dr. h.a.sukris sarmadi, s.ag - idr.uin- waris islam di indonesia (perbandingan... · hukum perdata

Download Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag - idr.uin- Waris Islam di indonesia (Perbandingan... · hukum perdata

Post on 15-Aug-2019

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i

  Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH

  HUKUM WHUKUM WHUKUM WHUKUM WHUKUM WARIS ISLAMARIS ISLAMARIS ISLAMARIS ISLAMARIS ISLAM

  DI INDONESIADI INDONESIADI INDONESIADI INDONESIADI INDONESIA (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

 • ii

  Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

  HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

  (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

  vi + 156 Halaman, 14.5 x 21 cm

  ISBN 10: 602-18665-4-1 ISBN 13: 978-602-18665-4-2

  Desain Cover & Penata Isi

  Cak Mad

  Hak cipta dilindungi undang-undang

  Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya

  dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun

  elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa

  izin dari penerbit

  Penerbit:

  Aswaja Pressindo

  Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik,

  Sleman, Yogyakarta

  Telp.: (0274) 4462377

  e-mail: aswajapressindo@gmail.com

  Website: www.aswajapressindo.co.id

  Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

 • iii

  Demokrasi Dan Pendidikan Sebuah Refleksi Awal

  KATA PENGANTAR

  Segala Puji hanya kepada Allah SWT,

  atas segala limpahan taufik dan

  hidayahNYA kepada penulis dan

  tanpaNYA tak terukir sedikitpun

  keharibaan pembaca buku yang berjudul

  “Hukum Waris Islam di Indonesia

  (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan

  Fiqh Sunni)

  Buku ini disajikan untuk peminat

  hukum waris Islam di Indonesia, rekan-

  rekan praktisi hukum, praktisi KUA,

  Pengadilan Agama, penyuluh hukum Islam, mahasiswa

  perbandingan hukum Islam dan hukum positif serta penstudi al

  Ahwalus Syaksyiah. Semula buku ini merupakan catatan-catatan

  penulis atas diskursus menyangkut hukum Waris Islam di Indone-

  sia dan perkembangannya. Dan baru terpikir untuk disajikan secara

  khusus di haribaan pembaca berupa buku.

  Dalam banyak hal buku ini masih terasa kaku, diskriptif

  dan kurang sempurna. Bahkan mungkin ada kesalahan yang tak

  disadari penulis. Tetapi harapan penulis, upaya penulisan ini

  merupakan langkah awal untuk penyempurnaan studi-studi bidang

  hukum perdata Islam di Indonesia khususnya tentang kewarisan

  Islam. Tolak ukur penafsiran terhadap content Kompilasi Hukum

  Islam bidang Kewarisan banyak disajikan dalam formulasi

 • iv

  Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

  keyakinan atas hukum-hukum/ fiqh klasik sunni. Satu sisi memberi

  latar dasar hukum normatif dalam studi teks al-Qur‘an dan al-

  Hadis, dan sisi lain KHI sebagai persoalan baru dalam kewarisan.

  Buku ini masih bersifat diskriptif dan untuk menjelaskan kenyataan

  yang ada atas suatu pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang

  ada di Indonesia.

  Ringkas kata, semoga buku bermanfaat bagi setiap pembaca

  dan memperoleh hak keilmuan disisiNYA. Terima kasih atas semua

  rekan atas partisipasi penerbitan buku ini

  Penulis, Maret 2013

  Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH

 • v

  DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR....................................................... iii

  DAFTAR ISI ....................................................................... v

  BAB I

  PENDAHULUAN ............................................................. 1

  A. Studi Hukum Waris Islam Sebagai Kajian

  Normatif Agama ........................................................................ 1

  B. Historistik dan Praktik Pembagian Waris Islam

  di Pengadilan Agama ................................................................. 9

