dz.u. 2003 nr 228 poz. 2255 - domydziecka.org · ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o...

of 72/72
©Kancelaria Sejmu s. 1/72 2017-07-13 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 2. Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm. 1) ), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, 1579, z 2017 r. poz. 60, 624, 777, 1321.

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kancelaria Sejmu s. 1/72

2017-07-13

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255

U S T AWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o wiadczeniach rodzinnych

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. 1. Ustawa okrela warunki nabywania prawa do wiadcze rodzinnych

oraz zasady ustalania, przyznawania i wypacania tych wiadcze.

2. wiadczenia rodzinne przysuguj:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do ktrych stosuje si przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia

spoecznego,

b) jeeli wynika to z wicych Rzeczpospolit Polsk umw dwustronnych

o zabezpieczeniu spoecznym,

c) przebywajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

zezwolenia na pobyt stay, zezwolenia na pobyt rezydenta

dugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy

udzielonego w zwizku z okolicznociami, o ktrych mowa w art. 127 lub

art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.

U. poz. 1650, z pn. zm.1)), lub w zwizku z uzyskaniem w

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodcy lub ochrony uzupeniajcej,

jeeli zamieszkuj z czonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

d) posiadajcym kart pobytu z adnotacj dostp do rynku pracy, z

wyczeniem obywateli pastw trzecich, ktrzy uzyskali zezwolenie na

1) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz.

1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904.

Opracowano na

podstawie: t.j.

Dz. U. z 2016 r.

poz. 1518, 1579, z

2017 r. poz. 60,

624, 777, 1321.

Kancelaria Sejmu s. 2/72

2017-07-13

prac na terytorium pastwa czonkowskiego na okres nieprzekraczajcy

szeciu miesicy, obywateli pastw trzecich przyjtych w celu podjcia

studiw oraz obywateli pastw trzecich, ktrzy maj prawo do

wykonywania pracy na podstawie wizy.

3. wiadczenia rodzinne przysuguj osobom, o ktrych mowa w ust. 2, jeeli

zamieszkuj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasikowy, w ktrym

otrzymuj wiadczenia rodzinne, chyba e przepisy o koordynacji systemw

zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe

o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Art. 2. wiadczeniami rodzinnymi s:

1) zasiek rodzinny oraz dodatki do zasiku rodzinnego;

2) wiadczenia opiekucze: zasiek pielgnacyjny, specjalny zasiek opiekuczy

oraz wiadczenie pielgnacyjne;

3) zapomoga wypacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

3a) wiadczenia wypacane przez gminy na podstawie art. 22b;

4) jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka;

5) wiadczenie rodzicielskie.

Art. 3. Ilekro w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentw wiadczonych na rzecz

innych osb:

a) przychody podlegajce opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27,

art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.2)),

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleny podatek dochodowy

od osb fizycznych, skadki na ubezpieczenia spoeczne niezaliczone do

kosztw uzyskania przychodu oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) deklarowany w owiadczeniu dochd z dziaalnoci podlegajcej

opodatkowaniu na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596,

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z

2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz.

73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595,

1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925,1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780,

823, 929, 1010 i 1206.

Kancelaria Sejmu s. 3/72

2017-07-13

dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne,

pomniejszony o naleny zryczatowany podatek dochodowy i skadki na

ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne,

c) inne dochody niepodlegajce opodatkowaniu na podstawie przepisw

o podatku dochodowym od osb fizycznych:

renty okrelone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidw wojennych

i wojskowych oraz ich rodzin,

renty wypacone osobom represjonowanym i czonkom ich rodzin,

przyznane na zasadach okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu

inwalidw wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

wiadczenia pienine oraz ryczat energetyczny okrelone

w przepisach o wiadczeniu pieninym i uprawnieniach

przysugujcych onierzom zastpczej suby wojskowej przymusowo

zatrudnianym w kopalniach wgla, kamienioomach, zakadach rud

uranu i batalionach budowlanych,

dodatek kombatancki, ryczat energetyczny i dodatek kompensacyjny

okrelone w przepisach o kombatantach oraz niektrych osobach

bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

wiadczenie pienine okrelone w przepisach o wiadczeniu

pieninym przysugujcym osobom deportowanym do pracy

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz

Niemieck lub Zwizek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktre utraciy wzrok

w wyniku dziaa wojennych w latach 19391945 lub eksplozji

pozostaych po tej wojnie niewypaw i niewybuchw,

renty inwalidzkie z tytuu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia

otrzymywane przez ofiary wojny oraz czonkw ich rodzin, renty

wypadkowe osb, ktrych inwalidztwo powstao w zwizku

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej

w latach 19391945, otrzymywane z zagranicy,

zasiki chorobowe okrelone w przepisach o ubezpieczeniu spoecznym

rolnikw oraz w przepisach o systemie ubezpiecze spoecznych,

Kancelaria Sejmu s. 4/72

2017-07-13

rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzdw

pastw obcych, organizacji midzynarodowych lub midzynarodowych

instytucji finansowych, pochodzce ze rodkw bezzwrotnej pomocy

przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umw

zawartych z tymi pastwami, organizacjami lub instytucjami przez

Rad Ministrw, waciwego ministra lub agencje rzdowe, w tym

rwnie w przypadkach, gdy przekazanie tych rodkw jest

dokonywane za porednictwem podmiotu upowanionego do

rozdzielania rodkw bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz

podmiotw, ktrym suy ma ta pomoc,

nalenoci ze stosunku pracy lub z tytuu stypendium osb fizycznych

majcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przebywajcych czasowo za granic w wysokoci

odpowiadajcej rwnowartoci diet z tytuu podry subowej poza

granicami kraju ustalonych dla pracownikw zatrudnionych

w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery budetowej na

podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1502, z pn. zm.3)),

nalenoci pienine wypacone policjantom, onierzom, celnikom

i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uytych

poza granicami pastwa w celu udziau w konflikcie zbrojnym lub

wzmocnienia si pastwa albo pastw sojuszniczych, misji pokojowej,

akcji zapobieenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a take

nalenoci pienine wypacone onierzom, policjantom, celnikom

i pracownikom penicym funkcje obserwatorw w misjach

pokojowych organizacji midzynarodowych i si wielonarodowych,

nalenoci pienine ze stosunku subowego otrzymywane w czasie

suby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Pastwowej Stray

Poarnej, Stray Granicznej i Biura Ochrony Rzdu, obliczone za okres,

w ktrym osoby te uzyskay dochd,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z

2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.

Kancelaria Sejmu s. 5/72

2017-07-13

dochody czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych z tytuu

czonkostwa w rolniczej spdzielni produkcyjnej, pomniejszone

o skadki na ubezpieczenia spoeczne,

alimenty na rzecz dzieci,

stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882),

stypendia doktoranckie okrelone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,

z pn. zm.4)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz

inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub

studentom,

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osb

fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujce czynnoci zwizane

z penieniem obowizkw spoecznych i obywatelskich,

nalenoci pienine otrzymywane z tytuu wynajmu pokoi gocinnych

w budynkach mieszkalnych pooonych na terenach wiejskich

w gospodarstwie rolnym osobom przebywajcym na wypoczynku oraz

uzyskane z tytuu wyywienia tych osb,

dodatki za tajne nauczanie okrelone w ustawie z dnia 26 stycznia

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z pn. zm.5)),

dochody uzyskane z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na

podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

okrelonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

ekwiwalenty pienine za deputaty wglowe okrelone w przepisach

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa

pastwowego Polskie Koleje Pastwowe,

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742

i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z

2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908 i 1010. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z

2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010.

Kancelaria Sejmu s. 6/72

2017-07-13

ekwiwalenty z tytuu prawa do bezpatnego wgla okrelone

w przepisach o restrukturyzacji grnictwa wgla kamiennego w latach

20032006,

wiadczenia okrelone w przepisach o wykonywaniu mandatu posa

i senatora,

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

dochody uzyskiwane za granic Rzeczypospolitej Polskiej,

pomniejszone odpowiednio o zapacone za granic Rzeczypospolitej

Polskiej: podatek dochodowy oraz skadki na obowizkowe

ubezpieczenie spoeczne i obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne,

renty okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich

ze rodkw pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju

obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich,

zaliczk alimentacyjn okrelon w przepisach o postpowaniu wobec

dunikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

wiadczenia pienine wypacane w przypadku bezskutecznoci

egzekucji alimentw,

pomoc materialn o charakterze socjalnym okrelon w art. 90c ust. 2

ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) oraz pomoc

materialn okrelon w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyszym,

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 810 ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,

wiadczenie pienine i pomoc pienin okrelone w ustawie z dnia 20

marca 2015 r. o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach

represjonowanych z powodw politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

wiadczenie rodzicielskie,

zasiek macierzyski, o ktrym mowa w przepisach o ubezpieczeniu

spoecznym rolnikw;

Kancelaria Sejmu s. 7/72

2017-07-13

2) dochodzie rodziny oznacza to sum dochodw czonkw rodziny;

