Transcript
T I L A S T O K E S K U S S TA T IS T I K C E N TR A L E N
a 2xa stö w a ce
TILA STO TIED O TU S Statistisk rapport 1972
Helsinki Helsingfors No
TILA STO TIED O TU S Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S S T A T I S T I K C E N T R A L E N Tiedustelut-Förfrignlngar Pvm-Datum
Seppo Lainela 601411 28.12.1972
H elsinki 1972. Valtion painatuskeskus
3
Tilastokeskuksessa on valmistunut puhelinliikenteen ta­ setilasto vuodelta 1971 jatkona vastaaville tutkimuksille. * Tutkimusmenetelmää on selostettu vuosia 1967 ja 1968 koskevassa julkaisussa. Tutkimus kattaa yksityisen pu­ helinliikenteen. Tilastossa ei ole mukana kunnallista eikä posti- jalennätinhallitukeen harjoittamaa puhelinliikennet­ tä, koska näiden laitosten varallisuusrakennetta ei ole mahdollista erottaa muista julkisen vallan budjetoiduista varoista.
Vuoden 1971 lopussa yksityisten puhelinlaitosten koko­ naismäärä oli 67, joista 65 sisätyy tasetilastoon. Näiden yritysten piirissä oli vuoden 1971 lopussa noin 893 000 pu­ helinkonetta eli hieman yli 69% koko maan puhelinkannas- ta. Kunnallisten puhelinlaitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana hieman vajaa 100 000 puhelinkonetta.
Keskisuuren ja pienen suuruusluokan tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuotta 1970 koskevan julkaisun tietojen kanssa. Nettoliikevaihdon muutosten vuoksi kuusi puhelinlaitosta on siirtynyt pienestä suuruusluokasta kes­ kisuureen. Lisäksi kaksi pieneen suuruusluokkaan kuulu­ nutta yritystä on liittynyt toisiin puhelinlaitoksiin ja yksi yritys ei muista syistä ole mukana. Vuoden 1971 tutki­ mus käsittää siis yhtä pientä puhelinlaitosta lukuun otta­ matta kaikki yksityiset, päätoimisesti puhelinliikennettä
harjoittavat yritykset. Oheiseen tasetilastpon on tehty kaksi muutosta. S iir­
tyvät erät on yhdistetty rahoitusomaisuuteen ja lyhytaikai­ seen vieraaseen pääomaan, koska ne luonteeltaan kuulu­ vat edellä mainittuihin omaisuus- ja pääomaeriin. Suu- ruusluokittaiset vaateiden erittelyt ve la llis- ja velkoja- sektoreittain on poistettu, koska on ilm eistä, että näiden tietojen tarve ja käyttö on erittäin vähäistä. Tiedustelu- lomakkeen edellyttämiä suhdanne- ja investointitalletuksia puhelinlaitoksilla ei ollut vuonna 1971.
^ Leo Vartiainen-Seppo Lainela: "Puhelinliikenteen ta- setilasto vuosina 1967 ja 1968", Tilastotiedotus KT 1970: 2. Seppo Lainela: "Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna 1969": Tilastotiedotus RT 1 1971: 1. Seppo Lainela: "Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna 1970", Tilastotiedotus RT 1971: 16.
BALANSSTATISTIKEN ÖVER TELEFONTRAFIKEN AR 1971
Vid Statistikcentralen har balansstatistiken över tele- fontrafiken för är 1971 blivit färdig som en fortsättning för motsvarande undersökningar för föregäende är. ^ Undersökningsmetoden har redovisats i Publikationen gäl- lande ären 1967 och 1968. Undersökningen täcker den pri­ vate telefontrafiken. Statistiken omfattar inte den tele- fontrafik som post- och telegrafstyrelsen bedriver och in­ te heller den kommunala trafiken, eftersom det inte är m öjligt att urskilja förmögenhetsstrukturen hos dessa inrättningar frändenoffentliga sektorns övriga budgeterade medel.
I slutet av är 1971 var det totala antalet privata tele- foninrättningar 67, av vilka balansstatistiken omfattar 65. Dessa företag omfattade i slutet av är 1971 c. 893 000 telefonapparater e ller nägot över 69 % av rikets totala te­ lefonbestand. De kommunala telefoninrättningarna inne- hade vid samma tidpunkt nägot mindre än 100 000 telefon­ apparater.
Uppgifterna i m ellersta och minstä storleksklassen är inte heit jäm förbara med uppgifterna i Publikationen gäl- lande är 1970. Pä grund av förändringarnainettoom sätt- ningen har sex telefoninrättningar övergatt frän den mins- ta storleksklassen tili den m ellersta. Dessutom har tvä företag som hört tili den minsta storleksklassen, bägge uppgätti andra telefoninrättningar och ett företag saknas av annan orsak. Säledes täcker undersökningen för är 1971, utom en liten telefoninrättning, alla privata företag som huvudsakligen bedriver telefontrafik.
I bifogade balansstatistik har tvä förändringar gjorts. Resultatregleringsposterna har sammanförts med finans- ieringstillgängarna och det kortfristiga främmande kapi- talet, emedan de tili sin natur hör tili tidigare nämnda tillgängs- och kapitalposter. Fordringarnas indelning enligt storlek efter gäldenärs- och borgenärssektor har bortlämnats, emedan det är uppenbart att bäde behovet och användningen av dessa uppgifter är mycket minimalt. I enkätsblankettenförutsatta konjunktur-och investerings- depositioner förekom inte hos telefoninrättningarna är 1971.
^ Leo Vartiainen-Seppo Lainela: "Balansstatistiken över telefontrafiken ären 1967 och 1968", Statistisk rapport KT 1970: 2. Seppo Lainela: "Balansstatistiken över telefontrafiken är 1969", Statistisk rapport RT 1 1971: 1. Seppo Lainela: "Balansstatistiken över telefontrafiken är 1970” , Statistisk rapport RT 1971:16.