  C. Materi Hukum Waris Islam Di Indonesia ............................. 17

  BAB II

  KONSEP DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM

  DI INDONESIA ............................................................. 19

  A. Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan

  Hukum Waris Islam Indonesia ............................................... 19

  B. Ahli Waris Furud al–Muqaddarah.......................................... 25

  C. Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan ........... 29

  D. Perdamaian Pembagian Saham .............................................. 33

  E. Konsep Asasi dan Sebab-Sebab Beroleh Kewarisan ......... 36

  F. Penghalang Memperoleh Warisan .......................................... 47

  G. Hijab Hirman dan Nuqsan ..................................................... 53

 • vi

  Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

  BAB III

  PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN

  PARA AHLI WARIS ........................................................ 59

  A. Anak Laki-laki .......................................................................... 59

  B. Anak Perempuan ...................................................................... 65

  C. Ayah ........................................................................................... 75

  D. Ibu ............................................................................................... 82

  E. Suami (Duda) dan Istri (Janda) .............................................. 89

  F. Para Cucu Pancar Laki-laki dan Perempuan

  Dan Ahli Waris Pengganti ...................................................... 95

  G. Para saudara-saudari .............................................................. 103

  H. Kakek dan Nenek .................................................................. 110

  I. Penyelesaian Aul dan Radd .................................................. 119

  BAB IV

  WASIAT DAN HIBAH ................................................. 127

  A. Wasiat, Pengertian, Syarat, Batal Wasiat

  dam Pencabutannya ............................................................... 127

  B. Hibah, Pengertian, Hubungannya dengan Warisan

  dan Penarikannya ...................................................................138

  DAFTAR PUSTAKA ...................................................... 147

 • 1

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Studi Hukum Waris Islam Sebagai Kajian Normatif Agama Dikatakan sebagai kajian normatif sesungguhnya dikarenakan

  studi hukum waris amat berkait dengan studi pada teks-teks

  normatif berupa al-Qur‘an dan al-Sunnah serta bagaimana

  mengaplikasikannya secara benar sesuai dengan tuntunan tersebut.

  Dalam pemahaman ini, lahirnya hukum waris Islam bersamaan

  dengan penetapan Tuhan pada wahyunya (al-Qur‘an) sebagai dasar

  pembagian waris yang dikenal dengan istilah al-farâid.

  Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk

  masdarnya adalah al-irts dari kata waritsa, yaritsu, irtsan. Makna

  dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.1

  Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala

  yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan

  hukum farâid jamak dari lafaz “faridah” dengan makna ``mafrudah``

  yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah

  ditentukan.2 Istilah terakhir ini menjadi makna syar‘iyah di kalangan

  yuris Islam klasik.3 Terkadang para yuris Islam menamainya untuk

  bahasan itu adalah dengan sebutan fiqh mawaris dalam bentuk

  1 Ali Parman, 1995. Kewarisan Dalam Al Qur‘an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23

  2 Abdul Aziz Muhammad Salman, (t.t). Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah, Riyad : Mahfuzah, hlm. 3 Ibrahim al-Bajuri, (t,t). Hasyiah Bajuri, J.II, Cairo : Dar ar-Fikr, hlm.68

  3 Sayyid sabiq, Fiqh al Sunnah, Juz. III, loc. cit, hlm.

 • 2

  Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

  jamaknya adalah mirats artinya harta peninggalan yang diwarisi

  oleh ahli warisnya. Ahli hukum sendiri di Indonesia sering menyebut

  dalam istilah yang berbeda namun maksud yang sama seperti

  Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “hukum warisan.“4

  Sedangkan Soepomo dengan isilah “hukum waris.“5 Sementara

  Hazairin lebih suka menyebutnya dengan “hukum kewarisan.“6

  Penyebutan istilah “faraid“ menunjuk pada pengertian adanya

  ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris.

  Pengertian ditentukan dimaksud adalah sesuai dengan apa yang

  telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma. Secara

  esoterik filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik

  sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang

  beragama Islam. Melaksanakannya dianggap melaksanakan

  perintah ketaatan agama.7 Ia dianggap sebagai compulsory law

  (dwingend recht) – hukum yang berlaku secara mutlak. Khazanah

  pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman

  terhadap teks-teks suci mengenai hukum waris adalah qoth’i baik

  dari segi wurudnya (sumber) maupun dilâlahnya (petunjuknya).

  Kalangan penulis Islam umumnya mendefinisikan hukum

  kewarisan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara

  peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada

  orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut

  berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terda