2a) dochodzie czonka rodziny oznacza to przecitny miesiczny dochd czonka

rodziny osignity w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy,

z zastrzeeniem art. 5 ust. 44b;

3) dochodzie osoby uczcej si albo dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna

prawnego oznacza to przecitny miesiczny dochd uzyskany w roku

kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy, z zastrzeeniem art. 5 ust. 4

4b;

4) dziecku oznacza to dziecko wasne, maonka, przysposobione oraz dziecko,

w sprawie ktrego toczy si postpowanie o przysposobienie, lub dziecko

znajdujce si pod opiek prawn;

5) emeryturach i rentach oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty

z tytuu niezdolnoci do pracy, w tym renty szkoleniowe okrelone w przepisach

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, o ubezpieczeniu

spoecznym rolnikw, [o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu

Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray

Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin] , o zaopatrzeniu

emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidw

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektrych

osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a take

uposaenia w stanie spoczynku okrelone w przepisach prawa o ustroju sdw

powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sdzie

Najwyszym, a take renty szkoleniowe i renty z tytuu niezdolnoci do pracy

okrelone w przepisach o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy

pracy i chorb zawodowych, renty z tytuu niezdolnoci do pracy okrelone

w przepisach o zaopatrzeniu z tytuu wypadkw lub chorb zawodowych

Zmiana w pkt 5 w

art. 3 wejdzie w

ycie z dn.

1.01.2018 r. (Dz.

U. z 2017 r. poz.

1321).

Kancelaria Sejmu s. 8/72

2017-07-13

powstaych w szczeglnych okolicznociach, a take renty strukturalne

okrelone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich ze rodkw

pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji

i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich

z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarw Wiejskich;

6) gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisw

o podatku rolnym;

7) instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie oznacza to dom pomocy

spoecznej, modzieowy orodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich,

zakad poprawczy, areszt ledczy, zakad karny, szko wojskow lub inn

szko, jeeli instytucje te zapewniaj nieodpatnie pene utrzymanie;

8) koszyku ywnociowym oznacza to asortyment artykuw spoywczych,

okrelony wartociowo i ilociowo w badaniach progu wsparcia dochodowego

rodzin, ktrych spoycie jest niezbdne do prawidowego rozwoju dziecka

w okrelonym wieku;

9) niepenosprawnym dziecku oznacza to dziecko w wieku do ukoczenia 16.

roku ycia legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci okrelonym

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb

niepenosprawnych;

10) okresie zasikowym oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia

31 padziernika nastpnego roku kalendarzowego, na jaki ustala si prawo do

wiadcze rodzinnych;

11) organie waciwym oznacza to wjta, burmistrza lub prezydenta miasta

waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si

o wiadczenie rodzinne lub otrzymujcej wiadczenie rodzinne;

12) osobach pozostajcych na utrzymaniu oznacza to czonkw rodziny

utrzymujcych si z poczonych dochodw tych osb;

13) osobie uczcej si oznacza to osob penoletni uczc si, niepozostajc na

utrzymaniu rodzicw w zwizku z ich mierci lub w zwizku z ustaleniem

wyrokiem sdowym lub ugod sdow prawa do alimentw z ich strony;

Kancelaria Sejmu s. 9/72

2017-07-13

14) opiekunie faktycznym dziecka oznacza to osob faktycznie opiekujc si

dzieckiem, jeeli wystpia z wnioskiem do sdu rodzinnego o przysposobienie

dziecka;

15) penoletniej osobie niepenosprawnej oznacza to osob penoletni,

legitymujc si orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepenosprawnoci, a take osob, ktra ukoczya 75 lat;

15a) przepisach o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego oznacza to

rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia

29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia

spoecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporzdzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczce

wykonywania rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

systemw zabezpieczenia spoecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1);

16) rodzinie oznacza to odpowiednio nastpujcych czonkw rodziny:

maonkw, rodzicw dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajce na

utrzymaniu dzieci w wieku do ukoczenia 25. roku ycia, a take dziecko, ktre

ukoczyo 25. rok ycia legitymujce si orzeczeniem o znacznym stopniu

niepenosprawnoci, jeeli w zwizku z t niepenosprawnoci przysuguje

wiadczenie pielgnacyjne lub specjalny zasiek opiekuczy albo zasiek dla

opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i

wypacie zasikw dla opiekunw (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972); do czonkw

rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego,

dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take penoletniego dziecka

posiadajcego wasne dziecko;

16a) rodzinie wielodzietnej oznacza to rodzin wychowujc troje i wicej dzieci

majcych prawo do zasiku rodzinnego;

17) (utraci moc)6)

17a) osobie samotnie wychowujcej dziecko oznacza to pann, kawalera, wdow,

wdowca, osob pozostajc w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem

6) Z dniem 31 grudnia 2005 r. na podstawie wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 18 maja

2005 r., sygn. akt K 16/04 (Dz. U. poz. 806).

Kancelaria Sejmu s. 10/72

2017-07-13

sdu, osob rozwiedzion, chyba e wychowuje wsplnie co najmniej jedno

dziecko z jego rodzicem;

[18) szkole oznacza to szko podstawow, gimnazjum, szko ponadgimnazjaln

oraz szko artystyczn, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek

nauki, a take modzieowy orodek socjoterapii, specjalny orodek szkolno-

-wychowawczy, specjalny orodek wychowawczy dla dzieci i modziey

wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i

wychowania oraz orodek umoliwiajcy dzieciom i modziey upoledzonym

umysowo w stopniu gbokim, a take dzieciom i modziey z upoledzeniem

umysowym z niepenosprawnociami sprzonymi realizacj obowizku

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowizku szkolnego i obowizku

nauki;]

19) szkole wyszej oznacza to uczelni w rozumieniu przepisw o szkolnictwie

wyszym oraz kolegium pracownikw sub spoecznych;

20) umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci oznacza to:

a) niepenosprawno w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisw

o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb

niepenosprawnych,

b) cakowit niezdolno do pracy orzeczon na podstawie przepisw

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidw;

21) znacznym stopniu niepenosprawnoci oznacza to:

a) niepenosprawno w stopniu znacznym w rozumieniu przepisw

o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb

niepenosprawnych,

Nowe brzmienie

pkt 18 w art. 3

wejdzie w ycie z

dn. 1.09.2017 r.

(Dz. U. z 2017 r.

poz. 60).

Kancelaria Sejmu s. 11/72

2017-07-13

b) cakowit niezdolno do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczon na

podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze

Spoecznych,

c) sta albo dugotrwa niezdolno do pracy w gospodarstwie rolnym i do

samodzielnej egzystencji albo trwa lub okresow cakowit niezdolno

do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczon

na podstawie przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw w celu

uzyskania wiadcze okrelonych w tych przepisach,

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidw,

e) niezdolno do samodzielnej egzystencji orzeczon na podstawie przepisw

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych lub

przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw;

22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej oznacza to wykonywanie pracy na

podstawie stosunku pracy, stosunku subowego, umowy o prac nakadcz oraz

wykonywanie pracy lub wiadczenie usug na podstawie umowy agencyjnej,

umowy zlecenia, umowy o dzieo albo w okresie czonkostwa w rolniczej

spdzielni produkcyjnej, spdzielni kek rolniczych lub spdzielni usug

rolniczych, a take prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej;

23) utracie dochodu oznacza to utrat dochodu spowodowan:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utrat prawa do zasiku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utrat zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,

nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, a take emerytury lub

renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) (uchylona)

f) wyrejestrowaniem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej lub

zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia

2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.

poz. 584, z pn. zm.7)),

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875,

978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 780,

868, 903, 960, 1165 i 1228.

Kancelaria Sejmu s. 12/72

2017-07-13

g) (uchylona)

h) utrat zasiku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiku

macierzyskiego, przysugujcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej,

i) utrat zasdzonych wiadcze alimentacyjnych w zwizku ze mierci

osoby zobowizanej do tych wiadcze lub utrat wiadcze pieninych

wypacanych w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentw w zwizku

ze mierci osoby zobowizanej do wiadcze alimentacyjnych;

j) utrat wiadczenia rodzicielskiego,

k) utrat zasiku macierzyskiego, o ktrym mowa w przepisach o

ubezpieczeniu spoecznym rolnikw,

l) utrat stypendium doktoranckiego okrelonego w art. 200 ust. 1 ustawy z

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym;

24) uzyskaniu dochodu oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakoczeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia

przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, a

take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) (uchylona)

f) rozpoczciem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej lub wznowieniem jej

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej,

g) (uchylona)

h) uzyskaniem zasiku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub

zasiku macierzyskiego, przysugujcych po utracie zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej,

i) uzyskaniem wiadczenia rodzicielskiego,

j) uzyskaniem zasiku macierzyskiego, o ktrym mowa w przepisach o

ubezpieczeniu spoecznym rolnikw,

k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okrelonego w art. 200 ust. 1

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym.

