Transcript
 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  1/14

  1

  Soalan 1 hingga soalan 7 berdasarkan peta dibawah

  1 Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk dalam Rujukan Grid2335?

  A PulauB DeltaC JeramD Beting Pasir

  2 Selang kontur yang terdapat di kawasan peta adalahA 5 mB 10 mC 15 mD 20 m

  3 Bearing sukuan sekolah (RG250330) dari masjid (RG280360)ialah

  A U 45 BB S 45 BC U 45 TD S 45 B

  4 Keluasan kawasan penanaman padi dalam peta ialahA 8.5 kmB 9.0 kmC 22 kmD 25 km

  5 Ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta adalahI hutan

  II rumputIII pokok getahIV paya bakau

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  6 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan peta di atas.I Padi ditanam di bahagian selatanII kawasan tanah tinggi terletak di sebelah utaraIII Sungai Telipot mengalir kea rah tenggaraIV Perkampungan nelayan berada di bahagian barat laut

  A I dan IIB I dan IVC II dan III

  D III dan IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  2/14

  2

  7. Berdasarkan jadual waktu piawai di atas, waktu di Bandar Y ialahA 1.00 pagiB 12.00 tengah hariC 1.00 petang

  D 2.00 petang

  8. Antara yang berikut,manakah banjaran yang mempunyaikemuncak tertinggi diMalaysia?

  A Banjaran CrockerB Banjaran BintangC Banjaran KeledangD Banjaran Titiwangsa

  Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

  9. Bearing sukuan Kampung Pintasan dari Pekan Baru ialah A S 80 B C U 45 TB U 35 B D S 80 T

  10. Soalan 10 berdasarkan graf di bawah.

  Antara yang berikut, manakah pernyataan yang benar tentang grafdi atas?

  A. Musim sejuk diliputi saljiB. Hujan lebat pada pertengahan tahun

  C. Suhu minimum kurang 25

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  3/14

  3

  D. Julat suhu ialah 2C

  11. Berapakah nilai eksport bahan bakar? A RM10 juta C RM35 jutaB RM25 juta D RM45 juta

  Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah.

  12. Antara yang berikut pernyataan manakah benar?I Diletakkan di kawasan lapangII Digunakan pada musim hujan sahajaIII Untuk menyukat jumlah hujanIV Unit ukuran dalam millimeter

  A. I, II dan III

  B. I, II dan IV

  C. I, III dan IVD. II, III dan IV

  13. Maklumat di atas merujuk kepadaA Sungai MudaB Sungai EndauC Sungai PahangD Sungai Kinabatangan

  14. Bentuk muka bumi di atas terbentuk disebabkan olehA pemendapan tebing sungaiB hakisan dasar sungaiC hakisan tebing sungaiD pemendapan dasar sungai

  Soalan 15 berdasarkan gambar rajah di bawah.

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  4/14

  4

  15. Apakah jenis hujan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A. Hujan Sempadan C. Hujan perolakanB. Hujan perenggan D. Hujan bukit

  16. Soalan 14 berdasarkan peta di bawah

  Kawasan tanah pamah yang berlorek penting sebagaiI Pusat perikananII Kawasan penanamanIII Tumpuan penduduk

  IV Pusat pembalakan A. I dan II C. III dan IVB. II dan III D. I dan IV

  17. Soalan 17 berdasarkan gambar rajah di bawah

  17. Antara yang berikut manakah kesan akibat fenomena di sebelah?A. Peningkatan suhu

  B. Hujan lebatC. BanjirD. Kemarau

  18. Soalan 18 berdasarkan gambar rajah di bawah

  Berdasarkan gambar rajah di atas, Q dikenali sebagaiA guaB telukC tebing tinggiD lohong ombak

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  5/14

  5

  19. Maklumat di atas berkaitan dengan

  A solstis musim sejukB solstis musim panasC ekuinoks musim luruhD ekiunoks musim bunga

  20 Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari?A Kejadian empat musimB Pembiasan angina lazimC Kejadian siang dan malamD Kejadian pasang surut air laut

  Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

  21. Antara yang berikut menerangkan ciri tumbuhan di kawasan yangberlorek?I Batang berlendairII Mempunyai tiga lapisan yang nyataIII Berakar banirIV Mempunyai akar yang panjang

  A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

  Soalan 22 berdasarkan gambar rajah di bawah.