17934—72/11
Puhelinlaitoksista oli osakeyhtiöitä 34, osuuskuntia 24 ja yhdistyksiä 7 kappaletta, Seuraavassa esitetään
Av telefoninrättningarna var 34 aktiebolag, 24' an- delslag och 7 föreningar. Nedan framlägges vissa cent-
eräitä keskeisiä tietoja yritysmuodon mukaan sekä muu.- rala uppgifter enligt företagsform samt förändringar tokset vuodesta 1970: fr in är 1970:
Osakeyhtiöt Muutos Osuuskunnat Muutos Yhdistykset Muutos Aktiebolag Förändring Andelslag Förändring Föreningar Förändring 1971 % 1971 % 1971 %
Nettoliikevaihto mmk Nettoomsättning mmk Henkilökunnan määrä Personalens storlek Investoinnit mmk Investeringar mmk Aineellis en käyttöomaisuu­ den poistot mmk A vskrivningarpäm ateri e l­ ia anläggmngstillgängar mmk Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa mmk Materiella anläggsningtill-- gängar vid periodens slut mmk Osake- tai osuuspääoma mmk Aktie- eller andelskapital mmk
54. 76 8. 9 26. 18
1636 6. 8 794
17. 31 9. 3 9.11
13. 6 111. 77 7. 7
9. 2 2899 5. 4
52. 2 77. 09 45. 0
3. 9 45. 37 0.7
23. 0 190. 02 20. 0
13. 2 224. 52 17. 2
Tasetilastossa on puutteellisuuksia erilaisten ilm oi- tusperusteiden ja yhtenäisten arvostusperiaatteiden ta­ kia, mikä on pidettävä m ielessä oheisia lukuja tulkittaes­ sa.
Balansstatistiken innehäller bristfälligheter beroende pä oli ka anmälningsgrunder och enhetliga värderings- principer, vilket man bör minnas dä sifferuppgifterna studeras.
In this article Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of telephone traffic are presen­ ted for the fourth time. This survey concerns the year
1971 and is a total survey covering allmost all private telephone companies. At the end of 1971 these disposed of about 893 000 telephone sets, which represented about 69 % of the total telephone stock in Finland. This survey excluded two private and four municipal telephone companies and the telephone traffic conducted by the State.
The enterprise is the statistical unit of this survey. The data have been collected on questionnaires specially worked for the branch in question in order to obtain all items as homogenous and as comparable as possible. Furthermore this article presents data on the assets and liabilities of the telephone companies by debtor and creditor groups.
Summary
This survey covers 65 telephone companies. The method of analysis mainly used is the ratio system created by the British Institute of Management "inter­ firm com parison - the pyramid pattern" We have not been able to apply this method entirely above all because of different standards of valuation and because we have had no possibility of checking if the enterprises have followed the instructions when filling in the question­ naire.
The purpose of this article is to give the manage­ ment of enterprises and pressure groups the possibility of comparing:
a) significant ratios of their own branch with corresponding ratios of other branches
b) significant ratios of their own enterprise with corresponding ratios within their own branch.
Seppo Lainela
1) See e .g . Tauno Kallinen - John Sundgren: Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Industry in 1960, Bulletin of Statistics 1962: 5.
TAULUJA—TABELLER
TABLES
7
I. PUHELINLAITOSTEN SUHDELUVUT RELATIONSTAL FÖR TELEFONINRÄTTNINGARNA R a t i o s f o r T e l e p h o n e C o m p a n ie s
Suhdeluvut ja kululajit Relationstal och kostnadsslag Ratios and Costs
Mittayksikkö Mättenhet Unit
Kaikki y r i­ tykset Alla företag Ali Enter- prises
-0 .49 0. 50-1. 99 2 .0 0 -
A. Prim ääriset suhdeluvut - Primftra relationstal - Prim ary ratios
1. Bruttovoitto/Käyttöpääoma - Bruttovinst/ Sysselsatt kapital - Net profit before tax/ Employed capital ............. ; ............................ % 4. 1 3. 3 2. 9 3.0
2. Bruttovoitto/Nettoliikevaihto - Brutto­ vinst /Nettoomsättning - Net profit before tax/Annual net turnover ............................... % 12. 9 9. 1 6. 9 7.4
3. Nettoliikevaihto/Käyttöpääoma - Nettoom- sättning/Sysselsatt kapital - Annual net turnover/Em ployed ca p ita l..........................
kertaa ganger times 0. 3 0 .4 0 .4 0 .4
4. Nettoliike vaihto /Henkilökunta - Nettoom- sättning/Antalet personal - Annual net turnover/E m ployees........................................
