Transcript
 • A N K A R A / T Ü R K ‹ Y E

  ‹ste¤e ba¤lı donanım :Kapalı devre / Optimum emisyon tahliyesistemli duman ve hava temizleme ünitesiGeçifl kontrol-içici takip sistemi ile ifl kaybınıen aza indirgemeIsıtma-so¤utma amaçlı iklimlendirme ünitesiSigara otomatı - Çay kahve otomatı - Konsol-Küllük - Oturma Ünitesi - Ses SistemiHalka açık alanlar için süre kontrollü,jetonlı/kartlı “pay-pass” sistemiYang›n Sensörü

  Özellikler:4-8-12-24 kiflilik modülerkabinlerKolay kurulum ve yer de¤ifltirmeimkanı‹ç ve dıfl mekanlar içinözel tasarımlarReklam/Sponsor pano alanlarıfieffaflık sayesinde dıflarıdangörülebilir kabin yapısıTemizlenme kolaylı¤ı

  Dumans›z Hava Sahas› / Fresh air for smokers tooKULLANIM ALANLARI / LOCATION

  Fabrika AlanlarıOfislerKafeterya-Restoran-BarMetro ‹stasyonlarıKaldırım Üstü KabinlerDurak EklentileriOtellerHastanelerOtogarlarHava Alanlar›Fuar AlanlarıSinemaTiyatro Gösteri AlanlarıStadyum Spor Alanlar›Alıflverifl merkezleri v.b.sigara içilebilecek tüm alanlar

  Factory areaOfficeCafeteria - Restaurant - CafeMetro StationCabinets on PavementBus Station AnnexTerminalsAirportsHotelsHospitalsFair AreasCinema, TheatreStadiumsMall etc.

  Features:Modules for 4-8-12-24 smokersEasy installation and possibility ofreplacementSpecial design for interior andexterior areaAdvertesiment area for companies andsponsorsCabinet observation possibility due totransparent panelsEasy cleaning

  Optional:Closed circuit air cleaning unitPass control system for optimum personaltime lossesHeating and ventilation unitsCigarette automat - tea, coffee automat -console - ashtray - sitting units -sound systemPay - pass system for public areaFire sensor

  Sigara odas›

  www.sigaraodasi.net / www.smokerroom.net

  ‹çeri davet...Invitation...

  100TÜRK‹YE’DE ÜRET‹M

  PRODUCED IN TURKEY100% %

  STAINLES

  S

  Hardware

  S Y ST E

  M

  PASLAN

  MAZ AKS

  AM

  Wallium“Hareketli duvar / Movable walls” “Sigara odas› / Smokerroom”

  Sigara Odas›“Hareketli cam cephe / Movable glazing”

  Atrium / Momentum

  www.albertgenau.com Ücretsiz Dan›flma: 0800 314 36 36

  Bura

  da /

  Her

  e

  KQ-TS-EN-ISO-9000KY-1324-03/KG-00

  IfiILDAK GROUP, tüm özelliklerde de¤ifliklik hakk›n› sakl› tutar. Ürünlerin k›smen dahi olsa taklidi, s›nai mülkiyet haklar› ihlalini do¤urur. All rights reserved.

  think green

 • Yang›na dayan›ml›“Fire board” dolguFire board

  10 mm kal›nl›¤›ndatemperlenmifl camlar ve

  Düfley birleflimlerdeUV dayan›ml› esnek conta

  Güvenli ve konforlupark tak›m›

  Güvenli kilit tak›m›

  10 mm tempered glass andUV resistant flexible gasketfor vertical conjunctions

  AG tasar›m› mekanik çenedizayn› ile yüksek kapasitede

  tam eksenel yük tafl›maifllevi

  AG Design mechanical jaw.High capacity and axial loadingsolutions

  User friendlypark area

  High secure locking system

  3 mm. kal›nl›ktaestetik soft-line

  AG profil dizayn›

  Soft line AG profile design in3 mm thickness

  Paslanmaz çelik, gövde tafl›mal›çiftli rulman sistemi ile maksimumtafl›ma gücü ve maksimum konfor

  Maximum holding capacity andcomport by using stainless steel“web ball bearings”.

  900 aç›da sabitlenebilen kap›

  hidrolik tak›m›

  ‹ste¤e ba¤l› reklam çal›flmal›dekoratif cam

  OptionalLogo application onglazing panels

  Hydraulic door closer which can holdthe door 900 in position

  Kap› kolu Door handle

  Endüstriyel çözümler Industrial solutions

  Hareketli Cam Cephe /movable glazing

  Atrium / Momentum

  Hareketli Duvarlar /movable walls

  Wallium

  Güvenli ve konforlupark tak›m›

  User friendlypark area

  3 mm. kal›nl›ktaestetik soft-line

  AG profil dizayn›

  Soft line AG profiledesign in3 mm thickness

  Paslanmaz çelik, gövdetafl›mal› çiftli rulman

  sistemi ile maksimumtafl›ma gücü ve

  maksimum konfor

  Maximum holdingcapacity andcomport by usingstainless steel“web ball bearings”.

  Kanat bitimlerindetoz ve ses yal›t›mlar›n›

  sa¤layan izolatörf›rçalar

  Perfectinsulation byspecial brush

  Perfect sound and dustinsulation by (2+2) brushes

  AG Design specialpins reinforced by steel

  Kanat birleflimlerinde kanattan kanadaba¤lant› pimleri ile mukavim yap›

  Steel security pinsbetween panels

  Kanatlarda kapak uçlar›na kadar olan,(iki+iki) dörtlü f›rça sistemi ile toza

  so¤u¤a geçit yok

  Cam›n sarkma ve b›rakmas›n› önleyençelik takviyeli 4 milli cam tafl›ma sistemi,

  bir Albert Genau özelli¤i

  Kanat birleflimlerindeözel tasar›m conta ilemükemmel izolasyon

  Perfect insulation AGdesign gasket forvertical conjunctions

  Sa¤lam iç karkas Solid innerconstruction

  KULLANIM ALANLARI / LOCATION

  ‹ste¤e Ba¤l› / Optional

  KULLANIM ALANLARI / LOCATION

  Cafe

  Restaurant

  Pastane

  Ma¤aza

  Al›flverifl Merkezleri

  Yo¤un Bak›m Üniteleri

  Ofis Bölümlendirmesi

  Toplant› Salonlar›Konferans Salonlar›Dü¤ün Salonlar›Fuar Alanlar›Ofis / Ev BölmesiFabrika BölümlendirmesiSpor Salonlar›Hastane Uygulamalar›Ameliyathane BölümlendirmesiYo¤un Bak›m Bölümlendirmesi

  Assembly HallAuditoriumFair HallRoom DividerGymnasiumHospital ApplicationIntensive Care Room

  Cafe

  Restaurant

  Shop

  Mall

  Intensive Care Room

  Office Division

  Özellikler / Features

  Özellikler / Features

  Ses izolasyonusa¤layan dolguSound board

  Köfle ve yay uygulamalar›Corner and Arc Aplications

  Deri / Vinil / Do¤al Ahflap /Laminat / Tekstil yüzey uygulamalar›Natural leather / Vinyl /Natural veneer / Textile / Laminatesurface

  Katlan›r menteflelisistemHinged Slidingglazing system

  Mome

  ntum

  Atrium

  Atrium

  MomentumAtrium

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice


Top Related