dziennik praktyk - technik logistyk - ?· • technik informatyk 351203 • technik logistyk...

Download Dziennik praktyk - technik logistyk - ?· • Technik informatyk 351203 • Technik logistyk 333107…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dziennik Praktyk Zawodowych

dla zawodu

technik logistyk

nr zawodu 333107

_____________________________________________________ Nazwisko i imi

__________________ Klasa

Zesp Szk Handlowych

ul. T. Kociuszki 18/20, 81-704 Sopot, tel.: 58 551 11 92

zsh@sopot.pl

www.zshsopot.edupage.org

2

3

Spis treci

Spis treci ............................................................................................................................ 3

Regulamin praktyk zawodowych ......................................................................................... 4

Program praktyki zawodowej w zawodzie technik logistyk ............................................... 10

Dane osobowe praktykanta/praktykantki ......................................................................... 12

Oglne dane miejsca odbywania praktyki ......................................................................... 12

Lista obecnoci w zakadzie ............................................................................................. 14

Zestawienie zada szkoleniowych i potwierdzenie ich wykonania .................................... 13

Rejestracja dziaa wykonywanych i powierzonych zada w czasie praktyki oraz zapis

dotyczcy nabytych w tym czasie umiejtnoci. ............................................................... 15

Opinia z praktyki zawodowej ............................................................................................ 19

Uwagi ................................................................................................................................ 21

4

5

Regulamin Praktyk Zawodowych w Zespole Szk Handlowych w Sopocie

1 Podstawy prawne Regulamin oparto na nastpujcych aktach prawnych:

1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 31 sierpnia 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 1644).

2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z pn. zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. 2017, poz. 59) 4. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami)

5. Kodeks Pracy 6. Statut Zespou Szk Handlowych w Sopocie

2 Postanowienia oglne

1. Praktyczna nauka zawodu jest jedn z form przygotowania zawodowego modziey. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoy, jednoczenie ma obowizek podporzdkowania si przepisom organizacyjno -porzdkowym w miejscu odbywania praktyk, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest te wiadom konsekwencji wynikajcych z ich nieprzestrzegania.

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych. 3. Za organizacj praktyki zawodowej odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego. 4. Uczniowie realizuj tematyk programow praktyki zawodowej zgodnie z cyklem ksztacenia dla

poszczeglnych typw szk na podstawie odpowiednich programw.:

Technik ekonomista 334403

Technik eksploatacji portw i terminali 333106

Technik hotelarstwa 422404

Technik informatyk 351203

Technik logistyk 333107

Technik obsugi turystycznej 422103 5. Wszystkie sporne sprawy dotyczce praktyki zawodowej rozstrzyga z upowanienia dyrektora ZSH kierownik

szkolenia praktycznego. 6. Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowizkowym, jej zaliczenie jest warunkiem promocji do klasy

nastpnej i ukoczenia szkoy.

3 Cel praktyki zawodowej

1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogbienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejtnoci zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, w tym:

1) wyksztacenie umiejtnoci pracy i wspdziaania w zespole, 2) doskonalenie umiejtnoci interpersonalnych, 3) zdobycie umiejtnoci praktycznego zastosowania posiadanych wiadomoci teoretycznych, 4) przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, 5) poznanie dziaalnoci instytucji i firm funkcjonujcych w warunkach gospodarki rynkowej, 6) wyrobienie poczucia odpowiedzialnoci za jako pracy, 7) poszanowanie mienia.

2. Szczegowe cele ksztacenia okrelaj programy nauczania dla poszczeglnych zawodw w technikum dopuszczone do uytku szkolnego.

4 Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej

1. Praktyka zawodowa odbywa si w podmiotach gospodarczych, ktrych wyposaenie, kierunki dziaalnoci oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantuj realizacj programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia okrelonych umiejtnoci.

6

2. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie zawartych umowy midzy szko a podmiotem przyjmujcym ucznia na praktyk zawodow.

3. Umow o wsppracy w zakresie praktyki zawodowej organizowan w zakadach, podpisuje z upowanienia dyrektora ZSH kierownik szkolenia praktycznego.

4. Praktyka jest organizowana przez Zesp Szk Handlowych w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny przez kierownika szkolenia praktycznego a zatwierdzonym przez dyrektora. Kierownik szkolenia praktycznego przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych. Harmonogram przedstawia dyrektorowi i zapoznaje z nim uczniw oraz nauczycieli do 15 wrzenia. Projekt harmonogramu kierownik praktyk opracowuje do koca maja.