1 000 mk 35 37 38 38
5. Käyttöomaisuuden investoinnit/Nettoliike- vaihto - Investeringar av anläggningstill- gangar /Nettoomsättning - Investments of fixed assets/Annual net turnover............... % 56.0 69. 5 73. 7 72. 5 - käyttöönotetut/Nettoliikevaihto - i bruk
tagna/Nettoomsättning - em ployed/An- nual net tu rn ov er .......................................... % 53. 9 65. 6 59.4 60. 1
- keskeneräiset/Nettoliikevaihto - anskaff- ningar under arbete/Nettoomsättning - work in progress/Annual net turnover . % 2. 1 3. 9 14. 3 12.4
6. Nettoliikevaihto/Puhelinkoneidenlukumää­ rä - Nettoom sättning/ A ntalet telef onappara - ter - Annual net turnover/Number of telephone sets .................................................. mk 218 226 214 216
B. Kustannusrakenne - Kostnadsstruktur - Struc­ ture of costs (Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta - Kost- nader i procent av nettoomsättning - Operating costs in percent of annual net turnover) Kulujen pääryhmät: - Huvudgrupper av kostna- der: - Main groups of costs:
7. Varsinaiset kulut - Ordinära kostnader - Operating c o s t s ................................................ % 101. 1 101. 3 98. 6 99.2
8. Henkilökunnan kulut - Personalkostnader - Costs of em ployees.......................................... % 32.4 30. 8 35. 6 34. 8
9. Pääoman kulut - Kapitalkostnader - Capital costs ....................- ............................................. % 54. 4 56. 5 53.2 53. 7
10. Ostot - Inköp - P u rchases............................. % 3.0 3. 1 3. 3 3. 3 11. Muut kulut - Övriga kostnader - Other costs % 11.3 10. 9 6. 5 7 .4 8. Henkilökunnankulut:- Personalkostnader:-
Costs of em ployees: 81. Toimihenkilöiden palkat - Funktionärs-
löner - S a la r ie s ........................................ % 9.7 11. 2 17.7 16. 5 82. Työntekijöiden palkat - Arbetarlöner -
W a ges ........................................................... % 18.8 14. 9 14. 0 14. 3 83. Sosiaalikulut - Socialkostnader - Social
ch arges......................................................... % 3. 9 4. 7 3. 9 4 .0 9. Pääoman kulut - Kapitalkostnader - Capital
c o s ts :.................................................................... 91. Korot - Räntor - In terest...................... % 11.2 8. 5 3. 9 4. 8 92. Aineellisen käyttöomaisuuden poistot -
Avskrivningar pä m ateriella anlägg- ningstillgängar - Depreciation of fixed a s s e t s ........................................................... % 37.4 40. 5 40.8 40. 7
8
Taulu I. ( ja tk .) - T abell I. ( fo r t s .) Table I. (c o n t .)
Suhdeluvut ja kululajit Relationstal och kostnadsslag Ratios and Costs
Mittayksikkö Mattenhet Unit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan Storleksgrupper enligt nettoonisättning Size Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
Kaikki y r i­ tykset Alla företag Ali Enter- pri ses-0 .49 0. 50-1. 99 2. 00-
93. Muut poistot - Övriga avskrivningar - Other d ep recia tion .......................................... % 0. 5 0. 5 0. 3 0. 3
94. Vakuutuskulut - Försäkringskostnader - Insurance prem ium s........................................ % 0. 8 0. 8 0. 5 0. 5
95. K orjaus- ja kunnossapitokulut - Repara­ tions- och underhällskostnader - Repairs and m aintenance.............................................. % 4. 5 6. 2 7. 7 7.4 - niistä keskuslaitteiden, puhelinkoneiden
ja kaluston korjaukset - därav reparatio- ner av centralanläggningar, telefonappa- rater och inventarier - of which repairs to telephone exchanges, telephones and equipment ....................................................... % 1.0 1. 6 3. 2 2. 9
- niistä kaapeli- ja johtoverkoston kor­ jaukset - därav reparationer av kabel och ledningsnät - of which repairs to cable and n e tw o rk ........................................ % 2. 9 3. 1 2. 8 2. 8
- niistä rakennusten korjaukset - därav reparationer av byggnader - of which repairs to buildings ........................ ........... % 0.2 0. 7 0.8 0. 8
10. Ostot: - Inköp: - Purchases: 101. Poltto- ja voiteluaineet - Bränsle- och
sm örjm edel - Fuels and lubricants........... % 0. 6 0. 7 0. 8 0.8 102. Muut ostetut palvelukset ja tavarat - Övriga
inköpta varor och tjänster - Other serv ices and purchases ................................................... % 2. 4 2.4 2. 5 2. 5
11. Muut kulut: - övriga kostnader: - Other costs: 111. Energiakulut - Energikostnader - Energy
c o s t s .................................................................... % 1. 9 1. 7 1. 3 1.4 112. Tietoliikennekulut - Kommunikations -
kostnader - Communication c o s t s ............. % 0. 5 0. 5 0. 8 0. 8 113. M ainos- ja konttorikulut - Reklam- och
kontorskostnader - Advertising and office m aterial .............................................................. % 0. 6 0. 8 0. 9 0. 9
114, Vuokrat - Hyror - R e n t................................. % 1. 6 1. 4 1. 3 1. 3 115. Verot - Skatter - D irect ta x e s .................... % 1.0 1.0 0.4 0. 5 116. Muut varsinaiset kulut - övriga ordinära
kostnader - Other operating c o s ts ............. % 5.7 5. 5 1.8 2. 5 C. Varallisuusrakenne - Förmögenhetsstruktur-
Structure of a sse ts ................................................... Käyttöpääoman kiertonopeudet: - Det syssel- satta kapitales omsättningshastighet:. - Ratios of employed capital: .............................................. 12. Nettoliikevaihto/Rahoitusomaisuus - Net-
toomsättning / Finansieringstillgängar Annual net turnover/Financial assets . . . .
kertaa gänger times 2. 5 2. 7 2 .0 2. 1
13. Nettoliikevaihto/Vaihto-omaisuus - Netto- omsättning/Omsättningstillg&ngar- Annual net turnover/Turnover assets ....................
kertaa gänger times 32. 5 20. 8 9. 5 10.6
14. Nettoliikevaihto/Käyttöomaisuus - Netto- omsättning/Anläggningstillgangar - Annual net turnover/Fixed a sse ts .............................
