dziĘkujemy za liczny udziaŁ w dniu otwartym · mechanicznie (separator elektromagnetyczny)...

of 3 /3
DZIĘKUJEMY ZA LICZNY UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM PU Hetman pragnie podziękować wszystkim, którzy w dniu 19 października br. odwiedzili naszą Regionalną Instalację Prze- twarzania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie. Uczestni- kom naszego sobotniego Pikniku pn. „Bądź Eko z Hetmanem” składamy podziękowania za liczne przybycie. Tych, którzy nie mogli być z nami tego dnia, już teraz zapraszamy na kolejne, o których będziemy się starali szeroko informować. Zwiedzanie instalacji oraz towarzyszące warsztaty edukacyjne to pierwsze z planowanych działań, które mają przybliżyć za- sady i sposoby gospodarki odpadami oraz pokazać naszą Insta- lację wszystkim zainteresowanym. Entuzjastyczne wypowiedzi osób uczestniczących w prezentacji, oraz opinie na temat całego przedsięwzięcia potwierdziły, że był to dobry pomysł oraz , że podobne działania są potrzebne. Cieszy nas, że mogliśmy pokazać cykl przez jaki przechodzą odebra- ne od mieszkańców śmieci, żeby ostatecznie w całości mogły być przetworzone i zagospodarowane. Wierzymy też, że gdy się lepiej poznamy zmienią się także nasze sąsiedzkie relacje, a nowa wiedza i doświadczenia przyczynią się do podniesienie świadomości ekologicznej Chcieliśmy podziękować również naszym partnerom - firmie Rekopol Organizacja Odzysku S.A za zorganizowanie konkursów i zabaw dla du- żych i małych gości naszej Instalacji, Panu Sebastianowi Ślusarczykowi z biura doradczego EKO-KONSULT oraz całemu zespołowi pracow- ników, którzy przyczynili się do sukcesu dnia otwartego i zbudowali nie- powtarzalną atmosferę tego wydarzenia, a zwłaszcza panu Zbigniewowi Komarowi – kierownikowi Instalacji, który niestrudzenie przez kilka go- dzin odpowiadał na wszystkie pytania i wyjaśniał wątpliwości. Piknik oraz Dzień Otwarty dodatkowo potwierdziły zainteresowanie szerszą edukacją w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych oraz zagadnień związanych z Ochroną Śro- dowiska. Takie działania są niezwykle potrzebne, zwłaszcza skierowane do młodego pokolenia. Stąd PU Hetman planuje w niedługim czasie utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy funkcjonującej Instalacji Regionalnej w Nadarzynie.

Author: vuhanh

Post on 06-Aug-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DZIKUJEMY ZA LICZNY UDZIA W DNIU OTWARTYM

  Miejsce odbioru

  odpadw

  Zmieszane

  Selektywne

  Ju na tym etapie wydzielona jest stuczka szklana i karton - trafi do wydzielonych boxw

  Sito

  (sita dyskowe, ktre maj rne oczka

  rozmiarami dopaso-wane do selekcjono-wania rnych frakcji

  np. mineralnej, biologicznej)

  pocztek tamy: etap prze-tworzenia rozpoczyna si od

  wstpnego rozdrobnienia w celu uatwienia rozdziau na 2 frakcje: such i mokr

  Frakcja podsitowa(mokra)

  Tunele do kompostowania Systemem BIOCOM

  Frakcja nadsitowa

  (sucha)Kabina sortownicza

  tutaj trafia ju wycznie Frakcja Nadsitowa.

  W kabinie sortowniczej rcznie a nastpnie

  mechanicznie (separator elektromagnetyczny) wydzielane s surowce.

  wydzielany jest PET, metale elazne i nieelazne makula-

  tura odbierane nastpnie jako surowce do produkcji

  Separacja balistyczna

  tu s ostatecznie wydzielane wszystkie pozostaoci twarde

  jak przykadowo mae bateryjki

  Odpad pozba-wiony surowcw

  poddany jest kolejnej seperacji

  Produkowany jest tzw. Patek (pa-liwo alternatywne

  dla cementowni do spalania w temp.

  min. 1200o).

