Transcript
 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  1/15

  HRVATSKI JEZIK 

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  2/15

  INDOEUROPSKI

    BALTOSLAVENSKI

    SLAVENSKI

    JUŽNOSLAVENSKI

    HRVATSKI

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  3/15

  Dijalekti hrvatsk! je"ika#

  $ %akavsk&kajkavsk

  &"a'a()*tkavsk

  +tkavsk# )v*tkavsk i *tkavskDa)a*)ji hrvatski# %akavski,kajkavski i *tkavski

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  4/15

  HISTORIJSKI PREGLED OBLIKOVANJAHRVATSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKAa- Prv ra"(.lje# ( '%etka 'is/e)sti ( kraja

  0IV st$.- Dr1! ra"(.lje# 0V 2 0VI st$

  3- Tre4e ra"(.lje# 0VII st$ i 'rva 'lvi)a 0VIII st$

  (- 5etvrt ra"(.lje# (r1!a 'lvi)a 0VIII st$ (

  67&ih !(i)a 0I0 st$e- Pet ra"(.lje# ( 67&ih !(i)a ( kraja 0I0 st$

  8- +est ra"(.lje# kraj 0I0 st$ i 00 st$

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  5/15

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  6/15

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  7/15

  DRUGO RAZDOBLJE

  &'re'lita)je )arje%ja

  &tisak;*ta/'a javlja se vrl ra)

  &1klj1%iva)je Bs)e 1 hrvatski k)ji? rije%i-

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  8/15

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  9/15

   TREĆE RAZDOBLJE

  &(.a )asta)ka 'rvih !ra/atika i 'ja%a)!

  leksik!ra8sk! ra(a&(.a terijskih i 'rakti%)ih 'k1*aja )a stvara)j1

   je(i)stve)!a k)ji

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  10/15

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  11/15

  ČETVRTO RAZDOBLJE

  &( 'lvi)e 0VIII st$ ( 67&ih !(i)a 0I0 st$

  &.likva)je )v*tkav*ti)e ka je"i%)!sta)(ar(a ve4i)e Hrvata

  PETO RAZDOBLJE&Be%ki (!vr ?G7$!($

  &)r/ira)je kraje/ 0I0 st$

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  12/15

  ŠESTO RAZDOBLJE

  &)r/ira)je i sta.ili"a3ija hrvatsk!a je"i%)!a

  sta)(ar(a&?$!($ !ra/ati%ar @irk Divkvi4 i"(aje )v1

  sre()j*klsk1 !ra/atik1 iO.like,??$Si)taksa

  &??$!( vla(a k)a%) .javlj1je Prav'is

  &Nvsa(ski k)ji

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  13/15

  &Deklara3ija )a"iv1 i 'l

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  14/15

  BOSANSKI ----- HRVATSKI

  )ejas)a rije% )ejas)i3a

  le

 • 8/18/2019 Poredbena Gramatika-hrvatski Jezik

  15/15

  DRŽAVE GOVORENJA I BROJ GOVORNIKA

  &Eth)l!1e )av(i (a !vr)ika hrvatsk!a je"ika

  i/a k G,G /ili)aHrvatka = 6 ?7 777 - Bs)a i

  Her3e!vi)a = F 777 -

  Sr.ija = >>6 - @aarska = F677 -

  Italija = 6 G77 - Cr)a ra = ?7-

  Slva%ka = ?7 - A1strija = F77 -

  SAD = G? F77 -


Top Related