Transcript
 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  1/19

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  2/19

  1. $yatakan %asa-%asa larian pecut dalam petak yang disediakan.

   

  &. $yatakan %asa-%asa lontar peluru dalam ruang yang disediakan.

   

  Fasa Bere!asFasa Pe"#tanFasa Penamat Fasa Perm#aan

  1. $.%.&.

  Fasa Perse'iaanFasa Ge(ngs(rFasa Ik#t La)ak Fasa L(ntaran

  $.%.&.1.

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  3/19

  Tunjang 2: B2

  Nama :.................................................................... Tarikh

  :......................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

   Arahan: "erdasarkan gambarajah di bawah' labelkan otot utama yang terlibat dalam

  aksi permainan bola sepak' bola jaring dan ping pong.

   

  (endangan )oli Menjaring ukulan hadapan

   *awapan:

   A: .................................................................

  ": ................................................................

  +: .................................................................

  ,: ................................................................

  : .................................................................

  : ................................................................

  G: .................................................................

  •  ,eltoid

  •  /ektus abdominis

  •  0amstring

  •  (risep

  •  1uadrisep

  •  (rape2ius

  • Soleus

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  4/19

  Tunjang 2: B2

  Nama :.................................................................... Tarikh

  :.....................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

   Arahan: Berdasarkan gambarajah di bawah, nyatakan otot-otot utama yang terlibat ketika melakukan

  aktiviti lari pecut dan lontar peluru.

   

  Tunjang 2: B2

  Nama :.................................................................... Tarikh

  :........................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

   Arahan: Susunkan fasa-fasa berikut mengikut turutan yang betul bagi acara lontar peluru dan lari

   pecut.

  K#a'rise!Gastr(kn(mi#s*et(i'

   A: ...........................................

  ....

  ": ...........................................

  .....

   

   Tra!e+i#s *et(i' K#a'

   A: ...........................................

  ....

  ": ...........................................

  .....

   

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  5/19

  1. Acara Lari Pecut

  2. Acara Lontar Peluru

   

  Tunjang 2: B2

  Nama :.................................................................... Tarikh

  :.....................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

   Arahan: Tandakan ( √ ) pada teknik-teknik lakuan yang betul berdasarkan keahiran pendaratan dankeahiran statik.

  !asa "usunan!asa Pecutan

  !asa Penaat!asa #erlepas!asa Perulaan

  !asa "usunan!asa Lontaran

  !asa $kut La%ak!asa Persediaan!asa &elongsor 

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  6/19

  Teknik Pendaratan "tatik'elopat bintang dari peti lobol dan endaratdengan dua belah kaki.uduk bentuk *+."okongan hadapan dengan kedua-dua belah tangan.'elopat ke sisi dari peti lobol dan endaratdengan dua belah kaki.#erlari dua tiga langkah, elon%ak dengan kedua-duabelah kaki dan endarat dengan dua belah kaki.irian +, dirian kepala, dirian hariau dan diriantangan.$bangan L+ atau ibangan deka. #engkokkan lutut ketika endarat untuk enyerapdaya. 

  Tunjang 2: B2

  Nama :.................................................................... Tarikh

  :........................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

  a) Tandakan ( √ ) bagi ciri-ciri peilihan tepat perkheahan yang sesuai dan ( ) bagi yang tidaksesuai.

  i) 'eastikan pintu kheah engadap cahaya atahari.

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  7/19

   

  ii) 'eilih tapak perkheahan yang rata

  iii) /heah didirikan di ka0asan seak saun

  i) 'eilih tepat yang teduh dan selesa

  ) 'ebuat kheah %auh dari pokok yang condong dan dahan yang ati

  b) "usunkan langkah-langkah cara easang dan elipat kheah bentuk A engikut urutandengan betul.

  Langkah-langkah endirikan kheah bentuk A "usunan1. /etuk pancang di keepat-epat pen%uru2. $kat tali kheah kepada pancang dikeepat-epat pen%uru untuk

  engukuhkannya. #entangkan haparan3. Pasang dan sabungkan tiang dan palang dengan betul4. #entangkan pelindung kheah.

  Tunjang 2: B3

  Nama :.................................................................... Tarikh:......................