  Wytworzony strumie dodatkowo jest za-

  gszczany i czasowo belowany, wykorzy-stywany potem dla celw energetyki.

  PU Hetman pragnie podzikowa wszystkim, ktrzy w dniu 19 padziernika br. odwiedzili nasz Regionaln Instalacj Prze-twarzania Odpadw Komunalnych w Nadarzynie. Uczestni-kom naszego sobotniego Pikniku pn. Bd Eko z Hetmanem skadamy podzikowania za liczne przybycie. Tych, ktrzy nie mogli by z nami tego dnia, ju teraz zapraszamy na kolejne, o ktrych bdziemy si starali szeroko informowa.Zwiedzanie instalacji oraz towarzyszce warsztaty edukacyjne to pierwsze z planowanych dziaa, ktre maj przybliy za-sady i sposoby gospodarki odpadami oraz pokaza nasz Insta-lacj wszystkim zainteresowanym. Entuzjastyczne wypowiedzi osb uczestniczcych w prezentacji, oraz opinie na temat caego przedsiwzicia potwierdziy, e by to dobry pomys oraz , e podobne dziaania s potrzebne. Cieszy nas, e moglimy pokaza cykl przez jaki przechodz odebra-ne od mieszkacw mieci, eby ostatecznie w caoci mogy by przetworzone i zagospodarowane.

  Wierzymy te, e gdy si lepiej poznamy zmieni si take nasze ssiedzkie relacje, a nowa wiedza i dowiadczenia przyczyni si do podniesienie wiadomoci ekologicznejChcielimy podzikowa rwnie naszym partnerom - fi rmie Rekopol Organizacja Odzysku S.A za zorganizowanie konkursw i zabaw dla du-ych i maych goci naszej Instalacji, Panu Sebastianowi lusarczykowi z biura doradczego EKO-KONSULT oraz caemu zespoowi pracow-nikw, ktrzy przyczynili si do sukcesu dnia otwartego i zbudowali nie-powtarzaln atmosfer tego wydarzenia, a zwaszcza panu Zbigniewowi Komarowi kierownikowi Instalacji, ktry niestrudzenie przez kilka go-dzin odpowiada na wszystkie pytania i wyjania wtpliwoci.Piknik oraz Dzie Otwarty dodatkowo potwierdziy zainteresowanie szersz edukacj w zakresie prawidowego postpowania z odpadami w gospodarstwach domowych oraz zagadnie zwizanych z Ochron ro-dowiska. Takie dziaania s niezwykle potrzebne, zwaszcza skierowane do modego pokolenia. Std PU Hetman planuje w niedugim czasie utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy funkcjonujcej Instalacji Regionalnej w Nadarzynie.

  Systemem BIOCOM

  Ju na tym etapie Produkowany jest

  odpadw

  Przetwarzanie selektywne odpadw komunalnych jest dzisiaj w Polsce najlepsz form ich zagospodarowania, bio-rc pod uwag wysoki poziom ochrony rodowiska i zdrowia mieszkacw oraz wzgldy ekonomii.Istnieje jednake warunek, e instalacja przetwarzania odpadw jest zakadem speniajcym wymagania najlepszej dostpnej techniki lub technologii. Tak pewno uzyskujemy, gdy instala-cja posiada status Regionalnej (RIPOK). Oznacza to, e speni-a najwysze normy i standardy zgodnie z now ustaw o odpa-dach oraz innymi ustawami regulujcymi te kryteria. Zgodnie ze zmianami w prawie z zakresu ochrony rodowi-ska Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadw Ko-munalnych nie tylko peni centraln rol w Polskim sys-temie gospodarki mieciowej. Gwarantuj take najwysze standardy bezpieczestwa w tym zakresie, gdy poza spe-nieniem kryteriw do uzyskania statusu RIPOK poddawane s jeszcze regularnym kontrolom.Przetwarzanie selektywne jest dla mieszkacw gmin naj-bezpieczniejsz na obecn chwil form zagospodarowania