kertaa gänger times 0 .4 0. 4 0. 5 0. 5
Rahoituksen rakenne: - Finansieringsstruktur: - Sturucture of financing: 15. Lyhytaikaiset velat/Koko pääoma -K ortfri-
stiga skulder/Totalt kapital - Short-term loans/Total ca p ita l.......................................... % 16. 9 16. 4 13.4 14. 0
16. Pitkäaikaiset velat/Koko pääoma- Langfri- stiga skulder/Totalt kapital - Long- term loans/Total ca p ita l.......................................... % 33. 7 35. 6 23. 5 25. 7
9
Taulu I. (jatk. ) - T abell I. ( fo r t s .) Table I. (cont. )
Suhdeluvut ja kululajit Relationstal och kostnadsslag Ratios and Costs
Mittayksikkö Mättenhet Unit
Kaikki y r i­ tykset Alla företag All Enter-
-0 .49 0. 50-1. 99 2. 00-
17. Oma pääoma/Koko pääoma - Eget kapital/ Totalt kapital -Own capital/Total capital. % 49.4 48. 0 63. 1 , 60. 3
Rahoitusomaisuuden rakenne: - Finansierings- tillgângarnas struktur: - Structure of financial assets: 18. Kassa- ja pankkisaatavat/Rahoitusomai-
suus - Kassa- och banktillgodohavanden/ Finansieringstillgangar - Cash and bank accounts /financial assets . ...................... ... 1o 37.0 22. 2 21. 9 22. 3
19. Vekseli- ja tilisaatavat/Rahoitusomaisuus Växel- och kontofordringar/Finansierings- tillgangar - Bills of exchange and trade claim s/Financial assets ............................... % 52. 6 63. 2 35. 6 39.4
20. Muut likvidit varat/Rahoitusomaisuus - övriga likvida m edel/Finansieringstill- gangar - Other liquid assets/Financial assets .................................................................. % 10.4 14. 6 42. 5 38. 3
Likvidisyys: - Likviditet: - Liquidity: 21. Rahoitus- ja vaihto-om aisuus/Lyhytaikai-
set velat - Finansierings- och omsätt- ningstillgängar / Kortfristiga skulder - Current assets/Short-term loans
kertaa ganger times 0.8 0. 9 1. 6 1.4
22. Rahoitusomaisuus/Lyhytaikaiset velat - Finansieringstillgangar/Kortfristiga skul­ der -iFinancial assets /Short-term loans.
23. Nettoliikevaihto/Vekseli- ja tilisaatavat - Nettoomsättning/Växel- och kontofordrin- gar - Annual net turnover/B ills of exchange and trade c la im s ..............................................
kertaa ganger times 4. 7 4. 2 5. 7 5. 4
II. PUHELINLAITOSTEN YLEISTIEDOT JA TULOSTASE TELEFONINRÄTTNINGARNAS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH RESULTATRÄKNING G e n e r a l I n f o m a t i o n o n T e l e p h o n e C o m p a n ie s an d P r o f i t an d L o s s A c c o u n t
Yleistiedot ja tulostase Allmänna uppgifter och resultaträkning General Infomation and Profit and Loss Account
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan Storleksgrupper enligt nettoomsättning Size Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
Kaikki y r i­ tykset Alla företag AU Enter­ prises
-0. 49 0. 50-1. 99 to © 0 1
Yritysten lukumäärä - Antalet företag - Number of enterprises Henkilökunnan suuruus - Personalens storlek - Number of
25 27 13 65
221 840 4268 5329
which chief occu pation ................................................................. Nettoliike vaihto - Nettoomsättning - Annual net turnover
176 774 4105 5055
1 000 000 m k ..................................................................................... Tulostase - Resultaträkning - Profit and loss account 1 000 000 mk Kulut - Kostnader - Costs Henkilökunnan kulut: - Personalkostnader: - Labour costs:
6. 18 28. 54 157.99 192. 71
Toimihenkilöiden palkat - Funktionärslöner - Salaries . . . . 0. 60 3. 20 28. 01 31. 81 Työntekijöiden palkat - Arbetarlöner - W ages........................ 1. 16 4. 25 22. 14 27. 55 Sosiaalikulut - Sociala kostnader - Social ch a rg e s ................ 0. 24 1. 33 6. 23 7. 80
10
Taulu II. (jatk. ) - T abell II. (fo rts . ) Table II. (cont. )
Yleistiedot ja tulostase Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan Kaikki y r i- Allmänna uppgifter och resultaträkning Storleksgrupper enligt nettoomsättning tykset General Information and P rofit and L oss Account Size Groups by Annual Net Turnover Alla företag 1 000 000 mk 1 000 000 mk All Enter-
prises -0 .4 9 0. 50-1.99 2. 00-
Pääoman kulut: - Kapitalkostnader: - Capital costs: Korot - Räntor - In terest................................................................ 0. 69 2.44 6. 19 9. 32 Aineellisen käyttöomaisuuden poistot - Avskrivningar pä materiella anläggningstillgangar - Depreciation of fixed assets ..................................................................................................... 2 . 31 11. 57 64. 51 78. 39 Muut poistot - Övriga avskrivningar - Other depreciation . 0. 03 0. 14 0.43 0. 60 Vakuutuskulut - För6äkringskostnader - In su ra n ce ............. 0. 05 0. 22 0.78 1.05 K orjaus- ja kunnossapitokulut - Reparations- och under- hällskostnader - Repairs and m aintenance............................... 0.28 1.77 12. 23 14.28 - niistä keskuslaitteiden, puhelinkoneiden ja kaluston kor­
jaukset - därav reparationer av centralanläggningar, te- lefonapparater och inventarier - o f which repairs to telep­ hone exchanges, telephones and equipm ent.......................... 0. 06 0.46 5.11 5. 63
- niistä kaapeli-ja johtoverkoston korjaukset - därav repa­ rationer av kabel och ledningsnätt - of which repairs to cable and n etw ork .......................................................................... 0.18 0. 90 4. 42 5. 50
- niistä rakennusten korjaukset - därav reparationer av byggnader - of which repairs to bu ild in gs............................ 0. 01 0. 21 1. 26 1.48