   Tingkatan :....................................................................

   ______________________________________________________________________ 

  Senarai Semak 

  Permainan: Bola Jaring

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  8/19

  Kemahiran ,antaran

  ,antaran Aras *a'a

  ,antaran Aras Bah#

  ,antaran Atas ke!aa

  ,antaran Sisi

  ,antaran Lant#n

  Kemahiran -enerima B(a

  Kemahiran -enga"ah

  Kemahiran -engha'ang

  Kemahiran -en)aring

  Kemahiran Pergerakan Kaki

  Senarai Semak 

  Permainan: Bola Sepak 

  Kemahiran -enen'ang

   Ten'angan Leret

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  9/19

   Ten'angan Lam#ng

   Ten'angan /(i

  Kemahiran -en0erka!

  -en0erka! B(a Leret

  -en0erka! B(a Tinggi

  Kemahiran -enggee"ek

  Kemahiran -eak#kan ,antaran

  ,antaran Ke ,a'a!an

  ,antaran Ke Sisi

  ,antaran Siang

  Kemahiran -enan'#k

  -enan'#k ke ,a'a!an-enan'#k ke Sisi

  -enan'#k ke Beakang

  Kemahiran -en)aga G(

  -enangka! (a eret

  -enangka! (a tinggi

   Teknik men#m#k (a

   Teknik menen'ang (a 'i #'ara

   Teknik ten'angan ant#n

  Tunjang 2: B3

  Nama :.

   Tarikh:.............................

   Tingkatan :.

  SENARAI SEMAK 

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  10/19

  KEMAHIRAN PEN!I!IKAN PER"ERAKAN#

  1. AKTI/ITI KE-A,IRAN ASAS PEN*ARATAN

  Pan'ang ke ha'a!an

  A0#n tangan ke ha'a!an semasa 'i #'ara #nt#k men'a!atkan k#asa

  Bengk(kkan #t#t ketika men'arat #nt#k men0era! 'a0a

  -en'arat mengg#nakan e(a kaki

  &. AKTI/ITI KE-A,IRAN STATIK 2 Teknik Imangan Skaa *e!an

  P(sisi m#a. Ber'iri tegak3 tangan 'i#r#skan ke atas

  -eangkah ke ha'a!an sami meentikkan a'an

  A0#n tangan ke eakang

  A0#n tangan ke ha'a!an sami mengangkat sat# kaki eakang

  Tunjang 2: B3

  Nama :................ Tarikh

  :................

   Tingkatan :................

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  11/19

   Arahan: 1enal pasti komponen kecergasan 32ikal yang terlibat dalam aktiviti

  Gimnastik endidikan.

    Keent#ran Ketangkasan Imangan K((r'inasi Kek#atan Ot(t

   

  G#ingan: .. L(m!at 'aka!:

  ....

   

  Ski!ing: . Berari: ..

   -erangkak: -en(ak 'an menarik:

  Tunjang 2: B$

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  12/19

  Nama :................ Tarikh

  :................

   Tingkatan :................

   Arahan: Anda dikehendaki menunjukcara teknik %asa-%asa kemahiran lari pecut

  dalam jarak 45 meter dan kemahiran lontar peluru dengan betul dan selamat.

  1.  Lari Pe"#t %4 meter

  i. Fasa Perm#aan

  a. Peringkat ke garisan

  . Peringkat se'ia

  ii. Fasa Bere!as

  iii. Fasa Pe"#tan

  i5. Fasa Penamat

  &. L(ntar Pe#r#

  i. Fasa Perse'iaan

  ii. Fasa Ge(ngs(r

  iii. Fasa L(ntaran

  i5. Fasa Ik#t La)ak

   T#m!#an ke!a'a !erkara6!erkara erik#t:

  1. Ke'#'#kan !(st#r a'an.&. A0#nan tangan 'an angkahan kaki.%. Langkah6angkah keseamatan semasa meak#kan kemahiran (ahraga.

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  13/19

  Tunjang 2: B$

  Nama :.....................

   Tarikh:.........................

   Tingkatan :.....................

   Arahan: Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti

  Gimnastik endidikan.