Kancelaria Sejmu s. 13/72

2017-07-13

Rozdzia 2

Zasiek rodzinny i dodatki do zasiku rodzinnego

Art. 4. 1. Zasiek rodzinny ma na celu czciowe pokrycie wydatkw na

utrzymanie dziecka.

2. Prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do tego zasiku przysuguje:

1) rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczcej si.

Art. 5. 1. Zasiek rodzinny przysuguje osobom, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2,

jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie

przekracza kwoty 504,00 z8).

2. W przypadku gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si

orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo

o znacznym stopniu niepenosprawnoci, zasiek rodzinny przysuguje, jeeli dochd

rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty

583,00 z8).

3. W przypadku gdy dochd rodziny przekracza kwot, o ktrej mowa w ust. 1

lub 2, pomnoon przez liczb czonkw danej rodziny o kwot nie wysz ni czna

kwota zasikw rodzinnych wraz z dodatkami przysugujcych danej rodzinie w

okresie zasikowym, na ktry jest ustalane prawo do tych wiadcze, zasiek rodzinny

wraz z dodatkami przysuguje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.

3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniajcej dan rodzin do zasiku

rodzinnego, o ktrej mowa w ust. 3, zasiek rodzinny i dodatki do zasiku rodzinnego

przysuguj w wysokoci rnicy midzy czn kwot zasikw rodzinnych wraz z

dodatkami, o ktrej mowa w ust. 3, a kwot, o ktr zosta przekroczony dochd

rodziny.

3b. czn kwot zasikw rodzinnych wraz z dodatkami, o ktrej mowa w ust.

3, stanowi suma przysugujcych danej rodzinie w danym okresie zasikowym:

1) zasikw rodzinnych podzielonych przez liczb miesicy, na ktre danej rodzinie

jest ustalane prawo do tych zasikw;

8) Wysoko wiadcze rodzinnych jest ustalana na podstawie art. 19 niniejszej ustawy.

Kancelaria Sejmu s. 14/72

2017-07-13

2) dodatkw do zasiku rodzinnego, o ktrych mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i

art. 13, podzielonych przez liczb miesicy, na ktre danej rodzinie jest ustalane

prawo do tych dodatkw;

3) dodatkw do zasiku rodzinnego, o ktrych mowa w art. 9, art. 14 i art. 15,

podzielonych przez 12.

3c. W przypadku gdy wysoko zasikw rodzinnych wraz z dodatkami

przysugujca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest nisza ni 20,00 z,

wiadczenia te nie przysuguj.

3d. W przypadku osoby uczcej si przepisy ust. 33c stosuje si odpowiednio.

4. W przypadku utraty dochodu przez czonka rodziny, osob uczc si lub

dziecko pozostajce pod opiek opiekuna prawnego w roku kalendarzowym

poprzedzajcym okres zasikowy lub po tym roku, ustalajc ich dochd, nie

uwzgldnia si dochodu utraconego.

4a. W przypadku uzyskania dochodu przez czonka rodziny, osob uczc si lub

dziecko pozostajce pod opiek opiekuna prawnego w roku kalendarzowym

poprzedzajcym okres zasikowy, ustalajc dochd czonka rodziny, osoby uczcej si

lub dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, osignity w tym roku

dochd dzieli si przez liczb miesicy, w ktrych dochd ten by uzyskiwany, jeeli

dochd ten jest uzyskiwany w okresie, na ktry ustalane lub weryfikowane jest prawo

do wiadcze rodzinnych.

4b. W przypadku uzyskania dochodu przez czonka rodziny, osob uczc si lub

dziecko pozostajce pod opiek opiekuna prawnego po roku kalendarzowym

poprzedzajcym okres zasikowy dochd ich ustala si na podstawie dochodu czonka

rodziny, dochodu osoby uczcej si lub dochodu dziecka pozostajcego pod opiek

opiekuna prawnego, powikszonego o kwot osignitego dochodu za miesic

nastpujcy po miesicu, w ktrym nastpio uzyskanie dochodu, jeeli dochd ten

jest uzyskiwany w okresie, na ktry ustalane lub weryfikowane jest prawo do

wiadcze rodzinnych.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. W przypadku gdy czonek rodziny jest umieszczony w pieczy zastpczej lub

w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie, ustalajc dochd rodziny w

Kancelaria Sejmu s. 15/72

2017-07-13

przeliczeniu na osob, nie uwzgldnia si osoby umieszczonej w pieczy zastpczej lub

w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie.

8. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si, e

z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si dochd miesiczny w wysokoci 1/12 dochodu

ogaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gwnego Urzdu

Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

8a. Ustalajc dochd rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni

gospodarstwa stanowicego podstaw wymiaru podatku rolnego wlicza si obszary

rolne oddane w dzieraw z wyjtkiem:

1) oddanej w dzieraw, na podstawie umowy dzierawy zawartej stosownie do

przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, czci lub caoci

znajdujcego si w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do uytkowania przez rolnicz spdzielni

produkcyjn;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzieraw w zwizku z pobieraniem renty

okrelonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich ze rodkw

pochodzcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji

i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich

z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarw Wiejskich.

8b. Ustalajc dochd rodziny uzyskany przez dzierawc gospodarstwa rolnego

oddanego w dzieraw na zasadach, o ktrych mowa w ust. 8a, dochd uzyskany

z gospodarstwa rolnego pomniejsza si o zapacony czynsz z tytuu dzierawy.

8c. Ustalajc dochd rodziny uzyskany z wydzierawionego od [Agencji

Nieruchomoci Rolnych]

gospodarstwa rolnego, dochd uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza si

o zapacony czynsz z tytuu dzierawy.

9. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczca si uzyskuje dochody

z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje si.

10. (utraci moc)9)

9) Z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 15 listopada

2005 r., sygn. akt P 3/05 (Dz. U. poz. 1994).

Zmiana w ust. 8c

w art. 5 wejdzie w

ycie z dn.

1.09.2017 r. (Dz.

U. z 2017 r. poz.

624).

Kancelaria Sejmu s. 16/72

2017-07-13

11. W przypadku gdy prawo do wiadcze rodzinnych ustala si na dziecko

pozostajce pod opiek opiekuna prawnego, ustalajc dochd uwzgldnia si tylko

dochd dziecka.

Art. 6. 1. Zasiek rodzinny przysuguje osobom, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2

pkt 1 i 2, do ukoczenia przez dziecko:

1) 18. roku ycia lub

2) nauki w szkole, jednak nie duej ni do ukoczenia 21. roku ycia, albo

3) 24. roku ycia, jeeli kontynuuje nauk w szkole lub w szkole wyszej

i legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepenosprawnoci.

1a. Zasiek rodzinny przysuguje osobie uczcej si w szkole lub w szkole

wyszej, jednak nie duej ni do ukoczenia 24. roku ycia.

2. Wysoko zasiku rodzinnego wynosi miesicznie:

1) 44,00 z8) na dziecko w wieku do ukoczenia 5. roku ycia;

2) 56,00 z8) na dziecko w wieku powyej 5. roku ycia do ukoczenia 18. roku

ycia;

3) 65,00 z8) na dziecko w wieku powyej 18. roku ycia do ukoczenia 24. roku

ycia.

Art. 7. Zasiek rodzinny nie przysuguje, jeeli:

1) dziecko lub osoba uczca si pozostaj w zwizku maeskim;

2) dziecko zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie

albo w pieczy zastpczej;

3) osoba uczca si zostaa umieszczona w instytucji zapewniajcej caodobowe

utrzymanie;

4) penoletnie dziecko lub osoba uczca si jest uprawniona do zasiku rodzinnego

na wasne dziecko;

5) osobie samotnie wychowujcej dziecko nie zostao ustalone, na rzecz dziecka

od jego rodzica, wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytuu wykonawczego

pochodzcego lub zatwierdzonego przez sd, chyba e:

a) rodzice lub jedno z rodzicw dziecka nie yje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

Kancelaria Sejmu s. 17/72

2017-07-13

c) powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego

z rodzicw zostao oddalone,

d) sd zobowiza jednego z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw

utrzymania dziecka i nie zobowiza drugiego z rodzicw do wiadczenia

alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) czonkowi rodziny przysuguje na dziecko zasiek rodzinny za granic, chyba e

przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne

umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Art. 8. Do zasiku rodzinnego przysuguj dodatki z tytuu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) (utraci moc)6)

3a) samotnego wychowywania dziecka;

4) (utraci moc)6)

4a) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego;

6) rozpoczcia roku szkolnego;

7) podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Art. 9. 1. Dodatek z tytuu urodzenia dziecka przysuguje matce lub ojcu albo

opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysuguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do

ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia, jeeli nie zosta przyznany rodzicom

lub opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysuguje jednorazowo, w wysokoci 1000,00 z.

4. W przypadku wystpienia o przysposobienie wicej ni jednego dziecka lub

urodzenia wicej ni jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysuguje na

kade dziecko.

