dziennik ustaw - a-ronet.pl · prawo budowlane1) rozdział 1 przepisy ogólne art. 1. ustawa –...

of 58/58
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r. Poz. 1202 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), 2) ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12), 3) ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317), 4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz. U. poz. 352), 5) ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2018 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art. 137 ust. 1 i 3 oraz art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), które stanowią: Art. 137. „1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „3. Do zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 115, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132–134 i art. 140, które wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.”; 2) art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12), który stanowi: „Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12–15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7–9, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 4) art. 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.”;

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r.

Poz. 1202

OBWIESZCZENIE MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustaw z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomoci (Dz. U. poz. 1529),

2) ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12),

3) ustaw z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317),

4) wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz. U. poz. 352),

5) ustaw z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo przedsibiorcw oraz inne ustawy dotyczce dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. poz. 650)

oraz zmian wynikajcych z przepisw ogoszonych przed dniem 6 czerwca 2018 r.

2. Podany w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 137 ust. 1 i 3 oraz art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomoci (Dz. U. poz. 1529), ktre stanowi:

Art. 137. 1. Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

3. Do zgosze, o ktrych mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 115, dokonanych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 141. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132134 i art. 140, ktre wchodz w ycie w dniu nastpujcym po dniu ogoszenia.;

2) art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12), ktry stanowi:

Art. 16. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 3 listopada 2018 r., z wyjtkiem:

1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 1215, ktre wchodz w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia;

2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, ktre wchodz w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia;

3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 79, ktre wchodz w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia;

4) art. 4 pkt 6, ktry wchodzi w ycie z dniem 25 maja 2018 r.;

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1202

3) odnonika nr 1 oraz art. 86 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317), ktre stanowi:

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 padziernika 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1).

Art. 86. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1) art. 3 ust. 1 pkt 8, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) art. 24, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

3) art. 34 i art. 35, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

4) art. 36, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2028 r.;

5) art. 39 ust. 2, ktry wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy;

6) art. 41 ust. 1, ktry wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy;

7) art. 42 i art. 69, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

8) art. 49 pkt 6, ktry wchodzi w ycie z dniem 3 listopada 2018 r.;

9) art. 55:

a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65l ust. 4 pkt 3, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2019 r.,

b) pkt 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

4) art. 196 ust. 1, art. 200 i art. 236 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo przedsi-biorcw oraz inne ustawy dotyczce dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. poz. 650), ktre stanowi:

Art. 196. 1. Do postpowa w sprawach przedsibiorcw wszcztych na podstawie przepisw dotychczasowych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy, o ktrej mowa w art. 1 ust. 1, stosuje si przepisy dotych-czasowe.

Art. 200. Kontrol wykonywania dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy wszczt i niezakoczon przed dniem wejcia w ycie ustawy, o ktrej mowa w art. 1 ust. 1, prowadzi si na podstawie przepisw dotychczasowych. Czynnoci kontrolne wykonane przed dniem wejcia w ycie ustawy, o ktrej mowa w art. 1 ust. 1, zachowuj wa-no.

Art. 236. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1) art. 184, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2018 r.;

2) art. 185, ktry wchodzi w ycie z dniem 11 lipca 2019 r.;

3) art. 188, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2018 r..

Marszaek Sejmu: M. Kuchciski

Dziennik Ustaw 3 Poz. 1202

Zacznik do obwieszczenia Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. (poz. 1202)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane1)

Rozdzia 1 Przepisy oglne

Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustaw, normuje dziaalno obejmujc sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbirki obiektw budowlanych oraz okrela zasady dziaania organw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje si do wyrobisk grniczych. 2. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisw odrbnych, a w szczeglnoci:

1) prawa geologicznego i grniczego w odniesieniu do obiektw budowlanych zakadw grniczych; 2) prawa wodnego w odniesieniu do urzdze wodnych; 3) o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektw i obszarw wpisanych do rejestru zabytkw

oraz obiektw i obszarw objtych ochron konserwatorsk na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 3. Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym naley przez to rozumie budynek, budowl bd obiekt maej architektury, wraz z instala-

cjami zapewniajcymi moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uyciem wyro-bw budowlanych;

2) budynku naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym naley przez to rozumie budynek wolno stojcy albo budynek w zabudo-wie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, sucy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowicy konstrukcyjnie samodzieln cao, w ktrym dopuszcza si wydzielenie nie wicej ni dwch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uytkowego o powierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku;

3) budowli naley przez to rozumie kady obiekt budowlany niebdcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem tablice reklamowe i urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie ciekw, skadowiska odpadw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotw, piecw przemysowych, elektrowni jdrowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotw skadajcych si na cao uytkow;

3a) obiekcie liniowym naley przez to rozumie obiekt budowlany, ktrego charakterystycznym parametrem jest du-go, w szczeglnoci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocig, kana, gazocig, ciepocig, rurocig, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezporednio w ziemi, podziemna, wa przeciw-powodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi obiektu budowlanego lub jego czci ani urzdzenia budowlanego;

1) Niniejsza ustawa wdraa postanowienia nastpujcych dyrektyw Unii Europejskiej:

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdroenia minimalnych wymaga bezpieczestwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (sma szczegowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);

2) czciowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energe-tycznej budynkw (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);

3) czciowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stoso-wania energii ze rde odnawialnych zmieniajcej i w nastpstwie uchylajcej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z pn. zm.).

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1202 4) obiekcie maej architektury naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczeglnoci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uytkowe suce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uyt-kowania w okresie krtszym od jego trwaoci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-birki, a take obiekt budowlany niepoczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie naley przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbirce obiektu budowlanego;

7a) przebudowie naley przez to rozumie wykonywanie robt budowlanych, w wyniku ktrych nastpuje zmiana parametrw uytkowych lub technicznych istniejcego obiektu budowlanego, z wyjtkiem charakterystycznych para-metrw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko, dugo, szeroko bd liczba kondygnacji; w przypadku drg s dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrw w zakresie niewymagajcym zmiany granic pasa dro-gowego;

8) remoncie naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robt budowlanych polega-jcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stoso-wanie wyrobw budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym;

9) urzdzeniach budowlanych naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym, zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyj-ne, w tym suce oczyszczaniu lub gromadzeniu ciekw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki;

10) terenie budowy naley przez to rozumie przestrze, w ktrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiza-niowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robt budowlanych;

12) pozwoleniu na budow naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajc na rozpoczcie i prowadze-nie budowy lub wykonywanie robt budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorw czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy suce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksik obmiarw, a w przypadku realizacji obiektw metod montau take dziennik montau;

14) dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokona-nymi w toku wykonywania robt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamknitym naley przez to rozumie teren zamknity, o ktrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16) (uchylony)

17) (uchylony)

18) (uchylony)

19) organie samorzdu zawodowego naley przez to rozumie organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw oraz inynierw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725);

20) obszarze oddziaywania obiektu naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisw odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

21) (uchylony)

Dziennik Ustaw 5 Poz. 1202 22) (uchylony)

23) (uchylony)

