Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa ... ?· hemogram Dr. Tiraje Celkan Pediatrik…

Download Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa ... ?· hemogram Dr. Tiraje Celkan Pediatrik…

Post on 25-May-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>hemogram</p> <p>Dr. Tiraje CelkanPediatrik Hematoloji-Onkoloji</p> <p>Cerrahpaa Tp Fakltesi2018 </p> <p>CBC= hemogram </p> <p>Lab tetkiklerinin kral En sk WBC baklyor Bakteriyel enf gstermede &gt;15 X109%38-86 duyarlk ve %53-85 zgllkNPV %89-98PPV %6-46</p> <p>Hangi tetkikleri istiyoruz </p> <p>CihazalmaPrensipleri</p> <p> Elektrikselmpedans, Iksamateknolojisi</p> <p>(opticalscatter),salannmiktarnnvetipinin(difraksiyon,refraksiyonverefleksiyon)analiziilehcrelerinsaysveboyutununsaptanmas,granlasyonu</p> <p> kisibirarada, Peroksidazvefloresans</p> <p>boyamateknii 4</p> <p>Gelien teknoloji, her geen gn yeni bir parametre </p> <p>Hemogram nedir llen </p> <p>parametrelerHb, MCV, RBCHb absorbans</p> <p>spectrofotometre ile </p> <p>Trombosit , WBC</p> <p>Hesaplanan parametrelerMCH, MCHC, and hematocrit</p> <p>Cihazla saym </p> <p> Uyarlar(Flag???) Cihazproblemleri Analitiketkileim Normaldeolmayanhcrelerinvarl</p> <p>ElektronikSayclarnGvenirlilii</p> <p>Coefficient variation (CV)</p> <p>Hcre tipi Manuelyntem (%)</p> <p>Elektronik sayc(%)</p> <p>Eritrosit 11 1</p> <p>Hb 2 </p> <p>TamKanSayminHataKaynaklar</p> <p> Akarnnaalnmasnagerekyok. Uzunsreliturnikeuygulanmas</p> <p>(hemokonsantrasyon), Kapillerveyavenzkan, Antikoaglankaynaklhatalar,</p> <p>yanltp Yetersizveyafazlaantikoaglan, Yetersizkartrma, Laboratuvarageulatrmaveya</p> <p>gealma, Dirnaldeiim,postr,</p> <p>9</p> <p>Yetersizkartrma</p> <p> Enaz2dak.mekanikkartrcda</p> <p> Elle810kez(kanalnralnmaz),</p> <p> Hemenallmayacaksamekanikkartrcdabekletme,</p> <p> +4Cdesaklanmsanceodassnagetirilipsonrakartrlmasgerekir,</p> <p> zellikletrombositsaysnetkiler(kolayagregatoluturmazellii)</p> <p>Dacie and Lewis, Pract Haematol 200210</p> <p>NeKadarSredeAnaliz?ILaboratuvarortamnda(odassnda)veya+4Cde24saatsrebekletildiindezelliklesaysaldeerlerdebelirginbirdeiimolmad,</p> <p>Dierparametrelerodassnda6saat,+4Cde24saatstabilkalmakta,</p> <p>EnazstabilolanparametreMPV, 26saatiindeRetiklositlerodascaklnda12gn,+4Cde35gn,</p> <p>Yldz , Anemiler 200111</p> <p>NeKadarSredeAnaliz?II</p> <p>rneklerodassndaortalama37gnarasndabekletilmi,</p> <p>Hergnbirkezsaymyaplm,Hb,eritrositveMCH7gn,Lkositsays3gn,Trombositsays4gnboyuncastabil,MCV,MPV,HctveRDWninartt,, GulatiGL,ArchPatholLabMed2002</p> <p>12</p> <p>MCHC iki gn sonra azalyorEn az etkilenen parametre MCH Is veya Bekleme eritrositlerde ime.MCH azalr .Hipokromi artar </p> <p>DirnalPosturalDeiim</p> <p>Hbveeritrositlerdedeiim~%3,retiklositlerde%20,Totallkosit~%14,ntrofil~%10,Lenfositler~%14,eozinofil~%20Trombositlerde~%5Posturaldeiimplazmavolmilikisi,Sabahveistirahattaminimumsaylar,</p> <p>Dacie and Lewis, Pract Haematol 200213</p> <p>Kapiller-Venz Kan FarkEritrosit, Hct, ve Hb deerleri kapiller</p> <p>kanda hafif yksek, Total lkosit ve ntrofil says ~%8 Monosit says ~%12 Trombosit says ~%9 ocuk hekimleri !!!!!! zellikle </p> <p>yenidoanda</p> <p>Daae LNW, J Clin Lan Invest 198814</p> <p>Manuel Hct&gt; hemogram HctHct takiplerinde !!!!!!!</p> <p>Kan Saym aletini etkileyen durumlar</p> <p> Souk agltininler (RBC ,HCT ,MCV ) Lipemi ve ikter (Hb ,MCH ,MCHC ) Hemoliz (RBC ,HCT ,MCHC ) Anormal Hb (WBC , Hb )Mikrosit (RBC ) Eritroblast (WBC ) Trombosit kmesi (PLT ,WBC )WBC&gt;50 000 (Hb , RBC , HCT Bekletilmi kan (MCV ,Plt ,MPV )</p> <p>evresel Kan Yaymas Ne Zaman ncelenmeli?Parametre Sonu</p> <p>MCV 100 fl (yeni doanlar hari)RDW &gt;%16Lkosit 11.000/mm3</p> <p>Trombosit 700.000/mm3</p> <p>Eozinofil &gt;%10Bazofil &gt;%3.5Uyar varl: blast, eritroblast, trombosit kmesi, immatrgranlosit, atipik lenfosit,</p> <p>Lkosit forml rapor edilmediindeTrombosit saysnn kontrolnde, eritrosit inklzyoncisimciklerinin aratrlmasnda, malarya, filarya veyatripanozom gibi infestasyonlarda</p> <p>Her hemogramda PY mutlaka baklmal </p> <p>Yeni Otomasyon parametreleri</p> <p>CHCM : cellular Hb concentration meanHDW : Hb distribution width, </p> <p>anizokromi PDW : Platelet distribution width</p> <p>Her hemogramda </p> <p>Eritrositler Lkositler ntrofiller Trombositler </p> <p>Baklmal !!!!!!!!!Ya bilinmeli </p> <p>MCValtsnr:70+ya..MCVstsnr:84+(yax0,6)</p> <p>Normalibilmeden,anormaldeerlendirilemez</p> <p>Anemide eritrosit indisleri 1930Wintrobe </p> <p>Kurallar </p> <p>3ler kural ESX3= HbHbX3=Hct5ler kurallk 5 gn PNL&gt;lenfo 5gn-5 ya lenfo&gt;PNL </p> <p>HbSiyanmethemoglobin yntemi ile </p> <p>fotometrik -2SD ortalama</p> <p> YD 13.5 16.5 1-3 ay 9-10 11.5-14 3-6 ay 9.5 11.5 0.5-2 ya 10.5 12 2-6 ya 11.5 12.5 6-12 11.5 13.5 &gt;15 e 13 &gt;15 K 12 Gebe 11</p> <p>23</p> <p>Mean Corpuscular (Cell)VolumeOrtalamaEritrositHacmi</p> <p>Direktolarakllenparametre,</p> <p>Anemilerinmorfolojiksnflamasndanemli,</p> <p>Ykseklenfositsays,HiperglisemiMCV</p> <p>24</p> <p>EritrositHistogramlar</p> <p>50 80 150Volm (flt)</p> <p>RBC</p> <p>Says</p> <p>%</p> <p>Paralanmeritrositler</p> <p>Eritrositaggregatlarsoukagltininler</p> <p>RBC</p> <p>Says</p> <p>%50 80 150</p> <p>Volm(flt)</p> <p>25</p> <p>Sideroblastikanemi </p> <p>RBC</p> <p>Says</p> <p>50 90 150Volm(flt)</p> <p>MKROSTOZ</p> <p>MCV (OEH)mean corpuscular volume</p> <p>Normal erikin 