DT Paisje Informatike

Download DT Paisje Informatike

Post on 26-Oct-2014

86 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Dokumentat standarde te tenderit</p> <p>Miratohet Drejtori i Prgjithshm Arben PINARI</p> <p>REPUBLIKA E SHQIPERISE DREJTORIA E PRGJITSHME E SHRBIMIT T TRANSPORTIT RRUGOR</p> <p>DOKUMENTAT STANDARDE T TENDERIT PR KONTRATAT E FURNIZIMIT TE MALLRAVE - Procedura e Hapur elektonike Blerje paisje informatike</p> <p>Referenca e prokurimit 015 38 1 03</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>Tabela e Prmbajtjes1. NJOFTIMI I KONTRATS .......................................................................................... 2. INFORMACION I PRGJITHSHM PR PROCEDURN................................... 3. UDHZIME PR OFERTUESIT ................................................................... 4. KUALIFIKIMI ................................................................................................ 13 ............................................................................ 16 18 19 20 21 5. VLERSIMI I OFERTAVE 3 8 9</p> <p>6. INFORMACION PR ANKIMET ADMINISTRATIVE N DISPOZICION T OPERATORVE EKONOMIK 7. NNSHKRIMI I KONTRATS................................................................................... 8. INFORMACION MBI DOKUMENTAT E TENDERIT.............................. 9. SHTOJCAT...........................................................................................................</p> <p>2</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>NJOFTIMI I KONTRATS Seksioni I Autoriteti Kontraktor</p> <p>I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rugor Adresa Rr. Irfan Tomini (Ish-Zyrat e OA-se) Tirane Tel/Fax Fax. 04/22 47 715 E-mail dpshtrr@dpshtrr.gov.al Adresa e Internetit www.dpshtrr.gov.al I.2 Emri dhe adresa e personit prgjegjs: Emri Adela Dani Adresa Rr. Irfan Tomini (Ish-Zyrat e OA-se) Tirane Tel/Fax Fax. 04/22 47 715 E-mail Adela.Dani@dpshtrr.gov.al I.3 Lloji i autoritetit kontraktor dhe aktiviteti ose aktivitetet kryesore: Institucion qndror Institucion i pavarur Njesite e qeverisjes vendore Tjetr X Objekti i kontrats</p> <p>Seksioni II II.1</p> <p>Lloji i Kontrats Pun </p> <p>Shrbime </p> <p>Mallra X</p> <p>Lloji i Kontratave pr pun publike Realizimi i puneve </p> <p>Projektimi realizimi i puneve </p> <p>Lloji i Kontratave Publike pr Shrbime Konkurs Projektimi Shrbime Konsulence </p> <p>Shrbime t tjera 3</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>Lloji i Kontratave Publike pr Mallra Blerje Qira Leasing Blerje me kste X II.2 Prshkrim i shkurtr i kontrats 1.</p> <p>Nj kombinim i tyre </p> <p>Fondi limit 6.244.697 lek (gjasht milion e dyqind e dyzet e katr mij e gjashtqind e nntdhjet e shtat) lek pa TVSH 2. (Qellimi i kontrats, sasite) Blerje paisje informatike pr nevoja t DPSHTRR-s. Nr Emertimi i materialeve 1 Kompjuter 2 UPS 600 VA 3 Printer laser Njesia Cope Sasia 60 60 35</p> <p>II. 3 Kohzgjatja e kontrats ose afati kohor pr ekzekutimin: Kohzgjatja n muaj ose dit 30 ose duke filluar nga</p> <p>//</p> <p>me prfundim n</p> <p>//</p> <p>II.4 Vendndodhja e objektit te kontrats: Drejtoria e Prgjithshme e Shrbimeve t Transportit Rrugor, n adres: Rruga Irfan Tomini (Ish-zyrat e OA) Tiran. II.5 Ndarja n LOTE: Po Jo X</p> <p>Nse po, II.6 Prshkrim i shkurtr i loteve (Sasia ose synimi dhe fondi limit i LOTEVE) 1_____________________________________________________________________________2. ____________________________________________________________________________3.