   T#m!#an ke!a'a !erkara6!erkara erik#t:

  i. Lak#kan akti5iti memanaskan a'an 'an men0e)#kkan a'an.ii. Lak#kan akti5iti mengik#t kemam!#an.iii. Pat#hi arahan 'an !an'#an g#r#.

  i5. Pastikan ka7asan akti5iti seamat 'ig#nakan.5. Lak#kan akti5iti 'engan ant#an rakan.5i. Pakai !akaian 'an kas#t 0ang ses#ai.

  Tunjang 2: B$

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  14/19

  Nama :.....................

   Tarikh:.........................

   Tingkatan :.....................

   Arahan: Menyediakan senarai semak dan tentukan samada aspek tersebut

  dikategorikan dalam aspek keselamatan sebelum 'semasa atau selepas

   perkhemahan

  1. Periksa !eraatan 'an !astikan tia'a 0ang hiang ata# r(sak

  &. -ak#mkan 'an 'a!atkan keenaran 'ari!a'a i#a!a #nt#k !ergi erkhemah

  %. Pastikan )arak antara khemah ti'ak tera# ham!ir s#!a0a !ergerakan eihseesa

  $. A'akan !erhim!#nan !a'a !agi 'an !etang agi memastikan setia! !esertaera'a 'i ka7asan

  !erkhemahan

  8. Senaraikan 3se'iakan 'an !eriksa !eraatan 0ang 'i!er#kan #nt#k t#)#an!erkhemahan.

  9. Bersihkan !eraatan see#m 'isim!an

  . Ta#rkan ser#k eerang agi men)a#hkan inatang ias

  ;. Se'iakan !eti !ert((ngan "emas 'an !eraatan keseamatan 0ang ain

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  15/19

   Arahan: Menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam situasi

   permainan.

  Ker)a K#m!#an

  1. Bent#kkan ima (rang sek#m!#an.&. Perin"angan tentang t#gasan 'ieri.

   T=GASAN:

  Setia! k#m!#an mengena !asti kesaahan6kesaahan 0ang 'iak#kan 'aamsit#asi !ermainan 'ari segi as!ek:

  a> Gerak Kaki

  i6 ii6 iii6

  > ,a'angani6 ii6 iii6

  "> Leih Ka7asani6 ii6 iii6

  '> Sent#hani6

  ii6 iii6 ....

  SKEMA JA&APAN

  Tunjang 2: B1

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  16/19

  BOLA SEPAK BOLA JARING PING PONG

  -engee"ek -en)aring Ser5is

  -enen'ang Gerak kaki P#k#an-enan'#k -engha'ang Smes0

  -en)aga g( -engeak Gri! ? -emegangBet >

  Tunjang 2: B1

  Lari !e"#t : Fasa Perm#aan3 Fasa Bere!as3 Fasa Pe"#tan3 Fasa Penamat

  L(ntar !e#r# : Fasa Perse'iaan3 Fasa Ge(ngs(r3 Fasa L(ntaran3 Fasa Ik#t La)ak

  Tunjang 2: B2

  A: K#a'rise!

  B: ,[email protected]: S(e#s

  *: *et(i'

  E: Trise!

  F: Tra!e+i#s

  G: Rekt#s a'(minis

  Tunjang 2: B2

  Lari !e"#t:

  A: *et(i'B: K#a'rise!

  @: Gastr(n(mi#s

  Tunjang 2: B2

  Lari !e"#t : Fasa Perm#aan3 Fasa Bere!as3 Fasa Pe"#tan3 Fasa Penamat

  L(ntar !e#r# : Fasa Perse'iaan3 Fasa Ge(ngs(r3 Fasa L(ntaran3 Fasa Ik#t La)ak

  Tunjang 2: B2

  .Teknik Pendaratan "tatik

  L(ntar !e#r#:

  A: Tra!e+i#sB: *et(i'

  @: K#a'rise!

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  17/19

  'elopat bintang dari peti lobol dan endaratdengan dua belah kaki.

  uduk bentuk *+. √"okongan hadapan dengan kedua-dua belahtangan.