5. (uchylony)

6. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, przysuguje, jeeli kobieta pozostawaa pod

opiek medyczn nie pniej ni od 10 tygodnia ciy do porodu.

7. Pozostawanie pod opiek medyczn potwierdza si zawiadczeniem lekarskim

lub zawiadczeniem wystawionym przez poon.

Kancelaria Sejmu s. 18/72

2017-07-13

8. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym

do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, form opieki

medycznej, o ktrej mowa w ust. 6, oraz wzr zawiadczenia, o ktrym mowa

w ust. 7, uwzgldniajc odpowiednio rodzaje wiadcze zdrowotnych udzielanych

kobiecie w okresie ciy przez lekarza i poon oraz zakres danych niezbdnych do

zapewnienia naleytego udokumentowania pozostawania jej pod opiek medyczn

w okresie od 10 tygodnia ciy do porodu.

9. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do osb bdcych prawnymi lub faktycznymi

opiekunami dziecka, a take do osb, ktre przysposobiy dziecko.

Art. 10. 1. Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo

opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli dziecko pozostaje pod jego faktyczn opiek,

uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie duej jednak ni przez okres:

1) 24 miesicy kalendarzowych;

2) 36 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad wicej ni jednym

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad dzieckiem

legitymujcym si orzeczeniem o niepenosprawnoci albo o znacznym stopniu

niepenosprawnoci.

2. Dodatek przysuguje w wysokoci 400,00 z miesicznie.

3. Kwot dodatku przysugujc za niepeny miesic ustala si, dzielc kwot

wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym miesicu, a

otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre wiadczenie

przysuguje. Kwot wiadczenia przysugujc za niepeny miesic zaokrgla si do

10 groszy w gr.

4. W przypadku rwnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez

oboje rodzicw lub opiekunw prawnych dziecka przysuguje jeden dodatek.

5. Dodatek nie przysuguje osobie, o ktrej mowa w ust. 1, jeeli:

1) (uchylony)

2) bezporednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawaa

w stosunku pracy przez okres krtszy ni 6 miesicy;

Kancelaria Sejmu s. 19/72

2017-07-13

3) podja lub kontynuuje zatrudnienie lub inn prac zarobkow, ktra

uniemoliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego;

4) dziecko zostao umieszczone w placwce zapewniajcej caodobow opiek,

w tym w specjalnym orodku szkolno-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotu

wykonujcego dziaalno lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki

przez wicej ni 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiku macierzyskiego;

6) korzysta ze wiadczenia rodzicielskiego.

6. Obywatelom pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego

Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do

dodatku zalicza si okres zatrudnienia na terytorium pastw czonkowskich Unii

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 11. (uchylony)

Art. 11a. 1. Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka przysuguje

samotnie wychowujcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka

albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli nie zostao zasdzone wiadczenie

alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicw dziecka, poniewa:

1) drugi z rodzicw dziecka nie yje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw

zostao oddalone.

2. Dodatek przysuguje rwnie osobie uczcej si, jeeli oboje rodzice osoby

uczcej si nie yj. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio.

3. Dodatek przysuguje w wysokoci 170,00 z miesicznie na dziecko, nie

wicej jednak ni 340,00 z na wszystkie dzieci.

4. W przypadku dziecka legitymujcego si orzeczeniem o niepenosprawnoci

lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci kwot dodatku zwiksza si

o 80,00 z na dziecko, nie wicej jednak ni o 160,00 z na wszystkie dzieci.

Kancelaria Sejmu s. 20/72

2017-07-13

5. W przypadku gdy dochd rodziny nie przekracza 50% kwot, o ktrych mowa

w art. 5 ust. 1 i 2, kwot dodatku zwiksza si o 50,00 z na dziecko, nie wicej jednak

ni o 100,00 z na wszystkie dzieci.

6. W przypadku wyboru dodatku z tytuu samotnego wychowywania dziecka

i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych na skutek upywu ustawowego okresu jego

pobierania, dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, nie przysuguje na adne dziecko

w rodzinie.

7. Przepis ust. 5 obowizuje do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Art. 12. (utraci moc)6)

Art. 12a. 1. Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi

prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysuguje w wysokoci 50,00 z8) miesicznie na trzecie i na

nastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego.

Art. 13. 1. Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka przysuguje matce

lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,

a take osobie uczcej si na pokrycie zwikszonych wydatkw zwizanych

z rehabilitacj lub ksztaceniem dziecka w wieku:

1) do ukoczenia 16. roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem

o niepenosprawnoci;

2) powyej 16. roku ycia do ukoczenia 24. roku ycia, jeeli legitymuje si

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

2. Dodatek przysuguje miesicznie w wysokoci:

1) 50,00 z8) na dziecko w wieku do ukoczenia 5. roku ycia;

2) 70,00 z8) na dziecko w wieku powyej 5. roku ycia do ukoczenia 24. roku

ycia.

Art. 14. 1. Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego przysuguje matce lub

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a take

osobie uczcej si na czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z rozpoczciem

w szkole nowego roku szkolnego.

1a. Dodatek przysuguje rwnie na dziecko rozpoczynajce roczne

przygotowanie przedszkolne.

Kancelaria Sejmu s. 21/72

2017-07-13

2. Dodatek przysuguje raz w roku, w zwizku z rozpoczciem roku szkolnego

albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokoci 100,00 z na dziecko.

3. Wniosek o wypat dodatku skada si do dnia zakoczenia okresu

zasikowego, w ktrym rozpoczto rok szkolny albo roczne przygotowanie

przedszkolne.

4. Wniosek zoony po terminie organ waciwy pozostawia bez rozpoznania.

Art. 15. 1. Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania przysuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu

albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczcej si:

1) w zwizku z zamieszkiwaniem w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba

szkoy [ponadgimnazjalnej] lub szkoy artystycznej,

w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki, a take szkoy

podstawowej [lub gimnazjum] w przypadku dziecka lub osoby uczcej si,

legitymujcej si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub o stopniu

niepenosprawnoci w wysokoci 80 z8) miesicznie na dziecko albo

2) w zwizku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoci, w ktrej

znajduje si siedziba szkoy, w przypadku dojazdu do szkoy

[ponadgimnazjalnej] , a take szkoy artystycznej,

w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki w zakresie

odpowiadajcym nauce w szkole [ponadgimnazjalnej]

w wysokoci 40 z8) miesicznie na dziecko.

2. Dodatek przysuguje przez 10 miesicy w roku w okresie pobierania nauki od

wrzenia do czerwca nastpnego roku kalendarzowego.

Art. 15a. Rada gminy w drodze uchway moe podnie kwoty dodatkw do

zasiku rodzinnego, o ktrych mowa w art. 915. Podwyszenie kwot dodatkw

finansowane jest ze rodkw wasnych gminy.

Rozdzia 2a

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka

Art. 15b. 1. Z tytuu urodzenia si ywego dziecka przyznaje si jednorazow

zapomog w wysokoci 1000 z na jedno dziecko.

2. Jednorazowa zapomoga przysuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeeli dochd rodziny

Zmiana w pkt 1 i

2 w ust. 1 w art.

15 wejdzie w

ycie z dn.

1.09.2017 r. (Dz.

U. z 2017 r. poz.

60).

Kancelaria Sejmu s. 22/72

2017-07-13

w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 1922,00 z. Przepisy art. 5 ust. 44b, 7

9 i 11 stosuje si odpowiednio.

3. Wniosek o wypat jednorazowej zapomogi skada si w terminie 12 miesicy

od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objtego

opiek prawn, opiek faktyczn albo dziecka przysposobionego w terminie

12 miesicy od dnia objcia dziecka opiek albo przysposobienia nie pniej ni do

ukoczenia przez dziecko 18. roku ycia. Wniosek zoony po terminie organ

waciwy pozostawia bez rozpoznania.

4. Jednorazowa zapomoga nie przysuguje, jeeli czonkowi rodziny przysuguje

za granic wiadczenie z tytuu urodzenia dziecka, chyba e przepisy o koordynacji

systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu

spoecznym stanowi inaczej.

5. Zapomoga, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje, jeeli kobieta pozostawaa

pod opiek medyczn nie pniej ni od 10 tygodnia ciy do porodu.

6. Pozostawanie pod opiek medyczn potwierdza si zawiadczeniem lekarskim

lub zawiadczeniem wystawionym przez poon. Przepisy wydane na podstawie

art. 9 ust. 8 stosuje si odpowiednio.

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje si do osb bdcych prawnymi lub faktycznymi

opiekunami dziecka, a take do osb, ktre przysposobiy dziecko.

Art. 15c. (uchylony)

Rozdzia 3

wiadczenia opiekucze

Art. 16. 1. Zasiek pielgnacyjny przyznaje si w celu czciowego pokrycia

wydatkw wynikajcych z koniecznoci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby

w zwizku z niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.