Ostot: - Inköp: - Purchases: Poltto- ja voiteluaineet - Bränsle- och sm örjm edel - Fuels and lu brican ts..................................................................................... 0. 04 0. 19 1.26 1.49 Muut ostetut palvelukset ja tavarat - övriga inköpta varor och tjänster - Other serv ices and pu rch ases.......................... 0. 15 0. 69 3. 97 4. 81
Muut kulut: - Övriga kostnader: - Other costs: Energiakulut - Energikostnader - Energy c o s t s .................... 0. 12 0.49 2.06 2. 67 Tietoliikennekulut - Kommunikationskostnader - Communi­ cation c o s t s .......................................................................................... 0. 03 0. 15 1. 34 1.52 Mainos- ja konttorikulut - Reklam- och kontorskostnader - Advertising and office m ateria l..................................................... 0. 04 0. 22 1. 47 1.73 Vuokra - Hyror - Rent .................................................................... 0. 10 0.40 2.07 2. 57 V erot - Skatter - D irect ta xes ....................................................... 0: 06 0. 29 0. 68 1.03 Muut varsinaiset kulut - öv rig a ordinära kostnader - Other operating c o s t s ................................................................................... 0. 35 1. 58 2. 83 4. 76 Ylimääräiset kulut - Extraordinära kostnader - Non-opera- ting c o s t s .............................................................................................. 0.03 0. 01 0. 07 0. 11 Voitto - Vinst - Net profit ............................................................. 0. 04 0. 10 4. 33 4.47
Yhteensä - Summa - Total 6. 32 29. 04 160.60 195. 96 Tuotot: - Intäkter: - Income:
Tuotot liittymismaksuista - Intäkter av anslutningsavgifter - Revenues from charges for network conn ection s............... 0. 08 0. 23 3. 56 3. 87 Tuotot puhelu- ja perusmaksuista - Intäkter av sam tals- och grundavgifter - Annual and basic payments...................... 5. 70 25. 42 130. 95 162.07 Muut puhelinliikenteen tuotot - Övriga intäkter av telefon- trafiken - Remaining telephony in co m e ..................................... 0. 20 1. 29 16.45 17. 94 Korkotuotot - Ränteintäkter - Interest....................................... 0. 05 0. 17 1.52 1.74 Vuokratuotot - Hyresintäkter - R e n t ...........; ............................ 0.06 0. 56 1. 96 2. 58 Osinkotuotot - Dividendintäkter - D ividends............................ 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 Obligaatiotuotot - Obligationsintäkter - B onds........................ - - 1.62 1. 62 Muut varsinaiset tuotot - Övriga ordinära intäkter - Other operating incom e ............................................................................... 0. 19 1.01 4.18 5. 38 Ylimääräiset tuotot - Extraordinära intäkter - Non-operating in c o m e ................................................................................................... 0.03 0.09 0.06 0.18 Tappio - Förlust - L o s s .................................................................. 0.01 0. 27 0. 30 0. 58
Yhteensä - Summa - Total 6. 32 29. 04 160. 60 195. 96
11
Omaisuustase Balans räkning Balance Sheet Accounts 1 000 000 mk
Suuruus ryhmät nettoliikevaihdon mukaan Storleksgrupper enligt nettoomsättning Size Groups by Annual Net Turnover 1 000 000 mk
Kaikki y r i­ tykset Alla företag All Enter-
-0 .49 0. 50-1. 99 2 .00-
Vastaavaa - Aktiva - Assets Kassa- ja pankkisaatavat - Kassa- och banktillgodohavanden - Cash and bank a ccou n ts ............................................................... 0. 92 2. 38 16.85 20.15 V ekseli- ja tilisaatavat - V äxel-och kontofordringar - Bills of exchange and trade c la im s ......................................................... 1. 31 6. 78 27.48 35. 57 Siirtyvät erät - Resultatregleringar - Items adjusting the r e s u lt ..................................................................................................... 0. 25 1. 15 16. 80 18.20 Muu rahoitusomaisuus - Övriga finansieringstillgängar - Other financial a s s e t s ...................................................................... 0. 01 0. 42 15. 94 16. 37
Rahoitusomaisuus yhteensä - Summa finansieringstillgängar - Total financial assets ............................................................................... 2 .49 10.73 77. 07 90.29 Vaihto-omaisuus yhteensä - Summa omsättningstillgängar Total turnover assets ............................................................................... 0. 19 1. 37 16. 63 18.19
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä - Summa materiella anläggningstillgangar - Fixed a s s e t s .......................................... 16. 61 66. 91 308. 63 392. 15 Osakkeet - Aktier - Shares ........................................................... 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Huoneisto-osakkeet - Lokalaktier - Shares of apartments . Muu aineeton käyttöomaisuus - övriga im m ateriella an-
0. 08 0. 76 2. 76 3.60
läggningstillgängar - Other im material fixed a s s e t s ........... 0. 02 0. 62 0. 09 0.73 Perustam is- ja järjestelykustannukset - Grundläggnings- och organisationskostnader - Foundation and organization expenses............................................ .................................................... 0. 02 0.02
