Dr Majkl Njutn ŽIVOT IZMEĐU ŽIVOTA - delfi.rs nbsp;· Život između života: hipnoterapija za duhovnu regresiju predstavlja više od tri decenije mog istraživanja i razvoja tehnika kliničke hipno-

Download Dr Majkl Njutn ŽIVOT IZMEĐU ŽIVOTA - delfi.rs nbsp;· Život između života: hipnoterapija za duhovnu regresiju predstavlja više od tri decenije mog istraživanja i razvoja tehnika kliničke hipno-

Post on 30-Jan-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Dr Majkl Njutn</p><p>IVOT IZMEU IVOTA</p></li><li><p>Dr Majkl Njutn</p><p>IVOT IZMEU </p><p>IVOTAH I P N O T E R A P I J A ZA DUHOVNU REGRESIJU</p><p>Leo commerce </p><p>Beograd, 2015</p></li><li><p>SADRAJ</p><p>Predgovor dr Artura Ro(ja, potpredsednika Drutva za duhovnu regresiju .................................. 9Uvod ....................................................................................................... 11</p><p>I DEO: Preliminarni razgovor</p><p>Utvrivanje klijentovog sistema uverenja ......................................... 17</p><p>II DEO: Priprema za duhovnu regresiju</p><p>ta se zahteva od duhovnog regresoterapeuta .................................. 23Vanost obuke i iskustva ...................................................................... 25Vebanje hipnoze za regresiju u ivot izmeu ivota ...................... 28Uvodni razgovor ................................................................................... 31Klijentove predrasude .......................................................................... 35Klijentova podela uloga ....................................................................... 40Poslednja uputstva klijentu ................................................................. 43</p><p>III DEO: Poetak I seanse</p><p>Indukcija sa I klijentom .................................................................. 47Hipnotiki stadijumi ............................................................................ 49</p></li><li><p>Produbljivanje transa i vizualizacija................................................... 52Odreivanje ritma i korienje glasa ................................................. 56Poslednje hipnotike instrukcije pre regresije .................................. 58Vraanje kroz vreme ............................................................................ 60U majinoj utrobi ................................................................................. 63Prelazak u proli ivot .......................................................................... 66Proveravanje uplitanja svesnog uma .................................................. 71</p><p>IV DEO: Mentalne vratnice duhovnog sveta</p><p>Prizor smrti iz prolog ivota .............................................................. 79Smanjivanje intenziteta oseanja povezanih sa traumom ............... 80 Poetne vizualizacije stanja due ........................................................ 82Instrukcije za polazak due ................................................................. 86Formulisanje pitanja na vratnicama .................................................. 88I klijent koji ne reaguje ................................................................... 93Savladavanje speci(nih tipova blokada klijenata ........................... 97Blokiranje od strane klijentovog vodia ............................................ 99Vizije svetlosti i tame tokom prelaska ..............................................106Prvi kontakt s duama........................................................................109Interakcija s duama koje izraavaju dobrodolicu ........................113Stanice za duu koja se vraa kui ....................................................119Orijentacija sa vodiem .....................................................................122</p><p>V DEO: ivot izmeu ivota</p><p>Povratak klijenta u njegovu grupu dua ..........................................131Identi(kacija srodnih dua ................................................................134Prepoznavanje boja dua ...................................................................138Prikupljanje informacija u grupi dua .............................................141Primarna srodna dua ........................................................................143Unutranji krug i due prijatelji koje nedostaju .............................147</p></li><li><p>Energija due .......................................................................................149Istraivanje tipova karaktera u grupama .........................................152 Klijenti na srednjim i naprednim nivoima ......................................157Voenje klijenta pred njegovo Vee Staraca ...................................159Terapeutske mogunosti tokom sastanka Vea ..............................170Pregledanje prolih inkarnacija ........................................................177Posmatranje drugih aktivnosti u duhovnom svetu ........................183Izbor ivota i tela ................................................................................189Veze izmeu tela i due ......................................................................195Terapeutske koristi od duhovne regresije ........................................203</p><p>VI DEO: Zavravanje seanse</p><p>Priprema za polazak ...........................................................................211Zavravanje duhovne regresije..........................................................215Buenje I klijenta ..........................................................................217Zavrni razgovor .................................................................................219Zakljuci ..............................................................................................222</p><p>Dodatak ...............................................................................................224</p></li><li><p>posveta</p><p>Ovaj prirunik metodologije hipnotike regresije ivota izmeu ivota posveujem svim praktiarima hipnoterapije koji pristupaju duama svojih klijenata </p><p>uz pomo duhovne regresije, kao i svima onima koji ele da steknu uvide u vezi sa svojim duhovnim ivotom.</p></li><li><p> 9 </p><p>Predgovor</p><p>Nekoliko prethodnih godina, dr Majkl Njutn obuavao je profesi-onalne hipnoterapeute svojim tehnikama koje se odnose na vetinu duhovne regresije u ivot izmeu ivota (I). Imao sam sreu da se naem u jednoj od prvih grupa polaznika obuke koji su dobili ser-ti(kat iz detaljne metodologije odvoenja klijenata u besmrtni ivot dua. Pre toga sam radio kao klasini psihoterapeut, a kasnije i kao hipnoterapeut specijalizovan za psihologiju zdravlja.</p><p>Pre deset godina naiao sam na prvu, elokventno napisanu, knjigu dr Njutna Putovanje dua, a kasnije i na drugu pod nazivom Sudbina dua. U obe ove knjige bilo je govora o duhovnom podruju izmeu naih ivota koji zalazi daleko s one strane regresije u prole ivote. Po mom miljenju, ove knjige se ubrajaju u najvanija dela ikada objav-ljena na profesionalnom podruju regresivne hipnoterapije, pa ak i na podruju meta(zike uopte. Uvidi dr Njutna nisu spekulativne prirode, ve su steeni voenjem preko 7.000 I klijenata u njihov duhovni ivot izmeu (zikih inkarnacija na Zemlji. Tokom moje prakse, zapanjila su me otkria klijenata i efekti koje su ove duhovne opservacije imale na njihov sistem vrednosti, odluke i obrasce ivota u sadanjoj inkarnaciji.</p><p>Sada, kada se povukao iz aktivnog rada sa klijentima, dr Njutn je napisao knjigu u kojoj je detaljno opisao metode koje je razvio tokom vie od tri decenije bavljenja duhovnom regresijom, da bi se pobrinuo za to da naredne generacije I terapeuta budu adekvatno informisane i da mogu da dalje razvijaju njegovo pionirsko otkrie. Bilo da ste profesionalni savetnik koji je zavrio obuku za regresivnu </p></li><li><p> 10 </p><p>IVOT IZMEU IVOTA</p><p>hipnoterapiju ili ste samo zainteresovani za irenje svog terapeutskog rada sa klijentima tako da u njega ukljuite i najvaniji deo njihove sutine njihovu duu ova knjiga predstavljae za vas vredan izvor informacija.</p><p>Ako niste terapeut, ve osoba koju zanima na koji je nain dr Njutn uspeo da postigne neverovatne rezultate opisane u njegovim knjigama, moda ak s idejom da i sami doivite iskustvo regresije i-vota izmeu ivota, otkriete da knjiga ivot izmeu ivota predstav-lja izvor vrednih informacija o metodama i procesima razmiljanja ovog pionira duhovnih otkria. Ova knjiga mnogo je vie od tehni-kog metodolokog prirunika. Ona e vas podstai da razmiljate o udima multidimenzionalne Kreacije i o naoj ulozi u njoj, kako na nivou due, tako i kao inkarniranog ljudskog bia.</p><p>Dr Artur Ro(, Direktor Inervina i potpredsednik Drutva za duhovnu regresiju</p></li><li><p> 11 </p><p>Uvod</p><p>ivot izmeu ivota: hipnoterapija za duhovnu regresiju predstavlja vie od tri decenije mog istraivanja i razvoja tehnika klinike hipno-ze koje pomau klijentima da pristupe seanjima svoje due na ivot posle ivota. Nain na koji se postie nadsvesno stanje hipnotikog transa u kojem se seamo svog besmrtnog postojanja kljuni je ele-ment ove knjige. Pomou stanja poviene percepcije, obini ljudi u stanju su da pronau odgovore na drevna pitanja Ko sam?, Zato sam ovde? i Odakle dolazim?</p><p>Ovo je pre svega praktina knjiga osmiljena tako da ljude vodi korak po korak kroz procedure za koje sam otkrio da su naje(ka-snije za pronalaenje naih besmrtnih seanja na ivot u duhovnom svetu. Iako je osnovna namena ove knjige da bude koristan meto-doloki prirunik za iskusne hipnoterapeute, ona takoe sadri i nove prikaze sluajeva koji nisu dati u mojim prethodnim knjigama Putovanje dua (1994) i Sudbina dua (2000) koje je objavila izda-vaka kua Levelin. Novi prikazi sluajeva i pitanja koja koristim da bih podstakao duhovne vizualizacije klijenta trebalo bi da interesuju itaoce kojima su se svidele moje prve dve knjige. Sve tri knjige za-jedno sainjavaju trilogiju o istraivanju informacija o ivotu posle ivota.