Art. 4. Kady ma prawo zabudowy nieruchomoci gruntowej, jeeli wykae prawo do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane, pod warunkiem zgodnoci zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako cao oraz jego poszczeglne czci, wraz ze zwizanymi z nim urzdzeniami budowlanymi naley, biorc pod uwag przewidywany okres uytkowania, projektowa i budowa w sposb okrelony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajc:

1) spenienie podstawowych wymaga dotyczcych obiektw budowlanych okrelonych w zaczniku I do rozporzdze-nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylajcego dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pn. zm.), dotyczcych:

a) nonoci i statecznoci konstrukcji,

b) bezpieczestwa poarowego,

c) higieny, zdrowia i rodowiska,

d) bezpieczestwa uytkowania i dostpnoci obiektw,

e) ochrony przed haasem,

f) oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej,

g) zrwnowaonego wykorzystania zasobw naturalnych;

2) warunki uytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeglnoci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wod i energi elektryczn oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi ciepln i paliwa, przy zao-eniu efektywnego wykorzystania tych czynnikw,

b) usuwania ciekw, wody opadowej i odpadw;

2a) moliwo dostpu do usug telekomunikacyjnych, w szczeglnoci w zakresie szerokopasmowego dostpu do Inter-netu;

3) moliwo utrzymania waciwego stanu technicznego;

4) niezbdne warunki do korzystania z obiektw uytecznoci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzin-nego przez osoby niepenosprawne, w szczeglnoci poruszajce si na wzkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy;

6) ochron ludnoci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochron obiektw wpisanych do rejestru zabytkw oraz obiektw objtych ochron konserwatorsk;

8) odpowiednie usytuowanie na dziace budowlanej;

9) poszanowanie, wystpujcych w obszarze oddziaywania obiektu, uzasadnionych interesw osb trzecich, w tym zapewnienie dostpu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia osb przebywajcych na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany naley uytkowa w sposb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa w naleytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jego wa-ciwoci uytkowych i sprawnoci technicznej, w szczeglnoci w zakresie zwizanym z wymaganiami, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 17.

2a. W nowych budynkach oraz istniejcych budynkach poddawanych przebudowie lub przedsiwziciu sucemu poprawie efektywnoci energetycznej w rozumieniu przepisw o efektywnoci energetycznej, ktre s uytkowane przez jednostki sektora finansw publicznych w rozumieniu przepisw o finansach publicznych, zaleca si stosowanie urzdze wykorzystujcych energi wytworzon w odnawialnych rdach energii, a take technologie majce na celu budow budynkw o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robt budowlanych polegajcych na dociepleniu budynku, obejmujcych ponad 25% powierzchni przegrd zewntrznych tego budynku, naley speni wymagania minimalne dotyczce energooszczdnoci i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Dziennik Ustaw 6 Poz. 1202

3. (uchylony) 4. (uchylony)

4a. (uchylony)

5. (uchylony)

5a. (uchylony)

5b. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

12. (uchylony)

13. (uchylony)

14. (uchylony)

15. (uchylony)

Art. 51. (uchylony)

Art. 52. (uchylony)

Art. 5a. 1. W przypadku budowy obiektu liniowego, ktrego przebieg zosta ustalony w miejscowym planie zagos-podarowania przestrzennego, a take wykonywania innych robt budowlanych dotyczcych obiektu liniowego, gdy liczba stron w postpowaniu przekracza 20, stosuje si przepis art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do inwestora oraz wacicieli, uytkownikw wieczystych i zarzdcw nieruchomoci, jeeli na tych nieruchomociach s lub bd wykonywane roboty budowlane.

Art. 6. Dla dziaek budowlanych lub terenw, na ktrych jest przewidziana budowa obiektw budowlanych lub funk-cjonalnie powizanych zespow obiektw budowlanych, naley zaprojektowa odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 12b, zrealizowa je przed oddaniem tych obiektw (zespow) do uytkowania oraz zapewni utrzymanie tego zagospodarowania we waciwym stanie techniczno-uytkowym przez okres istnienia obiektw (zespow) budowlanych.

Art. 7. 1. Do przepisw techniczno-budowlanych zalicza si: 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzgldniajce wymagania,

o ktrych mowa w art. 5 ust. 12b; 2) warunki techniczne uytkowania obiektw budowlanych.

2. Warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, okrel, w drodze rozporzdzenia: 1) minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla

budynkw oraz zwizanych z nimi urzdze;

2) waciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektw budowlanych niewymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, mog okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynkw mieszkalnych;

2) waciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowa-nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla innych obiektw budowlanych.

Art. 8. Rada Ministrw moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny od-powiada budynki suce bezpieczestwu lub obronnoci pastwa, albo ktrych przepisw, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje si do tych budynkw, biorc pod uwag funkcj tych budynkw oraz potrzeb zapewnienia bez-pieczestwa lub obronnoci pastwa.

Dziennik Ustaw 7 Poz. 1202

Art. 9. 1. W przypadkach szczeglnie uzasadnionych dopuszcza si odstpstwo od przepisw techniczno-budowla-nych, o ktrych mowa w art. 7. Odstpstwo nie moe powodowa zagroenia ycia ludzi lub bezpieczestwa mienia, a w stosunku do obiektw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ograniczenia dostpnoci dla osb niepenosprawnych oraz nie powinno powodowa pogorszenia warunkw zdrowotno-sanitarnych i uytkowych, a take stanu rodowiska, po spenieniu okrelonych warunkw zamiennych.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upowanienia ministra, ktry ustanowi przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bd odmawia zgody na odstpstwo.

3. Wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upowanienia do udzielenia zgody na odstpstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej skada przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow. Wniosek powinien zawiera:

1) charakterystyk obiektu oraz, w miar potrzeby, projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, a jeeli odstpstwo mogoby mie wpyw na rodowisko lub nieruchomoci ssiednie rwnie projekty zagospodarowania tych nie-ruchomoci, z uwzgldnieniem istniejcej i projektowanej zabudowy;

2) szczegowe uzasadnienie koniecznoci wprowadzenia odstpstwa;

3) propozycje rozwiza zamiennych;

4) pozytywn opini wojewdzkiego konserwatora zabytkw w odniesieniu do obiektw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkw oraz innych obiektw budowlanych usytuowanych na obszarach objtych ochron konserwatorsk;

5) w zalenoci od potrzeb pozytywn opini innych zainteresowanych organw.

4. Minister, o ktrym mowa w ust. 2, moe uzaleni upowanienie do wyraenia zgody na odstpstwo od spenienia dodatkowych warunkw.

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposb trway o waciwociach uyt-kowych umoliwiajcych prawidowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie podstawowych wymaga, mona stosowa przy wykonywaniu robt budowlanych wycznie, jeeli wyroby te zostay wprowadzone do obrotu lub udostpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrbnymi, a w przypadku wyrobw budowlanych rwnie zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony)

Art. 11. 1. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, dopuszczalne stenia i natenia czynnikw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiay budowlane, urzdzenia i elementy wyposaenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister waciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dopuszczalne stenia i natenia czynnikw szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzt.

Rozdzia 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzieln funkcj techniczn w budownictwie uwaa si dziaalno zwizan z koniecznoci fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwizania zagadnie architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczeglnoci dziaalno obejmujc:

1) projektowanie, sprawdzanie projektw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budow lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementw budowlanych oraz nadzr i kontrol techniczn wytwarzania tych elementw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych.