Käyttöomaisuus yhteensä - Summa anläggningstillgangar - Total fixed a s s e t s ................................................................................................... 16. 71 68. 29 311.50 396. 50
Arvostuserät - Värderegleringar - Items of valuation......... 0. 02 0. 24 0.41 0. 67 Ylimääräinen omaisuus yhteensä - Summa extraordinära tillgängar - Total extraordinary a sse ts ..................................... 0. 00 0. 23 25.88 26. 11 Tappio edellisiltä vuosilta - Förlust frän föregäende är- L oss for the preceding y e a r s ......................................................... 0. 32 0. 52 0. 06 0. 90 Tilikauden tappio - Periodens förlust - Loss for the accoun­ ting p e r io d ............................................................................................ 0.01 0. 27 0. 30 0. 58
Yhteensä - Summa - Total 19. 74 81.65 431. 85 533.24 Vastattavaa - Passiva - Liabilities
Velkavekselit - Skuldväxlar - B ills o f exch an ge.................... 0. 22 1. 61 1. 17 3. 00 Tilivelat - Kontoskulder - Trade debts ................................... 2. 68 9. 06 42.49 54.23 Luotollinen shekkitili - Checkräkning med kredit - O ver­ drafts ..................................................................................................... 0. 04 0.49 0. 77 1. 30 Pankkilainat - Bankiin - Bankloans............................................ 0. 06 0. 50 0. 96 1. 52 Siirtyvät erät - Resultatregleringar - Items adjusting the r e s u l t ........... i ....................................................................................... 0. 16 0. 94 3.41 4. 51 Muut lyhytaikaiset velat - Övriga kortfristiga skulder - Other short-term loa n s.................................................................... 0. 18 0. 80 9. 14 10. 12
Lyhytaikaiset velat yhteensä - Summa kortfristiga skulder - Total short-term lo a n s ............................................................................. 3. 34 13.40 57. 94 74. 68
Lainat rahoituslaitoksilta - Län frän kreditinrättningar - Loans from financial institutions ................................................ Lainat eläkesäätiöltä - Lan frän pensionsstiftelsen - Pension
4. 89 17. 71 35. 89 58.49
fund loa n s.............................................................................................. - 0. 93 21. 71 22. 64 Lainat muilta yrityksiltä - Län frän övriga företag - Loans from other e n terp rises .................................................................... 0. 29 3. 37 5. 54 9. 20 Muut pitkäaikaiset lainat - Övriga längfristiga län - Other long-term loans ................................................................................. 1. 47 7.07 38. 4i 46. 95
Pitkä-aikaiset lainat yhteensä - Summa längfristiga län - Total long-term lo a n s .......................................................................................... 6. 65 29. 08 101. 55 137.28
Liiketoiminnan kehittämisrahasto - Affärsverksamhetens utvecklingsfond - Business development fund.......................... Luottotappio- ja takuuvaraus - Kreditförlust- och garanti-
- - " -
reservering - Reseve for bad debts and quarantees............. - 0.01 0.08 0.09
12
Taulu III. (jatk. ) - T abell III. ( fo r ts . ) Table III. (cont. )
Omaisuustase Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan Kaikki y ri- Balansräkning Storleksgrupper enligt nettoomsättning tykset Balance Sheet Accounts Size Groups by Annual Net Turnover Alla företag 1 000 000 mk 1 000 000 mk All Enter-
prises -0 .49 0. 50-1. 99 2 .00-
Muut arvostuserät - Övriga värderegleringar - Other items of va lu ation .......................................................................................... 0. 28 0. 23 0. 51
Arvostuserät yhteensä - Summa värderegleringar - Total items of va lu ation ................................................................................. ................. _ 0.29 0. 31 0. 60
Osake- tai osuuspääoma - Aktie- e ller andelskapital - Share capital ................................................................................................... 4. 64 14.27 232. 03 250. 94 Vararahasto - Reservfond - Reserve funds ............................. 0. 54 2. 23 7. 82 10. 59 Liittymismaksurahasto - Anslutningsfond - Association fee fu n d ......................................................................................................... 3. 92 20. 11 24. 37 48. 40 Muut rahastot - övriga fonder inalles - Other fu n d s ........... Vbitto edellisiltä vuosilta - Vinst frän föregäende är - Profit
0. 60 2. 00 5.85 8. 45
for the preceding y e a r s .................................................................... Tilikauden voitto - Periodens vinst - Profit for the accoun-
0. 01 0. 18 1. 01 1. 20
ting p e r io d ............................................................................................ 0. 04 0.09 0. 97 1. 10 Oma pääoma yhteensä - Summa eget kapitai - Total own capital 9. 75 38. 88 272.05 320. 68
Yhteensä - Summa - Total 19. 74 81. 65 431. 85 533. 24
IV. PUHELINLAITOSTEN AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET ÄNDRINGA R I TELEFONINRÄTTNINGARNAS MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR C h a n g e s i n t h e F i x e d A s s e t s o f T e l e p h o n e C o m p a n i e s
Muutokset Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan Kaikki y ri- Ändringar Storleksgrupper enligt nettoomsättning tykset Changes Size Groups by Annual Net Turnover Alla företag 1 000 000 mk 1 000 000 mk All Enter-
