dziara dla jakuba

of 5/5
warsztaty .psd 03/2010 www.psdmag.org/pl 48 program: Photoshop CS4 | poziom: trudny | Pliki na DVD

Post on 26-May-2015

324 views

Category:

Design

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Artykuł Marcina Rubinkowskiego odnośnie projektowania tatuaży w programie Photoshop.

TRANSCRIPT

  • 1. program: Photoshop CS4 | poziom: trudny | Pliki na DVDwww.psdmag.org/pl.psd 03/201048warsztaty

2. Dziara dlaJakubaWitajcie ponownie. I tym razem nie bdziemy si zagbia w zaawansowaneopcje Photoshopa, ktry to potrafi nawet wykona za nas galeri internetow.Pojawi si oczywicie szybkie tanie chwyty warte zapamitania,ale z reguy bdziemy uywa pdzla, gumki, zaznaczenia i warstw.Trzeba zrozumie, e komputer to tylko narzdzie, ale danej osoby, jej charakteru, usposobienia, wypytaniei a narzdzie, ktre moe zosta wykorzystane do r-jak osoba ta to wszystko widzi - wraz z zadaniem wielunych celw i tylko my wyznaczamy granice naszukochanych, standardowych pyta. Najgorsz odpo-wyobrani. wiedzi, jak moemy sobie wyobrazi w tym momen- Na pewnej konkretnej imprezie z ust mojego sta-cie, jest: wymyl co - najgorsz w przypadku gdy kogorego przyjaciela pada tekst: Stary, a moe zrobisz mi nie znamy. Ja Jakuba znam dugie lata, znaem goprojekt na dziar?jeszcze przed misj pokojow w Syrii, w ktrej uczestni- Jest to ten rodzaj zlecenia, ktre musisz przyj ze czy. Dostaem woln rk z zastrzeeniami: maksymal-wiadomoci tego, e ten oto czowiek bdzie z tym,nie dwie barwy, pozostawiamy cz starego tatuau.co zaprojektujesz, chodzi do koca ycia, a do tegoPrzy projekcie takim jak ten warto okreli take, najle-jest Twoim dobrym znajomym, wic lepiej nie da piej na ywo, zakres przestrzeni, ktr powinien tatuaprzysowiowej plamy i naprawd zmalowa mu co, zajmowa. Warto zapamita gabaryty postaci, byz czym bdzie chodzi dumnie. pniej bazowa na wyobrani wspomaganej zdj- Jeeli mimo wszystko jestemy zdecydowani wyko-ciami, nie odwrotnie. Niestety, w moim przypadkuna takowy projekt, warto w tym celu o wszystko wypy- nie ma takiej moliwoci - Jakub pozostaje na razieta raczej po imprezie, unikniemy niedomwie i b-na Wyspach i tam te bdzie wykonywa zaprojekto-dw w komunikacji. Po teje imprezie pamitaem tylko,wany tatua. Ta ostatnia informacja pogrya pomyse mia to by projekt, na tatua ktry to Jakub ju posia- analogowego wykonania tego przyjacielskiego zle-da na ramieniu (czy jako tak). Nastpnego dnia Jakubcenia - przy mniejszych projektach warto wyodrbniz wybrank swego serca odlecia na wyspy brytyjskie sobie sam tatua do poprawy, wydrukowa i poba-i zrozumiaem, e pozostaa nam tylko internetowa wi si starym dobrym cienkopisem. Z Jakubem zde-droga komunikacji. Z tego magicznego rda dowie- cydowalimy si jednak na wikszy projekt, wiec pro-dziaem si w kocu, e projekt ma by na adaptacj jektowanie cyfrowe byo jak najbardziej wskazane.starego wzoru na skrze do wikszego tworu. Bazowa bdziemy zazwyczaj na wyobrani, pamici, Bardzo wanym punktem, wedug mnie, oczywicie jak i na naszych szkicach, ale take moemy liczy naprzed wykonaniem projektu tatuau, jest poznaniewyobrani tatuujcego. 