6) (uchylony)

7) (uchylony)

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okrelone w ust. 1 pkt 15, mog wykonywa wycznie osoby posiadajce odpowiednie wyksztacenie techniczne i praktyk zawodow, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowa-nia dziaalnoci i innych wymaga zwizanych z wykonywan funkcj, stwierdzone decyzj, zwan dalej uprawnieniami budowlanymi, wydan przez organ samorzdu zawodowego.

Dziennik Ustaw 8 Poz. 1202

3. Warunkiem uzyskania uprawnie budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomoci procesu budowlanego oraz umiejtnoci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

3a. Waciwa izba samorzdu zawodowego prowadzi postpowanie kwalifikacyjne skadajce si z dwch etapw:

1) kwalifikowania wyksztacenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalnoci upraw-nie budowlanych, zwanego dalej kwalifikowaniem;

2) egzaminu ze znajomoci procesu budowlanego oraz umiejtnoci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Egzamin skada si przed komisj egzaminacyjn powoywan przez organ samorzdu zawodowego albo inny upowaniony organ.

4a. Egzamin skada si z czci pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z czci ustnej.

4b. Z egzaminu zwalnia si absolwenta studiw wyszych prowadzonych na podstawie umowy, o ktrej mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z pn. zm.2)), zawartej midzy uczelni a waciwym organem samorzdu zawodowego w zakresie odpowiadajcym programowi kszta-cenia opracowanemu z udziaem organu samorzdu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.

4c. W zalenoci od posiadanego wyksztacenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

1) projektowania w danej specjalnoci;

2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoci;

3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoci.

4d. Przy ubieganiu si o nadanie uprawnie budowlanych w innej specjalnoci lub w innym zakresie ni posiadane egzamin jest ograniczony wycznie do zagadnie nieobjtych zakresem egzaminu obowizujcym przy ubieganiu si o ju posiadane uprawnienia budowlane.

4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez waciw izb samorzdu zawodowego.

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu waciwa izba samorzdu zawodowego dorcza, za porednictwem operatora pocztowego przesyk polecon za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegajcej si o nadanie uprawnie budowlanych, co najmniej miesic przed tym terminem.

4g. Negatywny wynik czci pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do czci ustnej.

4h. Osoba, ktra uzyskaa negatywny wynik egzaminu, moe ponownie do niego przystpi, nie wczeniej ni po upywie 3 miesicy. Osoba, ktra uzyskaa negatywny wynik czci ustnej egzaminu, moe ponownie przystpi tylko do tej czci.

4i. Pozytywny wynik czci pisemnej egzaminu jest wany przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

5. Osoba ubiegajca si o nadanie uprawnie budowlanych wnosi opat za postpowanie kwalifikacyjne.

5a. Opata za postpowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnie budowlanych, o ktrych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 14:

1) z tytuu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzed-nim roku kalendarzowym, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z pn. zm.3)) zwanego dalej przecitnym wynagrodzeniem;

2) z tytuu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przecitnego wynagrodzenia;

3) z tytuu ponownego przeprowadzenia czci ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przecitnego wynagrodzenia.

5b. Opata za postpowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnie budowlanych, o ktrych mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6:

1) z tytuu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przecitnego wynagrodzenia;

2) z tytuu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przecitnego wynagrodzenia;

3) z tytuu ponownego przeprowadzenia czci ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przecitnego wynagrodzenia.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650,

730, 912 i 1000. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357,

730, 912 i 1076.

Dziennik Ustaw 9 Poz. 1202

5c. Wysoko opat za postpowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomoci na swojej stronie inter-netowej waciwa krajowa izba samorzdu zawodowego.

5d. Opat za postpowanie kwalifikacyjne wnosi si na rachunek bankowy waciwej izby samorzdu zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opata stanowi przychd waciwej izby samorzdu zawodowego.

5e. Opata, o ktrej mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opata, o ktrej mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia si na egzamin albo usprawiedliwionego odstpienia od egzaminu.

5f. Za udzia w postpowaniu kwalifikacyjnym czonkom komisji egzaminacyjnej przysuguje wynagrodzenie z opat za postpowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie czonka komisji egzaminacyjnej nie moe by wysze ni:

1) za udzia w kwalifikowaniu 9% opaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku o nadanie uprawnie budowlanych;

2) za przeprowadzenie egzaminu 9% opaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egza-minowanej;

3) za ponowne przeprowadzenie czci ustnej egzaminu 9% opaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.

6. Osoby wykonujce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleyt staranno w wykonywaniu pracy, jej wa-ciw organizacj, bezpieczestwo i jako.

7. Podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o ktrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrbnymi przepisami wpis na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego, potwierdzony zawiadczeniem wydanym przez t izb, z okrelonym w nim terminem wanoci.

8. (uchylony)

9. Organy samorzdu zawodowego s obowizane przekazywa bezzwocznie informacje o wpisie na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego oraz o wykreleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o ktrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okrelone w art. 12 ust. 1, mog rwnie wykonywa osoby, ktrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostay uznane na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych.

Art. 12b. (uchylony)

Art. 12c. (uchylony)

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mog by udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych naley okreli specjalno i ewentualn specjalizacj techniczno-budowlan oraz zakres prac projektowych lub robt budowlanych objtych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowi rwnie podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowi rwnie podstaw do wykonywa-nia samodzielnych funkcji technicznych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane s udzielane w specjalnociach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) inynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej,

d) hydrotechnicznej,

e) wyburzeniowej;

Dziennik Ustaw 10 Poz. 1202 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze:

a) telekomunikacyjnych,

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych,

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. W ramach specjalnoci wymienionych w ust. 1 mog by wyodrbniane specjalizacje techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnie budowlanych w specjalnociach, o ktrych mowa w ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ogranicze:

a) ukoczenia studiw drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporzdzaniu projektw,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukoczenia:

studiw pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci lub

studiw drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoci,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporzdzaniu projektw,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze:

a) ukoczenia studiw drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci,

b) odbycia odpowiednio ptorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukoczenia:

studiw drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoci lub

studiw pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci, lub

studiw pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoci, lub

b) posiadania:

tytuu zawodowego technika lub mistrza, albo

dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

w zawodach zwizanych z budownictwem okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalnoci, c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

ptora roku w przypadku, o ktrym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, trzech lat w przypadku, o ktrym mowa w lit. a tiret trzecie, czterech lat w przypadku, o ktrym mowa w lit. b;

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze: a) ukoczenia studiw drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci, b) odbycia rocznej praktyki przy sporzdzaniu projektw, c) odbycia ptorarocznej praktyki na budowie;

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukoczenia:

studiw pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci lub studiw drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoci,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporzdzaniu projektw, c) odbycia ptorarocznej praktyki na budowie.