  22. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang berkaitan denganrajah di atas?I Kejadian bayu lautII Kejadian bayu daratIII Tekanan udara rendah di lautIV Tekanan udara rendah di daratan

  A I dan IIB I dan IV

  C II dan III

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  6/14

  6

  D III dan IV

  23. Tujuan pembinaan landasan kereta api di atas adalah untuk

  A memajukan kegiatan pertanian

  B menguatkan sistem ketenteraan

  C memajukan sistem pengangkutan

  D memajukan industri perlombongan bijih timah

  24. Mengapakah pengangkutan sungai penting di Malaysia Timur?

  I Sungai menghubungkan bandar-bandar besar

  II Ramai penduduk tinggal di pinggir sungai

  III Terdapat banyak sungai yang panjang

  IV Pengangkutan darat kurang cekap

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  25. Bagaimanakah sumber hutan boleh diperbaharui?

  I Menanam semula pokok

  II Membiakkan hidupan liar

  III Membersihkan kawasan belukar

  IV Mengharamkan penggunaan kertasA I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  26. Sumber terbahagi kepada tiga jenis iaitu

  I sumber modal III sumber manusia

  II sumber budaya IV sumber semula jadi

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  27. Antara berikut, sumber yang manakah boleh diperbaharui?

  I Air III Hutan

  II Tanih IV Mineral

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

  28. Tenaga ombak paling giat dimajukan di kawasan bertanda

  A I C III

  B II D IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  7/14

  7

  Soalan 29 berdasarkan peta di bawah

  29. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan

  berlorek?

  I Tapis III Baram

  II Bekok IV Tembungo

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  30. Pilih pasangan yang benar.

  31. Loji penapisan petroleum terletak di

  I Bintulu

  II Port Dickson

  III Tangga Batu

  IV Teluk Ramunia

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  32. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan mineral

  A emas C arang batuB bauksit D bijih timah

  32. Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah merupakan loji

  memproses gas asli?

  A I C III

  B II D IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  8/14

  8

  33. Apakah kesan yang wujud akibat kemajuan dalam industri

  petroleum terhadap kawasan di atas?

  I Peningkatan taraf hidup

  II Pembangunan infrastruktur

  III Penyediaan banyak peluang pekerjaan

  IV Penyediaan bahan mentah untuk industri masyarakat setempat

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  34. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembukaan

  kawasan tersebut?

  I Kemudahan infrastruktur dibangunkan

  II Eksport tanaman tersebut meningkat

  III Sistem pengangkutan dan perhubungan dimajukan

  IV Taraf hidup penduduk merosot

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 35 berdasarkan gambarajah di bawah.

  35. Rajah di atas dapat menyediakan bahan mentah untuk

  I kertas III baja kimia

  II perabot IV papan lapis

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  36. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan

  penerokaan bijih timah di Malaysia?

  I Menyediakan peluang pekerjaanII Mewujudkan bandar-bandar besar

  III Memajukan Pantai Timur Semenanjung Malaysia

  IV Menggalakkan pembinaan jaringan pengangkutan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  37. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan keadaan bekas

  lombong yang ditinggalkan oleh aktiviti perlombongan bijih timah?

  I Dipenuhi pasir

  II Tandus dan berselut

  III Menjadi kawasan paya

  IV Ditumbuhi semak samun

  A I, II dan III C I, III dan IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  9/14

  9

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 38 berdasarkan gambarajah di bawah

  38. Apakah kesan daripada aktiviti di atas?

  A Pencemaran udaraB Tanah runtuh

  C Kemarau

  D Jerebu

  39. Apakah kesan daripada pertanian pindah?

  I JerebuII Kemarau

  III Banjir

  IV Kemusnahan hutan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  40. Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan dalam peta yang

  bertanda

  A I C III

  B II D IV

  41. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah

  pemuliharaan sumber hutan?