2. Zasiek pielgnacyjny przysuguje:

1) niepenosprawnemu dziecku;

2) osobie niepenosprawnej w wieku powyej 16. roku ycia, jeeli legitymuje si

orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

3) osobie, ktra ukoczya 75 lat.

3. Zasiek pielgnacyjny przysuguje take osobie niepenosprawnej w wieku

powyej 16. roku ycia legitymujcej si orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

Kancelaria Sejmu s. 23/72

2017-07-13

niepenosprawnoci, jeeli niepenosprawno powstaa w wieku do ukoczenia 21.

roku ycia.

4. Zasiek pielgnacyjny przysuguje w wysokoci 144,00 z8) miesicznie.

5. Zasiek pielgnacyjny nie przysuguje osobie umieszczonej w instytucji

zapewniajcej caodobowe utrzymanie.

5a. Osobom, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, zasiek pielgnacyjny nie przysuguje,

jeeli czonkom rodziny przysuguj za granic wiadczenia na pokrycie wydatkw

zwizanych z pielgnacj tych osb, chyba e przepisy o koordynacji systemw

zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym

stanowi inaczej.

6. Zasiek pielgnacyjny nie przysuguje osobie uprawnionej do dodatku

pielgnacyjnego.

7. Osobie, ktrej przyznano dodatek pielgnacyjny za okres, za ktry wypacono

zasiek pielgnacyjny, Zakad Ubezpiecze Spoecznych lub inny organ emerytalny

lub rentowy, ktry przyzna dodatek pielgnacyjny, wypaca emerytur lub rent

pomniejszon o kwot odpowiadajc wysokoci wypaconego za ten okres zasiku

pielgnacyjnego i przekazuje t kwot na rachunek bankowy organu waciwego.

8. Przekazanie kwoty odpowiadajcej wysokoci zasiku pielgnacyjnego, o

ktrym mowa w ust. 7, uznaje si za zwrot wiadcze nienalenie pobranych.

Art. 16a. 1. Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje osobom, na ktrych

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuczy

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciy obowizek

alimentacyjny, a take maonkom, jeeli:

1) nie podejmuj zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania staej opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o

znacznym stopniu niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci

cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej

osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz

koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje, jeeli czny dochd rodziny osoby

sprawujcej opiek oraz rodziny osoby wymagajcej opieki w przeliczeniu na osob

Kancelaria Sejmu s. 24/72

2017-07-13

nie przekracza kwoty, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 49 stosuje si

odpowiednio.

3. W przypadku gdy czny dochd rodziny osoby sprawujcej opiek oraz

rodziny osoby wymagajcej opieki w przeliczeniu na osob przekracza kwot

uprawniajc dan osob do specjalnego zasiku opiekuczego o kwot nisz lub

rwn kwocie odpowiadajcej najniszemu zasikowi rodzinnemu przysugujcemu

w okresie, na ktry jest ustalany, specjalny zasiek opiekuczy przysuguje, jeeli

przysugiwa w poprzednim okresie zasikowym. W przypadku przekroczenia

dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiek opiekuczy nie

przysuguje.

4. Za dochd rodziny osoby wymagajcej opieki, o ktrym mowa w ust. 2,

uwaa si dochd nastpujcych czonkw rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest maoletnia:

a) osoby wymagajcej opieki,

b) rodzicw osoby wymagajcej opieki,

c) maonka rodzica osoby wymagajcej opieki,

d) osoby, z ktr rodzic osoby wymagajcej opieki wychowuje wsplne

dziecko,

e) pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. ad, dzieci

w wieku do ukoczenia 25. roku ycia

z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek

opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim,

penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko, a take rodzica osoby

wymagajcej opieki zobowizanego tytuem wykonawczym pochodzcym lub

zatwierdzonym przez sd do alimentw na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagajca opieki jest penoletnia:

a) osoby wymagajcej opieki,

b) maonka osoby wymagajcej opieki,

c) osoby, z ktr osoba wymagajca opieki wychowuje wsplne dziecko,

d) pozostajcych na utrzymaniu osb, o ktrych mowa w lit. ac, dzieci

w wieku do ukoczenia 25. roku ycia

Kancelaria Sejmu s. 25/72

2017-07-13

z tym e do czonkw rodziny nie zalicza si dziecka pozostajcego pod opiek

opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego w zwizku maeskim, a take

penoletniego dziecka posiadajcego wasne dziecko.

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiku opiekuczego ustala si na

osob znajdujc si pod opiek opiekuna prawnego lub umieszczon w rodzinie

zastpczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), uwzgldnia si

dochd rodziny osoby sprawujcej opiek oraz dochd osoby wymagajcej opieki.

6. Specjalny zasiek opiekuczy przysuguje w wysokoci 520,00 z miesicznie.

7. Kwot specjalnego zasiku opiekuczego przysugujc za niepeny miesic

ustala si, dzielc kwot wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w

tym miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre

wiadczenie przysuguje. Kwot wiadczenia przysugujc za niepeny miesic

zaokrgla si do 10 groszy w gr.

8. Specjalny zasiek opiekuczy nie przysuguje, jeeli:

1) osoba sprawujca opiek:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci

maonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej

i innego wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiku

staego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku

przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,

b) (uchylona)

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia

pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw,

d) legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

2) osoba wymagajca opieki zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej,

z wyjtkiem rodziny zastpczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka

albo, w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji,

w placwce zapewniajcej caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku

szkolno-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotu wykonujcego dziaalno

lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni

w tygodniu;

Kancelaria Sejmu s. 26/72

2017-07-13

3) na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej

emerytury;

4) (uchylony)

5) na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku

rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiku

opiekuczego, prawo do wiadczenia pielgnacyjnego lub prawo do zasiku dla

opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i

wypacie zasikw dla opiekunw;

6) na osob wymagajc opieki inna osoba jest uprawniona za granic do

wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba e przepisy

o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy

o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Art. 17. 1. wiadczenie pielgnacyjne z tytuu rezygnacji z zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej przysuguje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie bdcej rodzin zastpcz spokrewnion w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej,

4) innym osobom, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

Kodeks rodzinny i opiekuczy ciy obowizek alimentacyjny, z wyjtkiem

osb o znacznym stopniu niepenosprawnoci

jeeli nie podejmuj lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu

sprawowania opieki nad osob legitymujc si orzeczeniem o znacznym stopniu

niepenosprawnoci albo orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami:

koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze

znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz koniecznoci

staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4, innym ni spokrewnione

w pierwszym stopniu z osob wymagajc opieki, przysuguje wiadczenie

pielgnacyjne, w przypadku gdy spenione s cznie nastpujce warunki:

Kancelaria Sejmu s. 27/72

2017-07-13

1) rodzice osoby wymagajcej opieki nie yj, zostali pozbawieni praw

rodzicielskich, s maoletni lub legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu

niepenosprawnoci;

2) nie ma innych osb spokrewnionych w pierwszym stopniu, s maoletnie lub

legitymuj si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

3) nie ma osb, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymuj si orzeczeniem

o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

1b.10) wiadczenie pielgnacyjne przysuguje, jeeli niepenosprawno osoby

wymagajcej opieki powstaa:

1) nie pniej ni do ukoczenia 18. roku ycia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie pniej ni do

ukoczenia 25. roku ycia.

2. (uchylony)

2a. (uchylony)

2b. (uchylony)

2c. (uchylony)

2d. (uchylony)

3. wiadczenie pielgnacyjne przysuguje w wysokoci 1300,00 z miesicznie.

3a. Kwota wiadczenia pielgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia

1 stycznia.

3b. Waloryzacja polega na zwikszeniu kwoty wiadczenia pielgnacyjnego

o wskanik waloryzacji. Wskanikiem waloryzacji jest procentowy wzrost

minimalnego wynagrodzenia za prac, o ktrym mowa w ustawie z dnia 10

padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2015 r. poz.

2008 i 1265), obowizujcego na dzie 1 stycznia roku, w ktrym jest przeprowadzana

waloryzacja, w stosunku do wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac

obowizujcej w dniu 1 stycznia roku poprzedzajcego rok, w ktrym jest

przeprowadzana waloryzacja.

10) Utraci moc w zakresie, w jakim rnicuje prawo do wiadczenia pielgnacyjnego osb

sprawujcych opiek nad osob niepenosprawn po ukoczeniu przez ni wieku okrelonego w

tym przepisie ze wzgldu na moment powstania niepenosprawnoci, z dniem 23 padziernika 2014

r. na podstawie wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 21 padziernika 2014 r., sygn. akt K

38/13 (Dz. U. poz. 1443).

Kancelaria Sejmu s. 28/72

2017-07-13

3c. Wysoko wiadczenia pielgnacyjnego ustalanego w sposb okrelony w

ust. 3b zaokrgla si do penych zotych w gr.

3d. Wysoko wiadczenia pielgnacyjnego na nastpny rok kalendarzowy

podlega ogoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra waciwego do spraw

zabezpieczenia spoecznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej

Monitor Polski, w terminie do dnia 15 listopada kadego roku.

