Transcript
Page 1: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info

Wab*info: waterbodeminfo op maatIntroductie presentatie

Page 2: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 2

Waterbodeminfo?

Kwaliteit waterbodem en baggerspecie

Bodemligging

Hoeveelheden waterbodem/baggerspecie

Bestemmingen baggerspecie

Coördinaten, geometrie

Project (administratieve) data

Managementinformatie

Page 3: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 3

Vraag en aanbod

Page 4: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 4

Inhoud

• Probleem- en doelstelling van Wab*info• Wat is Wab*info?• Waarom Wab*info?• Voor wie bedoeld?

Demonstratie van het Ontwerp

• Planning en aanpak 2005• Betekenis voor regionale directies• Discussie

Page 5: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 5

Probleemstelling

Nazca

Oaseview

Slib-bestand

iBever

Depotregistratie

‘Excel’

Waboos

Oslo

Zanddatabank

Lawamap

BoormanagerProspect

InvoermoduleGlobis

Donar

WADI!?!?

Page 6: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 6

Probleemstelling (bron: inventarisatierapport 2003)

• Ontbreken van RWS-breed structureel en eenduidig gegevensopslag en -beheer;

• Ontbreken van coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van waterbodemgegevens;

• Ontbreken van integratie tussen informatie benodigd voor beleidsprocessen en gegevens benodigd voor uitvoeringsprocessen.

Page 7: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 7

Doelstelling Wab*info

“Het realiseren van een algemeen aanvaarde, systematische, uniforme,

transparante en efficiënte informatievoorziening voor

waterbodemgerelateerde werkprocessen”.

Page 8: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 8

Wat is Wab*info?

• Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens

Page 9: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 9

Wat is Wab*info?

Overzicht kaartlagen

Sluiten

Projecten

Monsters Partijen Topografische ondergrond Hectometerpunten

Boringen

Beheren project

Onderdelen Bijlagen Contactpersonen Watersysteem FunctiesAlgemeen

Kanaal door Walcheren en Arnekanaal Nieuw Verwijderen

_Projectcluster_4Projectcluster:

Kanaal door Walcheren en ArnekanaalProjectnaam:

92Projectcode:

Waterkeren en Waterbeheren - AanlegDeelprogramma:

-Artikelonderdeel:

Rijkswaterstaat directie ZeelandInstantie:

SaneringHoofddoel:

PlanstudieProjectfase:

-Uitvoeringsurgentie:

Sanering van waterbodems ivm overdracht aanprovincie.

Projectomschrijving:

AnnulerenOK

Page 10: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 10

Wat is Wab*info?

• RWS-brede standaard gekoppeld aan WADI en GeoServices

• Insteek projectgericht

• Bedoeld als krachtig hulpmiddel bij saneren van waterbodems, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario

• Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens

Page 11: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 11

Basisinformatie (metingen)

Bewerkte en proces informatie

Beleidsinformatie

InformatiepyramideD

eta

ilniv

eau A

gg

reg

ati e

ni v

eau

Hoeveelheid gegevens

Page 12: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 12

Basisinformatie (metingen)

Deta

ilniv

eau A

gg

reg

ati e

ni v

eau

Bewerkte en proces informatie

BeleidsinformatieWab

*info

WADI

Informatiepyramide- plaats Wab*info en WADI

Hoeveelheid gegevens

Page 13: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 13

Waarom Wab*info?

• Behoefte RD’s om eigen situatie te verbeteren: kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid data moet beter

• Vraag HK, dgW en VROM vaak via SD om landelijke overzichten

• Vragen derden

• Koppeling regionale aan landelijke behoefte

• Inventarisatie in opdracht van DZH

Page 14: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 14

Voor wie bedoeld?

• Gegevensbeheerders/Informatievoorziening

• Gegevensinwinners/-verwerkers

• Beleidsmedewerkers

• Beheerders vaarwegen

• Aanleg nieuwe werken/planstudie

• Uitvoerders baggerwerken

Page 15: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 15

Vraag

Aanbod Vraag

Aanbod

AFS

TEM

MIN

G

Rode draad is afstemming vraag en aanbod

Wab*infoGebruikerWab*info

Page 16: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 16

Demonstratie van het Ontwerp

Page 17: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 17

Planning 2005

• Maken van (centrale) afspraken over beheer waterbodemdata en –informatie binnen RWS

• Voorbereiding databeheer bij RD’s

• Afstemming ontwikkeling Tienjarenscenario monitoringssysteem

• Bouw Wab*info versie 1.0

Page 18: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 18

Aanpak (1)

• WADI zorgt ervoor dat Wab*info-meetgegevens integraal in het nieuwe opslagsysteem WADI past

• Voor alle andere relevante waterbodem- en baggerspeciegegevens maakt Wab*info een database waar elke directie zijn eigen afgeschermde plek krijgt

• Gegevens uit bestaande applicaties zoals bijv. Nazca, Boormanager en iBever worden omgezet naar Wab*info dan wel uitgewisseld

Page 19: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 19

Aanpak (2)

• Wab*info werkt dit vooralsnog uit voor de taakvelden waterbodemsanering, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario waterbodems

• Verwacht wordt zodoende 80-90% van de totale waterbodemgegevensbehoefte te dekken

Page 20: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 20

Organisatie

• Goedkeuring DT-RWS

• HK is (beoogd) financier

• Begeleidingscommissie RD’s/SD’s

• (test)Sessies met medewerkers RD’s

• Projectteam incl. extern ICT-bedrijf

Page 21: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 21

Betekenis voor regionale directies

• Altijd actuele gegevens en informatie beschikbaar voor allen daartoe gemachtigd

• Geen communicatieproblemen meer tussen diverse applicaties

• Diverse verzoeken om informatie (Tienjarenscenario, saneringsprogramma, landsdekkend beeld enz.) kunnen snel en efficiënt worden beantwoord

• Geen dubbel werk meer daar alle informatie ontsloten is (mits achterstand wordt verwerkt)

Page 22: Wab*info: waterbodeminfo op maat

september/november 2004

Introductie wab*info 22

Wat vraagt dit van regionale directies

Inhoudelijke betrokkenheid bij ontwerp

• Eenmalige inzet voor testen

• Eenmalige inzet voor inlopen achterstallig gegevensbeheer

• Bezinning over de organisatie van gegevensstromen (gegevensbeheer) en de aansluiting van vraag en aanbod


Top Related