11zdjciAProsimy naszego delikwenta o zdjciainteresujcego nas kawaka ciaa (najle-piej z wielu rnych uj) oraz o dokadnezdjcia tatuau (pod rnymi ktami),ktry to mamy udoskonali, aeby dobrzewyobrazi sobie przestrze robocz w 3D. Jeeli zle-ceniodawca posiada ju jaki tatua, a my chcieliby-my co z nim zrobi, przemalowa czy nada innyksztat caoci, warto nasz pomys skonsultowa ze zna- ju wiekowy i blednie. Oglnie rzecz biorc, dowiemyjomymi z brany tatoo. Dowiemy si wwczas midzy si, e mao moemy zrobi z czym, co ju jest, orazinnymi o tym, i kolor biay jest najtrudniejszy do ka-e wszystko mona przenie na skr, jedynie trzebadzenia, e na ciemne, czarne cienie nie ma ju ad- sobie zdawa spraw z jej specyfiki oraz z przestrzen-nych szans - chyba e obecny tatua naprawd jest noci bryy ciaa ludzkiego..psd 03/2010www.psdmag.org/pl 49 3. warsztaty 2 3 2 3 pieRwsze KResKi szyBKie cieNiOwANieZ ugruntowan wiedz i wyobrani zape- Pomagamy sobie cieniowa, tworzcnion widzianymi tatuaami zasiadamy donow warstw, w trybie przeroczystocinaszego projektu. Wybieramy fotk, na kt- Ostre wiato/Hard light. Malujemy po niejrej widzimy najwicej tatuau do przerbki,mikkim okrgym przeroczystym pdz-wrzucamy wybran fotk do Photoshopa lem duych rozmiarw. Bardzo atwo w ten - przecigajc z okna na ikonk PS (np. na pulpicie). sposb pocieniujemy duy obszar, podkrelajc jedy- W Zakadce Warstwy/Layers ustawiamy nowa pustnie ciemniejsze miejsca i nie stracimy wczeniej wyko- warstw i na niej zaczynamy kreli. Wybieramy Pdzel nanych ksztatw. Gdy ju nas zmczy malowanie, klawiszem [B], jeeli jestemy posiadaczami tabletu a ilo pomysw na rozwinicie motyww w projek- graficznego, polecam uywanie pdzla, ktrego prze- cie ograniczy si do jednego, tego wanie, ktry nas roczysto zmienia si wraz z naciskiem pirka, a gaba-ju nawet zdy zmczy, nadchodzi czas na zwe- ryty pdzla zmienia na klawiaturze klawiszami [[] i []]. ryfikowanie naszej pracy, innymi sowy, dajemy sobie Teraz pobieramy sobie jakie dwie skrajne barwy, ktrechwile relaksu przy herbacie, starajc si dostrzec bdziemy podczas pracy przecza klawiszem [X],swoje bdy lub elementy, z ktrymi troszk przesadzi- pamitamy rwnoczenie, e pod [E] mamy Gumk limy. W moim przypadku musiaem przez cay czas i zaczynamy sobie kreli na pustej warstwie, dorysowu- pamita o tym, i projekt mia pokrywa zdecydo- jc rnorakie motywy do tego, co widzimy w tle. Przezwanie wiksz powierzchni ciaa nieli tylko rami. cay czas staramy si pamita o w miar jednolitym kli-Staraem si wic sobie pozostawia w kilku elemen- macie oraz tematyce naszego tworu. Pamitamy take, tach mae furtki do dalszego rozwinicia projektu na i to wanie nasza wyobrania jest w tej chwili najcen-innych partiach ciaa. niejszym narzdziem. 4 ResztA4Poprawiamy drobne szczegy oraz poka- zujemy przedwstpny projekt odbiorcy kocowemu, jeeli klientowi podoba si nasza dotychczasowa praca, wypytu- jemy, ktre elementy chciaby jeszcze zmieni albo doda. Uzbrojeni w dodatkow wie- dz zabieramy si do obrbki reszty ciaa klienta. Jak poprzednio, wrzucamy interesujce nas ujcia do PS. W moim przypadku jest to ujcie ramienia i klatki pier- siowej oraz plecw take z interesujcym nas ramie- niem. Jak poprzednio, dodajemy po nowej warstwie dla kadego ujcia oraz warstw, na ktrej bdziemy pracowa. Najlepiej umieci sobie take nasz dotychczasow prac z ramieniem gdzie z boku lub nawet wszystkie ujcia obok siebie. Dugo patrzymy, zastanawiamy si, wyobraamy sobie i przypominamy sobie sowa zainteresowanego, wychylajac kolejny kubek herbaty.50.psd 03/2010www.psdmag.org/pl 4. DZiara DLa jaKuBa 55pRzdZabieramy si w kocu do pracy i zaczy-6namy od klatki piersiowej, nie zapomina-jc o tym, i cay nasz projekt ma stanowijedn du cao. Jak wczeniej, wybie-ramy dwie skrajne barwy i puszczamywodze fantazji. Z czasem bdziemy wpada nanowe pomysy, warto wtedy uywa dobrodziejstwa wpostaci Warstw/Layers, poniewa