  odpadw komunalnych - czyli mieci odbieranych z naszych gospodarstw domowych. Technologie zastosowane w Regionalnej Instalacji Prze-twarzania Odpadw Komunalnych P.U. Hetman przy ul. Turystycznej w Nadarzynie daj gwarancje bezpie-czestwa dla rodowiska i zdrowia mieszkacw, midzy innymi przez wyeliminowanie etapu skadowania odpadw. Ze strefy przyjcia odebrane od mieszkacw mieci w caoci trafi aj bezporednio na linie sortownicze, gdzie poddawane s procesom separacji , unieszkodliwiania oraz przetwarzania. W ich wyniku wydzielane s surow-ce, powstaje paliwo oraz inne produkty wykorzystywane m.in. w energetyce.To nowoczesny zakad przetwrczy i produkcyjny, kt-rego gwnym surowcem s mieci produkowane przez nas wszystkich. Naprawd szkodliwe i niebezpieczne jest spalanie odpadw w nieprzystosowanych do tego piecykach u naszych ssia-dw, czy zaleganie ich w okolicznych lasach i rowach.

 • Frakcja podsitowa w procesach biologicznego przetworzenia pod-dana jest wymuszonemu napowietrzaniu. Powietrze poprocesowe nastepnie przechodzi przez biofi ltr w tunelu foliowym wykonanym z trjwarstwowej, bardzo wytrzymaej folii LDPE o podwyszonej odpornoci. Nie moe by wic mowy o adnym nieprzyjemnym zapachu. Folia ma kilka

  warstw, jest specjalnie zaizolowana take od podoa. Powstay produkt jest cakowicie suchy, bezpieczny i w caoci oddawany do zagospodarowania innym podmiotom.

  Pytania i odpowiedziWiele wtpliwoci, ktre narosy w ostatnim czasie wok

  RIPOK przy ul. Turystycznej w Nada-rzynie dziki sobotniemu spotkaniu zostao rozwianych tak wynikao z rozmw, komentarzy i umiechu na twarch osb, ktre zdecydoway si przyj, eby osobicie przekona si jak z bliska wyglda dziaalno

  PU Hetman. Uczestnicy chwalili te pomys zaproszenia do udziau w pikniku pracownikw fi rmy, ekspertw i specjalistw, ktrzy wyczerpujco wyjaniali wszelkie zagadnienia zwizane z nowoczesn gospodar-k odpadow, nowymi przepisami dotyczcymi zagospodarowania odpadw i ochron rodowiska. Dziki temu spotkanie jeszcze le-piej spenio swoj rol edukacyjn i poznawcz.

  a dla dzieciAtrakcje czekay take na najmodszych; gry, puzzle, konkursy z nagrodami, krzywki o tematyce ekologicznej, balony i so-dycze sprawiy, e dzieci, ktre przyszy tu z rodzicami rwnie dobrze si bawiy.- To wyedukowane dzieci poka potem rodzicom jak prawi-dowo postpowa ze mieciami mwi do telewizyjnej kame-ry przedstawiciel fi rmy REKOPOL Organizacje Odzysku S.A. partnera imprezy.

  Konkursy z nagrodami

  Duo miechu i emocji towarzyszyo konkuren-cji segregowania na czas przygotowanych wcze-niej workw z odpadam,

  a przy wypenianiu ankiet z pytaniami niejeden dorosy kon-sultowa odpowiedzi z synem lub crk. W poszczeglnych konkurencjach na zwycizcw czekay zgniatarki do butelek, torby ekologiczne i sadzonki.