4. Kwot wiadczenia pielgnacyjnego przysugujc za niepeny miesic ustala

si, dzielc kwot wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym

miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre

wiadczenie przysuguje. Kwot wiadczenia przysugujc za niepeny miesic

zaokrgla si do 10 groszy w gr.

5. wiadczenie pielgnacyjne nie przysuguje, jeeli:

1) osoba sprawujca opiek:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytuu mierci

maonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej

i innego wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiku

staego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasiku

przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, wiadczenia

pielgnacyjnego lub zasiku dla opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw;

2) osoba wymagajca opieki:

a) pozostaje w zwizku maeskim, chyba e wspmaonek legitymuje si

orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci,

b) zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej, z wyjtkiem rodziny zastpczej

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwizku z koniecznoci

ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej

caodobow opiek, w tym w specjalnym orodku szkolno-

-wychowawczym, z wyjtkiem podmiotu wykonujcego dziaalno

lecznicz, i korzysta w niej z caodobowej opieki przez wicej ni 5 dni

w tygodniu;

3) na osob wymagajc opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeniejszej

emerytury;

Kancelaria Sejmu s. 29/72

2017-07-13

4) (uchylony)

5) na osob wymagajc opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiku

rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiku

opiekuczego, prawo do wiadczenia pielgnacyjnego lub prawo do zasiku dla

opiekuna, o ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i

wypacie zasikw dla opiekunw;

6) na osob wymagajc opieki inna osoba jest uprawniona za granic do

wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek, chyba e przepisy

o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy

o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Art. 17a. W przypadku gdy orodek pomocy spoecznej przekaza organowi

waciwemu informacj, e osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawi

wypacane jej wiadczenia rodzinne lub wydatkuj je niezgodnie z przeznaczeniem,

organ waciwy przekazuje nalene osobie wiadczenia rodzinne w caoci lub w

czci w formie rzeczowej lub w formie opacania usug.

Art. 17b. 1. W przypadku, gdy o wiadczenia, o ktrych mowa w art. 16a i art.

17 ubiegaj si rolnicy, maonkowie rolnikw bd domownicy, wiadczenia te

przysuguj odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa

rolnego;

2) maonkom rolnikw lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia

przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w

gospodarstwie rolnym.

2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie

wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o ktrych mowa w ust. 1, potwierdza

si stosownym owiadczeniem zoonym pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za

skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia

w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za

zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o

odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna.

Kancelaria Sejmu s. 30/72

2017-07-13

Rozdzia 3a

wiadczenie rodzicielskie

Art. 17c. 1. wiadczenie rodzicielskie przysuguje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzgldnieniem ust. 2;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objcia opiek dziecka w wieku

do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto

decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego do ukoczenia 10. roku ycia;

3) rodzinie zastpczej, z wyjtkiem rodziny zastpczej zawodowej, w przypadku

objcia opiek dziecka w wieku do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku

dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego do

ukoczenia 10. roku ycia;

4) osobie, ktra przysposobia dziecko, w przypadku objcia opiek dziecka w

wieku do ukoczenia 7. roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego

podjto decyzj o odroczeniu obowizku szkolnego do ukoczenia 10. roku

ycia.

2. wiadczenie rodzicielskie przysuguje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrcenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania wiadczenia

rodzicielskiego, zasiku macierzyskiego lub uposaenia za okres ustalony

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyskiego, okres urlopu na

warunkach urlopu macierzyskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po

wykorzystaniu przez ni tego wiadczenia, zasiku lub uposaenia za okres co

najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) mierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matk.

3. wiadczenie rodzicielskie przysuguje przez okres:

1) 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

przysposobienia jednego dziecka lub objcia opiek jednego dziecka;

2) 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia dwojga dzieci lub objcia opiek dwojga dzieci;

3) 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia trojga dzieci lub objcia opiek trojga dzieci;

Kancelaria Sejmu s. 31/72

2017-07-13

4) 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia czworga dzieci lub objcia opiek czworga dzieci;

5) 71 tygodni w przypadku urodzenia piciorga i wicej dzieci przy jednym

porodzie, przysposobienia piciorga i wicej dzieci lub objcia opiek piciorga

i wicej dzieci.

4. wiadczenie rodzicielskie przysuguje od dnia:

1) porodu w przypadku osb, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1;

2) objcia dziecka opiek, nie duej ni do ukoczenia przez dziecko 7. roku ycia,

a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu obowizku

szkolnego, nie duej ni do ukoczenia przez nie 10. roku ycia w przypadku

osb, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przysposobienia dziecka, nie duej ni do ukoczenia przez dziecko 7. roku

ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podjto decyzj o odroczeniu

obowizku szkolnego, nie duej ni do ukoczenia przez nie 10. roku ycia w

przypadku osoby, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4.

5. wiadczenie rodzicielskie przysuguje w wysokoci 1000,00 z miesicznie, z

uwzgldnieniem ust. 6.

6. W razie urodzenia dziecka przez kobiet pobierajc zasiek dla bezrobotnych

w okresie, o ktrym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868 i 1265),

lub w cigu miesica po jego zakoczeniu, lub w okresie przeduenia zasiku dla

bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, wiadczenie rodzicielskie

przysuguje jednemu z rodzicw w wysokoci rnicy midzy kwot wiadczenia

rodzicielskiego a kwot pobieranego przez kobiet zasiku dla bezrobotnych

pomniejszonego o zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych.

7. Kwot wiadczenia rodzicielskiego przysugujc za niepeny miesic ustala

si, dzielc kwot wiadczenia przez liczb wszystkich dni kalendarzowych w tym

miesicu, a otrzyman kwot mnoy si przez liczb dni kalendarzowych, za ktre

wiadczenie przysuguje. Kwot wiadczenia przysugujc za niepeny miesic

zaokrgla si do 10 groszy w gr.

8. Osobie uprawnionej do wiadczenia rodzicielskiego przysuguje:

1) w tym samym czasie jedno wiadczenie rodzicielskie bez wzgldu na liczb

wychowywanych dzieci;

Kancelaria Sejmu s. 32/72

2017-07-13

2) jedno wiadczenie rodzicielskie w zwizku z wychowywaniem tego samego

dziecka.

9. wiadczenie rodzicielskie nie przysuguje, jeeli:

1) co najmniej jeden z rodzicw dziecka lub osoba, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2

lub 3, otrzymuj zasiek macierzyski lub uposaenie za okres ustalony

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyskiego, okres urlopu na

warunkach urlopu macierzyskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostao umieszczone w pieczy zastpczej w przypadku osb, o ktrych

mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) osoba ubiegajca si o wiadczenie rodzicielskie lub osoba pobierajca

wiadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestaa sprawowania osobistej

opieki nad dzieckiem, w tym w zwizku z zatrudnieniem lub wykonywaniem

innej pracy zarobkowej, ktre uniemoliwiaj sprawowanie tej opieki;

4) w zwizku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwizku z opiek nad

tym samym dzieckiem jest ju ustalone prawo do wiadczenia rodzicielskiego,

dodatku do zasiku rodzinnego, o ktrym mowa w art. 10, wiadczenia

pielgnacyjnego, specjalnego zasiku opiekuczego lub zasiku dla opiekuna, o

ktrym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw

dla opiekunw;

5) osobom, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje za granic wiadczenie o

podobnym charakterze do wiadczenia rodzicielskiego, chyba e przepisy o

koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o

zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

Rozdzia 4

Zasady weryfikacji wiadcze rodzinnych

Art. 18. 1. Kwoty, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz

wysoko wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci wiadczenia

pielgnacyjnego, podlegaj weryfikacji co 3 lata, z uwzgldnieniem wynikw bada

progu wsparcia dochodowego rodzin.

2. Prg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw

Socjalnych.

Kancelaria Sejmu s. 33/72

2017-07-13

3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze

rozporzdzenia, sposb ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy

wydatkw i ich zakres, rda danych, okres, z jakiego przyjmuje si wysoko cen

towarw i usug, uwzgldniajc poziom wydatkw gospodarstw domowych z II

kwintyla rozkadu dochodw.

Art. 19. 1. W roku, w ktrym przeprowadza si weryfikacj, o ktrej mowa w

art. 18 ust. 1, Rada Ministrw, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu

Spoecznego:

1) propozycje wysokoci kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b

ust. 2;

2) propozycje wysokoci wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci

wiadczenia pielgnacyjnego;

3) wyniki bada progu wsparcia dochodowego rodzin;

4) informacj o realizacji wiadcze rodzinnych za okres od poprzedniej

weryfikacji, w tym liczb osb otrzymujcych wiadczenia rodzinne oraz

wydatki na ten cel w poszczeglnych latach;

5) informacj o sytuacji dochodowej rodzin posiadajcych dzieci na utrzymaniu.

2. Rada Dialogu Spoecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji Rady

Ministrw, uzgadnia wysoko kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.