nie kady z naszychpomysw moe okaza si dobry. Co jaki czas two-rzymy sobie now warstw w trybie Ostre wiato/Hardlight lub Nakadka/Overlay w celu nieszkodliwegopocieniowania poszczeglnych elementw. Bardzoatwo moemy uzyska efekt wypukoci ciaa ludz-kiego wzgldem biomechanicznych wzorw, akcen-tujc krawdzie jasnym kolorem, wypuke elementynatomiast przyciemniajc. Pamitamy o tym, i jest toprojekt tatuau, gdzie nie do koca musimy si trzy-ma zasady konsekwencji kierunku owietlenia i wyni-kajcych z niej konstrukcji cieni.6tyKonsekwentnie zajmiemy si teraz ple-cami klienta, zaczynamy od odwzoro-wania na tym ujciu tych elementw,ktre ju wymylilimy i bd widoczne.Nadal aktywnie dziaa wyobrania prze-strzenna, staramy si czy ju istniejce motywyz ramienia z nowo-powstaymi. Zgodzilimy si wspl-nie z Jakubem, i powinien si pojawi motyw gra-mofonu, a tytu pyty tam umieszczonej pozostawiempod rozwag zleceniodawcy. Aby podkreli kon-trasty oraz uwydatni jasne elementy, scalamy ele-menty tatuau [Ctrl]+[E] i kopiujemy nasz twr na war-stwach, nakadamy na nasz skopiowan warstww trybie Nakadka/Overlay ok. 60% krycia. Jest to cie-kawa metoda, aczkolwiek niekoniecznie pasujcado kadej sytuacji. Zanim j wykonamy warto zrobisobie kopi naszej pracy - zgrupowa istotne warstwy[Ctrl]+[G], skopiowa je i ukry - a wszelkie operacjewykonywa na powstaej kopii warstw. Oczywicie taze zdjciem nie ruszamy w adnym wypadku..psd 03/2010 www.psdmag.org/pl51 5. 7warsztaty7 8 AKceNt KOLORystyczNy pRzyGOtOwANie dO Od pocztku caego projektu walczyem Zasadniczo projekt mamy gotowy, teraz z Jakubem o kolory, Jakub chcia mie musimy go przygotowa, tak aeby oso- wszystko czarno-biae, ja staraem si prze-bie wykonujcej go byo najwygodniej. W pchn plan uycia na zasadzie akcentutym celu skonsultowaem si ponownie ze jakiego innego koloru. Zdecydowaemznajomymi zajmujcymi si tatuowaniemsi owietli na czerwono element na klatce piersio-ludzi. Dowiedziaem si m.in. i rozkadanie na siatcewej wygldajcy jak oko terminatora, ktre to a pro- projektu takich gabarytw jest w tym przypadku nie-sio si o ten zabieg. W celu wykonania owego zada- trafionym pomysem, gdy nie mamy moliwoci zmie-nia, stworzyem now warstw w trybie przenikania rzenia klienta i istniejcego tatuau, wic dokadneNakadka/Overlay ok. 95% krycia, na ktrej jasnym wymiarowanie nie wchodzi w gr. Bdziemy musielikolorem owietliem podany obiekt. Nastpniezaufa umiejtnociom i wyobrani osoby wykonu-z zakadki Warstwy/Layers uyem efektu Naoenie jcej nasz projekt na ciele. Zasugerowano mi tylko,koloru/Color overlay oraz ustawiem agodne wiato/i przydaaby si moliwo przyjrzenia si dokad-Soft light i krycie na 65%, wybierajc oczywicie odpo- niej wzorowi z bliska. Konsekwentnie do kadego uj-wiedni barw, w tym wypadku czerwon. Nie jest cia wrzucamy now warstw nad tem, wypeniamyto metoda, ktra pasuje do kadej sytuacji, jednake- Wiadro z farb/Paint bucket tool - j jakim koloremwarto pozna t moliwo kolorowania obiektw. rnym od czarni i bieli, gdy nie chcemy, aeby jasneelementy przestay by widoczne, ukrywamy klienta,zostawiamy sam wzr tatuau i zapisujemy w forma-cie JPG w duej rozdzielczoci. 8 Po ukoczeniu projektu wysyamy wszystko do Jakuba, z nadziej, e czowiek tatuujcy nasz wzr zaanga- uje si w tatua co najmniej tak jak ja. Jak widzicie, Photoshop z odrobin kreatywnoci potrafi wiele zdziaa, nie licz si czsto super funkcje programu tylko sposb, w jaki go wykorzystujemy. Marcin Rubinkowski www.rubinos.pl52 .psd 03/2010 www.psdmag.org/pl