  'elopat ke sisi dari peti lobol dan endaratdengan dua belah kaki. √

  #erlari dua tiga langkah, elon%ak dengan kedua-dua belah kaki dan endarat dengan dua belahkaki.

  irian +, dirian kepala, dirian hariau dan diriantangan.

  $bangan L+ atau ibangan deka. √ #engkokkan lutut ketika endarat untuk enyerapdaya.

   

  Tunjang 2: B2

  A. @iri6"iri ta!ak !erkhemahan

  i) 'eastikan pintu kheah engadap cahaya atahari.

  ii) 'eilih tapak perkheahan yang rata

  iii) /heah didirikan di ka0asan seak saun

  i) 'eilih tepat yang teduh dan selesa

  ) 'ebuat kheah %auh dari pokok yang condong dan dahan yang ati

  B. Langkah-langkah endirikan kheah

  Langkah-langkah endirikan kheah bentuk A "usunan1. /etuk pancang di keepat-epat pen%uru 2. $kat tali kheah kepada pancang dikeepat-epat pen%uru untuk

  engukuhkannya4

  . #entangkan haparan 1

  3. Pasang dan sabungkan tiang dan palang dengan betul 24. #entangkan pelindung kheah. 3

  Tunjang 2: B3

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  18/19

  'Pemerhatian g#r# ?Senarai Semak>

  Tunjang 2: B3

  'Pemerhatian g#r# ?Senarai Semak>

  Tunjang 2: B3

  i. G#ingan : Kek#atan (t(t

  ii. L(m!at 'aka! : Imangan

  iii. Ski!ing : K((r'inasi

  i5. Berari : Ketangkasan

  5. -erangkak : K((r'inasi

  5i. -en(ak 'an menarik : Keent#ran

   Tunjang 2: B$

  'Pemerhatian g#r# ?Senarai Semak>

  Tunjang 2: B$

  'Pemerhatian g#r# ?Senarai Semak>

  Tunjang 2: B$

 • 8/18/2019 PJPK Tingkatan 1 Kemahiran

  19/19

  Tunjang 2: B%

  e> Gerak Kakii56 Pemain mengheret ata# mengge(s(rkan kaki men'aratn0a.56 Pemain saah menggerakkan kaki semasa mem#at hantaran.5i6 Pemain me(m!at ata# me(n"at 'engan mana6mana kaki.

  > ,a'angani56 Pemain 0ang mengha'ang 'engan men'e!akan tangan ti'ak sam!ai )arak

  % kaki.56 Pemain men'e!akan tangan ata# men0ent#h a!aia era'a ra!at 'engan

  !ihak a7an.5i6 Pemain menga"ah6a"ah semasa mengha'ang.

  g> Leih Ka7asani56 Pemain mem#at hantaran meintasi '#a ka7asan.56 Pemain ti'ak men0ent#h (a 'aam ka7asan tengah ata# #atan g(

  semasa hantaran.5i6 Pemain ermain 'i#ar ka7asan !(sisin0a.

  h> Sent#hani56 Pemain se"ara senga)a ata# ti'ak senaga)a men0ent#h !ihak a7an se!erti

  men(ak3 men)at#hkan3 memegang3 me#r# 'an mereahkan a'an.

  6sebarang jawapan yang sesuai.

  See#m Perkhemahan Semasa Perkhemahan See!as Perkhemahan

  Periksa !eraatan 'an!astikan tia'a 0ang hiangata# r(sak.

  Pastikan )arak antarakhemah ti'ak tera#ham!ir s#!a0a !ergerakaneih seesa.

  Bersihkan !eraatansee#m 'isim!an.

  -ak#mkan 'an 'a!atkankeenaran 'ari!a'ai#a!a #nt#k !ergierkhemah.

  A'akan !erhim!#nan !a'a!agi 'an !etang agimemastikan setia! !esertaera'a 'i ka7asan!erkhemahan.

   Ta#rkan ser#keerang agimen)a#hkan inatangisa.

  Senaraikan3 se'iakan 'an!eriksa !eraatan 0ang'i!er#kan #nt#k t#)#an!erkhemahan.

  Li!at khemah 'anersihkan ka7asan!erkhemahan

  Se'iakan !eti !ert((ngan"emas 'an !eraatan

  keseamatan 0ang ain.


Top Related