Po izvozu:33.Medena commerc67. Eurotrans

  Po neto dobiti:64.Medena commerc

  REJTING PRAVNIH LICA PREMA METODOLOGIJI AGENCIJE TEC

  Tekstil Conita (4. mjesto), Koa komerc (10. mjesto)Bazni metali Medena commerc (8. mjesto), Zupanik (9. mjesto)Hemijska proizvodnja Belif (5. mjesto)Saobraajna sredstva Prevent FAD (1. mjesto), Mann+Hummel BA (4. mjesto)Ostala preraivaka industrija Koala paintings (3. mjesto), Artisan (4. mjesto), Eko servis (9. mjesto).

  NAJVEE FIRME REGISTROVANI NA DRUGIM LOKACIJAMA:

  Hifa petrol (42. po ukupnom prihodu, 86. po investicijama, 52. po neto dobiti)Vispak ( 86. po izvozu, 57. po neto dobiti).Fortitudo (rejtng prema metodologiji Agencije TEC 6 mjesto, ocjena 5).

 • 27

  Poslovne novine ve 27 godina provode izbor najuspjenijih poslovnih subjekata. Do sada nisu dodjeljivali nagrade za javne institucije. Po prvi put dodijeljeno je priznanje jednoj opini, opini Teanj :

  ZA KREIRANJE POVOLJNOG POSLOVNOG AMBIJENTA

  ESTITKE NAJUSPJENIJIM i svim uposlenim u ovim poslovnim

  subjektima u 2013.!

  100 najveih

  OPINA TEANJ |