prises -0. 49 0. 50-1.99 2 .0 0 -
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa - Materiella an- läggningstillgangar vid periodens början - Fixed assets at the beginning of the p e r io d ............................................................................... 15. 51 58. 67 256. 89 331. 07
Investoinnit - Investeringar - Investm ents....................................... 3. 46 19. 84 116.40 139. 70
- käyttöön otetut - i bruk tagna - e m p lo y e d ............................ 3. 33 18. 72 93.82 115. 87 - keskeneräiset - anskaffningar under arbete - work in
p r o g r e s s ............................................................................................ 0. 13 1. 12 22. 58 23. 83
Arvonmuutokset (netto) - Värdeförändringar (netto) - Increase- decrease in value (net) ............................................................................. 0. 01 0. 01 _ 0. 02 Poistot - Avskrivningar - D epreciation.............................................. 2. 31 11. 57 64. 51 78. 39 Muut vähennykset - Övriga minskningar - Fixed assets sold or taken from u se ........................................................................................ 0. 06 0.04 0. 15 0. 25 Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa - Materiella an- läggningstillgängar vid periodens slut - Fixed assets at the oid. of the p e r io d ................................................................................................ 16. 61 66. 91 308.63 392. 15
13
V. PUHELINLAITOSTEN HENKILÖKUNTA JA PALKAT TELEFONINRÄTTNINGARNAS PERSONAL OCH LÖNER E m p l o y e e s , S a l a r i e s and W a g e s o f T e l e p h o n e C o m p a n i e s
Henkilökunnan erittely Personalens specifikation Specification of Employees
1 000 000 mk
-1. 99 2. 00-
mmk
Päätoimiset - Huvudsyssla - Chief occupation Hallinto- ja tekninen henkilökunta - Administra­ tions- och teknisk personal - Administrative and technical p e rso n n e l............................................ 62 1.61 191 6. 69 253 8. 30
- siitä insinöörejä - därav ingenjörer - of which e n g in e e r s ............................................ 23 0.72 107 3. 92 130 4. 64
Konttoristit ja varastonhoitajat - Kontorister och lagerförvaltare - Clerks and storekeepers . . . . 127 1. 26 743 9. 39 870 10. 65 Työnjohtajat, piirtäjät ja teknikot - Arbetsledare, ritare och tekniker - Forem en, drawers and technicians....................................................................... 63 1. 15 357 7. 44 420 8. 59
- joista teknikot - därav tekniker - of which technicians ..................................................... 20 0. 38 166 3. 62 186 4. 00
Keskusmekaanikot ja -asentajat - Centralmeka- niker och centralmontörer - Telephone exchange mechanicians and a s s e m b le r s ................................. 153 2. 22 659 10.40 812 12. 62 Linjaetumiehet ja -asentajat - Linjeförmän och linjemontörer - Line forem en and assem blers. . 371 4.15 1093 15. 30 1464 19.45 Puhelunvälittäjät ja -valvojat - Telefonister och centralförestandare - Operators and overseers . 35 0. 29 57 0. 60 92 0. 89 Palveluhenkilökunta - Tjänstepersonal - Service e m p lo y e e s ....................................................................... 24 0. 16 275 2. 84 299 3. 00 Harjoittelijat ja ammattioppilaat - Praktikanter och yrkeslärlingar - Learners and apprentices . 30 0.11 59 0. 32 89 0.43 Kausityöntekijät - Säsongarbetare - Season e m p lo y e e s ....................................................................... 58 0. 20 112 1. 00 170 1. 20 Muut vakinaiset toimihenkilöt - Övriga ordinarie funktionärer - Other ordinary functionaries • • • 4 0.03 178 2. 37 182 2.40 Muut vakinaiset työntekijät - Övriga ordinarie arbetare - Other ordinary w o rk e r s ........................ 23 0. 21 381 4. 30 404 4. 51
Yhteensä - Sammanlagt - Total 950 11. 39 4105 60. 65 5055 72.04
Sivutoimiset yhteensä - Bisyssla sammanlagt - By-work t o t a l ................................................................ 111 0. 36 163 0. 93 274 i. 29
14
VI. PUHELINLAITOSTEN SAATAVAT JA VELAT VELALLIS- JA LUONTONANTAJARYHMITTÄIN FINANSIERINGSTILLGÄNGAR OCH SKULDER ENLIGT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI F i n a n c i a l A s s e t s a n d L i a b i l i t i e s o f T e l e p h o n e C o m p a n i e s by T y p e o f a n d D e b t o r 1 000 OOO mk
V elallis- ja luoton- antajaryhmä Gäldenärs- eller borgenärskategori
Saatavat ja arvopaperit Finansieringstillgängar och värdepapper Claims and Securities
Shekki- ja Talletukset Saama- postisiirto- Depositio- vekselit tili ner Växlar Checkräk- Deposits Bills of ning och postgiro Cheque and Post Office Giro Accounts
Exchange
mk
Muut saatavat ml. siirtyvät erät Övriga ford - ringar inkl. res uitat- regleringar Other Claims incl. Result Adjustment Items
Saatavat yh­ teensä Summa fi- nansierings tillgangar Total Claims
Osakkeet Aktier Shares
mk mk mk %
Suomen Pankki - Finlands B a n k .................. Postipankki - Postbanken ...................... 1. 27 15.4 0.02 0. 2 1.29 1. 4 Säästöpankit - Sparbanker ........................ 1. 23 14. 9 1. 30 11. 2 _ _ _ _ _ _ 2. 53 2. 8 Osuuspankit - Andelsbanker.................... 0. 42 5. 1 0. 73 6. 3 _ _ 0. 06 0.2 1.21 1. 3 Liikepankit - A ffä rsban k er.................... 5. 33 64.6 9. 52 82. 3 _ _ _ _ 0. 01 0. 0 14.86 16. 6 Kiinnitysluottolaitokset Hypoteksinrättningar . . . _ _ _ _ _ _ _ _ '0 . 21 0. 6 0. 21 0. 2 Vakuutuslaitokset - Försäkringsanstalter . . . _ _ _ _ _ _ 0. 00 0. 0 0. 52 1. 5 0. 52 0. 6 Muut rahoituslaitokset . . And ra kreditinrättningar _ - _ - - . - - 0. 37 1. 1 0. 37 0. 4 Valtio - Staten ................................. _ _ _ « _ 0. 13 0.4 1. 21 3. 5 1. 34 1. 5 Kansaneläkelaitos - Folkpensionanstalten . . . _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _
Paikallishallinto - L okalförvaltning............. _ _ _ - - - 0. 06 0. 2 0. 31 0. 9 0. 37 0. 4 Yritykset F ö re ta g ............................... _ _ _ _ _ _ 14. 72 41.4 21. 07 60. 9 35.79 39. 8 Järjestöt ja yksityiset henkilöt - Organisationer och enskilda personer . . 20. 66 58.0 10. 30 29. 8 30. 96 34. 4 Ulkomaat - Utlandet ............................. _ _ _ _ _ _ _ _ 0. 51 1. 5 0. 51 0. 6 Saatavat ja velat yh­ teensä - Summa finansierings - tillgängar och skulder . . 8. 25 100. 0 11. 57 100. 0 35. 57 100. 0 34. 57 100. 0 89. 96 100. 0
15
Tilivelat Konto - skulder Trade Debts
Luotollinen shekkitili Checkräk- ning med kredit Overdrafts
Muut lyhyt­ aikaiset velat ml. siirtyvät erät övriga kort- fristiga skulder inkl. res uitat regleringar Other Short­ term Debts incl. Result Adjustment Items
Pitkäaikai- kaiset lainat pi. eläkesää­ tiölaina! Langfristiga Iän exkl. iän frän pensions- tiftelsen Long-term Loans excl. Pensions Fund Loans
Velat yhteensä Summa skulder Total Debts
Type of Claim of. Debtor
mk % mk % mk % mk % mk % mk % mk %
. . - - - - - - - - - - - - Bank of Finland
•• 0. 15 5.0 - - - - 0.02 0.1 3. 23 2 .8 3.40 1.8 P ost-O ffice Bank
0. 14 4.7 - - 0. 32 24. 6 0. 46 2. 9 8. 27 7.2 9. 19 4. 9 Savings Banks
0. 09 3.0 - - 0.22 16. 9 0. 05 0. 3 3. 26 2. 9 3. 62 1. 9 Co-operative Banks
1.44 48. 0 - - 0.76 58. 5 0. 99 6. 1 27. 07 23. 6 30.26 16. 0 Com m ercial Banks
- - - - - - 0. 02 0.1 1. 68 1. 5 1.70 0. 9 Mortgage Banks
- _ 0. 01 0. 0 - - 0. 20 1.3 13. 90 12. 1 14. 11 7. 4 Insurance
- - - - - - 0. 01 0. 1 1. 08 0. 9 1. 09 0. 6 Other Financial Institutions
- - 14. 98 27. 6 - - 1. 27 7. 9 0. 05 0. 0 16. 30 8. 6 State
- - 0.00 0. 0 - - 0. 04 0. 2 5. 92 5.2 5. 96 3. 1 National Pensions Fund
- - 0. 37 0. 7 - - 0. 13 0. 8 0. 29 0. 3 0. 79 0. 4 L ocal Government
1. 18 39. 3 35. 84 66. 1 - - 2. 96 18. 3 9. 20 8 .0 49. 18 26.0 Enterprises
. . . . - - 1.79 3. 3 - - 10. 00 61. 9 39. 35 34. 3 51. 14 27. 0 Organizations and Private Persons
_ - 1.24 2. 3 _ _ - _ 1. 34 1.2 2. 58 1. 4 Foreign Countries
3 .00 100 .0 54.23 100 .0 1 .3 0 100 .0 16 .15 100.0 114.64 100. 0 1 8 9 .3 2 100.0 T ota l C laim s and Debts
16
VII. PUHELINLIIKENTEEN KEHITYS VUODESTA^ 1970 VUOTEEN 1971 UTVECKLINGEN I TELEFONTRAFIKEN FRAN 1970 TILL 1971 D e v e l o p m e n t i n t h e A c t i v i t y o f T e l e p h o n e C o m p a n i e s f r o m 1 9 70 t o 1971
Kehitystä kuvaavat erät Poster. som belyser utvecklingen Main Indicators
Muutos Ändring Change %
Kehitystä kuvaavat erät P oster, som belyser utvecklingen Main Indicators
Muutos Ändring Change %
Kaikki yritykset Kaikki yritykset Alla företag Alla företag Ali Enterprises Ali Enterprises
Puhelinkoneiden lukumäärä - Antalet telefon- apparater - Number of telephone s e t s ............. 8. 9 Nettoliikevaihto - Nettoomsättning - Annual net tu rn over ...................................................................... 8. 8 Henkilökunta - Personal - E m p loy ees............. 6. 4
- siitä päätoimiset - därav huvudsyssla - of which chief occu p a tion ...................... 6. 4
Varsinaiset kulut - Ordinära kostnader - Ope­ rating c o s t s ................................................................ 9. 1 Henkilökunnan kulut - Personalkostnader - Labour c o s t s .............................................................. 20. 5
- siitä toimihenkilöiden palkat - därav funktionärslöner - of which salaries . 19. 9
- siitä työntekijöiden palkat - därav ar- betarlöner - of which w ages.................. 20. 2
Pääoman kulut - Kapitalkostnader - Capital c o s t s ................................................................................... 3. 1
- siitä korot - därav räntor - o f which in terest............................................................... 8. 7
- siitä aineellisen käyttöomaisuuden poistot - därav avskrivningar p i mate- riella anläggningstillgängar - of which depreciation of fixed a s s e t s .................. 0. 9
- siitä korjaus- ja kunnossapitokulut - därav reparations- och underhälls- kostnader - of which repairs and maintenance .............................................. 10.8
Rahoitusomaisuus - Finansieringstillgängar - Financial a s s e t s ................................................. 8.2
- siitä vekseli- ja tilisaatavat - därav växel- och kontofordringar - of which bills of exchange and trade claim s . . . 15. 7
Käyttöomaisuus - Anläggningstillgängar - Fixed a s s e t s ........................................................... 18. 0 Investoinnit - Investeringar - Investments . . 39. 6 Käyttöpääoma - Sysselsatt kapital - Employed c a p ita l ...................................................................... 14.5 Lyhytaikaiset velat - K ortfristiga skulder - Short-term lo a n s ................................................... 18. 9
- siitä vekseli- ja tilivelat - däravväxel- och kontoskulder - of which bills of exchange and trade d e b t s ........................ 21.8

Top Related