Dziennik Ustaw 11 Poz. 1202

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegajca na bezporednim uczestnictwie w pracach projek-towych albo na penieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granic pod kierunkiem osoby posiadajcej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

4a. Praktyk studenck uznaje si za cz lub cao praktyki zawodowej, o ktrej mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywaa si na studiach w zakresie odpowiadajcym programowi ksztacenia opracowanemu z udziaem organu samorz-du zawodowego oraz w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie, o ktrej mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym, zawartej midzy uczelni a organem samorzdu zawodowego.

4b. Za rwnorzdn z praktyk zawodow polegajc na bezporednim uczestnictwie w pracach projektowych, o ktrej mowa w ust. 4, uznaje si roczn praktyk przy sporzdzaniu projektw odbyt pod patronatem osoby posiadaj-cej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej patronem. Patronem, moe by osoba, ktra posiada co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe przy sporzdzaniu projektw w ramach posiadanych uprawnie budowlanych.

5. Do osb ubiegajcych si o nadanie uprawnie budowlanych bez ogranicze, posiadajcych uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalnoci, nie stosuje si przepisw ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

Art. 15. (uchylony)

Art. 16. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-twa w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

a) kierunki studiw wyszych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalnoci,

b) wykaz zawodw zwizanych z budownictwem,

c) wykaz specjalizacji wyodrbnionych w ramach poszczeglnych specjalnoci,

2) sposb stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposb:

a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wyksztacenia, a take kwalifikowania,

b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno--budowlanej,

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a take kryteria uznawania praktyki,

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomoci procesu budowlanego oraz umiejtnoci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,

3)4) ograniczenia zakresu uprawnie budowlanych

majc na wzgldzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynnoci zwizanych z nadawaniem uprawnie budowlanych, a take uznawaniem praktyk zawodowych.

Rozdzia 3 Prawa i obowizki uczestnikw procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, s:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robt.

Art. 18. 1. Do obowizkw inwestora naley zorganizowanie procesu budowy, z uwzgldnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia, a w szczeglnoci zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektw,

2) objcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

4) Utraci moc z dniem 13 lutego 2019 r. w zakresie, w jakim upowania waciwego ministra do okrelenia ograniczenia zakresu

uprawnie budowlanych, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treci rozporzdzenia, na podstawie wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz. U. poz. 352).

Dziennik Ustaw 12 Poz. 1202 3) opracowania planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robt budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robt budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robt budowlanych

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor moe ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor moe zobowiza projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19. 1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moe w decyzji o pozwoleniu na budow naoy na inwestora obowizek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a take obowizek zapewnienia nadzoru autorskie-go, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robt budowlanych bd przewidywa-nym wpywem na rodowisko.

2. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje obiektw budowlanych, przy ktrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz list obiektw budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowa si organ administracji architektoniczno-budowlanej podczas nakadania na inwestora obowizku ustanowienia inspektora nad-zoru inwestorskiego.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowizkw projektanta naley:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okrelonymi w decyzjach administracyjnych dotyczcych zamierzenia budowlanego, obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-nicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziau w opracowaniu projektu osb posiadajcych uprawnienia budowlane do pro-jektowania w odpowiedniej specjalnoci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa projektowych, zapewniajce uwzgldnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzgldnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzdzenie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfik projektowanego obiektu budowlanego, uwzgldnianej w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

1c) okrelenie obszaru oddziaywania obiektu;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie i sprawdze rozwiza projektowych w zakresie wynikajcym z przepisw;

3) wyjanianie wtpliwoci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozwiza;

3a) sporzdzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na danie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robt budowlanych zgodnoci realizacji z projektem,

b) uzgadniania moliwoci wprowadzenia rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgo-szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowizek zapewni sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgldem zgodnoci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w odpowiedniej specjalnoci.

3. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objtego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisw szczeglnych;

2) projektw obiektw budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i skadowe.

4. Projektant, a take sprawdzajcy, o ktrym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego docza owiadczenie o sporzdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziennik Ustaw 13 Poz. 1202

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstpu na teren budowy i dokonywania zapisw w dzienniku budowy dotyczcych jej realizacji;

2) dania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robt budowlanych w razie:

a) stwierdzenia moliwoci powstania zagroenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowizany, w oparciu o informacj, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, spo-rzdzi lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoczciem budowy, planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robt budowlanych i produkcji przemysowej.

1a. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie sporzdza si, jeeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bdzie przynajmniej jeden z rodzajw robt budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane maj trwa duej ni 30 dni roboczych i jednoczenie bdzie przy nich zatrudnio-nych co najmniej 20 pracownikw lub pracochonno planowanych robt bdzie przekracza 500 osobodni.

2. W planie, o ktrym mowa w ust. 1, naley uwzgldni specyfik nastpujcych rodzajw robt budowlanych:

1) ktrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeglnie wysokie ryzyko powstania zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeglnoci przysypania ziemi lub upadku z wysokoci;

2) przy prowadzeniu ktrych wystpuj dziaania substancji chemicznych lub czynnikw biologicznych zagraajcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajcych zagroenie promieniowaniem jonizujcym;

4) prowadzonych w pobliu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzajcych ryzyko utonicia pracownikw;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemi i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosfer wytwarzan ze spronego powietrza;

9) wymagajcych uycia materiaw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montau i demontau cikich elementw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robt budowlanych okrelaj odrbne przepisy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy.

4. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowy zakres i form:

a) informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

majc na uwadze specyfik projektowanego obiektu budowlanego;

2) szczegowy zakres rodzajw robt budowlanych, o ktrych mowa w ust. 2, majc na uwadze stopie zagroe, jakie stwarzaj poszczeglne ich rodzaje.

Art. 22. Do podstawowych obowizkw kierownika budowy naley:

1) protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujcymi si na nim obiektami budowlanymi, urzdzeniami technicznymi i staymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajcymi ochronie elementami rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budow obiektu budowla-nego w sposb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budow, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczestwa i higieny pracy;

Dziennik Ustaw 14 Poz. 1202 3a) koordynowanie realizacji zada zapobiegajcych zagroeniom bezpieczestwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zaoe planowanych robt budowlanych lub ich po-szczeglnych etapw, ktre maj by prowadzone jednoczenie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoczenia robt budowlanych lub ich poszczeglnych etapw;

3b) koordynowanie dziaa zapewniajcych przestrzeganie podczas wykonywania robt budowlanych zasad bezpiecze-stwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktrych mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbdnych zmian w informacji, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wynikajcych z postpu wykonywanych robt budowlanych;

3d) podejmowanie niezbdnych dziaa uniemoliwiajcych wstp na budow osobom nieupowanionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robt budowlanych stosowania wyrobw, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robt budowlanych w przypadku stwierdzenia moliwoci powstania zagroenia oraz bezzwoczne zawiadomienie o tym waciwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczcym wstrzymania robt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zalece wpisanych do dziennika budowy;

7) zgaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robt ulegajcych zakryciu bd zanikajcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prb i sprawdze instalacji, urzdze technicznych i przewodw kominowych przed zgoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnociach odbioru i zapewnienie usunicia stwierdzonych wad, a take przekazanie inwestorowi owiadczenia, o ktrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo: 1) wystpowania do inwestora o zmiany w rozwizaniach projektowych, jeeli s one uzasadnione koniecznoci zwik-

szenia bezpieczestwa realizacji robt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) ustosunkowania si w dzienniku budowy do zalece w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony)

Art. 24. 1. czenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. 2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje si odpowiednio do kierownika robt.