</p><p>Nadam se da e itaoci stei dublje razumevanje procesa koji na-zivam duhovna regresija i da e ih to podstai da krenu, zajedno sa iskusnim terapeutom, na seansu regresije u ivot izmeu ivota.</p><p>Svoju karijeru zapoeo sam kao tradicionalni terapeut. U jednom trenutku, poto sam zapoeo s praksom regresije u prole ivote, </p></li><li><p> 12 </p><p>IVOT IZMEU IVOTA</p><p>otkrio sam metode neophodne za voenje regresije u ivot izmeu ivota. Dok sam se pribliavao odlasku u penziju, nakon hiljada du-hovnih regresija koje sam vodio, shvatio sam da je dolo vreme da ponem da obuavam druge profesionalce u vetini I terapije koja se tokom mnogih godina pokazala toliko uspenom.</p><p>Godine 1999. poeo sam da radim sa razliitim profesionalnim udruenjima za akreditaciju hipnoterapeuta irom zemlje, koja su mi dala dozvolu da vodim I radionice u trajanju od po nekoliko sati. Ubrzo sam otkrio da su potrebna bar tri ili etiri dana da bih obu-io druge ovom napornom poslu. Tada mi je Nacionalno udruenje za transpersonalnu hipnoterapiju (NATH) ponudilo da organizuje konferenciju posveenu iskljuivo I metodologiji, pod uslovom da budem jedan od onih koji vode obuku.</p><p>Septembra 2001. godine, nedelju dana posle napada terorista na Sjedinjene Drave, prva svetska konferencija s obukom za serti(ka-ciju I regresije odrana je u Virdinija Biu. Ispostavilo se da je to bilo odlino vreme za novi hipnotiki program duhovnog istraiva-nja. Taj intenzivni kurs sastoji se od oko 40 sati radionica, demonstra-cija i nadziranih iskustvenih praktinih seansi koje idu mnogo dalje od prouavanja regresije u prole ivote. Zahvaljujem se NATH-u na viziji i podrci koju su mi pruili u organizovanju ove I konferen-cije, kao i onih koje su usledile.</p><p>Vremenom sam shvatio da postoji potreba za organizacijom ija bi jedina namena bila razvoj hipnotike regresije u ivot posle ivota. Godine 2002. osnovao sam Drutvo za duhovnu regresiju uz pomo predane grupe I hipnoterapeuta. Ova organizacija za obuku sastoji se od serti(kovanih I terapeuta koji su se posvetili razvijanju teori-je i prakse voenja klijenata u duhovni svet izmeu ivota na Zemlji. Jedan od primarnih ciljeva ovog drutva jeste da slui kao referentna baza za domau i meunarodnu zajednicu. Naa internetska stranica je www.spiritualregression.org.</p><p>Ako elite da saznate neto vie o svojoj duhovnoj prolosti, save-tujem vam da potraite preporuke za iskusnog profesionalnog hipno-terapeuta sa serti(katom iz I obuke. Ako takvog terapeuta nema u </p></li><li><p> 13 </p><p>Uvod</p><p>vaoj blizini, moda ete morati da negde otputujete. Verujte mi da je to vredno truda. Vano je pronai kvali(kovanog I praktiara ija je strast pomaganje ljudima da otkriju seanja svoje due na ivot posle ivota, a koji e uz to imati oseaj za vae speci(ne potrebe.</p><p>U duhovnoj regresiji kombinuju se regresoterapija prolih ivota i ivota izmeu ivota i zbog toga hipnoterapeut mora da bude do-bro upoznat sa ovim podrujem meta(zike da bi mogao da analizira karmike uticaje u klijentovom ivotu iz psiholoke i istorijske per-spektive. Sem toga, predlaem vam da se, tragajui za odgovaraju-im hipnoterapeutom, najpre dogovorite da doete na preliminarni razgovor.</p><p>Iako je ovaj tekst osmiljen tako da predstavi osnove mog istrai-vanja ivota izmeu ivota na sistematian nain, ipak mi nije namera da se duhovni regresoterapeuti pridravaju rigidnog niza hipnotikih procedura. Svestan sam da ovaj materijal moe da bude koristan i za one koji ele da upotrebljavaju alternativne metode da bi doli do duhovnog sveta. Znam da svaki terapeut u praksu I terapije unosi svoje ideje, talente i iskustvo. Primena razliitih pristupa umu moe samo da doprinese naem znanju i pogledu na duhovni ivot.</p><p>Ponudiu ovde neke svoje savete u vezi sa pitanjima u odnosu na koja imam vrst stav, ali umesto da se previe drim teorije, potrudiu se, najvie to mogu, da odrim te informacije na praktinom nivou i da, to je mogue vie, pojednostavim konceptualni okvir koji se od-nosi na moje hipnotike metode u radu sa klijentima. Nadam se da se nalazimo na poetku neega to e u XXI veku prerasti u svetski po-kret koji e ponuditi metodu za sticanje novih duhovnih uvida u nas same. Brojne primene duhovne regresije mogle bi da nam pomognu da shvatimo svrhu svog postojanja i da tako postanemo bolji ljudi.</p></li><li><p>Sve to nas okruuje,Sve pored ega nesvesno prolazimo,Sve to dodirnemo, a ne osetimo,Sve to sreemo, a ne primeujemo,Deluje na nas brzo, iznenaujue i neobjanjivo.</p><p>Gi de Mopasan</p></li><li><p>I DEO: </p><p>PRELIMINARNI </p><p>RAZGOVOR</p></li></ul>

Recommended

View more >