__ ________________________________________________________________________etj II.7 Opsionet: Numri i rinovimeve t mundshme (nse ka): Ose: nga n </p> <p>II.8</p> <p>Do t pranohen variantet: 4</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit Po II.9 Kontrat n kuadrin e nj Marrveshjeje t veant ndrmjet Shqipris dhe nj Shteti tjetr Po Jo X II.10. Gjate procesit te prokurimit ne fushen e Teknologjise te Informacionit dhe Komunikimit (TIK) jane perdorur standartet e pregatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit: Po Jo X II.11. Gjate procesit te prokurimit ne fushen e Teknologjise te Informacionit dhe Komunikimit (TIK), ne rastin kur standartet jane te pa-aplikueshme, eshte marre miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Po X Jo Seksioni III Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik Jo X</p> <p>III.1 Krkesat per Kualifikim III.1.1 Kapaciteti Ligjor i operatorve ekonomik, duke prfshir krkesat lidhur me regjistrimin n regjistrat profesional ose tregtar: Informacione dhe formalitete t nevojshme pr t vlersuar nse jan prmbushur krkesat: T prcaktuara n Shtojcn 7 t dok. t tenderit. Informacione t mtejshme n dokumentat e tenderit III.1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Informacione dhe formalitete t nevojshme pr t vlersuar nse jan prmbushur krkesat: T prcaktuara n Shtojcn 7 t dok. t tenderit. Informacione t mtejshme n dokumentat e tenderit III.1.3 Kapaciteti teknik: Informacione dhe formalitete t nevojshme pr t vlersuar nse jan prmbushur krkesat: T prcaktuara n Shtojcn 7 t dok. t tenderit. Informacione t mtejshme n dokumentat e tenderit III.2 Sigurimi i Oferts: N 2% t vlers s Fondit limit t prokurimit, q sht i barabart me shumn prej 124.894 (njqind e njzet e katr mij e tetqind e nntdhjet e katr) lek.</p> <p>Seksioni IV</p> <p>Procedura 5</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>IV.1</p> <p>E kufizuar X IV.2 Kriteret e przgjedhjes s fituesit: A) mimi m i ult X Ose B) oferta m e ult e vlersuar </p> <p>Lloji i procedurs: E hapur</p> <p>Me negocim </p> <p>Konkurs projektimi </p> <p>lidhur me rndsin: mimi ose</p> <p>Cilsia</p> <p> , etj.</p> <p>Informacione t mtejshme n dokumentat e tenderit. IV.3 Afati kohor pr dorzimin e ofertave ose krkesave pr pjesmarrje: Data: 01/08/2012 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 Vendi:. Websiti zyrtar i Agjencis s Prokurimit Publik, https://www.app.gov.al IV.4 Afati kohor pr hapjen e ofertave ose krkesave pr pjesmarrje: Data: 01/08/2012 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 Vendi:. Websiti zyrtar i Agjencis s Prokurimit Publik, https://www.app.gov.al. dhe Drejtoria e Prgjithshme e Shrbimeve t Transportit Rrugor. IV.5 Periudha e vlefshmris s ofertave: 150 shprehur n dit) IV.6</p> <p>(njqind e pesdhjet dit)</p> <p>(e</p> <p>Gjuha (-t) pr hartimin e ofertave ose krkesave pr pjesmarrje: Shqip Tjetr X Anglisht _______________</p> <p>Seksioni V V.1</p> <p>Informacione plotsuese</p> <p>Dokumenta me pages: Po _________ Jo mimi X _______</p> <p>Nse Po Monedha</p> <p>V.2 Informacione shtes (vendi, zyra, mnyrat pr trheqjen e dokumentave t tenderit) 6</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit N mnyr elektronike, n faqen zyrtare t APP-s, n adresn www.app.gov.al. Data e shprndarjes s ktij njoftimi</p> <p>09/07/2012, ora 8.00</p> <p>7</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>2. 2.1</p> <p>INFORMACION I PRGJITHSHM PR PROCEDURN Procedura e prokurimit publik do t kryhet n prputhje me Ligjin nr.9643, dat 20.11.2006, Pr Prokurimin Publik, me Rregullat pr Prokurimin Publik, miratuar me VKM nr.1, dat 10.01.2007, dhe me kt Dokumentacion Tenderi. do operator ekonomik ftohet t dorzoj ofert. Kontrata do ti akordohet atij Operatori Ekonomik q ka dorzuar ofertn e vlersuar si m e mira, bazuar n kriteret e prcaktuara n DT. N prputhje me Nenin 24 t LPP Autoriteti Kontraktor mund t anulloj procedurn e prokurimit pr nj nga arsyet e mposhtme: 1) 2) 3) 4) 5) 6) nuk sht paraqitur asnj ofert brenda afateve kohore; asnj nga ofertat e paraqitura nuk prputhet me kriteret e prcaktuara n dokumentat e tenderit; t gjitha ofertat e pranuara prmbajn mime q e tejkalojn buxhetin e Autoritetit Kontraktor, t parashikuar pr nj kontrat t caktuar; numri i ofertave t pranueshme q jan paraqitur sht m i vogl se 2 (dy) dhe nuk sigurohet konkurenc e mirfillt; pr arsye t tjera t vrtetueshme, jasht kontrollit t Autoritetit Kontraktor dhe t paparashikueshme n kohn e botimit t procedurs s prokurimit, n emr t interesit publik; kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit t shkronjs b dhe t piks 3 t nenit 64 t LPP-se</p> <p>2.2</p> <p>2.3</p> <p>T gjith Operatort Ekonomik q kan dorzuar nj ofert ose kan marr pjes n procedur do t njoftohen pr vendimin e marr dhe arsyet pr anullimin e procedures s prokurimit brenda 5 ditve nga marrja e ktij vendimi. 