Art. 25. Do podstawowych obowizkw inspektora nadzoru inwestorskiego naley:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoci jej realizacji z projektem lub pozwole-niem na budow, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakoci wykonywanych robt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robt wyrobw zgodnie z art. 10;

3) sprawdzanie i odbir robt budowlanych ulegajcych zakryciu lub zanikajcych, uczestniczenie w prbach i odbio-rach technicznych instalacji, urzdze technicznych i przewodw kominowych oraz przygotowanie i udzia w czyn-nociach odbioru gotowych obiektw budowlanych i przekazywanie ich do uytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robt oraz usunicia wad, a take, na danie inwestora, kontrolowanie rozli-cze budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczce: usunicia nieprawidowoci lub zagroe, wykonania prb lub bada, take wymagajcych odkrycia robt lub elementw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczcych prowadzonych robt budowlanych oraz informacji i dokumentw potwierdzajcych zastosowanie przy wykonywaniu robt budowlanych wyrobw, zgodnie z art. 10, a take informacji i dokumentw potwierdzajcych dopuszczenie do stosowania urzdze technicznych;

Dziennik Ustaw 15 Poz. 1202 2) da od kierownika budowy lub kierownika robt dokonania poprawek bd ponownego wykonania wadliwie wy-

konanych robt, a take wstrzymania dalszych robt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moga wywo-a zagroenie bd spowodowa niedopuszczaln niezgodno z projektem lub pozwoleniem na budow.

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagajcego ustanowienia inspektorw nadzoru inwestorskiego w zakresie rnych specjalnoci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynnoci na budowie.

Rozdzia 4

Postpowanie poprzedzajce rozpoczcie robt budowlanych

Art. 28. 1. Roboty budowlane mona rozpocz jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budow, z zastrzee-niem art. 2931.

1a. Decyzj o pozwoleniu na budow wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Stronami w postpowaniu w sprawie pozwolenia na budow s: inwestor oraz waciciele, uytkownicy wieczyci lub zarzdcy nieruchomoci znajdujcych si w obszarze oddziaywania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postpowania administracyjnego nie stosuje si w postpowaniu w sprawie pozwolenia na budow.

4. Przepisw ust. 2 i 3 nie stosuje si w postpowaniu w sprawie pozwolenia na budow wymagajcym udziau spoe-czestwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810).

Art. 29. 1. Pozwolenia na budow nie wymaga budowa:

1) obiektw gospodarczych zwizanych z produkcj roln i uzupeniajcych zabudow zagrodow w ramach istniejcej dziaki siedliskowej:

a) parterowych budynkw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpitoci konstrukcji nie wik-szej ni 4,80 m,

b) pyt do skadowania obornika,

c) szczelnych zbiornikw na gnojwk lub gnojowic o pojemnoci do 25 m3,

d) naziemnych silosw na materiay sypkie o pojemnoci do 30 m3 i wysokoci nie wikszej ni 7 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

1a) wolno stojcych budynkw mieszkalnych jednorodzinnych, ktrych obszar oddziaywania mieci si w caoci na dziace lub dziakach, na ktrych zostay zaprojektowane;

2) wolno stojcych parterowych budynkw gospodarczych, garay, wiat lub przydomowych gankw i oranerii (ogro-dw zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym czna liczba tych obiektw na dziace nie moe prze-kracza dwch na kade 500 m2 powierzchni dziaki;

2a) wolno stojcych parterowych budynkw rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektw na dziace nie moe przekracza jednego na kade 500 m2 powierzchni dziaki;

2b) wolno stojcych parterowych budynkw stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na dziace, na ktrej znajduje si budynek mieszkalny lub prze-znaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym czna liczba tych wiat na dziace nie moe przekracza dwch na kade 1000 m2 powierzchni dziaki;

2d) wolno stojcych altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym czna liczba tych obiektw na dziace nie moe przekracza dwch na kade 500 m2 powierzchni dziaki;

3) przydomowych oczyszczalni ciekw o wydajnoci do 7,50 m3 na dob;

3a) zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke o pojemnoci do 10 m3;

4) altan dziakowych i obiektw gospodarczych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziakowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);

5) wiat przystankowych i peronowych;

Dziennik Ustaw 16 Poz. 1202 6) parterowych budynkw o powierzchni zabudowy do 35 m2, sucych jako zaplecze do biecego utrzymania linii

kolejowych, pooonych na terenach stanowicych wasno Skarbu Pastwa;

7) wolno stojcych kabin telefonicznych, szaf i supkw telekomunikacyjnych;

8) parkometrw z wasnym zasilaniem;

8a)5) stacji adowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alterna-tywnych (Dz. U. poz. 317) oraz punktw adowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyczeniem infrastruk-tury adowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortw tenisowych, bieni sucych do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodw osobowych do 10 stanowisk wcznie;

11) zjazdw z drg krajowych i wojewdzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11a) zjazdw z drg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11b) przepustw o rednicy do 100 cm;

11c)6) urzdze instalowanych w pasie drogowym drg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynalenymi elementami wyposaenia:

a) sucych do zarzdzania drogami, w tym do wdraania inteligentnych systemw transportowych,

b) sucych do zarzdzania ruchem drogowym, w tym urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego,

c) o ktrych mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317);

12) tymczasowych obiektw budowlanych, niepoczonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbirki lub przenie-sienia w inne miejsce w terminie okrelonym w zgoszeniu, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie pniej ni przed upywem 180 dni od dnia rozpoczcia budowy okrelonego w zgoszeniu;

13) gospodarczych obiektw budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpitoci konstrukcji nie wikszej ni 4,80 m, przeznaczonych wycznie na cele gospodarki lenej i pooonych na gruntach lenych Skarbu Pastwa;

14) obiektw budowlanych pitrzcych wod i upustowych o wysokoci pitrzenia poniej 1 m poza rzekami eglownymi oraz poza obszarem parkw narodowych, rezerwatw przyrody i parkw krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenw i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

16) pomostw o dugoci cakowitej do 25 m i wysokoci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, su-cych do:

a) cumowania niewielkich jednostek pywajcych, jak odzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wdkarstwa,

c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnie brzegw rzek i potokw grskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wd wewntrznych, niestanowicych konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osb niepenosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz pynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnoci do 7 m3, przeznaczonych do zasila-nia instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

19a) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujcych napicie znamionowe nie wysze ni 1 kV,

b) wodocigowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

5) Dodany przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. poz. 317),

ktra wesza w ycie z dniem 22 lutego 2018 r. 6) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U.

z 2018 r. poz. 12), ktry wszed w ycie z dniem 4 stycznia 2018 r.