  Strach ma wielkie oczy Podobnie wyjaniono spraw maksymalnej iloci odpadw, ktre zgodnie z zapisem mo-gyby trafi do sortowni; - Mwi si czasem nawet o 500 tysicach ton, to ogromne iloci, czy to nie jest powany powd eby si obawia? takie i po-dobne pytania od mieszkacw paday dosy czsto. To, e iloci odpadw, na kt-rych przetwarzanie PU Het-

  man uzyskao pozwolenie budz tyle emocji i obaw, wynika z nie-zrozumienia lub zej interpretacji zapisw w dokumentacji przez osoby, ktre te nieprawdziwe informacje rozpowszechniaj.Mieszkacom, ktrzy zadali takie pytanie podczas Dnia Otwartego udao si wyjani skd wziy si niecisoci. Prawda jest taka, e w zwizku z uzyskaniem statusu Instalacji Regionalnej fi rma wnio-skowaa o uzyskanie decyzji w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadw komunalnych w maksymal-nej iloci 160 000 ton (mwic jzykiem przepisw, to maksymalne wartoci przerobowe Instalacji). Naley podkreli, e te 160 000 ton to ilo ostateczna, jaka moe tutaj trafi rocznie do przetwo-rzenia, wicej ta Instalacja nie moe przyj. Inaczej rzecz ujmu-jc: z maksymalnych 160 000 ton, na ktre Instalacja Regionalna PU Hetman w Nadarzynie uzyskaa pozwolenie, w aden sposb w wyniku przetworzenia nie da si uzyska wicej, czyli ze 160 000 ton, nie da si, po ich przetworzeniu uzyska 500 000 ton.Na stronie internetowej PU Hetman zamieszczona jest decyzja ad-ministracyjna dotyczca maksymalnej iloci odpadw. Decyzja ta jest potwierdzona przez Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego. Niemao uczestnikw gratulowao organizatorom pomysu, zachcajc do organizowania dalszych, podobnych akcji; - Dobre relacje z ssiadami s dla mnie rwnie wane jak najwysze standardy technologii zastosowanych w fi rmie mwi w czasie imprezy prezes PU Hetman Mieczysaw Sawomir Ciechomski.

  Edukacja, informacja oraz ciekawy sposb na spdzenie wol-nego czasu - to gwne cele, ktre przywiecay organiza-torom Pikniku Bd Eko z Hetmanem, ktry odby si w sobot, 19 padziernika na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych w Nadarzynie.

  Dzie otwartyImpreza bya pierwszym z zapowiadanych Dni Otwartych, gdzie kady kto chciaby zobaczy jak dziaa Regionalna In-stalacja PU Hetman, jak te zaintereso-wany tematyk nowoczesnej gospodarki mieciowej mg przyjrze si z bliska procesom zagospodarowania odpadw.

  Jak si okazao chtnych nie brakuje, a e dodatkowo pogoda sprzyjaa, w pikniku wzio udzia blisko 150 osb

  Przyjechay mieciWycieczka po zakadzie to tylko jedna z atrakcji przygoto-wanych przez pomysodawcw oraz partnerw pikniku. Gocie ubrani w odblaskowe kamizelki podziwiali m.in. linie sortownicze, przez ktre przechodz odpady, aby na rnych etapach z ich strumienia wydzieli wartociowe surowce. Z pozostaej frakcji tu na miejscu produkowane jest paliwo

  alternatywne wykorzystywane w cementowniach i docelowo w energetyce wszystko to mona byo zobaczy, a kie-rujcy na co dzie Instalacj Zbigniew Komar dodatkowo wszystko objania i odpowiada na pytania.

  mierdzi?...nie mierdzi!Najwicej emocji, a w zwizku z tym pyta budziy due, czarne, foliowe tunele systemu BIOCOM - Jak dugo mo-kra frakcja podsitowa, ktra tutaj trafi a znajduje si we-wntrz? Czy kiedy rozcina si tunele moe mierdzie? Co, jeli folia ulegnie zniszczeniu? takie pytania powta-rzay si najczciej; - Teoretycznie podane procesy powinny w nich zaj ju w cigu 14 dni, jednak dla pewnoci trzymamy je duej, na bieco moni-torujc - mwi ekspert od systemw ochrony rodowiska obecny podczas Pikniku - Wewntrz znajduj si sondy precyzyjnie poka-zujce temperatur, wilgotno i wszystkie potrzebne parametry.

  mierdzi?...nie mierdzi!