80-90 fl (3)-2SD ortalama</p> <p>Yenidoan 95 1050.5-2 ya 70 782-6 ya 75 816-12 ya 77 86</p> <p>RDW</p> <p> RDWCV:%14, RDWSD:45fltMikrositozlaseyreden</p> <p>anemilerinayrctanda, DEARDWartm talasemitayclnda</p> <p>normal, Anemibalangevre</p> <p>RDWdeeriykselmekte,</p> <p>Yzde</p> <p>%</p> <p>50 150 Volm (fl)</p> <p>20</p> <p>100</p> <p>RDWCV(%):(SDMCV)x100</p> <p>RDWSD(fL)</p> <p>Yldz,Anemiler200127</p> <p>RDW . lm ???</p> <p>RDW ????? Besinsel Mikrositoz ve normal RDW . Thalasemi minor yada KHA </p> <p> Mikrositoz ve RDW yksek . DEA Normositik anemi ve RDW yksek .hemoglobinopati, erken </p> <p>evre DEA &amp; dier ?</p> <p> Birok beta ve alfa talasemide ..RDW yksek DEA da .RDW normal </p> <p>Hindistan 2091 ocuk RDW</p> <p>Dier hastalklar ve eritrosit indisleri RDW</p> <p> Metaanaliz yal hasta RDW nin her %1 art .. lm risk art %14 </p> <p> RDW ..enflamasyon ve oksidan marker.IL-6 ve selenyum etkisi ile RDW de deiim </p> <p> KVS hastalklarnda . Kalp yetmezlii olan hastalarda her eit lmde bamsz bir risk faktr </p> <p> Benzer ekilde youn bakm hastalarnda eks gstergesi MI hastalarnda anemi varlndan bamsz olarak kt sonu Gram negatif bakteremisi ..eks olanlarda RDW yksek Sistolik ve diastolik tansiyonla paralel giden deerler Travma , enflamasyon ve oksidan hasarlarda RDW artyor </p> <p>anemi olmakszn </p> <p> Manuelsaymdadahadorusonu Iksalmteknolojisiile, Sayvematrasyondeerlendirme Normaldeer%0.52, 4080bin/mm3 normaldeer, &gt;Yzbin/mm3 deerlerde hemolizveyatedaviedilmekteolananemiler,</p> <p>Retiklosit Generitrositler</p> <p>32</p> <p>YeniRetiklositParametreleri</p> <p> mmatre retiklosit fraksiyonu(IRF)Retiklosit ndeksleriMCVrCHrHDWrCHCMr</p> <p> Erkendnemdemireksiklii, Eritropoezin yaplanmasndaerkendnemgstergesiKkhcrenaklindekemikiliininyeniden</p> <p>yaplanmasnda(engrafmannda)erkengsterge</p> <p>33</p> <p>Retikulosit % si MCV de artRet %18hasta MCV+18 !!!!!!</p> <p>Ret ve indis Alet retiklosit. Gzle saym zel boyalar fluorescence (siyanin, Abbott; Thiazole orange, Horiba; </p> <p>polimetilen , Auramine 0, Sysmex metilen mavisi ,oxazine 750, Beckman-Coulter ve Siemens)</p> <p> immature reticulocyte fraction (IRF), retiklosit Hb ierii (CHr, Ret-He), Retiklosit volum</p> <p> IRF. Engrafman erken bilgisi nemi ??? Ret-He.. DEA da ve demir tedavi cevap izlemede , </p> <p>talasemilerde yarar yok Dializ hastalarnda: CHr IV demir tedavi .. gereksinimini </p> <p>.yararl .ama ESA kullanmn azaltp-arttrmada yarar ?? Bbrek hast anemisi :: Retiklosit Hb, ferritin index ve </p> <p>serum hepcidin belki gelecekte ???</p> <p>Kim gerek anemik ??</p> <p>Anemi ??