2.4 Termat e prdorur n Dokumentat e Tenderit kan kuptimet e mposhtme: Person(-a) i(t) Autorizuar - person(a) t autorizuar nga Autoriteti Kontraktor t veprojn n emr t tij dhe person(a) t autorizuar me Prokur t Posame, autorizim me shkrim ose me nj mnyr tjetr ligjore pr t vepruar n emr t Ofertuesit. Autoriteti Kontraktor [emri i autoritetit kontraktor] LPP - Ligji Nr. 9643, dat 20.11.2006, Pr Prokurimin Publik. Procedura e Prokurimit procedur e kryer nga Autoriteti Kontraktor, bazuar n kt Dokumentacion Tenderi. Rregullat e Prokurimit Publik Aktet nnligjore t nxjera n zbatim t LPP, q prfshin ve t tjerave, Rregullat e Prokurimit Publik, t miratuara nga Kshilli i Ministrave me VKM nr.1, dat 10 .01.2007. 8</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>Operator Ekonomik do person fizik ose juridik, ose do grup personash t till, q ofron n treg furnizimin e mallrave. Ofertues do operator ekonomik q ka paraqitur nj ofert, n pajtim me DT. DT ky Dokumentacion Tenderi. 3. UDHZIME PR OPERATORET EKONOMIKE</p> <p>Mnyrat e komunikimit me ofertuesit 3.1 I gjith komunikimi dhe shkmbimi i informacionit (korrespondenca) ndrmjet Autoritetit Kontraktor dhe Operatorve Ekonomik duhet t bhet me shkrim, si prcaktohet n Nenin 22 t LPP. N veanti, komunikimi dhe shkmbimi i informacionit kryhet nprmjet ________ (psh, post, faks, mjete elektronike (n adres interneti t prmendur n seksionin 2 t DT). Do t konsiderohet se korrespondenca sht dorzuar n kohn e duhur, nse prmbajtja e saj, me shkrim, sipas nenit 22 te LPP, ka mbrritur tek Autoriteti Kontraktor para skadimit t afatit kohor.</p> <p>3.2</p> <p>Hartimi i oferts 3.3 Operatort Ekonomik jan t detyruar t prgatisin oferta, n prputhje me krkesat e prcaktuara n kto DT. Ofertat q nuk prgatiten n prputhje me kto DT do t refuzohen si t papranueshme. Operatori Ekonomik prballon kostot q lidhen me prgatitjen dhe dorzimin e oferts s tij. Autoriteti Kontraktor nuk sht prgjegjs pr kto kosto. Oferta dhe t gjith dokumentat e korrespondenca q lidhet me ofertn, e shkmbyer ndrmjet Operatorit Ekonomik dhe Autoritetit Kontraktor duhet t prgatiten n gjuhn shqip/ose _____________ (nse sht e zbatueshme). Materialet mbshtetse dhe literatura e printuar, q paraqitet nga Ofertuesi mund t jet e shkruar edhe n nj gjuh tjetr q prdoret gjersisht n tregtin ndrkombtare, me kusht q kto dokumenta t shoqrohen me prkthimin e duhur n gjuhn e oferts, t fragmenteve prkatse. (opsion). Nj takim sqarues do t organizohet n _________ (dd/mm/vv) n mnyr t till q Operatort Ekonomik t mund t familiarizohen me DT dhe krkesat e saj. Pjesmarrja sht fakultative, por Operatori i interesuar Ekonomik duhet t konfirmoj paraprakisht me shkrim synimin e tij pr t marr pjes n kt vizit. Gjat takimit do tu jepen informacione shtes e shpjegime, t cilat do tu shprndahen t gjith Operatorve Ekonomik. T gjitha kostot e Operatorve Ekonomik q lidhen me takimin duhet t mbulohen nga vet ata. . Pr t organizuar takimin ju lutem kontaktoni: (prcaktoni personin e kontaktit) 9</p> <p>3.4 3.5</p> <p>3.6</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit</p> <p>3.7</p> <p>Origjinali i ofertes duhet t shtypet ose t shkruhet me boj q nuk fshihet. T gjitha flett e oferts duhet t lidhen s bashku dhe t numerizohen. T gjitha flett e oferts, prve literaturs s pandryshueshme e t printuar duhet t pajisen me iniciale ose t nnshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. do ndryshim n ofert duhet t jet i lexueshm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar. Pr m tepr, n rast t ofertave t paraqitura nga nj bashkim operatorsh ekonomik, oferta duhet t shoqrohet me Prokurn/autorizimin me Shkrim pr Personat e Autorizuar q do t prfaqsojn bashkimin gjat procedurs s prokurimit (Prokura mund t prfshij edhe autorizimin pr t nnshkruar nj kontrat). Oferta duhet t prfshij dokumentat e mposhtm: a) Formulari i Deklarimit t Oferts dhe Formulari i mimit t Oferts, plotsuar n prputhje me modelin e bashkangjitur si Shtojcat 1 dhe 2 t DT. b) Dokumentat q lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj) ___________ , ___________ , ___________ . c) Dokumentat dhe vrtetimet e prmendura n Seksionin 4 t DT. ) (Opsion) ofertn alternative teknike (nse parashikohet) Nj Operator Ekonomik duhet t paraqes vetm nj ofert.</p> <p>3.8</p> <p>Fshehtsia 3.9 Neni 25 i Ligjit prcakton se: Pa cnuar dispozitat e ktij ligji mbi detyrimin pr botimin e kontratave t prokurimit dhe t informacioneve pr kandidatt dhe ofertuesit, sipas neneve 21 e 57 t ktij ligji, autoriteti kontraktor nuk duhet t bj publik informacionet e marra nga operatort ekonomik, t etiketuara si konfidenciale. Ky lloj informacioni prfshin veanrisht aspektet teknike, sekretet tregtare dhe informacionet konfidenciale t ofertave Autoriteti Kontraktor i krkon Kandidatve/Ofertuesve q n momentin kur dorzojn informacion pran tij, t specifikojn se cila pjes e tij duhet t konsiderohet si e fsheht, mbi baza dhe pr sa koh duhet t ruhet si e till. N asnj rrethan mimet e ofertave nuk mund t konsiderohen si konfidenciale/t fshehta. Ofertuesi duhet t rendis (n formatin e prcaktuar si Shtojca 4), at pjes t informacionit q duhet t ruhet i fsheht dhe arsyet pr t. 3.10 Operatort Ekonomik duhet t dorzojn vetem ofertn origjinale t futur n nj zarf jotransparent, te mbyllur, t vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresn e Ofertuesit dhe t shnuar: Ofert pr furnizimin e __________ mallrave; Nr Kontrats_______________ MOS E HAPNI, ME PRJASHTIM T RASTEVE KUR SHT I PRANISHN KOMISIONI I VLERSIMIT T OFERTS, DHE JO PARA ___________ (dd/mm/vv) ______ors. 10</p> <p>Dokumentat Standarde t Tenderit Kur oferta krkohet t paraqitet me mjete elektronike operatort ekonomike duhet t dorzojn ofertn n mnyr elektronike n faqen zyrtare t web-it t APP-s, www.app.gov.al. 3.11 Ofertuesit mund t modifikojn ose t trheqin ofertat e tyre, me kusht q ky modifikim ose trheqje t kryhet para afatit kohor prfundimtar pr paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe trheqjet duhet ti komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para dats s fundit pr dorzimin e ofertave. Seksioni 3.10 i DT trajton pikrisht deklaratat e Ofertuesve lidhur me modifikimin ose trheqjen e ofertave t tyre. Pr m tepr, zarfi q prmban deklaratn e Ofertuesit duhet t shnohet prkatsisht: MODIFIKIM OFERTE ose TRHEQJE OFERTE. N rastin e prokurimit elektronik ofertuesi mund te modifikoj n cdo koh ofertn deri para afatit kohor prfundimtar pr hapjen (dorzimin) e ofertave pa patur nevoj pr ndonj komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen n llogarin e tij n faqen zyrtare t web-it te APP-s, www.app.gov.al.</p> <p>Llogaritja e mimit 3.12 Operatori Ekonomik duhet t plotsoj Formularin e Deklarimit t Oferts dhe Formularin e mimit bashkangjitur me kto DT, duke prcaktuar mallrat q do t levrohen, nje pershkrim te shkurter te mallrave, sasit dhe mimin e tyre. T gjitha mimet duhet t kuotohen n Monedhn Shqiptare (Lek), duke prfshir edhe tatimet q zbatohen, por pa prfshir TVSH. Nse mimet kuotohen n nj monedh t huaj, ather ato duhet t kthehen n Lek Shqiptare dhe kursi i shkmbimit duhet t jet ai i fiksuar nga Banka Qndrore e Shqipris n ditn kur publikohet njoftimi i kontrats dhe duhet t ruhet n at kurs shkmbimi deri n skadimin e periudhs s vlefshmris...</p>