  Wiele wtpliwoci, ktre narosy w ostatnim czasie wok RIPOK przy ul. Turystycznej w Nada-rzynie dziki sobotniemu spotkaniu zostao rozwianych tak wynikao z rozmw, komentarzy i umiechu na twarch osb, ktre zdecydoway

  gyby trafi do sortowni;

  paday dosy czsto. To, e iloci odpadw, na kt-

  odpornoci. Nie moe by wic mowy o adnym nieprzyjemnym zapachu. Folia ma kilka

  niej workw z odpadam, odpornoci. Nie moe by wic mowy o adnym nieprzyjemnym niej workw z odpadam,

 • DZIKUJEMY ZA LICZNY UDZIA W DNIU OTWARTYM

  Miejsce odbioru

  odpadw

  Zmieszane

  Selektywne

  Ju na tym etapie wydzielona jest stuczka szklana i karton - trafi do wydzielonych boxw

  Sito

  (sita dyskowe, ktre maj rne oczka

  rozmiarami dopaso-wane do selekcjono-wania rnych frakcji

  np. mineralnej, biologicznej)

  pocztek tamy: etap prze-tworzenia rozpoczyna si od

  wstpnego rozdrobnienia w celu uatwienia rozdziau na 2 frakcje: such i mokr

  Frakcja podsitowa(mokra)

  Tunele do kompostowania Systemem BIOCOM

  Frakcja nadsitowa

  (sucha)Kabina sortownicza

  tutaj trafia ju wycznie Frakcja Nadsitowa.

  W kabinie sortowniczej rcznie a nastpnie

  mechanicznie (separator elektromagnetyczny) wydzielane s surowce.

  wydzielany jest PET, metale elazne i nieelazne makula-

  tura odbierane nastpnie jako surowce do produkcji

  Separacja balistyczna

  tu s ostatecznie wydzielane wszystkie pozostaoci twarde

  jak przykadowo mae bateryjki

  Odpad pozba-wiony surowcw

  poddany jest kolejnej seperacji

  Produkowany jest tzw. Patek (pa-liwo alternatywne

  dla cementowni do spalania w temp.

  min. 1200o).

  Wytworzony strumie dodatkowo jest za-

  gszczany i czasowo belowany, wykorzy-stywany potem dla celw energetyki.

  PU Hetman pragnie podzikowa wszystkim, ktrzy w dniu 19 padziernika br. odwiedzili nasz Regionaln Instalacj Prze-twarzania Odpadw Komunalnych w Nadarzynie. Uczestni-kom naszego sobotniego Pikniku pn. Bd Eko z Hetmanem skadamy podzikowania za liczne przybycie. Tych, ktrzy nie mogli by z nami tego dnia, ju teraz zapraszamy na kolejne, o ktrych bdziemy si starali szeroko informowa.Zwiedzanie instalacji oraz towarzyszce warsztaty edukacyjne to pierwsze z planowanych dziaa, ktre maj przybliy za-sady i sposoby gospodarki odpadami oraz pokaza nasz Insta-lacj wszystkim zainteresowanym. Entuzjastyczne wypowiedzi osb uczestniczcych w prezentacji, oraz opinie na temat caego przedsiwzicia potwierdziy, e by to dobry pomys oraz , e podobne dziaania s potrzebne. Cieszy nas, e moglimy pokaza cykl przez jaki przechodz odebra-ne od mieszkacw mieci, eby ostatecznie w caoci mogy by przetworzone i zagospodarowane.