</p> <p>Hb mi hct mi</p> <p>Hb daha deerliHct aletle hesaplanan Yanl olarak anemik olma olasl </p> <p>fazla!!!!!!!!! </p> <p>Anemic or not 1600 ocuk </p> <p>Hb (27.6%) Hct (40.8%)P</p> <p>En deerlisi ?? MCHC i hayattta 18. haftadan </p> <p>itibaren sabit 36 !!!!!!!H:Sfereositoz deilse alet kalibre </p> <p>ettirt MHC .. En az hatal en deerli HB ve eritrosit saysndan elde</p> <p>MCH Unutulmu Pek kullanlmayan Artk en deerli kabul edilen MCV ve MCHC : s ve bekleme ile deiir Retiklosit varsa MCV byr .MCHC klr </p> <p> MCH retiklosit oluum srasnda HB yapmnn sonlanmas ile bir deere ular ve sabitlenir</p> <p> MCH nin dalm gstergesi CHDWSiemens Anemi deerlendirirken MCV ve RDW yerine MCV ve MCH uyumuna bakmak daha deerli</p> <p>flebotomi</p> <p>Gnlller tekrarlayan flebotomiler </p> <p>MCV ve RDW ge geliiyorHipokromi gsteren HDW, MCHC ve MCH ilk bozulan </p> <p>MCV//MCH</p> <p>MCV- MCH bakarak !!! MCV yksek ama MCH dk .HB E hastal B12-folik asit ve ayn anda DEA veya TT olan bir olguda olabilir Mikrositik hiperkromik eritrositte olabilir. herediter kserositozda MCH artm , MCV normal ve MCHC artm Dk MCH. Talassemi ve DEA </p> <p> MCH&gt;32 pg..stress eritropoez </p> <p> Yksek MCV stres eritropoez </p> <p>Hipokromi MCV dk HipokromiMCV dk..yanl HCT dk </p> <p> zellikle yanl anemi tans dEmir eksiklii Kronik hast anemisi Kronik bbrek yetm </p> <p> Hiperglisemi. MCV, Hct yanl yksek . MCHC dk . &gt;glukoz 20 mmol/l </p> <p> HbH/Constant Spring de hem hipokromi hem makrositoz var Hb H dan ayrmada yardmc </p> <p>MCV ve hipokromi DEA ve th taycln ayrt etmek Akademik merak</p> <p>MCV kk belirgin &gt;hipokromi .TTHipokromi&gt;MCV DEA </p> <p>mikro/hipokromi oran % Mikrositoz </p> <p>Thalasemi minr/ DEA </p> <p>The Mentzer index &lt; 13 thalasemi&gt;13 DEA MCV / ES Hesap gerek..doktor faktr </p> <p>Trkiyeden alma </p> <p>Deiik Formller </p> <p>Mini mentzer </p> <p>RBC says &gt; 5.0 106/ L -TT(5.560.4) &amp; DEA DA (4.84 </p> <p>0.59; &lt; 0.05)Duyarlk yksek (94.8%) zgllk dk (70.5%)DEA da % 29.4 -TT &amp; IDA ok iyi deil </p> <p>Mentzer Indeksi </p> <p>Mentzer indeksi .%91 </p> <p>h. Sferositoz &amp; CDAMikrosferosit ve artm ozmotik frajilite </p> <p>.yanllkla HS tans </p> <p> Anizositoz artm RDW. CDA da daha sk Anizkromi ..yani artm HDW .HS </p> <p> RDW/HDW &gt;5.34 ..CDA .%89 duyarlk %70 zgllk </p> <p>Yenilikler.genetik </p> <p>Yeni indisler : sistosit ve paralanm eritrosit Sysmex ve Siemens ..</p> <p>55</p> <p>NormalTKSRaporu</p> <p>Histogram</p> <p>Saysaldeerler</p> <p>Salmgrafisi</p> <p>Sitogram</p> <p>Trombosit</p> <p>Eritrosit</p> <p>Lkosit</p> <p>Histogramlar !!!</p> <p>Histogram okuma </p> <p>Lkosit Alt Tiplerinin Analizi</p> <p>58</p> <p>Lkosit Alt Tiplerinin Analizi</p> <p>59</p> <p>M.Demir-Hemogram Hast. 2009 60</p>