Transcript
 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  1/11

  KERETA DUA ALAM

  PROJEK REKACIPTA SAINS TAHUN 5

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  2/11

  NAMA NAMA AHLI

  KUMPULAN

  .NURUL AQILAH.HAMI IRDINA

  .MAISARAH

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  3/11

  BOLEHKAH KERETA BERGERAK DI DARAT DANDI AIR?

  BAGAIMANAKAH KERETA BERGERAK DI DARAT

  DAN DI AIR?

  1.0 ABSTRAK 

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  4/11

   Membina m!e" #e$e%a & a"am 'an( b"e)be$(e$a# !i !a$a% !an !i ai$.

   Men(*$an(#an +en,ema$an a"am !en(an

  men(i%a$ -em*"a ba)an ba)an b*an(an.

  &.0 OBJEKTI/

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  5/11

  . Menin(#a%#an mina% !an #ea)aman m*$i!m*$i! !a"am bi!an( -ain- !an $e#a,i+%a

  . Men(a+"i#a-i#an +$in-i+#n-e+ !an %e$i -ain-

  !a"am +embinaan #e$e%a !*a a"am..Me"a%i) m*$i!m*$i! be$2#i$ -e,a$a #$ea%i 

  .Men!i!i# m*$i! 3m*$i! men'a'an(i a"am-e#i%a$

  4.0 TUJUAN

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  6/11

  DARAT K*a-a !a$i+a!a ba%e$i 'an( !a+a%men()i!*+#an m%$ mem*%a$#an #i+a- !an-e%e$*-n'a memb*a% $!a be$+*%a$. Tena(a#imia be$%*#a$ #e %ena(a #ine%i#.

  AIR Den(an men((*na#an ba)an 'an( b"e)%e$a+*n( !an #i+a- 'an( be$+*%a$ #e$e%ab"e) be$(e$a# !ia%a- ai$. Tena(a #imiabe$%*#a$ #e %ena(a #ine%i#. Ba)an 'an( $in(an-e+e$%i +"a-%i# !an +"i-%e$in a!a"a) ba)an'an( #*$an( %*m+a% !a$i+a!a ai$.

  6.0 TEORI SAINTI/IK 

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  7/11

    5.0 BAHAN BAHAN 7ANGDIPERLUKAN

  .KIPAS

  .MOTOR

  .CORRUGATED BOARD

  .RODA DAN GANDAR

  .BATERI DAN PEMEGANG BATERI

  .POLISTERIN

  .BOTOL AIR MINERAL

  .GLUE GUN

  .CUTTING BOARD

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  8/11

  8.0 LANGKAHLANGKAHMEMBUATN7A

  1 2 3

  4 5 6 7

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  9/11

  . Me"a"*i +en,i+%aan m!e" #e$e%a !*a a"am ini #ami be$a9am*n%*# men:a!i#an m!e" ini -eba(ai a-a- *n%*# +embinaan#e$e%a -ebena$ -*+a'a !a+a% !i(*na#an -ema-a m*-im ban:i$.

  Se"ain !a$i+a!a i%* m!e" #e$e%a ini b"e) :*(a !i:a!i#an#e$e%a mainan 'an( mana m!e" -e+e$%i ini %ia!a !i +a-a$an.

  Pen((*naan ba)anba)an %e$b*an( -e+e$%i b%" +"i-%e$in!an #m+nen#m+nen #e$e%a mainan memb"e)#an #amimen'*mban( be$-ama-ama %e$)a!a+ #ebe$-i)an a"am -e#i%a$!an +en,ema$an a"am -e#i%a$ !a+a% !i#*$an(#an.

  A#)i$ #a%a -em(a me"a"*i +en,i+%aan m!e" ini !a+a%

  menin(#a%#an mina% #ami %e$)a!a+ !*nia -ain- %e#n"(i$e#a,i+%a !an -eba(ain'a.

   

  ;.0 PERBINCANGAN

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  10/11

  Ke$e%a b"e) be$(e$a# !i !a$a% #e$anamem+*n'ai $!a mana#a"a #e$e%a b"e)be$(e$a# !i ai$ #e$ana ba)an 'an( !i+i"i)-eba(ai ba!an #e$e%a !i+e$b*a% !a$i+a!aba)an 'an( #*$an( %*m+a% !a$i+a!a ai$

  Ke!*a!*a (e$a#an !i !a$a% !an !i ai$men*#a$#an %ena(a #imia #e+a!a %ena(a#ine%i#.

 • 8/17/2019 Projek Rekacipta Sains Tahun 5 2016

  11/11

  SEKIAN TERIMA KASIH


Top Related