  Wierzymy te, e gdy si lepiej poznamy zmieni si take nasze ssiedzkie relacje, a nowa wiedza i dowiadczenia przyczyni si do podniesienie wiadomoci ekologicznejChcielimy podzikowa rwnie naszym partnerom - fi rmie Rekopol Organizacja Odzysku S.A za zorganizowanie konkursw i zabaw dla du-ych i maych goci naszej Instalacji, Panu Sebastianowi lusarczykowi z biura doradczego EKO-KONSULT oraz caemu zespoowi pracow-nikw, ktrzy przyczynili si do sukcesu dnia otwartego i zbudowali nie-powtarzaln atmosfer tego wydarzenia, a zwaszcza panu Zbigniewowi Komarowi kierownikowi Instalacji, ktry niestrudzenie przez kilka go-dzin odpowiada na wszystkie pytania i wyjania wtpliwoci.Piknik oraz Dzie Otwarty dodatkowo potwierdziy zainteresowanie szersz edukacj w zakresie prawidowego postpowania z odpadami w gospodarstwach domowych oraz zagadnie zwizanych z Ochron ro-dowiska. Takie dziaania s niezwykle potrzebne, zwaszcza skierowane do modego pokolenia. Std PU Hetman planuje w niedugim czasie utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy funkcjonujcej Instalacji Regionalnej w Nadarzynie.

  Systemem BIOCOM

  Ju na tym etapie Produkowany jest

  odpadw

  Przetwarzanie selektywne odpadw komunalnych jest dzisiaj w Polsce najlepsz form ich zagospodarowania, bio-rc pod uwag wysoki poziom ochrony rodowiska i zdrowia mieszkacw oraz wzgldy ekonomii.Istnieje jednake warunek, e instalacja przetwarzania odpadw jest zakadem speniajcym wymagania najlepszej dostpnej techniki lub technologii. Tak pewno uzyskujemy, gdy instala-cja posiada status Regionalnej (RIPOK). Oznacza to, e speni-a najwysze normy i standardy zgodnie z now ustaw o odpa-dach oraz innymi ustawami regulujcymi te kryteria. Zgodnie ze zmianami w prawie z zakresu ochrony rodowi-ska Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadw Ko-munalnych nie tylko peni centraln rol w Polskim sys-temie gospodarki mieciowej. Gwarantuj take najwysze standardy bezpieczestwa w tym zakresie, gdy poza spe-nieniem kryteriw do uzyskania statusu RIPOK poddawane s jeszcze regularnym kontrolom.Przetwarzanie selektywne jest dla mieszkacw gmin naj-bezpieczniejsz na obecn chwil form zagospodarowania

  odpadw komunalnych - czyli mieci odbieranych z naszych gospodarstw domowych. Technologie zastosowane w Regionalnej Instalacji Prze-twarzania Odpadw Komunalnych P.U. Hetman przy ul. Turystycznej w Nadarzynie daj gwarancje bezpie-czestwa dla rodowiska i zdrowia mieszkacw, midzy innymi przez wyeliminowanie etapu skadowania odpadw. Ze strefy przyjcia odebrane od mieszkacw mieci w caoci trafi aj bezporednio na linie sortownicze, gdzie poddawane s procesom separacji , unieszkodliwiania oraz przetwarzania. W ich wyniku wydzielane s surow-ce, powstaje paliwo oraz inne produkty wykorzystywane m.in. w energetyce.To nowoczesny zakad przetwrczy i produkcyjny, kt-rego gwnym surowcem s mieci produkowane przez nas wszystkich. Naprawd szkodliwe i niebezpieczne jest spalanie odpadw w nieprzystosowanych do tego piecykach u naszych ssia-dw, czy zaleganie ich w okolicznych lasach i rowach.