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1202 20) przyczy: elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

21) urzdze pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewntrznymi, pastwowej suby hydrologiczno-meteoro-logicznej i pastwowej suby hydrogeologicznej:

a) posterunkw: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wd podziemnych,

b) punktw: obserwacyjnych stanw wd podziemnych oraz monitoringu jakoci wd podziemnych,

c) piezometrw obserwacyjnych i obudowanych rde;

22) obiektw maej architektury;

23) ogrodze;

24) obiektw przeznaczonych do czasowego uytkowania w trakcie realizacji robt budowlanych, pooonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozw uywanych przy wykonywaniu robt budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektw budowlanych stanowicych wycznie eksponaty wystawowe, niepenicych jakichkolwiek funkcji uytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znakw geodezyjnych, a take obiektw triangulacyjnych, poza obszarem parkw narodowych i rezerwatw przyro-dy;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyj-nych wewntrz uytkowanego budynku;

28) obiektw budowlanych sucych bezporednio do wykonywania dziaalnoci regulowanej ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i grnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) w zakresie poszu-kiwania i rozpoznawania z wglowodorw;

29) poligonowych obiektw budowlanych, w szczeglnoci: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektw kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamknitych wyzna-czonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia wicze wojskowych z wykorzystaniem obozowisk po-lowych oraz umocnie terenu do pozoracji bezporedniego prowadzenia walki.

2. Pozwolenia na budow nie wymaga wykonywanie robt budowlanych polegajcych na:

1) remoncie obiektw budowlanych;

1a) przebudowie obiektw, o ktrych mowa w ust. 1;

1aa)7) przebudowie budynkw, innych ni budynki, o ktrych mowa w ust. 1, z wyczeniem ich przegrd zewntrznych oraz elementw konstrukcyjnych, a take z wyczeniem przebudowy, ktrej projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej;

1b) przebudowie przegrd zewntrznych oraz elementw konstrukcyjnych budynkw mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwikszenia dotychczasowego obszaru oddziaywania tych budynkw;

1c) remoncie lub przebudowie urzdze budowlanych;

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) dociepleniu budynkw o wysokoci do 25 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na dziakach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urzdze reklamowych, z wyjtkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytkw w rozumieniu przepisw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami oraz z wyjtkiem reklam wietlnych i podwiet-lanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisw o ruchu drogowym;

7) (uchylony)

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 115 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomoci (Dz. U. poz. 1529),

ktra wesza w ycie z dniem 11 wrzenia 2017 r.

Dziennik Ustaw 18 Poz. 1202 8) (uchylony)

9) wykonywaniu i przebudowie urzdze melioracji wodnych szczegowych;

10) wykonywaniu obudowy uj wd podziemnych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych ni wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie drg, torw i urzdze kolejowych;

12a) budowie kanaw technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-nych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) (uchylony)

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urzdze, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montau pomp ciepa, urzdze fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojcych kolektorw sonecznych.

17) (uchylony)

3. Pozwolenia na budow wymagaj przedsiwzicia, ktre wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na ro-dowisko, oraz przedsiwzicia wymagajce przeprowadzenia oceny oddziaywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoecze-stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko.

4. Roboty budowlane, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkw wymagaj pozwolenia na budow,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytkw wymagaj dokonania zgoszenia, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1

przy czym do wniosku o pozwolenie na budow oraz do zgoszenia naley doczy pozwolenie waciwego wojewdz-kiego konserwatora zabytkw wydane na podstawie przepisw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami.

Art. 29a. 1.8) Budowa przyczy, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji adowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych, wymaga sporzdzenia planu sytu-acyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjtej do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o ktrej mowa w ust. 1, stosuje si przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw.

3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si, jeeli inwestor dokona zgoszenia, o ktrym mowa w art. 30.

Art. 30. 1. Zgoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1) budowa, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. bd, pkt 1a2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;

1a)9) budowa, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji adowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoci i paliwach alternatywnych, z zastrzeeniem art. 29a;

1b) budowa obiektw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robt budowlanych, o ktrych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 1112a;

2a) wykonywanie remontu, o ktrym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczcego:

a) budowli, ktrych budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budow,

b) przegrd zewntrznych albo elementw konstrukcyjnych budynkw, ktrych budowa wymaga uzyskania pozwo-lenia na budow;

2b) wykonywanie przebudowy obiektw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. bd oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 9) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

Dziennik Ustaw 19 Poz. 1202 2c) docieplenie budynkw o wysokoci powyej 12 m i nie wyszych ni 25 m;

3) budowa ogrodze o wysokoci powyej 2,20 m i wykonywanie robt budowlanych polegajcych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, uytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytkw,

b) urzdze o wysokoci powyej 3 m na obiektach budowlanych;

c) (uchylona)

4) budowa obiektw maej architektury w miejscach publicznych.

1a. Inwestor zamiast dokonania zgoszenia dotyczcego robt budowlanych, o ktrych mowa w ust. 1, moe wystpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow.

2. W zgoszeniu naley okreli rodzaj, zakres i sposb wykonywania robt budowlanych oraz termin ich rozpocz-cia. Do zgoszenia naley doczy owiadczenie, o ktrym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zalenoci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a take pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrbnymi przepisami.

3. Do zgoszenia budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, naley ponadto doczy projekt zagospodaro-wania dziaki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien by uzgodniony z podmiotem waciwym do spraw zabezpiecze przeciwpoaro-wych.

4. W zgoszeniu budowy, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, naley ponadto przedstawi projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadajcego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej naley ponadto przedstawi:

1) wynik audytu bezpieczestwa ruchu drogowego, o ktrym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) uzasadnienie zarzdcy drogi, o ktrym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4b. Do zgoszenia budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a naley doczy dokumenty, o ktrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 14. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje si odpowiednio.

4c. Do zgoszenia przebudowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, naley doczy dokumenty, o ktrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje si odpowiednio.

5. Zgoszenia, o ktrym mowa w ust. 1, naley dokona przed terminem zamierzonego rozpoczcia robt budowla-nych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia dorczenia zgoszenia, moe, w drodze decyzji, wnie sprzeciw. Do wykonywania robt budowlanych mona przystpi, jeeli organ administracji architekto-niczno-budowlanej nie wnis sprzeciwu w tym terminie.

5a. (uchylony)

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moe z urzdu, przed upywem terminu, o ktrym mowa w ust. 5, wyda zawiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zawiadczenia wycza moliwo wniesienia sprzeciwu, o ktrym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczcia robt budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje si odpowiednio.

5b. W przypadku nierozpoczcia wykonywania robt budowlanych przed upywem 3 lat od okrelonego w zgoszeniu terminu ich rozpoczcia, rozpoczcie tych robt moe nastpi po dokonaniu ponownego zgoszenia.

5c. W razie koniecznoci uzupenienia zgoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakada na zga-szajcego, w drodze postanowienia, obowizek uzupenienia, w okrelonym terminie, brakujcych dokumentw, a w przypadku ich nieuzupenienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5d. Naoenie obowizku, o ktrym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o ktrym mowa w ust. 5.

5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnis sprzeciwu, projekt budowlany do-tyczcy budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwocznie po upywie terminu na wniesienie sprzeciwu.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeeli:

1) zgoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robt budowlanych objtych obowizkiem uzyskania pozwolenia na budow;

Dziennik Ustaw 20 Poz. 1202 2) budowa lub wykonywanie robt budowlanych objtych zgoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 3) zgoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu,

w ktrym taki obiekt istnieje. 6a. Za dzie wniesienia sprzeciwu uznaje si dzie nadania decyzji w placwce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) albo w przypadku, o ktrym mowa w art. 391 Kodeksu postpowania administracyjnego, dzie wpro-wadzenia do systemu teleinformatycznego.