5. Dopuszcza si moliwo odbywania praktyki zawodowej w podmiocie wskazanym przez ucznia po wczeniejszym uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.

6. W przypadku dyscyplinarnego usunicia ucznia z praktyki przez zakad pracy, szkoa moe nie zapewni nastpnej placwki szkoleniowej.

5. Organizacja praktyki zawodowej

1. Kierownik szkolenia praktycznego na min. 1 tydzie przed praktyk zapoznaje uczniw z: 1) regulaminem praktyk; 2) programem praktyki; 3) kryteriami oceniania; 4) zasadami wypeniania dzienniczka.

2. Uczniowie kierowani na praktyk powinni posiada: skierowanie, dzienniczek i program praktyki. 3. Wymiar godzinowy jest zgodny z programem nauczania dla danej klasy. Praktykanci pozostaj na praktyce nie

duej ni:

6 godzin dziennie poniej 18 roku ycia,

8 godzin dziennie powyej 18 roku ycia. 4. Praktyka zawodowa moe by organizowana w systemie zmianowym, z tym e w przypadku uczniw w wieku

poniej 18 lat nie moe wypada w porze nocnej. 5. Godzin rozpoczcia i zakoczenia praktyki zawodowej w danym dniu wyznacza pracodawca przyjmujcy na

praktyk. 6. W miejscu praktyki wymagane jest nienaganne zachowanie oraz strj ustalony przez zakad pracy. 7. Praktyki mog by kontrolowane przez kierownika szkolenia praktycznego ze szczeglnym uwzgldnieniem:

1) dyscypliny pracy uczniw; 2) zgodnoci prowadzenia zaj z programem; 3) prowadzenia dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz opiekunw praktyk; 4) przestrzegania przepisw bhp oraz prawa pracy.

8. Nieobecno na zajciach musi by usprawiedliwiona. Podstaw do usprawiedliwienia nieobecnoci jest:

zwolnienie lekarskie przedstawione kierownikowi szkolenia praktycznego oraz opiekunowi praktyk w zakadzie;

doczenie do dzienniczka praktyk kserokopii zwolnienia lekarskiego;

dopuszcza si maksymalnie 3 dni usprawiedliwionej nieobecnoci bez koniecznoci odpracowywania;

opuszczenie z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych zdarze wicej ni 3 dni pracy wymaga odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz opiekunem praktyk;

jakakolwiek nieobecno nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie praktyki zawodowej.

6 Prawa i obowizki ucznia

Praktykant jest uczniem szkoy i podlega regulaminowi zakadowemu i szkolnemu. 1. Prawa ucznia odbywajcego praktyk zawodow:

1) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy; 2) wykonywania zada wynikajcych z programu praktyk; 3) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszcze do przebierania, mycia, przechowywania odziey

i spoywania posikw; 4) zapoznania z kryteriami oceniania; 5) informowania szkoy o nieprawidowociach i zmianach dotyczcych zakresu obowizkw, czasu trwania

praktyki itd.; 6) zapoznania z sankcjami wynikajcymi z nie wywizywania si z obowizkw i amania postanowie

regulaminu praktyk;

7

7) uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej; 8) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania; 9) waciwego traktowania i poszanowania godnoci osobistej.

2. Obowizki ucznia odbywajcego praktyk zawodow:

1) reprezentowanie waciwej postawy i kultury osobistej; 2) przestrzeganie zapisw Statutu Szkoy i Regulaminu Praktyk; 3) odpowiedni ubir; 4) punktualnie rozpoczynanie i koczenie zaj; 5) posiadanie ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw; 6) zapoznania z obowizujcym w zakadzie regulaminem i zasadami pracy na poszczeglnych stanowiskach; 7) zapoznanie si z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole , ktre odbywa si nie pniej ni

tydzie przed rozpoczciem praktyki; 8) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP; 9) przestrzeganie obowizujcych w zakadzie regulaminw i przepisw, w tym BHP; 10) punktualne przybywania na praktyk, a w czasie praktyk przebywanie w zakadzie pracy; 11) usprawiedliwianie kadego opuszczonego dnia praktyki zwolnieniem lekarskim; usprawiedliwienie naley

przedoy w zakadzie oraz kierownikowi szkolenia praktycznego; nieobecnoci powyej 3 dni naley natychmiast zgosi w szkole, kierownikowi szkolenia praktycznego;

12) bezwzgldnie stosowa si do wskazwek i polece opiekuna praktyki; 13

Recommended

View more >