15b ust. 2, oraz wysoko wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci

wiadczenia pielgnacyjnego, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku

kalendarzowego.

3. Wysoko zasiku rodzinnego od dnia 1 listopada 2009 r. nie moe by nisza

ni 40% wartoci koszyka ywnociowego dla danej grupy wieku ustalonej w

badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin.

4. W przypadku gdy Rada Dialogu Spoecznego nie uzgodni w terminie, o

ktrym mowa w ust. 2, wysokoci kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art.

15b ust. 2, oraz wysokoci wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci

wiadczenia pielgnacyjnego, Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia,

kwoty, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz wysoko

wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci wiadczenia pielgnacyjnego, w

terminie do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niszym ni wynika to z

propozycji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Kancelaria Sejmu s. 34/72

2017-07-13

5. Wysoko kwot, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2, oraz

wysoko wiadcze rodzinnych, z wyczeniem wysokoci wiadczenia

pielgnacyjnego, ogasza si w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej

Monitor Polski, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrw, w terminie do

dnia 15 sierpnia roku, w ktrym przeprowadza si weryfikacj.

Rozdzia 5

Podmioty realizujce zadania w zakresie wiadcze rodzinnych

Art. 20. 1. Organ waciwy realizuje zadania w zakresie wiadcze rodzinnych

jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej.

2. Postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych prowadzi organ waciwy.

3. Organ waciwy moe upowani, w formie pisemnej, swojego zastpc,

pracownika urzdu albo kierownika orodka pomocy spoecznej lub innej jednostki

organizacyjnej gminy, a take inn osob na wniosek kierownika orodka pomocy

spoecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postpowania

w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, a take do wydawania w tych sprawach

decyzji.

4. W przypadku upowanienia kierownika orodka pomocy spoecznej,

w orodku tym tworzy si komrk organizacyjn do realizacji wiadcze rodzinnych.

Realizacja wiadcze rodzinnych nie moe powodowa nieprawidowoci

w wykonywaniu zada pomocy spoecznej, a take nie moe narusza norm

zatrudnienia pracownikw socjalnych okrelonych w przepisach o pomocy

spoecznej.

Art. 21. 1. Samorzd wojewdztwa realizuje zadania w zakresie wiadcze

rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Do zada tych

naley:

1) penienie funkcji instytucji waciwej w zwizku z udziaem Rzeczypospolitej

Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w przypadku

przemieszczania si osb w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego

Obszaru Gospodarczego;

2) wydawanie decyzji w sprawach wiadcze rodzinnych realizowanych w zwizku

z koordynacj systemw zabezpieczenia spoecznego.

Kancelaria Sejmu s. 35/72

2017-07-13

2. Marszaek wojewdztwa waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby

ubiegajcej si o wiadczenia rodzinne moe, w formie pisemnej, upowani

dyrektora, jego zastpc lub innego pracownika regionalnego orodka polityki

spoecznej albo innego pracownika urzdu marszakowskiego do zaatwiania w jego

imieniu spraw dotyczcych realizacji wiadcze rodzinnych w ramach koordynacji

systemw zabezpieczenia spoecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.

3. wiadczenia rodzinne przyznane decyzj wydan przez marszaka

wojewdztwa wypaca organ waciwy.

4. Samorzd wojewdztwa wymienia dane w zakresie wiadcze rodzinnych

w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczcych Zabezpieczenia

Spoecznego, o ktrym mowa w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczcym wykonywania

rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia

spoecznego, za porednictwem punktu kontaktowego, o ktrym mowa w art. 22 ust.

2.

Art. 22. 1. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego jest wadz

waciw oraz instytucj cznikow w zakresie wiadcze rodzinnych w zwizku

z udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemw zabezpieczenia

spoecznego.

2. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego prowadzi punkt

kontaktowy, o ktrym mowa w rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczcym wykonywania

rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia

spoecznego, sucy do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej

Wymiany Informacji dotyczcych Zabezpieczenia Spoecznego w zakresie wiadcze

rodzinnych.

3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego moe przetwarza

dane osobowe, jeeli jest to niezbdne do prowadzenia punktu kontaktowego, o

ktrym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowizkw wynikajcych z

przepisw o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego.

Art. 22a. 1. Rada gminy w drodze uchway moe przyzna zamieszkaym na

terenie jej dziaania osobom jednorazow zapomog z tytuu urodzenia ich dziecka.

Kancelaria Sejmu s. 36/72

2017-07-13

2. Do zapomogi, o ktrej mowa w ust. 1, nie stosuje si przepisw rozdziaw 4,

6 i 7.

3. Szczegowe zasady udzielania zapomogi okrela uchwaa rady gminy.

4. W zwizku z urodzeniem si jednego dziecka moe by przyznana tylko jedna

zapomoga.

5. Wypaty zapomg finansowane s ze rodkw wasnych gminy.

Art. 22b. 1. Rada gminy, biorc pod uwag lokalne potrzeby w zakresie

wiadcze na rzecz rodziny, moe w drodze uchway, ustanowi dla osb

zamieszkaych na terenie jej dziaania wiadczenia na rzecz rodziny inne ni okrelone

w art. 2 pkt 13, 4 i 5.

2. Szczegowe zasady przyznawania wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1, oraz

ich wysoko okrela uchwaa, o ktrej mowa w ust. 1.

3. Do wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1, nie stosuje si przepisw rozdziaw

4, 6 i 7.

4. Wypaty wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1, finansowane s ze rodkw

wasnych gminy.

Rozdzia 6

Postpowanie w sprawach przyznawania i wypacania wiadcze rodzinnych

Art. 23. 1. Ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych oraz ich wypata nastpuj

odpowiednio na wniosek maonkw, jednego z maonkw, rodzicw, jednego z

rodzicw, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny

zastpczej niezawodowej, osoby uczcej si, penoletniej osoby niepenosprawnej lub

innej osoby upowanionej do reprezentowania dziecka lub penoletniej osoby

niepenosprawnej, a take osb, na ktrych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25

lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuczy ciy obowizek alimentacyjny.

Dodany art. 22c

wejdzie w ycie z

dn. 1.07.2017 r.

(Dz. U. z 2017 r.

poz. 777).

Kancelaria Sejmu s. 37/72

2017-07-13

2. Wniosek skada si w urzdzie gminy lub miasta waciwym ze wzgldu na

miejsce zamieszkania osoby, o ktrej mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawiera dane dotyczce:

1) osoby wystpujcej o przyznanie wiadcze rodzinnych, w tym: imi, nazwisko,

dat urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL numer

dokumentu potwierdzajcego tosamo;

2) dzieci pozostajcych na utrzymaniu osoby, o ktrej mowa w ust. 1, w tym: imi,

nazwisko, dat urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano

numeru PESEL numer i seri dokumentu potwierdzajcego tosamo.

3a. Wniosek i zaczniki do wniosku okrelone w ust. 4 mog by skadane drog

elektroniczn za pomoc systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra

waciwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w

informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

ministra waciwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem waciwym do

spraw informatyzacji.

3b. Wniosek i zaczniki do wniosku okrelone w ust. 4 skadane w postaci

elektronicznej opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i zaczniki

skadane s z wykorzystaniem systemu, o ktrym mowa w ust. 6a, w systemie tym

moe by zapewniony inny sposb potwierdzenia pochodzenia oraz integralnoci

przesanych danych w postaci elektronicznej.

3c. Jeeli osoba ubiegajca si o wiadczenia rodzinne nie moe zoy w formie

dokumentu elektronicznego zawiadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktw lub

stanu prawnego lub innego dokumentu niezbdnego w postpowaniu w sprawie

o wiadczenia rodzinne, osoba ubiegajca si o wiadczenia rodzinne moe zoy

elektroniczn kopi takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposb okrelony

w ust. 3b.

[3d. W przypadku wniosku skadanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do

formularza wniosku numerw PESEL wnioskodawcy i czonkw jego rodziny,

formularz wniosku moe by uzupeniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL

w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego,

obywatelstwa i pci osoby wystpujcej o przyznanie wiadcze rodzinnych i dzieci

pozostajcych na utrzymaniu tej osoby.]

Nowe brzmienie

ust, 3d i 3e w art.

23 wejdzie w

ycie z dn.

1.07.2017 r. (Dz.

U. z 2017 r. poz.

777).

Kancelaria Sejmu s. 38/72

2017-07-13

[3e. Wniosku nie uzupenia si o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeeli w

oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie mona stwierdzi

stopnia pokrewiestwa pomidzy osob wystpujc o przyznanie wiadcze

rodzinnych a dziemi pozostajcymi na utrzymaniu tej osoby.]