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moe naoy, w drodze decyzji, o ktrej mowa w ust. 5, obo-wizek uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robt budowlanych objtych obowizkiem zgosze-nia, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli ich realizacja moe narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodowa:

1) zagroenie bezpieczestwa ludzi lub mienia; 2) pogorszenie stanu rodowiska lub stanu zachowania zabytkw; 3) pogorszenie warunkw zdrowotno-sanitarnych; 4) wprowadzenie, utrwalenie bd zwikszenie ogranicze lub uciliwoci dla terenw ssiednich.

Art. 30a. W przypadku zgoszenia budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ administracji archi-tektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsugujcego go urzdu w terminie 3 dni od dnia: 1) dorczenia zgoszenia informacj o dokonaniu zgoszenia, zawierajc imi i nazwisko albo nazw inwestora oraz

adres i opis projektowanego obiektu; 2) wniesienia sprzeciwu informacj o dacie jego wniesienia; 3) upywu terminu, o ktrym mowa w art. 30 ust. 5 informacj o braku wniesienia sprzeciwu.

Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbirka: 1) budynkw i budowli niewpisanych do rejestru zabytkw oraz nieobjtych ochron konserwatorsk o wysokoci

poniej 8 m, jeeli ich odlego od granicy dziaki jest nie mniejsza ni poowa wysokoci; 2) obiektw i urzdze budowlanych, na budow ktrych nie jest wymagane pozwolenie na budow, jeeli nie podlegaj

ochronie jako zabytki.

2. Rozbirka obiektw budowlanych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgoszenia organowi ad-ministracji architektoniczno-budowlanej, w ktrym naley okreli rodzaj, zakres i sposb wykonywania tych robt. Prze-pisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje si odpowiednio.

2a. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli wzr zgoszenia, o ktrym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000).

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moe naoy obowizek uzyskania pozwolenia na rozbirk obiektw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, jeeli rozbirka tych obiektw: 1) moe wpyn na pogorszenie stosunkw wodnych, warunkw sanitarnych oraz stanu rodowiska lub 2) wymaga zachowania warunkw, od ktrych spenienia moe by uzalenione prowadzenie robt zwizanych

z rozbirk. 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moe da, ze wzgldu na bezpieczestwo ludzi lub mienia,

przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczcych prowadzenia robt rozbirkowych. 5. Roboty zabezpieczajce i rozbirkowe mona rozpocz przed uzyskaniem pozwolenia na rozbirk lub przed ich

zgoszeniem, jeeli maj one na celu usunicie bezporedniego zagroenia bezpieczestwa ludzi lub mienia. Rozpoczcie takich robt nie zwalnia od obowizku bezzwocznego uzyskania pozwolenia na rozbirk lub zgoszenia o zamierzonej rozbirce obiektu budowlanego.

Art. 32. 1. Pozwolenie na budow lub rozbirk obiektu budowlanego moe by wydane po uprzednim: 1) przeprowadzeniu oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko albo oceny oddziaywania przedsiwzicia na

obszar Natura 2000, jeeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko;

Dziennik Ustaw 21 Poz. 1202 2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczeglnymi, pozwole, uzgodnie lub opinii innych organw;

3) wyraeniu zgody przez ministra waciwego do spraw energii w przypadku budowy gazocigu przesyowego, gazo-cigu o zasigu krajowym lub jeeli budowa ta wynika z umw midzynarodowych.

1a. Minister waciwy do spraw energii wyraa zgod, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, po uzyskaniu opinii Szefa Agen-cji Bezpieczestwa Wewntrznego, jeeli budowa gazocigu przesyowego nie stanowi zagroenia dla bezpieczestwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraenie zgody nastpuje w terminie 60 dni od dnia zoenia wniosku. Nieza-jcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje si za wyraenie zgody.

2. Uzgodnienie, wyraenie zgody lub opinii, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiza. Niezajcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje si jako brak zastrzee do przedstawionych rozwiza.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadkw, w ktrych stanowisko powinno by wyraone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko albo oceny oddziaywania przedsiwzicia na obszar Natura 2000.

4. Pozwolenie na budow moe by wydane wycznie temu, kto:

1) zoy wniosek w tej sprawie w okresie wanoci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) zoy wniosek w tej sprawie w okresie wanoci pozwole, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktrej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-skiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeeli s one wymagane;

2) zoy owiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane.

4a. Nie wydaje si pozwolenia na budow w przypadku rozpoczcia robt budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory: 1) wniosku o pozwolenie na budow; 2) owiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane; 3) decyzji o pozwoleniu na budow; 4) zgoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

6. Wzory wniosku, owiadczenia oraz zgoszenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmowa w szczeglnoci dane osobowe lub nazw inwestora oraz inne informacje niezbdne do podjcia rozstrzygnicia w prowadzonym postpo-waniu. Wzr decyzji o pozwoleniu na budow powinien obejmowa, w szczeglnoci, okrelenie organu wydajcego decyzj, dane osobowe lub nazw inwestora i innych stron postpowania oraz inne informacje niezbdne inwestorowi do legalnego wykonywania robt budowlanych.

Art. 33. 1. Pozwolenie na budow dotyczy caego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmujcego wicej ni jeden obiekt, pozwolenie na budow moe, na wniosek inwestora, dotyczy wybranych obiektw lub zespou obiektw, mogcych samodzielnie funkcjonowa zgodnie z przeznaczeniem. Jeeli pozwolenie na budow dotyczy wybranych obiektw lub zespou obiektw, inwestor jest obowizany przedstawi projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, o ktrym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla caego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budow naley doczy: 1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami

wymaganymi przepisami szczeglnymi oraz zawiadczeniem, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzie opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko albo oceny oddziaywania przedsiwzicia na obszar Natura 2000;

2) owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane; 3) decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 3a) pozwolenia, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzj, o ktrej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia

21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeeli s one wymagane;

Dziennik Ustaw 22 Poz. 1202 4) w przypadku obiektw zakadw grniczych oraz obiektw usytuowanych na terenach zamknitych i terenach,

o ktrych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno--budowlanej, o ktrym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiza w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektw budowlanych projektowanych od strony drg, ulic, placw i innych miejsc

publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej drg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzo-

nych poza granice terenu zamknitego, portw morskich i przystani morskich, a take podcze tych obiektw do sieci uytku publicznego;

5) (uchylony) 6) (uchylony) 7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczestwa ruchu drogowego, o ktrym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarzdcy drogi, o ktrym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-nych;

8) umow urbanistyczn, jeeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji. 2a. Na postanowienie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysuguje zaalenie. 3. Do wniosku o pozwolenie na budow obiektw budowlanych:

1) ktrych wykonanie lub uytkowanie moe stwarza powane zagroenie dla uytkownikw, takich jak: obiekty ener-getyki jdrowej, rafinerie, zakady chemiczne, zapory wodne lub

2) ktrych projekty budowlane zawieraj nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwizania techniczne, nieznajdu-jce podstaw w przepisach i Polskich Normach,

naley doczy specjalistyczn opini wydan przez osob fizyczn lub jednostk organizacyjn wskazan przez waci-wego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbirk naley doczy:

1) zgod waciciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robt rozbirkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczestwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organw, a take inne dokumenty, wymagane przepisami szczeglnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko albo oceny oddziaywania przedsiwzicia na obszar Natura 2000;

6) w zalenoci od potrzeb, projekt rozbirki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o ktrych mowa w ust. 24, zawierajce informacje niejawne mog by za zgod organu administracji architektoniczno-budowlanej przechowywane przez inwestora.