  I Mewujudkan hutan simpan

  II Rawatan silvikultur

  III Penghutanan semula

  IV Taman negara

  A I dan II

  B II dan III

  C II dan IV

  D III dan IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  10/14

  10

  42. Pilih kombinasi yang benar.

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  43. Antara berikut, langkah yang manakah telah diambil untuk

  mengurus sumber air di Jepun?

  I Membina terusan

  II Kawalan perundangan

  III Membina loji memproses air

  IV Penyelidikan penyahgaraman air laut

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah

  44. Rajah di atas mungkin sekali dapat dikaitkan dengan

  I air III kertas

  II bahan besi IV minyak pelincir

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  45. Pilih pasangan yang benar.

  46. Bandar-bandar W, X, dan Y dalam peta di atas mempunyai

  kegiatan ekonomi yang sama, iaitu

  A besi keluli

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  11/14

  11

  B menapis petroleum

  C barangan kraf tangan

  D elektrik dan elektronik

  47. Berdasarkan peta di atas, empangan yang manakah digunakan

  bagi kegiatan pengairan kawasan pertanian?

  A I C III

  B II D IV

  48. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti

  A runcit

  B borong

  C jualan terus

  D perdagangan antarabangsa

  49. Maklumat di atas mungkin sekali ialah

  A agensi kerajaan

  B syarikat kewangan

  C institusi pengajian tinggi awam

  D institusi pengajian tinggi swasta

  Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

  50. Maklumat di sebelah merujuk kepada kawasan yang bertanda

  A I

  B II

  C III

  D IV

  51. Kawasan penanaman padi sawah yang utama di Malaysia ialah

  I Dataran Kelantan

  II Dataran Kedah-Perlis

  III sekitar Kuching

  IV sekitar Miri

  A I dan II C II dan IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  12/14

  12

  B I dan III D III dan IV

  52. Apakah jenis mineral yang dikaitkan dengan lokasi di atas?A KuprumB EmasC Bijih besi

  D Bijih timah

  53. Maklumat di atas kawasan merujuk kepada kawasan yangbertanda

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 54 berdasarkan peta di bawah

  54. Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertandaA IB IIC IIID IV

  55. Mengapakah Malaysia berpotensi untuk memajukan tenaga

  suria?

  I Kos yang murah

  II Mempunyai teknologi yang tinggi

  III Menerima pancaran matahari kira-kira enam jam sehari

  IV Terletak berhampiran dengan Garisan Khatulistiwa

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  13/14

  13

  56. Penduduk dari X dan Y berpindah ke kawasan berlorek mungkin

  sekali bekerja dalam bidangI pertanian III perindustrian

  II perikanan IV perkhidmatan

  A I dan II C II dan IV

  B I dan III D III dan IV

  57. Kesan penerokaan sumber di atas akan menyebabkan

  I kemusnahan habitat hidupan liar

  II kekurangan kayu bernilai tinggi

  III kekurangan tiupan angina lazim

  IV gangguan kawasan tadahan air

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  58. Pilih pasangan yang benar.

  A I dan II C II dan IV

  B I dan III D III dan IV

  Soalan 59 berdasarkan peta di bawah

  .

  59. Bandar yang manakah berkembang akibat kegiatan

  perlombongan bijih timah?

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/6/2019 Ujian geografi Tingkatan 3

  14/14

  14

  60. Perkembangan teknologi maklumat secara online akan memberi

  kesan terhadap kemudahan bagi aspek

  I penjimatan berbelanja

  II kemudahan pembayaran bilIII pembaharuan lesen memandu

  IV penggunaan mesin juruwang automatik (ATM)

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  .....Ingat!, bukanlah seberapa besar impian anda,tetapi seberapa besar anda untuk impian itu.....

  KERTAS SOALAN TAMAT


Top Related