3f. W przypadku niezgodnoci ze stanem faktycznym danych uzupenionych z

rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba wystpujca o przyznanie

wiadcze rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

4. Do wniosku naley doczy odpowiednio:

1) zawiadczenia lub owiadczenia dokumentujce wysoko innych dochodw ni

dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb

fizycznych na zasadach okrelonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,

kadego czonka rodziny;

2) owiadczenie o deklarowanych dochodach osiganych przez osoby podlegajce

przepisom o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw

osiganych przez osoby fizyczne, zawierajce informacje o:

a) wysokoci dochodu,

b) wysokoci nalenych skadek na ubezpieczenia spoeczne,

c) wysokoci nalenych skadek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokoci i formie opacanego podatku dochodowego,

e) wysokoci dochodu po odliczeniu nalenych skadek i podatku;

3) zawiadczenia lub owiadczenia oraz dowody niezbdne do ustalenia prawa do

wiadcze rodzinnych:

Kancelaria Sejmu s. 39/72

2017-07-13

a) prawomocne orzeczenie sdu rodzinnego stwierdzajce przysposobienie lub

zawiadczenie sdu rodzinnego lub orodka adopcyjnego o prowadzonym

postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sdu orzekajce rozwd lub separacj,

c) orzeczenie sdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

[d) zawiadczenie albo owiadczenie o uczszczaniu dziecka do szkoy lub

szkoy wyszej,]

e) zawiadczenie pracodawcy albo owiadczenie o okresie, na ktry zosta

udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

f) inne dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw do przyznania lub

ustalenia wysokoci wiadczenia rodzinnego bdcego przedmiotem

wniosku.

4a. (uchylony)

4aa. Jeeli w stosunku do osoby ubiegajcej si lub pobierajcej wiadczenie

pielgnacyjne wystpi wtpliwoci dotyczce sprawowania opieki, o ktrej mowa w

art. 17 ust. 1, organ waciwy oraz marszaek wojewdztwa mog zwrci si do

kierownika orodka pomocy spoecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu

rodowiskowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

spoecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w celu weryfikacji tych wtpliwoci.

4b. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4aa, organ waciwy oraz marszaek

wojewdztwa mog wystpi do orodka pomocy spoecznej o udzielenie informacji

o okolicznociach dotyczcych sprawowania opieki, o ktrej mowa w art. 17 ust. 1,

jeeli okolicznoci te zostay ustalone w rodzinnym wywiadzie rodowiskowym

przeprowadzonym nie wczeniej ni 3 miesice przed dniem otrzymania przez orodek

pomocy spoecznej wniosku o udzielenie informacji.

4c. Przepis ust. 4b stosuje si odpowiednio w przypadku, gdy:

1) organ waciwy upowani do prowadzenia postpowania w sprawie wiadcze

rodzinnych kierownika orodka pomocy spoecznej lub kierownika innej

jednostki organizacyjnej gminy, lub inn osob na wniosek kierownika orodka

pomocy spoecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy;

Nowe brzmienie

lit. d w pkt 3 w

ust. 4 w art. 23

wejdzie w ycie z

dn. 1.07.2017 r.

(Dz. U. z 2017 r.

poz. 777).

Kancelaria Sejmu s. 40/72

2017-07-13

2) marszaek wojewdztwa upowani do zaatwiania w jego imieniu spraw

dotyczcych realizacji wiadcze rodzinnych w ramach koordynacji systemw

zabezpieczenia spoecznego dyrektora, jego zastpc lub innego pracownika

regionalnego orodka polityki spoecznej albo innego pracownika urzdu

marszakowskiego.

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku

o wiadczenia rodzinne naley doczy dokumenty potwierdzajce ich utrat lub

uzyskanie oraz ich wysoko.

4e. Ustalajc prawo do specjalnego zasiku opiekuczego, organ waciwy

zwraca si do kierownika orodka pomocy spoecznej o przeprowadzenie rodzinnego

wywiadu rodowiskowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy spoecznej, w celu weryfikacji okolicznoci dotyczcych sprawowania opieki,

o ktrej mowa w art. 16a ust. 1.

4f. Aktualizacj wywiadu, o ktrym mowa w ust. 4e, przeprowadza si po

upywie 6 miesicy, jeeli do koca okresu, na ktry ustalone zostao prawo do

specjalnego zasiku opiekuczego, pozostao wicej ni 3 miesice, oraz w kadej

sytuacji, gdy zaistniej wtpliwoci co do sprawowania opieki, o ktrej mowa w art.

16a ust. 1.

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje si odpowiednio, w przypadku gdy organ

waciwy upowani do prowadzenia postpowania w sprawie wiadcze rodzinnych

kierownika orodka pomocy spoecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub

inn osob na wniosek kierownika orodka pomocy spoecznej, lub innej jednostki

organizacyjnej gminy.

5. Minister waciwy do spraw rodziny okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb

i tryb postpowania w sprawach o przyznanie wiadcze rodzinnych oraz wzory:

1) wnioskw o ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych,

2) owiadcze o dochodach rodziny, w tym owiadcze osb rozliczajcych si na

podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych

przychodw osiganych przez osoby fizyczne, oraz zawiadcze i owiadcze, o

ktrych mowa w ust. 4 pkt 3

kierujc si koniecznoci zapewnienia prawidowego przebiegu postpowania w

sprawach o przyznanie wiadcze rodzinnych oraz dokumentacji niezbdnej do

Kancelaria Sejmu s. 41/72

2017-07-13

sprawnej realizacji, rwnie drog elektroniczn, zada w zakresie wiadcze

rodzinnych.

5a. Ilekro w postpowaniach w sprawach o przyznanie wiadcze rodzinnych

jest wymagane potwierdzenie nastpujcych okolicznoci:

[1) uczszczanie dziecka do szkoy lub szkoy wyszej,]

2) wysoko dochodu rodziny lub czonkw rodziny uzyskanego przez rodzin lub

czonkw rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasikowy, w

tym dochodw, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1,

3) wielko gospodarstwa rolnego,

4) nieponoszenie opaty za pobyt czonka rodziny w instytucji zapewniajcej

caodobowe utrzymanie,

5) termin i okres, na jaki zosta udzielony przez pracodawc urlop wychowawczy,

oraz okresy zatrudnienia,

6) niekorzystanie z caodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w

specjalnym orodku szkolno-wychowawczym

osoba ubiegajca si o przyznanie wiadczenia rodzinnego przedkada

zawiadczenie albo owiadczenie.

5b. (uchylony)

5c. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 5a, skada si pod rygorem

odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Skadajcy owiadczenie

jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy

odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta

zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych

zezna.

6. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, w porozumieniu

z ministrem waciwym do spraw informatyzacji, okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) opis systemw teleinformatycznych stosowanych w urzdach administracji

publicznej realizujcych zadania w zakresie wiadcze rodzinnych, zawierajcy

struktur systemu, wymagan minimaln funkcjonalno systemu oraz zakres

komunikacji midzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur

dokumentw elektronicznych, formatw danych oraz protokow

komunikacyjnych i szyfrujcych, o ktrych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a

Nowe brzmienie

pkt 1 w ust. 5a w

art. 23 wejdzie w

ycie z dn.

1.07.2017 r. (Dz.

U. z 2017 r. poz.

777).

Kancelaria Sejmu s. 42/72

2017-07-13

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw

realizujcych zadania publiczne,

2) wymagania standaryzujce w zakresie bezpieczestwa, wydajnoci i rozwoju

systemu,

3) sposb postpowania w zakresie stwierdzania zgodnoci oprogramowania

z opisem systemu

majc na uwadze zapewnienie spjnoci systemw teleinformatycznych

stosowanych w urzdach administracji publicznej do realizacji zada w zakresie

wiadcze rodzinnych, w szczeglnoci w zakresie jednorodnoci zakresu i rodzaju

danych, ktra umoliwi ich scalanie w zbir centralny, a take zachowanie zgodnoci

z minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodnoci oprogramowania,

okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne.

6a. Minister waciwy do spraw rodziny jest obowizany do utworzenia

i prowadzenia systemu teleinformatycznego umoliwiajcego ubieganie si

o wiadczenia rodzinne drog elektroniczn oraz zapewnienia funkcjonowania tego

systemu. Uwierzytelnianie uytkownikw w systemie teleinformatycznym wymaga

uycia profilu zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomoc

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub innych technologii, jeeli

zostan udostpnione w tym systemie.

7. Urzdy administracji publicznej do realizacji zada w zakresie wiadcze

rodzinnych uywaj oprogramowania, ktre jest zgodne z wymaganiami okrelonymi

przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego w przepisach

wydanych na podstawie ust. 6, i z jego zastosowaniem sporzdzaj sprawozdawczo,

ktr przekazuj wojewodzie.

8. Minister waciwy do spraw rodziny jest obowizany utworzy rejestr

centralny obejmujcy nastpujce informacje gromadzone na podstawie przepisw

ustawy przez organy waciwe i samorzdy wojewdztw podczas realizacji zada

w zakresie wiadcze rodzinnych:

1) dane dotyczce osb pobierajcych wiadczenia rodzinne, osb ubiegajcych si

o wiadczenia rodzinne oraz czonkw ich rodzin:

a) imi i nazwisko,

b) dat urodzenia,

Kancelaria Sejmu