6. W przypadku wezwania do usunicia brakw innych ni braki, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1, stosuje si art. 64 2 Kodeksu postpowania administracyjnego, z tym e wezwanie wnoszcego do usunicia brakw nie powinno nastpi pniej ni po upywie 14 dni od dnia wpywu wniosku.

Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spenia wymagania okrelone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-darowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o ktrej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeeli s one wymagane.

2. Zakres i tre projektu budowlanego powinny by dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robt budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawiera:

1) projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, sporzdzony na aktualnej mapie, obejmujcy: okrelenie granic dziaki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukady istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposb odprowadzania lub oczyszczania ciekw, ukad komunikacyjny i ukad zieleni, ze wskazaniem charaktery-stycznych elementw, wymiarw, rzdnych i wzajemnych odlegoci obiektw, w nawizaniu do istniejcej i projek-towanej zabudowy terenw ssiednich;

Dziennik Ustaw 23 Poz. 1202 2) projekt architektoniczno-budowlany, okrelajcy funkcj, form i konstrukcj obiektu budowlanego, jego charaktery-

styk energetyczn i ekologiczn oraz proponowane niezbdne rozwizania techniczne, a take materiaowe, ukazuj-ce zasady nawizania do otoczenia, a w stosunku do obiektw budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 rwnie opis dostpnoci dla osb niepenosprawnych;

3) stosownie do potrzeb w przypadku drogi krajowej lub wojewdzkiej, owiadczenie waciwego zarzdcy drogi o moliwoci poczenia dziaki z drog, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zalenoci od potrzeb, wyniki bada geologiczno-inynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiek-tw budowlanych;

5) informacj o obszarze oddziaywania obiektu.

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si do projektu budowlanego przebudowy lub montau obiektu budowlanego, jeeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzdze budowlanych bd podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeeli cao problematyki moe by przedstawiona w projekcie zagospodaro-wania dziaki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budow.

4a. Zatwierdzeniu podlegaj cztery egzemplarze projektu budowlanego, z ktrych dwa egzemplarze przeznaczone s dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzajcego projekt oraz jeden egzemplarz dla waciwego organu nadzo-ru budowlanego.

5. Inwestor, speniajcy warunki do uzyskania pozwolenia na budow, moe da wydania odrbnej decyzji o za-twierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzajcej wydanie decyzji o pozwoleniu na budow. Decyzja jest wana przez czas w niej oznaczony, jednak nie duej ni rok.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowy zakres i form projektu budowlanego, uwzgldniajc zawarto projektu budowlanego w celu zapew-nienia czytelnoci danych;

2) szczegowe zasady ustalania geotechnicznych warunkw posadawiania obiektw budowlanych, uwzgldniajc przydatno gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow lub odrbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budow-lanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1) zgodno projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a take wymaganiami ochrony rodowiska, w szczeglnoci okrelonymi w decyzji o rodowiskowych uwa-runkowaniach, o ktrej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o ro-dowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko;

2) zgodno projektu zagospodarowania dziaki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletno projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnie, pozwole i sprawdze oraz informa-cji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zawiadczenia, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie w przypadku obowizku sprawdzenia projektu, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, take sprawdzenie pro-jektu przez osob posiadajc wymagane uprawnienia budowlane i legitymujc si aktualnym na dzie opracowa-nia projektu lub jego sprawdzenia zawiadczeniem, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7;

5)10) spenienie wymaga okrelonych w art. 60 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nie-ruchomoci (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756) w przypadku inwestycji na nieruchomoci wchodz-cej w skad Zasobu Nieruchomoci, o ktrym mowa w tej ustawie, oddanej w uytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie okrelonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu okrelonym zgod-nie z przepisami rozdziau 7 tej ustawy, zwanej dalej inwestycj KZN.

10) Dodany przez art. 115 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 7.

Dziennik Ustaw 24 Poz. 1202

2. (uchylony)

3. W razie stwierdzenia narusze, w zakresie okrelonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakada postanowieniem obowizek usunicia wskazanych nieprawidowoci, okrelajc termin ich usunicia, a po jego bezskutecznym upywie wydaje decyzj o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budow.

4. W razie spenienia wymaga okrelonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno- -budowlanej nie moe odmwi wydania decyzji o pozwoleniu na budow.

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzj o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow, jeeli na terenie, ktrego dotyczy projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, znajdu-je si obiekt budowlany, w stosunku do ktrego orzeczono nakaz rozbirki.

6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budow:

1) w terminie 65 dni od dnia zoenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo

2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia zoenia wniosku o wydanie takiej decyzji

organ wyszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktre przysuguje zaalenie, kar w wy-sokoci 500 z za kady dzie zwoki. Wpywy z kar stanowi dochd budetu pastwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do pozwolenia na budow wydawanego dla przedsiwzicia podlegajcego ocenie oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko albo ocenie oddziaywania przedsiwzicia na obszar Natura 2000.

7. Kar uiszcza si w terminie 14 dni od dnia dorczenia postanowienia, o ktrym mowa w ust. 6. W przypadku nie-uiszczenia kary, o ktrej mowa w ust. 6, podlega ona cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o ktrym mowa w ust. 6, nie wlicza si terminw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okrelonych czynnoci, okresw zawieszenia postpowania oraz okresw opnie spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezalenych od organu.

Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do sdu administracyjnego na decyzj o pozwoleniu na budow wstrzy-manie wykonania tej decyzji na wniosek skarcego sd moe uzaleni od zoenia przez skarcego kaucji na zabezpie-czenie roszcze inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za suszn w caoci lub w czci kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucj przeznacza si na zaspokojenie roszcze inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o zabezpieczeniu roszcze.

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budow organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

1) okrela szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robt budowlanych;

2) okrela czas uytkowania tymczasowych obiektw budowlanych;

3) okrela terminy rozbirki:

a) istniejcych obiektw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uytkowania,

b) tymczasowych obiektw budowlanych;

4) okrela szczegowe wymagania dotyczce nadzoru na budowie;

5) zamieszcza informacj o obowizkach i warunkach, wynikajcych z art. 54 lub art. 55.

6) (uchylony)

2. (uchylony)

Art. 36a. 1. Istotne odstpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkw pozwolenia na budow jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budow wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

1a. Istotne odstpienie od projektu budowlanego zoonego wraz ze zgoszeniem budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec ktrego organ administracji architek-toniczno-budowlanej nie wnis sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow doty-czcej caego zamierzenia budowlanego.

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1202

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budow, w przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postpowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozw